You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
Biuro Parafialne Czynne
od poniedziałku do piąt-
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 ku
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 9:30am –2:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 W soboty

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

Nie mieliśmy odwagi jasno i otwarcie wyznać –
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA jestem chrześcijaninem, myślę i postępuję tak, jak
22 czerwca 2008 r.  uczy Chrystus. Być może grono naszych przyjaciół i
Jezus powołał Dwunastu do głoszenia orędzia znajomych zostanie uszczuplone ze względu na
zbawienia i pojednania. Na wstępie udziela im nasze wyznanie wiary co do niedzielnego udziału w
wskazań, przygotowuje do misji im zleconej – Eucharystii, postawy wobec ochrony życia od poc-
przeprowadza kurs podstawowy dla głosicieli Jego zęcia aż do naturalnej śmierci, odmowy udziału w
słowa. To czego mają być świadomi, to sprzeciw rozmowie wypełnionej plotkami która niszczy kogoś
jaki będzie istniał, przynajmniej u pewnej części słu- dobre imię i poniewiera go w brudzie zarzucanych
chaczy w odbiorze prawdy głoszonej mocą Jego mu spraw, sprzeciwu wobec stosowania używek
imienia. To zaś wiązać się będzie z pewnym niebez- niszczących zdrowie i życie.
pieczeństwem jakie może im zagrażać w głoszeniu Aby zło mogło tryumfować, wystarczy aby ludzie
Dobrej Nowiny, która dla niektórych słuchaczy jest sprawiedliwi przestali reagować na nie. Siła presji
trudna, niezbyt wygodna i zachwycająca. Szczegól- wobec pokusy pozostawania na uboczu z powodu
nie dla tych, których zło i przewrotność są skonfron- kpin i uśmiechów innych którzy nie liczą się z
towane z prawdą Ewangelii. Jezus ostrzega, iż ci zasadami życia chrześcijańskiego, staje się coraz
właśnie nie będą tolerować głosicieli, ani ich prze- bardziej aktualna i obecna w naszym życiu i jest
powiadania, a odpowiedzią będzie agresja i wyzwaniem w kwestii naszej lojalności Chrystusowi i
przemoc. Jezus wlewa w ich serca otuchę: nie Jego nauczaniu.
bójcie się. A więc misja ta będzie często w opozycji Misja Jezusa – to obwieszczenie ludziom miłości
do postaw i myślenia ludzi, których życie jest dale- Ojca. Nikt nie może być uczniem Chrystusa bez aktu
kie od Boga. To jest też ważna informacja i ciągle wiary i zaufania wobec Niego i udziału w tej misji w
aktualne przypomnienie, iż świat tak łatwo nie przy- zwiastowaniu obecności Królestwa. Jeżeli słowo
jmie Dobrej Nowiny, a reagować będzie na nią z Boże ma mieć wpływ na nasze życie i ugruntować
oporem, a nie z otwartymi ramionami. Jezus nie uk- nasze przekonanie co do szczególnej jego wagi to
rywa, iż ci, którzy będą nieść Jego orędzie, musimy prosić i modlić się o łaskę pokonania
doświadczą wyśmiania i odrzucenia. A pomimo to naszych obaw i lęków. Jest wiele sytuacji w życiu w
zachęca, aby z odwagą, bez lęku i strachu stawać których pamięć o słowach Jezusa: “Nie lękajcie się”,
po stronie prawdy i sprawiedliwości, jakkolwiek może być bardzo pomocne. Jan Paweł II tak bardzo
może być to niepopularne dla otoczenia. często je powtarzał, i wskazywał na potrzebę życia
Lęk, obawy - to emocje, które są nam bliskie i ich treścią. Cokolwiek dzieje się, Bóg zawsze jest
znane, niestety ale one paraliżują nasze życie i tym, który kontroluje wydarzenia. Ten świat do
wstrzymujące nas w byciu ludźmi jakim naprawdę Niego należy, Jego Duch i moc działa w świecie i
winniśmy być. Zapewne w naszym życiu były sy- pośród nas, tak iż możemy być pewni o Jego wiec-
tuacje w których nasza odpowiedź Chrystusowi znie trwałej miłości. Kiedy dotrzemy do Domu Ojca,
była połowiczna czy też anemiczna. Ze względu na Jezus przyzna się do nas jako swoich uczniów i
obawę iż będziemy wyśmiani, .lub też staroświeccy, naśladowców, jeżeli z odwagą i przekonaniem żyl-
nie nadążający z duchem czasu ulegliśmy temu lę- iśmy prawdą Jego Dobrej Nowiny.
kowi, zamiast stanąć po stronie sprawiedliwości i
prawości obecnej w naszych serach. Nie mieliśmy Ks. Tadeusz Winnicki TChr
odwagi jasno i otwarcie wyznać – jestem chrześci- .
janinem, myślę i postępuję tak, jak uczy Chrystus.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 21 czerwca- Św. Alojzego Gonzagi
9:00 Za zmarłych z rodzin Bieniasz ............. W. Bieniasz NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE -do Najświętsze-
4:00 + Waldemar Modzelewski …………...A. M.Szklarscy go Serca Pana Jezusa odprawiane są w naszym
4:00 + Jan Weryński ............................... ..... ..Przyjaciele kościele codziennie od poniedziałku do piątku
Niedziela 22 czerwca
8:00 + Paweł Szwarc 5 rocz. śm. .................. ....... rodzina
po Mszy św. o godz. 9:00am , w środy i piątki o godz.
9:30 O Boże bł. dla Elżbiety i Leszka Łodej w 40 rocz. 6:40pm, w soboty o godz. 3:30pm.
ślubu .............................................................. ...................
9:30 + Barbara Papuga ................................ ...................
11:15 + Bolesław Zmarzlik i za zmarłych z rodzin JEGO EMINENCJA KSIĄDZ KARDYNAŁ
Zmarzlik i Kozubowski................................... …….rodzina STANISŁAW DZIWISZ W ORCHARD LAKE
1:00 + Stanisława Majcher ............................ ................... 26 czerwca gościć będzie z duszpasterską wizytą w 
6:00 + Jan Gruszczyński……………………..syn z rodziną Orchard Lake: 
Poniedziałek 23 czerwca
9:00 + Jan Hillebrand ………………….Elizabeth Gaubatz
 
9:00 ++ Alojzy i Wanda Bogedin ................... ................... Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Wtorek 24 czerwca –Św. Jana Chrzciciela Metropolita Krakowski.
9:00 O zdrowie i Boże bł. dla Jana Krzyształowicz w dniu  
imienin i urodzin ............................................ ................... Program Wizyty Księdza Kardynała
9:00 Za zmarłych z rodzin Sarat, Basior i Miś
9:00 ++ Nina Kowalska, Janina Bicz............. …….rodzina 5:30pm‐Poświęcenie Pomnika Jana Pawła II Grota) 
Środa 25 czerwca 6:00pm‐ Msza św. (Kaplica MB. z Orchard Lake) 
9:00 ++ Anna i Jan Maziarz .......................... ............. syn
7:30  ‐ Bankiet  (tylko z zaproszeniami) 
7:00 + Roman Stefaniak ......................... ……………córka
7:00 + Paweł Szwarc 5 rocz. ……………………….rodzina
Czwartek 26 czerwca
9:00 + Aleksander Gut ............................ ..... …..S. Morys
9:00 + Helena Blarowski…………………… .. ............ mąż ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE - Sakramentalny 
Piątek 27 czerwca -Św. Cyryla Aleksandryjskiego związek  małżeństwa  w  najbliższym  czasie  za‐
9:00 + Janusz Koziatek 1 rocz. śm. .............. ....... rodzina wrzeć mają: 
9:00 + Władysław Dobrzyński 11 rocz. śm.. syn z rodziną  Dominika Wesierska i Michał Woźnica (I)
7:00 + Maria Duniec ………………………córka z rodziną
Jeniffer Conrad i Paweł Pindera (I)
Sobota 28 czerwca- Św. Ireneusza
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski .......... ................... Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwia‐
4:00 + Stanisław Lukowski …………..S. Gust, C. Pultanis jących ważne zawarcie sakramentu małżeństwa  pro‐
5:30 Msza św. ślubna: Edyta Koziarz i Bartek Ruc szony jest o zgłoszenie w biurze parafialnym. 
Niedziela 29 czerwca- Św. Piotra i Pawła
8:00 ++ Józef i Helena Cybart ……………...syn z rodziną
9:30 + Jan Barowski 6 rocz. ……………….żona z rodziną ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ ‐  przypo‐
11:15 + Janusz Koziatek 1 rocz. śm ............ .żona i córki
1:00 + Ryszard Basior, Leokadia Latek….żona z dziećmi
minamy,  że  na  czas  wakacji  w  miesiącach  lipcu  i 
6:00 + Jan Gruszczyński……………………..syn z rodziną sierpniu  wieczorna msza święta niedzielna prze‐
niesiona jest z godziny 6:00 na  o godz. 8:00 pm 
 
Służba Liturgiczna GODNY STRÓJ W KOŚCIELE‐  zbliżają  się  ciepłe 
 Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy
miesiące    letnie.  Pragniemy  przypomnieć,  że  w 
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie
kościele obowiązuje nas godny strój wedle powie‐
czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do dzenia” Mój strój świadczy o mnie i o szacunku do 
czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadcze- osoby  do  której  przychodzę”  ,  a  w  tym  wypadku  
niem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na chodzi o Panu Bogu. Mimo ciepła i czasem upałów 
wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno na zewnątrz prosimy przez swój zewnętrzny strój 
jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które uszanować  miejsce  jakim  jest  kościół  i  swoim 
będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty ubiorem  nie  prowokować  i    nie  rozpraszać  in‐
po południu i niedziele. nych.  Przypominamy  także  o  wyłączaniu  telefo‐
nów komórkowych przed wejściem do kościoła. 
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK KATE-
24czerwca - Św. Jan Chrzciciel, który
CHETYCZNY 2008/09–przyjmowane są w biurze parafial-
przygotował drogę Panu Jezusowi
nym. Rodzicom przypominamy, że każdego roku na nowo
należy dzieci zapisać na katechezę. Koszt zapisu wynosi
28 czerwca - Św. Ireneusz biskup i jeden z
najwybitniejszych teologów $55.00 z dziecko, następne $15.00 , nie parafianie płacą
początków Kościoła $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu jest
wyższy i wynosi dla parafian $60.00, następne $25.00 nie
parafianie $80.00 za każde dziecko.
 
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy WARSZTATY SIEDEM SEKRETÓW EFEKTYWNEGO OJCO-
w Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek STWA- KONFERENCJA DLA OJCÓW- odbędą się w naszej
po Mszy św. wieczornej o godz.7:00pm w sali
parafii 5 lipca w godzinach od 10:00am do 6:00pm, warsztaty
obecnego Domu Parafialnego.
będą odbywały się w Sali Jana Pawła II. Koszt uczestnictwa:
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na $40.00 (w tym posiłek + materiały dla uczestników), zaliczka
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wier- $20.00.Zapisy do 27 czerwca w biurze Parafii, tel. (586) 939 -
nych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z 5022. Warsztaty adresowane są do ojców, dzieci w każdym
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej wieku, 1 sesja adresowana jest również do matek ich dzieci.
parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie Celem konferencji jest odkrywanie istoty efektywnego ojco-
się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obo- stwa oraz wzmacnianie ojcowskich umiejętności w wychowaniu
wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi dziecka. Poprzez udział w konferencji mężczyźni mogą się wza-
duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, jemnie wspierać i dzielić doświadczeniem w pokonywaniu pro-
pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Pro-
blemów pojawiających się na drodze do efektywnego ojcostwa.
simy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w
naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą
Program ten powstał w oparciu o badania socjologiczne prze-
dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez prowadzone wśród ojców i dzieci, w efekcie których udało się
nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już zdiagnozować dwa typy relacji. Pierwsze z tych relacji można
wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami. określić jako silne, budujące i rozwijające. Drugie natomiast są
destruktywne, toksyczne i słabe. Różnica między nimi jest
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres za- szczególnie widoczna w siedmiu obszarach, które określone
mieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w zostały jako 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Ich poznanie
biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie
pozwala przeżywać ojcostwo jako przynoszące radość i satys-
biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do pań-
stwa domów.
fakcję. Siedem filarów, na których opiera się budowanie efek-
tywnego ojcostwa, to: Zaangażowanie, Znajomość dziecka,
Konsekwencja i stabilność, Szacunek i miłość dla matki Twoje-
OFIARY NIEDZIELNE go dziecka, Zaspakajanie potrzeb i ochrona, Aktywne słuchanie,
Ofiary z 14 /15 czerwca Wyposażenie duchowe. W programie również: Indywidualny
Ofiary z kopert: $ 4, 828.00 profil ojcostwa, Budowanie tato-planu, fragmenty filmów.
Ofiary bez kopert: $545.00
Kawiarenka $ 435.00
II kolekta na Kościół w Europie$ 1,560.00
Dochód z Festiwalu $17,610.76 Solenizantom i Jubilatom
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Tego tygodnia oraz
Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
II KOLEKTA — w przyszłą niedzielę  29 czerwca.  Składamy
II kolekta przeznaczona będzie  dla Ojca Świętego  najserdeczniejsze życznia
i  Stolicy  Apostolskiej  na  prowadzone  przez  nie  
Bożego błogosławieństwa wszelkich
dzieła  apostolskie.  Jest  to  tak  zwane 
„Świetopietrze”. Koperty na ten cel wystawione są  łask oraz opieki Maryi
na stoliku  w kościele. naszej najlepszej Matki
Szczęść Boże!
OFIARY NA SPŁATĘ
Pomocą służąDOMU SIÓSTR
Siostry - prosimy, aby ofiary
Misjonarki wpłacane czekami
Niedzielne Mszewypisywać
święte na: Society of Christ - Building
Found Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS