You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
Biuro Parafialne Czynne od
poniedziałku do piątku
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 9:30am –2:00pm
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 W soboty
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju ducho-
6 lipca 2008 r. wego, wzrastania w łasce. Dary, złożone w sakra-
Przed Bogiem mamy stawać nie tylko z prośbą, ale mencie chrztu, posiadają charakter trwały i kształtu-
też z dziękczynieniem uwielbieniem. Różnica między jący osobowo. Wielbienie Boga obecnego w nas sa-
modlitwą dziękczynną i wielbiącą polega na tym, że mych może być także bardzo pomocne w budowa-
Bogu dziękuje się za coś, czym nas obdarował, a niu zdrowej pobożności.
wielbi się Go za to, że jest, że jest wielki, miłosierny, Wszelki rozwój wymaga wysiłku, być może nawet
wszechmogący... Eucharystia jest ze swej natury błędów i potknięć. Dla wszystkich zmęczonych i znu-
dziękczynieniem. Jeden z motywów podaje najczę- żonych dzisiejsza Ewangelia otwiera nadprzyrodzoną
ściej używana II modlitwa eucharystyczna: „(...) perspektywę. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
dziękujemy] że nas wybrałeś, abyśmy stali przed To- utrudzeni i obciążeni jesteście, jesteście a Ja was po-
bą i Tobie służyli”, Także „Kyrie eleison” z obrzędów krzepię (Mt 11,29)
wstępnych nie ma charakteru pokutnego, ale jest PRZYKŁAD:
wołaniem wielbiącym Chrystusa zwycięskiego i mi- Najbardziej znanym świętym, znajdującym radość w
łosiernego. Charakter ten wyraźnie jest już widoczny chwaleniu Boga, jest niewątpliwie św. Franciszek z
w śpiewie Chwała na wysokości Bogu” i Hosanna”, a Asyżu. Jego chrześcijański.— później nazywany fran-
także modlitwami celebransa wypowiadanymi nad ciszkańskim — entuzjazm przejawia się zwłaszcza w
darami. Mszalne dziękczynienia zespalająsię wjedno Pieśni słonecznej”, która obok wiodącego tematu
z uwielbieniem Boga przede wszystkim ze względu pochwały Boga, w tym ze względu na stworzenia,
na eucharystyczną obecność, wielbią i proklamują dotyka także problemu śmierci.
Boga w anamnezie. Najwyższy, wszechpotężny dobry Panie, Twoja jest
Sugestie dziękczynno—wielbiące wynikają tego dnia sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo
również z liturgii Słowa. Chrystus, pozostając dla nas Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją, A żaden czło-
wzorem modlitwy, daje przykład w dzisiejszej Ewan- wiek nie jest godzien nazwać Ciebie. Pochwalony
gelii: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi (MI bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory (...)
11,25), co jest uprzednio akcentowane w śpiewie Pochwalony, bądź, Panie, przez tych. co przebacza-
przed Ewangelią. W podobnym tonie odzywa się ją dla miłości Twojej (...)
również psalm responsoryjny. Chwalcie i błogosławcie Pana, i
W II czytaniu św. Paweł zwraca uwagę na inny po- czyńcie Mu dzięki.
wód do uwielbienia. Jest nim obecność Ducha Boże- Tłum. Leopold Staff
go w każdym ochrzczonym. Wątek ten wydaje się .
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 5 lipca- Św. Ireneusza
4:00 + Jadwiga Horodecka ........ ………….……………...rodzina ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ - których dziś czci-
my to dwa filary, na których wznosi się Kościół: Święty Piotr jest
Niedziela 6 lipca-XIV Niedziela Zwykła gwarantem. Że Kościoła nie zwycięża żadne nawet piekielne
8:00 Za zmarłych z rodziny Janiszewski i Kabat ... .................... moce, oraz Święty Paweł, który poniósł kościół między pogan.
9:30 ++ Zdzisław i Teresa Bazydło 14 rocz. śm.... .........rodzina Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za
11:15 ++ Czesława Furman, Ron i Joann Frederick ................ . posługę wszystkich następców świętego Piotra, zwłaszcza
1:00 + Zofia Pakowska……………………………..córkaz rodziną ostatnich współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i
8:00 + Marianna Cepińska .................................... .................... Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich słowu i ich nauczaniu. Niech
Poniedziałek 7 lipca staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu.
9:00 + Mieczysław Czartoryski…………………. ... .............żona Warto też zastanowić się nad tym, co znaczą słowa; „Wierzę w
9:00 + Augustyn Krasaka...................................... .......... siostra jeden święty , powszechny i apostolski Kościół”. Pamiętaj-
Wtorek 8 lipca –Św. Jana z Dukli my, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem lokalnym,
9:00 ++ Wanda, Michał , Krzysztof Sen oraz za członków z dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu.
rodziny Sen ........................................................... ....................
9:00 ++ Ksawera i Tadeusz Szewczyk ............... ………...córka PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCĄ-
4 lipca z pierwszego piątku na litanię do Serca Jezusowego
Środa 9 lipca
oraz na adorację Najświętszego Sakramentu, przypominamy
9:00 + Jerome Hill ................................................. ……… ciocia
także o spowiedzi pierwszopiatkowej , natomiast w pierwszą
7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgosi .......... ......... rodzice
sobotę miesiąca zapraszamy na śpiewanie godzinek do NMP o
7:00 + Krzysztof Peda………………………………… ........ ojciec
godz. 8:30rano.
Czwartek 10 lipca
9:00 O zdrowie i Boże bł. dla Sean Gillon ............. .................... POŻEGNANIE I WAKACJE KIĘDZA PROBOSZCZA - w naj-
Piątek 11lipca – Św. Benedykta bliższy poniedziałek 30 czerwca na swoje wakacje do Polski
9:00 W intencji osób pokrzywdzonych i zranionych ........... Irena udaje się ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki. Życzymy Księdzu
7:00 + Czesław Bilek .......................................... .............żona Proboszczowi dobrego wypoczynku szczęśliwego lotu i powro-
tu. Jednocześnie informujemy ,że jest to ostatnia niedziela Ks.
Sobota 12 lipca- ŚwBrunon z Kwertfurtu Proboszcza w naszej parafii po wakacjach Ks. Proboszcz udaje
9:00 + Marianna Klak………………………….Siostry Misjonarki na nową parafię , która jest Parafia Nativity Church w San
4:00 + Stanisław Lukowski ......... ………….……… K. J. Chagon Francisko. Księdzu Proboszczowi dziękujemy za pracę w naszej
Niedziela 13 lipca-XV Niedziela Zwykła parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryji -
8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks ........ ....................
9:30 + Sławomir Chrobak 1 rocz. śm .................... .......... mama NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE - w przyszłą niedzielę 13 maja
11:15 + Aleksander Bielak .................................... ............córka przypada dzień fatimski. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy
1:00 Dziękczynna za otrzymane łaski ................... .................... na różaniec i procesję fatimską wokół kościoła. Różaniec odmó-
8:00 + Maria Pluta.................. ……………………..brat z rodziną wimy w intencji uproszenia pokoju na świecie i nawrócenie
grzeszników.
Służba Liturgiczna
ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ - przypominamy, że
na czas wakacji w miesiącach lipcu i sierpniu wieczorna
Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy Msza św. niedzielna przeniesiona jest z godziny 6:00pm na o
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące godz. 8:00pm.
letnie GODNY STRÓJ W KOŚCIELE– nadeszły ciepłe miesiące let-
czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do nie. Pragniemy przypomnieć, że w kościele obowiązuje nas
czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadcze- godny strój wedle powiedzenia” Mój strój świadczy o mnie i o
niem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na szacunku do osoby do której przychodzę” , a w tym wypadku
wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno chodzi o Panu Bogu. Mimo ciepła i czasem upałów na zewnątrz
jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które prosimy przez swój zewnętrzny strój uszanować miejsce jakim
będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty jest kościół i swoim ubiorem nie prowokować i nie rozpraszać
po południu i w niedziele. innych. Przypominamy także o wyłączaniu telefonów komórko-
wych przed wejściem do kościoła.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK KATE-
8 lipca— Św. Jan z Dukli zakonnik słynący z wie-
dzy teologicznej i daru prorokowania CHETYCZNY 2008/09 – przyjmowane są w biurze
parafialnym. Rodzicom przypominamy, że każdego
11 lipca św. Benedykt—patron Europy roku na nowo należy dzieci zapisać na katechezę.
12 lipca- Św. Brunon z Kwerfurtu pierwszy biskup Koszt zapisu wynosi $55.00 z dziecko, następne
pogańskich Słowian zaginał w okolicach pojezie- $15.00 , nie parafianie płacą $70.00 od każdego
rza Suwalskiego w wieku 35 lat. dziecka. We wrześniu koszt zapisu jest wyższy i wy-
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy w nosi dla parafian $60.00, następne $25.00 nie para-
Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek po Mszy fianie $80.00 za każde dziecko.
św. wieczornej o godz.7:00pm w sali obecnego Domu  
Parafialnego. ZAPROSZENIE NA DOROCZNĄ ETNICZNĄ NOWENNĘ
DO SW. ANNY- nowenna odprawiona w języku pol-
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na
skim, odbędzie się 23 lipca o godz. 7:00pm w ko-
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wier-
nych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z ściele Św. Anny w Detroit i poprowadzi ją Ks. Bogdan
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej Miłosz proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Apo-
parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie stołów. Parafian zapraszamy do udziału w nowennie
się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obo- i do reprezentowania naszej Matki Boskiej Często-
wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi chowskiej. Adres Parafii Św. Anny: 1000Ste. Anna
duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślu- Street, Detroit, tel. 313 496—1701, www.ste-
bów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwa- anne.org.
ga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek mał-
żeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii NOWA KASIĄŻKA PT. „THOSE WHO RISKED THEIR
i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność
LIVES”- jest to książka polskiej autorki mieszkającej
przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już
w Kanadzie Anny Poraj Wybranowskiej i dotyczy sto-
wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami.
sunków polsko -żydowskich. Książka dokumentuje
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres za- tylko część polskiego i katolickiego wysiłku ratowa-
mieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie nia Żydów -obywateli II RP. Książkę można nabyć w
w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie naszym sklepiku parafialnym.
biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do
państwa domów. WAKACYJNE ŻYCZENIA- wszystkim wyjeżdżającym
II KOLEKTA– Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone  na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy
podczas dzisiejszej II  kolekty przeznaczonej   dla Ojca  udanego, radosnego wypoczynku, jednocześnie
Świętego oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej.   przypominamy, że podczas wakacji nie ma czasu
wolnego od Pana Boga. Szczególnie przypominamy o
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy,  
aby  ofiary wpłacane czekami  wypisywać na:      
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
Society of Christ - Building Found 
Solenizantom i Jubilatom
OFIARY NIEDZIELNE Tego tygodnia oraz
Ze względu na czas wakacji i przygotowany wcze- Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
śniej biuletyn ofiary z kopert złożonych w lipcu Składamy
podamy w sierpniowym biuletynie. najserdeczniejsze życznia
Bożego błogosławieństwa wszelkich
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
łask oraz
Bóg zapłać!
Macierzyńskiej opieki Maryi
naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS