You are on page 1of 4

BIURO PARAFIALNE CZYNNE

:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

V Niedziela Wielkanocna za życie. Jakkolwiek trudne, pełne desperacji mogą
20 kwietnia 2008 być nasze sytuacje, wiara w Jezusa Chrystusa
posiada zdolność przerwania siły nieuzasadnionej
W wigilię odejścia z tego świata, Jezus żegna troski i zmartwień, które mogą nas wyniszczać. Jeżeli
się ze swoimi uczniami, załamanymi perspektywą naprawdę wierzymy słowu Chrystusa: „..niech nie
samotności i utracenia Jego przewodnictwa. trwoży wasze serce ” (J14,1) wiele tych
Uspakajając ich rozterkę, przykazuje im, aby nie niepotrzebnych zmartwień które zatruwają nasze
martwili się Jego odejściem, ponieważ opuszcza życie zniknie.
ich, aby przygotować im miejsce w domu Ojca.
Ofiaruje im słowa pocieszenia, ale i rady, jako
odpowiednie lekarstwo na ich doświadczenie.
Winni zachować wiarę w Boga jak i w Nim złożyć
całą ufność. Przy tym wskazuje na siebie, jako na
drogę wiodącą do domu Ojca. Dobrą Nowiną jest
to, iż posiadamy miejsce przygotowane nam przez
Pana w Jego Królestwie.
Jako chrześcijanie tak właśnie mamy postrzegać Odpowiedź Jezusa dana Filipowi dotycząca
nasze życie jako pielgrzymkę do domu Ojca. Jest pragnienia oglądania oblicza Boga: „Tak długo
to trudne doświadczenie, któremu towarzyszą jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś?”
zawirowania tego świata, z obecnym cierpieniem i (J14.,11) może być natchnieniem dla naszych
smutkiem, a więc i ofiarą. Ten dostęp do domu Ojca przemyśleń. Czyż nie jest prawdą, iż będąc w
Jezus określał jako wąską drogę, gdzie jest niewiele jakimś stanie duchowego kryzysu bardzo często
wygody a wręcz przeciwnie, więcej ciężkiej pracy i nie możemy rozpoznać, kim naprawdę jest dla
duchowego wysiłku. On sam tę drogę przemierzył, nas Jezus?
On jest dla nas w tym względzie najlepszym Usłyszeć łagodny szept Bożego głosu w
przewodnikiem. On jest drogą, prawdą i życiem. świecie wypełnionym aktywnością i hałasem jest
W naszym doświadczeniu życia, jest osobą, która sprawą trudną. Chyba, iż stworzymy przestrzeń
wspomaga w ufnym przeżywaniu wiary, która ciszy, gdzie będziemy mogli oczyścić nasze
nieustannie wskazuje cel naszej ziemskiej drogi. umysły i serca. Tylko za cenę wygospodarowania
Obecność smutku w określonym momencie życia w każdym dniu czasu i miejsca, aby doświadczyć
powoduje, iż nasza uwaga koncentruje się i zawęża w modlitwie obecności Boga, z wiarą i
do problemów, jakie nas dotykają: choroba dziecka, zrozumieniem będziemy mogli spojrzeć na
niezapłacone rachunki, uzależnienie alkoholowe miniony czas i odnaleźć jego sens, a z nadzieją
współmałżonka, rozpad małżeństwa, bezrobocie, na otwierająca się przed nami przyszłość.
depresja − lista wydaje się być nieskończona. Ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Obecność Jezusa daje nam siłę i zachętę, aby
podejmować codzienny wysiłek odpowiedzialności
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 19 kwi etni
kwietni
etnia a– LEKTORZY
3 rocz. wyboru papi papieżaeża Benedykta XVI Sobota /Niedziela− 26/27 kwietnia
4:00 == Stanisław, Genowefa, Marian Mieczkowscy 4:00pm – Maria Wilczyńska, Eugenia Czaja
8:00am – Celina Pultanis, Stefan Gust
............................................................. rodzina 9:30am – Małgorzata Purzycka, Stanisław Dobrzyński,
4:00 = Bronisława Borowy i za zmarłych z rodziny Kasia Skorupa
.............................................................. S. Jela 11:15am – Kl. IV b
1:00pm – Józefa Połowińska, Jan Berent,
Elżbieta Ciesielska
Niedzi
Niedziela 20 kwi
edziela etni
kwietni a – V Ni
etnia edzi
Niedzi ela W
edziela Wiielkanocna 6:00pm – Młodzież
8:00 Dziękczynna za otrzymane łaski od Czesławy
i Edwarda Wajszczuk .............. E. W. Wajszczuk KOLEKTORZY
Sobota /Niedziela− 26/27 kwietnia
9:30 = Tadeusz Jackiewicz .................. syn z rodziną 4:00pm – Michał Gardocki, Edward Steplowski
11:15 O Boże bł. dla Beaty i George Kurzątkowski 8:00am – Stanisław Sakowski, Zbigniew Paluszek
w 2 rocz. ślubu 9:30am – Stanisław Dutka, Paweł Karlic,
1:00 = Stanisław Fryzlewicz ............................. żona Stanisław Kwiek, Andrzej Łopatowski
11:15am – Jerzy Marczewski, Stanisław Mieczkowski,
1:00 == Wanda i Jerry Pratti, Pavletta Augustyn Nytko, Jerzy Sokołowski
6:00 == Czesława i Stanisław Linowski ............. syn 1:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra,
Wacław Muszyński, Zdzisław Wolan
6:00pm – Adam Jasiński, Leszek Parciak
Poniedzi
Poniedziałek 21 kwi
edziałek etni
kwietnia
etnia
9:00 == Jan i Ludwika Bakuła ........ córka z rodziną
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wtorek 22 kwi etni
kwietni a
etnia
9:00 Za parafian PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY – gromadzi nas na
Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości
Boga. Pozwólmy by przyjmowany przez nas Sakrament
Środa 23 kwi etni
kwietnia – Św
etnia Św.. W ojci
Wojci echa Patrona Polski
ojciecha
Eucharystii przemieniał nas wewnętrznie i czynił coraz
9:00 = Irena Lewandowska bardziej podobnym do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy
7:00 = Stanisław Rusin 8 rocz. śm....... syn i synowa zaproszeni, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w
7:00 = Marianna Klak ........................... J. A. Kopacz rzeczywistość Nieba. Tym bardziej w te ostatnie
kwietniowe dni pamiętajmy w modlitwach o naszych
Czwartek 24 kwi etni
kwietnia – Św
etnia Św.. Jerzego dzieciach przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej
9:00 = Stanisław Chwazik 2 rocz. śm.mama i siostra Komunii Świętej oraz o młodzieży, która przygotowuje
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niech Duch
Piątek 25 kwietnia - Św Święty tak kształtuje ich serca, by przyjaźń naszych
kwietni
etnia Św.. Marka Ewangeli
Ewangelisty sty
pociech z Chrystusem rozwijała się i umacniała,
9:00 == Czesław i Kazimiera Pruś ................... córka by wyniesiona z domów rodzinnych wiara prowadziła
7:00 Dziękczynna za dobro duchowe otrzymane je bezpiecznie po trudnych drogach współczesności.
na koncercie „Lumen”
7:00 == Marianna i Teodor Zembrzuski .......... córka DNI STUDYJNE KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW –
w dniach od 21 do 25 kwietnia ks. Proboszcz i ks.
Sobota 26 kwi etni
kwietni
etnia a Ryszard udają się do Chicago na doroczne dni
9:00 = Aleksander Gut .......................... J. Karwacka studyjne organizowane dla wszystkich kapłanów
4:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba pracujących w Prowincji Północno Amerykańskiej.
W parafii pozostaje Ojciec Konrad Urbanowski.
o dalsze dla rodziny Skwarek i Modzelewski
....................... rodzina Skwarek i Modzelewski UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA –
4:00 = Aleksander Bieńkowski ......... żona z dziećmi w środę 30 kwietnia ks. bp. Daniel Flores udzieli młodzieży
klas ósmych Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Do
Niedzi
Niedziela 27 kwi
edziela etni
kwietni a – VI Ni
etnia edzi
Niedzi
edzielaela W Wiielkanocna Sakramentu bierzmowania przystąpi 48 osób.
8:00 O zdrowie i Boże bł. dla Ireny
9:30 = Renata Hamelin ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ –
11:15 = Jerzy Śliwecki ........................................ żona w niedzielę 4 maja dzieci z klasy IV zapraszamy na
1:00 = Maria Lelej 6 rocz. śm. ............... mąż i dzieci Mszę św. o godz. 11:15am z okazji j rocznicy Pierwszej
Komunii Świętej. Bardzo prosimy, aby dzieci o ile to
6:00 O Boże bł. dla rodziny Sepko
możliwe przyszły na Mszę św. w strojach komunijnych.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII
ŚWIĘTEJ – dla dzieci przygotowujących się OGŁOSZENIA RÓŻNE
w naszej parafii w sobotę 10 Maja o godz.
11:00 am. Spowiedź dla dzieci COLLEGE SCHOLARSHIPS – The Del Papa− Grimaldi
pierwszokomunijnych oraz ich rodziców Scholarship Endowment fund of the Archdiocese of Detroit
i rodzeństwa w piątek 9 maja od godz. 5:00 pm. Endowment Foundation provides two college scholarships
for 2008/09 academic year. Application forms are now
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – w najbliższym czasie available in the parish office. High school and college
sakramentalny związek małżeński zawrzeć mają: students planning to attend a collage or university full−time
in the 2008/09 academic year are eligible. Details are
Mariola Dobek & Wojciech Stanisław Lupa included in the application for.. Competed application
Melinda Sue Brown & Andrew Edward Kon forms must be sent to the Archdiocese of Detroit
Edyta Teresa Koziarz & Bart Ruc postmarked no later than May15, 2008.

Ktokolwiek wiedziałby o istniejących ZBIOROWE MSZE ŚW. PRYMICYJE
przeszkodach w zawarciu małżeństwa W TOWARZYSTWIE CHRYSTUSOWYM
proszony jest o kontakt z biurem parafialnym. 20 maja 2008 roku ośmiu Diakonów Towarzystwa
Chrystusowego przyjmie święcenia kapłańskie z tej też
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ okazji każdy Neoprezbiter odprawi 15 zbiorowych
Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy intencji Mszy św. Osoby, które chciałby zamówić
piątek po mszy św. wieczornej o godz.7:00 wieczorem intencje proszone są wypełnienie formy, które wyłożone
do sali obecnego Domu Parafialnego. są w kopertach na stoliku w kościele. Wraz z formą
zamieszczony jest w kopercie list rektora seminarium
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że ks. Bogdana Molendy SChr. Intencje Mszy św., prosimy
na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich o przynoszenie do biura parafialnego lub zakrystii.
wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy
się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION
żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności zarząd cmentarza „Resurrection” informuje, że została
i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie już zapełniona działka w polskiej sekcji cmentarza
tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i Resurrection”, w związku z tym zaoferowano nowe
korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; miejsce dla Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to
udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem nowa działka nr 36, nieco oddalona od obecnej. Aby
korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy,
mogła być utworzoną musi wpłynąć minimum 50
którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a
zgłoszeń wykupu działek. Osoby zainteresowane proszone
przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć
są o zgłoszenie do biura parafialnego lub zakrystii.
o uregulowanie swojej przynależność przez nowe
zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już
wcześniej tutaj należeli razem z rodzicami lub sami. ZAPROSZENIE NA FESTIWAL TRUSKAWKOWY –
Parafia Świętego Floriana zaprasza na „40−ty Festiwal.
ZMIANA ADRESU Truskawkowy”. Podczas trwania Festiwali będzie wiele
Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer atrakcji, występ Zespołu „ Stella Polonia „ z Toronto,
telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze Nagrody i inne atrakcje, a także wspaniałe polskie dania.
parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie
biura, jak również sprawne dotarcie naszej REGISTER NOW AT ST. LAWRENCE PRESCHOOL
korespondencji do Państwa domów. Make the best investment in the future of your child.
The St. Lawrence Preschool program has an excellent
STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do reputation for preparing your child for elementary
odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. school in a faith – based, academically enriched
Adres: www.olcsh.org program. There are limited openings available in the
2−day and 3−day four year old program for the 2008−
OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO 2009 school year. For more information, please contact
DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR Janice at (586) 731−0135 ext.236.
Ofiary wpłacone $190, 843.04
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: POLSKIE BIURO PODRÓŻY – POLISH TRAVELERS
Society of Christ− Building Fund. organizuje w dniach od 22 do 28 czerwca autokarową
wycieczkę do Cape Cod w Stanie Massachusetts.
OFIARY z 12/13 kwietnia – Program wycieczki przewiduje wiele atrakcji w tym
podane zostaną w przyszłym tygodniu. zwiedzanie ciekawych miejsc. Koszt $579.00. Więcej
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! informacji pod nr tel. 586. 726−6476.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454