Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006
M«n thi: vËt lÝ - Bæ tóc trung häc phæ th«ng

§Ò thi chÝnh thøc

h−íng dÉn chÊm thi

B¶n H−íng dÉn chÊm gåm 03 trang

I. H−íng dÉn chung
* NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× cho ®ñ
®iÓm nh− h−íng dÉn qui ®Þnh (®èi víi tõng phÇn).
* ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn chÊm
ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt thùc hiÖn trong
Héi ®ång chÊm thi.
* ThÝ sinh kh«ng ghi ®¬n vÞ ®o hoÆc ghi sai ®¬n vÞ ë ®¸p sè mét lÇn th× trõ 0,25®; tõ
hai lÇn trë lªn trõ 0,5® ®èi víi toµn bµi.
* NÕu thÝ sinh viÕt ®−îc c¸c c«ng thøc cÇn ®Ó gi¶i to¸n nh−ng kh«ng t×m ra ®¸p sè
®óng th× cã thÓ cho 1/2 sè ®iÓm cña phÇn t−¬ng øng.
* Sau khi céng ®iÓm toµn bµi thi míi lµm trßn ®iÓm theo nguyªn t¾c: §iÓm toµn bµi
®−îc lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm).

II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm
§¸p ¸n

§iÓm

A. Lý thuyÕt (5 ®iÓm). (Theo SGK VËt lý 12 Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc n¨m 2005)

§Ò I
C©u 1
(2,0®)

+ VÏ s¬ ®å m¹ch (H×nh 3.31 trang 80 SGK).
+ Gi¶i thÝch chiÒu ®i cña dßng ®iÖn trong mçi nöa chu k×.
+ KÕt luËn: Trong c¶ hai nöa chu k×, dßng ®iÖn ®Òu qua R theo cïng
mét chiÒu.

C©u 2
(1,5®)

+ Ph¸t biÓu ®Þnh luËt (trang123 SGK).
+ Áp dông ®Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng:
sini
sini 1
= n ⇒ sinr =
= ⇒ r = 300 .
sinr
n
2

0,50
2 x 0,5
0,50
2 x 0,5

0,50

1

C©u 3
(1,5®)

+ Sè h¹t pr«t«n b»ng nguyªn tö sè Z.

0,50

+ Sè h¹t n¬tr«n b»ng (A – Z).

0,50

+ CÊu t¹o cña h¹t nh©n

14
7

+ CÊu t¹o cña h¹t nh©n

234
92

N gåm 7 pr«t«n vµ 7 n¬tr«n.
U gåm 92 pr«t«n vµ 142 n¬tr«n.

0,25
0,25

§Ò II
C©u 1
(2,0®)

+ VÏ h×nh 6.10 (trang 154 SGK).

0,50

+ §−a ra c«ng thøc: G =

0,50

α
tgα
và lập luận để có G∞ =
α0
tgα 0

AB AB
=
OF
f
AB
tgα0 =
§

+ ViÕt ®−îc: tgα =

+ Kết quả:
C©u 2
(1,5®)

G∞ =

§
f

+ Phãng x¹ lµ hiÖn t−îng mét h¹t nh©n tù ®éng phãng ra nh÷ng bøc
x¹ gäi lµ tia phãng x¹ vµ biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n kh¸c.
+ KÓ tªn c¸c lo¹i tia phãng x¹: Nªu ®−îc 3 lo¹i α , β , γ
+

(hoÆc kÓ ra 4 lo¹i α , β , β , γ ).

C©u 3
(1,5®)

0,25
0,25
0,50
0,50
0,50

+ Nªu ®óng b¶n chÊt c¸c tia...

0,50

+ §Þnh nghÜa theo mét trong hai c¸ch (trang 29, 30 SGK).
v
+ ViÕt ®−îc: λ =
f
24
+ TÝnh ®−îc: λ =
= 1,5m
16

0,50
0,50
0,50

B. Bµi to¸n (5 ®iÓm)

Bµi 1
(2,0®)

a)

+ TÝnh chu k× dao ®éng:
m
0,2
π
= 2π
= = 0,314 s
k
80 10
1
E = kA 2 = 0,064J.
+ TÝnh c¬ n¨ng:
2
1
+ TÝnh thÕ n¨ng: E t = kx 2 = 0,036 J.
2
+ TÝnh ®éng n¨ng: E ® = E -E t = 0,028J.
T = 2π

b)

0,50
0,50
0,50
0,50
2

Bµi 2
(2,0®)

a) + TÝnh tæng trë:
Z L = ωL = 200 Ω
1
ZC =
=100 Ω

0,25
0,25

2

Z = R 2 + ( ZL - ZC ) = 100 2 Ω
+ TÝnh c−êng ®é hiÖu dông:

I=

U
200
=
= 1A.
Z
2.100 2

0,25
0,50

b) + ViÕt biÓu thøc c−êng ®é dßng ®iÖn:
tgϕ =
i=

Bµi 3
(1,0®)

a)

ZL - ZC 200-100
π
=
= 1 ⇒ ϕ = rad
R
100
4

2sin ⎜ 100πt ⎝

( A ).

0,50

TÝnh tiªu cù:
+ ¸p dông c«ng thøc
+ Thay sè tÝnh ®−îc

b)

π⎞
4 ⎟⎠

0,25

⎛ 1
1
1 ⎞
= (n -1) ⎜⎜ + ⎟⎟
f
⎝ R1 R 2 ⎠

f = 20 cm.

X¸c ®Þnh vÞ trÝ vËt:
+ ¶nh qua thÊu kÝnh lµ ¶nh thËt ng−îc chiÒu lín gÊp ®«i vËt
suy ra k = -2
d'
+ Cã k = - = - 2 ⇒ d' = 2d
d
3f
1 1 1
+ Tõ c«ng thøc
= + rót ra ®−îc d = =30cm.
f d d'
2

0,25
0,25

0,25

0,25

....... HÕt ......

3