You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne Czynne od
poniedziałku do piątku
9:30am –2:00pm
3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 W soboty
Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA PRZYKŁAD:
27 lipca 2008 r. Słynny pisarz, Paulo Coelho, z pewnością nie
        jest autorytetem do objaśniania tajemnic życia
Ewangelia o Królestwie Niebieskim z 17. nie- chrześcijańskiego, jednakże niektóre jego uwagi
dzieli w ciągu roku zdaje się sugerować trzy są trafne i posiadają wielką silę perswazji. W
możliwości interpretacji. W przypowieściach o taki o to sposób z goryczą charakteryzuje zagu-
skarbie perle Królestwo Niebieskie wydaje się bionych w świecie wartości ludzi współcze-
być wartością najwyższą, którą można utożsa- snych: Zawsze myślą na odwrót: spieszy im się
miać ze zbawieniem. Przypowieść o sieci posia- do dorosłości, a potem wzdychająca utraconym
da silny wydźwięk eschatyczny. W pośredni dzieciństwem. Tracą zdrowie, by zdobyć pienią-
sposób rozjaśnia tajemnicę współistnienia do- dze, potem tracą pieniądze, by odzyskać zdro-
bra i zła oraz mówi o ostatecznej odpłacie, wie. Z troską myślą o przyszłości, zapominając
związanej z Sądem Ostatecznym. Z kolei za- o chwili obecnej, i w ten sposób nie przeżywają
kończenie Ewangelii o uczonym w Piśmie, który ani teraźniejszości, ani przyszłości, żyją, jakby
stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, posia- nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy
da silny wydźwięk mądrościowy. Mówi o synte- nie żyli”. (Paulo Coelho, Być jak płynąca rzeka”,
zie tego, co stare i nowe, czyli umiejętnym łą- tłum. Zofia Stanisławska-Kocińska.
czeniu teraźniejszości z najcenniejszymi warto-
ściami z przeszłości.
Mądrość, zarówno ta naturalna, jak i nadprzyro-
dzona, ma swoje źródło w Bogu. Mądrym jest
ten, który nie traci swego ostatecznego celu,
jakim jest zbawienie. Ukazanie Królestwa Boże-
go jako najwyższej wartości, utożsamianej ze
zbawieniem, któremu należy wszystko podpo-
rządkować, współbrzmi z psalmem responsoryj-
nym, będącym pochwalą prawa. Można je spro-
wadzić do dziesięciu przykazań, a te z kolei za-
wierają się w przykazaniach miłości Boga i bliź-
niego, w których Bóg ukazany jest jako wartość
najwyższa.
 
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy
Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące
Sobota 26 lipca – Św. Joachima i Anny letnie
4:00 + + Marcin i Katarzyna 2 rocz. śm ................ .................... czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do
4:00 + Marianna Rumierz 5 rocz. śm. ………….……… rodzina czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadcze-
niem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na
Niedziela 27 lipca - XVII Niedziela Zwykła wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno
8:00 + Janusz Długosz 5 rocz. śm. ...................... .........rodzina jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które
9:30 + + Helena i Michał Różkowski .................. .........rodzina będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty
11:15 + Stanisław Lukowski…………….. syn Edmund z rodziną po południu i w niedziele.
1:00 + + Aleksander i Maria Dmuchowski……….wnuk z rodziną
8:00 + Stanisława Strzemecka ............................. .syn z rodziną OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 28 lipca
9:00 + Edmund Piaśćik .................................. ...... S. L. Żabiccy POŻEGNANIE KS. RYSZARDA- w tym tygodniu kończy
pracę w naszej parafii Ks. Ryszard Czerniak. Ks. Ryszar-
dowi dziękujemy za dwu letnią pracę w naszej parafii i
Wtorek 29 lipca -Św. Marty życzmy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w
9:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i wysyłane modlitwy ....... nowej Parafii Świętego Błażeja w Summit, IL. Bóg zapłać
…………………………………………….. rodzina Wojciechowski i Szczęść Boże.

POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW- w dzisiejszą niedzielę
Środa 30 lipca 27 lipca po każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie
9:00 Za Parafian ................................................... .................... samochodów. Tych wszystkich, którzy chcą , aby ich sa-
7:00 ++ Adrianna, Ewa, Henryk Kimler ................ .................... mochody zostały poświęcone prosimy, aby po Mszy św.
++ Aleksander i Ewa Sacziuk ............................. matka i córki podeszli do swoich samochodów.
MIESIĄC SIERPIEŃ— w  tym  tygodniu  rozpocznie  się  mie‐
Czwartek 31 lipca -Św. Ignacy Loyola siąc sierpień. Jest on dla nas Polaków bardzo ważny w wy‐
9:00 O Boże bł. dla Renaty i Stanisława z okazji 9 rocz. ślubu darzenia religijne  i historyczne,   w tym miesiącu ze wszyst‐
kichs  stron  Polski  i  Europy,  a    także  ze  Stanów  Zjednoc‐
zonych  pielgrzymi  zdążają  na  Jasną  Górę.  1  sierpnia  przy‐
Piątek 1 sierpnia – Św. Alfonsa Marii Liguori pada  64  rocznica  powstania  warszawskiego  w  połowie 
9:00 Dziękczynna za 65 lat małżeństwa Jadwigi i Franciszka sierpnia  przedmiotem  refleksji    staną  się  sierpniowe  dni 
Kaufka................................................................... .................... narodowego  przebudzenia  na  przełomie  lat  osiemdzie‐
7:00 O Boże bł. dla Krystyny i Ryszarda Sznitka w 35 rocz. siątych  na  polskim  wybrzeżu.  Wspominamy  też  Cud  nad 
ślubu ..................................................................... .................... Wisłą z 1920r. Niech bogactwo sierpniowych rocznic i wiel‐
kich  świąt  utwierdzi  naszą  wiarę  w    moc  i  potęgę  Pana 
Sobota 2 sierpnia wieków. 
9:00 + Jadwiga Horodecka .................................. .........rodzina  
4:00 O Boże bł. dla Janiny i Stanisława Pelc z okazji 25 rocz. SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI–przypominamy,  że 
ślubu ..................................................................... .................... miesiąc  sierpień  od  wielu  lat    z  inicjatywy  Episkopatu  Pol‐
5:30 Msza św. ślubna Dominika Wesierska i Michał Woźnica ski, w Polsce przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Sta‐
rajmy  się  i  tu  na  emigracji  zachować  umiar  w  spożywaniu 
alkocholu, a w szczególnosci pamiętajmy kiedy go podajemy 
Niedziela 3 sierpnia - XVIII Niedziela Zwykła na  naszych  uroczystośćiach  o  tych,  którzy  mają  problem 
8:00 za zmarłych z rodzin Janiszewski i Kabat .... .........rodzina uzależnienia od alkocholu lub chorobę alkocholowa. Wiemy 
9:30 + Stanisława Senderowska………………...córka z rodziną ile rodzin, żon, matek, ojców, dzieci   cierpi z tego powodu.  
11:15 + Ryszard Basior…………….. …………….żona z dziećmi  
1:00 Dziekczynna za łaski z prosbą o Boże bł. dla Anny i PIERWSZY PIATEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Krzysztofa Grzesiak w 24 rocz. ślubu. .................. .................... 1sierpnia  z  okazji  Pierwszego  Piątku  miesiąca  zapraszamy 
8:00 O Boże bł. w 34 rocz. .................................... ........... ślubu na  całodzienna  Adorację  Najświętszeko  Sakramentu  i  Lita‐
nię  do  Serca  Pana  Jezusa  rano  po  Mszy  św.  i  wieczorem 
przed  Msza  swiętą,  bedzie  też  okazja  do  spowiedzi  pier‐
wszopiątkowej.  W  sobotę  2  sierpnia  zapraszamy  na  
godzinki do NMP o godz. 8:30am.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

KALENDARZ LITURGICZNY OGŁOSZENIA RÓŻNE
W tym tygodniu Patronują nam:
ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NO-
29 lipca- Św. Marta siostra Marii i Łazarza z WY ROK KATECHETYCZNY 2008/09 – 
Ewangelia dowiadujemy się o ich wielkiej przy- przyjmowane  są  w  biurze  parafialnym. 
jaźni z Chrystusem Rodzicom  przypominamy,  że    każdego 
roku  na  nowo  należy  dzieci  zapisać  na 
31 lipca- Św. Ignacy Loyola wybitny teolog, zało- katechezę. Koszt zapisu wynosi  $55.00 z  dziecko, 
życiel zakonu jezuitów następne  $15.00  ,  nie  parafianie  płacą  $70.00  od 
każdego  dziecka.  We  wrześniu  koszt  zapisu  jest 
1 sierpnia - Św. Alfons Maria Liguori - bi-
wyższy  i  wynosi  dla  parafian  $60.00,  następne 
skup, Doktor Kościoła wybitny kaznodzieja ,
$25.00 nie parafianie  $80.00 za każde dziecko. 
spowiednik misjonarz, zakonu redemtorystów
 
NOWA KASIĄŻKA PT. „THOSE WHO RISKED
THEIR LIVES”-   jest  to  książka  polskiej  autorki  
mieszkającej  w  Kanadzie  Anny  Poraj  Wybranow‐
skiej  i  dotyczy  stosunków  polsko  ‐żydowskich. 
RZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na terenie Książka dokumentuje tylko część polskiego i kato‐
Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależ- lickiego  wysiłku  ratowania  Żydów  ‐obywateli  II 
ność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszyst-
kich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej
RP. Książkę można nabyć w  naszym sklepiku pa‐
przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże rafialnym. 
się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzysta-  
niem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, WAKACYJNE ŻYCZENIA‐  wszystkim  wyjeżdżają‐
ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! cym    na  urlopy,  letnie  wycieczki,  obozy,  kolonie 
Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w życzymy  udanego,  radosnego    wypoczynku,  jed‐
naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej nocześnie przypominamy, że podczas  wakacji nie 
należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapi- ma  czasu  wolnego  od  Pana  Boga.  Szczególnie 
sanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej należeli
przypominamy  o  obowiązku  uczestniczenia  w 
razem z rodzicami lub sami.
niedzielnej Mszy św. Nie bójmy się manifestować 
naszej  wiary i przynależności do Chrystusa i Ko‐
ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres zamieszka- ścioła. 
nia lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze para-
fialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura parafialnego
dotarcie naszej korespondencji do państwa domów.

OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy, aby ofiary
wpłacane czekami wypisywać na: Society of Christ - Buil-
ding Found.

Solenizantom i Jubilatom
OFIARY NIEDZIELNE Tego tygodnia oraz
Ze względu na czas wakacji i przygoto- Wszystkim obchodzącym swoje rocznice
wany wcześniej biuletyn ofiary z kopert Składamy
złożonych w lipcu podamy w sierpnio- najserdeczniejsze życznia
wym biuletynie. Bożego błogosławieństwa wszelkich
łask oraz
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!
Macierzyńskiej opieki Maryi
naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!
  Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
  Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr
Sr. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
  tel. domu sióstr 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).
( 586) 979—0255 Codzienne Msze święte
  Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku
Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz.
Organista
4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy
Kolektorzy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr.
datą ślubu.
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Linia Modlitewna porze.
Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385
ZESPOŁY
Koło Seniorów „ Złota Róża” DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Rycerze Kolumba Sobota -12 :00pm.
Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Zespół Taneczny „Mireczki”
Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II).
Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Zespół Taneczny „Mireczki II”
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec”
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza
Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875.
Zespół Taneczny „ Dunajec”
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II).
Język Angielski – ESL Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS