You are on page 1of 9

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej
Biuro Parafialne Czynne od
poniedziałku do piątku
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 9:30am –2:00pm
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 W soboty
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

 
PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA  Syn Boży, który zrealizował poleconą Mu od
Ojca misję zbawienia i jednocześnie jest Tym,
13 lipca 2008 r. który domaga się współpracy z udzielaną nam
        łaską; słowem, które do nas wypowiada i Sło-
Oczekiwanie, spodziewanie się czegoś od Boga wem) którym sam jest.
należy do typowych postaw człowieka wzglę-
dem Niego. Bóg nie stworzył nas istotami sa- PRZYKŁAD:
mowystarczalnymi i pragnie, abyśmy zwracali Ufne spodziewanie się pomocy od Boga nie ma
się do Niego nie tylko o pomoc, ale także ufnie nic wspólnego z bezczynnością. Nadzieja, dy-
czekali na spełnienie się Jego obietnic. Takie namizując wiarę, każe włączać się w dzieła tego
oczekiwanie wpisuje się także do szeroko rozu- świata, gdyż widzi je przez pryzmat ostateczny.
mianych postaw liturgicznych. Złotą regułę postępowania odnośnie proporcji
pomiędzy działaniem naszym a laski podał św.
II czytanie z dzisiejszej liturgii Słowa poddaje Ignacy Loyola; Ufaj Bogu tak, jakby całe powo-
taki właśnie temat: oczekiwanie na wyzwolenie dzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; tak
z niewoli zepsucia, będącej następstwem grze-
jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam
chu pierworodnego. Odpowiada ono głęboko
miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”.
zakorzenionej w naturze człowieka tęsknocie za
.
światem idealnym. Oczekiwanie takiej chwały
— należy dodać tutaj: eschatycznej — przenika
całą Mszę Swiętą Większość modlitw eucholo-
gijnych, które pozostają wciąż niewykorzysta-
nym źródłem homiletycznym, posiada wydźwięk
eschatyczny: dzisiejsza modlitwa nad darami i
po Komunii. Anamneza każdej modlitwy eucha-
rystycznej antycypuje chwalebne przyjście
Chrystusa na końcu czasów. Sam obrzęd Ko-
munii Świętej obok walorów dynamizujących
wiarę tu i teraz, mocno ukierunkowuje na życie
przyszłe.
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Sobota 12 lipca – Św. Brunon z Kwerfurtu
4:00 + Stanisław Lukowski ......... ………….……… K. J. Chagon NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE - w dzisiejszą niedzielę 13 maja
Niedziela 13 lipca-XV Niedziela Zwykła przypada dzień fatimski. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy
8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks ........ .................... na różaniec i procesję fatimską wokół kościoła. Różaniec odmó-
9:30 + Sławomir Chrobak 1 rocz. śm .................... .......... mama wimy w intencji uproszenia pokoju na świecie i nawrócenie
11:15 + Aleksander Bielak .................................... ............córka grzeszników.
1:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji ur . Sr. Franciszki
8:00 + Maria Pluta.................. ……………………..brat z rodziną WSPOMNIENIE NAŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY
Poniedziałek 14 lipca KARMEL— jest ona związana z historią szkaplerza, która swy-
9:00 + + Jan i Maria Boczula ........................ ...... .................... mi korzeniami sięga XII w. Właśnie na Górze Karmel ( północno
9:00 Za Dusze w czyśćcu cierpiące ...................... .................... - zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili
gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań udali się do
Wtorek 15 lipca – Św. Bonawentury
Europy i dali początek nowemu zakonowi - karmelitów, który
9:00 + + Danuta, Mila, Michał, Stanisław .............. ………...córka
pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze kościoła. Święci,
9:00 + Florian Tyndorf........................................... ………...córka
których wydały zakony karmelitańskie , należą do najpopular-
Środa 16 lipca – NMP z Góry Karmel niejszych. W tym gronie znajduje Święta Teresa od Dzieciątka
9:00 + + Helena i Józef Poniewierscy ................... ……… ciocia Jezus, a pośród Polaków święty Rafał Kalinowski.
7:00 + Gerard Klawa ........................................... ............... syn Historia Szkaplerza - Matka Boża objawiła go generałowi
7:00 + Krystyna Maluga 2 rocz. śm ……………… ... .......... córki Karmelitów Szymonowi Stockowi w 1251r w Cambridge - An-
Czwartek 17 lipca glia. Dała obietnicę kto będzie go nosił do nie zazna ognia
9:00 O zdrowie i Boże bł. dla Mariusza w dniu urodzin.............. piekielnego i żadnego innego . Szkaplerz obok różańca stał się
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski oraz za jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z
+ Stefanię Jasińską w 19 rocz. śm. ...................... .........rodzina nas nosi medaliki szkaplerzne niech nie będą one tylko dekora-
cją stroju, a przede wszystkim znakiem naszej religijności no-
Piątek 18 lipca – Św. Szymona z Lipnicy śmy je z wiarą i miłością. Prośmy Matkę Bożą, byśmy mogli
9:00 + + Bonifacy i Danuta Sugarscy.................... .................... dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus.
7:00 + Stanisław Lukowski………………syn Stanisław z rodziną Jak Maryja wsłuchajmy się w Słowo Boże rozważmy je i zacho-
Sobota 19 lipca wujmy w swoich sercach.
9:00 + Józef Nowosławski 4 rocz. śm.……………..żona i dzieci
4:00 + Ryszard Basior ............... ………….……… żona i dzieci ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE - Sakramentalny
Niedziela 20 lipca - XVI Niedziela Zwykła związek małżeństwa w najbliższym czasie zawrzeć
8:00 ++ Joanna, Stanisław, Bolesław ................... ............córka mają:
9:30 + Jan Graczyk i za zmarłych z rodziny Lewandowskich .... Dominika Wesierska i Michał Woźnica (III)
.............................................................................. .........rodzina Jeniffer Conrad i Paweł Pindera (III)
11:15 + Alina Dmochowska .................................. ..... A. Boltryk Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających
1:00 O Boże bł. dla Beaty i Artura Gmurowskich w 5 rocz. ważne zawarcie sakramentu małżeństwa proszony jest o
ślubu ..................................................................... ......... rodzice zgłoszenie w biurze parafialnym.
8:00 + Jan Pikus…………………………………..córka z rodziną
ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ - przypomina-
my, że na czas wakacji w miesiącach lipcu i sierpniu
wieczorna Msza św. niedzielna przeniesiona jest z go-
Służba Liturgiczna dziny 6:00pm na o godz. 8:00pm.
Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy GODNY STRÓJ W KOŚCIELE– nadeszły ciepłe miesią-
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie ce letnie. Pragniemy przypomnieć, że w kościele obowią-
czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do zuje nas godny strój wedle powiedzenia” Mój strój świad-
czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadcze- czy o mnie i o szacunku do osoby do której przychodzę” ,
niem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na a w tym wypadku chodzi o Panu Bogu. Mimo ciepła i
czasem upałów na zewnątrz prosimy przez swój ze-
wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno
wnętrzny strój uszanować miejsce jakim jest kościół i
jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które swoim ubiorem nie prowokować i nie rozpraszać innych.
będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty Przypominamy także o wyłączaniu telefonów komórko-
po południu i w niedziele. wych przed wejściem do kościoła.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK
15 lipca— Św. Bonawentura - Biskup i Doktor
Kościoła jeden z najwybitniejszych KATECHETYCZNY 2008/09 – przyjmowane
teologów Średniowiecza. są w biurze parafialnym. Rodzicom przypo-
minamy, że każdego roku na nowo należy dzieci za-
18 lipca - Św. Szymon z Lipnicy - franciszkanin ,
pisać na katechezę. Koszt zapisu wynosi $55.00 z
który schyłek swego życia związał z Krakowem
posiadał wielkie nabożeństwo do Najświętszego dziecko, następne $15.00 , nie parafianie płacą
Sakramentu i Matki Bożej. $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapi-
su jest wyższy i wynosi dla parafian $60.00, następ-
ne $25.00 nie parafianie $80.00 za każde dziecko.
 
SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy w Duchu ZAPROSZENIE NA DOROCZNĄ ETNICZNĄ NOWENNĘ
Świętym odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wie- DO SW. ANNY- nowenna odprawiona w języku pol-
czornej o godz.7:00pm w sali obecnego Domu Parafial-
skim, odbędzie się 23 lipca o godz. 7:00pm w Ko-
nego.
ściele Św. Anny w Detroit i poprowadzi ją Ks. Bogdan
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na Miłosz proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Apo-
terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wier- stołów. Parafian zapraszamy do udziału w nowennie
nych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z i do reprezentowania naszej Parafii Matki Boskiej
prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej Częstochowskiej. Adres Parafii Św. Anny: 1000 Anna
parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie Street, Detroit, tel. 313 496—1701, www.ste-
się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obo- anne.org.
wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi
NOWA KASIĄŻKA PT. „THOSE WHO RISKED THEIR
duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślu-
LIVES”- jest to książka polskiej autorki mieszkającej
bów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwa-
ga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek mał- w Kanadzie Anny Poraj Wybranowskiej i dotyczy sto-
żeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii sunków polsko -żydowskich. Książka dokumentuje
i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność tylko część polskiego i katolickiego wysiłku ratowa-
przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już nia Żydów -obywateli II RP. Książkę można nabyć w
wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami. naszym sklepiku parafialnym.
WAKACYJNE ŻYCZENIA- wszystkim wyjeżdżającym
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres za-
na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy
mieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie
w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie
udanego, radosnego wypoczynku, jednocześnie
biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do przypominamy, że podczas wakacji nie ma czasu
państwa domów. wolnego od Pana Boga. Szczególnie przypominamy o
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy,   Nie bójmy się manifestować naszej wiary i przyna-
aby  ofiary wpłacane czekami  wypisywać na:       leżności do Chrystusa i Kościoła.
Society of Christ - Building Found 
Solenizantom i Jubilatom
Tego tygodnia oraz
OFIARY NIEDZIELNE Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
Ze względu na czas wakacji i przygotowany wcze-
Składamy
śniej biuletyn ofiary z kopert złożonych w lipcu
podamy w sierpniowym biuletynie. najserdeczniejsze życznia
Bożego błogosławieństwa wszelkich
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne łask oraz
Bóg zapłać! Macierzyńskiej opieki Maryi
naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 939—5022 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS