You are on page 1of 5

Parafia Matki Boskiej

Częstochowskiej Biuro Parafialne czynne:
poniedziałki, wtorki, czwartki
10:00am – 12:00pm
3:00pm– 5:30pm
środy i piątki
3100 - 18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 10:00am – 12:00pm
Tel. :(586) 977-7267 * Fax : (586) 977-2074 3:00pm – 6:00pm
Sala Parafialna (586) 977—7379 soboty
Adres Internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org
10:00am -2:00pm
Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,
ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA zakładając nowe zakony wyszli naprzeciw
WSZECHŚWIATA - 23 listopada 2008 potrzebom rzesz emigrantów.
Chcemy dziś prosić naszego Króla o to, żebyśmy
potrafili służyć. Żebyśmy byli dobrzy jak chleb.
Co w trawie piszczy… Żebyśmy pomagali, a nie przeszkadzali ludziom
Niech będzie pochwalony znaleźć Boga. Żebyśmy sami kochali i uczyli
Jezus Chrystus! kochać, bo przez przykazanie miłości człowiek
staje się szczęśliwy.
Świętujemy dziś niezwykłą uroczystość, choć
pewnie dla wielu z nas ta niedziela nie będzie I gorąco prosimy Was wszystkich, Kochani,
się zbytnio różniła od innych. Dla nas, żebyście pomodlili się o to samo. Żeby nam
chrystusowców, a także dla sióstr misjonarek, to tutaj razem było ze sobą dobrze, a kiedyś –
jednak ważny dzień. Zewnątrz nie trochę może żebyśmy mogli się spotkać w Królestwie Jezusa
ona przypominać (pamiętane jeszcze przez na obiecanej uczcie. Swoją drogą... Czyż
niektórych z czasów komuny) „święta
nie ciekawe, czego tam się można spodziewać..?
branżowe”, ale to tylko pozornie.
W rzeczywistości próbujemy sięgnąć dużo
głębiej, pomyśleć i powiedzieć sobie dużo
ks. Sławek
więcej, wreszcie też, a może przede wszystkim
za-modlić się dużo, dużo bardziej.

Nasze zgromadzenia są bardzo młode.
W porównaniu do tysięcy lat tradycji Kościoła
nasze dziesiątki lat istnienia to zaledwie
maleńki wycinek Bożego Królestwa. Ale jeśli
tylko przyjrzymy się choćby naszej parafii, jej
początkom, rozwojowi, temu, co dzieje się
dzisiaj, to już ten mały fragment zaczyna żyć
własnym życiem, już widać jego treść i wagę,
jego wartość. A jeśli dodamy do tego dziesiątki
parafii chrystusowców na tym kontynencie, a
setki parafii na całym świecie, setki tysięcy, a
może nawet i miliony ogarnięte duszpasterską
posługą, opatrzone sakramentami, wysłuchane,
czy w końcu odprowadzone na cmentarze – to
rodzi się w sercu wdzięczność, że Słudzy Boży
kardynał August Hlond i ojciec Ignacy Posadzy
potrafili odpowiedzieć na znaki czasu i
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna
Sobota/ niedziela 29/30 listopada
Sobota 22 listopada - Św. Cecylii
Lektorzy:
9:00 O Boże bł. dla chórzystów, scholii i organistki……….
9:00 O Boże bł. dla Celiny Pultanis z okazji im ................. 4:00 - Celina Basta, Edward Wajszczuk
9:00 O Boże bł. dla Cecylii i Stanisława ...... ................... 8:00 - Stanisław Dobrzyński, Weronika Kraska
4:00 ++ Janina, Jan, Józef Topór…………...syn z rodziną 9:30 - Małgorzata i Zbigniew Purzyccy
4:00 + Józef Rydzewski ................................ …………….. 11:15 - Stasia Ledziński, Alicja Karlic
4:00 + Waldemar Zych 4 rocz. śm………………...rodzina 1:00 - Barbara i Jerzy Bazydło
Niedziela 23 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla 7:00 - Młodzież
8:00 Za żywych i zmarłych Członków Różańca św. ........
9:30 O Boże bł. dla Księży Chrystusowców i Sióstr Misjo- Kolektorzy:
narek………………………………. ................. ................... 4:00 - Edward Steplowski, Michał Gardocki
9:30 + Stanisław Lukowski ............................ ......prawnuk 8:00 - Zbigniew Paluszek, Sakowski
11:15 + Stefan Skimina 1 rocz. śm……….córka z rodziną 9:30 - Józef Madurski, Antoni Malarz, Roman Mally,
1:00 + Josephin Dmuchowski………………..syn z rodziną Eryk Niemczyk
1:00 + Joanna Conlon w 30 dni po śmierci….siostry i brat 11:15 - Marek Bieciuk, Augustyn Nytko, Rakowiecki,
7:00 ++ Henryk, Elżbieta, Maria, Agnieszka Piwowarski ..
...................................................................... ............. syn
Krzysztof Zadrożny
Poniedziałek 24 listopada - Św. Andrzeja Du- Lang i 1:00 - Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk Wacław Mu-
Towarzyszy szyński, Zdzisław Wolan
9:00 Za Parafian……………………………… ……………. 7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiński
9:00 O szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy ...... ……..
7:00 …………………………………………………………… Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Wtorek 25 listopada -Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
9:00 O Boże bł. dla Katarzyny, Jamesa, Mateusza, Sa-
ry……………………………………………………………..... Dzisiejsza uroczystość Chrystusa, Króla Wszech-
7:00 …………………………………………………………… świata, to ostatni mocny akord roku
Środa 26 listopada liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem.
9:00 …………………………………………………………….
Została wprowadzona przez papieża Piusa Xl w 1925
7:00 O Boże bł. dla rodziny Kmieć………………………….
7:00 ++ Czesław, Ludwika, Stanisław Matuk……………... roku. Obchodzi się ją w ostatnią niedzielę roku
Czwartek 27 listopada – Święto Dziękczynienia kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój
9:00 …………………………………………………………... początek i będzie miało swoje ukoronowanie w
11:00 ++ Aniela i Jakub Skwarek…..rodzina Szaflarskich Chrystusie. Mamy jeszcze w żywej pamięci Rok
7:00 Nie ma Mszy św………………………………………... Święty 2000, przez który pięknie nas przeprowadził
Piątek 28 listopada Sługa Boży Ojciec Swięty Jan Paweł II. Prawdę o
9:00 .............................................................. ................... królowaniu Chrystusa dobrze oddawało hasło
7:00 + Andrzej Cuper 1 rocz. śm.………………………….. umieszczone na jubileuszowym znaku: „Chrystus
7:00 + Ilona Rakowiecka……………….grupa modlitewna wczoraj, dziś i na wieki”. Dziś warto zapytać się
Sobota 29 listopada - Św. Cecylii siebie: na ile świadomie przeżywamy rok liturgiczny
9:00 + Ludwik Pikuła ..................................... żona i dzieci
i czynnie włączamy się w jego celebracje?
4:00 ++ Karol i Aniela Wołoczko…………..wnuk z rodziną
4:00 ++ Romualda i Stefan Czarnecki…...córka z rodziną W przyszłą niedzielę, 30 listopada, przypada święto
Niedziela 30 listopada - Pierwsza Niedziela Adwentu Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem
8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks .......... ..........family powołanym przez Pana Jezusa, bratem świętego
9:30 ++ Feliksa i Sabin Lachowicz……….córka z rodziną Piotra. Po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do
9:30 + Jadwiga Gutowski 6 rocz. śm. ........... .... ...rodzina Grecji, gdzie oddał życie za wiarę na krzyżu w kszta-
11:15 O Boże bł. dla Łukasza z okazji 25 urodzin ............ łcie litery X. Pamiątką tego są tak zwane krzyże
11:15 Za zmarłych z rodzin Furmanów i Midurów………
świętego Andrzeja. Niech zgiełk andrzejkowych
...................................................................... …..wnuczka
1:00 + Irena Juriew………………… .............. ...................
zabaw nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawie-
1:00 + Władysław Baran…............................ nauczyciele nnictwo tego patrona w sprawach matrymonialnych
7:00 + Józef Kluska w rocznicę śmierci ........ ................... i orędownika w wypraszaniu potomstwa.
Czas przygotować się do Adwentu okresu radosnego i
pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i
odpowiednio duchowo przygotowani.
Parafia Matki Boskiej Często-

KALENDARZ LITURGICZNY B A Z A R Ś W I Ą T E C Z N Y
W tym tygodniu Patronują nam: nasz doroczny Bazar Świąteczny, odbędzie
się w dniach 13 i 14 grudnia. Zwracamy
24 listopada - święci Andrzeja Dung-Lac i jego się z prośbą do parafian o przynoszenie
Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli książek, fantów i rzeczy na Flea Market, oraz ciasta
podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862. świątecznego i artykułów spożywczych do kuchni.
25 listopada - Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego SYLWESTER W PARAFII Rada Parafialna
Pasterza - Franciszka Siedliska, założycielka zaprasza na Bal Sylwestrowy od sali Jana
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z
Nazaretu — nazaretanek, które otoczyły opieką ludzi
Pawła II . Bal sylwestrowy poprowadzi zespół
biednych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, „Muza Mix”. Cena biletów $65.00 od osoby.
zajęły się wychowaniem dzieci zaniedbanych i Bilety sprzedawane będą od pierwszej
samotnymi matkami, broniąc życia nienarodzonych. niedzieli grudnia w lobby kościoła.
PRÓBY CHÓRU PARAFIALNEGO
odbywają się w piątki po Mszy św.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE wieczornej w Sali Jana Pawła II. Osoby
ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA w czwartek chętne i z dobrym głosem zapraszam do śpiewania w
27 listopada przypada Święto Dziękczy- chórze parafialnym.
nienia. Niech nasza modlitwa w tym dniu PARAFIALNY „KLUB MALUCHA” działający przy
będzie dziękczynieniem za wszelkie dobro parafii zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat na zajęcia do
jakie otrzymaliśmy dzięki Bożej łasce „Domu pod Aniołami”. Klub czynny jest od
i dobroci. Msze św. odprawione zostaną o godz. 9:00 i poniedziałku do piątku w godz. 9:30 - 1:30. Dzieci
11:00am nie będzie Mszy św. o godz. 7:00pm.
zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki.
Rodzicom, przypominamy, że ze względu na długi Szczegółowe informacje pod nr tel.:
weekend nie będzie lekcji katechezy w sobotę (586) 883 -4113 lub (248) 790-9350.
29 listopada.

RORATY w niedzielą 30 listopada rozpoczynamy
nowy rok liturgiczny, którym jest Adwent. Adwent
to czas przygotowania na przyjście Zbawiciela. Niech OFIARY NIEDZIELNE
naszym przygotowaniem na przyjście Pana Jezusa Sobota/ niedziela 15/16 listopada
będzie udział w roratach. Roraty odprawiane będą Ofiary z 568 kopert- $ 5,129.00
dla dorosłych w każdą środę o godz.9:00 rano i 7:00 Ofiary bez kopert - $ 1, 068.00
wieczorem, dla dzieci w każdą sobotę o godz. 9:00 Kawiarenka - $ 669.00
rano. Prosimy dzieci o przychodzenie na roraty z Za wszystkie ofiary składamy serdeczne
lampionami. Lampiony można zrobić samemu, lub Bóg zaplać
zakupić w naszym sklepiku parafialnym.
Do rodziców zwracamy się z prośba aby
OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR
zachęcali swoje pociechy do udziału w
roratach. Jerry Sokołowski—$300.00
Dotychczas wpłynęło $198,591.00.
REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na:
- dla dzieci w sobotę 13 grudnia (od godz. 10-11am
klasy od 0-3, od godz. 11am-12pm klasy 4—7) Society of Christ - Building Fund

Po rekolekcjach zapraszamy dzieci do Sali Jana II na
spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Solenizantom i Jubilatom
- dla dorosłych od 14 grudnia do 17 grudnia. tygodnia oraz wszystkim obchodzą-
(w niedzielę podczas wszystkich Mszy św., w tygodniu o cym rocznice i jubileusze
godz. 9:00am i 7:00pm). Rekolekcje poprowadzi ks.
Rafał Hoczek SChr proboszcz Parafii Św. Michała życzymy
Archanioła w Dobrzanach. Termin rekolekcji Bożego błogosławieństwa
podajemy wcześniej, aby jak najwięcej osób mogło wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
Maryi naszej najlepszej Matki.
tak ustawić swoje obowiązki, by pozwoliły na
Szczęść Boże !
uczestniczenie w rekolekcjach.
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska 8:45am.
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707.
Alicja Karlic - sekretarz - (248) 375-8942.
Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organista trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm w ka-
Lektorzy plicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci datą ślubu.
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Grupa Modlitewna
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581.
Róże Różańcowe GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. PARAFII
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Koło Seniorów „ Złota Róża” Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Rycerze Kolumba Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Sobota -12 :00pm.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Antoni Walewander - (586) 751-1224. Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344. Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Taniec Towarzyski dla dzieci
Grupa AA - Roman - (248) 421-6454. Instruktor - Barbara Słomiński
Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION
June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT
1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS