You are on page 1of 8

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
Biuro Parafialne Czynne
od poniedziałku do piąt-
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 ku
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 9:30am –2:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 W soboty

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

Natomiast św. Paweł był całkiem inny. Piotr próbo-
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA wał zamknąć drzwi do Kościoła dla pogan, dla nie
29 czerwca 2008 r. obrzezanych, Paweł natomiast otworzył je bardzo
 Święci: Piotr i Paweł w liturgii szeroko. Kiedy Piotr zwracał uwagę na konieczność
Kościoła są wspominani razem. Dzisiaj, zachowania prawa i dotychczasowego starotesta-
przywołujemy na pamięć ich męczeń- mentalnego porządku, Paweł napisał o chwalebnej
stwo. Oddali oni życie w czasie prześ- wolności dzieci Bożych: „Gdzie jest Duch Pański,
ladowania Nerona, około 64r. W tym tam jest wolność”. W swoich trudnych rozmowach z
wydarzeniu Kościół obchodzi własną Piotrem wołał: „Wolność bracia; wolność siostry,
apostolskość: „Wierze w jeden, święty, powszechny i jesteście wezwani do wolności”.
apostolski Kościół”. Takie wyznanie wiary składamy Święci: Piotr i Paweł w liturgii Kościoła są prawa i
w każdy Dzień Pański. Ci dwaj Apostołowie bezpoś- dotychczasowego starotestamentalnego porządku,
rednio łączą nas z Chrystusem. Są oni obecni u fun- Paweł napisał o chwalebnej wolności dzieci Bożych:
damentów życia ludu chrześcijańskiego. Jakże „Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność”. W
bogate jest ich życie w służbie Chrystusowi i swoich trudnych rozmowach z Piotrem wołał:
Kościołowi. „Wolność bracia; wolność siostry, jesteście wezwani
To jest nadzwyczajne, nie tylko ze względu na to, iż do wolności”. Piotr i Paweł utrzymują wzajemną
mniej znani wczesnochrześcijańscy święci posiadają więź w odpowiedniej równowadze. A my z Piotrem
swoje własne, osobiste dni świąt, ale i to, iż Piotr i bylibyśmy tylko skałą; a z samym Pawłem tylko ot-
Paweł mieli dość trudny czas we wzajemnych spot- wartymi drzwiami. Ale obaj, pracowali, nie cofając
kaniach. Oczywiście dyskutowali, prowadzili dialog, się przed trudnościami, walcząc o dobro Kościoła, i
a nawet powiedzieli sobie trudną do przyjęcia obaj dostąpili widzenia samego Jezusa, chociaż w
prawdę, aby potem ponownie się spotkać, roz- różny sposób. Apostołowie Piotr i Paweł uczą nas
mawiając mocą swojego autorytetu zatroskanego o prawdy, iż nie zawsze różne spojrzenia na ważne
dobro wierzących. A jednak, jest dobrze, iż ich sprawy wyznawanej wiary i życia Kościoła muszą być
wspomnienie jest obchodzone wspólnie, bowiem z miejsca złe i dzielić ludzi. Głęboka wiara w obec-
obaj trzymali apostolskie więzi w koniecznej ność Jezusa i głoszoną Dobrą Nowinę zmuszać
równowadze, bardzo zresztą potrzebnej. będzie do tego, aby w miarę upływu czasu dokonać
Święty Piotr to typowy człowiek Kościoła. Jezus koniecznych poprawek i zmian w życiu Kościoła, bez
nazwał go skałą, na której wspólnota kościelna miała naruszania depozytu wiary. Takie decyzje winniśmy
być budowana. Zapewne też dlatego, iż Piotr miał przyjmować w jedności umysłów i serc. Ta uroc-
wrodzoną tendencję do umacniania, do utwierdza- zystość przypomina nam prawdę, iż życie tych fi-
nia. Piotr pragnął dla Kościoła bezpieczeństwa i larów Kościoła jakimi są Apostołowie Piotr i Paweł
ochrony dobrze strzeżonego domu. zainicjowało życie kościelnej wspólnoty poprzez wy-
Wspomnijmy jego zachowanie, kiedy na oczach Pio- bór samego Jezusa: „Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na
tra Jezus przemienił się doznając pełni chwały, roz- tej skale zbuduję mój Kościół”. A wobec Pawła
mawiając z Mojżeszem i Eliaszem którzy się ukazali, poprzez objawienie które spowodowało, iż Jezus stał
o tym co ma się wydarzyć, a więc o dniach swojej się jego wewnętrznym płomieniem i całym życiem i
męki, śmierci i zmartwychwstania - a więc przejścia to wyzna „Miłość Chrystusa przynagla nas…”. Niech
do nowego życia. Wtedy to Piotr powiedział: Panie nasza modlitwa wzmacnia posługę Benedykta XVI, i
niech to tak trwa, to jest wspaniałe, Alleluja. uczyni nas mocno zakotwiczonymi w wierze Apos-
Postawmy tutaj jeszcze namioty i będzie bezpiecznie, tołów Piotra i Pawła.
ciepło i dobrze. Piotr – skała, budowniczy. Ks. Tadeusz Winnicki TChr
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 28 czerwca- Św. Ireneusza ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ - których dziś
czcimy to dwa filary, na których wznosi się Kościół: Świę-
4:00 + Stanisław Lukowski …………..S. Gust, C. Pultanis
ty Piotr jest gwarantem. Że Kościoła nie zwycięża żadne
5:30 Msza św. ślubna: Edyta Koziarz i Bartek Ruc nawet piekielne moce, oraz Święty Paweł, który poniósł
Niedziela 29 czerwca- Św. Piotra i Pawła kościół między pogan. Dzisiejsza uroczystość jest okazją
8:00 ++ Józef i Helena Cybart ……………………...syn z rodziną do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następ-
9:30 + Jan Barowski 6 rocz. ………………………żona z rodziną ców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych
11:15 + Janusz Koziatek 1 rocz. śm .................... ...żona i córki papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Bądźmy wierni ich słowu i ich nauczaniu. Niech staną się
1:00 + Ryszard Basior, Leokadia Latek………….żona z dziećmi
dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Warto
6:00 + Jan Gruszczyński…………………………….syn z rodziną też zastanowić się nad tym, co znaczą słowa; „Wierzę w
Poniedziałek 30 czerwca jeden święty , powszechny i apostolski Kościół”. Pa-
9:00 + Józef Paracazak…………………. ....... ...... ............córka miętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem
9:00 Dziękczynna do Św. Tadeusza Judy ............ .................... lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystuso-
wemu.
Wtorek 1 lipca –Św. Jana Chrzciciela
9:00 Za zmarłych z rodzin Witkowskich, Basta, Zygadło PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCĄ -
9:00 ++ Franciszek, Władysława, Jan, Maria Bociąga............... 4 lipca z pierwszego piątku na litanię do Serca Jezuso-
.............................................................................. ………..córki wego oraz na adorację Najświętszego Sakramentu, przy-
pominamy o spowiedzi pierwszopiatkowej , natomiast w
Środa 2 lipca pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na śpiewanie go-
9:00 ++ Bronisław Krzyształowicz…………. ……..brat z rodziną dzinek do NMP o godz. 8:30rano.
7:00 + Marianna Klak………………………………...B. Jabłoński
Czwartek 3 lipca POŻEGNANIE I WAKACJE KIĘDZA PROBOSZCZA - w
9:00 + Jerzy Dyczkowski 13 rocz. śm. . ......... ...... ………...żona najbliższy poniedziałek 30 czerwca na swoje wakacje do
Polski udaje się ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki. Życzy-
9:00 + Andrzej Pietrzykowski………………………………...Irena
my Księdzu Proboszczowi dobrego wypoczynku szczęśli-
Piątek 4lipca – Św. Elżbiety Portugalskiej wego lotu i powrotu. Jednocześnie informujemy ,że jest to
Independence Day ostatnia niedziela Ks. Proboszcza w naszej parafii po wa-
9:00 + Aleksander Bieńkowski…………………….żona z rodziną kacjach Ks. Proboszcz udaje na nową parafię , która jest
7:00 + Walentyna Świątek .................................... ........... Josep Parafia Nativity Church w San Francisko Księdzu Pro-
boszczowi dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzy-
Sobota 5 lipca- Św. Ireneusza my Bożego błogosławieństwa i opieki Maryji -Królowej
9:00 ++ Władysław I Marek Wierzbicki ................ ……….odzina Polski na nowej parafii. Szczęść Boże.
4:00 + Jadwiga Horodecka ........ ………….……………...rodzina
WAKACYJNE ŻYCZENIA- wszystkim wyjeżdżającym na
Niedziela 6 lipca-XIV Niedziela Zwykła urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy udanego,
8:00 Za zmarłych z rodziny Janiszewski i Kabat ... radosnego wypoczynku, jednocześnie przypominamy, że
9:30 ++ Zdzisław i Teresa Bazydło 14 rocz. śm.... rodzina podczas wakacji nie ma czasu wolnego od Pana Boga.
11:15 ++ Czesława Furman, Ron i Joann Frederick ................ . Szczególnie przypominamy o obowiązku uczestniczenia
1:00 + Zofia Pakowska……………………………..córkaz rodziną w niedzielnej Mszy św. Nie bójmy się manifestować na-
8:00 + Marianna Cepińska ..... …………………….. .................... szej wiary i przynależności do Chrystusa i Kościoła.

ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ - przypomina-
my, że na czas wakacji w miesiącach lipcu i sierpniu
Służba Liturgiczna wieczorna Msza św. niedzielna przeniesiona jest z go-
dziny 6:00pm na o godz. 8:00pm.
Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE –Sakramentalny
czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do związek małżeństwa w najbliższym czasie za-
wrzeć mają:
czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadcze- Dominika Wesierska i Michał Woźnica (II)
niem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na Jeniffer Conrad i Paweł Pindera (II)
wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiają-
jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które cych ważne zawarcie sakramentu małżeństwa proszony
będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty jest o zgłoszenie w biurze parafialnym.
po południu i w niedziele.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK KATE-
3 lipca— Św. Tomasza Apostoł,
który pokonał niemoc własnej wiary i jak głosi CHETYCZNY 2008/09 – przyjmowane są w biurze para-
fialnym. Rodzicom przypominamy, że każdego roku na
tradycja zaniósł naukę Chrystusa ,
nowo należy dzieci zapisać na katechezę. Koszt zapisu
do Indii gdzie zginął śmiercią mę-
wynosi $55.00 z dziecko, następne $15.00 , nie parafia-
czeńską
nie płacą $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt
zapisu jest wyższy i wynosi dla parafian $60.00, następne
$25.00 nie parafianie $80.00 za każde dziecko.
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy w  

Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek po Mszy WARSZTATY SIEDEM SEKRETÓW EFEKTYWNEGO
św. wieczornej o godz.7:00pm w sali obecnego Domu OJCOSTWA- odbędą się w naszej parafii 5 lipca w go-
Parafialnego. dzinach od 10:00am do 6:00pm, warsztaty będą odbywa-
ły się w Sali Jana Pawła II. Koszt uczestnictwa: $40.00 (w
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII -  przypominamy, że na tym posiłek + materiały dla uczestników), zaliczka
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wier- $20.00.Zapisy do 27 czerwca w biurze Parafii, tel. (586)
nych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z 939 - 5022. Warsztaty adresowane są do ojców, dzieci w
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej każdym wieku, 1 sesja adresowana jest również do ma-
parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie tek ich dzieci. Celem konferencji jest odkrywanie istoty
się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obo- efektywnego ojcostwa oraz wzmacnianie ojcowskich
wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi umiejętności w wychowaniu dziecka. Poprzez udział w
duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślu- konferencji mężczyźni mogą się wzajemnie wspierać i
bów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwa- dzielić doświadczeniem w pokonywaniu problemów po-
ga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek mał- jawiających się na drodze do efektywnego ojcostwa. Pro-
żeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii gram ten powstał w oparciu o badania socjologiczne
i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przeprowadzone wśród ojców i dzieci, w efekcie których
przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już udało się zdiagnozować dwa typy relacji. Pierwsze z tych
wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami. relacji można określić jako silne, budujące i rozwijające.
Drugie natomiast są destruktywne, toksyczne i słabe.
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres za-
Różnica między nimi jest szczególnie widoczna w siedmiu
mieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie
obszarach, które określone zostały jako 7 sekretów efek-
w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie
tywnego ojcostwa. Ich poznanie pozwala przeżywać ojco-
biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do
stwo jako przynoszące radość i satysfakcję. Siedem fila-
państwa domów.
rów, na których opiera się budowanie efektywnego ojco-
II KOLEKTA– Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone  stwa, to: Zaangażowanie, Znajomość dziecka, Konse-
podczas dzisiejszej II  kolekty przeznaczonej   dla Ojca  kwencja i stabilność, Szacunek i miłość dla matki Twojego
Świętego oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej.   dziecka, Zaspakajanie potrzeb i ochrona, Aktywne słucha-
nie, Wyposażenie duchowe.
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy,  
aby  ofiary wpłacane czekami  wypisywać na:      
Solenizantom i Jubilatom
Society of Christ - Building Found 
Tego tygodnia oraz
OFIARY NIEDZIELNE Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
Ze względu na czas wakacji i przygotowany wcze- Składamy
śniej biuletyn ofiary z kopert złożonych w lipcu najserdeczniejsze życznia
podamy w sierpniowym biuletynie. Bożego błogosławieństwa wszelkich
łask oraz
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Macierzyńskiej opieki Maryi
Bóg zapłać! naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS
 
.