You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne
od poniedziałku do piątku
8:00am – 4:30pm
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 w soboty
Tel. :(586) 939-5022 * Fax : (586) 977-2074
Sala Parafialna (586) 977—7379 9:30am-2:00pm
Adres Internetowy: www.olcsh.org * Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka proboszcz, ks. Robert Będziński wikariusz, ks. Konrad Urbanowski rezydent

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA Ksiądz Robert prosił kiedyś w swoim ka-
ZWYKŁA zaniu o umocnienie wiary zwykłą karteczką, in-
formującą o tym, że ktoś się modlił za naszą pa-
5 października 2008 r. rafię. Obaj się cieszyliśmy, że ten niecodzienny
Co w trawie piszczy… pomysł sprowokował jednak niektórych do napi-
sania kilku słów; prosty gest, a tyle opowiada.
Niech będzie pochwalony Kiedy więc sobie przypomnę te ostatnie dni, już
bez kartek, ale całą tę życzliwość zawartą w spo-
Jezus Chrystus!
tkaniach, świąteczne i codzienne słowa i gesty,
także wsparcie słowem (i nie tylko) w trudach
Pomyślałem sobie, że nikt się nie pognie- urządzania plebanii, to czuję się naprawdę jak-
wa, jeśli raz nie napiszę tekstu duszpasterskiego, bym się zakochał. Cudowne, niezwykłe uczucie!
a bardziej osobisty. Nie, żeby inne osobiste nie Dziękuję! Bardzo!
były; wypływają z serca i są bardzo, najbardziej
„moje”, jeśli „mojość” można stopniować. Zwy-
kle tylko mają za zadanie „zagrzanie do boju” ks. Sławek
albo opowiedzenie czegoś ważnego, żeby wy-
wrzeć jakiś tam skutek w życiu człowieka, czy
parafii. Ale dziś chciałem napisać nie dla skutku,
tylko z najgłębszej potrzeby serca.
Zakochałem się. Znowu. Bardzo! W czło-
wieku. W ludziach.
Pewnie każdy z nas kocha. Jakoś tam.
Nawet, jeśli nie zawsze sobie to uświadamia. Al-
bo nie umie wyrazić. Ale czym innym jest taka
zwykła, codzienna wędrówka przez życie, a czym
innym nagłe i niespodziewane święto, uczynione
ze zwykłego dnia. A ja… zakochałem się, bo w
ostatnich dniach zostałem zaskoczony taką życz-
liwością, obdarowany na tak wiele sposobów,
otoczony tyloma pięknymi sercami, że aż dech
zapiera! Nie będę umiał opowiedzieć, jaką ra-
dość sprawiały mi spotkania, rozmowy, nawet
spojrzenia i uśmiechy. Tyle osób znów pokazało,
że można na nich polegać, że kiedy trzeba to nie
tylko będą w pobliżu, ale dadzą z siebie tyle, ile
trzeba. Włożą serce w to co robią, zarażą pasją i
radością. Aż się chce być z takimi ludźmi, aż…
chce się krzyczeć z radości!
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights
Kolektorzy:
INTENCJE MSZALNE 4:00 - Edward Steplowski Michał Gardocki,
8:00 - Janusz Wolski, Stanisław Sakowski
Sobota 4 październik - Św. Franciszka z Asyżu 9:30 - Andrzej , Józef Madurski, Antoni Malarz, Roman
4:00 + Jan Wesołowski. ................................................ córka z rodziną Mally
4:00 + + Marianna i Antoni Mieczkowski . ..................... ……….rodzina 11:15 - Jerzy Marczewski, Augustyn Nytko, Jerzy Soko-
Niedziela 5 października - XXVII Niedziela Zwykła lowski . Jerzy Rakowiecki
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat ........ ...........rodzina 1:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Stanisław Król-
9:30 + Sławomir Chrobak ............................................. ............ mama czyk, Wacław Muszyński,
11:15 + Wiesław Lewkowicz ....................................... ............ mama 7:00 - Adam Jasiński, Joseph Chagon
11:15 O Boże bł. dla Dominika z okazji 16ur. .............. ......................
1:00 + Ryszard Basior ................................................... ...żona i dzieci
7:00 + + Marianna i Leon i za zmarłych z rodziny Majchrowski .......... Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
...................................................................................... ...........rodzina
Poniedziałek 6 październik – Św. Brunona Dziś pierwsza niedziela października.
9:00 + + Jan i Stefania Ułanoicz…………………………………………. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpo -
9:00 + Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla dzieci częliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk
w dalszej nauce……………………………………………………..rodzice różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki
7:00 O Boże bł. dal Mary z okazji 3 ur. prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego
Wtorek 7 październik - NMP Różańcowej świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy
9:00 + Frank Wiśniewski 3 rocz. śm.………… ............. .żona z rodziną Swiętej połączonej z tym nabożeństwem. A tych,
7:00 O Boże bł. dla Aleksandry i Eryka ......................... ...................... którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o od-
7:00 + + June i Daniel Tullock……………... .................. ………znajomi
mawianie różańca w domach. Sługa Boży Jan Paweł
Środa 8 październik
9:00 + Kazimierz Kupiński……………………………………………….. II w liście apostolskim Rosarium Virginis
9:00 + + Czesława i Michał Grot. ………………………………….dzieci Mariae z 2002 roku napisał: Za pośrednictwem
7:00 + Władysław Kisała……………………….. …….... ...................... różańca wierzący czerpie obfitość łaski,
Czwartek 9 październik - Bł. Władysława Kadłubka otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki
9:00 + Henryka Korzycka …………………………..rodzina Przesmycki Odkupiciela”
7:00 Za zmarłych z rodzin Wolny i Krala ..................... ...........rodzina
7:00 + + Franciszek i Jadwiga Klejno 4 rocz. śm.….. .. ................. syn Przypominajmy, że za odmówienie jednej części
Piątek 10 październik– Bł. Marii Angeli Truszkowskiej różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły,
9:00 W intencji Bogu wiadomej ..................................... ……….rodzice można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych
7:00 + Anna Niebieszczański. ….. ............................... ...syn z rodziną duchowych dobroziejstw, jakimi może nas Kościół
7:00 + Aleksandra Ogniewska ..................................... ..............córka
obdarzyć.
Sobota 11 październik
9:00 + Mitchel Wujcikowski……………………………… J. Wujcikowska
4:00 O Boże bł. dla Haliny i Strzelczyk w 30 rocz. ślubu oraz o Boże - w niedziele i środy odmawiamy ta-
bł. dla Łukasza Strzelczyk z okazji 5 rocz. ur. ……….dzieci wnukami jemnice chwalebne,
4:00 + Władysław Maleszyk i za zmarłych z rodziny.... ……….rodzina - w poniedziałki i soboty tajemnice
Niedziela 12 października - XXVIII Niedziela Zwykła radosne,
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks ......................... rodzina Brooks - we wtorki i piątki — tajemnice bole-
9:30 + Marianna Klak………………………………….Siostry Misjonarki sne,
11:15 + Stanisław Grzelewski ...................................... .rodzina Kuzia - w czwartki — tajemnice światła.
1:00 + Maria Chwiejczak ............................................... córka z rodziną
7:00 + Aleksander Kisiel i za zmarłych z rodzin Szymańskich i Kisiel . W tym duchu przeżyjemy liturgiczne wspomnienie
...................................................................................... ...........rodzina
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przy-
pada we wtorek, 7 października.
Służba Liturgiczna
W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy w
Sobota/ niedziela 11/12 października Kościele Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie ma
Lektorzy: być stałym elementem naszej chrześcijańskiej
4:00 - Weronika Kraska, Maria Wilczyńska postawy wobec drugiego człowieka, zewnętrznym
8:00 - Celina Basta, Stefan Gust, Celina Pultanis
wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej
9:30 - Łukasz Macią, Jolanta Gmurowska, Barbara Ka-
wałek
miłosiernej miłości, każdego dnia powinniśmy od-
11:15 - Kl. V b dawać życie braciom, powinniśmy stawać się świad-
1:00 - Elżbieta Ciesielski, Ania i Monika Majcher kami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
7:00 - Młodzież
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

MSZE ŚWIĘTE DLA MŁODZIEŻY- odprawiane są w
KALENDARZ LITURGICZNY każdą niedzielę i środę o godz. 7:00 pm.
W tym tygodniu Patronują nam: Młodzież serdecznie zapraszamy do udziału,
w mszach św. Natomiast msze św., ze
5 października- Św. Faustyna Kowalska, sio- szczególnym udziałem młodzieży przygoto-
stra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej wującej się do sakramentu bierzmowania, odprawiane
Miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II zwykł ją będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7:00pm.
nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która
ZBIÓRKI DLA MINISTRANTÓW - odby-
wyszła z Polski. wają się dla kandydatów na ministrantów i
ministrantów młodszych w każdą niedzielę po
9 października- Bł. Wincenty Kadłubek, mszy św, o godz 11:15am w salce
biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego w Domu Seniora, a dla ministrantów starszych
IV. Spisał on dzieje naszego narodu w swojej w każdą sobotę o godz. 10:00am w kościele.
kronice.
PARAFIALNY „KLUB MALUCHA”—
10 października -Bł. Maria Angela Trusz- rozpoczyna zajęcia z dziećmi w wieku 3-5
kowska, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr lat w dniu 13 października w Domu pod
Aniołami. Klub będzie czynny od ponie-
Felicjanek zajmujących się biednymi dziećmi.
działku do piątku w godz. 9:30 -1:30. Zapraszamy dzieci
do wspólnej zabawy i nauki . Zapisy i informacje pod nr
tel. (586) 883-4113, (248)790-9350.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIELGRZYMKA ROWEROWA- Rodzina Radia Mary-
ja wraz z ks. proboszczem Sławomirem Murawką zapra-
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE szają na Pierwszą Maryjną Pielgrzymkę Rowerową z Pa-
odprawiane są: rafii MB Częstochowskiej w Sterling Heights do Kaplicy
- dla dorosłych codziennie rano NMP w Orchard Lake z okazji 30 rocznicy wyboru na
po mszy świętej oraz w ponie- Stolicę Piotrową Sługi Bożego Jana Pawła II. Pielgrzymka
działki i czwartki o godz. 6:30pm wyruszy 18 października z parkingu kościelnego. Więcej
i w soboty o godz. 3:30pm. informacji pod nr tel. 586-677-9385, 586-884-6826.
- dla dzieci we wtorki i piątki o
godz. 6:30pm.
- dla młodzieży w środy o godz. 6:30pm. OFIARY NIEDZIELNE
Przypominamy, że w miesiącu październiku odprawiane sobota - niedziela 20 / 21września
są dodatkowo msze św., w ciągu tygodnia od poniedziałku Ofiary z 530 kopert- $ 4,668.00
do piątku o godz. 7:00pm.
Ofiary bez kopert -$ 637
WYMIANA TAJEMNIC ROŻAŃCA— w dzisiejszą Ofiary z odpustu - $ 1,382.00
niedziele 5 października dla dzieci po msz św. o godz. 11- Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
11:15am w kaplicy Św. Maksymiliana, natomiast dla do- Bóg zapłać!
rosłych po mszy św. o godz. 1:00pm w kościele.

OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR -
PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU
ŚWIĘTEGO Dotychczas wpłynęło $198,013.00. Prosimy, aby
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA ofiary wpłacane czekami wypisywać na: Society of
Włączeni zostali: Christ - Building Fund.

Keegan Sobilo Solenizantom i Jubilatom
Gabriela Maria Stevens tygodnia oraz
Oliver Jacob Zieliński wszystkim obchodzącym
Maksymilian Tadeusz Gluszczynski rocznice i jubileusze
Rosemary Grace Gorski życzymy
Dominik Lucjan Kosznicki Bożego błogosławieństwa
wszelkich łask oraz
Nowo ochrzczonym oraz ich rodzicom i chrzestnym gra- Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki.
tulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Szczęść Boże !
Jasnogórskiej Pani patronki naszej parafii.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr
s. Franciszka Keler MChR Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci),
tel. domu sióstr 1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do soboty- 9:00am
Program Radiowy Księży Chrystusowców W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i
Sobota godz. 8:00am– 8:30am w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).
Ze stacji WZNK 690 AM Adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm.
W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am-
Rada Duszpasterska 7:00pm.
Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Liturgia Godzin
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Alicja Karlic - sekretarka - (248) 375 - 8942. 8:45am.
pozostali członkowie: Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski,
Antoni i Lucyna Malarz. Sakramenty:
Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Chrztu- co trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Organista
1:00pm.
Janusz Głaz -(586)-268- 5795.
Lektorzy Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Józef Ledziński -(586)-726- 0636. trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Kolektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Ministranci młodzież w klasie ósmej.
Opiekun - ks. Robert Będziński, SChr. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Grupa Modlitewna datą ślubu.
Opiekun duchowy - ks. Sławek Murawka, SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. porze.
Linia Modlitewna
(586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe
Opiekun duchowy – ks. Sławek Murawka, SChr. ZESPOŁY
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385 DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR.
Krzysztof Piotrowski -( 248)-879 –0607. Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki”I ( 4-5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586)- 247- 4217. Wtorek - 5:30pm—6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Zespół Taneczny „Mireczki II” (6-7lat)
Katecheza – ks. Sławek Murawka, SChr. Wtorek -6:15pm—7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Wtorek -7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875. Grupa I środa - 8:30pm, Sobota– 9:00am– 11:00am
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333-4469.
Antoni Walewander (586) -751-1224. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586)-977-9337.
Język Angielski – ESL Opiekun duchowy – ks. Sławek Murawka, SChr.
Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Taniec Towarzyski dla dzieci
Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Instruktor- Barbara Słomiński
Grupa AA -Roman -(248) -421-6454. Kontaky i informacje Iwona Jędrzejczak (586) -739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS