You are on page 1of 6

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314
Biuro Parafialne
Czynne
W czasie wakacji
od poniedziałku do piątku
9:30am –2:00pm
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 W soboty
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm
Adres Internetowy: www.olcsh.org * Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA jego Ewangelii. On też jest potwierdzeniem prawdy o
8 czerwca 2008 r. Bożym upodobaniu i łasce Jezusa która trafiając na po-
datny grunt ludzkiego życia dokonuje głębokiej
przemiany. Ciągle istnieje otwarta kwestia pójścia za
Żyjąc w społeczeństwie wysoko zorganizowanym doce- głosem Jezusa obecnym w naszych duszach. Mateusz
niamy wartość jego struktur, ale jednocześnie krępują pozostawił za sobą to, co było dla niego bardzo cenne,
nas uciążliwości które nas dotykają. Choćby kwestia po- choć grzeszne - dotychczasowe życie, tylko po to aby być
datków. Bardzo często zżymamy się na system, a może z Chrystusem. Podobnie Bóg wzywa nas do otwarcia
na konkretnych ludzi którzy decydują o ich wzroście. naszych serc na Jego wołanie w konkretnym momencie
Różne emocje kierują nami wtedy, kiedy mamy do życia w którym jesteśmy i ludzkiej sytuacji. Nasze całe
czynienia z tą kwestią dość ważną w naszym życiu. istnienie winno dać odważną odpowiedź na to
Dzisiaj jesteśmy niejako przeniesieni do Palestyny, do zaproszenie. Jego głos nieraz narusza spokojne i wy-
czasów Jezusa. Żydzi mieli szczególną niechęć do płace- godne ludzkie życie, bez obecnego w nim entuzjazmu;
nia podatków, bardziej aniżeli inne narody. Płynęło to z dotyka umysł i serce na wpół chrześcijańskie a może i na
ich przekonania wiary, iż Bóg jest królem i władcą, i wpół pogańskie a my robimy wrażenie jakbyśmy nie
wszystko do Niego należy. Zatem, z tego co jest włas- słyszeli tego głosu będąc zajęci własnymi sprawami.
nością Boga żaden ziemski władca nie ma prawa Zapominamy iż życie chrześcijańskie to nie tylko postę-
ściągać podatków. Oliwy do ognia dolewała jeszcze sy- powanie za Jezusem, ale rozpoznanie w Nim kogoś
tuacja w której to siły okupanta, Rzymianie, a więc kolo- bardzo wyjątkowego, który domaga się od nas aktu
nizatorzy, w imieniu Cezara zbierali podatki. Każdy kto wiary w Jego obecność i codzienne zawierzenie mu ży-
z nimi współpracował był postrzegany jako zdrajca i cia. Jeżeli chcemy być ludźmi realizującymi Boże oczeki-
wróg narodu. Celnicy należeli do najbardziej skorum- wania wobec nas i spełniającymi to, co on zaplanował
powanych, znienawidzonych, bez ludzkich uczuć. Ludzie abyśmy wypełnili, to musimy podjąć trud życia według
unikali ich towarzystwa i wzbraniali wstępu do syna- standardów ofiarowanej nam prawdy i miłości w cod-
gogi. Do takiego człowieka podszedł Jezus i nawiązał z ziennym naszym zachowaniu i byciu. Jeżeli podejmu-
nim dialog. Mateusz – to piękne imię – dar Boga. Ale to jemy ten wysiłek, pragnąc dzielić się z innymi darem
imię, dla wielu którzy cierpieli z powodu nieuczciwych otrzymanej i przeżywanej Ewangelii, wówczas spełnimy
praktyk tego celnika, brzmiało swoistą ironią. Dla Ży- nasze chrześcijańskie powołanie. Miesiąc czerwiec jest
dów był on zaprzeczeniem swojego imienia i przeci- czasem oddawanej czci Sercu Jezusa. Niech też będzie
wieństwem wszelkiego dobra. Bowiem zgoda na taki naszym pragnieniem i wysiłkiem aby pozostawić poza
zawód równała się z przyznaniem się do faktu, iż nie ma sobą to, co nas krępuje i zniewala, i na wzór Mateusza
się żadnych moralnych zasad, ani też narodowej dumy. zawierzyć Panu swoje życie.
Ten właśnie znienawidzony i odrzucony przez społec-
zność człowiek, doświadczył momentu łaski. Jezus
przechodząc spojrzał na niego, ujrzał w nim obecność zła I tak widzimy, iż w Jezusie
i grzechu, ale też obecnego, choć niewidocznego w nim „...spotkały się miłosierdzie i wierność,
dobra. Zaprosił go wołając po imieniu, aby stał się apos- ucałowały się sprawiedliwość i pokój”. Ps 84.
tołem, darem Boga dla innych. Do grzesznika Jezus
powiedział – pójdź za Mną. A faryzeusze stali na zew-
nątrz, dopatrując się i węsząc skandal, widząc rytualne
zanieczyszczenie z powodu przebywania z grzesznikami. Ks. Tadeusz Winnicki TChr.
A co widział Mateusz? To dzięki temu zdarzeniu dostr-
zegł po prostu potrzebę pozostawienia tego nędznego
zawodu oraz życia i pójścia za Jezusem, które zai-
nicjował i wzbudził w nim sam Pan. W miarę jak mijały
lata, jak upływał czas, Mateusz stawał się darem Boga
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE niech w tym miesiącu nasza modlitwa Litanii
do Serca Pana Jezusa odprawiana w koście-
le lub prywatnie w domach będzie wynagro-
Sobota 7 czerwca
4:00 ++ Janina i Wincenty Wujcikowski ............... J Wujcikowski dzeniem Bożemu Sercu za nasze grzechy i
Niedziela 8 czerwca nieprawości. Może to nabożeństwo do Serca
8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks ....... ........... family Pana Jezusa bardziej scementuje nasze ro-
9:30 + Anna Jastrzębska i zdrowie dla Daniela ... .. S. L Żabicki dziny, tak często zapracowane, zatroskane i zabiegane o
11:15++ Sławomir Chrobak i Emil Zubek .............. ……….mama godną codzienność. Miesiąc czerwiec jest dobrą okazją
11:15 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla tegorocznych by na nowo odnowić Kult Serca Pana Jezusa w naszych
absolwentów ......................................................... .................... rodzinach, także kontynuować tradycję naszych ojców i
1:00 + Helena Ciężopka w 1 rocz. śm. ................. ….córka i zięć matek. Święta Teresa Wielka powtarzała: „Trzeba
6:00 + Henryk Kościuch 35 rocz. śm.…………….mama i siostra
chwycić Pana Boga za serce To jest jego słaba stro-
Poniedziałek 9 czerwca
9:00 + Zbigniew Kozina 20 rocz. śm. ......................................... na”… .Nie przegapmy tej okazji!
9:00 ++ Aniela Weis ..........................................................córka
Wtorek 10 czerwca NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE- do Najświętszego
9:00 ++ Bolesław, Kazimiera, Regina, Alina Szklarski ............... Serca Pana Jezusa odprawiane są w naszym kościele
.......................................................................... Izydor z rodziną codziennie od poniedziałku do piątku po Mszy św.
9:00 O Dary Ducha św. w rocz. urodzin ................ ......... rodzice
Środa 11 czerwca- Św. Barnaba-Apostoł o godz. 9:00am , w środy i piątki o godz. 6:40pm,
9:00 + Benedykt Parczak ...................................... ……… siostra w soboty o godz. 3:30pm.
7:00 + Stanisław Lukowski ............................. …rodzina Sznitka
7:00 + Czesława Furman 1 rocz. śm. ............ ...... ........ rodzina
Czwartek 12 czerwca TEGOROCZNI GRADUANCI- wszystkim tegorocznym
9:00 + Marianna Klak ..................................... Siostry Misjonarki absolwentom High School, College i Uniwersytetów gra-
9:00 ++ Maria i Stanisław Walawender ................. syn z rodziną tulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza pomagała w
Piątek 13 czerwca -Św. Antoni Padewski dalszej nauce. pracy zawodowej jak i w pracy zawodo-
9:00 Dziękczynna do Świętego Antoniego ........... Brooks Family wej. Szczęść Boże.
7:00 + Celina Rzepecka ....................................... ….Przyjaciele Tegoroczni Graduanci:
7:00 + Katarzyna Kustrzyk .................................... mąż z dziećmi
Sobota 14 czerwca Joanna Cekała— Arnada High School
9:00 + Ludwik Górski ............................................ .................... Paweł Kotlarz -Utica High School
1:30 Msza św. ślubna Melinda Brown & Andrew Kon……….. Magdalena Pomichowski
4:00 + Ryszard Fertner. ........................................ …………żona Sarah Maruszczak -Henry Ford High School
4:00 + Helena Blarowski 4 rocz. śm............... ...... ….Przyjaciele Weronika Ezyk - Capak High School
4:00 w intencji Magdaleny Grodzki ................ ...... ………….mąż Marek Ziejka -Cousino High School
Niedziela 15 czerwca Konrada Bajor - Dakota High School
8:00 O Boże bł. dla Ojców Ewelina Komarnicka- Dakota High School
9:30 + Eugeniusz Niesłuchowski ......................... ............... syn Dominic Czarnota -Einsenhower High School
11:15 O Boże bł. dla Ojców Anna Jackow - Einsenhower High School
1:00 + Agnieszka Hołowińska ............................... syn z rodziną Krystyna Mrukowicz—Einsernhover High School
6:00 O Boże bł. dla Ojców ............................ ................... Jennifer Nytko- Einsenhower High School
Kathy Waliczek - Eisenhower High School
Piotr Dyga - Lake Orion High School
Służba Liturgiczna Samantha Kraska—Oxford High School
Robert Sulowski -Sterling Heights High School
Uwaga! David Nowak - Stony Creek High School
Mariusz Dębowski - Stevenson High School
Lektorzy i Kolektorzy Christine Rakowiecki - Stevenson High School
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie Maria M. Chryczyk - Stevenson High School
Amadeusz Sepko - Stevenson High School
czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali Sebastian Saladiak—Stevenson High School
się do czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Patrick Wójcik -Troy Athens High School
Doświadczeniem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z Jessica Barwiński - Utica High School
was wyjeżdża na wakacje lub spędza weekendy Maciej Pulawski - Utica High School
Przemysław Grzesiak-De la Salle
poza parafią i trudno jest dostosować grafik tak, Łukasz Popiel - De la Salle
aby umieścić osoby, które będą obecne w kościele Daniela Zalewski - Baker College
na Mszach świętych w soboty po południu i nie- Sławek Wojczuk - Madonna University
dziele. Michael Robert Kon - Michigan State University
Regina M. Zielonka—Wayne State University
Katarzyna Rakowiecki—Okland University
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Joseph A. Zielonka - Okland University
Ingrid Żyliński - University of Michigan
MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY
Przemysław Szymon Pryszczewski— University of Michigan
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA –
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
DZIEŃ OJCA- w niedzielę 15 czerwca obcho- KALENDARZ LITURGICZNY
dzony jest Stanach Zjednoczonych Dzień Ojca . W tym tygodniu Patronują nam:
Niech nasza pamięć w modlitwie o naszych
żywych i zmarłych ojcach będzie naszą wdzięcznością 11 czerwca - Św. Barnaba Apostoł
za dar życia, który nam przekazali jak i za trud wycho-
wania . Na stoliku w kościele wyłożone są koperty do
13 czerwca- Św. Antoni z Padwy -
których można wpisywać imiona i nazwiska ojców,
patron rzeczy zagubionych.
których chcemy polecać naszym modlitwą.
KARDYNAŁ DZIWISZ W ORCHARD LAKE – 26 14 czerwca Bł. Michał Kozal - biskup i
czerwca gościć będzie z duszpasterską wizytą w Or- męczennik obozu w Dachau.
chard Lake Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropoli-
ta Krakowski.
Program Wizyty Księdza Kardynała OGŁOSZENIA RÓŻNE
5:30pm-Poświęcenie Pomnika Jana PawłaII (Grota)
PODZIĘKOWANIE ZA FESTIWAL PARAFIALNY–
6:00pm- Msza św. ( Kaplica MB. z Orchard Lake)
wyrazy serdecznego uznania i podziękowania kieruje-
7:30 - Bankiet (tylko z zaproszeniami)
Rezerwację biletów na bankiet w cenie $100.00 od osoby my do wszystkich osób, które poświęciły swój czas w
można dokonywać w biurze parafialnym do 11 czerwca pod przygotowanie i poprowadzenie Festiwalu Parafialne-
nr telefonu 586. 939– 5022. go. Podczas przygotowań do Festiwali jak i w czasie
jego trwania do różnych prac zaangażowanych było
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ wiele osób nie sposób wymienić wszystkich, aby nie
Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w pominąć nikogo do każdego kto w jakikolwiek sposób
każdy piątek po Mszy św. wieczornej o włączył się w przygotowanie i bezpośrednią pracę
godz.7:00pm w sali obecnego Domu Para- podczas festiwalu. kierujemy serdeczne podziękowa-
fialnego. nie Naszą wdzięczność kierujemy także do tegorocz-
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – w ostat- nych sponsorów festiwalu oraz do osób, które przy-
nim czasie przez sakrament chrztu świętego niosły rzeczy na loterię , Flea Market i artykuły spo-
do wspólnoty Kościoła włączeni zostali: żywcze do kuchni. Wszystkim za życzliwość, otwar-
Krystian Korol tość i dobroć serca Dziękujemy. Szczęść Boże i Bóg
Helena Maria Okruta zapłać!
Nowo ochrzczonym oraz ich rodzicom i chrzestnym
ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/09
gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz
odbywają się w dzisiejszą niedzielę 8 czerwca po każ-
opieki Maryj Jasnogórskiej Pani naszej patronki.
dej Mszy Świętej w lobby kościoła.

OFIARY NIEDZIELNE
Ofiary z 31maja /1czerwca Solenizantom i Jubilatom
Ofiary z 592 kopert: $5,612.00 tego tygodnia oraz
Ofiary bez kopert: $428.00 Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
II Kolekta na CSA razem zebrano: $13,005.00 Składamy najserdeczniejsze życznia
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bożego błogosławieństwa wszelkich
łask oraz opieki Maryi
OFIARY ZŁOŻONE NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR naszej najlepszej Matki
Halina i Józef Olchawa $200.00. Szczęść Boże!
Razem wpłacono: 191,569.04
Ofiary wpłacane czekami prosimy wypisywać na:
Society of Christ– Building Fund.
Naszym Parafianom wyjeżdżającym na wakacje
II KOLEKTA - w niedzielę 15 czerwca zebrana zostanie życzmy dobrego wypoczynku szczęśliwych wy-
II kolekta na pomoc Kościołowi w Europie Wschodniej jazdów i powrotów, a przybywającym Gościom
i Centralnej. do naszej Parafii miłego pobytu wśród nas
Szczęść Boże!
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS