You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

VI Niedziela Wielkanocna pamiętać, iż On sam nie wymusza przyjęcia Go.
27 kwietnia 2008 Zaproszenie musi być obecne po naszej stronie.
Chrystus czyni wolnymi i zbawia tych, którzy tego
Dla Jezusa i apostołów w Wieczerniku bardzo pragną i oczekują. Tylko wtedy przyjmiemy Ducha
osobisty moment, moment pożegnania a jednocześnie Świętego, kiedy wzrastać będziemy w bliskości Jezusa,
ostatnich wyjaśnień i pouczeń. Najbardziej przejmujące zachowując Boże prawo i przykazania, a w modlitwie
zapewnienie: „Nie zostawię was sierotami”, a z drugiej prosić o Jego pełną świętości i mocy obecność.
strony obietnica Pocieszyciela. Jego obecność w życiu
apostołów jak i wierzących będzie uzależniona od ich Przynajmniej przy czterech okazjach podczas
miłości ku Niemu, oraz zdolności zachowania Jego Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedział:, „Jeżeli mnie
nauki, jaki i jej wskazań. Jezus przygotowuje ich do miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”.
momentu Zesłania Ducha Świętego, kiedy to przyjście Jezus zaprasza nas do okazania lojalności poprzez
Ducha Świętego przemieni apostołów w zachowanie wierności. Tylko ci, którzy są posłuszni w
nieustraszonych głosicieli, i uzdolni do realizacji pełnieniu Jego woli, posiadają możliwość
powierzonej im misji zwiastowania Ewangelii wszystkim doświadczenia pełni Ducha Świętego. Ewangelia nie
narodom. W zamiarach Jezusa jest to pragnienie jest przewodnikiem do łatwych zwycięstw. W trudzie
budowania na osłabionej i odnowionej wierze uczniów budowania lepszego świata musimy z tym światem
dzieła, którym jest Kościół, w którym realizować się niejako się zderzyć, żyjąc inaczej, aniżeli świat nam to
będzie Jego wielkanocne zwycięstwo. dyktuje, będąc otwarci na to, co jest dobre, prawdziwe
i piękne w Królestwie Chrystusa. Jan Paweł II wskazywał,
Jezus nie pozostawił Apostołów w ich trudnym iż terenem działania Ducha Świętego – Parakleta jest
doświadczeniu życia. Ale ofiarował im dar Ducha ludzkie sumienie: „Ewangeliczne <<przekonywanie
Świętego. Także i nas nie pozostawi samymi sobie, o grzechu>> pod wpływem ducha Prawdy nie może
mamy w tym względzie Jego słowo. To doświadczenie urzeczywistniać się w człowieku na innej drodze,
obecności Ducha Świętego w Jego mocy było jak tylko na drodze sumienia” (DV 43). A więc w
zarezerwowane nie tylko dla tych, którzy żyli w czasach sumieniu dokonuje się wybór Jezusa i jego Królestwa.
Jezusa. Duch Święty, jest także oparciem dla nas, To opowiedzenie się za Jezusem lub przeciw Niemu
współcześnie żyjących, szczególnie w momentach realizuje się na „forum ludzkich sumień”, tam gdzie
życiowych doświadczeń, kiedy z naszej strony jest rodzi się wiara w Niego, gdzie przyjmowana jest Jego
pragnienie życia według Jego Ewangelii. prawda jako światło i życie. W kontekście tej prawdy
brzmią słowa Jezusa dość ostro: „… a sąd polega na
W dzisiejszej Dobrej Nowinie zawarta jest wielka tym, iż światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej
tajemnica nadziei, z której winniśmy czerpać odwagę i umiłowali ciemność aniżeli światło; bo złe były ich
siłę. Kościół nigdy nie został pozbawiony Bożej prawdy. uczynki ( 3, 18−19).
W obecności Ducha Świętego posiadamy Pocieszyciela Ks. Tadeusz Winnicki TChr
i Obrońcę, który czyni Jezusa obecnym w każdym
pokoleniu, w życiu każdego z wierzących. Ale musimy
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 26 kwietnia LEKTORZY
4:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Sobota /Niedziela − 3/4 maja
dla rodziny Skwarek i Modzelewski ................................ 4:00pm – Celina Pultanis, Stefan Gust
...................................... rodzina Skwarek i Modzelewski 8:00am – Weronika Kraska, Celina Basta
9:30am – Teresa Płachyńska, Barbara Kawałek, Krzysztof Grzesiak
4:00 = Aleksander Bieńkowski ........................ żona z dziećmi 11:15am – Kl. V a
1:00pm – Stanisław Bis, Eugenia Czaja,
Niedziela 27 kwietnia – VI Niedziela Wielkanocna Maria Wilczyńska
8:00 O zdrowie i Boże bł. dla Ireny 6:00pm – Młodzież
9:30 O Boże bł. dla Marii i Antoniego Kołodziej w 30 rocz. ślubu KOLEKTORZY
.............................................................................. dzieci Sobota /Niedziela− 3/4maja
9:30 = Renata Hamelin 4:00pm – Franciszek Gac Edward Steplowski
11:15 = Jerzy Śliwecki ...................................................... żona 8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip
1:00 = Maria Lelej 6 rocz. śm. .............................. mąż i dzieci 9:30am – Józef Madurki, Antoni Malarz,
Roman Mally, Eryk Niemczyk
6:00 O Boże bł. dla rodziny Sepko 11:15am – Marek Bieciuk, Jerzy Rakowiecki,
Augustyn Nytko, Krzysztof Zadrożny
Poniedziałek 28 kwietnia 1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski,
9:00 O Boże bł. dla David Klida, Gine, Michael, Patrick Stanisław Królczyk, Mariusz Przydział
9:00 == Katarzyna, Stanisław i Aleksander Bieńkowski ......... 6:00pm – Joseph Chagnon, Kazimierz Modzelewski
........................................................................... rodzina
9:00 = Stanisław Skryszowski OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wtorek 29 kwietnia – Św. Katarzyny ze Sieny NABOŻEŃSTWA MAJOWE – rozpoczynamy miesiąc maj w
9:00 O Boże bł. dla Kasi z okazji imienin .................... rodzina szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Przez cały miesiąc
9:00 O Boże bł. dla Stanisławy Dulęba z okazji 91 ur. .... rodzina maj odprawiane będą Msze św. o godz. 7:00 wieczorem, a
9:00 = Witold Lukasiewicz 10 rocz. śm .......................... córka przed Mszą św. o godz. 6:40 Litania Loretańska do Najświętszej
Maryj Panny. Zapraszamy parafian do udziału w nabożeństwach
majowych, a w szczególności zachęcamy rodziców, aby
Środa 30 kwietnia – Św. Wojciecha Patrona Polski przywozili swoje dzieci na nabożeństwa maryjne i w ten sposób
9:00 = Wojciech Syjud ................................................ rodzina wychowywali i uczyli dzieci polskiej tradycji religijnej.
7:00 O Boże bł. dla Młodzieży Bierzmowanej
7:00 = Bolesław Kobyłecki ......................................... rodzina PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – w tym
tygodniu 2 maja z okazji Pierwszego Piątku miesiąca
Czwartek 1 maja – Św. Józefa Robotnika poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zapraszamy
9:00 = Wojciech Krzyształowicz ......................... syn z rodziną na Adorację Najświętszego Sakramentu, która będzie trwała
przez cały dzień, litanie do Serca Pana Jezusa po Maszy św.
7:00 O Boże bł. Weroniki Jędraszczyk ......................... rodzina
rannej i przed Mszą Św. wieczorną , będzie także okazja do
7:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Anety spowiedzi Pierwszopiątkowej. W pierwszy piątek miesiąca
i Marka Wywrockich w 10 rocz. ślubu kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną chorych parafian.
Natomiast z okazji pierwszej soboty miesiąca 3 maja
Piątek 2 maja zapraszamy o godz. 8:30am na śpiewanie godzinek do NMP,
9:00 = Jan Spoczynek 15 rocz. śm. ............................ rodzina a po Mszy św. na modlitwę różańcową.
7:00 == Dioniza i Aleksander Gawłowscy ..................... córka
7:00 Za Dobrodziejów UROCZYSTOŚĆ SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – w środę
30 kwietnia ks. bp. Daniel Flores udzieli młodzieży klas
ósmych Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.
Sobota 3 maja – NMP - Królowej Polski Do Sakramentu bierzmowania przystąpi 48 osób.
9:00 O zdrowie i Boże bł. dla Stefanii Oldani ..........................
4:00 = Barbara Babicka 6 rocz. śm ............................... ojciec ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – w niedzielę,
4:00 = Elżbieta Herman .............................................. rodzice 4 maja dzieci z klasy IV zapraszamy na Mszę św. o godz.
4:00 = Jadwiga Horodecka ......................................... rodzina 11:15 am z okazji j rocznicy Pierwszej Komunii Świętej.
Bardzo prosimy, aby dzieci o ile to możliwe przyszły na Mszę
św. w strojach komunijnych.
Niedziela 4 maja – VII Niedziela Wielkanocna -
Wniebowstąpienie Pańskie UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – dla dzieci
8:00 == z rodziny Janiszewskich i Kabat przygotowujących się w naszej parafii w sobotę 10 Maja o godz.
8:00 O Boże bł. i łaski dla Michała Kubina w rocznicę ur. 11:00 am. Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich
9:30 = Sławomir Chrobak ............................................ mama rodziców i rodzeństwa w piątek 9 maja od godz. 5:00 pm.
11:15 = Antoni Mieczkowski ......................................... rodzice
1:00 = Aleksandra Ogniewska ....................................... córka SPOTKANIE PRZED FESTIWALOWE – w czwartek 1 maja o
6:00 = Kazimierz Czerwiński i za zmarłych z rodziny godz. 8:00 w sali obecnego domu parafialnego, odbędzie się
spotkanie przed festiwalowe. Wszystkie osoby odpowiedzialne
za swoje stanowiska prosimy o przybycie na to spotkanie.
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I
KATECHETYCZNEGO 2007/08 – dla wszystkich klas, OGŁOSZENIA RÓŻNE
odbędzie się w sobotę 17 maja. O godz. 11:00. Uroczysta
Mszą św. dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla dzieci na czas COLLEGE SCHOLARSHIPS – The Del Papa− Grimaldi
wakacji. Po Mszy św. krótkie spotkanie z katechetami Scholarship Endowment fund of the Archdiocese of
połączone z rozdaniem świadectw.
Detroit Endowment Foundation provides two college
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – w najbliższym scholarships for 2008/09 academic year. Application
czasie sakramentalny związek małżeński zawrzeć forms are now available in the parish office. High
mają: school and college students planning to attend a
Mariola Dobek & Wojciech Stanisław Lupa collage or university full−time in the2008/09 academic
Melinda Sue Brown & Andrew Edward Kon year are eligible. Details are included in the application
for.. Competed application forms must be sent to the
Edyta Teresa Koziarz & Bart Ruc
Archdiocese of Detroit postmarked no later than
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w May15, 2008.
zawarciu małżeństwa proszony jest o kontakt z biurem
parafialnym.
ZBIOROWE MSZE ŚW.PRYMICYJE W
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa TOWARZYSTWIE CHRYSTUSOWYM
Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek 20 maja 2008 roku ośmiu Diakonów Towarzystwa
po mszy św. wieczornej o godz.7:00 wieczorem Chrystusowego przyjmie święcenia kapłańskie z tej też
do sali obecnego Domu Parafialnego. okazji każdy Neoprezbiter odprawi 15 zbiorowych
intencji Mszy św. Osoby, które chciałby zamówić
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na intencje proszone są wypełnienie formy, które wyłożone
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich
wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z są w kopertach na stoliku w kościele. Wraz z formą
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej zamieszczony jest w kopercie list rektora seminarium
parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się ks. Bogdana Molendy SChr. Intencje Mszy św., prosimy
do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem o przynoszenie do biura parafialnego lub zakrystii.
utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i
sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION
wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci – zarząd cmentarza „Resurrection” informuje, że
wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii,
a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o została już zapełniona działka w polskiej sekcji
uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie cmentarza Resurrection”, w związku z tym
się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli zaoferowano nowe miejsce dla Parafii Matki Bożej
razem z rodzicami lub sami. Częstochowskiej. Jest to nowa działka nr 36, nieco
oddalona od obecnej. Aby mogła być utworzoną musi
ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres wpłynąć minimum 50 zgłoszeń wykupu działek.
zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do
w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie
biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji biura parafialnego lub zakrystii.
do Państwa domów.
ZAPROSZENIE NA FESTIWAL TRUSKAWKOWY – Parafia
STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do Świętego Floriana zaprasza na „40−ty Festiwal.
odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. Adres: Truskawkowy”. Podczas trwania Festiwali będzie wiele
www.olcsh.org atrakcji, występ Zespołu „ Stella Polonia „ z Toronto,
Nagrody i inne atrakcje, a także wspaniałe polskie dania.
OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
Stella Kraska $250.00, Kazimierz i Wanda Plochocki $60.00 REGISTER NOW AT ST. LAWRENCE PRESCHOOL –
Ofiary wpłacone $191, 153.04 Make the best investment in the future of your child.
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of The St. Lawrence Preschool program has an excellent
Christ− Building Fund. reputation for preparing your child for elementary
school in a faith – based, academically enriched
OFIARY z 12/13 kwietnia program. There are limited openings available in the
Ofiary bez kopert: $581.00
Ofiary z 534 kopert: $ 4,833.00 2−day and 3−day four year old program for the 2008−
Na misje „Mission Appeal” $ 4014.00 2009 school year. For more information, please contact
Kawiarenka: $ 470.00 Janice at (586) 731−0135 ext.236.

OFIARY z 19/20 kwietnia POLSKIE BIURO PODRÓŻY − POLISH TRAVELERS –
Ofiary bez kopert: $ 640.00 organizuje w dniach od 22 do 28 czerwca autokarową
Ofiary z 541 kopert: $ 5,223.00 wycieczkę do Cape Cod w Stanie Massachusetts.
Kawiarenka $547.00
Program wycieczki przewiduje wiele atrakcji w tym
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! zwiedzanie ciekawych miejsc. Koszt $579.00. Więcej
informacji pod nr tel. 586. 726−6476.
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454