You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne Czynne
od poniedziałku do piątku
w czasie wakacji
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 9:30am –2:00pm
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 W soboty
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm
Adres internetowy: www.olcsh.org
Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Niewątpliwe, niedziela, a szczególnie udział w Eu-
 1 czerwca 2008 r.  charystii, posiada swoją niecodzienną wagę i war-
      Jako Wspólnota chrześcijan, katolików, podkre- tość i jest wydarzeniem najważniejszym. Ale też win-
ślamy wagę Niedzieli jako dnia świętego. W niedzie- niśmy być świadomi i tego, iż stawiając Boga na
lę jako Dzień Pański, celebrujemy Zmartwychwsta- pierwszym miejscu, nie możemy zapomnieć o bliź-
nie naszego Pana. I , każdy dzień tygodnia należy do nich. W tygodniu tempo życia, zajęć i pracy nie zaw-
Boga, w niedzielę przerywamy pracę, zwalniamy sze pozwala nam być z innymi w domu, w rodzinie,
czy też we wspólnocie. Niedziela winna być owym
tempo naszego życia i poświęcamy czas do oddania
szczególnym dniem spotkania z drugim człowiekiem,
chwały Panu i na inne ważne życiowe kwestie. Jak- aby pogłębiać więzi rodzinne i przyjacielskie. Świa-
że jest ten czas ważny, aby odejść od codziennych dome odłożenie pracy, chroni nas przed niebezpie-
zajęć, aby uczynić refleksję nad tym, dokąd nasze czeństwem życia tylko w materialnym jego wymia-
życie zmierza, nad sensem obecnej chwili z jej zada- rze, kosztem życia wiary, życia duchowego. Aby nie-
niami i doświadczeniem życia. Inaczej, nasz pobyt na dziela posiadała swoją wartość, winna być wyrazem
ziemi może być jedynie uczestnictwem w bezsen- naszego pragnienia, obecnego w sercu, ofiarowania
Bogu tak cennego czasu w geście dziękczynienia i
sownym upływie dni. Celebracja niedzieli uświada-
uwielbienia. Mamy też pamiętać, iż niedzielne świę-
mia nam prawdę, iż nasze życie należy do Pana, iż towanie jest czasem odpoczynku, aby odzyskiwać
na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami zmierzają- znaczenie wartości życia w świetle celebracji Eucha-
cymi ku ostatecznemu celowi, przeznaczeniu, które rystii, spotkania z innymi w sprawowanej liturgii i
jest Królestwem Boga Ojca. Jesteśmy istotami spo- uczynienia z tego dnia zaprawdę Dnia Pańskiego.
łecznymi, i dlatego potrzebujemy wyrażać naszą mi-
Już niedługo rozpoczną wakacje, czas odpoczynku
łość do Boga wraz z członkami naszej rodziny, przy-
ale i podróży, odwiedzin najbliższych w Polsce, czy w
jaciółmi i znajomymi. Kiedy gromadzimy się w świą- innych częściach świata. Ważne jest, abyśmy jako
tyni aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w Eu- uczniowie Chrystusa nie brali odpoczynku od tego
charystii, przynosimy do ołtarza nasze radości i istotnego i podstawowego wymogu życia chrześci-
smutki, nasze życie dotknięte słabością i grzechem, jańskiego, jakim jest niedzielna Eucharystia i święto-
wieloma ludzkimi problemami i prosimy Pana aby wanie Dnia Pańskiego .
nas uleczył i udzielił nowej siły, do zmierzenia się z
Ks. Tadeusz Winnicki TChr.
problemami jakie mogą zaistnieć w nadchodzącym
tygodniu. Świętując w niedzielę Zmartwychwstanie
naszego Pana, otrzymujemy nowy duchowy impuls i
wzmocnienie sił naszego życia.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 31 maja
4:00 O Boże bł. dla Ewana Paprzyckiego ...................... rodzina MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY SERCU
4:00 O szczęśliwa operacje i zdrowie dla Bernadki........ rodzice
Niedziela 1 czerwca IX Niedziela Zwykła PANA JEZUSA –dzisiejszą  niedzielą  rozpoczy‐
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewski i Kabat ......................... namy  miesiąc  czerwiec    poświęcony    Naj‐
9:30 ++ Władysława I Józef Łodej......................... dzieci i wnuki świętszemu Sercu Pana Jezusa niech nasza  codzienna 
11:15 +Stanisława Midura ................................................ mama modlitwa  Litanii do Serca Pana Jezusa odprawiana w  
1:00 + Jan Duniec .................................................córka rodziną
6:00 Nie ma Mszy św. Festiwal kościele lub  prywatnie w domach będzie wynagrodze‐
Poniedziałek 2 czerwca niem  Bożemu  sercu  za  nasze  grzechy    i  nieprawości. 
9:00 ++ Eugeniusz i Janina Szleszyński ......... córka z rodziną Może  to  nabożeństwo  do  Serca  Pana  Jezusa  bardziej 
9:00 ++ Maria i Stanisław Walewander ...................................... scementuje  nasze  rodziny,  tak  często  zapracowane, 
9:00 ++ Aniela Tyszewska, Bronisława Niesłuchowska, Lidia
Marentette, Ann Mcrre ............................................................... zatroskane  i  zabiegane  o  godną  codzienność.  Miesiąc 
Wtorek 3 czerwca czerwiec  jest  dobrą  okazją  by  na  nowo  odnowić  Kult  
9:00 ++ Czesław i Kazimiera Pruś .................................... córka Serca  Pana  Jezusa  w  naszych  rodzinach,  także  konty‐
9:00 + Aleksandra Ogniewska .............................. ........... córka nuować  tradycję naszych ojców i matek. Święta Tere‐
Środa 4 czerwca
9:00 O zdrowie dla córek Barbary i Elżbiety ..........……… ojciec
sa Wielka powtarzała „Trzeba chwycić Pana Boga za
7:00 + Andrzej Czachor................................. rodzina Czachor serce To jest jego słaba strona”… . Nie przegapmy tej 
7:00 + Stanisław Strzałkowski 5 rocz śm. ..... ....... .................... okazji !  
Czwartek 5 czerwca  

9:00 O Boże bł. dla Kazimiery i Tadeusza Brodziński z okazji 53 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE‐  nabożeństwa Litanii 
rocz. ślubu ............................................................. .................... do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane będą 
9:00 ++ Jan i Józefa Noworolnik ........................... .................... codziennie  od poniedziałku do piątku po Mszy św. o 
Piątek 6 czerwca
9:00 Za Dobrodziejów .......................................... ....................
godz. 9:00am , w środę i piątek o godz. 6:40pm, w so‐
7:00 ++ Michał, Tadeusz, Artur Kisała .................. .................... boty o godz. 3:30pm. 
7:00 + Jadwiga Rafalska ....................................... ........ rodzina PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Sobota 7 czerwca
9:00 + Jadwiga Horodecka.................................... ........ rodzina w  tym  tygodniu  z  okazji  pierwszego  piątku  miesiąca 
1:30 Msza św. ślubna Honorata Grzesiak i Robert Socha zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa wy‐
4:00 ++ Janina i Wincenty Wujcikowski ............... J Wujcikowski nagradzając za brak miłości  i za lekceważenie Bożych 
Niedziela 8 czerwca darów.  Będzie  też    możliwość  skorzystania  z  sakra‐
8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks........ ........... family
9:30 + Anna Jastrzębska....................................... ........... córka mentu pokuty, w tym dniu kapłani  odwiedzą chorych 
11:15++ Sławomir Chrobak i Emil Zubek .............. mama parafian z posługą sakramentalną. W Pierwszą Sobotę 
1:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla tegorocznych poświęconą  Niepokalanemu  Sercu  Maryi  zapraszamy 
absolwentów ......................................................... .................... na śpiewanie godzinek do NMP, a po Mszy św. o godz. 
1:00 + Helena Ciężarka w 1 rocz. śm.................... .. córka i zięć
6:00 + Henryk Kościuch 35 rocz. śm .....................mama i siostra 9:00  rano zapraszamy na modlitwę różańcową. 
DZIEŃ DZIECKA- nie  szczędźmy  modlitw  i  naszym 
pociechą, które  przyszłością rodzin, narodu i kościoła 
Służba Liturgiczna Niech nie zabraknie im czułych słów i akceptacji. Cza‐
Sobota / niedziela 7/ 8 czerwca sami łatwiej dawać prezenty, a   dawać jest siebie jest 
LEKTORZY: najtrudniej.  Pamiętajmy    nie  tylko  o  naszych  pocie‐
4:00 - Celina Basta, Maria Duniec -Dmuchowska chach  i  o  tych,  które  są  niechciane  i  nie  kochane.  Nie 
8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust mają  domu  rodzinnego  i  nie  doświadczyły  czułości 
9:30 - Alicja Karlic, Kasia, Paweł, Daniel Popiel
rodzicielskiej.  Może  są  gdzieś  w  pobliżu  i  wystarczy 
11:15 - Małgorzata i Zbigniew Purzyccy
1:00 - Józefa Hołowińska, Jan Berent, Eugenia Czaja drobny gest z naszej strony, który może dać im  odro‐
6:00 - Młodzież binę radości. 
KOLEKTORZY: MSZA ŚW. GRADUACYJNA ‐ w intencji uczniów i 
4:00- Andrzej Bieciuk, Franciszek Gac studentów, którzy w tym roku kończą naukę 
8:00- Józef Chryczyk, Emil Filip w  High  School,  College  lub  na  Uniwersyte‐
9:00– Eryk Niemczyk, Zdzisław Skorupa, Andrzej Szmyd, tach  odprawiona  zostanie  w  niedzielę  8 
Jacek Szwakopf czerwca o godz.11:15. Osoby, które chcą, aby 
11:15- Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski, Augustyn Nytko, ich imiona i nazwiska zostały wyczytane podczas Mszy 
Jerzy Sokołowski
1:00– Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk, Wacław Mu- św. i umieszczone w biuletynie prosimy o zgłoszenie w 
szyński, Janusz Wolkowicz biurze parafialnym lub w zakrystii. Graduantów prosi‐
my o przyjście na Mszę św., w strojach graduacyjnych. 
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA PARA-
FIALNEGO – od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro para‐ KALENDARZ LITURGICZNY
fialne  czynne  będzie  od  poniedziałku  do  piątku  od  W tym tygodniu Patronują nam:
godz. 9:30 do 2:00, a  w soboty od godz. 9:30am do
12:00pm lub po wcześniejszym umówieniu się.  3 czerwca Św. Karol Lwanga i jego
Towarzysze męczennicy z Ugandy.
OFIARY ZŁOŻONE NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR –
Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na 5 czerwca –Św. Bonifacy biskup i mę-
Society of Christ– Building Fund. czennik, misjonarz Niemiec
OFIARY NIEDZIELNE
Ofiary z 24 /25maja
Ofiary z 445 kopert: $ 4,413.00 OGŁOSZENIA RÓŻNE
Ofiary bez kopert: $ 998.00
II Kolekta na CSA zebrano:$ 10, 838.00 FESTIWAL PARAFIALNY– trwa nasz tegoroczny festi‐
wal  parafialny,  wszystkich  odwiedzających  nasz  ko‐
Kawiarenka: $ 330.00
ściół Parafian i gości zapraszamy na dobry obiad i cia‐
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne sto  do  dowiedzenia  stoisk  z  różnymi  artykułami  oraz 
Bóg zapłać! do spędzenia z nami czasu  w naszej polskiej atmosfe‐
rze.  Bawmy się wspaniale zarówno dzieci, młodzież i 
dorośli. 
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/09 ‐
 Grupa  Modlitewna  Odnowy  w  Duchu   odbędą się  w niedzielę  8 czerwca po każdej  Mszy św. 
Świętym zaprasza na spotkania w każdy  w  lobby  kościoła.  Rodzice,  którzy  włączyli  się  w  po‐
piątek po Mszy św. wieczornej o godz.7:00 do sali  moc  w  czasie  Bazaru  Świątecznego  i  Festiwalu  Para‐
obecnego Domu Parafialnego.   fialnego prosimy, aby okazali przy zapisie zaświadcze‐
  nie o pracy, gdyż dla tych osób jest zniżka przy zapisie 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy,  na  lekcje  religii.  Parafianie  płacą  $55.00    za  pierwsze 
że  na  terenie  Archidiecezji  Detroit  obowiązuje  dziecko,  za  następne  15  ‐  jeśli  była  pomoc  w  czasie 
wszystkich  wiernych  przynależność  do  parafii.  Bazaru  świątecznego    lub  Festiwalu  Parafialnego  to 
jest $30.00 zniżki. Osoby nie zapisane do parafii płacą 
Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  do  tych  wszyst‐
$70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu 
kich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregu‐ będzie wyższy $65.00 od pierwszego dziecka , następ‐
lowanie  swojej  przynależności  i  zapisanie  się  do  ne po $25.00. Osoby nie zapisane do parafii $80.00 za 
parafii.  Przynależność  wiąże  się  nie  tylko  z  obo‐ każde dziecko. 
wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z   
posługi  duchowej  i  sakramentalnej;  udzielaniem 
chrztów,  ślubów,  pogrzebów,  wysyłaniem  kore‐
spondencji  itd.  Uwaga!  Prosimy,  aby  Ci  wszyscy,  Solenizantom i Jubilatom
którzy zawarli związek małżeński w naszej para‐ Tego tygodnia oraz
fii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej 
należeć  o  uregulowanie  swojej  przynależność 
Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
przez  nowe  zapisanie  się  do  parafii  z  zaznacze‐ Składamy
niem, że już wcześniej  należeli razem z rodzicami  najserdeczniejsze życzenia
lub sami.  Bożego błogosławieństwa
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili  ad‐ wszelkich łask oraz opieki
res  zamieszkania  lub  numer  telefonu,  prosimy  o  Maryi
uaktualnienie  w  biurze  parafialnym.  Umożliwi  to  naszej najlepszej Matki
lepsze  funkcjonowanie  biura  parafialnego  dotar‐ Szczęść Boże
cie naszej korespondencji do państwa  domów. 
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS