TRAUMA JETRE Učestalost: jetra je 2. najčešdi povređivani parenhimatozni abd.organ.

Etiologija: tupa trauma (najčešde; saobradaj, padovi), rjeđe penetrantne povrede i jatrogeno (biopsija jetre, torakalni drenovi, transhepatična holangiografija); često udružena sa povredama slezine (45%), crijeva, kontuzijom pluda, pneumotoraksom i prelomima rebara. Simptomi: bol ispod desnog rebarnog luka; hipotenzija, tahikardija; ikterus; hematemeza i melena (kod hemobilije); ↓Htc, ↑Bil, ↑AP. Patofiziologija: najčešde deceleracija; fraktura rebara, kompresija (uz rebra, kičmeni stub, zadnji abd.zid); nema spontane hemostaze odmah (vv.hepaticae su u rigidnim kanalima) Komplikacije: hemobilija, bilom, fistule, pseudoaneurizme, superinfekcija hematoma. Dijagnoza: •CT (senzitivnost 100%, specifičnost 94%, preciznost 96%; 75% u desnom režnju; otežano postkontrastno kod masne jetre jer parenhim postaje izodenzan sa laceracijama i hematomima): 1. Laceracije (traju par mjeseci): linearne ili zvjezdaste hipodenzna lezija, paralelne portnim/hepatičnim venama, oštrih ili nareckanih ivica (s vremenom postaju glatke i zaobljene); "bear-claw": više paralelnih laceracija; 2. Hematomi (traju par sedmica): a) Intraparenhimski (obično hiperdenzni nativno a hipodenzni postkontrastno): neokoagulisana krv (neposredno nakon povrede; 35-45 HU nativno - hipodenzna u odnosu na jetru), koagulisana krv (kasnije; 60-90 HU nativno hiperdenzna u odnosu na nekoagulisanu krv i parenhim jetre); b) Subkapsularni : llentikularni (semilunarni), uz konturu jetre (između kapsule i parenhima), obično naprijed, denzitet kao kod parenhimskih, kompresivni efekat u odnosu na podliježudi parenhim jetre; 3. Aktivno krvarenje: iregularna zona ekstravazacije KS (85-350 HU; izodenzna sa k.s) oko hipodenznog koaguluma; hematoperitoneum: krv perihepatično i u recezusima peritoneuma; 4. Periportne trake: periportne fokalne hipodenzne zone (krv, žuč ili dilatirani limfatici; prisutno i kod pretjerane hidratacije prije CT-pregleda i drugih uzroka ↑CVP); 5. Vaskularna oštedenja: a) Oštedenja retrohepatičnog dijela v.c.i i glavnih hepatičnih vena (rijetko; visok mortalitet): laceracijekoje zahvataju velike vene, profuzno krvarenje retrohepatično i u burzu omentalis; b) Avulzija vaskularne peteljke jetre; c) Infarkti (usljed parcijalne devaskularizacije izazvane oštedenjem k.suda, trombozom ili avulzijom): hipodenzne zone, obično klinaste, segmentne ili lobarne, mogude prisustvo gasa (usljed nekroze hepatocita); 6. Bilom: jasno ograničena hipodenzna zona (bistra tečnost) unutar parenhima. •MR (ograničen značaj): varijabilan SI na T1 i T2 (zavisno of stepena i starosti krvarenja). •UZ (senzitivnost 72%, specifičnost 94%; najčešde inicijalna pretraga; često previdi graduse I-III): 1. Subkapsularni hematom: polumjesečasta struktura, u početku anehogen, nakoh 24h hiperehogen, nakon 4-5 dana hipoehogen, nakon 1-4 sedmice sa internim odjecima i septama; 2. Intraparenhimski hematom: okrugla fokalna lezija (ehogenost zavisi od starosti); 3. Bilom: jasno ograničena , okrugla ili elipsoidna, anehogena, lokulirana struktura, u blizini žučnih vodova; 4. Laceracije: iregularni defekti, poremedaj ehostrukture parenhima jetre; 5. Hematoperitoneum. •Angiografija (lokalizacija aktivnog krvarenja i embolizacija): aktivna ekstravazacija, pseudoaneurizma, fistule (av, ab, pb). •Radiografija: prelomi rebara, pneumoperitoneum, eventracija dijafragme, strana tijela. Stejdžing (AAST, modifikovano): •Gradus I: hematom debljine do 1 cm, površne laceracije (<1 cm u dubinu parenhima), periportne trake. •Gradus II: hematom debljine 1-3 cm, dublje laceracije (1-3 cm u parenhimu), hematom 1-3 cm. •Gradus III: hematom 3-10 cm, duboke laceracije parenhima (>3 cm). •Gradus IV: hematom >10 cm, laceracija >10 cm (pri kojoj je došlo do disrupcije 25-75% jednog od lobusa jetre ili 1-3 Kunioova segmenta unutar istog lobusa), masivna lobarna destrukcija ili devaskularizacija. •Gradus V: laceracija pri kojoj je došlo do disrupcije >75% jednog lobusa ili >3 Kunioova segmenta unutar istog lobusa, oštedenja vena (retrohepatični segment v.ci, vv.hepaticae). •Gradus VI: avulzija (odvajanje vaskularne peteljke jetre). Diferencijalna Dg: •HELLP sindrom (hemoliza, povišeni enzimi jetre, trombocitopenija; teški oblik preeklampsije): intrahepatički i subkapsularni hematomi, zone infarkta, ponekad i aktivno krvarenje. •Koagulopatije (spontano krvarenje): subkapsularno/parenhimsko krvarenje, anamneza, laboratorijske vrijednosti. •Krvaredi tumori jetre (HCC, adenomi): masa sa PKPD, invazija okolnih struktura kod HCC. •Hemangiomi i kalcifikovane lezije jetre (liče na aktivno krvarenje). •Artefakt usljed blizine rebra ili kontrasta u želucu. •Fokalna masna infiltracija (liči na laceracije i hematome). •Dilatacija intrahepatičkih žučovoda ili k.sudova (liči na stelatne laceracije). •Perihepatični ascites (liči na subkapsularni hematom ali ne daje kompresivni efekat na parenhim). Terapija: •Gradus I-III: konzervativno. •Gradus IV-VI: hirurški (reparacija, drenaža, hemostaza; ranije kod svih, kod 70% nepotrebno), embolizacija (kod aktivnog krvarenja, pseudoaneurizmi, av.fistula i hemobilije). Prognoza: •Gradusi I-III: dobra. •Gradusi IV-VI: loša; mortalitet 10-20% (pola od toga zbog povreda jetre, a druga polovina zbog pridruženih povreda).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful