Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: vËt lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban

§Ò thi chÝnh thøc

Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò

A. Lý thuyÕt (5,0 ®iÓm). ThÝ sinh chän mét trong hai ®Ò sau:

§Ò I
C©u 1 (2,0 ®iÓm). H·y s¾p xÕp c¸c lo¹i bøc x¹ sau theo thø tù b−íc sãng t¨ng dÇn: tia
R¬nghen, tia gamma, tia hång ngo¹i, tia tö ngo¹i vµ tia s¸ng mµu vµng. So s¸nh n¨ng l−îng
cña ph«t«n øng víi bøc x¹ mµu lôc vµ øng víi bøc x¹ tö ngo¹i.
C©u 2 (2,0 ®iÓm). §Þnh nghÜa dao ®éng ®iÒu hoµ, viÕt ph−¬ng tr×nh dao ®éng vµ nªu tªn
cña c¸c ®¹i l−îng trong ph−¬ng tr×nh. ThiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a chu k× T vµ tÇn sè gãc ω
cña dao ®éng ®iÒu hoµ.
C©u 3 (1,0 ®iÓm). Ph¶n øng h¹t nh©n lµ g×? Nªu tªn c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn trong ph¶n
øng h¹t nh©n.
§Ò II
C©u 1 (2,0 ®iÓm). Nªu cÊu t¹o cña con l¾c ®¬n. ViÕt biÓu thøc tÝnh chu k× cña con l¾c
®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ. H·y s¾p xÕp theo thø tù chu k× dao ®éng riªng gi¶m dÇn cña
4 con l¾c ®¬n A, B, C, D ®−îc ®Æt t¹i cïng mét n¬i, cã chiÒu dµi d©y treo t−¬ng øng
lµ: A,

3
7
3
A, A, A.
4
3
2

C©u 2 (2,0 ®iÓm). Tr×nh bµy néi dung hai tiªn ®Ò cña Bo vÒ cÊu t¹o nguyªn tö. Dùa vµo
s¬ ®å c¸c møc n¨ng l−îng cña nguyªn tö hi®r«, viÕt biÓu thøc tÝnh b−íc sãng λα cña v¹ch
quang phæ mµu ®á trong d·y Banme.
C©u 3 (1,0 ®iÓm). Cho ph¶n øng h¹t nh©n: 21 H+ 21 H → 23 He+ 01 n
H·y cho biÕt tªn cña ph¶n øng trªn vµ nªu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng cã thÓ x¶y ra.
B. Bµi to¸n (5,0 ®iÓm). B¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ thÝ sinh

Bµi 1 (2,0 ®iÓm). Catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn lµm b»ng kim lo¹i cã giíi h¹n quang
®iÖn λ0 = 0,50 µm.
a) TÝnh c«ng tho¸t cña ªlectr«n ra khái kim lo¹i trªn.
b) LÇn l−ît chiÕu vµo catèt hai bøc x¹ cã b−íc sãng λ1 = 0,20 µm vµ λ2 = 0,40 µm. TÝnh
tØ sè gi÷a c¸c ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña ªlectr«n quang ®iÖn bøt ra do hai bøc x¹ trªn.
Cho vËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng c = 3.108 m/s; h»ng sè Pl¨ng h =6,625.10-34 J.s

Bµi 2 (2,0 ®iÓm). Mét thÊu kÝnh máng b»ng thuû tinh, chiÕt suÊt n = 1,5 ®−îc giíi h¹n
bëi hai mÆt cÇu låi, b¸n kÝnh mÆt thø nhÊt lín gÊp ®«i b¸n kÝnh mÆt thø hai. Khi ®Æt
trong kh«ng khÝ, thÊu kÝnh cã tiªu cù f = 40 cm.
a) X¸c ®Þnh b¸n kÝnh c¸c mÆt cÇu cña thÊu kÝnh.
b) TÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh trªn khi nhóng nã trong n−íc cã chiÕt suÊt n’ =
Bµi 3 (1,0 ®iÓm). §Æt vµo hai ®Çu cuén d©y cã ®é tù c¶m L =

4
.
3

0,35
H mét hiÖu ®iÖn thÕ
π

mét chiÒu U = 12 V th× c−êng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ 2,4 A. Hái nÕu ®Æt vµo hai ®Çu
cuén d©y ®ã mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã tÇn sè 50 Hz vµ gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 25 V th×
c«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y b»ng bao nhiªu?

.........HÕt.........
Hä vµ tªn thÝ sinh: ...................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1: .......................................................

.

Sè b¸o danh:.............................................................................
Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..................................................