You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

DZIEŃ ZADUSZNY siedem pierwszych dni listopada duszom w
2 listopada 2008 czyśćcu możemy ofiarować wielki dar — odpust
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i
zmówienie modlitwy w ich intencji. Niech nasza
Co w trawie piszczy… troska o zmarłych nie ogranicza się tylko do
Niech będzie pochwalony popularnych „wypominków”, która zwykle
Jezus Chrystus! kończy się „opłaceniem” pacierzy bez osobistego
zaangażowania. Starajmy się być przy nich
Wczoraj Kościół wychwalał Pana Boga za
częściej i nie żałujmy im gorliwej modlitwy
świętych i błogosławionych. To ci, którzy już
różańcowej, która nabiera w tych dniach
opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy
szczególnej mocy. Oni odwdzięczą się nam
życiem zaświadczyli, że można żyć przyzwoicie,
swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem
że człowiek jest w stanie wybierać i pomnażać
przed Bogiem.
dobro. Każdego roku szeregi świętych powięk-
szają się o kolejnych Bożych synów i córki, także
Wśród ciętych, ale w gruncie rzeczy gorzkich
spośród nas, Polaków. Radujemy się i wierzy-
sentencji na temat śmierci można przytoczyć
my, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą
takie:
pomagają nam jeszcze pielgrzymującym,
„Z przygody, zwanej życiem,
abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Niech tej nikt żywy nie wychodzi”
radości nie gasi nasze pochylenie nad grobami
naszych bliskich dzisiaj i jutro, w Dzień „Śmierć jest tym, co życie
Zaduszny. dotąd wynalazło
Cmentarze przypominają nam o przemijaniu najbardziej trwałego i pewnego” (V. Messori).
i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcija-
nie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my „Eucharystia jest lekarstwem
sami dołączymy do grona świętych i błogosła- nieśmiertelności,
wionych. Pamiętajmy, że nie istnieje coś takiego jest to środek, który chroni od śmierci.
jak „święto zmarłych”! Dzięki niemu nasze ciała
2 listopada Kościół wspomina wszystkich stają się niezniszczalne,
wiernych zmarłych. Bliskość obu dni nie jest ponieważ posiadają w sobie
przypadkowa, stanowimy bowiem jeden zalążek zmartwychwstania” (św. Ireneusz).
Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem
pielgrzymującym do Nieba i walczącym z
grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a
zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem
oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych,
pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu.
Ofiarujmy im dar modlitwy, by jak najrychlej
mogli przebywać blisko Ojca w Niebie. Przez
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 8/9 listopada
Sobota 1 listopada - Wszystkich Świętych
Lektorzy:
9:00 Za Dusze w czyśćcu cierpiące .............. ...................
12:00 + Anna Szlachta oraz za zmarłych z rodzin 4:00 - Zofia Duniec -Dmuchowska, Frank Dmuchowski
Kowalskich i Biczów ……………………Magda i Stanisław 8:00 - Edward Wajszczuk, Celina Basta
4:00 + Mieczysław Czartoryski oraz za zmarłych z rodzin 9:30 - Ewelina Komarniczka, Kasia Turowska, Kasia
Czartoryskich ................................................ .............. .... Skorupa
Niedziela 2 Listopada - Dzień Zaduszny 11:15 - kl. VIII b
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat ............ 1:00 - Elżbieta i Albert Ciesielscy
8:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach................. 7:00 - Młodzież
9:30 ++ Eryk Zubek 4 rocz. śm. Sławomir Chroba ..mama
11:15 ++ Jan, Stanisław, Danuta, Zofia, Kazimierz,
Rózia, Maria .................................................. ................... Kolektorzy:
11:15 + Zdzisław Sołtysik.............................. .......... córka 4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki
1:00 + Aleksandra Ogniewska ...................... .......... córka 8:00 - Józef Chryczyk, Emil Filip
1;00 Za zmarłych poleconych w wypominkach................ 9:30 - Stanisław Kwiek, Józef Madurski,
7:00 + Jan Modzelewski.……………………żona z rodziną Eryk Niemczyk, Zdzisław Skorupa
Poniedziałek 3 listopada 11:15 - Augusty Nytko, Stanisław Mieczkowski, Jerzy
9:00 + Mieczysław Zathey………………….. ……...rodzina Marczewski, Joseph Chagnon
9:00 + Józef Maziarz………………………………...rodzina
1:00 - Jan Berent, Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk,
9:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach ...... ……...
7:00 + Mirosław Celiński…………………………………….. Wacław Muszyński
Wtorek 4 listopada - Św. Karola Boromeusza 7:00 - Adam Jasiński, Leszek Parciak
9:00 W pewnej intencji……………………………………….
9:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach…………… Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
9:00 + Piotra i rodziców……………………………………..
9:00 + Joanna Palica…………………………………………
7:00 .............................................................. ................... . Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Wszystkich
Środa 5 listopada Wiernych Zmarłych. Jakże dobitnie uświadamiamy sobie,
9:00 ++ Maria i Franciszek Przybylak …………………….. że jesteśmy w drodze, jesteśmy tylko przechodniami.
9:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach…………… Jednak nie jest to smutna refleksja. Jako chrześcijanie i
7:00 + Marianna Cepińska………………………………….. dzieci Boże nie jesteśmy na tej drodze sami. Jak uczniom
7:00 + Stefania Kisała 21 rocz. śm…………………………. do Emaus towarzyszy nam Chrystus, podtrzymuje nas
Czwartek 6 listopada mocą swojego słowa i Ciała. Towarzyszą nam całe rzesze
9:00 O Boże bł. dla Teresy Parciak .............. ................... świętych i błogosławionych, rozjaśniając drogę wiary
9:00 Za zmarłych z wypominek..................... ................... blaskiem swego pięknego człowieczeństwa. Nasze kroki
9:00 + Janina Mikula……………………...siostra z rodziną podtrzymują swoją wstawienniczą modlitwą ci, którzy
7:00 ++ Helena i Czesław Niekra.................. .................. . przeszli już swój ziemski szlak i są u Pana.
Piątek 7 listopada
9:00 O Boże bł. dla Kelly i Jana w dniu ślubu..dziadkowie Jako Kościół pielgrzymujący wyrażamy im naszą
9:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach................. wdzięczność. Modlimy się za tych, którzy potrzebują
7:00 ++ Gabriela, Zdzisław, Waldemar Ciesielscy ..... syn jeszcze oczyszczenia, zwłaszcza na różańcu, podczas
Sobota 8 listopada wypominek” czy „wymienianek”, podczas nawiedzania
9:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach................ cmentarzy. Ofiarujemy za nich Msze Święte, nasze
400 ++ Antonina i Stanisław Midura…………………córka cierpienia i trudy. Pamiętajmy też o możliwości uzyskania
4:00 + Władysław Maleszyk i za zmarłych z rodziny ........ specjalnych odpustów. Niech to będzie znak naszej
4:00 Za zmarłych poleconych w wypominkach............ .... pomocnej dłoni i życzliwego serca wobec zmarłych oraz
Niedziela 9 Listopada - XXXII Niedziela Zwykła głębokiej wiary w świętych obcowanie i życie wieczne.
8:00 + Joanna Palica i za zmarłych z rodziny .......... córka
9:30 ++ Marcin i Czesława Malarz ................ . A. L Malarz W przyszłą niedzielę, 9 listopada, przypada rocznica
11:15 + Helena Ledzińska ............................ ................... poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, pierwszej katedry
11:15 ++ Stanisław Szydłowski i Robert Chagnon ........... Rzymu (9 listopada 324 roku). Aż do niewoli awiniońskiej
...................................................................... ...córka i syn w XIV wieku panowało tu 161 kolejnych papieży, odbyło
1:00 O Boże bł. dla ZHP i za Harcerstwa .... ................... się pięć soborów powszechnych. Dopiero papież Grzegorz
1:00 ++ Zofia i Julian Żółkowscy…………….syn z rodziną IX w 1377 roku przeniósł swą siedzibę do Watykanu. Nad
7:00 O Boże bł. dla Elżbiety i Joachima w 30 rocz. ślubu wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński
………………………………………………córka z mężem napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i
Świata”. Stąd aż taka ranga tego święta.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PRÓBY CHÓRU PARAFIALNEGO odby-
wają się w środy po Mszy św., wieczornej w
MODLITWY ZA ZMARŁYCH poleconych kościele. Osoby chętne i z dobrym głosem
w Wypominkach” odprawione będą przez zapraszamy do śpiewania w naszym chórze
cały miesiąc listopad, o godz. 6:30pm. Przez parafialnym.
najbliższe dni począwszy od dzisiejszej
niedzieli odprawiona zostanie Nowenna OFIARY NIEDZIELNE
dziewięciu Mszy świętych oraz do kwietnia Sobota/ niedziela 25 / 26października
2009 r. Msze św. , za zmarłych poleconych
w wypominkach odprawiane będą w każdą Ofiary z 568 kopert- $ 5,520.00
pierwszą środę miesiąca o godz. 7:00pm. Ofiary bez kopert - $ 1,025.00
Kawiarenka - $ 546.00
MODLITWY ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
RESURRECTION odprawiona zostanie w dzisiejszą
niedzielę 2 listopada o godz. 3:00pm. Nabożeństwo
żałobne rozpoczniemy w kaplicy cmentarnej i w OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
procesji przejdziemy odmawiając różaniec do sekcji Dotychczas wpłynęło $198,291.00.
Księży Chrystusowców. Niech nasza obecność na Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na:
wspólnej modlitwie będzie wyrazem pamięci o
bliskich, którzy od nas odeszli i o tych którzy Society of Christ - Building Fund
potrzebują Bożego Miłosierdzia.
Słowa Pana Jezusa skierowane do s. Faustyny OGŁOSZENIA RÓŻNE
O, gdybyś znała mękę dusz czyśćcowych, PARAFIALNY „KLUB MALUCHA”— zaprasza dzieci
nieustannie ofiarowała byś za nie jałmużnę w wieku 3-5 lat. Zajęcia odbywają się w Domu pod
ducha! Niechaj Strumienie Krwi Mojej Aniołami. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w
ochłodzą ich cierpienie! godz. 9:30 -1:30. Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy i
nauki . Zapisy i informacje pod nr tel. (586) 883-4113,
Matko Boża rozlej na cały czyściec (248)790-9350.
działanie łaski Twojego Płomienia miłości!
Jezu ufam Tobie! POKOJE DO WYNAJĘCIA były dom „Księży
Emerytów” zmieni swój charakter, będzie w nim
PIERWSZY CZWARTEK I PIERWSZY można wynająć pokoje do zamieszkania. Zaintereso-
PIĄTEK MIESIĄCA w tym tygodniu wanych prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.
przypada pierwszy czwartek i pierwszy
piątek miesiąca. W modlitwach prosimy RYCERZE KOLUMBA zapraszają na zabawę
o liczne i święte powołania kapłańskie, „Jesienny Plon” w dniu 15 listopada.
a w piątek przepraszamy Boże Serce za Bilety sprzedawane są w sklepiku parafialnym
wszelki brak miłości, za lekceważenie u Alberta Ciesielskiego w cenie 15.00 oraz w
Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o dniu zabawy przy wejściu $20.00
Miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić
KOŁO PRZYJACIÓŁ KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW
nie chcą.
zaprasza na zabawę Andrzejkową dniu 22 listo-
Z okazji pierwszego piątku miesiąca zapraszamy na pada. Bilety w cenie $15.00 sprzedaż 9 i 16 listopada
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. w lobby kościoła lub prosimy rezerwować u Grażyny
Przypominamy o spowiedzi pierwszaopiątkowej i Tarnicki pod nr tel. (248) 652– 7926.
nabożeństwach Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które odprawione zostaną rano po Mszy św. i Solenizantom i Jubilatom
wieczorem przed Mszą św. tygodnia oraz wszystkim
obchodzącym rocznice i jubileusze
W pierwszy piątek miesiąca kapłani
odwiedzą chorych z posługą sakrame- życzymy
ntalną. Bożego błogosławieństwa
wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
Maryi naszej najlepszej Matki.
Szczęść Boże !
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Franciszka Keler MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska 8:45am.
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707.
Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942.
Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organista trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Lektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci datą ślubu.
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586)- 412- 0581.
Róże Różańcowe GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. PARAFII
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Koło Seniorów „ Złota Róża” Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Franciszek Gac - (586) 268-0765. Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Rycerze Kolumba Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Sobota -12 :00pm.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy - s. Franciszka Keler MChR.
Elżbieta Ciesielska - (586) 247-4217. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731-0355. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Taniec Towarzyski dla dzieci
Grupa AA - Roman - (248) 421-6454. Instruktor - Barbara Słomiński
Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS