You are on page 1of 4

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

:
Od poniedziałku do piątku
8:00 am - 4:30 pm
W sobotę:
9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Niedziela Miłosierdzia Bożego kogo bardzo kochamy.
6 kwietnia 2008 Zapewne różne są oblicza tego
bólu. Trudności i obawy, jakie
napotykamy w życiu mogą tak
Nasza droga do Emaus… zniechęcić, iż tracimy sens
celu, ku któremu zmierzamy,
Jednym z najwcześniejszych ewangelicznych będąc doprowadzeni do
przekazów i żywej pamięci Kościoła jest historia dwóch punktu załamania. Pośród tych
uczniów uchodzących z Jerozolimy po ukrzyżowaniu doświadczeń zapominamy,
Pana. Jezus był tym, który odegrał ogromną rolę w ich iż Jezus jest z nami, jest przy nas, pragnąc nam
życiu. Wraz z jego śmiercią cały ich świat runął w dopomóc, jeżeli tylko zwrócimy się ku Niemu, prosząc
gruzach, kładąc kres nadziejom i planom, jakie o wskazanie kierunku i drogi życia.
posiadali co do przyszłości. Walcząc wewnętrznie, Słowo Boże zawarte w dzisiejszej liturgii
pragnąc uczynić sensownym własne rozczarowanie, eucharystycznej stwarza dobrą okazję, aby uczynić
uznali za właściwe opuścić to miasto, gdzie został refleksję nad rozpoznaniem obecności Pana w naszym
ukrzyżowany ich Mistrz. Do dwóch zawiedzionych własnym życiu. Tej obecności możemy doświadczyć
uczniów podążających o zmierzchu w kierunku Emaus, w codziennej modlitwie jak i w czytanym Piśmie
dołączył nieznany wędrowiec, przysłuchując się Świętym. Także w codzienności naszego życia,
z sympatią i zrozumieniem opowiadaniu na wskroś zwykłych wydarzeniach i więzi jaką stwarzamy
przenikniętego bólem. W trakcie tej wędrówki z innymi, podejmując z nimi różne działania i prace.
dopomógł im zrozumieć sens tych wydarzeń, których Podczas liturgii eucharystycznej w Dniu Pańskim,
byli uczestnikami. W każdym z odcinków trudnej dla Jezus zaprasza nas, abyśmy doświadczyli na nowo
nich drogi Jezus był pośrodku nich, ale oni nie sekretu Emaus. W duchu wiary i miłości winniśmy złożyć
rozpoznali Jego obecności, aż do momentu, kiedy przed Nim nasze radości i trudne momenty minionego
została im objawiona, podczas łamania chleba tygodnia. Kiedy to uczynimy, zawierzając mu życie,
w Emaus. Dar wiary został odnowiony, a oni powrócili On zacznie kierować do nas swoje słowo mądrości, jak
do Jerozolimy z nowo odnalezionym entuzjazmem. to uczynił wobec uczniów w drodze do Emaus.
Historia Jezusa i uczniów zdążających do Emaus On obdarzy nas łaską zrozumienia każdej przeżytej
wskazuje także i na nas jako Jego uczniów i uchyla radości jak i ukaże sens oraz znaczenie najmniejszego
rąbka światła, ukazując nasze życiowe dylematy, naszą nawet cierpienia, motywując nas do prowadzenia
sytuację w czasie doświadczeń i prób związanych bardziej głębokiego życia wiary. Każdy udział w
z wyznawaną wiarą i codziennością, która zawiera sprawowanej Pamiątce Pana, niech będzie spotkaniem
trudne sprawy. Ich zagubienie i ból, jest też naszym. z realnie obecnym Jezusem, którego w Emaus
Wydaje się nam bliski w wielu sytuacjach. Zapewne rozpoznali dwaj uczniowi. Niech też rodzi radość i żywą
wiele razy podążaliśmy drogą do Emaus, z sercem wiarę w naszych sercach oraz pozwoli nam spoglądać
dotkniętym bólem, a to ze względu na kłótnie w domu ponad doświadczenia negatywnych stron życia i
i problemy w życiu małżeńskim, trudności w pracy, oczekiwać to, co Bóg przygotował miłującym Go.
a może samotność z powodu odrzucenia przez kogoś, Ks. Tadeusz Winnicki TChr
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 5 kwi etni
etniaa – Pi
kwietni erwsza Sobota Mi
Pierwsza esiąca
Miesiąca LEKTORZY
4:00 = Regina Pietrzak i za zmarłych z rodzin Kowalczyk i Pietrzak
4:00 = Jadwiga Horodecka ........................................... rodzina Sobota /Niedziela− 12/13 kwietnia
4:00pm – Zofia Duniec− Dmuchowska, Frank Dmuchowski
N iiedzi
edziela 6 kwi
edziela etni
etniaa – III Ni
kwietni edzi
Niedzi
edziela ela W Wiielkanocna 8:00am – Celina Pultanis, Stefan Gust
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewski i Kabat 9:30am – Krystyna Szymczakowska, Łukasz Macią,
8:00 = Antoni Banak 1 rocz. śm. Krzysztof Grzesiak
9:30 = Aleksandra Wyszyńska ........................................ córka 11:15am – Kl. IVb
11:15 O Boże bł. dla Stanisławy Lewkowicz w 80 rocz. ur. ....... 1:00pm – Kasia Turowska, Stanisław Bis, Elżbieta Ciesielski
................................................................ córka z rodziną 6:00pm – Młodzież
1:00 O Boże bł. dla Ireny i Mariana Kurzątkowskich z okazji
40 rocz. ślubu
6:00 == Anna, Stanisław i Zygmunt Szok .......... rodzina Kuzia KOLEKTORZY
Sobota /Niedziela− 12/13 kwietnia
Poniedzi
Poniedzi ałek 7 kwi
edziałek etni
etniaa- Św
kwietni Św.. Jana Chrzci Chrzcici ci ela de la Salle
ciela 4:00pm – Edward Steplowski, Michał Gardocki
9:00 = Marianna Klak .............................................. G Rafalski 8:00am – Stanisław Sakowski, Janusz Wolski
9:00 = Aleksander Bieńkowski ......................... żona z rodziną 9:30am – Józef Madurski, Antoni Malarz, Roman Mally,
9:00 Za Dobrodziejów
Eryk Niemczyk
Wtorek 8 kwi etni
etniaa
kwietni 11:15am – Jerzy Marczewski, Stanisław Mieczkowski,
9:00 == Stanisława Szymaniak i Krystyna Szymański ..... rodzina Augustyn Nytko, Jerzy Sokołowski
9:00 = Andrzej Borowski 1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski, Stanisław Królczyk,
10:00 O Boże bł. dla członków „Złotej Róży” ............ Złota Róża Wacław Muszyński
6:00pm – Roman Bieniek, Adam Jasiński, Leszek Parciak
Środa 9 kwi etni
etniaa
kwietni
9:00 O Boże bł., szczęśliwa operację
i szybki powrót do zdrowia dla Frank Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez
7:00 = Weronika Zieziula ............................................. rodzina nasz pełny udział w Eucharystii.
7:00 == Danuta, Adam Skrzyński ...................... żona i siostra Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do
ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z
Czwartek 10 kwi etni
etniaa
kwietni powodu naszych słabości, do ciągłego powstawania,
9:00 == Bogusław i Lucjan Rafalski .................. brat z rodziną powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan
Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go,
Piątek 11 kwi etni
etniaa
kwietni ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz
9:00 Za Parafian powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną
7:00 O Bożą pomoc dla Pawła .................................................
winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest
7:00 = Czesław Kobyłecki 7 rocz. śm. .................. żona i dzieci
stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.
Sobota 12 kwi etni
etniaa
kwietni
9:00 = Marianna Klak .................................. Siostry Misjonarki Przyszłą — czwartą niedzielę Wielkanocy, 13 kwietnia,
12:00 Msza św. pogrzebowa Jan Hillebrand .............................. obchodzimy jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Rozpoczyna
4:00 = Julian Partyński ......................................... żona i dzieci ona kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele,
4:00 = Stanisław Stolec .................................... córka z mężem aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników na Bożej roli.

N iiedzi
edziela 13 kwi
edziela etni
etniaa – IV Ni
kwietni edzi
Niedzi
edzielaela W Wiielkanocna - APEL MISYJNY − w sobotę12 i niedzielę 13 kwietnia,
N iiedzi
edziela Dobrego Pasterza
edziela odbędzie się w naszej parafii Apel Misyjny, którego celem
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks ........................... family jest popieranie i propagowanie misji oraz zbieranie
9:30 == Sławomir Chrobak i Andrzej Zubek ................ rodzina funduszy na dzieła misyjne. Słowo Boże wygłosi Ojciec
11:15 = Julian Wojnar 10 rocz. śm. .................... żona z rodziną John Kowalewski Misjonarz ze Zgromadzenia Ojców
1:00 == Władysław, Mieczysław Parafiański
Oblatów La Salette. Podczas Apelu zebrana zostanie
i Stanisław Lubartowski ........................................ rodzina
6:00 = Winiusz Ruciński 26 rocz. śm. .............................. córka II kolekta na potrzeby misji. Wesprzyjmy naszą hojnością,
tych wszystkich, którym przyszło żyć w trudniejszych i
gorszych warunkach, a często niezawinionych.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO − dla dzieci w
dzisiejszą niedzielę 6 kwietnia po mszy św. o godz. 11:15am
TRZECIA NIEDZIALA WIELKANOCY −.nadal wypełnia nas w kaplicy Św. Maksymiliana, natomiast dla dorosłych ze
radość płynąca z doświadczenia mocy Chrystusa względu na święconkę parafialną została przeniesiona na
zmartwychwstałego. Dzięki niej stajemy się wolni od niedzielę 13 kwietnia.
krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia
nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej ŚWIĘCONKA PARAFIALNA − odbędzie się w dzisiejszą
wspólnoty — komunii. Okres od zmartwychwstania do niedzielę 6 kwietnia o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawła II.
wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których Podczas święconki dzieci ze szkoły Języka Polskiego
najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, przedstawią program świąteczny. Przy wejściu do Sali Jana
poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Pawła II jest jeszcze możliwość zakupienia biletów.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW „ ZŁOTA RÓŻA” − OFIARY z 29/ 30 marca 2008
w najbliższy wtorek 8 kwietnia. Msza św. w intencji Ofiary z 610 kopert: $5,641.00
wszystkich członków „Złotej Róży” o godz. 10:00 po Mszy Ofiary bez kopert: $ 683.00
św. spotkanie i wspólny lunch w Sali Jana Pawła II. II kolekta $1,103.00
Solenizantów miesiąca kwietnia prosimy o przyniesienie Kawiarenka $ 517.00
ciasta. Franciszek Gac− prezes „Złotej Róży” Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO − w ostatnim czasie
przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła OGŁOSZENIA RÓŻNE
włączeni zostali:
Martina Zofia Harańczyk, RODZINA RADIA MARYJA − zaprasza na
Dane Peter Kolat święconkę, która odbędzie się w niedzielę
Oliver Skalski, 13 kwietnia do parafii Matki Bożej Królowej
Milena Zofia Kielar, Apostołów w Hamtramck. Msza św. o godz.
Maja Krystyna Sieńkowski, 10:00am po Mszy św. uroczysty obiad. Bilety w
Anna Stefańska, cenie $18.00. Więcej informacji i rezerwacja biletów pod nr
Michael Daniel Demkiewicz. tel. 586. 677−9385 lub 586. 884−6826.
Nowo ochrzczonym oraz ich rodzicom i chrzestnym
gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz KÓŁKO TEATRALNE − działające przy parafii zaprasza
opieki Maryj Jasnogórskiej Pani naszej patronki. dzieci od lat 6 do 15 lat chcące brać udział w
przedstawieniu teatralnym. Zgłoszenia do 10 kwietnia pod
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ − dla nr tel. 586. 803−1312 lub 586. 739−1561.
dzieci przygotowujących się w naszej parafii, odbędzie się
w sobotę 10 Maja o godz. 11:00am. NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION −
zarząd cmentarza „Resurrection” informuje, że została już
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE − w najbliższym czasie zapełniona działka w polskiej sekcji cmentarza
sakramentalny związek małżeński zawrzeć mają: Resurrection” (w miejscu gdzie spoczywają Księża
Chrystusowcy), w związku z tym zaoferowano nowe
Sara Bond i Bartłomiej Gramek
miejsce dla Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to
Heather Skupny i Robert Hancasky
działka nr 36, nieco oddalona od obecnej. Aby mogła być
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących utworzoną musi wpłynąć minimum 50 zgłoszeń wykupu
przeszkodach w zawarciu małżeństwa proszony jest o działek. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do
kontakt z biurem parafialnym. biura parafialnego lub zakrystii.
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ − Grupa Modlitewna KONFERENCJA DLA MĘŻCZYZN − Archidiecezja Detroit
zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej zaprasza po raz szósty mężczyzn na doroczną konferencję
o godz.7:00wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. pod hasłem „Brothers in Christ Standing Together”.
Konferencja odbędzie się w sobotę 12 kwietnia 2008 r.
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII − przypominamy, że na Koszt $40.00, studenci $25.00, w dzień konferencji $50.00.
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych
przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do NOWA STRONA INTERNETOWA PARAFII − zapraszamy
tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, do odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii.
o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Adres: www.olcsh.org .
Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania
parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; EWTN’ S Fr. JACQUES DALEY AT ST. RENE
udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem Mark your calendar for Saturday, April 19, 2008. Fr. Daley
korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy will be at St Rene Goupil in Sterling Heights for a Day of
zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem Reflection. The day begins with Mass at 9:30am and
należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej concludes at 2:15pm with Benediction. Fr. Daley’s talks will
przynależność przez nowe zapisanie się do parafii include St. Therese, St. Faustina, blessed Teresa of Calcutta
z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli razem and the Power of the Rosary. Cost $15.00 per person and
z rodzicami lub sami. includes a box lunch, cut off for registration is April12th. Mail
check to St. Rene Goupil, 35955 Ryan Rd., Sterling Heights,
ZMIANA ADRESU − Parafian, którzy zmienili adres MI 48310. For more information call Mary at 586. 979−1469.
zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie
w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie ZAPROSZENIE NA ZABAWY:
biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji RYCERZE KOLUMBA − zapraszają na Wiosenna Zabawę w
do Państwa domów. sobotę 12 kwietnia do Sali Jana Pawła II. Sprzedaż i
rezerwacja biletów w cenie $13.00 od osoby w loby kościoła
OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU po Mszach św. Przy drzwiach w dzień zabawy $15.00.
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
Małgorzata Mulik $150.00, Jan i Ewa Kotlarz $84.00 TYGODNIK “CZAS POLSKI” − zaprasza na
Ofiary wpłacone $190, 927.04 zabawę w sobotę 19 kwietna do Amerykańsko –
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of Polskiego Centrum Kulturalnego przy 15 Mili.
Christ− Building Fund. Więcej informacji pod nr tel. 313. 721−3369.
Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454