You are on page 1of 4

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Od poniedziałku do piątku
Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 8:00 am - 4:30 pm
Sala Parafialna: (586) 977−7379 W sobotę:
Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

VIII Niedziela Zwykła umiaru i dystansu do wartości materialnych
25 maja 2008 przez styl życia, który bardziej wyraża prostotę i
postawę zaufania złożonego w Bogu. To zaś
Jezus wypowiada się w sposób bezkompromisowy, wymaga zatrzymania się od czasu do czasu i
stawiając wyzwanie swoim uczniom, kiedy zwrócenia myśli i pragnień ku sprawom nieba,
stwierdza, iż nie możemy służyć dwom panom. aby ustawiać nasz system wartości i życiowych
W bogactwie poetyckiego obrazu, wskazuje na priorytetów. Nieraz trudne wydarzenia życia, jak
niebezpieczeństwo poszukiwania wartości i choroba, pobyt w szpitalu czy też inne pomagają
sensu życia w materialnych dobrach, aniżeli nam zrozumieć prawdę, kto jest naszym panem.
złożenia naszej ufności w samym Bogu, w
którym tkwi nasza wieczna pewność, i który Możemy na chwilę zastanowić się jak dalece Bóg
może zabezpieczyć nasze potrzeby. Problemem i Jego słowo ma wpływ na nasze życie i decyzje,
jest to, iż w świecie, w jakim żyjemy jesteśmy jakie podejmujemy. Odpowiedź możemy znaleźć
ciągle zachęcani, abyśmy cały wysiłek życia w postawionym pytaniu, jak dalece szanujemy
lokowali w zgromadzeniu dóbr, mających ludzi i waga, jaką przywiązujemy do pewnego
zabezpieczyć nam przyszłość. Bardzo często rodzaju symboli takich jak, prestiż, życiowa
pewnym sprawdzianem naszego podejścia do pozycja, posiadana władza. Zaufanie złożone w
tych spraw, jest kwestia odniesienia do innych. Bogu, wcale nie oznacza bezczynności, czy też
Czy nasz szacunek wobec człowieka płynie z nieodpowiedzialnego postępowania, które
faktu posiadanych przez niego dóbr, bez względu sugeruje, iż żywność, pieniądze czy odzienie jest
na to w jaki sposób zdobyli oni to bogactwo, nieważne. Bez pokarmu nie ma życia. Bez
uczciwą pracą, czy też kosztem innych. ubrania ciało doświadcza choroby. Jezus nie
Zresztą zachłanność i chciwość może dotknąć zachęca do bezmyślnego życia. Jako ci, którym
nawet najlepszego z ludzi. Staje się ona złym, została powierzona przez Boga troska o ten
zamkniętym kręgiem myślenia i postępowania – świat, mamy troszczyć się o dobre używanie
im więcej posiadamy, tym więcej pragniemy zasobów tej ziemi i planować życie w
jeszcze zdobyć. Zapominamy, iż przyjdzie odpowiedzialny sposób. Jakkolwiek, ciągła i
moment, kiedy to wszystko, co tak bardzo zbyt daleko idąca troska, będąca owocem
cenimy i za czym biegamy, gromadząc dobra, w przesady o nasze utrzymanie, bezpieczeństwo i
pewnym momencie pozostawimy innym, nie życie, jest zaprzeczeniem naszej głębokiej wiary,
mogąc tego zabrać ze sobą. W tym także dniu iż Bóg jest tym, który troszczy się o nas, i jest
ludzkie uznanie na nic się nie przyda. To, co niszcząca w sferze ducha i ciała. Ufność złożona
będzie się liczyć na Bożym sądzie, to tylko to, w Ojcu, który jest w niebie, świadomość, iż
jak spożytkowaliśmy dary od Boga otrzymane jesteśmy miłowani przez Boga, iż jesteśmy dla
używając je dla dobra innych. Niego stworzeni, prowadzi do doświadczenia
prawdy, iż nasze serca nie zaznają spokoju,
Ze względu na tę pokusę i niebezpieczeństwo dopóki nie spoczną w Bogu.
bycia pochłoniętym tylko przez sprawy tego Ks. Tadeusz Winnicki TChr
świata, Chrystus wzywa nas do zachowania
2 Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota 24 maja – NMP Wspomożyci
Wspomożycielki elki W Wiiernych LEKTORZY
9:00 Za Parafian Sobota /Niedziela – 31 maja/1 czerwca
9:00 O Boże bł. i szczęśliwą operacje dla Ireny oraz 4:00pm – Lucyna Malarz, Stasia Ledziński
za lekarzy i pielęgniarki 8:00am – Celina Basta, Edward Wajszczuk
9:30am – Barbara i Jerzy Brzydło, Kasia Skorupa
1:30 Msza św. ślubna Mari ola Dobek i W
Mariola ojci
Wojci ech Lupa
ojciech 11:15am – Weronika Kraska, Łukasz Maciąg,
4:00 O Boże bł. i zdrowie dla Dariusza i Andrzeja George Frank
Paprzyckich z okazji ur ........................................... mama 1:00pm – Maria Wilczyńska, Jan Berent
6:00pm – Nie ma Mszy św.
N iiedzi
edziela 25 maja – VIII Ni
edziela edzi
Niedzi
edzielaela Zwykła
8:00 == Anna i Krzysztof Makuch KOLEKTORZY
i za zmarłych z rodziny Paluszek Sobota /Niedziela− 31 maja/1 czerwca
9:30 == Leonard i Stanisława Żabiccy ............................... syn 4:00pm – Michał Gardocki, Edward Steplowski
9:30 = Marianna Malska .................................. córka z rodziną 8:00am – Janusz Wolski, Stanisław Sakowski
11:15 O Boże bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski 9:30am – Stanisław Kwiek, Andrzej Łopatowski,
w rocz. 18 ur. ....................................................... rodzina Józef Madurski, Roman Mally
11:15am – Marek Bieniuk, Jerzy Marczewski,
11:15 = Helena Nytko ........................................................ mąż Augustyn Nytko, Zdzisław Wolan
1:00 = Aleksander Gut ..................................... W. Mikołajczyk 1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski,
1:00 = Józef Jędraszyk i za zmarłych z rodziny ................ żona Stanisław Królczyk, Wacław Muszyński
6:00 W Intencji Matek: Marii Wastag i Janiny Poczynek ..... dzieci 6:00pm – Nie ma Mszy św.

Poni edzi
Poniedzi ałek 26 maja – Św
edziałek Św.. Fili pa Nerusza
Filipa
9:00 = Mitchell Wójcikowski ............................ J. Wujcikowska KALENDARZ LITURGICZNY
9:00 == Jan Lewandowski, Frank Wiśniewski, Krzysztof Sen .. W tym tygodniu Patronują nam:
...................................................... rodzina Lewandowski 26 maja – Św. Fili p Nerusz kapłan, doradca papieży
9:00 = Edmund Piaścik ........................................... przyjaciele i założyciel Bractwa Świętej Trójcy oraz Oratorium
7:00 = Jadwiga i Franciszek Kleino ................................. córka otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli.
29 maja – Święta Urszula Ledóchowska –
Wtorek 27 maja – Św
Św.. Augustyna z Cantenbury
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
9:00 = Marianna Klak ........................................... C. Majewski
7:00 = Serge Foresay ................................... rodzina Szaflarski
7:00 = Stanisław Lukowski .......................... rodzina Sakowski
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Środa 28 maja
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwem UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Ojca św. Jana Pawła II ............................................. córka W piątek 30 maja przypada Uroczystość
7:00 O zdrowie i Boże bł. dla Rozalii Dziura z okazji 83 ur. ..... Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. w
7:00 = Marianna Cepińska .............................................. córka naszym kościele o godz. 9:00 rano i 7:00
wieczorem. Rano po Mszy św. i przed wieczorną
Czwartek 29 maja – Św Św.. Urszuli Ledóchowski ej
Ledóchowskiej Mszą św. o godz. 6:40 pm odmówimy litanię do
9:00 Za zmarłych z rodzin Budzanowskich, Bassow, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt
Świeczkowskich Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Od
7:00 Za Dobrodziejów niedawna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7:00 == Stanisław Bakuła i Maria Grunwald jest dniem modlitw o świętość Kapłanów. W tym dniu
wyjątkowo z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana
Piątek 30 maja – Jezusa będzie w naszym kościele całodniowa Adoracja
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Najświętszego Sakramentu, natomiast nie będzie
9:00 W pewnej intencji całodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu w
7:00 = Fryderyk Arszyło 1 rocz. śm. ....................... syn i córka Pierwszy Piątek miesiąca.
7:00 = Stanisław Getek ................................... Barbara i Victor

Sobota 331
1 maja – Nawi edzeni
edzeniee NMP
Nawiedzeni NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
9:00 Dziękczynna Za kilka dni rozpoczniemy miesiąc czerwiec, który w
4:00 O Boże bł. i zdrowie dla Ewana Paprzyckiego .... z okazji ur. Kościele poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
4:00 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Bernadki ....... rodzice Z tej też okazji nabożeństwa Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa odprawiane będą od poniedziałku do piątku
N iiedzi
edziela 1 czerwca IX Ni
edziela edzi
Niedzi
edzielaela Zwykła po Mszy św. o godz. 9:00 am, w środę i piątek o godz. 6:40
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat pm., w soboty o godz. 3:30 pm.
9:30 == Władysława i Józef Łodej ..................... dzieci i wnuki
11:15 = Stanisława Midura PODZIĘKOWANIE ZA PRZYGOTOWANIE OŁTARZY
1:00 = Jan Duniec ............................................ córka z rodziną NA BOŻE CIAŁO
6:00 Nie ma Mszy św. Wszystkim osobom odpowiedzialnym dziękujemy za
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± pomoc w przygotowaniu ołtarzy na uroczystość Bożego
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
Ciała, dzieciom komunijnym za udział w procesji, ZMIANA ADRESU
sypanie kwiatów i niesienie symboli eucharystycznych Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym.
się do przeżycia tegorocznej uroczystości Bożego Ciała. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również
Szczęść Boże i Bóg zapłać sprawne dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów.
 
MSZA ŚW. GRADUACYJNA C.S.A. – APEL SŁUŻBY KATOLICKIEJ
W intencji uczniów i studentów, którzy w tym roku Przez cały miesiąc maj trwa w Archidiecezji Detroit
kończą naukę w High School, College lub na doroczna zbiórka pieniężna na Apel Służby Katolickiej
Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedzielę (Catholic Services Appeal). Dla naszej parafii
8 czerwca o godz.11:15. Osoby, które chcą, aby ich archidiecezja wyznaczyła $48,413.00. Za każdą ofiarę
imiona i nazwiska zostały wyczytane podczas Mszy św. składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Przez kolejne
i wypisane w biuletynie prosimy o zgłoszenie w biurze niedziele maja zbierana będzie druga kolekta na C.S.A.
parafialnym lub w zakrystii. Graduantów prosimy o Czeki prosimy wypisywać na: OUR LADY OF
przyjście na Mszę św., w strojach graduacyjnych. CZĘSTOCHWA z dopiskiem (C.S.A).

ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/2009 OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU
odbędą się w niedzielę 8 czerwca po każdej Mszy Świętej SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR
w lobby kościoła. Rodzice, którzy włączyli się w pomoc Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na:
w czasie Bazaru Świątecznego i Festiwalu Parafialnego Society of Christ− Building Fund.
prosimy, aby okazali przy zapisie zaświadczenie o pracy,
gdyż dla tych osób jest zniżka przy zapisie na lekcje religii. OFIARY z 17/18 maja
Parafianie płacą $55.00 − za pierwsze dziecko, za Ofiary bez kopert: $ 557.00
następne 15 − jeśli była pomoc to jest $30.00 zniżki, osoby Ofiary z 531 kopert: $ 4, 901
nie zapisane do parafii płacą $70.00− od każdego dziecka. II Kolekta na C.S.A dotychczas zebrano razem $7,830.00
We wrześniu koszt zapisu będzie droższy za pierwsze Kawiarenka: $571.00
dziecko $65.00, za następne $25.00. Osoby nie zapisane Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
do parafii $80.00 od każdego dziecka.

WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA OGŁOSZENIA RÓŻNE
PARAFIALNEGO
Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro parafialne czynne PODZIĘOWANIE
będzie od poniedziałku do piątku od godz. 9:30 do 2:00, Komitet Rodzicielski d/s Katechezy dziękuje za pomoc w
a soboty od godz. 9:30 do 12:00, lub po wcześniejszym zorganizowaniu kawiarenki  w Dniu Matki. Specjalne
umówieniu się. podziękowania kierujemy do  Państwa : Binkowskich,
Jedrzejczak, Kazmierczak, Krajewskich, Laskowskich,
URLOP KS. RYSZARDA Melnyk, Paluckich, Piotrowskich, Sepko, Skwarek, Szewczuk,
Od 2 czerwca ks. Ryszard Czerniak −wikariusz naszej Szmyt, Vanderest, Wojtowicz, Zylińskich oraz Siostry Jadwigi.
parafii udaje się na swoje wakacje do Polski. Ks.
Ryszardowi życzymy, dobrego wypoczynki w gronie FESTIWAL PARAFIALNY
najbliższych przyjaciół oraz szczęśliwego lotu i powrotu. Nasz tegoroczny festiwal parafialny, odbędzie się w sobotę
31 maja i w niedzielę1 czerwca. Zwyczajem lat ubiegłych
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ zwracamy się z prośbą do naszych parafian o poparcie
Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy festiwalu oraz o przynoszenie na festiwal artykułów
piątek po mszy św. wieczornej o godz.7:00 spożywczych do kuchni, ciasta do kawiarenki, fantów na
wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. loterię oraz książek i rzeczy na Flea Market. Ze szczególna
prośbą zwracamy się do rodziców uczniów klas V, VI i VII
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII o przyniesienie ciasta na kawiarenkę festiwalową.
Przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit
obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. PRZYGOTOWANIE PIEROGÓW NA FETIWAL
Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy PARAFIALNY odbędzie się w czwartek 29 maja o godz.
nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej 10:00 rano w Sali Jana Pawła II. Bardzo prosimy osoby
przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność chętne zarówno panie jak i panów do pomocy.
wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale
i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; TEATRZYK DLA DZIECI
udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem W niedzielę 1 czerwca po Mszy św. o godz. 11: 15  z
korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, okazji Dnia Dziecka zapraszamy wszystkie dzieci na
którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed przedstawienie teatralne  bajki   pt .”ŚPIĄCA
ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o KRÓLEWNA”− Będzie to prawdziwy teatr z królem,
uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie królową ,śliczną królewną i wróżkami. Nie zabraknie
się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj też dzielnego ,młodego księcia . Dużo muzyki, tańca i
należeli razem z rodzicami lub sami. magii Zapraszamy do wspólnej zabawy!  Wstęp wolny!
Pomocą służą Siostry Misjonarki
Chrystusa Króla: Niedzielne Msze święte
sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) Sobota – 4:00 pm
sr. Franciszka Keler MChr Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 586−979−0255 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży)

Program Radiowy Księży Chrystusowców Codzienne Msze święte
Sobota 8:00 am – 8:30 am Od poniedziałku do soboty – 9:00 am
ze stacji WNZK 690AM W środę i piątek – 7:00 pm
prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz.
RADA DUSZPASTERSKA 9:00 am i 7:00 pm)
Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636
Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra,
Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Liturgia Godzin
Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am
Organista Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm
Janusz Głaz «586−268−5795
Lektorzy Sakramenty
Józef Ledziński «586−726−0636 Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.
Kolektorzy Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz.
Albert Ciesielski «586−247−4217 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm
Ministranci Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek
Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana
Grupa Modlitewna Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca
Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr
Lider – Halina Kocz «248−723−5078
młodzież w klasie 8.
Linia Modlitewna Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Elwira Czajkowska «586−412−0581 datą ślubu.
Róże Różańcowe Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych
Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr o każdej porze.
Radio Maryja
Elżbieta Bieciuk «586−677−9385
Koło Seniorów „Złota Róża”
Franciszek Gac «586−268−0765 Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota – 12:00 pm
Alfred Jaworowski «586−751−5361 Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr
Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis”
Finanse Lobby – Piątek – 8:00 pm
Celina Pultanis «586−731−0355 Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler
Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy
Zespół Taneczny „Mireczki”
Mariola Vanderest «248−879−5898 Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „Mireczki II”
Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II)
Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org
Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Język Polski dla Amerykanów Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II)
(Polish for Adults) −
Antoni Walawender «586−751−1224 Zespół Taneczny „Dunajec”
Język Angielski − ESL Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am
Mariusz Szajnert «248−689−0180 Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II)
Harcerze Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469
Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337
Grupa AA Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr
Roman «248−421−6454