.Inneha Il;
Sid. 3 4 S, Ftjrord lazzens. stila:de1" av Ol Ie Helander 5,6

Sic!!; 55 (MeUannun)
Harlem Boogie. Spe,cialcnoru,sav C. Sahrn Mebronome-in:spel-

nrngen

!fr,~.:n

Int,ervaUel'

10 15
16

Ack,ordlara
.A cke r dl)ve r s ilkt Durskalor 57

Parallell, s lowfox av Thore Swane r ud, Originalchorus och spedah:;hol'us av B,engt iHlaHberg ParaHelL Specialchol"us C. Sahm fr&n Metronome rungen av .. inspel-,

17
19

MolLs kalo r , Imp r cvi.sastorae r
Synkop,er me back blues av C. Sahrn en ? .58

2.3 Carry
Z5
Playing

Ivan den ft),lt'Skr~cH!ige. foxtrot: av Ivan Be:rg. Originalchorl1s o cb sp eei al cho r us av Hans Wahl,gren

2.7 ·Kvimtcirke1n ocb s cherne, ove r
.' drag,sp,ebbas 2,6 Villka ba s a cko r-d kan anvandas Dr,agsp'elsbas i modern rnu s Ik

5'9' Ivan den forskriickli,ge. chos-uaa.v GUI.i.s Hag
610 On the WesiI;cQ.ast"

Sp,ed,alav

f,ax,trot

Loill-Magnus ,61 On the Westcoast.
Lill~ Magnus Specialchorus

Z9
3m 3,3 :3 7 39' 41
,44

av
av av .

BasgAngar i kornp et . Blues o ch Sw,anee River
Arpeggio T'ime i bas en.
BOQg~'i:: Woo'gii,e

,62. On the Westcoas,LSpe,eiakhorus Yngve Bert, 6.3
0,4 On the Westcoast. A. Walter Spe ci al cbor'us

for boog ie av A.

Walter

Blo'ck~cho'rd.

Lo"hdono,eI'rya.ir

400 Register Modulli.ationer (,Cverglng.a,:r) Al"rangemangstips
Madame van Dam.me. Spec,ialchoruz av Ad van Darnrne En litem ,ijnskan, s l owfox av M.atti Vnjanen .. Original frein Ka.:ruseUinsp e In-ingen

U's up to you, JEoxh'o~ av A. Or i.giinaldl.!o r us

Walter

65
66

It"/.;; up to, you.
U"5 up ito you. Matti. Viljanen

Specialehol"lI!s

av

C" Sahm - Jo,han Adolf s aon Spe c ia'l.chor us av
av '0

47 48

67 68

It"s Illp too you. SpeciaJ,ch.o'rus Lennart Wilrm .e Ll
Swingin'" Ba r s , f,oxtrat Matti Vilja,nen Swanee av

50

Mud in

yOUI' ey'el:i, foxtro,t av Sten Car]"'o.e:rg. Arr: MaUi Viljanen. Original fd.n Karu.sell~li.nspelning,en

cia.lchoI'l1s,
72 73 Swane

River. Original~ av Llllll~Arne

o ch speS.~der'bel'g horus av

52.. Mud in yQur ey'es.

Spe cfalche r us av
Sa.hm

r--.-..,.

C. Sahm

~ Johan Adol£sson Boogie av Conny

5,-, - Harlem,

_

e River. Speciale Cote Willihelm8 SOn
J,ericho, Turning round, foxtrot. Musik o eh a r r , Andrew

l,oxitro&arm-. av C.

SahIn

74,

W,alte'r.

Dennajazzs,kolallr avs edd f(}r dragspelare SQm redan sp,elar ,efhr ncj.e r och u:tan sU)tre svirigheter lean klal"a av devanliga.l'e tnddningsfor me r na i gammal dansrnuafk oeh s clhlage,rs rn , m. Vi flSr ulB,l!ttiel"ooksl1.aU fingersM.t.tning31:rDaI1T sA avancez-ade att ulg~n ,5vArighet. a.tt spe Ia de st.t>rre ackerden ej behdver uppst!. Be\h.oi)ver y:l;t.erligar'e indell.ni.ngso~~ ,nn&:~rs~t~~in:gsstudi\ID1 .. kO~rna i fd.g,a,.r_ek~mn:e~deras RATT VAG .. LATT VAG NR 1 ocb. z.,~ vdka kan !,].il:ll!deras samtlcli.lgt wed derma s ko la , Fingersiit'tni:ngal' I1r i en de l fal.l medtagna i. bas en.
Skandi.naver hal' roycket IMt f,6r att IUJp'platta och!t.erge jazzillusiken i d!es~ ~Hka former e ch vi hoppas dttrf,Br aU danna skala skaU ge '1,8,1" a rncd er nt inriktade dragspelare stth're Inb'lt ck i dr ag spe Iet.s utt.ryck.,s.ITl6jligheter o ch anvl~udll.ing iUOID jaz.zen. I!f.r i ItJlv:rigt int,e upplagd s,&att den btlr stu.deras i {,Injd frln Intervaller, Kvintdr'kel och Acko1!'dbtr'& besr givetvis j In ell. !.l' t;t v·en avs edda aU £inna,s s ammanfattade, s,l .att en 6nskad har mon] rn, m. Uitt kan hittas {Sol' n.!irmar,e atudtum. Melodiel'nas 9v,!rtghetsg'rad £t'l.1jer ej helle l' Dlgon stigande sk;alla o ch det gil' d.!tr ... ;[ijr b'ra att bBrjla sp e la val' eorn be l st il skolan. Skolan

bBrjan till s tUlde 1'015

shrt.

F61" pri v'atstudium r ekorrsmende r-as aU s,amtidigt iI:.anAgon singletoris me lodt, en rne'lodt :med stQraackol"d~ skrivning ocb aven sllelning a v nAg-at ac kord i 01 ilka t'onal'ter; ni Bra baSi g!ngar e, s, v , al.lt, efte r va'r och ens pe esonl lga tY'cke oeh smak'. La r ar-e, som ju hat" batt.re Hv,e:rblick ,i)ver var-je e l ev.s olika .fiil'digheil:er. kan l.Ktt ,ge uppgifter, d,air s'v'!l"ishetsgraden stig,er aUt e.iEtel'elevens utvedding och dell" bAde teOT·t e ch pr,aktik .lttHjis. E£tel'So.m en del av de :moelodi.er ochaolon 80m s ko lan I.nneMller finns p&. skivor, linus mBjliigheteratt kont r-ol l e ra aU uUOrande bUrs! UIIr;;;a, originalet. aern ml:ijUgt.

Vi bel' att Ii! Lutl.igen f! uttry'cka. vlr ta.ckearnhet C)'ver de utm.!irkta MdTag sd m&ng.a v,lilkanda. naue l ke r m , ft.. hjtilpt 0,5,8 rne d vid uta:rbetande1!;av de nna s kol.a ...

3

".dlrmed sorn harmoniskt underlag tilL de 6vt"iigas. xielandrnUlsiket'li.dier de t f(j'rr~ \l!titry'cket p&:.ens dli.njcmang &..er. dock utve'cklatsin egen. ftl.6r .ze'llls ba endorn.kJil.f8rtltom enrytmsektion'" trumpet..ns. s.eras-f~reg'ngal"e gjQrde.elandlmu.p'rovis. a. Original Dixi. Strlinga jazzkritik. D.sv. Ktindla 'exponenter . om direkt s by'gger 'p. att .-tease-daiils.rr. iiI' tl'ombonens glissand'on" aem llr en d. en fem mans or'kester frlln New Or Ie ans.ork under fth·s.isUnikt kvaz-l eva frin New Orleans~Uden. villket gel' ett jell. BOQgl.ogie ar blues.. en £ol"m sorn ble'v kt£nd fBI' en s.vanli.del' seklds.tstrip.mpl"ovisera.s utmii\t"Kande drag HI' . nch anvSi.gen int.d i tjugutalets Chicago. Mllgg.ekning p:l den jalZo"zttl'Us.se:r (ll r sgel i mellam:egishet) o ch tjanar . antngen .mbonen hal' till upp.ven LOllis Armstrong (d'en sistnamnde har. soro spela<ie.I"'O!l.n:ge Lewis.eteck.Brl'e aUmiinnet.ji dlisk.. Or .nn.kdans ocb bordelHOresttHlningar. medan melodin mal'kel'as. d. Mera anknytning tin tidig.n. hI' koru. Bland avens ka s kivo r finns bl.s koUektivt.SY Spanier.e int.e:ten . medan mellanfig.etsamma aom de vita.r sorn un.ta jazz.:r p! grammafon (1'9'1'7).i'k. SpelS!1Uethar blivit p0jpularf mest dKrf6r att den p&tagliga rytmen l!lmpar sig my'ckeilt viiI SO.elandJazz nand rn ..s.e. d leans'" negrel: i jaz. A.[rkand. bur les.a kritiker' d.ZifilUlsiik. Uim. fl.I'ytm t bundna f'ras.oogie mUJ!I'{kanter _B.At sQ. m.gande !.ol New Ol"h~.aU konektivt iIn.t..ta v~r1dskl"iget Qch sam komtill London 19'19. Dixieland liir.olIe: Helande.onliga .linade U!nd.ks. att ... var-vid trum:p. me lcdtsemat. Bob Crosby-a Bob Cadl!:s.est mas-kanta sktl lneden to'il'de vlU var a den. dl ofta:st en tenorsaxo£'onis·t" Stilen.e drag ar den j!mna. _ J. S.r t..er'handien(Utond.l'ycik.entli. med Ol"ii.liirde bl'~ s ar e .aditionella daxi.oogte WQ.!I!tryDlme .att sp'ela bakgrundsh·a.ftj·re detta.rdbesiittningen i en dixietandlband! til' . musike r nas .n m.glft . gammal New Orleansjazz.ktand. Bunk J'Qlhnsont Kid! Ory o ch ~.svarande mus lk. ftir gad Ne'w Or~ leansjia:liZo hal' Ger. OUe Ja. StUen kom t.zzhis'toI'ie:ns kna:ppa sex decennier hal" den tr.e W.ixl.on i ikorlils ef-.:x:ieland l'azz Band. DlxielaIldbandet Iil. Standa. Whiskey B.mQt.a e ch s.cobssons dbdelandband samt m&:nga skolja. AlIa skivo'l' i EdI.e~ rande p&.9s.gnar betydlltgt mera lli'hymme .den U:lnrs.n.ertjiiJgutalet 130m aekcm!p8!.n i dag Ill' den i stort s ett likadan.dag.el" .e r}.siken utsattl:d~l' fa fl5.. som spelas avvlii. S. Skivexempel.Kr en jazzsUl. kestern vp:r oc. rnonctona rytmen.en II' at!: man spe l ar exa.dans o cb tj.anten. _Aunu 'e:tt iI1dl.poelar i I"eg'el melodlin II!.ottle Sliclkersach Jumping Jac. trombone och ktarinM:t.l' dien ocks&' lick sitt narnn . £6r5tadr.kt p&.rltnd1"'in:gar.. stUn eg.stil).£t~rdelas mella:n ~oU5te1:'na.ds sam k.s.l .ollektiv ibete.anB e ch dl. f.eland. c .sav New Ora. sorn fr<1n bBrjan urtformades av pl"imitiva: b~ue~piiani"t. ut.ti.ar me lodtn.els.&. kan rekomm.die Condone nazon. Muggsy Spaniel'S Ragtime Band (HMV).pelade i CMcag'(') o.Usterna an vad odt.r Eddie Condon.skHjer p.eh New Y.ae.:!.gen i enklafrase"l[~ 80m upp rep as ideHge.f6r den disHnkta dbdelandjazze.:zzband~ .s. en jaz.r: - Jazzens stilarter Dixieland Uthycke:t dixieland anv8.m under lag Ull avanceTad! .livning'ar'.lsta kor ue allUd ii. hl5gst per. . Karaktel"tstiaka.n.l blues vanHga a'c:kompanjemangdraserna p'&'gilta.enderas I~ 2 .6s.e alb beba r s kade iSitt instr!. sam. tiU sin struktu.enare Hde'rs d!ix~elandband hal' ibland lanserat en fj.ginal Di.it. T'l'o.!l!ment men un pianot transpro~ nli!:l'ade de i garnma. taktslaget eUe.£Or'5t.ensemble 80m fick tiUfHUe att g~re inspelninga. Under j8l.r's.avvilka Hep Cail!.n utan ston'e variati.spe].e'!Ii.

ansvar.s. Meadle Lux Le- T' ande) lodier ..ans) b'lev i Chicago pe r manerit inftll'livad i j1az.ts tin lIlU£jl'i:dr. Namn.de en kviLntett! 80m Arne rika li!pplevt'h~ und'er hela tjugutalet ett totalt spritf6rhud. New Orlean:S-·oI'k. s om d& Le-d-. jaz..n. som: . Waflhllng't.sik! MU5.£6~ Ragtime :R6::r .in Tom Turpin ad\ James Scott. e:Uer beskyddadeav At Capone och hans liibta.2 ell~l" 1923 tat den he r re tala am :sig. Den gamia New Orleans ':'jazzen.er..ee I920-talet.i.sionen blev de n oundvikliga.. Fi. Ciangste]r.erf.et far .e sen gUlmda orkestrar i New York Redan 192. 1. Jelly Roll Mortem.ev dQ.lven om det efter~evdiel5 . harnnade omkdng 1920 'i..nep. F'araUeiLlt med utve.r mtnnet att ta till 'i stir skilt kr. Le dde sin f8r'sil.eras av en afta sta:rk't synkop. Man b. d!i.:a vtl. Den utfot'mades av i(f:rg.s aste sina sp&r ocks£ i jazzen. av Den s .e~sltern .e ~s It ag ti me Band.tttalet hade narrrn sam Don Redman. Uttrycket.k . Mu.ntesallan ~gdla. K~nd.ngt.en fth:de e n relatiivt undanskymd til1varo e'tt tag.organisationel'n.z. nch depres.le r me r a: :2 trumpeter. s.fraser utan inbo.a gr ammofcnakrvc r .!ngliga fallll~ men no'tpapp.".ommer e.gaw Samp e on. trombone.§.t 3opl!. . F'Ie r-a av atfl ens s.e aaxar' samt fullt komp. Melodiskt best&r den vanl igen av be' eller fyra 16-takters.trl5mningar i Jaz. I miUeuav dee ennt et lansera~ des en W1g man £1'&n. Q ch dIe f~'r s.rde s Hkhet .r Alber-t Amrnons .dm.r vid man a r r ange r at de e.ade pia ..th SEr ee-t Rag r Ma:!ph~ Leaf Rag' etc.r man Ov.are kan avlyssnas p~. Loui s Armstrong .g Mis souari£1oden med boogie weogte i!ir ragtiIne en pian-oatH. ! bor jan av trettitalet kern s.aUU i gll~mska. swtngmustken bygger pi de s. su:~d ftl.ade arrangther .r 'till modern.5 Thirukade omfatta sex bl. jazzmusiker s ike ena swing iblev aUmant i jazzen t (aven i namn pd jazzrnelodiel') mitten av trettitalet.ats av jazzQrkes:trar.edanunder Men det hade anvarrta fBl'sta vSrldskriget. Chi.Benny Goo.dd ar ba e a troe av m&nga namn ftll'r'de tradiUonen vida're .ze:nt aom U1itform.atta p& akjva llj.o'tI. pi bandsjazz. ntstel'i I likhet . Duke EUi.en sp e'l. NitI' atget stabiUserades i.e~ ret bl.cago (. tr. spelad i mycket bttTlidenit"yitm i4/4-takt.et Lever J1Qrtfarande kvar' i 'e:U fa tal me lodi er (A l~xa[)..ek en gangbaih'" hand.axofonan (saUsynt i New Orl'ii!.esav rnuund.sf sm& fragment. 5 .tentisk ragtime-mU:!li'iknnns numer a pa.a levspl'itlangning och pengam-na spendiel'aililes pa Ghb:::ag'os jazzst~nen. LP.2.a orke.ik! Musik! val" det. bland! dern Scot.sedan New O~le'an8" nojee kvarter . dar den ern1 p lanter ades i btirdigast tainkbara jord. l.ets SlUlt.s mebl..kap..zar rangemangen is &g dag ens Ij us.e akufle bara huvud. Jimmy MUJl. r edan [.).r.ans framglnga1t' vidl swbgens genombrott i mitten av treUitalet: Fletcher Hende1!'son~ ao m ciA. sam lingt sena.da. (Boogie Woogie ft~1l'funbe:s.!)re sekebkiftet o cb fo'rtlevde rned stor ak- Expon. liven tilllgiinglilga Charles Nor'man. Upp£o1'chande rope:t.isal'sekti()'nell'./jrj1ade fii sv!rt att ape la utan no't.itt. va.• o£ta skr ivna i mo ll.el$vara i ehiea. w.ochdleit b l evba ck V8ll"e dem en ny haus ae i storinte direkt de !Iou. St l'le n torde do ck iblis't Hlmpa sig far solo£ram.) l i tivUeiI: h...etc'her Herider-s on.Ill' en tidig form av Jazz s orn nurne r a noM-stan he'lt j[.lingen i Chicago spe'lade nera nu fat' lang.a exponenter .c'k.4 kr-aecben pil Walt Str·eet. Den liU".enter f8r stUen Itlrek.ster i New Yoz-k.on pa New Yorks na.ta.d.·amUH i6rs.me'd. tze bllsare va~te !lnalel'ihens lapp. J. Den karakter'is. Jaz:z.gentHgen endas t i mycket t'idlig Jazz. s§"dana.el"admdodi.aiY' och BenllY Carter utV'eckb. King Ol i.goa jazzkvarter.rldskdg.wis. loch rrrus Ik fick man i alta forme:r.statet'na kdn.ve r .s..al"e e l. men det 'Va:r en andhi!imtningspaus SOm gjol'de gott.anel'ats o ch da.afat s en stllngts.r det vail enda. har liv. fOljden. Skivlor rn ed a!J. mitten av tret.ad.klu~bar: Duke Enington. T iU att bOl'ja med 'va. Ed.ijrt gamla p~anol&-l"uUS!.Qlrkest·ern" sam r edan omkring 192.

Exempelp~.~ens me s t v it a Ia sa r dr ag : den Li.ar na. s lagor-det bl ev swing. Swingmusike.t den Inte kan sl£.g. vas e n val' han an mote t. s.l.tlllan llb~ngdell so Iisf en.iha avsp.£ol'llItorn den tidigare jazzens rent mus fka Haka slir(h:ag .l)r'maga el l e r 1~~.zmusiker ofelbart uppleve r med hela s itt. V~ldi8ciplineTad.n ge lett uUorande en eggande kl irnax.. f8rk:trlek for fdrminska. den oUa starlkt ma r ke r ade synkope rfng en 80m sUtHer dien p& gt'Ulndmelodin base r ade men my cket fr'ia Imp rovtaattonen som pA ett otJr-lin.. Lionel Hampton (sM.and fi!tt andr a narnn.ta nda r d.1§.e o ch i.aH och en 6 . hadisk. den jaz¥o. En star de l av ja.ens manga str5mningar.e Il e r fyra takte r .Ni:ir sol Benny Goodman slog igenow med sin or ke ste r va r s'Ucc:. o ch rnus ike r na blorjade s eka .n hade n!U en s. sa pa Ut.n51an i v. Le s te r Young .ll s okt s..ett fti.ch Glenn Mtl Ier (som spelade me r a korn me rs Iel. satt si'tt spel aU l. Det 5 .de siLg fuUltndnitn.en..It tin de tj. Woody Herman. V~xelspel mellan o ltka melod'i.melodier)~ mus ikal ts ka t juvpojks t r eck 100m tidigareanseUsomojliga. en ko et rne Iod if r as pa tv&. Bob Crosby (£lorn ofba spelade . CharH~ Pa'rker.ast il1lls.zze.tna t r ump.~le:kUCl" ner ~r ett all nat kannem1irke.lil' ktnes mus iken i min o r ke s t.de'nkan uppvaga.gen. de n meat ihigjorda av jazz.'eras med Cab Calloways irriter&de rap' tin en SlV s. SOm .lint nonchalant.en ett f.mll1rkande fOr bop~r den rnycke t djar va har mo meri.rTI. t . efte r takt:slaget e ch lick pi!.en av fyrtitalet tigde ni!.ns otroltga vital. Gerry Mulligan. v.te t .nny Gcodrnana or ke ate r o.1lsiken lever aHtjamt rne d ofQrrnimg.id m1ste jaga vtda r-e .s ie.nt! Musiken dloptes un re-bap.'ligtvis spe Iade man samrna mus ik ocks. Chick Webb. (Skoiexemplet pa dett. Bop I mitt.r Dizzy o ch Parker tillsammans gjoll'die en s er ie sklvc r lli945 'val' det ha". Under de s ena.. ou. d en . sorn nar'ma.er hat' .eiter nya ideaL un Och kom boprnus ike n. Hur pass stillsam de nbedde sig kan kanske liitt. d. o cksd benarnmngen p.aktum.nrn ty'dUgen l!i:rden h it.ankad me d va r krQPP' is l evande r yt.l.i ll s livsikl'aftilgMte:.pp16sil.. riffet.al'ytrniska avs panning. En lite n fa kto r ..god sm£kombinationer.s.e e l" Naja.nstrurnentaLt d r Ivna rnus Ike r s pdvHegiium g..arrangerad dixieland Mit' stor orkestel').st e . e:tt av ja:z.) sa den Swingml. Putte Wickman Q'ch man. men rnari behandtad e det e£ter nya Hnj e r . Men d e t i!i. he-bop o ch slutligen Ull det be kvarna och laddade !'bop"'. ~wingmu8ik kan man fi.nna i s kivor a. Teddy WHsoin. Inte:.vriga) "Jimmie Luncefoz d.itet ligger ju just dari.ett ytterst ba Ians er at sp e] a v b&desohs~el' o ch ensemlblel'. som under fol'tsatt.at 8ra ·kan stot-a sam ofra g(\.ai e odh. Tommy Dorsey.got av en r e vc'lut iorr rum i jazzvarld.ellooimatEiit'hl. Jazz at the philharmonic" Arne Dcrrme r us .a soUt att ep ela i!i.r melodtn aigenkannlig [e ch sorn ocks& givit nya narnn po! bopv er sione r av ki!i:nda . ex. och en r ad or'kes trar !r&n d e ce nrri. FQrUarande 'utnyUjade man jazzens traditioneUa n1.s andr a 'hi:iUt hal' glUt till Jazz. s ig 1""0 utan aUt.r a nna rs En·on Garner..bistarien: Goodman.de int'erv.a di. sorn redan ~tidigare provats men sorn l!.a i de mtndr e or-ke s+r a rna ..k.ol' anv~ndlning o ch sorn ka. han spe Iade vantngen.ga andra. den dd ganaka okand e Dizzy Gillespie: l~tuta UPPI med de n d. al'rangerad swing fii.. Det n'll:l.iren hal' ibl.sig andra vagar. v e rka halsbl'ytande kr av pi! utt)varen.tI. hja lpt e tin aU bygga 1tlppderma khmax n~l' d et vdxelvb sp e l ade s av antingen b r as s e l Ier saxar e l le r s orn bakgrund tiH en scHist.et. Och na. Count Ba..ck st.m.aIla hade de val' sitt M. swing ar a11t5& i sjalva ve r ket end.§!..t. s.eta r e .rskilt me d sm&band). COlllnt Basies inspelningal' ger mlinga p rov pi!.zzy.l. d et Ianns andr a s om ty ckte att ki ne s rnue ik al:r vacker l Di.rsprAng sorn ingen improvisationsf. Och natul. Charlie Christian.ig utanf6r den v arrligajazzmallen.at. som a r s ammanl.stan omajHg att be s kr-iva e l'ler te ckna med noter men SOm v ar je jaz.v Be.e vtd a r-e gamla traditionel'.ssonanser o cb len okonventionell indelnin. men bakorn d es s a finne r man ganska latt den for m av jazz. Count Ba.ikad akt ivi.en 1ir .aat beteckningen p&. Or det treUitalet pa Swi ng mus i ke'ns kanneteck. den saken. Jimmie Lnrrcefo rd.

d.y CHUespie (d.ades en hel del om t.lhamson o ch ventilbasunisten Bob Broo·kmeyer kan oeks& raknas till deuna grUPF av e n om de ankrryt.en me st ICOO ~a a V' al. 7 .andd sp rakand e fY'rverkeri som bop rrrue i kerna g1irna excelleral' L P'!vel'kan av bop kan dock pavisas i $Il:val tlrulTIs. D ave B t ub eck I£:it' en annan cool piianist.zzen i rege] omao r gsfull t al'rangeradl. o ch i s ina solon anva. Cool Jazz kan sa lat :9"1.nta l.let i den mode r na form. da r inte saHan en utprilglad tv&-.a annang . rrren i rnot.s av sam .a om en sadan .dana rra rrm sam. I r egel spela. Kenny Glarkes gruppel'.gsolister.eIl.." som knappaat ke.ser .r a hoger hand i snabba lClpningar wed of'ta mycket ko r ta notvail'(l.tHeltl. pianisten Claude Wi. Hill' sp ela s fortfarande swingti.lkparkerna i956 va.ckna. De s s pop. g enorn det stal'kt rnarkerade Z-4-kompet o cn de ankfa upp'r epad e m.er.z. ex. o cb d! under de s i s ta fe m p! Arne r ikas v1istku.er!'ub~ ri..st. ceoijazz. id.'1.et i l' egel toppcyrnbaren.ock ej hans s ena st.n i fr£ga. ta.til' e n drii.essanvfindbarhet 8'om dansmusiLk.lagarens aom p'ia:niste'ns spel.Ilywood s. j azz.ttt s ina sp.e inspe lniuga r}.ckelBjol'ksten.ske nba r t kaoti sk taktmarketing.l s y rre s pUu116st u...ius Monk. SOm do ck [b land sp e l a r i riktning fr&n jazzen .r en Sho r-tyRoge r-s . sorn hamtat .ls .cson (hans Arnerican Stars sam b:unell:'ade i io.ts.o Hs terna.r-e Chet Baker.nga intl'yck fran boprrruai ken . t.m na sban ba. scm evan ant.olall). s am tar hand am gl'undryt.s p r e sbafrio ne r . till re n swingmusik an BV'riga na1mnda. Ungdomliga s!n.tid vat' intimt l i e r a.men medan (j.d rned d.. tenodsten Bob Cooper och tz-umpeta. roanbundrra fr a.mn.taisson.e r rne r e.r. FIe r av de mode rna stt'omningarna har r.o. Bud Powe l'l . &1' sen tal. 1bop znus iken /i1' d..nde irytrn. Centralfigu.c ce nbue r i ngar..llsamhet iekvilibristtsk exhibitionism oeh abs o lut fri'hetfr.. CUifi Brown o ch Max Roac hs kvinteU {ir l'lep'I'es entant fjjr s.rna.en av s wi ngrnu.ken.. MIJ!~' .axofonisterna Bud Shank och Herb Geller.l a j azzens In us ike r .rkonsHad jazz.r tydliigen ti. Logi. dar man med Ho.vr}ga t.1u.er fYl:titalet underovanst£ende l'uodk. s orn Elwis Presley och Tommy Stee~. Born i ovrlgt kKr111H'lte. smit('fu1ri rne Io d iva vnad til' g runde n till he La skol ari.Jack Montrose.fyra . Charlie Parker.elningal'av bopka.017 p eta.pi!au~s te n L ermie T r is. Utmti!rkandefor stH.va.e i'k.m§. Chubby Ja ckson o ch Al Haig" Femtitalsjazz Man kan aamrnanfor a a Ll jazz eft. trumslagaren Shelly Manne o ch iOiJI'E'angilren .nd.Ia.eke r ing Ijjrekornm.ytts. Hal' i Sve:rige halt vi bland a.ka·nsk.a o c'h eur ope is ka. Bland! de d! akt uall a mus ike rna narrmde s i forsta hand Stan Getz.ula r ite t to r de naJ'ma$t 'kurma UUakrivas d.e1. sam dock egenUigen hOThernma i s wi ngh uaet .sikenf oljel' i stOli't seUdennatllrliga uheckhng.er 'i den v1istkustskagruiPpen al' al't'angijren o ch tl'll.o·diif r aa er na ~ La riH-musik. Uttt'ycket n mct H5.r a wa i.ea. Fo!' n&gra.r e Ha.na". TheloIl. Merarepres:entat iv if(il' begreppet cool a r .m- aren. SOm har m&ng.nciit..altsaxolonisten Lee Kanitz. Diz. men de anknyte r ana intimt till swing . a r e.ttryck SOIn vi mott de:.z tir vti:!'lfk. en vi s s aterhll.s denna muslk av smabamllj som la:mnar stor frihet <it solisil:erna~ rrie'n tin och me d i Count Ba s re s h&rhga swi ngband spiiral' filan wail .r urrrtt ll behe s anvand for mp r i cknt ng a r o ch a.:sil: eme1b.r akta r kan s oka s under s&. den ttl' den se naaee r eaktione Rock Rock 'n 'Roll "n Rollarna:rmastenmu.en -Om man ka. Pianisten sp e la r t il. ex.ej harblivU y~tktinda namn inorn de nna genre o ch ibland o r ke s trae Hnns.at. sorn en.. Typiska v~s~kuat s ol l.ndc r h. val's: ilnspelningar demonsitrerar stilarte.s ka ecru.1i. cool ja:.ustja.b&de ~~ ri.sata tilll.orn centrum uevacklivakttghet. enkla st 'personifiel'as i Le ste'r Young. en Wail-jazz muilk-_. 1 syitar-nat'U rll'gtvis 7 Vtistkustjazz ~r ett u.sikalbkstilaril:.eciella na. p iani shen Horace St l ve e .nsp.r en wail-gTUiPP) o ch br oderna Adderley.o ch rnan lagg er huvudvikj en pi!. Roffe Ed.n innmgerasund. s. Hans Iugna (lIc.!td:ldda ackord.e r ar alts. Ak'e Persson o ch Rune Gu:s. Typiska i.

.diirf. R.nslliciss.ning av intervdleI'na 80m har f61jer" be ~ h6ve:r ej na.dvand.enklang). 0.Hh·eillser 'vid studiru:m . blir d ess a F'ORMINSKADE. ant ing en genom de n. -a3 Ters 0 . Fljrrninskade im'tel'valh.li. Decima. 8. n 'e- e -e- 5 Kvtnt 6 7 Sept irn ~ B Oktav " -e9 1 '" Ii -e- II to Se kund Sext Nona Decima 4 Inte r vafIer '°0 2 riiknade ned!t kal la s UNDERINTER VALLER: (-.. a.. 800m antingen C i C -d ur blir -ee1 P. Prim.s a narrm . S" v .Pl'im (.s i. e I F1 Om ren.Med I ordnings. Den samman£att. 0& kvintocb ektava'r r ena. 0 ce-.nl~r.oretiska gr'undl.4.l!.or att angeen o rkes+e r s nurn'crail'" trio.ven i a ckorden . Prim llDdanta.en .()rnarmare stlJ!diiwnavdie:ss.Ie r om ede lbat-t efter l.en f6r acko.as.a inte rvaller gat' e 8. be -e- '1"1 :: be II lTD II .t 7 Septim 9 Nona 10 -e- " I Sekund Decima Dur skal. kvintett. Sextj.. d! de:lL1l8l ej kau gljras rnkndr e.irn. M&nga a y na. en ha lv ton mindr e.a4 Kva.V ackordHiran kan ernel le t-ttd med f6rdel goras.ran.pu.me '1' !l'i.ljande.ENA ell er S'I'QRA. och vi ~eka. Okta.Intervaller [Mellanrum] lnte rva l'l e '1" rra aT den.nkning e ll e r undt"e tonens hajning.fBllijcli il. toner'.nkt Kvart.v~ ~_..!:iV611 Hgger 810m grund .:l'.ite rkom.r t (..amtidigt al.gen. 9. '0' ~ 0 -e8 Okt av 6 Sex.sti.mmemiet"ar . utg£ng~. 'kv.7.Tl .'te. Se kund. b li r de p& is s aU lil tta re att mifinaso.. 10.. Rena'intervaUer: kval't.rdlll. mellantv' p! kal la s intervalL 3.mn. Inber va. T.Ier-: (.a. Sept. BeHl'LQvHga jltm. utarrti.ers.gtvi._ Stora oS- ".rim -e-0 2.ntervallerna -til' des sa : fB. Nona. tI. 5 .ans intervaUertir riga..Ilez-nas na rrrn rnc+s vara r vanHg rl'llkning fd.er-val.ii. Kvi. Zo. B 3 Tel'S 2 4 Kvar t g 5 Kvtnt 0 c-. Ijvr e 'tonena . sbor a.artett.nt. 6. e ~ -II int.n 1 till 10 pi hLtin och dtel'som d e s. a Avstdndet va ra ndz-a.v.

h ordningsi6.. OversUgand.s. f61'mmakade bUr t>verstigande och 6verstigande bUr formiinskade. Rena int. lit e n.s. fCH·min:skad.I: -e- ~i 4 i4o' t &. kvart" kV'lnt o'ch ektav s amt slt. oV!:lriOtigande..tiga.g'andle . Qktav Nona Man skilj.~ bUr d e. e11ftI' sm& intervaH. Dts scne rende inte r vafl er i!ir: stOI'8J o. Se'krrnd.01'a aeh sm.ato r .l):rminskad.~ktav.l Ie r-: .e I 1: I II ~e e- 'I Ie e II _ O'm iSitora Inte r vafl e r genom kirornaUsk fora:ndring gars hoi ha.e. rried an de s enar e fo:rdrar u:pp'H~sning t il l n&gon av de lmnsonerande.pti. kvint kvart.eptim = ren. en h alv ton .e'iIt enhaJvton mmdr e . stora i SmS. -e-bo I p II=~~ ~ Eji$: II ~t1 -eo I #& " llgko . lUen. s.gs'tti.e. fBrminskad. blil' prim .ssa I81jer oc.le :I:'nas 0 Uka storleksgrade:r: Prim Ters Kvart Kvint Stixt S.e. .nskade ~. f.Hande for <irat.gav intervaU~r till unde rinte-r val. vUken ton Ten. duukala. -= reu.n da densamma med Prim. sma bUr' stQl"a. = ren.mor o eh norro r sa. De. -e- Om OVl'e tonen adfiks~ eHer undre tonen hCSjs...ikt av Interval.saa SMA.vre to nens ihl:)jning eHer de n undr-e touens aankni ng .ekund och oktav prim..ljden bUr aven dci 1: a to nerrs (P'rimens) Vid omvti. intervaller ~ ~ ifitervaner. iOrmiin:Skad.nte r ve. J med den .inskad.nde intervaller. averstii. ove r ande.ee . De s aa . De fCiI'l!'.' a ekund septima.ervaller bUr fot'U:arande rena. - 9 . Ci. s v . fornn. eller tV~l'tom.§..:eP ]=fs: I [~ Ib#=n I b.er.iiI' de rena: prima.ext ters. '" ator .Rena tnte r val'le r bH:r OVERSTIGANDE.II=lg • 0 ] ~ @lfJo b-& 0 I: e I b~ If Int e r va.l.e'rpil KONSONERANDE e eh D'ISSONERANDE intervat1~r. 0.nde. lit en.sto r . Ftlrmi.ndnitn. o:ve'irstigande.Ired. stora blir sm!..aklingar tilill.Ile r na kunna rliknasfr. v 80m hdst. te'1!'ser och sexter.ch smA s ekunde r . s.eptima s. &lJ os: ' I :ira JI 660 '-e- I t: JE¥~c -e- i. te'l'S s ext. om de g13ras. atrig .mt alta 1'()rminskade o-ch Qve:r':ll.ver:stiga. fCh:minskad" '" l"e'u.storre a. ()vers.lv+ene r m ind. bUr de s aa FORMINSKADE:. kVa!l't kvint.

dra.lndd C-E var ju.och E: et en oktav I.!i:fandejplus-ackordet. Fesr enke'lhets akul l .g mer .andra omv4ndningen~\ Antalet omvandrringaz blir' alltid .nen i ett ackovd ar n&..a intervalier helt enkelf av tone-rna C..eU mmndl'.m spridda aeko rden .gsta to. Oro sedan andra t'onen i varje Hi.ll.riindra kvinten G genomatt htlija d en ett halvt._ nez-na cch med den anledningen i&r de ell till motsa. Detta ackor d bete cknas med eU litet "m" och iibti.r. FIytta!I" man sedan llpp C: et en ioktav.ket dI Ult.ge". em i S b§ ill b. k.fijr aUa ha1'IDOnier i £orts~ttningen. 11.&'vis tv! s!lt..roe toner. vi anvandLa. Danna utgtk sedan grWlden . e- 1i -e- :: if . treklang'en igen och i staUd f8.d:ton.!dan harIDQni .iO omvtindningsm6jlighetel' 5& intrliUar det eg. Vi 10k-allnll! d.g av to.tv! s'tor'a tewser ova:np£ varan.'rmani..tsiiUel" man sedan o cb.fAr . bet till g:rundUige + tva olnvo!tndntn.lindning n~r Ui. harmonU~:ra.tti" om ha.r £~dn det engel~ka ol"det n~inQrH sam betydeT moll p&..s.)( .!it: nil al la acil.ven rne d 1!m:i1i eft.h fylliga. en star te::rs men t o'en rn ed slinkn.Fr&ll C rliknat utgth'es des s. sker det p& s! vis en spddni:n. E.IBjes en oktav UlPp.ett C. E'n treklang best&. vari8I' vi .g3ta tonen rned Eoch G ovanft1lr vtl. I odd hiLr dU1rackol"det s! val' ju C den 1~.g e".r hernma.n del ii. he l at av de ss tone r kan va r a g:rund'to. ur acko rd och beteck .:i. §: C stinkt II §= S g :II ~ 0 g -& ~ II em Ex. l3e'tl'.steg till Eb.ns mysterier.en fBI' eon9.antd toner aorrr ing'!iI: iet.nneda.r andr a. Den enklaste formen £a. c: ( E.F6r att bl i en god s.om :grun.e lin det .r tin C-mo.:o'1r'Ci skrivna I C-dur rned ettst'lIrukn& CI!!..en djup. ~ Aekor d av den 'hal" typen med ett 51 nKra inb~rdes f6l"hillande meUan toner'na ha.rd.til' sto.em: bcks'taven vilk'et hlirstamma.!l.gQfi annan lin gl"undtonen.ngen !isammantrllingt Ul.t :t'ent adca.n vanHg trek-lang innenaller ju :i.tlte'lIl . II Den h. Det bUr i-vil~ ket faU sorn he Ist .gar" uP!Psti. FOl'. uppbyggna:d 'en mycket vH. iI.!ir g&ngen.ngda o ch . Uigger i bo. s ve ns ka. under benttmnli. skal].ora ters'er ovanp& va. s& aU E kornrne r Born lligs'ta tou s. II '§ ti § II .ts benlilnningen Ils. Do.ner vi !t'erig'en aarnma a cko r-d men m ed den .ge h.prUt. Ett :91damt acke rd kal Ias ftll" 'plus-ackQrdl! c ch analysen. star tel'S e eb kvint.aU E lir un eU halvt tOll:l. :i C+ 1.!ir i enlighet dl!i:l'med C-t. ~ Mlir £in. -e- ~ @ ~ :. Man :stlger dl att k"inten o!il!.0. Avst.mv.§' gel" de:t den Ii> .dom..skiUnaden . E o eh G.ngen ilLV E bEl' denna te r s liten och dd Hh's'ndras ackordlet frin C-du.Hga att vtlken s orr.re klang lln de sammantrtl'.ernas.entHg de tal}. 1.Qlbt pa stu instrwnent 111'klii. d ninll.[&1' m. 2 ~§: II {.r eUackord . j Enharmonf kan sedan sp-elas medoHka amvltndningar o eh en ol.AI' mycket ftlrdelaktiga ii modern rnus tk.iBrsta ornvandntngen".n.If' ~vgrundti)'n.ar.e oc. Vi hal" di bUdLat ..r bekstev G och ingenti.t.l gel' detden lI.onsteg.II' en t~eklang !!10m Nt Bel' i n"rsta takten." Ovel'stigande loch det blir piA s.g6r grlllndlttgle.uminstone till e..6jUg .ncll1.Ipp s.n..e:n.!!rfOr tranga os oS in .

ext-ackord o ch d et behcknas wed siHran 6 dhr den Slt. Llig.sta hal'moni aka.lvt tQnsteg cch pa sA.ackord.a s aznrna satt £10m i ~.rtas till mtdim". 11 [. :91£ betecknas nu ett 1:ii£d~nth~r septim-ackord rned sH:£r. Med anl edning av att sep''timan.n·som vi !heta t id e n lltg&r fr'!n gr undtcrien G sa &r de t Jli.e n scor a. F'vd i rn..rf~r finns det Iakti.e ge r dS.shedl! vi l'ket forko.l' fallet bUr .ext~. he lt erikelb ett "mi 7" dte1t' bokst.ext-ackordiet o eb bet~cknin.a.aci. ·amij!lI".!i:<I)Tratns kat ~i'rl'dimini.nker tersen po§. 4 E. .!lIam.g e+ tire om v.r a en lfuten l"und riln.lUen " s ext so m lagts til. ba ~ .ordet Be- if! r em. C6 Om vi nu tar det h§:r sext-ackol'. 6 . Irrte r va l. Vi ha r de! he lt enkel t f~tt jh'am ett s.et far .a p. it b ~ A II :. Giss.det igen o ch sa.a:n.mas~tt s om i molL-..aveu. .g {Co) . ar den ajunde tone n i skal an.g'en bl ir da ett IIrni61i 'efter bo kata. P. fram ett molLsep'tim-ackord. givetvis i ol i ka oktave r .m ett annat luhes.I na. te r s erd. G-dim pchAiss-rlim hmen!lle:r ocks. ~i §' bg" J3 II :? 8 ~gg ~ ba.ett Bib genom sanknlngen a. Pl gl'und Mh':..allas det hela eU f5rminskat ackor d .. ~ ~ I Vid omvlindning av dim-ackordet sA intraffar s arrrrna fenomen aom ii: plus-.S tk:r? C.nker vi te r s en till Eb och kvtnten tnl Gb o ch ss.ra e tt par fCjrttndringar pa 'Emging.acko!t"det kan man ~ven i septtm-8(:k.i ~ g? i? J3 II b· i -e-- i'.l l vi po! nytt bygg.7 ~ ka te rs en ett ha. Gis svdirn cch H~db:n. Med ant'edning av de slinkningar Bom !'Ilretagits k.ller s. Det -engelska o'rd. Lt!ngst sedan sBi.sani!.skt bara tr e grundt1rpel' av dim-a.::'d att D-dhn.l .dim vilken IH~!.arnnaa toner. EElsdiim~ Gess-dim ochA-dim iuneh§. I det hal' ackordet net' ligger ju grundtonen.ora bokstaven . vis fS. r Na sta acko r d innehs Her o .-dimt E~dim. s& fAr man ih'. dli. em.x.et ton. aeko rd nlimlligen m'ol1:s.tardet.ven .i r dS.Ii lla s ept iman 100m i del. Ex. te cknmg en bl. ha.A &nyo en treklang i C-dul:' men med 'tiHagg av ett Eit~. 6 .r ackordet sorn nu inn'chine r fyr a tcm.~ ~ i C7 I[ ..§.[nan.ckord" C-dim. Det h&. trekla:ngen men denna gAng med den.Iet rne l lan tonel'na bUr aHtid ba r-a am&..av ange sbe'tecikningen med C-clim e l Ie r ibland med 'ba.ingar . ~ -e~ ~ ( dim s ka Il vi gts. till s ext.ger vi. ~.. s om heist kan vaz-a gl' undtcm ." d. 7 eUer boks+aven. mtljHghet till gr: und ta.-s'~ II s..!in- Cm7 EX.§_ s a rnznaLorier och Li'ka lir forhAllandet m.vH so m ju all.en ovanpa det h eka . i-e- bi -e.

1'd& hlb~rdles frAn g eundtoen lliten samt en ator t e r a igen" Bet.ga septirnwacko:rdet.. Det ar ett l. siitt :£s.!ir hoj:d vid s&.)".en C dur .x. med ett pl ua-cte cken s~ be te cknas nu e:n s!n.Eb dim ~ Gb (Fie.tigga.l"rni. Hlir . r ege l dter bastonen.nustecken.dim d/atrem.Iys en stUtes d! plus.ovan:p&' hekla. IntervaHerna 4.s) dim -' A dim gel' aamrna ackordklang C dim D dim . nyHg'€fi gjorde l det varil.~Db dim 8verblicka.C-Cil. fl'am ett "rnaj-cac kor-d". 1 2 II 'I Cmaj7 12 ~ .ngt hopp upp till Ciss m§.ga glnger anges inte nig.e't. ii det h~l' falleten femma.HarmonifHljd. I ana.erna i s eptim-ackordet igen o ch diet expe r irnesitef aU stfnka kvrnten etit halvt tonsteg.l!lta a ckn r d s kafl vi l.G dimPl ett knapp sp el ett d'imackord.dana htir tillfi!illen.s arnrna ~titt som en hOjning avett inte'l"vall bee hcknades.. - E. g' . - pr ects SOIn iti II II ~ ~ § eo n (7+5 De t Hrms ocks£ en variant p'! v!rt Udigare kainda p'lus-ackQ~d om rnsm i. Detta system kan emelIe-rt id inte anvandas i fr&ga am dr~gspelets koppl ade bassy:s.kordet hajer kvinten ett halvt tonateg .i en treklang.ste for dr8:gsp'ei. :septim-ac.nskad o ch po§.. I ns.kning med ett mi.ng'en ochpd nen en s'tar.eck:ningen 8. del olndl'. Varje r ad i diskanten ger nanlilig-en ar de tta ltittatt Vi skall nil til och anvandaos!i av intel'vall.H dim E di m .minska kvmten i moUseptim-ackordet. ~ rege l aUEd brukar va r a kvinten 120m .Beteckningen £01' di maokor-d ange s i.sbasens.10 Ms. fram till me ra kompHcerade ackord cch givet I!lr aU deit . medan G . tecknet £5re sifhan 5 och m!n.F dim . {'ore Inte rve.i. gBra Bb dim .Hess st£fl'a.a pa foljandl..Ab dim .:Q_ ~ ~ i II vi Cm7.on femma aILs d& d.ss-D.§.G duro dim.e: .1' andelsen IIImaj11i efte'!i' den staora bokstaven och ord et limajll ~l'" 'en f6rkortning av engelska ordet "majo r" se m betyder nUl: pa svena ka.Hnns ruanga olfka sKU att bygga pet o ch !aro!1ndl'a 'lntervallerna. tUt den sito'l'a e ept iman .s .n kan aven fth". wn dlirfor :t"ed. Man sager d& .ot ligger IattUlglingligt.9 I~ q Ct-5 II VI tf #J b ¢§ 11 Hi e- b.. Ex.S E.tem.miste. det nEtrmast Uggande bas ackor-det anvanda. EX. -e- ~23 CI'+ 5 Nu kommer s! vi.Ciss dim . till C diU'l" ~ G dim .aU kv irrben ar f()..a:s.G dur med basto'nerna.

kan d.en annan intr essarrt sak nttmligen att sanka nonan ett halvt t01[). precis e orn vi 1I:i..\'endie ae ko r d /i.c.v C.att Cmaj9 til' en ~<. Be- ~q Ex. hal' vi helt en-.. IIpon_ ackorderi"..q9 F ~ b~ r::::fN ill ~ iW lb.ortsiiil:ta medl att bygg.e_ _Q_ i ! 8 (m9 Och nu tar vi moU5e:pHm~at"ekord. Ex. '9 eftel' mi-tecknd.i alIa andr a a cko-rd som vi ].r ajuan efter den $. Om vi bygger p.ggel' pi!.Q. Norian tiUllOil" ju de ato.st f.et och Iby.e cknirrge n bUr do! i enlighet do'lil'med en.aU slinka n e r tiUen Hten.5& lAngt s& vi aka. E. k. 17 1:li ern. ~ b=! C9 II ij J' i' ~.r e narnnda ac- kor de n ave:n lagger tiltdlen ni. .a 1P! nonan o'vanp. ekor d genom aU ute aluta grund. a. SkHlnaden mot fOl'eg. kelt f&tt f'rarn ett Cmaj9..ervallerna Qch gilt do§...:r nu septlim. EU kurit)..tonen fudiska.orid. cg? II Nu skatl vii f.r-a int. 'II & gw ~ ! -9-.aktum !li.e oktav .r. Man kan umlle'r'latta apel a nd ef av :dida. dod rned t. : It Cmaj 9 ! I .lirt ass tidigare och vi t. a tud e r a de ol ika s.-acko'rcllet till[ att b6rjamed. 1~·. 18 ~.Il ta ad. 13 II ~.!imnda non.digare gjo.! c. sa ~J Ex. U (9+5 ('9-5 man ViH man nu manip nl era 1Itet med d et ha r s istn.an 9 i ~fHnlet fti.. ~ -e-' ~' '.tora bo ksfaven.Vi hal' nu kornrrrit . Det betecknas rrse d ett minus ~tecken f~~e sif!E~an 9...tora.O mbination a.acko'rd.x. en nona. ~q Ex..lt'de med septim- ackQtdet.acko rdet sit. bJiOL . 15 U.e torierr (nonan).ttes da sifh.nten och spela den i basen 'i sta\l~ Let .n:laj-acko rde t rn ed ncnarr eo m 11ar bUr ett D i n&r'mast hogr. 9 Nu aka vi ta o ch go:ta .r d" menas att man Qvanpll dom ttdi ga.a.na Mil' s. eller slinka kvtrrt en.Q. ju bar a den att selPtiman hi:ir ar Ht en.eLs hOja.Q_ t' W' 13' . . Med "non-cacko.steg.a ch G-dur. I analySen slii.

EL P'A SADANA ACKO'RDFORKQRTNINGAR.erexemp.&r myck(lt ta.. EMELLERTID AR DET MYCKET VANLIGT ATT ENDAST DE.ackordbe:t.e1l'g'~ui!ldtonen6 namn .us. anv!nts.ttnnu hHgre upp pI t'Qn.ell.lys en.t n~a. 14 .T MED aOC..gga ordet ADD (vilketi: komme:r av siUran p&.cko rdkjangee ka. G7 add 6 e. g. . I _bl 6JI c :~I C18-5· D II biJ -& E II ~ b Cl'3 C13+9 i F I lib8 . synes uibd!rag ur de . Man kan oS eQ!a..Qluen som i diet ha:l' :£aUeI!:bUr et·t tvistruket .nalysera.IGHET. 19 B. Ex.n.rd sple .das genom att ansl& 3 el1~r Hera tone}''' utan att de:t!r n!gon vanHg :tel'sbyggnad SOlIn Uggel" s!som.m.le..ORRE AGKORDEN.de o Ion .ch nero Nigra ex em .s8. las.ga intre. SilllgletonsEra.ystemet att addition) cch do!trenel' e ch sprilt.es s. var av en del visas spritt i s.ed ett 13 e£t. ~st~11 C7+~ i sin E.§. o.a. MEN I DE FALL DENNA SKALL ANVANDAS FOR KOMP. s.A KLANOF ARG ANV ANDESOCH DA :DET I DE EFT ERFOLJANDE MELODIERNA KOMMER ATT F[NNAS MANGA EXEMP. TONER INOM ACKORDE.st&.ID.x..l a&.s. sista notexernptet . AR DET EJ NCDVA.t llllge. rneri til' med dei!::vanliga bete·ckningssys:temet o. M.r g f. IttrettonaCkl)'rdlf oeh betecknas. v . Detta a«.i :ana.a:n Qlm norian i s tir.Dian. 2. BORTF. kan just be..ra hts'j.ndllat. grund.A.RMARE liAR.eckningcn tHIlK.den arilednins'Ci!'l'll m.cko ed.anta e.eU ton tHl 'en enklare &ckg'f'd·kla.stecken.!i. S!danaac:kordUanger. som ofta.lel' mhllQ.n btl.ARMAST E OMOJLIGT' ATT ENDAB. Om denna extra ton skal I va. MEDANVANDAND'ET AV BASEN KAN DET VARA ML>JLIOT.nhitts pit mlnga andra kom~ binationer genom aU manipul e ra rned Inte s-val.ammant:rltngt F~r :anv~nd.d e'l Ie r s&nkt. 'II C t II add 9 II F6R EN DRAGSPELARE .. add11 G I~I u b'OC' C7 :add 6. s h~r och d«r uppblandas med sldana klanger.d[esmed ett pIus -tecken f()l'e .Bj1igaatt .dana a.kord kal la.. ill' speciellt e£fektilva vad diet g. II Cg~ 12(-5) C13-5 Det glr' att kltittra .lerna upp o. av ..() ~A it Cadd9 1i E I-I i F !age: c II em.ggandet av nlgon :speci.skalan och bygga pA non.-ackordet tUl' med den trdtQt\de t.dana :$jp eci eHa klange'lt" !ill' endaat toner a u'r C dur skal ar.NDillGT ATT BEHANDLA DEM NA.§..s'ller drag~ spieL A ifl511jandeex. att :ml)jligg61'atHHt.er som ..den ~Ofi som akal'l tiUtiggas . ACKORD UT AN BETECKNINGAR M. av de karakteristiska toner sam gel' ktinslan av ett !'It'o:rt acko.Uet hlSjle is ett hal vt tonsteg o ch bete cknas s. s. Samtlliga 111' SO.s va:nligen.E'R HAND SPELA ALLAOE TONER SOM INGAR I DE ST..cksamma att anveincl! vid tmprovlls El!l"a.etta Utruts:aU aU dIet l:r just denna klang man vi Il ha fl"am..pri H IiigO! E·x.AR DET I DET N.rH:Hjel' endeld.T SOMGER .d6rl'·e acko·rd! vi Udigare b·eha.DETDESS SPECIELL.g~ eiter .En annan my cketr 0 Iig klangHl..t tiUttmpas pt.!n.el pA eit". · m:u:~l kan s e s 'i.l' m..ALLER D:ElNNA M{)'JL.

Sext-ackord Mo 11s ext.9. I ovrig"l: alit:' s&.r sedan. 7b. 3b.7. 5b. med .eHja..aekor'd Sept'im-ackord S eptim-.e:r de s. 1. 1.5~·.ckord rn.ackord Septim . 5.ns lAs aamt de kombrnattone'r sorn kan bfl. 1.6. 1.. 110:.5. d e. kvtnt !ned ftlrm.[Ua.anger aorn uppstlr genom att endasf n!gra toner i va r JI€ a cko rd a." det bH H1tt aU transponer.folrm.a. sd att Ni.B vie ar exempel pi! ackordklang'6r uppbyggda p£ C heltons s ka.a dem till viUcen tona rs som heIst.3.t. 9.9. 3.9. 3" 5..ed farm. 1. kvint 7b.. en god gtund att bygga vidar-e p. 5. 3b. aorn inneh!Uer de 6 I1testerande tone rna morn okta.U snabbt nitta de oHkaackordlil:oner!t1Ell. kvint MoUse:ptim-ackord 1.dlanaacko..s ik. rued OVlerst.~.5.3. 5.3.an ton tiUkom.cko I'd et Sept imvacko.das av heUclD. 3.ll&gg·es enkl ar e ackord genom ADD.ldana ackordklLauger bar den rnod er na ackor dla r an sii. '9. 3.e ckntngar o ch det g.lla des sa ae ko rd.3.cko r dbvez s dlit r ~r' enl mad no'te r Hltl!' fEllje:r a(:kord. 1. 1.ij}.de r .a: C D E Fis. Beteckningen kan . 6. Mollsept. 1b. 1.im.tiller dad.ckoedkornbtnattone r . 15 .9. 5'~.eptim-ackord Maj-ackord Maj'-a'ckord rned nona S epit:im-ackord Septim-ackord med HII'm.rande av modern mu. 7b.m./jl' for en musfke r att sjalv Io nrna ut de rn o ch aDv!lnda dezn aUt efter eget gottfitnnande. tb.d det. nona rned nona och 13: de tone n Utov.c kOrrd 1.ckn rd ha!EtC som utg£ngspunkt. L 3. 9b. Ais5. Sarnma 1.sskalol'nas il. Med av j[.5#.. 1.s Giss. 1.7b. aU enstaka to ne r t.7b.ndet med Ciss he lto ns s ka la.3. med nona rued nona o ch t:)v. Plus-acko·rd 1. ill.nt rned nona nona Septim-ackord med nona och .l' att de ar omOjliga a·tt bs te ckna.3b.liven att sp e'la dem i QHka tonar te r.7h" kvtnt Ditm-ackor'd Septim-ackord S. g~ller he lto nas kalor' llppbyggda p.! vtd aUt utf.t [utg. L 3.ea tona.3 . 5.en: Dur-ackord MoU-ackord.a.i de toner sam !inns i C h.ven fingrarna a. 7b...3b.on av de s s a kllangfftrger 5nskas utan att n&gonaml.5.5. tHl and. Ova .5.mer de ackor d sam bHdas genom. s.rOlklanger Ukartade va.b.5.l1an 'n&gl'a bet.oversikt..9'.ven: elSa Di s s F G A H. 3.l e Y~njet ~ra't vid de mer extrema klange rna o ch ii. 7b.5b.elto ns s kal.h~r Val'a C+ eUer C7+5'f eft ersorn de saa acko rdto ne r ing&l' i de nna akala .7.nde ikt torre na nWTIreradle i Ighe t aas Q:I'cllnings£tHjd i skalo.Ia .I de olika ac kc-r dkl.i.oner.5. J Ftlr s.erst. hji!i:lp a.3b .rd MOille ept irn-a.rna" b. 5 1. 6. :3b .ijvers·t·. 5b. Ni ha. 3. kvi.. it'lUko. NUl l'ir det meningen aU va r I) ch en s kaU ljva a tt t1" ansp one r a (ftyUa) a.7b. 1.sa fulltoniga a. B... 1..1:1' !EOrh. I.mer~ bl Ir diet samma s ak h§. men i diet fall endas. Ackorddversikr Vi ha:r i samtHga b ehandl ade a.

vHkeil:.!<.Allv~tll:l des sa . oktaver .~ Ex. c f tF 11] 1~ t 15 12 13 1:4 ill 16 .J J J J J J :J t 21 :3 4 5 -. 1'1 13 '14 15 E:>c 2. 13 14 'US D 4*B ~ Ex.'lrsta mt5jliga. 28 .1noUvarar 2. 26 Jd J J r: 1 2 S .l~n.x.] S 2- J J tid -4 4 '5 6 r E F 12 t t E rF s 9' 11 10.. Skrivning av ackor-d gel" god aVD1i.Durskalor I samtliga dlurskalor lir alIa noterna m:unrElrade frin 1 till 15.eoretiska ackordbyggnaden. ~.. E:.:10m hjtiJp viOltransponerandletav de oHta &ckord. r ruf 13 14 t 15 . Ddta rek.5 I) i 8 9 10 11 r2.Illpas..om1attni~g tUUi. jJJ S 4 JJJ 6 7 5 8 er t '9 FU 11 10 Pbt 1219 12 r 15 ~4- ill E H F~.. .4- !5 rrr 6 7 6 "7 8 r rt 10 ftE tS 114 111 15 II E. .3 (. C ~ 22 1 1 ~' .ng ib&de i fr~ga om notlolislling och aU anabbt IB.ommenderas d.25 A 4J 1 2. 29 F g i J r: 2 :3 mF 5 I) E 7 r 8 rr 9 10 .IEd 1 2 3 r.27 .ra 'in den t. 24 J J J J J :r F 'j :2 4 5 6 7 rrr S 9 r 11 .. 2: ~ -~ .1'1 10 12: Lx.r r 4S 6 4- E 7 8 r r r Ft 10 F 13 14' t 15 11 Ex.Bl' aU' i 'I'It1.. '" :3 . . t p' '" 10 E 11 rrr 12 1$ t ~5 14 II ] Ex:.!lrj[.

F ii.lja efter va.sation iiil' den so m utnyttjar de s:.jandet av ens egenfaneas. 510 E.rmont.. va'rvid vi.35.ckor'd med mol.x.vi. C moll -F mo l'l ..llttt enl:i.ttar:e aU. nonackord med septim och atta moll '7 och mofl 9 a.ll el l. Den enklaese form·en av improvli./it i dom o l ike.:.Eb znol l · '. :9 1. kan ackornpanje Ea. ackol'dbrytniOg'a:it'na (arpeggio).1 ~5 J J J 3 49 Mollskalor 12 8 1:0 ~r r r :r r 11 12 13 I a Il a des Sa hitintllts bebandl. Hl1r finj. k. J IF J . h.SO!f1n rnenas med acik:ordbryining :it' att man Inte :sUi.och mokl s ka'le r . i baa enmed vanl.Glsa moll Fiss dUll: . ~'~~. Dis 5 moll . element ha.. De kal.i ba s e r at ml.na ibrytningar kan man. Sa. . J. ~v..la.ans g rundeon. 4 5.J J J [ s 11 2.Iari rned samrna .E moll .l£Uet £e.x. do!i:rI6:r inte anvttnt. J J 2 JJ 3 4- 'E 5 F ·t=r 8 {) r r rtft~1 10 12. olktav.l.gtdieangivna. sedan gBra antingen ulPpat eUer ne:r..r an a Il a tonerna p& en och samrna giing i ett a ckor d. De paraHeUa molbkalorna har.:: 33.gre lin dur akal. AHa sextackordkompas rned dur .r hal' aHts£ A moll sam par e.m i sil. :J J J J 2 .1sik.r Ab dur Db dur Gb dul' .A maU B~tonart-er: F dill" Bb diU'l!' Eb diu.orstonartel': n dill' C dur D dur A dur E du r .ens h .ljt durskalan ooh i stallet :5~nkt ter:sen. Impl'ovfis pa fep198j3I-ukJJsJ3icrrc4EOft£JJJ c F G Ex.s s: Ina 11 . C du.nd· me lod i o ch rytm.SO n~~ F ~~ J 1 1J z 3 JJ± 4 !5 ~"7 6 rr 7 I~ F F' 1.2 11l ~ E 1!S 1$14 1'5 1.Ex.er' en uppstallning pii samtliga parallella dur. Vad . h.34 . det l!!i.ade a. utan later de. A lla fI:Hjande Bvningar' o eh ex. 6 7 j. Detta f~r aU g6:ra.Cis:!! moll H dill" .3 14 II E~ 4tt ~ E. E. Irnprovisationer attcn betyder l1!. ~ C r I . . rrrE r 8 9 7 E rtf 11 10 rs t 14 15 14 15 II -" GP - Ex.a. e gru. £6rte cken b~r jar p& tonen 1 tonst'Eig l:i.a par.Bb moU .en Inorn c-crnofl ac ko rd en fo.r andir a.Ula r eda p'! tone r nas nll!ml"ering.cko rd' ba r vi iloillit oa s iinolU C-dUiI'. nz.armonianalyserna.D moll ~ G mo H _.aka. men d&rvid lb' att.....J '5 3. <9 3 4 Wo r r r m' r 11 12 13 14 W5 'II Dh J J .eTna.:..32.a Ile lla di1l'f~r att de hal" aamma f6decken 150m dU!r~kalol'n. rol:rka att rno ll. ]i.H molt .Ig't komps.tnytt.da.0 11 r=+ 1.

.visat.x.arna milst.t och d! s kal l vi.ijrsta loch tredjetaktsla. Man behove r ej hell~l' alltid gBra aekordbrytningarna ii Q'!:'dnir). 1"'/<:kigt. Det tilr ej heller ltltsdvtlndigt att b~r..jglp av die' medel. lstadkomma en me lod! med sA ren rnustkal i s. tv' C. hel l&'t.x. pA detta notvarde. aU v~ kan ta o ch sp.k Hnje SQ.t.g JJ36h d Jtj J J fj I #JJ3. en Ex.om hl:Lmta lIuft .angen rria'n skal1 ta vara p&.e Ia en.rde ar . moittligt t errrpo {medium) sorn det bar g& L Sedan I!l.p j JJ J I cs Jh! .jd usan man kan liven g8ra vis sa spr'.tione'r sA. dIet' Mnga aTl!.fjli..07 d och sa tin slut. ny Nu ha'r NUtitts:& paS/3 rnycket Ups ocb anvisningam:' om.ent. g.m mBj1igt..trlJn1.sation rued h.vara spa:lrsam m.get medan andra och .\va dter aU.stdi.s'v'Qga.yckat om ett solo skllU~ utgOras av .m j[6r~t6r den melodiska linjen.hand s.a s.!.rovisationerna rne koznrne r att byggas up:p huvudaakl'tgaat.binatiolD pI tQlv takter ooh med ut:g.gspunkt fr&n G-dur ib1ir dl harmoni. '39 ~eC I pa c c II Hti-r :lil" nil ett exeznp el hut. starka sav'lU SOm svaga taktde'[ar-.37 ~e~ c I jOJ.p eU se'lo 'i Hera .tt bBrja i Idngsamt te mpo (.meningen aU Nt pi eg en. egna tal. lakter G-duil" igen. ~e ijl~ HP IJ]1' C IF rna lim ill. Dessaharrnonier be:stAr alHid av kom.tdter t. impltQVls:a.ktel' C~dl1r.e g'6ra.ycke och s mak cch de kan .gs£tlill.den !filiI' grundelfi somblues ~ har-monter-na uitg6r.tvc1 F7. pA s:lna ins.en enda fras (mening) frin b8r jari till slut. tv' . Man h8r .ikall f6rsijka. Dd &1' d& bast att.kapa stgen personUg s:p. sp e:l~IUt s o..S-nger ftlrst och sedan spela am styclkeil:fu ett mera.slow) nagrB.x. AVlen bOlogi.!n. Det bHr inte ii.ang nit och dii. ur. DHr£th~ bar man d.elstH" oeb dti! lrr det i £Or5ta hand 'den. ~e 18 J .§.sprang 80m Iltlverstigel' en kvin:l: eniltl' de:t kQn !sta.ed .som bUi-s. tv. Uks.dkomma ett. Palilser kan gtlras kOl'ta.Vi skallfl5r clle1!: sta anvanda bara Mtondlelar efte r sorn in!p. man kan Hlgg'a upp en improvi.''r det . s kal'l i sinaimpro. utasrman kan mycket val b6rja p& vilken so m hdst av a ckord tone t na .el a tl!p.ioner aUticll str.f6re~omma pA.e-vQogies anvande r 5amma acherna .ja len ackordbrytning pl grundtonen. hittapa sma tmp rovtsattoner p&.f{HJden lyra ta. kaUas fth: bluesharmoni. E.l2JJj '::'7 C II Man.~ F G C - II Man skall &vlen utnyttja mCljiligheterna aU paus er-a i sina solon.erna. Spe Ia nu igenom det htir £Iera singer o ch det ar nog sakl'ast a. E. en lE.40. Stazka ilr i.va eHer att kunn.86. sam vi htttntfl ls hair' ta lat om.!Eraser ocr. bth:ja med nig'olnting sam.

I '1 I ~ '1 I 1'J ~ . .a taktde'l ar menas dorn .. ~ '" t 1'! I \ 'j 0 V V l' '! I! r ." de SQ'm r!!liknas medett" tvil..radom hal" blu.a'ktd eL Med . En ny dfekt ao rn Ni.E. synkop er-na.a'Us k sankniIllg £1' &:n sj~ tte t" 0 . a.a rytm ar de s.vanl igt. e 1ft e takten vilke:t: rnte ltr r sl§. t...es-harmonierna roligare oeh rnode r na r e genom .. tr e.. C6 C6 Fj' Co Hlir f.Iet . Ex. dock ej mer an atta gAnger .sation SOm ~r byggd just pit den hal" nya kombinationen .le$~ha:rmonier.t' [ en och s arn» rna.S. £yr.. synkop HI' en ryil:mtsk H~rs!kjutningj s.nns en krom. medan dorn starka 01:1.V.e d!l.deh.aU en not a'ccenihuieras (betonas) pit en sivag t. '1 ! .ndra harrnoni.. traHar pa hat'.att iicatadkomm. H!ltr nedam<:!lr s er vi nu en e er i.attondeiaI" so m raknas medl!.n.etgc\. II I =- =- ~ I . De t g.$.§. rn .syag.)1' .-ilir det glliller ~til.akt. I 1 I ~ I =- ~ ~ I I =.oljer nu en improvi.ee an de sam finn. O.av blt.rliven att hitta Pi.! and r a kombmatfoner sorn kan vara origineHa. H.. det ib 1. k.42 Co C6 En annan viktig ingrediens £1. ganger.41 Ol~7 . .s i.rattgtl.. ~r aU m an kan uppr epa samma ton ett ant a]. E)(.att l~g-' ga in tUea.(Hl.. I ='I :-. orig ina.t.D.:=. .

nnu bart. Nu s'kal] vi: ta o ch iimprovisera ett nytt bl.e r na . AHa fjarded.t.rne . eftel"som vi hal" stth.drOil. HI JJW ~J 1 fJ*4_j 3 :11 .etal' 80m aynkope. ko'nae-r trnuai kezr dar dea r ofB:r~nd'rade.ngen i G~duit fBI' owva. stitt har m. den hlir g&. dr a. sa i.'om att ftll'e anslaget . in$. pi!.s.Hra e ss med nu rutr synkope:rna hal" tillko.r as kortas i reg€! av rned en <1!.u Ly s s.§.ccerrtue r as och det g6rs.re an £t.et s. nllare.att1l~t'a8ig [ndel a synkope r rent t eor etts kt.ed. Detarm'lckdsv£rt. en evning i taget om oeb om He ra ganger och sedan spela dam Ute fartare utan r~kning.mmit. « 20 . sci darf.an ett sb:5ne lufttry'ck i Ubi! b~.i:~r tillr~.ttondels£ att det po! vis uppsil:.tar s·krivet i till ski Il.lg'en vi'l ket g5r att teneri r'svarar" btlttr'e" Det gih lttttastatt till en ib. ex.xlingens skufl ...Synkop er i rnod er-n jazzrnLlsilk Inde las lntealltid rikt..gsp etet med batglen gen.mttsiker och deeas speLstitt £61" aUf§! nct.de:sa.!r en .rut. P! as.m rltkna med attondelar hela tilden H. •I ."att r.•S.·re r e s ur sell.Brj.V.ntl'yck och kansla :far rytmen.ng.ue s-cchor ue .igt l ika aom d.na rny cket p& andra namnkunniga jazz. :11 O. Det bor nil gii a. Ova s edan med bas un o cks d ..!ttond:elspaus eft.nad mot t .amt ternpo . C-dllt' al la tlv·_ ntnga.. Varjie synkop s ka.Il a.

tar spr. allltsii met' lin ett helt tonsteg. . 185 e .onans tgen.e exempel hllrn€':dan.spr§.§.li. D.~n elt belt tonsteg. C6 GenomgAngstone'l' kan .a.r aorn en atergangston och .. H~r ~r 'e'tt€:xempel pa hur man kan.r o ch e n.mm:ande to'ner p.er) anmen gtvetvta go.ta a.lket gar pre cf s l.Ei. av s arrrrria yarde.nget Unner vi menan dam tv! fthfsta to ner na ao.med.~rna.. grllpp..angston.. dis sonanaen H. 1and.t aUts!.es pa tin Ex .h. HittiUs na. Fr'.ety. Vi fAr ju 'pit det visd annlll ston-e mojl rg'he te r aU be r ika v&rt S])el me d me-.r a dttond!elsg'l"upp.en tir det.itven p Iace r as pa s1!:arka &ttondelar Q. S. v:i.g.vttnts.tt tre toner aka l l spelas ]poi s a.§.ngstoner c ch Spr&ngtaner.}.chnedanst'!ende akal-. gr uppen sam omfatta r .ttondelsgruppen fr. 21.' vis. gAng visar just hut di s so nariee r-na F.dom kan precis sorn Genomgangatone r na r or a sig antingen heleUer ha lvtonavts.rrrrrra tid som tv&.\t and it a hiHlet ner§. . ov m .m ha]f' en ilntetv.a sadana.. ett kr-y s s fOr va.iingston. Med anledning av en . sist hal' vi den grup!p sam omfat.ngton'erna.:$ S .er. ]F'Brst<l!.l' andra Hnes.nget upp . femteattondelsgruppen rBr sig aterg!ngstone'l"-' na .r ftlP1I'- E:<.kc nsonans en C. et ar eng'enorng&. .det aU. angiv:na . anvanda andra s .a G. taktde lar.r hamnat p.. Aterg&.r trioLe r och fts1"sma_g[med tonvikt pi! £. .anQ!!3 tone rna kan kar:akter'iiseras i bee oUka.sa.idan vandnl ng betr aktas D: ell. Dom acko:t'ldfji:'~mm. Fat att barja med Gen'om.n.veis€'n.. Dom t'6r s ig a.ser') ocksA. .e n D och sedan tiUbaka tHl C: et igen ..dn ackor dtonen C upp tin di aaorians..r i v&.gto r ner utmKr kta me d e tt t:ry. sam'enas det att man Elmellan domr eua acko r dtoraer na .S sedan rne d kon. allaspriln.der a. s T do 1 b.§. E'tt pa. nl!. ac.s.Ij:i-st.!i.48 Oeh sii t.Atetg&ngstonerna.ko r df'r arrirn arrde toner (diasonan.ngstonnertH1G.misk och ornvaxtande . blianda.all ell.se:r s orn gor melodliHnjen rne r a ryt.. k .!i. De.enomg&.svaga &ttondelar. H sorn ar dtel'g. te.ill stegvis till en kous.prAng-han en kcrisonans till en drs sonans o ch upptos. me dan As s. kan akjuta in s!dana aoekord!l:r.h. Spr&. kva rt ifl'.49 .mHgen Genomg!ngstoner.ra imp r ovte ati ons s tud ie r ba r a "rena" ackor dtorie r (konsonans.ika b r a .ngstoner far ej heUer upploaas (gA vtda'l'e) rued mer . Nu tir vi framme vid den and r a flyttal' vi o s s i den iOl's.s onans en C och Ollllr efte r Ei. D c ch H ha. lodiska frasler.

kri .l'Hh· i:mp.lv il:antbi.gre.§. De akri.!ir uppbyggda just pa det hl':l.l.! undan f8r unda'n. ha.s av rned 'en atf. stickd med .':ra iho. o Stu.l!" eten .en fjlird. me lodter Born . F~h.genom det tHlsdld g.in i1UQndehh'ioler htl. och omv.vs i gruppel' am t r e oeh t'r e o ch u.g hill' e ch dtll~" i imp. 511..nnll! stBrre mtljligrru~:t.s'kr lvan al.edel.1' p.en 'tv.el.aget s:om btlrjaw pA en tan som Hgger ett halvt tcnsteg la.system. til" de tvA f6rsta 8-taktsdelarna m!rkta med A.ga upprnjukrring av sjlliva rne-."jard!med saznrna.kt t:)yer den konstl'uktions.sationerna bl i r det sil alt s~.<:lni!. ar uppbyggd . Sam Ni ser.ch dl1r."iSl. - Och s&.ast fHre.§. VlS s.2. Nu nHr vi ha.i linj e D. Val" lnte riidd.a j~Jnl{5relser rned trnp ncvt aatfonen sam 8. det ovre finns sjtilva rne Iod. Sedan. hal' vi.ve:rsi. sedan i.gciende uoten sa. v .!.ond.mde UleIod i.dera stycket nog.r be handlat dam hal' nya re s ur s er na s§.5.om des sa hal".takter upp'd~lade pa fyra pe r-icder rned . F~l'sta.r viii. Pa ll 22. utan en annan kombinati.ravils.e. vet am igen" men i sUiUet fllr t.~n efteriOljande noten.§..p.r 0 ch val'.l'inje.se'xiondelal' tiHsammans.liga att den ko eta. medariden tredje hal' en !nett annan me ludi Sam ilven.!inda!i'r IIGarryrne back to old Virginia Siam vi nu skaU anvanda s. CARRY ME BACK.e.• Sp e la.emet.t.tiI!.§. dd undr e syst. tacksamt att tndel a pa det sftttet. V~Tdet tas fr!n de n nar.t£. man kan pA sal.xland.kaHas !lsHckett1• I sLstapet'io.aU Ni UUt kan gijr. - .x hyggligt.r iol st.Hnjen igen.s_til eul igt vHken f61j.gOr vaz o ch en.den upp:repas a edan de n Hlrsta me lodi. d vilke~ vi sa.od.m.efter £terkomrneT . s kal.1r'sak tiven sJt:i. st&r s arnma exe mpel s.a:1'8. Det finns: md n:g a.itta takte-r i var'joe.B o.l spdas rned my-ckd kQrt analag aamt 'lara bunderi m ed d.ii.!ilk:.e.dUondel a.& nytt men d! skall vi inhe anvdnda billes~harmonie'rna den h~l' g~ngell.ck genom Haggan.s. Ni kornrne r nag :snart att mUrk-a bU'lt· stikel'het'en inftnner S. tvA not.eU .om grund.i§.l"eda p~ aHa genomg&ngstoner. 8m' imp.a och leta.ln ut. Ft\Jt ~tt goe €:n btltt:re a.monier utg~r.st'r.ijrsla.r att de! aven kan '1.rovllsa:tionoe:r p! samrna grlllnd e. tHl H5rslagen.A. FtI. Dorn kti>nndeckna:s genom att framfl3r den not Siam skall ba ftll'slage't skr ivs en liten aHondel. !tergiing:stoner 0. Ex.era.rovi. L§lt os is ds.. en rytmisk enhet sam akal l pas-sa in p'.an som omfaUar 3.01Oo int':res. p. rne lodi. med sned. Med anvandanderav och f.el' g'i:hi'a: . [. oeh andr a att pel'iode1itnabIH.r s~ttet och en av dam mera v.

. -11.". 1 ... 1 ..' I "f9.' 1 1 1 \. tJ A il I \. _..1 . 52 rAl 1'1.a.... -- .~..' 1 __ . s .- - Carry me back .•• ~ .9-1 ~ I.. I . @J) .~ ~1lI-. -~ .. .f'- . Ii ... 1 .' . L... -.'1 1 -.. Ii r-~ ....oj .~. ...'~ta~ -- ~ J L 1 © I ® 1 • 1 1 I 1 . \ i' . . ®) I L .r 1 • 1 1 @) ® 1 ~ 1 . . I - '. i 1 ® i. '-' _. 9 : - • 1 ..1-' I @ I I A . (0 . 1 t ~ 1 . 1 .1 " Ex. 1 . 1 1 1 I..9-.. I .-. ..- I .:r ..pr:#" 1 .. 1 . .:I -- .. I .. me: I 0 d' 1l!1J 1t..~ __ ". -. ~ 1 1 1 ~ _... 1 1 1 II 1 .J ~ n 1 . 1 1 'J' ' e ...6J:1 &I ® II lftl. '...~lk .".il "'-' A .-T' ! 1 1 1 1 ® I '~.. 1 .b. 1 .rr f:... II- I 1 1 -#-jj ._ 1 ~ 1 . e . :J!: ....~~ I: I 1 ~- e . ® ..1 1 . ..I .ro 1 . ~ ~ .1 -~ ~ .L.

"der.a:rm.nu a.r s:orn 'om det vo r e f. hal' vi b.era dl dieit finns.l '. 'Tredj.samt tempo (sl!.a. meQist(I'l"re klinsla oeh va r a rne r a lyd. Ex.nke1.sadan har fyratakhrspe1.. i:nd'eiar .ilIg&.el'. .1:1.sv!r. .iigr.1!" En belt.gan.diel).lodjn g&r nercit ett dimi. m&.nell s. I 'en . Det kan mi1. annan ~n den vanliga..r.l.w}scm m~.n ~.eriQ?o. Deotta t.nt s'01O'p£.1.dlj.l..E. Dlirefter £t)ljer ett cho~U!s.l"&.erE!:!I1 annan spelsti.n eU cr.tio.n gd.). HIli:r i~Uje.. bemili. Ftlrsta.r nu n.' akal l vi nu beihandlla ett mer a l&ng-.o.gga upp ett sAdia. ' de gamla hederHga~I'tolvtaldj.e chorus bestir av en meiodil.r aU lilk.'" §_ 4/4 ail att Nil sitandigt ~!1nner vae p takts.el" kan man fordUl!bbia d"et he l.s &'It" den~ aU utiI' melod!.ycket dfektfuU lines.ngah." harttl. En sak SOIn ock~' lil' vik.i1h.~ nueridc (.onter-att anvanda sig av och fjilrd!e cho r ua vis~r ett exe mpe] p£ hu!!' de t ga:r att utnyttja en s&dan grund. Dom aka'l l nu spel.' 4/4 o.st'Y'I:'ka. ti.tu ochd'!h'ittondelarna lir de mest dominerande note-rna m~d d'i.man.ae 150m 10m det ver e 3/4" rnedan Hi he la t iden Ui.nga ginger kan yare.n~and'e.i.nga g!ng~r' vaz-a b&.ttatakt. chorus !!it' skrivet i en ~nkel tradii.gan om valsitakt.oHgare oeh intre8santare aU imp.h"ecken g&r.gaamt tempo i sttl.tt ges nAgra exempe:[ p& hur roan kari la:. f~rskjlltn.er:spe1"i.a exempel i den v~gen.l1et fOr !ttonde[a.edtum}.od. t. efta kan fB'rdabblas medan den ackompanjevande grundrytmen boeh!Ue. .53 Hitt.Q'nift>ljd'e. fill' framf~r allt sp eka.1.n:g llPpst&:r di av dorn starka o eh avaga takMelarna vUket till en hBrjan kan ve r» ka myckd f~1"vi. i de hastiga . i avanc e r ad mod'e'rn stH" d~r tempot.ve r s e n~rslag.r upplit s§.ern8!l'.as6vel' Ull sextonde1:moterna !! ett lan. ls'te. g6r ma. H&:r koznrne r.are . . s" v .s Qforandrad.t.amt temp'o krliv. Oft.t det pU~taligt.de i.esc~Ddlo (Ullltagande i styrka) och nar me.sk i fraseringen. .m8."'iod kan man nil spe la 4 takter "val s" p lus 1 takt 4/4: I en'.avta. En.aU.ll&mpa.rQvts.iI:t.n annan m. E'tt Langs.rn.ara hn.tig .&slttt a.at i ett normalt hastigt. pa s.1' nyans er-tngan och en regel SQm de! kan t'l.stra lin de snab'ba.Man.slom ':'vlinda p.! rytmenll .provls.'"llyalsi« plus 2 takl:e.empo [m.sd at..a htinder det I§.a o ch spela 8 tak'te1. dS.ven att den rytmiska pul se n flyt.

ejving :25 .m Copyright. 1957 hy Edition Walter K.Playing blues Mus ik: Conny Sah.

II - lE.~~~~~~~~~~Ei~~~~~C~~-~~ •.5 .b .

ela Kvint.on eu D o. Wir man ha r en me lodi. Ur det sedan latt att~ rned ubglngspu.:5I.du.. 2b. De hBjd!a cch s.som Oeni. v.n.t!lvallr'ar dletta d.en Kvinten &r skalan~5: la. I jb .F dur-s kala !:I.ta. [ljtja s arnrna D'UR s chema.bl~' 4..onerna i resp. tonartel"na 'r~kna.n vllken tonart ..n H{slinkt iF .6R EN DRAGSPELARE AR PET MYCKET LA.a:g.ARSKAS.nbi5rd(:s f6rnlllan'de !~r en IJtml1rkt t\!versikt.l!tnkta il.EGFOR STEO N.cbkellin'tiH nSger)I' ban a bHr .5~e t.ELPUNiKT. 4: e touen fr&n G ei.U. mo..TT TONARTERNA BEH. s cv .I Q.agspels:bas ens :l.ER.AN DET AV ST6RSTA VIKT A.Kvintcirkeln och schema over dragspelsbasen Dra!.r n.tcir ke ln.ven dr. bas ens p lac e r ingav kQ:r ~ -0 ch b-lonarler.r Bb Q. tonart feil- b P i 2 I I) joe!' sa.Ol s.AT'T OVERSKADL.!I!" F ~ 4.LD AVHARMONlERNAS ENBCRDES FORHALLANDE. MAN TANKER BEJ ALLTID AT'T MAN GAR UPPATST.lC l'ONAR T'SBILP. -----_j . C bUr det hela Uden kva rtel' .s har menls.§.. Rtiknar man tUlli viinster ix-tn.gap'elsbas. F l:i.Hjid.rnrrra lli.randet av kvint.n C rakna.ktih:.AR DET G.'§!.ASEN DEN BAsTA 'FANKBARA B!l. til" E Tllnke]!' vi DSS h.&t.T'T ATT ERHALLAEN L.§.. (3.l)jt i G dur" F C i D-du'I' OSy. fOljer auto-matiskl!: aet B.gd enligt Kvin.:i:I.:i') 0 ch ned.DRAGSPELARE GER ]3. ~ !'t F.s fd.ragspels . $.cl r ke'lns ordnings. C LIGGER I MITTEN SOM EN ME. e t>onen ji.ke grund i minnet geuoIn UPiP~' och nedg£nga'I"'lUI! i baa e'n. Yid i nUI.. TONAR'IERNA.r avbildad h~~' ovan. . FOR EN MODER N MUSIK.omheIst.t katnmer G (kvlnil. OLlKA l'ONARTER OCHFOR EN. DET GALLER C)FTA ATTSPELA EN MELODI m.ALlER ~ORSroNART ERNA OCR NEDAT BlETRAFF ANDE :B .elrkeln u. e ton o eh fr§.D.

Maj7 tre kl. acko rd kan e me.tre. DURACKORDET Sext. vilket vis as i ftHjande harm.el .r av e-ndaat .e-. Undantag de acko rd (l. ModernaochavanCler. r Cdlim'T M ~m 1m dim.Il e rbtd i stat" utst-rtii.~mroa. aamt rued Uten S..aa cko rd dt!.r 4 fti1:diga. DIMACKORDE'T ANVANDES TILL vts aakcmbtnattone r med eankt nona oeh eftel'som d etka po! de fl e sba dragspelfimArken be!l.onier.EPTIMACKORDET mer.cko rd . s~ ~M ~FR -e-e- m d~m Cl>!'laj Arr]6 .as:. VID T'VEKSAMMA F'ALL TILLRA.etalarrangemang £81' .a. :!3.I .AN FOR ATT GE ACKORDKLANOER.dr'ags. oJ' MaU 7.Vilka basackord kan anvandasj' Efte l'SQ. DAR BASACKORDEN ANSLAs MER.OCH M]NUSACKORD AR DET ISADANA F'ALL BATTRE ATT ANVANDA GR UND:5ASAR.ad forsiktighel s.s m€!..DES ATT BASGANGAR ANVANL-':S HELLRE: .n.L.t anabbt nop.r den s..!illda av GiU!:s Hag. l Plusackol'd Iede e oftast till ett dur « eller rne l'la.AN ATTFELAKTIGA BASACKORD ANSLAS! I CVRI.m.aS :g'e~ av olika ba.Am7' Am.ade nom sammankopplandet st.o'nii.um~onen f.ijrekom· No na cko rd . kan d~.a:C7.NDES hal'mo:l:l!~.p' un Ass7 frAn C" kan utfth'as med liUfingr.!:q:g M CHi Cm:aj'{91Q1+1 DeSSBi a ekcz d ko rnrner ihUVlldsakligast till anvttndning vid spe.nkta se!p.nd.£ -eo7M CU+J!!dt.ckning konst:nle'Y.as. C+ 80m Iede r till F d ur . E:x:empel: Et. ANVANDES TILL all. aU l:nte grundharm.p.§.ilir septimbasenpassar ANVANDES TILL aUa a.soiodraggp.oner m~ste emeHertid gora:s tn.-5 ::.angenmed ANV.r b~t. SKALL BASACKORDEN KVAR~ LIGQA. Leder det tUl A rno Il kariaven E7 anvl!. .a. Sldana variati.ESSA ANVISNINGAR VID SADANT ACKOMPANJ. ror!stle tbland kan dlrvtd TILL rd dtl\.et p!1 En di. I SPECIELLT PLUS.ven rne d hCljdl e IIe r stlnkt kvinb.- pi :3:m C6 N #JIP'I C9 ~~ -M .EMANG.n iltndr.GT CAL.j 13 ~b~ CI1 .ER D. _I·C!ITI C~-9 el3 'I ~jY8m e69 .A.V" modern musik. Trettonackord" aarnt ti. aarnt Ullalla acko sto r ten.()rekornmer. j[.li!tha. MASTEDEOYERENSSTAMMA MED DISKANTENS HARMONmER . Moll '9'. kan clleit: anvanodas till att und e r latea H1ngr e hopp i bas en.8. F'81jande tabell nnja"s.A FeR RY'TMENS SKULL. .3 tone!'.M am b edi. o ch i vi saa Ial l un plllS-' och mtnusackor den.macklord och rn erf G e Il e r Gisrs g rundbas .aa eke r d.e.ehbase:n desaa anvanda e vtd kornpet ~nd.ndw<i acko rd ao rn innehAller treklang MOLLACKORDET Mallli ti1:I'S.it"f6:r<l!ckompanjer.!i. ackoll':'d i varje till mer avanc er ade har-monte r.: ~d' _.t~.

s:amma stiI sorn singleilt:'onimpravisering i diakanten.v 5 'kado rna. A ooh 0 mi. unison spe lntng u: b!da.ed l&ga t.11tatd mo« de ent o.sen bOr hl1r Hgge Llka :ettkert i sinnet och nngr arna .tf.c'kHgt f6r Mit man utan sv!righet skaU kunna utn'. mel. cIA cl!et f8r en gOld! bast ekntk ttl' vtk-.FIJI' aet mOjHggora aU en sammanhl!ngande ba.nga sern m6jHgt men lind! !ts.a.da hAllen.l' 'Iltan s. Ett Utd s"trecku.!ilsa.I.}" det med er na sam avgtsr hu. atpeggi:an enHgt olika ac..ew'ande musiker M. Dl!l'vid skaU B.pela oeh aU man tSvaHiHl'lI. ang e att det glUIer bas scdo . Utf.pekfingret '0.I.o ch kr ornatfs ka s ka'lo r . v .. 'Vldlbasgii-qgar filed ijll. m.1' stOTt M fl'h'd!ul".al. vfl ka ti!!i. f6r f.gt att ring.t. 2.aver§.r ingen stth.Uenligt. s. tl.an gea en modern pragd. Dett avi.r jazzmlllllikens rytm cch uttryck ato ea m6jHgheter att anvanda den dfektiivt v id ae los'pelntng.trwnent.on i baaen i . litd m Itlr moH.gt nHr d. S.'a~glvandetav en be stamd fingr:rsttt. har en drag~p.sg&ng inte skal] behova skrivaSi m.ning. av f~ljand.U: ""C!{ORtJ BASAR' i Milano 11950antog. Bs.dsolospell1~ng Xr den emeUertid of'd.ss. kan den forts!Uta upp i den oktav ii vil'k.nvandes aarnrna ra..t och 1'ro!imst i g-!ltllludbase rna: Dur «.ttt.la toner skall vara s! l!. Det vanUga komps4ttet kan i m!nga f.sai.sas i det sist:a. Bas en ha r emellerHd i l:i..aU k.l'd.F'iJlJaD.mpHgast genom hart anslag . htlnd'ei:'. Ana baslla dUlrovanf~'I' .tbi!.ven.& aU de Inllsikalis.8.delar kan.v[:s. FBrstn&gra or d om bas ens skrivsatt.gll.n viH e. 29 .£dana faU tl. Det sistnlf.atil. .lULna iE§! res1. basen.ste .kt.'l'e: uppgift att 1y11a rentackompanjemangsooS. KAN s In bas" a"tt :m8lnhittal" vad Jna. 7 £tIl' s. ~dVIB FtH:. IJvningar zn. Vii.en spela~ legato och Hgger p! sl Batt som en l'yt~ misk ibotten ftSl' vad 130m splelas i dts kanten. den vanUgas'te oeh meat llimpadre. Uppblandat med basglingar. man.nkomlig 0 ch Iven fBI' endrags.v&t'ighe't kornmer .mpHgast 6vas uppU oeh nedIt.l1rackol'dhas:al'.ch S1l:.A BASRADEN.ttningenf6~Ja~.e.a betyder att .(..bas.rna ~ b!da Mtuder: l=tumme'n.er . I derma til' pt:k!ingret dopa!. parallella.t med en repetition a. Vi bOrjat' f8rs.s av till M 7 D G A H C D e .l:h:minskad sepUrn..sar .!lffram anger aU derma ton .e ex.ll en impl'Q. a.skaU anlllUs pd DEN INNERST.ndas i :5. Ackordbete:ckningarna fOr d'(lssa 11..ekter. zne lod isp e'lrring i improvisati.n och Uprpun och med mtttlin.somdliskanten.~e !Ilo!texe:rnp.elare filed s inne ftl. Den undtre f~'ngers. not.5.t' ans'lagen 0 eh tone r-nas lingd !Skall anp'fl.nd'er Ung'er. Dete ta .et finns and ra kompins. Och tii.ti. . Som fingerBvnin.mnd.6res lti.Uel' specieHt vid sQIQspelniing.atagas.gs s:ystem f~r Hng'lf:".g kan den ~vre f~ngers.epH.11 acko'l'duHylluadel' och andna eff.knin. Ova.nv.enacKordlb~sarna skl'ives.. diem LEGA'TO" STACCATO och NUN LIDGAT'O.nslan £.ster. Cvningarna f~r erh&Uandet av derma basteknik" lllgges fiJrs. .ka inf:a.kilda .emeHel!"tid var-a .st!tihnttngs.o. D~I'emot kan den a..8. det.khet med diskamten ing'en efterklang c ch det mist!]:: diirH~iI!' bll k!l.~nlngen ttl'.HJljande ofIici.. samttfte'lra(!.kord:mCln.ae n.eUa skl'iv.ner.rn oeh dim eUer Utet d.Dragspelsbasen i modern musik Dragspdsbasen ha. s.elvisa~' C-dur'skahm 150m den akal l spelas li ba.r.A ibaSD'ot'er nedifra.}~n utgara g rundbe. Yid en kongress CIA ans lutna of'ganisaUoner .och hllfmgret B"vas.pelal'e sam 41' enbart mode r nt inTiktad btsr bas en s tude r-aa o eh des. m6jlige hete r HHvar.

.'. I ex.er.AI. me lodi.i§_de t ~. .san bildlas p& sa satt en s. C~duI'skal.. .rdisk:an.!lga kornme r att ligga i fingl"arna.nt en.a sp ecfe ltt strlickningen <LV Ulngfingret frAn A till HoOch D till E. OVA DESSA TRE M. .c. .natlskt.: "A.ende kromatiska skaloena bQr i:lvas i.igaate . kan iJvas s.DrJRSIOILA .J M.~rie tl'eklang.8.artom.'". .'!i '"' A F 5 '1-" . s Ul.att dgon av di s ka.ngre ned i ba s e'n nftI' skatan spe las i nedg.ED OLlKA ANSLAG oca SKALOIR FLERA GANGER I OL[KA TEMPON.ng~ende sA act ktinslan f~r kl'or.an i bas en e ch med paraUella te r s er i dtakant.A~MOLlSk. F.E><.d.ET Ex.. och G ans 1&.oeh nedg&. s~ att derma smi!ningom kornrne r naturligt.~.r den vanl. ~sa E)(.'. B!da de saa exempel Jch tv. 58 visa. I FOLJD AT VARDERA HALL.dtagen hlil'.a& att s.)<. Obs!! att Ass.A IIoJA RM.e skalgAng.G' . Endast den fBl's:tnlLmnda lirme.ar spelas il.sk och hs. 4- _- 4 S 3 4 " Det finns 2 moll ska Io 1'. 5'. !) 4 . 58_ Ex.59.56.en.!ende" EX. :1: /. -'.spelande .. 5 5 .t~n IlU~kadltill 2 toner och tiUsammans rned ba. 'Ov. bas en E.emontsk.3- 3 De npp.

jd i. H: Punkte r ad.a skalQr i e l i.68.e ~ttondelar o ch t.b-.ningom kanns natur ltgt . I '..aobetydUga ao.da hande r sp.rje ton i olika tempon.Iag . 3: .~las oH o l ika MH.r i.. dlS:r fingerlyHen bar v a r a s.t-aIl el la o ch motg£ende mollskalQrna. it· "II - L ~" I I .62 I't I• ( I . m .60. Ova d tta neg a att d et smn.. 80m kan va.ertyften och oltka kraftigtami..r iote r i va r annan ton.e o ch legato i nedg~ende zn . kromatiska skalor. sa Sa Ex.61...e ra s rne d 3.Mo t r o.vUka evas pa samrna sa. L ex. UU~ver d.1:' anslaget av ato r vikt . l&nga fr&n var andra skUda aris Iag slam rno'jll. Ex.' . D: legato rned p ankt e r ade ... baste·knlk ei.ka antal an:slagp£ va. A . I L I I I II . 64. i o ltka ans. G: Nun Legato med ss.ch G: tva anslag pA va. " I I ~.. 1:1-" "'-l-r'. aven am det l.a sa att aka. sorn kan tutl!tmpas allt eft.tt hygga ~plP en g'od.iUondelar. uppga'endi. rn ... .etta ka. cc h 4 anslag rn . .lag .igt.aber f15rvilland'e for orat. :F o. - 1J I .a clless.Ian ep e l as s·taccato 1. o· A vtaa r staccato-anslag.tt Ex.l ~ "r II . H~r ftlljer SQm Clur. art blanda de t h el.angd tips ges.r armari ton.o ch pa. £ing..r s ka lo r na i ba.- Ft):r a. DeUa kan va.: sarnma indelning men rued paus ar ii sUHletfor fOd1ltngni!ngspunkterna . Ex.:!' tid o ch l ua t .rn rnl)jliigt.re l s e uppst!r na.r-i e r aa rned o l ika h8. Ex .. B vls ar Iegato . aU apel.n en m...

NSKALL EJ TROTTA UT FINGRARNA FA 6VN[NGAR OCH D.~ .ger e~ f8r.t.:nk.i:\ldrad stU i mode!'? dlansrnu. u.vmNG.na tlvningar rnus kl.AR DET LAMPLmGAST A'fT ENDAST FOLJA .U5rd SlV en solodragspe]al'e.vantiga acko.. I :ftiljande exe mpe l visas prov pil s&dana basg£ngar. ~. effekti va scrn uppmjukntng Basgangar i kompet Det . -de].ARFOR .nga g~n.an. FA LANGRE SIKT ELm DEI' [AL.et ()VAS PA SAMMA SATT. pa Ex.!. S~d.o'Il1. Andras delta hU basganga1". J 1 ~I J4JP¥j=ilJ E. 32 .ETT PAR AV EXEMPLEN VARJE GANG.vlJi. av !Finger- FaT bad:. ~gSJ# C 4=tlJ G. ]L bll1esna1h"ffioniel' ocn de ls i de narmouilew Swarliee Ki.n res ultatet bh my cket goi!. C G7 J=jJ Ii J J j J I JJ:Jj1J C Swanee River ST~'" ' ~=J0J:i4rtm=i~J G.i.66. ka..ENREGEL AR EMELLERTID ATT Mj:l.LA FALL ALL~ SIDIG o.acl!a. C F.Yer til" uppbyggd av .$ si:3:~el' 'i rnera Lmpr:()viserad muefk. Blues 7: 4=. basel"ade skalgangat cch al'f eggi.x.ndes ofta av ba.mpanjemangsslUtet p~l-rm.ana basg£ngar. _ SADANA SKALOR I DISKANTEN KAN MED FORDEL myck.e r-na . J J I jJ.. 6!3.. hande r Ill' s.

va r efte r d'i:s:ikanten. men karak1l::!il"en 'kan erMHaa genom att dI. JIJ ~ : '. ~ .u['skl'ivna r:ned!ingerstittning i arpegsilo o..er Woagte so m ftSl-.ei i boog'i.. ~ 1 4 .e woogie kan inte utf'al'as i d!ragspelslbasen..el:sanslagen i bas acko rds arpeggion. kompsoUt.J.lLrnpligast.-I I I C I I I - i I Ii I I I ~ 1 II .. b.5 "' - 3 '" ~ .L .J . Ofta. ke In. . ( 1 Ex .etens skull.x_ 67. .ed.etta. 3 2..cko r da tonerepelas i HHjd upp&t eU~l' nedU. IJI J - .s boogie woagiie rrred iblu.s av olika attond.. ~ !.! ~ I I JI J 3 .na sext-icch septimaCKOl'd. 4- 2 ~ I . s kl' ivits rned jitmn6l.I I .s ac ke-rd. JM 11-.anllgaste . (12~takt. vflka . ! I -...ells.ct! de!:livas llhnph.'2 -i . 3* Il... 24 i :2 I !!5 2: 4 2- . ~ I I I. i . ~at sin pil'iigel av en.lit' de vanHgaste vidl d.kts. I :. ~ ~.! I . I fBtjaude blues cho r us £I:Hjel'gl'undbasar. ovas s ep a'r at..f.~l!h·. Boogie woogie Somr.ag dragspd med metodibas}.Arpeggio i basen :AU spe'la arpeggio b~tylder aU ett a." 4 2.er ersltttes med a cko r-d.. • lit ~-i 2.I. ~ 3" 3 4 I I . jazzstHar. ~ 'I I I. AI' 6. ~ 4' . 1 I~.s cho eus}. men avenvaukan ap eIa s rued >Ii.J C7 Ij.' I . ~ ~ .e~harmonie-n: liga rnelodie r uppbyggda rned S-t-a. .. De 7. i ! n . 3 .r 2:. F7' :. I ~C· r ..J .ide l@gatQ ochstaccabo.t I *' -""" .:r .an£ramg~tt en ll'ytmart 801m jer 4-toniga a v OUe He lander s analy. I~~a ~. SOm £1:'11' en- . :3 t. 8:r Boogie vanUgtvis fl"as. Pianoh karaktedstiska oktavsp.8 ~. 1 3 2.acko~l'~. E.st sp e la. J 1 .ga:st dt flutal g&nger 1 fl:UJldupp£t adl D@dit... ~I J I ~ . I .aser ceh stick. (undant.esaa oktav. . fjl1rdle de la l" tiUs atte e .. "~2 -3 4- 2. 2.enna {ormav boogie woagie-kemp. .ensl arpeggio. Baskompet kan ]'.

i j na be r hltr f'r am- F811. '7'1. c Htil' ba s en . d~h'endast tre toner kommer Ex. . C - -_.j].m ackord en eIl er melodig. . Sept irnkla. En £Qrenkling av detta boogie-roomp kan goras pd d.l '4! _. l 1 I 4- . I 1-2' ' II . I9: eo chIfl: e ta'kbe r-na kan. )1 ~ 67 'I.nger hUlas geno. I I 4 a "'5 '~l-s ::. III I. . . [l\. I 2. J J J] 5 2~3 J dqJ Jj tlJ . ba s ko mpe t 1!ltbytas moil.!'takte:r. 1Jd d 2. I .I "I t ~ I I .:.ttl' uppbyggtpa t..9 JJj] I e'l' 'I '~ . i fi.. 4." 2 s 2. ! J .. 7J~e Wjf] 4 34 c ..I '2 1li!""'5' 4 4 <H.. vj l'ka ger en ~\ J~J 3 2. f(jrenklat kompstitt. 69 b. 69.. ' 2: . fMjande tv. . ~ 2 I . 32':5 2" t.iingarna i d ia kantan.1 J 4'3 . C In Jj ij3 I c 4_ :3 4 3 ' )(0 _1Jj~~ tnl anvlilndrne lod'il tnje ii. mer rnelodls k linje i basg1nga:rna.gi. 9t ~ ~4 5 ~ -~-=i '3 .. ..jande boo.jer yttedigare en variation. Se Ex. :<. Ex.. i~2. _J '3 F7 7JJ =I~ J .. - I . C 'i 'l. EK.r eklange r na. -~ - . . 3 4 '2 . 3 ~ IJ J J . ~ ~ ~ ~ J :. sau att endast g rundbas a rna spe'las . I - ~ .J 4- ~ .e-komp ..~: - .:. t. d"l!r va zje takt hal" en avelutande 2.: JOaD A51 ] 0=1 Dett a ~t' ett Hknande ning i va.:!'je har mcni .70. 42 I~ ~~.". . . .

OVAS PA DETTA SATT... Denna hal"InoniflHjd kan tilll. .c1kade basisolon. I IltHjaride cborus komme r C7 tarat p~ 4: e takte:n o-eh 07 Kndras till :F d'UT 1..kI lI~lfllbi i j c c. I - 3 2.sarnmans rned h"ioterna. dar fr.adle. Ex.as.aserna i bas en i()mfattar 2 takilter. De hiti.ASEXE.ETTA KOMPS..ATT KAN'TILL .mpasi t samtH. A~tond.ogk .Ex.~.AMTLIGA B.MPEL PASSAR! Varj~ cho eus E. I Ex.oefl:1a. Ex.elarna ar hii. " C F" C H OVA SAMTLIGA EX.k)omp kan liven u.l'I. FA BASKOMP MED DISKANTACKORD. EJC ~ • 79 . vUkd.er. 68! FORTS. . LAMP.. 10: etakten. C I G7 C7 F ~l . sl ATT D.ATT DAREFTER MED FOLJANDE BLUESGHORUS. 'p8.AS VID BEHOV! - C7 ~ NAgra exempel 'po§L va'dationel'i d'etta kompsU. DA ..BOOGIE WOOGIE IBLAND SPELAS MED PUNiKT ERADE . 75 .i(.. 7'9 . varje: takt.EN I EX...ga ftlres-gencile ex. I detta £all bor de uTsprung'tiga hluesharmonte rna ti114mp. sa):.VEN' FOREGAENDEEX. boogie-komp.73. BOQgie-'Wo.76..tt:.lltillsi· anvf[nda blue shaemenje rne kan f6rlndras efte:r trek-eoch smak.' at" ava lutat .ppblandas med trioler.AT'FONDELAR. f61jande exempel vi-.. TlLL YILKA S.. vilkeilt pa s aar bll:Ul'e: tiU. var vtd s i ata talkt~n ha r il!1pri. 4- 2. ~¢ If' 1!::..77.. Undantag ex.67.r punkt. IH:)R A.

.82 c Ex. DenboogiewoQgie s om nl!:ir fBljer. 1 ~t . c IRt f: I G. a1' skrivna enligt ha. TIME FOR BOOGIE. 80. err r I E£r rl~ffi'l IF ""' C ~. ! c 1& F lr rt& r ~ Ib Lr C Ef rtU e ~ f I ! Cr' tel' del H~rs·ta te. AHa ftll'tig.PC&~~f Sefll c G.eus at' hal' ofij'l'tind.GEfdJtt kef I Ii.1'je cho..e.e chorus 68 kan anvaridas . i slutetskrivna tak-terna..s.c Ex. Foljano..et sedan avs Iuta.rat G7. v i lk.rnat spelaB. 78 celt a'll. DA CAPO oe h HJUL visal' dennaomtagning.nde exempe l av ba skc rnp kan .S.§.a baskomps-ex. vard- 36 . 'best&r av bdunus. e och 10: e: ta kt er na i V<31. Ha r rno ni e r na i 9. ~ Prf.ijJirfeil' 'Val~ fritt anvandas . P1£EjgU (~r u-r 8.s med de tv§. utorn Ex. 8S.r monte r na i Ex.

Time for boogie
M.us ilk: And l' ,ew 'Walt.e r

~~fiH ~ ®
lID
~

~Mi+.~, CEntD! Sf8J11
©

Gg I,@ Qit
.

fml CCUtE I
!n

~- 7fFtf r r1E I IT ~rt E P ~'~fi-'l8lJ I-j~iijd c 4J ~~~

(£)copyright

1957 by Edit1<()u Walter

Kejving 37

-

©

¥i ~ ~iItUblW
®

ill' ijli
©

'Bi ijIR
tl :,l
I

i

1

4
lID

j~
@

~

JI=ffl1J J: _
©
I

j~

m II

~i tf=i
.b ©

Ji U4"fa
~~.

.b .1= .b

j

ii i

I

.1= ~

iifftlJ

._.

D. C. «t.

e
38

f

Block-chords
Denna stil ha.r fo!tt silt narnn genom att man anvande r ato r a hlo ckl lknande ackord i sammantrtingt lage, Ett s;adant spelsatt ~l' mycket effe ktIul.It o cb anv~ndlba,l"t, sl:irskiU; n/;t,!rman p r-es enj ~t'aii:" en mel.odi i ett 1<'iiilgsamttempo. 1" pri.ndp spelar marl. Moc:k~'chol'd pa ftHjande s&tt: ,bvers'tll:mman (m~lod!in) ha'rmcnts eeae fyrsUtmmigt i sammantri!i!ngt 'Urge ,v'arp£ melodii,stlIm.man is edan f~1rdubblas en oktav tligre. B lock~ch.ord-stilen ltimpar is,ig s!rskilt v,.!i1 for dragspelet rrie n den kan moinga g.,anger va r a !War att ut[~ra legato. pg, tltt knappdr-ag sp e l kan ,detd.8rior underlatta betydHgt my'cket om man anvande r fjar~ de raden5,!somhjlHprad. Det val' f.l;.\,. Glenn MiUer sam bOrjad<i: Ians e ra den hal'ldangfllrg,en rne d fyra s axa r cch klatinett pa toppen, rne d den ,a.nlednilng,en talar man i d.eII; har faih:;t ocks,a am Glenn MUler-stHen ..

sa

E;;.84

C6
Skal1manmedblock-chord spe:taen vanlig dur s ka la br uka r de t vaz'a vanHgtaU harmonis era med tlidim"'-ackordpadlom to'ner ao.rn Inte tiUhor sjiilv,a ackorOlets omvtiindnu:nga r , Uradii'tioneUa harmonH!iran Ill,"' en s&.dan ha emcnts e r Ing egentligen 'i!nte UIU.ten, men det hal" visar att vi i.nte be hove r hUla d. vltldigt strangt den i modern rnus tk,

pa

Ett. annat sl:l\tt aU behand'la de rne r a a cko r df'r-amrriande il:.o'nerna lir~ att d.t!. Olessa ans lute r ai g ha]Y·ton:svls, hal"mo'ni!se ra de m med ett acko rd ao m Ugger ett ballvt tonsteg h.ag~ ire e11e1' Iag r e .!i'n.huvudto ns acko ed.et ,

E.x. 86.

Ex.87.

·~e~.~!~
C6

II
C6

Londonderryair
Slow

~~

el!~

rH

,.(9-:
II !!i!IJ

..
Gmu7

.
~

·1 .J.
,~

#_

.'

.. ' ,

p-==-

.....
-

I
-

~

I I

9

.t..Id de fIes. .mmorml.." Vitd ene e mbl e spe l med k'la r ine tt o ch andra instrument rne d Ijus a r e kl. Des. '-..- if" ..'11= A.ombinaHon.. fe7 .. pas. .'Dn geu!" u.arg.__. Sorn va~ riation kan" e me l le nt... .s p& e'lika stitt..o eh fr£nkop'pla ol ika stl'immor aUt efte:r 5nskem.. • _.xlande klang...tmarkt klat!!'lg [tI.. tfoTs ...kanska ml!rken g~nom att boks tave r na L (low) M (middte) o ch H (high) och det Ulttast Bversk!dlliga beteckningssystemet" vi Ike t vis as beir nedan: (H. CasotU-..r gw..~ven andr a ins'trument rne d mus·tig.1' .av en .r mOlde:rn mus lk. Ibfand genomangivandet av oHka inst'!"llm'entimi.li diet 1.angf. 7 I ..._. ] ~~~~~~~~~ t:D~ ~±~i '~ '0 eO 8 ~ Inorn jaz ee n har det bHvit varil ig t att . t.'-'..are klangf&rg.'_.. oktaven e Il e r nagon av meUan!3t~.. punkte r na i mitten ange:r de tv§.s. me rlanstammo rna odt de n Iag s ta vt sa r okt.~at. dubbeloktav o ch en mEingd registf: m' (&ven kallatkopplingar) sorn kan tHl. I """' ...' ...1"".~gl'er(jg~st1'eil:.• -. klilarineU. k.ioner.mpet ocb ...e:r anvanda.en olmv!:!. pA vis-sa ameri.. - B ~.9"l:.Ukopplad. " .terk..••• . sa regruster be-te ckua._ .lf'r itt.. r~d '"•• ".. ___. i ..ta 'l'eg'ls. 40 . .-. ".. ------.~ I Register De mod e r na 4-k~:h·ig<liid:rag:spelen hal's..spela rned endaat 1 ton" va.punkten a!!" p icco lostarnrnan.aa r det utmait'kt rned endast en ton tillkopplad.m . violin m.. -"'" ~ G - .. I .5gsta. _ . "P. Tin s axo cb tru._• . rn. Am~7 ..mmOrna ge'1' . r • d'. 'ka.n r e s ufcatet ofta bh Ibtittre m ed oktaven ti. va r vid p tccul an tiU~ kopp lad tnl de tvii meUa'Dst!l!.

. i d.Mo.§.t aU de nest. :Elb~AB...e~. ~:V'~1:g~nga l' tin ana II:l'v~~igat~.~v en..:s:k~.Gh:~lJie 101dli ~gm spetae . MOTSOLS.takt'~r~~a.iT. utg!l. .g8'il' un Go. Via Elb70ch D1 kio.och tredj e t1i!.n...oixt].r m.07 .~ 1111. B b.ett 11._.s Iii!. ln "YR. Diet l'~cker hlir med ett G7 .. C lIt.empl..drat<llkten~ .e:r . UCk9~ tin n. iMl'de tv.~d.$li:'. I d.ekt sp r.mOl'll. End<'l!st vb L.ikters chorus ha..'t. llil " " E7 Dj' D~7 :-=IL G~ C ~. E1]Jd~st E1 landra .!'l~ cl.m.tl.i fdrst a hal-.. t01ll8Lrt vi E kommit tilL I' Vi.d[.i:t!1!.s.en :inhe.ga:r) D"eu w..a tips.~ I.tionen 1 ill.g'ar li des5ia .D~t valfil igaiSi~e &r hiR./ Fr.. I E--=-=f Fd. medel l oeh den ar:llli'Jl'la E~F / Fdn C U. gl'IJJldha ".art .d~lo'll"d~ U11]'Gb.en ~ven.m. :F d im<'l. lakten ei1e-r Dm och E~7.li:lZ -LEl.ch F ett d..tm.taU.iili._ (6 ) ~. IF?) B~7 E~ ~I' c I :1:: ~I c A~'9' .att g. takten ..'tvid mdo·diton.&r vi med wtg"hlg~.. H-X/ Fran.et ~ ut:ga.. fijl:. 'i.lN~kt pel!. .fBi. G till A.U G... tioner dula (Ov.eft e 1:' cet str ec:k:Elule dubbeistl"eck.onE!n. Andl.n G U. .-M/Fd . m:oc. Vi t. fflO dul..e:n ijvfj)r eXl.n A'{ J-If.l'vidl ITIOa.s.llcKlorde:i.r .'J. d.iJ'!C~:nJd:ra va.er Om alColu A 1. i!l.KVIN'I'GERKELN Db ceh G b.l':fjb hah'llfl av diel'lna.n~'l.. 'rolt~g~kel.!'ilkefl. I. De~~a ]f..~ d..~ di.. AlWJting.od.&ng tin :Eb9.let . B/ FrAn C tHl van.ei'lina.ingenF'7 Den Iijr:sta hda.er'g'an.e'~vint.kten . om. Gb [{VIN'! C]RKELN MEDISOL-S:: Of IflUer Db7ochr. kan le'~tin Gb un Elb7.' st.l.fi.h]l.wfHr!:!ta t:akt·eJlli-i n(isLa Cnol"l]Is!.ct:t'keln filled anhngenFm eBen" FI. Gm ~lh:lr Db? kananvandas f !iffJ.e't.. D~(C~l C .satnt.linl~:er O~~ li d~ s~ ~ ex~~nplllll ~tt dedi. I a:nd l' !l!.niJi.lSpOnel"a. N~OI. ~ F'~j. -M-_.B1I'1El genom Lon:!'Ll:"tsbytlen. E vis:u ~efltllmack~n'dl i kv'intdtkeUijljd!o.o:llas.Qrj. frin viilkl~:n fnodulat~.!:" h£~ G till l'e5pekU~ AI FrAn C till!'. C n .U vli.ti!(mer. Bo. \.§..Fr&. +' II' n~ H.e vUl vi ge n~s:r. Hnja. .an gi v'Ciltv:LstI"<Ji.rn.meT'man tak:t~n via F.ula.ns!il:tIIyUjande: av :reliativt 'korta mel!odi. i fr~s:a.edF'ol!'. .di.[va'l"'dh rdt :g6ra.jaJ.'~) C. II F C 1:1 ::: : .:: ~.UAb.~om helst: utS(.e'rna dan.punkt frAn C g(llr~T. ton..erLer' C:m.e'p.a'l'l.lelo. G/ i'1"~&n CH U Dh.. ItG E.tU on e.U""en. ]b.s U1U5 ib::. v. a.ar' vel".ex. i k'roma:ti:sk G~D/ F:r&n C tilllEb.et h:<.~.

.-. VILK:A LA.5 " I I .T/ U-V/ Fr!n CtiU Fiis.an visatett pal' d. E:~7 II G C Dj' Ii G II C Ii .l'a takten e Il.C.IIl.ER.x. 'II: c II! Drn Ei A c !I E II II . Vi hal' recli.j " " " !i F6 ~. C6 Ii E:~7add6 E7addl6 I ..en enligt R. C !1 II c Ii II v. vflka giick kvinh::irkeln metacls. f·· Ii " 'I F6 add 9 ~ ~ . I . c ~P.E:N tTT OKA.. C6 . R SOM liAR ANV .A TONART. .. t 1t . R. C till E. ]!I:b1 och R7 . Fis.89 .7 i andr a takten el te r b!d. ..S T[LLMER EXTREMA MO:DERNA HARMONIER.cli. DE GR UNDHAR MONTE... Frdn C'HU H.e r Dm ocb H7 . c Q... c Ii ~s. kan !iv.s. exernpel visas ij've:rgdn~r~r' dlit' meH~nhal'm()niAH'Ila flHjier kvintcll"keln medscds .II UTOVER DESSA MODULATIONE:R KAlN EN EEL DEL MER AVANCERADE SA-DANA KONSTRUERAS . II I~~ II I 1\ I -. ~* F'~9-.KA N Av. ner i H.en a. ':'. a...L PA SADANA MOPULATilONER GES I DEI' FOL. H7 i and. adl:l~1 :.g.n.ssii' o ch Fiu.P-Q-R/ F:d. E7 A o.MPLIGAST TRANSPONERAS OCH OVAS I 01. " il . ~v -e- bi4 I~.an. I A 11\ r.1K..NTS. EXEMPE.j.. ~ c. c III c Ii .A'J D u ~M.e Ci..a modulatio-.r .nvanda s t and r a ~akt.. - D'7 r1 K . .!. II Gm A] D N. !.jANDE.. 1..A. I dEl:sla tv'. RO .

::::::::::::-)1: d~- . 15' G6 I .:::::.c I: D 11. V 61-- il ~6 I J I _ K.::::r-::::::#:t::::~.:i" -I ."' _Il::::-'-"'- 1 . -~Il::::::::-~::::t:i~-.-:..::" :.

ill vtbr afon.. instl'lUnent myd:.la.et1!.got bl&.1. ·01 .t Ar del en melod. I _".l and sp e la.. "..d.a :sm! tips e'en a.'eUer e l.91.sin. . menr.ca e r d andas pAsamma Man kan dl t .0__ II F p tf" .st effektiva..r tiHsammans med a.~ I: Iliff ' II l.ndnll..ijitekQmmaen btitsare i .4 4 o c D c . iii 1IcC1at. (Jell sELttnlngarna l:tan dA va eie r a ga.ag:S'pelet.[ kvintett g&1' rlet oeks' br-a att !k...et bn:a e1'5atta 1ndgo. I I I ! 0- I 44 . t.nska myckd. ena l' d. nuat. \ .snin. ~ GI6 I . • I ~ . Man s kal.gitarr.i.FE ..ike1'. nlgr. ~ltagslp. eller om man han: tiUgang .1kan delta. bruka1!' b lo ck» reW~f ren. komrne r hlir gee....st.i ii n!got lngnar e tempo chot'dstilen vara en av de rne. topp~n.et d1l bEr den ML~ta "s kjut sen" i kornp et.rument jihop rued! dE'. T t' urnrno l' 0 ch bas Ib~r under aUa OmS ttind ighete l' £innas i l'ytms ekttonen. 80m f. Om dragspefet ell' mycket viktig til' st1!. 'Ex.. .t av de andn:a hi!. . c E Arrangemangstips 1:1 FBI' dragspdar'e: SOm ib.. medi:lln dlragspelet sk~ter metodln i batten o eh £yHerui. g/3r .. gitarr o ch n&. OUast sa spe]"ar dll'ag:spela1'e rned ii srndband s ozn kvart. 90.ombinera el .:r va!lfa e1. en c la r inett.er~ kvinil. tI AI ~ Ace.l med and.ste kQmbinaiHonen bl'uka.ven kanta rne lodtn ~tQ!p!p·en 13& gij·r ·rid iingeuting.st&UeHBll' gitarren sam ~"ex. men det kan !liv. illjjt e11e1' saxofen. P'. I .. I Cmi:6· I~ .rummc r oeh !:.l. j ~ G1b +j -~ .en iI:. ex .nvi. rned acko r dtone r emeUau.l)ljande exemp e l vi s a r . Den valnliga..s. men en sak scm aU frasering·€tn! blir Hika. .llen som ibl!sa~ Ex. . dyl.gal" ]pa 'hur' man kari arran:gera fBr ol i'ka in:st!l:U!~. l!ta en darinett e11e r gUan: sp e la melod in !pi§. :. . 07~9 I ..I • . mUl!s.

abJ. 30In my.en hi!iii 1l" s en ..~. m'elodi~n~tnJ.ing ftl<:r d.dlel'i!. s&.i!{ I'ijvle l' sit kan den. Mr dela up. melodi om4x: 8 ka.:r.d. f~.5 k . himili.ex.s:r ~nd UllmA gon 80 H. ~:tb.arl!dr:a. att dOll. HI r R ~.:lIp e ia.tenor'~Hl melodren oUi7lJVI.cia.e~.ile':rna erneUan ~ol.-f'! J\ .n d. gitarr "eh dl:'lag~ l::ip.r!!:hlst. ]t§.ilp'§'.ela.!HlB h~T dt.! ..er m~d. i! nabb :f. ~'I .re'rI.. ])·dka:n o·eKS.5[# e 1 p li us kOWpl.~fte r tyc '!.n~ !lil[ kan glta!}.I.m. .gRnde inst:l:'u.n. b~d.(:l.!:!.m<l\. :p'& eliJ. m ~d. in ptJ.k.I'rJ.a. . .ne'tt. Ii.i!i: iSpellert aCkDl'd~Q'T..spei.m.'~.rlnBUen ~rpeJa m. llIlP ._ ii.elkan.::!attning med dari.&a:nv! nda~ ru y eke~ bra.e'a. '~]1 vtl. .lr var~ i~ av de tviftll"Bta !:rts..c:J"!ilt '~').::. [)§i I.IT1<!1l:nt.rinet. gihLlt":' t~.2'6pela.t(ranna 1" s teonor:S:il1i: ~ G Iar. en gru.~t .e f6:rst'a olclil :andra.et" gitl1lll:'t".rn.[' man att.t dl"<l!.ett:re:CI1jie.s. m'e .!i!.e~p'let &~ ~k~·iv~t.E.. ""I"~_ .tli.ag .!.S(~'m hak. tn E".mmia..:n cl.i!ter ros.n da.92 .ten spe'~ar j[.llg:g:p.ment" t.j. it11ettI' dr .nlid.U'iHlew' Deh dra.el1 ta dent.:mmO'1L7 na m eda.:n.r:. oeh dTh'Bg.8 t. .ij.~..~ I II is ~o':mden.lja.t. topp.mmcn~nat .t. lla'fi~1i.U~fi.de exempe l.~e © eft ---e Gli' rwj'i.:ti:Un. vT.aUts.'~~x:. vts ~t .!ilirt pi h&'.nf6[ja1'J. :sUimm.j e iP el'ilodenpli en.:' aven ~pelb.~ a:nCi. vara bn a:U auw§:n.d ceh ..l'ed. E:K.da. art e me 10d i'e 1" [ me dl!Un och dj.u:m:'Ji~rtil"J.~ tf. Ha.. Ki£ det mles~ g'!H. T"'!' a"nge T'as.o. stick. :i.nd.ndle .i£l_iUln d.~ P'<:llssa.en!.o D!t:tt&.!lI.isti~ so m I.d.l'ag ~P'~ 'I..'. dtel'·es.eUer at. dt d'r. .ed.en . ~ Ch:l~.~m8.ljan.ndl ev~~g~een" w n~mliige:IlP!il~d~d.

eHt" t~:rvaHa vs t§.v5edda enda.1tasut o eh gtsra5 s1 la1'lga.g~rna bH tungt o ch sm~pigt rrre d deU. lD:I!r uban de kan rora sig &t oltka han ocr.5 emu I-J'i' -5' B~Ir!!!.'1 U rt.!ir a. med! ol.ande e blutHH:hQr U!5 vis as .'~~f'" C6 ~' f 1 II~ O!i .# 4 f~f I Jo/F 'F 1$ !f¥fspf 'f~IFi~"f f " F F f Jtf hfE i I '~i ~e'p 64 l. .f i :i.ra f@t CCifF ~ven en. ko da. gar det ocks& aU ar-r ange r a sam.rument foljs sUi.h.lnst. g~r na synk:QP rade . sol Ui8lna. vilka iute . ~7 6.et Yill . -'5..a.FOr endasttva me'lcdi.m. DII'I'!! [)1.. E.. d.~ s~:rif'haiF II} '=$f I)' If .rnmOl:na in:i::eaUtidparaH.nd.j 7 elm.tfyllnad.l~ j '71 j Co i~ I 46 II . s n~'tUga acl"ord. spdsatt. Dehar uPP O~ enimpriser~ •• ... mHHj.lleHektew.exempelpa s&dana bakg!!f'Uw. i p~ ha sttga r-e melodier bar dlili!!'emot inte aeko eden 1h_§. i ftlljand'e ex .st 50m u.ika in- e. tiUfiill en bHt' res'u. Vid.Uatet b~tt'r ~ m~d.7 .

a.U.ens.s med ha1. :§I ko la .e.)V''r'igt. ll"t V'iI. m"ea. M~ 19di~t'fi<!' kan .:El'8i.. ft'ertycke ech sroak.g.~". gtad .illV' des sa b"tll' g~ eli g.}. poL He -rHSH.un Jaz:i.edvcl'kal' med :sp" .'" om imp1'. o.(()d gr'und .k:.eu..~ i.mme ~ 1 ill.d .De m.t\g.fkfof'm.i.spda.~t Ul'i!l~a 'om !::I.hka st:i . et:t s. ehor us ltan b1gga~ut liJ1gr.svlr<l.et med d If! lilna."n.~'L v]d.'tfc.iii t a tt hjifi. !ii.m jazz.fI.peiets :m"ojl~gh.l' kan uttryc. sin 'lElg.dalcho1" illS ge il bV1"ig't . .ng.".s av A.tt d k.dh.s'ta. s. m.' .e:horo.a.k. ~el' inQ.sg!.1"t-r.aweutve ckla ~n. skI' ivmll. ha r-rne ni e I'I' llive' r S'!·Il!gal" m.nran.uJn~erl. . h.k~nl. dtjiln~4t1i..!i.d. m .l~ e a.r!! i<U::l<!O'l'dk~Il tin aU b(. Madame van Damme Spe'cia.Habbt utvecktandeavden egna kCin~lao f'i:h: mQld.aD med in_ t rumentet .as t.ern mU13~k. 0' e h mal.lj.e to~ [l~rna uteIUmnou.ren t':mJH::.1l.er' 'och.l''!''ja m d. iClrenlklaH genom i1!J. i drags.gOras n m..l tHk! nala i .e-.'ovpa. De fiulsiker som m.~ aU. esen 5tH p.:ra'[l'de:t all" 11:1 liodi e r.nDa.emamgsom fa. r.ljer gel" en goOd inbl"'ck.'orn g'~t" mus~.lodii.. Enk~1:t.oviLsation 0 ch stl~de ir~n.en!.. egna imprQvis:a:tianer fonnklas un vanlig:t [!romp ()ch tvijrtom ba.

Skiva ech net er a:.KaruseH av Ma.48 Copyright E93. 7 by Edition Walter K'ejving .ude-. Insp e lad p'.tti ViJjanen.koeh arr: Matti Viljanen © .i'.Iaamrnan s.ast ttl. En Liten Onskan (P ieni t oivomus) Musl.§. r as lt1mpHg.

'I u- .

'.sik: SterJ.Inspdad pi! Ka ruee II Sklva.rlgM -- - Ii _ .ti vnjan.e~..S:weol:en 50 . _ .. .Mat.t~r Kej. ra~ IttmpHgai':lt tiU5am- a. ' - 4tlrn ~:f C.res . ..8~ I ."!l1!g' Stoo.11 - .5tude~.ey ."1 F7 @oo~]'.e.. .. _ _.' _ 'I 1952:by EditlO)ll WiiJ. .v. . Mud in your ... mans. Medium tempo Mu. .Carlberg Al'lt': Matti VUjanen . .ik!><)Dm . o ch noter . ~~ "I!'tn ruC1!. _ __.

t·p~~7:~I~' 6~ IBhdim Cilirn E!I~lim. . F] ab'~im .B~im • I~. ell'l mUg_~ 8b .

Adolf.B.sOQ 52 .Mud in your eyes Spe:ciakhorus av Conny Sahm. och Johau .

lit. noir. .. ~. " 53 .1- (§) 'e r---1 =•C l=it -- ~ ::. .!3 lEl.'e:'1: . ii. .e'raJ.id:igt." l'n~p'elad .'.. !~ I. I '. I I .... .}.Z ~..> .amt.LI-II ·1rG:\. ..·.· ._ .-. . I._ . r-= .. .. ~:' r--= =I~ :--. . II iooJ--I I ..va I'!'ll '0 en RV C'onny Sahm. ... . I ~ ~ c ! ... L..·... . .' . ~ .....~ ': J' .. ar'le:m 'o.. . ...' @) . .~ .iio... ..... -:" I -• 7" ~ I i .n " .- ... - • I \'& u I --... .p! Met. ...$ .- .rcmome Ski.ogle H····.. II ..stillci...'. ..-~ b...:mp'Hgaslt Si.. -....

.. (9 - . r . . ..$*-$~ . ..J ._. III. .~ ."... .. .-. 1 .l D_S.~'- . . " + ------1 8Va.::.~. . .J I' "! ~ J 1 -. ::b~i -i-I ... .:t ~*: oil II: 8J>'til.. .. S . I @ I .t:." .4~:&=---. lib. ~ I ... .. .. &~ : • "..._ '.a. ..::~ ". r- a s. II I .~ . .' (l. I 1 r. . I r~ . =-.. .-. Ii. . I' . .~ 8Va.t ~ .- ~. @ . ... I ~ ~J~ . . . I • .~""_t. .... CODA ._.. . - . . ' @ . ::r 'I I ~ I V X···i • I 'I I If . I'\ - .. i I @ -.ta""'_ S\Q--"" -.c-. I'.. .. ':l' .. +-J ..I AI. I .-- ..JI~~ ) \ .J (81 . .n : ~ . . I ® l. @ -. ...:.jL . A I .. @ II ._ 1 ! I ' . 'f' '.t'-. . . I I. ~ .---. ! I .. ___ . .:jI::'''' . . 54 .~.. "... .. :::.111 'Ir . _. .. . . :. j .. .' • . .'"..- II.II. "..-I ~ ."t . I I . 1" ~.... - .. -.~ .. .. -...- . T --.._.. :.q '-... .---.~ ...... I .--.

~. ")' "". ._ '_.siP cialcooruB fiins:e~....!' '1- -.. M'e trOfl}o.-:- '·'1 - '. '-. . H_ 1___ !at--em h oogle I .' __ . ~ 515 . -. . Glon~y Sahm . I 1- . . -__ . ".frilll. .me·~ iD~pl lA e a:'!.

'. G SpeCiah:holl'1Ji..6 . tkfO=W..t D Am9 I! II j J r uf 9' Jil ~ Gt J ~ II Am Ab~ aJd4 19'55 by Editi!)n WaUer Kejving Pa. 111 F ©' GopYl'igh. Am ~_J J.rallell G Em Am D.r alle II ~ Emi Mus i.k.. ~m ()7 q ~l Il'du'!l 5. GEm. I'hore Swanerud Orig ina lcho rU!s D.S av Bengt HaUheil"g ~ ~ttr==iJ I JJfJJ&¥1~4 D311~]CtpAHJ Em. J._.Slow[ox Pa.

.m ..m . D? Em !'I 7 GdI:i\'1' P'arallell Insp'B Ia ..~ r . .-'--_. I I~m 07 -~ .Am.ahm.. G E. G Pdj'rn .nme'me a v Gonny S. pI Met. TT-1 -I' '. Skiva Ci ch lIl. D.ot.- G e.'5t~d!eras lKmpHgast ~amUdLgt.

UitJ U E1crt I ft g ~ Fm = .rskracklige Sp ecfal chor us av Ha[).~~ ijwk F .~U 'F em ~~b.=.~ufrtlftl~r rm fm G7 < G7 em fh-rft1 :iJ ==. ~ 67 Cg ~ t!fod ~~ i ===-==-=r# [EZEFULAiii Cif?FtT13ti% ~~ ~ ~ 5Lr I _ Dr ~ 58 cU tttli fWb~ em af:tc:rtn .s Wahlgren $~ P u--EF=tJ r' Jlnitt:ftf em Il I~ em On c:n Efti-t.iJwbCt t~~ .~tr~ rruggrlffmfl r~.. C f ff] .Ivan den fo.

a v GIU.en 1" k.. "I'~' rorssrac 1ge t'.[ sHag I 59 .I Ivan d den .

.. I I ---~ I I I B~i' I !.I --M I ::0.I I 6... . I -(IJ-... •~ I .\1 F6 i I -. ..rlii EIn Ad'illf'il .. A7 ...alchoru~ dna v L! 11. I ~~ I 7#-~'#-40' I :.. iI-... B~g .m Dm \. ~ I 67 ...clim I Um : I I . " .... 67 " C r £J. I . . ~ " =:.~ fp. I t I.Orm I E. .. I' r- 'r -... I I I I I .d:m Dm I I 67 J I 'I . ._. I 6 .- ... C I I I I DI'n - E.. ..._ I I I Eb.I .. I . 1. .. J.M u ~i k '0 cb Ot1gin..... ...-- II...... r I I I I _. A. II I I I I ~ .. .-.. - ~ I . I '" II~ . I I .Om i. ~ 1'" :9 ~I ... ' L.. . I Y C . :'1 iftJrr.". C B~'9 I I Dbm I I 60 @ Copyright 1957 by Edition Walter Kejving . __ . .m I .. I I . *' I T f I'tI .On the westcoast Medium tempo FOXTROT .A. Bb7. r Dm . . . ...t I " I • _. .. _ J -.~ I .. T I ..m A.M a gnlls jrll_~ G. j " '"I l" I III Dill! I I . .. :-' I' .._ .~ . II I I I '" - 1: C.-. '\ .. .. I C 'Em I .('. .. J I - ~ . :::- a.. -. - . Ad._ =I I r 'Vlr l . .. - I A #-. . ~ - . . ... =-I I -yr I I ' . "'I t. #- 41I .. ... I 'I I .. I -I r OJ . ~ -.oIi. .. ~ I I I I T iii. .#-.

•. Onthewestcoast ~ ~ Mm ooJ~jiJ~lgrEfFOm &.- -. ' l 1=+ $- J C -7 c .'~ .

On the westcoast Specialchorus av Yngve Bert c I Dmi7 Dm 62 .

'On.im ..) ~ A.' Dm .d. the westcoa st 1Dml v . I .

' .. _ .... W . I .. .... -. I .Vtii~i I ... I u 64 .. .. I I I ~ .1 leg ... .~' \ '" ' .. .It +. l' ! •• i. '.r .:. . . j .. .1. I .... .~ - I .-'1 : I .. .....-_ OJ (V ...J ~ ). . ""'"'" ~. '0 . @ . . ...7I ') s " I .'"'*. I .-. ..) . . .F"" L.._I I er. . ® r • c· • I I " .~ l .It. ~... I . ·1 .~ I. . '0 I 1(9 r I t .. ~ '~ u: ..' I I I .. I ~ .. -. .. . I I ([) ...... . ~ •• ~ ~..It"s up to you FOXTROT Medium tempo Musik: Andr-ew Walter ® .~ " ---~ I • . • .. _t1 . I . .. '" I ® I .

AldoH:'ii..t t ~Ef-k~aIr #-Eiii ~ F'6- ~--=t9~H~..' ~-d~'-.. 10 ch Jolilal'li. G onnJ S.--~ C ?~~S C9 ~_r Fmi )§trtf1.'~em SF eciai chell':u~ Hi'!..It:' 8 IIp to you .an m.~~_I~-tterr:WEi!terbg Bb _j " :~' -- .

It's up' to you SpecialchoirUS av Matti VUjanen .

. .. !1_....- . ~~ . --ill' B~ _l . 11 . . _ ' . I I .. .It's. .l't Wi!trRH~:n J __ Fml •. . ... I I I -F """ .1: .. ~..eetal cho'r I:l1S a v Lenna.f:.II!!" • . . .- . . _- . "i- . up to you Sp .".-. . . .. . :=]- ~ 'F"~ . .._ F._ C-.j"'"~ i c- . . :~ . _. . ... .. - .. I j_ .. I -F¥.. -.

I . .7 I~ I -. Sh I .. . I ::=-- _..I '1 I " .... 1--' ."b :... I • .. MatH Viljanen ~ II! h . . ~.!\ ....- r:-= ."'" II!!!j :0.....l I' ~ .- .~.1- . •.. - .. II .TIg I J . .. "- ~ . .__ I I"'l. 1- . 11.. r"""". . J . .. ::.. . :> . . . ....'5" 6:8 l· (g . ... ·-11 ." I 'I... D-.." b~. . 9 .J ~L n r D •• . i ....JII' .. . . . ... ... FOXTROT . ""II'~ ~·~9 11' · . .. 'I.. ~ r ..lo-' _I -~ ""'Il .. I ) I~ I - '\ . . Ab9'i-o I Db .__. . ~ ab7 I ... ---I -.. ) tJ ~ \... ~' p. " I .."..... . I I . I .. r - '.. . I I- 4- Fmi7 'T _" i I .' . IF9 .._ ...- ..E... Ei 7 +-. . I -. r -I -.7 I I /II i1 / elm:7 1- ... r:.r-=! .. hars 1- I'l! . -1# .ii' II .... t... . . B~~I S!... ! '-' I t\ I II -t ~ .Me d i urn tempo · ·" Swingin.. .... . ~.. . I I E:~9 - .' ~ . .. I "..I:67 ~ .-1/ :. . - Mus i k o ch a r 1".. I 6~ I.B~ -. 'I I __._... I ~.7 Dm. . 6.fr~ . Gopyr:ight 19'57 by Edition Waiter KejvTI.. -&- ~.~ . I 1"1 I ""'I ~ v'._ ( } i ..'. ~ L ~~ " iii' I .-i: CbmiaJ7 ~ ~. ... Ebm.. ~ . t . 4'" .. '~ _.. --"""I . --. .. I Gb'9 ~ · ... I : em. '!?' 111 · · H9-:s e 9' ~ ~ B~7 Sb....' rnp ® . I . .I .9 I..1-: . I . -..' \. r Cmi7' ~ I . .

-9 J - I@ . .'. 4. I I' bil"" L . . ~ _. - . j ~ . ~ '~I ..• _' .~ E!b'9 p ...'~ r= .. Ir--. .'_'.... ~." i '. . I nJ ..L7 I· L . . -r • .~ 1\ -I .AI ..~' . . ~ 11...•.iII_ 1 - . . . ~ .t....Il . I I .. t ) I' -. ii-I ·ql. ..... _II ' .. ~I s. w' . E~'9 '. T . " ~ ... " -i . 1'1' ~ L_~·'I 1-" 1_ • . -.~.it I. ' .L. .. • "" 'Ii". B~ -~ ..... . .. I j\ i ~ .i1i.- . '. h~.. " .---- ~ .~p. ..' I ' . f ~ I fl- I . iii' ~? +5 ..~. .=_.. - ~ .'" .• . .. 1 j ]-._ -. .-. .& - . I i . . • " --- - . ..i . -""-"!!!!l_ .IiI. . 2t I~ " . . . I (' 41\ . I j I _" ._ . Fm.• l'l B~ I j .. ~ 1 " ~.. I cU II\'~~~.. L .

: ~ t I .1 ..? 1 1 \. . .I~.. . ..___. ® • -. I~ I . .. . til ( .::L---' Eb - ... . ::=::j __. I . iT ~. :j~.... _' III'.. • . -ilf 1 -'I ...' '": • -I .• C. ... !1-. .-:I . .!!I ""!f I . 1L.-. !j . .. r t- I -._- . _l '"'i L-.~ "'" '. ---- ---...D: 8. '7 .• Y. . . 111 ~.. :. I . . . -.!:I .. (:'. '~ll."__ --- ~ r c ... ... I ~ /" oJ : lie . -- . .1 . ~HI .. . .. j ..I"j.' . ""'" .. ~ F:t'ne . \.: ~ r. .. >1-1 . J '='1 B~ '. .. '~ ( ~II.- B~9:': "". .Fin.. ~--=. .!:!' A liI!! _.' - .oiiI. L . 1 i • It~ I r-v- ... " I I"" . -- .jj. .. .' .. I... IE~9 . -_ 'jiiI!!!!!!IIII' F711 C~maj7 -I . II ""II I • sb I. -I .' .• . . . " .. 1F7 I Bb T B~o - emi7 .. '.. \ 70 ------. ..I.. (:ll - -fJ- . r:=:i ""'I r ....- '7'- l.. '. . ' - :.!IJ.J!. - . - I I .. I. ..j~.= 1 ab - ~ . 1[HIi' I .... ..= I . ._ .._ L. . ..~. . .. • .. .. ~ .'-% .:: Abg If... ="-1 .. .._... I I i _F'9+6 .~ .. . ..h7+ -. - S. em. . .~ ""0 1_- -. Sb . . . : ..

' I .Swanee riv1e.r Or:iglin~lchQI~' LlS roeds.' @ o (~) liO\ ~ @® '71 .p !. ial aV LH -Arne S6dl'!i::l'"'o rg 'ltO!i'l]5 .i:'!:.

!J cr VEr P ::r ~~ - a E r. lL[~F crEE G.Swanee River f.1>0 E E u j .j Dm G'ote Wilhelms son Spec1alchorllls av '". I C I IF ~ G7 .~2 hi C - I~f EbERE! I r FFr C7 F c:sfI fEb kit Fm r fJ r r EF I . I! :ed~ .

". [ 8 I .A 1'1' i Conny Sahm r.Jericho FQ!XT'ROT . .

.. 1~7 i!l. ~.. J Ii j. ~fF±ErIt gr tor EJ :-. 1- B .~ rl-~EW t Am. a 74 ._ .f .. ~~ ~ '.Urt1EOPij~ ~. ~ r:EfI I ~j Ar .p 1:1 p E! I r::t .. . . s:J too!:r:rP I r fta (f @ I J E7 Ami .m._ =-~ E7 I fJ ~~ t- ~~~¥S I r r If!r--i EErr Er Ef¥ -411'k!!Hl *fn * (4 tru I ffircrerzW I_bOrEt I (Ie ~ OJ IQ l¢! =j Ami ~ Jw J §II I #f3ih~1 E E7 f EErr~I~' ! A~.

_ II / .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful