Jan Kot I dalje Šekspir Slepi kupidon i zlatni magarac Skoro ceo San letnje noći govori o ljubavnoj

zagledanosti. Funkcije slepog zločinca, odnosno Kupidona, koji iz luka strelja u žrtve ljubavi, preuzima u Snu letnje noći Đavolak. On ljubavnim sokom prska oči uspavanih. U Snu letnje noći mnogo se puta ponavljaju isti amblemi i simile. Možda je bolje reći ikona. Kupidon, drski i verolomni dečarac, ponavljanje je postklasične ikone boga ljubavi sa povezom preko očiju. Kada se Vratilo probudio rekao je: Ljudsko oko toga nije čulo, Ljudsko uvo toga nije videlo, Niti je ljudska ruka kadra da to okusi, Niti jezik kadar da to sebi ulije u glavu, Niti srce kadro da ispriča ono što sam usnio. Ovo je parodija na Prvu poslanicu Korićanima: Što oko ne viđe, i uho ne ču, I u srce čovjeku ne dođe, Ono ugotovi Bog onima, koji ga ljube. A nama je Bog otkrio Duhom svojijem; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Senka ima kod Šekspira mnogo značenja. Prva dva jesu: dvojnik i glumac. Oberon je u Snu letnje noći nazvan kraljem senki. Tezej kaže: Ono što je najbolje u tome rodu nije drugo do senka. Pozorište je senka, a to znači i dvojnik. Od rimskih saturnalija do srednjovekovnih ludi magarac igra posebnu i zna;ajnu ulogu u ceremonijama, komi;kim ritualima i prazničkim obredima. Parodije liturgija su bile poznate kao Magarčev praznik. U Engleskoj magareće mise nisu bile poznate ali simbolika karnevalskog magarca i parodia sacra jesu. Među karnevalskim životinjskim maskama magarčeva maska je najvišeznačnija i najbogatija u svojoj semantici. Po Bahtinu je magarac jedan od najstarijih i najtrajnijih simbola donjih delova ljudskoga tela, znak poniženja i, istovremeno, preporoda. Ritualni i karnevalski magarac je u izvesnom smislu posrednik između neba i zemlje, koji poruke gore pretvara u znakove dole. U znaku i masci magarca nisko i telesno sreće se sa visokim i duhovnim. Otuda Vratilov susret sa Titanijom ima u Snu letnje noći izuzetno značenje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful