PERANAN DAN PERLUNYA RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD S.A.W.

DALAM MEMAHAMI ISLAM
Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah s.a.w. dan penganalisaannya bukanlah sematamata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup RasuluLlah s.a.w. ini sama dengan membaca dan menala‘ah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala. Tujuan pokok dan kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (defakto) Islam semuanya teradun di dalam penghidupan RasuluLlah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tegasnya kajian riwayat hidup RasuluLlah SallaLlahu ‗a1aihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alabi Wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut: 1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa ta‘ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya. 2.Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasardasar hidupnya.Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal,mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad SallaLlahu ‗alai hi Wasallam, maka tidák hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya: ( ( 21

Yang bermaksud; Sesungguhnya pada (diri) RasuluLlah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu. (Al-Ahzab 33 : 21) 3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaL lahu ‗alaihi Wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur‘an yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwaperistiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam. 4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‗aqidah kepercayaan,hukum hakam‘ dalam Islam atau tatasusilanya.

Lebih tegas lagi penghidupan RasuluLlah SallaLlahu‗alaihi Wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukam Islam. 5. Membolehkan para pendidik penda’wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan jalan dan sistem—sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda (SallaLlahu ‗alaihi Wasallam) berda‘wah. Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat—matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain; samada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur—unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya. Sejarah Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam meng bidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah—lembut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah; seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar;seorang suami yang halus pergaulannya; seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri; seorang ketua peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah,keluarga dan sahabat handai (RadiyaLlahu‗anhum ajma‘in). Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad SallaLlahu „alaihi Wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan. rujukan : fiqh al - sirah , Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti Sumber : Halaqah Online.

Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w
Nabi Muhammad telah menunjukkan contoh teladan yang terbaik dalam kepimpinan baginda. Bincangkan. Pendahuluan : 1. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun gajah. 2. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan ( 16 Ogos 610M ) iaitu srah Al Alaq dan dilantik secara rasmi sebagai nabi ketika berusia 40 tahun 6 bulan. 3. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira tiga tahun dan kemudian dilakukan secara terbuka tetapi mendapat

tentangan yang sangat hebat dari orang Musyrikin sehingga baginda berasa sungguh kecewa dan berhijrah ke kota Madinah serta berjaya membina sebuah Negara yang berdaulat dan disegani. 4. Disifatkan sebagai contoh yang terbaik, berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam al-Quran. Baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan Negara yang disegani. Isi : Kepemimpinan Nabi : Sebagai Pemimpin Agama : 1. Mempunyai empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah ( beri contoh untuk setiap sifat terpuji ). 2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia 3. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam al Quran sebagai seorang pendakwah, nabi menunjukkan sifat – sifat sebenar iaitu lemah lembut, toleransi, tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutama aspek akidah. Contohnya, baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang Musyrikin sehinggalah kemuncaknya mereka berkomplot untuk membunuh nabi. 4. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba menunjukkan kuasa – kuasa luar biasa walaupun dianugerahkan pelbagai mukjizat oleh Allah SWT 5. Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat iaitu ibadat (solat, puasa, zakat dan lain-lain), nikah kahwin, jenayah dan ketatanegaraan serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan al Quran dan hadis. 6. Dalam amanita terakhir baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada al Quran dan hadis Sebagai Pemimpin Politik : 1. mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu sahifah Madinah. 2. Kepimpinan baginda telah terserlah sebelum kerasulan baginda lagi apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua – ketua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah iaitu meletakkan semula batu hitam atau Hajarul aswad dipenjuru Kaabah. 3. Mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan khazraj Arab Madinah melalui perjanjian Aqabah satu dan dua 4. Diktiraf menjadi ketua Negara Islam Madinah melalui sahifah Madinah 5. Mengadakan hubungan diplomatic contohnya menghantar perwakilan islam ke Habsyah dan Mesir. 6. Memperkenalkan sistem Syura ( permesyuaratan) untuk membuat keputusan dalam semua bidang secara kolektif. Sebagai Pemimpin Tentera : 1. menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan 2. menjadi pemimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan ( Ghazwah) yang disertai oleh baginda

5. Menghapuskan batas – batas perbezaan kaum melalui konsep Ummah contohnya menyatukan orang Muhajirin. syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan baginda dalam bidang ketenteraan. 6. Memperkenalkan etika peperangan dalam Islam iaitu:            Mematuhi perintah Allah serta menuntut keredhaannya Memberi pilihan sebelum berperang iaitu masuk Islam. Menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil dan saksama. Setelah terbukti kesalahan bani Quraizah. Patuh kepada ketua. Berhenti berperang sekiranya musuh minta berdamai. musuh yang telah mati. Persamaan taraf antara lelaki dan perempuan kecuali takwa. 7.3. 6. Sentiasa adil kepada kawan samada kawan atau musuh. 8. ketua suku Khazraj dan Sa‘d bin Muadz. Ansar dan Yahudi ( diperingkat awal tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Sahifah Madinah ). Berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan kepada pasukan tentera Islanm. Tentera Islam dilarang memerangi orang yang sedang beribadat dan orang awam. Baginda bertindak mengikut peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWt 5. Menaikkan taraf wanita . Sa‘d bin Muadz untuk menetukan hukuman kerana beliau lebih arif mengenai kedudukan bani Quraizah Ketua Hakim : 1. Menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah dan bantu membantu kea rah kebaikan. Tentera Islam dilarang mengejar musuh yang telah lari. Berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat madinah seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah. akidah . Ketua-ketua suku diberikan peranan masing-masing menyelesaikan masalah anggota suku masing-masing contohnya Sa‘d bin Ubadah . Sebagai Pemimpin Masyarakat : 1. kaum wanita dan orang tua. ketua suku Aus untuk menjalankan penyiasatan. berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan.kanak. 2. Tidak boleh lari dari medan peperangan. 3. Tentera Islam dilarang memusnahkan harta benda dan tanaman awam. 4. Contohnya membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan – kawan yang menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang atau kaum – kaum yang lemah. 8. bayar Jizyah dan berperang Tentera Islam dilarang bertindak kejam terhadap tawanan perang. Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing –masing. Menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh mana hakim. 7. 2. Dibolehkan melakukan tipu muslihat dalam peperangan. . 4. Tentera Islam dilarang memerangi kanak. Mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh.

maka ilmu yang ditinggalkan para Nabi dan Rasul. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian. peranan ulama adalah menyampaikan ajaran Islam sebagaimana peranan yang dimainkan oleh Nabi Muhammad s. bukannya mengasingkan diri di pejabat-pejabat. 2.: “Hanya semata-mata yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya ialah Ulama.. Hanya dengan ilmulah seseorang boleh memimpin ummah dan dengannya mereka mendampingi masyarakat. social. secara khususnya ilmu berkenaan Islam. Bersesuaian sebagai waris Nabi.a.” (Al-Fathir: 28) Ciri kedua seorang ilmuan Islam atau ulama ialah beliau mestilah mempunyai ilmu yang mendalam tentang Islam dan pengetahuan umum dalam cabang-cabang ilmu yang lain.t. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan rasul tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik. Inilah yang membezakan antara ilmuan islam atau ulama dan seorang orientalis yang mengkaji kerana kedua-duanya memiliki ilmu dalam bidang agama. lebih mulia berbanding seorang ahli sufi yang menyendiri. Kepimpinan nabi Muhammad SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur. Ini amat penting kerana seorang ulama mestilah boleh berijtihad dalam hal-hal yang berkaitan kehidupan seharian manusia. iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.t. Dari sudut keutamaan di sisi Allah s. Apabila dikatakan ilmuan Islam sebagai pewaris Nabi.3.w.com/kepimpinan-nabi-muhammad-s-a-w/ Peranan Ilmuan Dalam Pembangunan Umat Siapa ilmuan Islam?Ilmuan Islam atau ulama adalah orang-orang yang berilmu. 2. Sumber: http://fastnote. harus menjadi teras dalam kehidupannya. Berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi Kesimpulan : 1. Ilmuan Islam atau ulama adalah pewaris Nabi. tetapi perlu memiliki ciriciri tertentu bagi melayakkannya dirinya menjadi pewaris para Nabi.w. di tempat-tempat mereka bertugas atau dimihrab. Ini bererti mereka bukan sahaja golongan manusia yang mempunyai ilmu agama dan mengajar ilmu tersebut kepada orang ramai. seorang yang terjun berjihad di tengah-tengah masyarakat untuk berda’wah dan berhadapan dengan ancaman dan kecaman.w. Firman Allah s. Abdullah bin Mubarak telah menegur sahabatnya Fudhayl . Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah Fatimah anak yang paling baginda sayangi. ekonomi dan pertahanan. Sebagai Perancang Ekonomi : 1.wordpress. Ciri ketiga ulama adalah menyampaikan da’wah Islam. Ciri utama yang perlu ada pada diri seorang ulama adalah ketaqwaan.

Mahasuci Allah. Perlu juga pro aktif dalam menghadapi dan menanggani perkembangan semasa umat yang kadangkala begitu mencabar keimanan seseorang Islam. syumul. Tugas seorang ulama’ adalah menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat dan memberitahu apakah fungsi sebenar ulama’ mengikut ajaran Islam. Antaranya:Katakanlah(Muhammad). Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengandungi pengertian bahawa ulama’ itu adalah orang-orang yang mengetahui darihal agama.Mereka menyuruh(berbuat) yang makruf. Menggabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat. amar ma’aruf dan nahi munkar. Ianya merupakan satu kefarduan berdasar nas-nas al-Qur`an dan hadith. Sekaligus menjadi agen pengerak masyarakat sepenuh masa bukannya pegawai atau eksekutif yang membataskan dirinya dengan waktu pejabat sahaja.a.w. yang bermaksud: “Perumpamaan para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk kepada musafir dan pelayar di waktu malam.progresif dan dinamik. dan mencegah dari . apabila terlindungnya bintang tersebut mereka akan terpinga-pinga kehilangan petunjuk. peranan ilmuan adalah luas dan mereka merupakan orang yang bertanggungjawab dalam membawa sesebuah masyarakat Islam dan negara ke destinasi yang diredhai oleh Allah dalam usaha membangunkan tamadun Islam. lelaki dan perempuan. Ulama’ disamping ikhlas. aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak(kamu) kepada Allah dengan yakin. Kiyai Haji Irfan Zidni (salah seorang pimpinan Nahdatul Ulama Indonesia) menyatakan bahawa jika ulama hanya bertahan di institusi pengajian tinggi untuk mengajar ilmu tetapi tidak memimpin umat. Sabda Rasulullah s. dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”[Yusuf:108]. Imam al-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini menyebut:Dan orang-orang yang beriman.”(Hadith iwayat Imam Ahmad). Ulama’ dan cendekiawan Islam mestilah bangun menyedarkan seluruh umat Islam akan tanggungjawab dan peranan mereka di muka bumi ini. Di antara ayat-ayat yang dimaksudkan itu ialah: “Maka hendaklah kamu bertanya ahli dhikr (ahli-ahli kitab yang terdahulu) sekiranya kamu tidak tahu” (Surah an-Nahl: 43) “Dan contoh-contoh itu Kami (Allah) bawakan kepada manusia dan tidak (ada orang yang) mengetahuinya melainkan orang-orang alim” (Surah al-Ankabut: 43) ” Katakanlah (wahai Muhammad) adakah sama orang-orang yang tahu dan tidak tahu? Demi sesungguhnya orang-orang yang (sentiasa) ingat (kepada Allah) ialah orang yang mempunyai akal (berilmu)” (Surah az-Sumar: 9) Kekeliruan ummah dalam perpecahan umat Islam akan terus berlaku dan bertambah tenat sekiranya para ilmuan Islam gagal memainkan peranannya. maka beliau belum boleh digolongkan sebagai ulama pewaris Nabi. Imam Hassan al-Banna menegaskan mereka yang berjihad lebih sufi daripada ahli sufi kerana mujahadahnya lebih. Ciri terakhir inilah yang membezakan ulama sebenar daripada ulama as-su’ atau ulama jahat. amanah dan berani demi kebenaran. Ciri terakhir seorang ulama adalah dia mesti berani mempertahankan yang benar. seperti yang dicatat oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Di dalam masyarakat Islam. “Inilah jalanku.sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.bin Iyadh yang banyak menghabiskan masanya beribadat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Bijak pandai agama bertanggungjawab memberikan gambaran gambaran sebenar Islam yang syumul.

CIRI-CIRI SERTA PERANAN ILMUAN ISLAM:1.Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kebinasaan tetap menimpa walaupun ada orang yang baik-baik berdasarkan Hadith Zainab. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi(ke medan perang).Mengapa sebahagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya[At-Taubah:122] Ibubapa Muslim telah berusaha menghantar anak-anak mereka untuk mengutip ilmu ke pelbagai institusi pendidikan Islam. dan mencegah dari yang mungkar. mereka akan bertanggungjawab melaksanakan tugas inzar yang disebut dalam ayat di atas.yang mungkar. Apakah mereka telah melaksanakan tanggungjawab tersebut? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan.w.w.) yang menjelaskan yang ianya merupakan kewajipan adalah dorongan Nabi (s. menyuruh(berbuat) yang makruf.a.a. menyuruh ma`ruf mencegah munkar merupakan penyelamat umat dari azab Allah. Antara dalil dari hadith Nabi (s. Namun al-Qur`an menjelaskan kewujudan para muslih akan dapat menghindari kemusnahan itu.R Ibnu Nadjar dari Anas r. serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Pemegang amanah Allah dan RasulNya.Mereka akan diberi rahmat oleh Allah.w. dan berapa ramai yang telah bergelar siswazah dan mempunyai pendapatan tetap. [Fussilat:33] “Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah. Firman Allah:Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim.Sungguh.). ‖Ulama‘ itu pewaris sekelian para Nabi‖ (H. Hassan) . Namun perbedaannya terbatas dalam menentukan status kefardhuannya sahaja samada fardhu `ain atau fardhu kifayah. Mereka melaksanakana satu tugas yang paling mulia iaitu mengajak manusia kejalan Allah. Allah Mahaperkasa.a.[Ali „Imran:104] Tanpa mengabaikan pandangan ulama dan para muffasir terhadap perkataan (man) yang tersebut dalam ayat di atas. dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.a. sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam” (yang berserah bulatbulat kepada Allah)!” 2. yang nantinya apabila selesai. Mahabijaksana:[At-Taubah:71] Ayat ini menunjukkan yang berdakwah itu wajib ke atas setiap Muslim tanpa mengira jantina kerana ia termasuk dalam menyuruh ma`ruf mencegah mungkar. Apapun ia tetap merupakan satu tuntutan berdasarkan kemampuan masing-masing. Masyarakat yang telah diumpamakan dengan sebuah kapal oleh Rasulullah (s. melaksanakan solat.) supaya melakukan (4M). menunaikan zakat. selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan:[Hud:117] Dakwah adalah nasihat dan nasihat adalah agama itu sendiri.

mewujudkan dan tidak ada. Iaitu:i) Megeluarkan golongan Pendakwah dan Ulama‘ daripada akhlaq-akhlaq masyarakatnya dan daripada lingkungannya yang jelek kepada akhlaq mukmin yang sejati. Bapak Muhammad Natsir.a bukan sekadar alim tetapi juga merupakan dai‘ yang mengajak manusia kejalan Allah s. serta memperingatkannya bahawa mudahnya meruntuhkan yang sedia ada dan sukarnya membina yang tiada. Di rantau ini ilmuan Islam telah berjaya menjadikan Islam sebagai teras keperibadian Melayu itu.iv) Membina watak mereka itu sehingga ia mampu mengambil (membuat) keputusan yang bijaksana.v) Melatih mereka supaya tunduk kepada keputusan syura walaupun bercanggah dengan pendapat mereka sendiri. Tranformasi ini berjaya kerana kegigihan dan penglibatan mereka dalam masyarakat. Ilmuan Islam adalah kombinasi ulama dan da`ie sekaligus. Ini memerlukan kefahaman yang jelas dan memiliki citra yang penuh wibawa. kerana betapa mudahnya meruntuhkan dan sukarnya membina. serta memberi pengetahuan dengan matlamat yang hendak dicapainya. menjadi tanggungjawab besar para ilmuan Islam untuk mempertahankan tapak Islam yang dibangunkan hasil dari mandat yang diberikan oleh sebahagian besar umat Islam di negeri ini. Mejadi ikutan masayarakat dalam pengamalan dan penghayatan Islam. Mereka juga dekat dengan masyarakat dan senang didekati oleh mereka.Sheikh Said Hawwa telah menggariskan langkah-langkah kearah pemerkasaan ilmuan daii ini. 4.Ternyata tugasnya bukan mudah.vi) Melatih mereka supaya boleh berbincang dengan bijak serta mengajar mereka bagaimana membentangkan pendapat dan berhujah. Dalam sejarah perkembangan Islam tidak pernah dikenali pemissahan diantara keduanya. Sehingga mereka menjadi contoh teladan yang murni dalam masyarakat. ilmuan sentiasa menjadi sumber dinamika dan daya juang yang kental.viii) Menjelaskan kepada mereka perbezaan di antara pemikiran yang membina dan pemikiran yang meruntuhkan. ringan dan senang. Dalam kontek Kelantan hari ini. Mampu pula merubah masyarakat dengan kata-kata tersebut . Jangan nanti kerana kegagalam ilmuan dan ulama Islam. Tokoh Islam Indonesia yang terkenal menyatakan yang ulama‘ adalah tempat umat menaruh kepercayaan.iii) Mentarbiyyah mereka dengan didikan yang sesuai dengan matlamatnya. PROSES MEMPERKASAKAN ILMUAN ISLAM. dengan itu tanpa Islam Melayu kehilangan segalanya termasuk keperibadiannya.ix) Mengajar mereka bagimana untuk memajukan yang sedia ada.x) Melatih mereka bagaimana mengambil pengajaran daripada sesuatu yang berada di sekitarnya untuk sampai kepada matlamat pembinaannyaIni merupakan proses yang berterusan dan tiada perhentiannya. Kegagalan untuk berbuat demikian mengundang risiko yang amat besar terhadap masa depan umat Islam. Namun dengan ilmu yang diperolehi dari Allah akan sedikit sebanyak membantu ilmuan Islam itu meunaikan kewajipan dan melaksanakan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. orang melayu akan kembali kepada keperibadian dan wajah lampau mereka. Kalau ia dikira khianat.t.3. sehingga adat Melayu pula pada asasnya telah juga mengalami tranformasi keislaman. Sepanjang sejarah perjuangan Islam. .w.ii) Melatih mereka untuk bertanggungjawab dengan kata-katanya kerana setiap kata-kata mereka adalah bernilai dan membina. Melibatkan mereka dengan Jamaah Islam adalah sebahagian daripada kaedah dalam perjuangan Islam yang sebenar.vii) Mengajar mereka bagaimana mengambil pengajaran daripada kritikan-kritikan dan menukarkannya menjadi cadangan-cadangan yang membina. Para sahabat r.

. Jiran perlu dihormati. .Kesimpulan: Ternyata peranan para ilmuan Islam dalam pembangunan insan sangat penting. Membincangkan peranan yg dimainkan khulafa al-Rashidin Menjelaskan peranan yg dimainkan oleh khalifah Umar alKhattab & Khalifah Umar Abd alaziz. Jiran perlu dihormati. al-imarah.Fasal 44 : Semua pihak hendaklah membantu perpertahankan madinah. Sa'd bin Mu'adh ( Aws). Zayd bin Harithah.A. . * Jawatan Na'ibin @ nuwwab (pembantu) : Sa'd bin 'Ubdah (Khazraj).Sebagai Ketua Nagara. ketua tentera dan pendakwah.W .menggambarkan rasulallah tidak mengamal kronisme. syura dan hisbah. Abu salamah bin 'abd al. al-wizarah.html KONSEP PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ISLAM Di akhir pembelajaran anda akan dapat :Menyenarai & memperbincangkan peranan Nabi Muhammad sbg ketua negara.Fasal 44 : Semua pihak hendaklah membantu perpertahankan madinah. kesultanan.Asad ( Quraisy) dan 'Amr bin Umm Maktum (buta).sebagai Pendakwah Sebagai Ketua Nagara. * Mewujudkan jawatan utk melancarkan urusan pentadbiran negara. . * membuat perjajian dlm masyarakat ( Sahifah Madinah) spt :. . ketua hakim.blogspot. Membezakan antara al-khilafah. .Sebagai Ketua Hakim .Sebagai Ketua Tentera .Fasal 40 : Sebarang pakatan membahayakan jiran tidak boleh dilakukan. Kegagalan para ilmuan memainkan peranan yang sepatutnya ia mengundang fenomena yang negatif dan memberi kesan yang tidak baik kepada masa depan Islam itu sendiri. Sumber: http://drfauzee.Fasal 40 : Sebarang pakatan membahayakan jiran tidak boleh dilakukan.com/2010/01/peranan-ilmuan-dalampembangunan-umat. Peranan Nabi Muhammad S.

Para sahabat merasakan berat. * Menubuh divisyen spt . . Sebagai Pendakwah :- * Sentiasa menyebar dakwah kpd sesiapa shj. * Jawatan Imam : sahabat baginda * Jawatan Muqri @ mu'allim : mengajar saudara baru. .Al-Khayl : tentera berkuda. Sebagai Ketua Hakim * ketua hakim yg adil dan saksama : seorg muslim mencuri diarahkan potong tangan. perwatakan menyenangkan dan hendkalah menguasai bahasa negera tempat diutuskan. * Jawatan Katib (setiausaha) : katib pertama Shurahbil bin Hasanah al-Kindi. Ubay bin Ka'ab.* Jawatan rasul ( menyamai duta ): perlu org berciri – cerdik. Abdullah bin Mas'ud. Uthman Affan & Ali Abi talib. Mu'as bin Jabal. Sahabat cadang tempat yg ada sumber air. Sebagai Ketua Tentera. * mengamalkan konsep syura. suku kindah & Bani 'Amr bin Himyar * Berdakwah ke luar negara dgn utus surat supaya memeluk islam atau tunduk di bawah . * Jawatan mufti ( mengeluarkan fatwa) : Abu Bakar al-siddiq. Umar al-Khattab.Rumat : tenterra pemanah.- * Mengetuai tentera dlm peperangan Badar.Ahl al-Silah : tentera berperisai . Uhud & Khandak. namun Nabi bersabda muksudnya ― Kalau fatimah sekalipun yg mencuri.Mushat (infantri) tentera pejalan kaki. tangannya akan dipotong‖ * Hukuman tidak mengira pangkat dan tidak boleh merasa kasihan. 'Amr bin Umayyah al-Damri diutus kpd al-Najashi di Habshah. cth dlm perang badar para sahabat bg pandangan dlm strategi perang nak pilih tempat perang. * Baginda berdakwah kpd suku arab spt Bani Umayyah.

Umar al-Khattab.Memeluk islam setelah 5 @ 6 tahun Nabi Muhammad menjadi rasul. kawasan yg diperintah oleh sultan. * Peranan Khalafa al-Rashidin. maharaja Parsi & al-Muqawqis pembesar Mesir. al-imarah. sebar dakwah kpd Hercules iaitu Kaisar Rom. Namun dapat bay'ah (kesepakatan) umat islam.Memperluas kekuasaan wilayah islam . al-imarah & kesultanan. Puak berpengaruh dgn memegang jawatan al-sifarah ( berkaitan protokol). Bermaksud kepimpinan menyeluruh dlm perkara yg berkaitan agama dan keduniaan.Memantapkan kedudukan ekonomi negara islam .Menegakkan keadilan . .Kesultanan merujuk kpd kerajaan. * Peranan Umar. Spt iamarah Uthman. Khalifah Umar bin al-Khattab Riwayat hidup.. .Pada awalnya merupakan seorang penentang islam yg kuat.. .Al-imarah ialah kerajaan kecil yg diperintah oleh seorang pemimpin. * Al-khilafah. Misalnya kerajaan Uthmaniyyah. imarah Aydin & imarah Karasi. syura & hisbah. .al-khilafah dierti sbg al-imamah. PERANAN KHULAFA' AL-RASHIDIN * K'jaan Islam selepas kewafatan Rasulallah iaitu Abu Bakar al-Siddiq.kekuasaan islam.Mengasas al-Diwan : buku catatan bg anggota tentera serta keluarga mereka dan jumlah sara hidup mereka. kesultanan. Spt utus surat pd al-Najashi di Habshah. . .Membenteras gerakan menentang gerakan islam INSTITUSI PENTADBIRAN ISLAM * Meliputi al-khilafah. Khalifah Umar bin al-Khattab * Perlantikan khalifah * Berdasarkan pencalonan Abu Bakar.Memimpin umat islam .Memantapkan pemerintahan islam .Berasal dr puak 'Adi bin Ka'b. . Uthman bin 'affan dan 'Ali bin Abi Talib. negeri.

Kesannya dpt mengurangkan penentangan mereka.Menggalakkan asimilasi perkahwinan : perkahwinan campur antara arab & bukan arab utk mengurangkan permusahan antara mereka. * Zaman pemerintahan Abbasiyah wujudnya isntitusi al-wizarah. (136H-158H/754M-775M) * Bertanggungjawab dgn urusan pentadbiran. Mesir and Afrika Utara. * Zaman Umar al-khattab diwujudkan badan khas yg mempunyai ahli2 yg dikenali majlis syura.Perluas wilayah kerajaan islam : berjaya membuka Syria.Memansuhkan Jizyah ke atas org islam bukan arab. * Zaman Abu Bakar syura dijalankan secara terbuka.Wizarat al-tanfidh : kuasa eksetutif/khusus. * Perkara yg dibawa dlm majlis syura:- . memecat gabenor serta kadi-kadi wilayah.Lahir pd 63H di Madinah. .. . al-Wizarah * Boleh disamakan dgn institusi kementerian. .Menunjukkan sikap berbaik-baik dgn musuh k'jaan bani Umayyah. * Orang mengetuai digelas wazir. . * Diamalkan sejak zaman Rasulallah saw. . .Mengasas takwim hijrah : menjadi tahun hijrah rasullah ke madinah sbg asas pengiraan. upacara perasmina kerajaan utk mengukuhkan kewangan negara.Menetap di Mesir sehingga 85H krn dibwa bapanya Abd Aziz bin Marwan. * Peranan :. Syura * Berasal perkataan arab yg bermaksud meminta pendapat & besefahaman dlm perundingan. * Melantik. * Berkuasa menentukan polisi negara.Kemudian di bawa bapa saudara ke Damsyik. Khalifah Umar 'Adb Aziz * Riwayat hidup.Pernah dilantik gabenor Hijaz. * Terbahagi 2 : . . . Spt puak Khawarij dgn mengadakan perbincangan terbuka.Dilantik khalifah bani umayyah ke-8 selepas Sulayman pd bulan safar tahun 99H.Wizarat al-tafwid : kuasa menentu polisi k'jaan . * Khususnya zaman khalifah Abu Ja'far al-mansor. .Memansuhkan segala jenis perayaan.

com/site/khazalii/konsepdalampemerintahandanpentadbiranislam. .Khalifah Ali abi Talib pernah turun padang utk membuat pengawasan di pasar2.Mengawasi sukatan & timbangan. . spt menentukan penempatan tentera dlm perang badar. Hisbah * Merupakan satu bentuk jentera pengawasan. * Zaman Rasullah : . * Zaman Khulafa' al-rashidin .Khalifah Umar sering membuat pengawasan di pasar2 .Al-muhtasib digunakan utk org yg menjalankan pengawasan . teori dan sejarah. . OBJEKTIF 1. * Zaman K'jaan Bani Umayyah. * Institusi khusus yg menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dan bukan islam .Institusi hisbah diwujudkan.Khalifah Umar sering membuat pengawasan di pasar2 .Khalifa Uthman memberi perhatian serius dlm pelaksanaan hisbah di pasar2.-Perkara yg tiada dlm wahy. . 2. .Khalifah Ali abi Talib pernah turun padang utk membuat pengawasan di pasar2. Memahami sitem pemerintahan Islam dari sudut konsep.Mengawasi sukatan & timbangan.Khalifa Uthman memberi perhatian serius dlm pelaksanaan hisbah di pasar2. * Zaman Khulafa' al-rashidin . * Zaman Bani Abbyasiyyah. . . Zaman Umar al-khattab – para sahabat yg dijamin masuk syurga oleh rasullah.Institusi hisbah diwujudkan. .Keanggotaan : Zaman Rasullah para sahabat kanan.Digunakan istilah al-muhtasib : org yg bertanggungjawab dlm melakukan tugas pengawasan.Al-muhtasib digunakan utk org yg menjalankan pengawasan . * Zaman Bani Abbyasiyyah. .google. Cth : Penyelia yg mealkukan tugas pengawasan di pasar. * Zaman K'jaan Bani Umayyah. Sumber http://sites.

seperti malaysia yang dipaksa menggunakan perlembagaan barat yang dikarang oleh Loar Reid untuk sistem pemerintahan demokrasi Malaysia. transaksi. * Diwan al-rasa'il : berkait dengan urusan kelulusan.3. . perniagaan dan sebagainya.daripada pemilihan secara syura kepada sistem pemerintahan monarki seperti pemerintahan Umayyah dan Abbasiah. * Institusi pentadbiran kerajaan dinamakan dawawin atau jabatan-jabatan ditubuhkan untuk menjalankan pelbagai urusan. Ibadah . Munakahat . * Faktor wujudnya pelbagai sistem pemerintahan dalam negara islam :1. * Dalam Islam terkandung : 1. .meliputi jenayah. 4. Faktor penjajahan barat ke atas dunia islam . kehakiman dan sebagainya yang berkait dengan pemerintahan Islam. Faktor sejarah. Memahami sistem pemerintahan semasa seperti demokrasi dan republik yang dapat disesuaikan dengan sistem pemerintahan Islam PENDAHULUAN * Pemerintahan tidak dapat dipisahkan daripada agama Islam keran Islam bukan merupakan agama ritual atau ibadah semata-mata. * Terdapat banyak acuan pemerinthaan dalam negara islam. surat-menyurat rasmi kerajaan dan sebagainya. Muamalah . 3. 2. Jinayah . 2.terdiri dari aspek interaksi. Pemerintahan Dan Pentadiran Islam * Pentadbiran Islam mula diasingkan daripada pemerintahan Islam pada zaman pemerintahan Kerajaan Umawi.perkahwinan dan sistem kekeluargaan Islam.meliputi aspek ritual.

Perwakilan perlu bersifat menyeluruh atau mewakili seluruha kawasan perlantikan.perlu dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam . 2.Perkara penting adalah pemimpin hendaklah adil dan berjiwa Islam. * Sistem demokrasi dan republik boleh disesuaikan dengan syariat Islam. . . sebarang tindakan bertentangan dengan dasar pemerintah Islam dilarang walaupun pemerintah tersebut bersikap tidak adil. Kepimpinan Sebagai Satu Amanah Agama * Pemerintahan Islam meruapakan amanah Allah kepada umat manusia kerana ia merupakan perkara asas untuk memakmurkan dunia. * Pengagihan kuasa kepada para menteri atau wazir dimulakan pada zaman kerajaan Umawi diikuti oleh kerajaan Abbasiyyah. * Apabila syarat di atas dipenuhi umat Islam diharamkan memberontak atau berusaha menajatuhkan kerajaan tersebut. .* Diwan atau jabatan yang menguruskan hal-ehwal rakyat berkaitan dengan aduan ketidakadilan dab sebagainya. Faktor jarak dan masa merupakan antara sebab penting mengapa pengasingan kuasa pentadbiran daripada kuasa pemerintahan berlaku dalam sejarah Islam. * Faktor Pengasingan Kuasa Pentadbiran daripada Kuasa Pemerintahan :1. * Pemerintah Islam dianggap KHALIFAH iaitu wakil pemerintahan yang bertanggungjawab menunaikan tuntutan Islam dalam pemerintahan. * Bagi menjaga kesatuan Umat Islam. * Setiap arahan pemerintah islam yang adil wajib dituruti sekiranya arahan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-hadis.Manakala pengisian kepada kepimpinan dan pentadbiran adalah pensyariatan Islam. * Pengagihan kuasa pemerintahan atau pentadbiran : . Baiah tidak dapat dilakukan pada masa Umawi dan Abasi kerana populasi umat Islam yang meningkat dan proses baiah memakan masa yang lama.Hanya individu Islam yang amanah dan berkemampuan untuk menjalankan tugas. . .Indivdu yang layak dan berilmu pengetahuan serta mempunyai pelbagai kebolehan lain perlu diutamakan dalam pemilihan anggota pentadbiran.

Quran dan Hadis Nabi. kebuluran atau wabak penyakit. . 4. 3. * Pemimpin Islam :. keaktifan mental dan fizikal. Pemimpin mesti berjiwa rakyat dan boleh menerima pandangan rakyat erta perlu menyedari bahawa amanah yang dipikulnya tidak boleh disia-siakan. .meletakkan diri sebagai hamba Allah & sebagai pembimbing kepada masyarakat.bermaksud seorang yang abid iaitu kuat ibadat utk membina kekuatan dalaman.bukan saja mengamalkan ibadat tetapi menjunjung perintah al. Isi penting ucapan beliau pemimpin memikul amanah rakyat dan agama.Perlu mengetahui kedudukan kaum yang tidak terbela dalam masyarakat seperti golongan miskin. 2. . ditindas. dia perlu bertindak dengan cepat dan cekap. Perlu mengetahui ilmu pengetahuan keduniaan kerana bila timbul isu keduniaan seperti kejadian kemarau. Mampu menunaikan tanggunjawab kepimpinannya dengan memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baik. . Ciri Pemimpin Dan Negarawan Islam 1. Perlu sedia mendampingi ulama jika dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan kerana institusi ulama merupakan rujukan penting bagi umat Islam terhadap segala permasalahan. :: Bersusah payah meredah kegelapan malam meninjau keadaan kesejahteraan rakyat jelatanya.Umar al-Khattab adalah contoh pemimpin yang baik kerana :: beliau turun padang menyamar sebagai orang awam untuk mengetahui nasib rakyatnya. :: Beliau sanggup memikul satu guni gandum untuk di bawa kepada sebuah keluarga miskin yang berada dalam keadaan kelaparan semata-mata kerana tidak mahu menaggung dosa kecuaiannya. perlu cekap dalam menghadapi isu globalisasi yang menyebabkan pengaliran modal dengan cepat dan boleh meruntuhkan ekonomi sesebuah negara. . Contoh Khalifah pertama Islam : Abu Bakar.* Tanggungjawab bermula apabila seseorang itu diistiharkan sebagai pemimpin setelah dilantik atau memenangi pilihanraya.perlu berjiwa rakyat dengan mengambil tahu hal ehwal rakyat. tidak berupaya dan seumpamanya. .

Lubnan. 8. * Republik Iran : sekatan suara rakyat dan membelakangi ulama menyebabkan Shah Iran digulingkan. Syria. Kebijaksanaan dalam menggerakkan jentera kerajaan perlu wujud dalam diri seseorang pemimpin. * Republik China : hasil dari revolusi kebudayaan oleh Mao Ze Thong menggulaing sistem beraja. * Faktor peralihan kuasa feudalisme kepada republik kerana : . Sifat warak dan ketakwan diutamakan sebagai khalifah. Hubungan diplomatik dengan pelbagai negara jug merupakan tuntutan dalam Islam kerana boleh mendatangakan manfaat kepada negara Islam dari segi pembangunan teruatamanya dalam bidang sains dan teknologi yang merupakan tuntutan semasa. . * Republik Mesir.faktor ketidakadilan dan ketidakcekapan pemerintah. SISTEM PEMERINTAHAN REPUPLIK * Sistem pemerintahan moden yang dibentuk hasil perkembangan sejarah. * Republik Rusia : Czar Rusia diguling rakyat kerana ketidakadilan. * Republik Perancis : hasil revolusi Perancis oleh Nepoleon Bonaparte mengguling sistem monarki Perancis. * Sistem pemerintahan republik mempunyai kesan perubahan besar kepada umat Islam: . * Ketidakcekapan pemerintah Uthmaniyyah kerana tidak menghormati unstitusi ulama.5. Kesempurnaan fizikal juga diperlukan oleh seorang bakal pemimpin kerana ia merupakan sumber tarikan atau karisma di samping kepetahan bercakap dalam menyampaikan mesej. sedangkan ulama merupakan tempat rujukan dan nadi masyarakat Islam. rakyat negara Islam tersebut dapat hidup dan menghayati Islam sepenuhnya seperti di Iran. Ulama tidak boleh menegur pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. 6. Libya.Jika resolusi dipimpin oleh ulama atau individu yang mempunyai kepimpinan Islam. Palestin : semuanya wujud sebab ketidakcekapan pemerintah kerajaan Uthmaniyyah. * Republik Turki : Kerajaan Uthmaniyya digulingkan bukan disebabkan faktor feudalisme tapi disebabkan oleh ketidakcekapan pemerintah. 7.

.Umat Islam juga tidak boleh hidup terlalu bebas sehingga menjejaskan niali-nilai murni Islam. . .Orang bukan Islam tidak boleh menjadi presiden atau ketua kerajaan kerana: ~ bukan sebab perbezaan agama ~ sebab umat Islam perlu dikuasai dan ditentukan oleh orang Islam.Umat Islam perlu mencar ruang untuk mengetengahkan perwakilan mereka dalam dalam sistem pemerintahan. ~ Timbalan menteri boleh dipilih dikalangan bukan Islam sebab tidak mempengaruhi kepentingan umat islam. ~ orang bukan islam boleh dilantik jawatan yang tidak boleh menentukan dasar pemerintahan.Umat Islam perlu mengambil sikap sederhana dan berhati-hati dalam memilih calon dgn memilih calon yang tidak berat sebelah kepada rakyat bukan Islam semata.Perdana Menteri (ketua kerajaan ) : di kalangan orang Islam yang layak menjadi pemimpin . * Sistem pemerintahan republik yang mojoriti rakyatnya bukan umat Islam seperti Amerika Syarikat :.Umat Islam perlu terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kerajaan dengan memilih calon yang tidak menunjukkan penentangan terhadap Islam.Sekiranya dicorak oleh anasir yang tidak senang dengan Islam ia bermakna umat Islam tersebut tidak akan hidup dengan aman dan ditindasseperti yang berlaku di Andalus.Institusi Ulam perlu diwujudkan dan dipilih oleh umat Islam untuk menjaga kepentingan dan menyuarakan pendapat mereka.. . .Presiden : di kalangan orang Islam yang layak menjadi pemimpin. (Sepanyol sekarang) * Sistem pemerintahan republik Islam perlu :. . ~ Pemerintah Islam saja yang memahami roh keislaman. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI * Bertentangan dengan sisten autokrasi.

* Pemimpin bebas dipilih oleh rakyat melalui pilhan raya seperti berlaku pilihanraya di Malaysia dan negara-negara lain.Orang yang dipandang mulia di sisi Islam adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mengajar ilmu pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Boleh mengelakkan uamt Islam daripada penindasan yang wujud apabila seseorang pemerintah terlalu lama berkuasa tanpa makenisme yang mencabar kedudukannya. Boleh meningkatkan taraf pendidikan . * Apabila demokrasi dikaitkan dengan Islam bermakna kebebasan memilih pemerintahan yang adil untuk menerajui sesebuah negara. * Tambahan terdapat kelemahan dalam sistem khalifah seperti zaman akhir Umawi. . * Islam merupakan agama demokrasi sebabnya : . * Pilihanraya boleh disamakan dengan konsep baiah yang menuntut pemimpin mendapat sokongan semua masyarakat bukan melalui paksaan. Abbasiyyah dan uthmaniyyah.Tidak ada perbezaan layanan yang diberikan kepada rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. * Kesan demokrasi ke atas pemerintahan Islam :1. * Sistem ini sesuai dengan sistem pemerintahan Islam kerana ia melambangkan pemilihan pemimpin oleh mejoriti rakyat seperti berlaku dalam sejarah awal Islam. Boleh meningkatkan tahap ekonomi.Islam menjamin kebebasan rakyat daripada pelbagai latar belakang agama untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing.Bukan muslim boleh melakukan aktiviti harian. 3. perniagaan dan sebagainya tanpa sekatan kecuali ia menyebabkan kepentingan umat Islam.Islam memperuntukkan undang-undang terhadap pesalah beragama Islam yang menceroboh hak-hak bukan Islam . * Sistem khalifah Islam sudah ditinggalkan oleh dunia Islam bukan sebab kebencian umat terhadap sistem khlifah tetapi kerana perbezaan era klasik dan moden hasil penjajahan Barat keatas umat Islam. * Demokrasi merupakan mekanisme pembentukan sistem pemerintahan Islam yang praktikal dan adil. 2. . .* Demokrasi melambangkan kebebasan bersuara.

Dewan senat boleh disamakan dengan institusi ulama dalam sejarah pemerintahan Islam kerana institusi ulama diletakkan sebgai rujukan perundangan Islam.a. * Kedudukan dewan samalah dengan konsep yang diamalkan oleh rasulallah s. Perundangan perlu berasaskan pensyariatan Islam. * Kedudukan dewan semasa pemerintahan para sahabat : . iii.w mengamalkan syura dengan para sahabat menganai kepentingan umat Islam. * Rasulallah s.4.a. . . Pemilihan pucuk pimpinan mestilah terdiri daripada orang Islam yang berkelayakan. FUNGSI PARLIMEN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM * Parlimen merupakan simbol utama pemerintahan sitem demokasi dan ia tak bertentangan dengan konxep syura. merangka rang undang2 dan meluluskannya walaupun perundangan Islam diletakkan sebagai perundangan negara.Dewan senat adalah rasulallah sendiri yang mendapat wahyu daripada Allah s. * Demokrasi diasaskan oleh ideologi Barat dan ia perlu disesuaikan dengan Islam dari sudut amalan demokrasi seperti :i. Jawatan dalam kepimpinan tidak mempengaruhi atau mengubah perubahan dasar Islam . * Parlimen mengandungi dewan rakyat yang dianggotai oleh ahli politik yang dipilih melalui pilihanraya dan dewan senat yang dianggotai oleh bukan ahli politik yang dilantik pemerintah.Dewan rakyat : boleh dibandingkan dengan institusi yang memerintah iaitu khalifah dan para wazir atau menteri yang ditugaskan untuk mentadbir sesuatu kawasan. Boleh meningkatkan taraf kemajuan sains umat Islam. . * Dalam perundangan syura seperti bentuk ijmak ulama menjadi asas penting untuk mencapai persetujuan umat Islam keseluruhannya.t. * Parlimen yang merupakan simbol demokrasi dalam sistem pemerintahan islam boleh berperanan sebagai majlis syura. ia diadakan untuk membincangkan pelbagai masalah berkaitan dengan umat Islam.ketua2 kabilah yang dilantik sama peranan dengan dewan rakyat.w. * Perbandingan ini adala dalam bentuk konsep bukan dalam bentuk praktis.w dan para sahabat: . ii.

.mempunyai keperbadian yang tinggi di sisi Islam. 2. . pendidikan dan sebagainya. .memiliki ilmu pengatahuan bersifat keduaniaan dan keakhiratan. . Maharaja Zu nawas yang dikaitkan dengan ashab al-ukhdud. Firaun yang dikaitkan dengan zaman perutusan Nabi Musa.Mengetahui selok belok hukum hakam Islam .Ahli dewan perlu mahir dalam bidang masing2 seperti ekonomi.Menghukum rakyatnya yang menyembah Alla s. pentadbiran.Mengingati sumber al-quran dan hadis. . Sistem autokrasi dianggap zalim kerana rakyat tidak mempunyai kebebasan untuk hidup dan melakukan pelbagai aktiviti yang tidak bertetangan dengan nilai kemanusiaan.Kalangan orang islam yang ramai berbanding bukan Islam. * Sistem ini bercanggah dengan nilai kemanusiaan seperti kebebasan bersuara dan menganut agama. . Sistem komunis dianggap satu kezaliman disebabkan kuasa pemerintah Islam diberikan secara mutlak kepada pemerintah.perancangan bandar. SISTEM PEMERINTAHAN AUTOKRASI * Sistem autokrasi : seseorang pemerintah mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat dan perlembagaan yang dirangkanya bercanggah dengan sistem demokrasi dan juga sistem pemerintahan Islam.w. ii.t dengan mencampakkan mereka ke dalam sebuah parit yang dinyalakan dengan unggun api. * Dalam Islam sistem pemerintahan yang bercanggah dengan konsep keadilan dianggap satu kezaliman :i. * Contoh dalam al-quran sistem autokrasi : 1. * Keanggotaan dean senat pula terdiri daripada orang Islam yang mempunyai ciri berikut: . sosial.* Keanggotaan dewan rakyat perlu terdiri lebih daripada:.Jawatan yang boleh mempengaruhi dasar hendaklah milik orang Islam untuk menjaga kepentingan umat Islam. kejuruteraan. rakyat dianggap pekerja atau hamba.

Sistem kapitalis dianggap zalim kerana hanya menjaga kepentingan pelabur atau peniaga. 5. berbanding kepetingan rakyat. Kerajaan Islam bergantung kepada hasil pungutan cukai dari bukan Islam dan zakat dari orang Islam. 3.iii. Penganut agama lain boleh hidup secara aman dan kehidupan mereka tidak diganggu. iv. Fahaman liberalisme dianggap zalim kerana kebebasan mutlak tanpa sekatan nilai agama. Autokrasi diasaskan atas nilai sosial yang boleh berubah dari semasa ke semasa. * Islam melihat kezaliman berlaku apabila sesuatu perkara atau benda tidak diuruskan mengikut tabii atau keadaan semulajadi seperti meletak kasut di atas meja dianggap zalim kerana tempat kasut adalah di atas lantai. . * Kesimpulannya kejatuhan kerajaan sistem khalifah jatuh bukan sebab rakyat tidak puas hati dengan sistem tersebut tetapi kerana ketidakcekapan pemerintah yang menguruskan negara. Dalam sistem khalifah peralihan kuasa adalah kerana perbezaan fahaman politik bukan perbezaan nilai sosial yang dianuti. Berbancing sistem feudalisme yang memeliki segala hasil pertanian dan perniagaan dalam negara tersebut. 2. Ini kerana nilai liberalisasi yang diamalkan akan mengganggu hak individu lain. Penindasan dalam sistem khalifah adalah disebabkan faktor sikap peribadi dan perbezaan politik bukan pada nilai yang dianuti. Sistem khalifah meletakkan agama sebagai perlembagaan Islam. Seperti hak kebebasan seks seperti yang berlaku di barat boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat. Berbeza dengan autokrasi yang melarang dan menekan kehidupan rakyat yang berlainan fahaman kehidupan dengan pemerintah. berbanding autokrasi penindasan berlaku berpanjangan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi seperti yang berlaku ke atas penduduk balkan. Peperangan yang berlaku anrata negara Islam dan bukan Islam bukan sebab sikap kuku besi pemerintah sistem khalifah tetapi sebab pertahanan dan kawalan sempadan wilayah Islam. * zaman moden ini demokrasi merupakan sistem perintahan semasa dan sistem ini boleh disesuaikan dengan tuntutan dan pemerintahan Islam. Perbezaan Antara Sistem Pemerintahan Autokrasi dengan Khalifah 1. 4. Rakyat sebagai pekerja atau buruh kepada pemerintah. Kesimpulan * Sistem pemerintahan Islam universal dan sesuai untuk diselaraskan dengan keperluan zaman yang mempunyai perbezaan dari segi tuntutan atau keperluan zaman. manakala sistem autokrasi tidak diasaskan pada nilai-nilai agama.

* Jawatan pemerintahan dan pentadbiran yang boleh mempengaruhi dasar pemerintahan Islam perlu dijaga. • memilih seorang pegawai sebagai ―amir‖ bagi wilayah tertentu ►Dasar-dasar pentadbiran • Taat setia • Persaudaraan agama • Hakim muslim • Permesyuaratan ►Selepas kewafatan nabi.1 Gelaran Khalifah ►Khalifah berasal dari perkataan Arab yg bermaksud pengganti ►Jawatan penggantian khalifah pula disebut ‗khilafah‖ iaitu institusi atau jawatan yang menjalankan urusan pemerintahan dan pentadbiran dalam semua bidang untuk menggantikan Nabi Muhammad ►Syarat-syarat menjadi khalifah .* Sistem pemerintahan republik dan monarki juga boleh disesuaikan dengan pemerintahan Islam apabila negara yang disifatkan Islam tersebut mempunyai majoriti ahli kabinetnya yang beragama Islam di samping perlembagaannya diasaskan pensyariatan Islam. * Mojoriti keanggotaan ahli kabinet Islam diperlukan supaya dasar pemerintahan Islam atau apa2 dasar yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam tidak terancam.com/site/khazalii/pemerintahandanpentadbiranmenurutislam Bab 5: Pemerintahan dan Pentadbiran Islam Zaman Khulafa Al-Rasyidin Bab 5 Pemerintahan Dan ran Islam Pengenalan ►Perjanjian Setia al-Aqabah II menjadikan penyebaran dakwah dengan matlamat semua pihak harus bersedia memperjuangkan islam ►Majlis Syura• Permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil keputusan tentang sesuatu perkara • ditubuhkan oleh Nabi dengan memilih sebilangan sahabat terkanan yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. sistem pentadbiran khalifah digunakan 5.google. urusan kenegaraan dan pentadbiran. * Keanggotaan dewan senat perlu diberikan kepada orang Islam yang berkebolehan dan berkelayakan yang memahami selok-belok agama Islam. Sumber : http://sites.

htm untuk tambahan maklumat Pembaharuan dalam Pentadbiran . dan Uthman bin Affan layak menggantikan baginda ►Abu Bakar dipilih sebagai pengganti atas faktor-faktor berikut: • Nabi Muhammad selalu meminta nasihat beliau dalam urusan pehtadbiran • Pernah diberi kepercayaan Nabi untuk megendalikan urusan haji ke Makkah • Pernah mengarahkan beliau mengimankan solat pada 11 H 623 M sewaktu beliau uzur ►Peranan utama Abu bakar • Memerangi golongan al-Riddah • Memerangi golongan yang enggan membayar zakat • Memerangi golongan murtad • Mengumpulkan ayat-ayat al-Quran 5. Umar bin al-Khattab.3 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab 1.pemidato dan ahli gusti 4. Ali bin Abi Talib. Lahir 653 M daripada Bani Adi 3. Diberi gelaran al-Faruq oleh nabi iaitu orang yang membezakan yang hak dengan yang batil. Dilantik secara rasmi pada 13 Ogos 634M 13 Hijrah 6. Wafat pada tahun Hijrah ke-13 634 M setelah memerintah 2 tahun dalam usia 63 tahun Layari :http://tayibah. dan Abu Hafs kerana kegagahanya melindungi umat islam 5. Berani.com/eIslam/Tokoh/Umaral-Khatab. Dipilih menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat 2.• Islam • Lelaki merdeka • Ilmu agama Islam yang lengkap • Istiqamah (tetap pendirian) • Kifayah (berkemampuan) • Anggota badan tidak cacat ►Tanggungjawab khalifah • Uruskan pentadbiran negara • Mengawasi pelaksanaan agama Islam • Berkuasa dalam soal agama dan perundangan Islam • Menguruskan hal ehwal kewangan negara • Memungut cukai dan zakat • Menyerahkan tugas-tugas kepada orang yang beramanah • Berpegang teguh kepada syariat 5.tabah.2 Masalah dan Proses Pelantikan Khalifah ►Nabi Muhammad tidak meninggalkan sebarang wasiat tentang penggantinya ►Pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin berlangsung selama 29 tahun bermula 11 Hijrah 632 Masihi dan berakhir pada 661M ►Abu Bakar as-Siddiq.saudagar dan duta.

4 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Uthman bin Affan Biodata: 1.►Meluaskan wilayah pentadbiran ►Pembentukan Majlis Syura ►Pembahagian pentadbiran wilayah ►Pembaharuan dalam undang-undang pentadbiran tanah • Tanah Dhimmah-tanah bertuan ditadbir oleh pemilik asal • Tanah Sawafi-tanah yang tidak bertuan dan ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahli al-Ayyam iaitu golongan peneroka ►Pentadbiran dalam pentadbiran ketenteraan • Penubuhan Diwan al-Jund ►Pembaharuan bidang kehakiman Pembaharuan dalam Bidang Sosial ►Memperbaharui taraf golongan hamba ►Menggalakkan kegiatan keilmuan ►Memulakan kalendar Islam ►Menubuhkan penjara ►Memperkenalkan hukum buang daerah ►Membangunkan kota-kota baru ►Membina banyak masjid ►Memperkenalkan pasukan polis ►Membina jalan raya dan jambatan Pembaharuan dalam Bidang Ekonomi ►Penubuhan Baitulmal ►Memajukan sektor ekonomi pertanian 5. Dibaiah pada Zulhijah 23H dan dilantik sebagai khalifah pada 24 Hijrah .

tegas zuhud terhadap Nabi. Beliau memperoleh gelaran "Zun Nurain yang ertinya yang memiliki dua cahaya.w.5 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Ali Bin Abi Talib ►Latar belakang Khalifah Ali Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi Muhammad s. kuat berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Terkenal sebagai seorang dermawan.a.blogspot. beliau diasuh dibawah cahaya Al-Quran setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun (35-40 tahun). Sebabnya ialah kerana Rasulullah s. telah mengahwinkannya dengan dua orang puterinya iaitu yang pertama kali dengan Rugayyah dan sesudah wafatnya semasa Perang Badar.w. beriman dan tangkas menggunakan senjata. ►mempunyai ilmu yang luas. Memerintah selama 12 tahun 3. ►Semasa kanak-kanak dan remaja.2. 4. fasih berpidato dan ahli sastera. beliau diasuh oleh Rasulullah s.com/2009/06/khalifah-ali-bin-abi-talib.a. ►Beliau merupakan orang ketiga memeluk Islam dan merupakan jurutulis Rasulullah dalam menyampaikan perjanjian Hudaibiah pada tahun ke-enam Hijrah dan beliau mujahid yang menyertai semua peperangan bersama-sama Rasulullah kecuali peperangan Tabuk kerana beliau diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemerintah Madinah. beliau dilahirkan 30 tahun selepas kelahiran baginda Rasulullah..w. ►Beliau juga merupakan menantu Rasulullah.a.htm ►Siasah Khalifah Ali • Menggantikan gabenor-gabenor yang dilantik Khalifah Uthman dengan golongan kaum Ansar dan kaum pemberontak (penyokongnya) • Mendapat tentangan gabenor Syam iaitu Muawiyah . http://sahabatmusleem. jurutulis wahyu Nabi Muhammad Khalifah Uthman Menghadapi Tentangan ►Dituduh memihak kepada kaum keluarga (nepotisme) ►Dituduh boros dan mengambil wang baitulmal ►Membenarkan sahabat memiliki tanah di Iraq ►Dituduh memihak kaum Quraisy dan bekas-bekas murtad ►Dituduh membakar dan mencemarkan al-Quran Pemberontakan dan Pembunuhan khalifah Uthman ►Disebabkan ketidakpuasan hati dalam skim pertukaran tanah di Iraq ►Dibunuh oleh pemberontak di bawah pimpinan al-Asytar 5. ► Beliau dipililh menjadi khalifah keempat dalam suasana umat Islam perpecahan selepas pembunuhan Saidina Usman r. maka Rasulullah s.a. telah mengahwinkannya pula dengan Kalthum.a.w. bijak.

Mahu supaya perlantikan khalifah selepas Muawiyah dilakukan secara syura . Tidak berminat politik dan peperangan 2. Tidak mampu menghadapi kekuatan tentera Muawiyah 3.com/t5854-perang-jamal-perang-siffin Bab 6: Pemerintahan dan Pentadbiran Islam selepas pemerintahan Khulafa al-Rasyidin Kerajaan Bani Umaiyah 6.5.6 Peristiwa Perang saudara ►Perang Jamal • Berlaku 11 Jamadilakhir 36H bersamaan 651 M • Perang ini berlaku kerana orang Makkah ingin menjaga kepentingan mereka di Iraq dan bukan atas sebab-sebab membalas denda ke atas kematian Khalifah Uthman ►Perang Siffin • Berlaku pada 37H antara Khalifah Ali dengan Muawiyah • Muawiyah menuduh khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman • Peperangan berlaku antara tentera Khalifah Ali berjumlah 150 000 orang dengan tentera Muawiyah seramai 70 000 orang • Kedua-dua pihak berkhemah di Lembah Siffin selama 3 bulan 657 M • Muawiyah dan Khalifah Ali menandatangi Majlis Tahkim • Pengikut Ali membantah perjanjian tersebut dan keluar dari barisan tentera Ali seramai 12 000 orang (dikenali sebagai Khawarij) ►Perang Nahrawan • Berlaku antara tentera Khawarij dengan tentera Khalifah Ali • Berlaku pada safar 38H • Imej Khaifah Ali terjejas kerana membunuh kaum khawarij yang beragama islam • Muawiyah mengambil peluang ini meluaskan negeri takluknya • Khalifah Ali terbunuh pada 17 Ramadhan 40H ketika berusia 62 tahun Layari: http://putera.1 Kerajaan Bani Umaiyah ►Pelantikan Muawiyah sebagai khalifah • Kelahiran Bani Umaiyah adalah berpuca daripada konflik antara Saiyidina Ali dan Muawiyah • Muawiyah tidak berpusa hati dengan cara Ali mengendalikan kes pembunuhan Uthman • Lahir pada 607 M • Menjadi khalifah pada 41H/661 M ketika berumur 56 tahun • Dianggap ―Tahun Penyatuan‖ kerana umat islam dapat disatukan semula kecuali kaum Khawarij • Pernah menjadi Jurutulis wahyu nabi • Memegang pemerintahan selepas Khalifah Hassan bin Ali menyerahkan jawatan kerana: 1.forumotion.

cekal. Mengubah sistem pemilihan khalifah dari syura kepada sistem warisan 3. kuat.berhati waja. Pemusatan kuasa 4. Melantik saudara sendiri menjadi gabenor iaitu Abdul Aziz Bin Marwan 2. Mahu umat islam bersatu di bawah satu khalifah ►Dasar kerajaan Bani Umaiyah pada zaman Muawiyah • Dasar berbaik-baik dengan pemimpin-pemimpin Arab • Mengekalkan sistem pentadbiran ► Perubahan-perubahan dilakukan Muawiyah 1. Menubuh Pejabat Pendaftaran 7. menghafal seluruh isi al-Quran.bijaksana. Mengatasi gerakan pemberontakan dalam negara yang memecah-belahkan umat islam 2. membenteras rasuah 4. Peristiwa pendudukan Madinah 3. kasar. Meluaskan pentadbiran di Syam 3. Mewujukan kemudahan pos.tegas. minum arak. dianggap pengasas kedua Bani Umaiyah • Lahir 26H di Madinah • Alim. Memindahkan pusat pemerintahan islam dari Madinah ke Damsyik 2. Mengatasi masalah huru-hara . tiada belak kasihan • Pemerintahan ditentang Sayidina Hussein Bin Ali • Sayidina Hussein dibunuh dalam peristiwa Perang Karbala • 3 peristiwa penting semasa pemerintahan: 1. Karbala 2. Menubuh Jabatan Perisik 9.fasig berpidato • Meninggal 705M berumur 60 tahun • Kejayaan: 1. Mengutamakan keturunan Arab 12. Mengadakan pengawal istana 11.4. Mengukuhkan kekuasaan islam pada peringkat antarabangsa melalui ketenteran 3. institusi mahkamah. Serangan ke atas Makkah • Diganti oleh anaknya Muawiyah BinYazid • Meninggal pada 683M ►Dasar pemerintahan Abdul Malik bin Marwan • Khalifah ke-5. Menubuh Pejabat Pos 8. Meniru pentadbiran kerajaan Byzantine 6. Memajukan islam melalui pelbagai pembaharuan • Perubahan pentadbiran: 1. pembinaan limbungan kapal. Mengutamakan bidang pengetahuan ►Pelantikan Yazid sebagai Putera Mahkota • Muawiyah melantik Yazid 676m • Gemar ikut hawa nafsu. pengetahuan luas dalam ilmu hadis • Jaguh politik dan ahli fikah • Berani. Menubuhkan Jabatan Perang 10. Mengadakan pasukan tentera yang kuat 5.cepat marah. keras hati. degil.

2 Faktor-faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah ►Konflik dalaman keluarga Umaiyah ►Sistem pelantikan dua orang Putera Mahkota ►Kelemahan peribadi khalifah ►Wilayah jajahan terlalu luas ►Sistem Monarki ►Permusuhan puak-puak Arab ►Masalah golongan Mawali ►Gerakan golongan Syiah ►Gerakan Abbasiyah Kerajaan Bani Abbasiyah . Semua kegiatan perang dan penaklukan dihentikan 2. Memecat gabenor yang cuai. Hapuskan segala jenis perayaan. Projek ekonomi spt membina saluran air. Memulihkan keamanan di Afrika Utara 6. membezakan cukai tanah dengan cukai kharaj 9. mendalami ilmu hadis.mementingkan diri dan zalim 3. Dalam ekonomi beliau perenalkan cukai tanah.hadiah kepada tetamutetamu.jln-jln pengangkutan perdagangan. Menghapuskan cukai-cukai yang membebankan 8. Menggalakkan perkahwinan campur Arab dan bukan Arab 4.sastera. Mementingkan keadilan 6.5. 717 M • Lahir pada 681M • Warak. sukatan timbangan 11.perbelanjaan yang membazirkan 10. Menghentikan amalan diskriminasi khalifah sebelumnya 5. Menggalakkan kegiatan keilmuan 12. Memperkuat angkatan tetera islam ►Dasar pemerintahan Umar bin Abdul Aziz • Khalifah ke-8. Tolaransi dan adil kepada semua rakyat 6. upacara perasmian kerajaan.penghafal Al-Quran.syair • Dasar pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah • Mementingkan kesejahteraan rakyat dan penyebaran islam • Wafat 101H/720M • Perubahan pentadbiran: 1. Menghentikan adat mencaci Ali bin Abi Talib 7.

ketua Muhajirin. walaupun negara pertama yang diasaskan oleh nabi Muhammad dalam bentuk paling sederhana namun sudah cukup untuk dijadikan model kepada sebuah negara Islam melalui pengkajian prinsip2 dan asas2 utama yang wujud di dalamnya. Ahli majlis tersebut dilantik dan bilangannya tidak terhad. 2. PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH Titik permulaan kepada pembentukan negara Islam Madinah ialah selepas termeterinya Perjanjian Aqabah pertama ( tahun ke 12 kesasulan nabi ) dan Perjanjian Aqabah ke dua ( tahun ke-13) Ekoran perjanjian tersebut. ketua Ansar. berilmu pengetahuan. Anggota majlis syura semasa pemerintahan Nabi seramai 6 orang yang terdiri daripada ulama. 4. Tekanan yang hebat dari musrikin Makkah menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka bermesyuarat dalam menyelesaikan apa sahaja dengan rujukan al Quran dan pandangan serta pendapat nabi. 3. Dari istilah tersebut syura membawa maksud permesyuaratan dalam segala hal berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sebagai satu dasar dalam syariat Islam. Corak pemerintahan dan pentadbiran negara yang pertama dalam Islam telah diasaskan oleh jungjungan besar nabi Muhammad S. Baginda merupakan pemerintah dan pemimpin negara di samping menjadi nabi dan rasul. Nabi meletakkan asas sebuah negara berasaskan 4 perkara i. Syura merupakan satu sendi keimanan dan sifat khusus seorang Muslim. KONSEP SYURA Syura berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud mesyuarat.Sultaniah‖ dan Syed Rashid Rudha dalam ―Al. Juga disebut dalam Surah al Imran ayat 159. Perkara ini dijelaskan dalam al Quran seperti. kecerdasan dan bijaksana. 1. Surah al-Syura ayat 38 ― Dan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat antara mereka‖ ii. Islam – dijadikan rujukan dan landasan ii. Bagi menguruskan perjalanan pemerintahan kerajaan Islam Nabi telah menubuhkan Majlis Syura. nabi berhijrah ke Madinah dan penduduk Madinah Munawwarah melantik Baginda sebagai pemimpin. Panglima Tentera dan Penglima tertinggi Tentera Menurut Al Mawardi dalam kitabnya ―Al Ahkamus.W. i. . pemimpin yang tidak bermesyuarat harus dipecat. Semangat aqidah – bagi menggantikan semangat assabiyyah iv.PEMERINTAHAN ZAMAN NABI MUHAMMAD PENDAHULUAN 1. Seorang pemerintah diwajibkan bermesyuarat (musyawarah) dalam segala hal yang menyentuh kepentingan peribadi dan umum.A. Piagam madinah – sebagai perlembagaan negara. Syura – kaedah pentadbiran iii. Hijrah yang dilakukan ini membawa kepada penubuhan negara Islam 2. Surah al Imran ayat 59 –― Dan bermesyuaratlah kamu dengan mereka dalam urusan itu‖ iii. Prinsip2 dan asas2 yang wujud itu melalui nas wahyu al quran dan sunah ISI PENTING.Khalifah‖ merumuskan ahli majlis syura itu mempunyai keadilan.

ii. iv. Read more: PEMERINTAHAN ZAMAN NABI MUHAMMAD saw ~ Cikgu Zainal http://cikguzainal. Orang Islam (Muhajrin dan ansar ) di satu pihak dan orang Yahudi di satu pihak. i. Bentuk pemerintahan dan pentadbiran zaman nabi mempunyai ciri-ciri berikut. i. Bahagian Kedua – 24 fasal mengenai peraturan membabitkan orang2 Yahudi. Piagam Madinah mengandungi 47 fasal dan merangkumi dua bahagian iaitu. v. Prof Dr Muhammad Hamidunllah – Perlembagaan bertulis yang tertua di dunia dan merupakan satu rekod dunia.3. surat dsb) dan Penterjemah. i. Ibnu Ishaq dalam kitabnya ―Sirah Rasullah‖ dan Ibnu Hisyam dalam ―Al-Sirah al Nabawiyah‖ menyatakan bahawa perlembagaan ini merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah dan orang yang diperintah. . Bahagian Pertama – 23 fasal berkenaan peraturan orang Islam sesama Islam ii. Konsep syura.com/2011/07/pemerintahan-zaman-nabi-muhammadsaw. 4. Sederhana dan ringkas. iv. Mereka dilantik memegang jawatan tersebut secara sukarela dan tidak menerima sebarang gaji / pendapatan negara Tiada Dewan Parlimen dan tiada ahli mesyuarat yang khusus dan tetap. Perlembagaan Madinah dikenali juga dalam bahasa Arab sebagai Syahifah Madinah Perlembagaan Madinah ini menjadi garis dan dasar politik pemerintahan kerajaan Madinah yang diasaskan oleh Nabi.html#ixzz1rtq8bCx7 i. STRUKTUR PEMERINTAHAN Nabi Muhammad telah meletakkan beberapa prinsip umum untuk sesebuah pemerintahannya iaitu. iii. Piagam Madinah dibuat diantara. ii. PIAGAM MADINAH. Jawatan yang wujud adalah seperti berikut Ketua negara Peringkat Tertinggi terdiri daripada Majlis Nuqaba’ (syura) Setiausaha (Sahib al Sir) dan Pemegang amanah.blogspot. Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Khadi. Persamaan taraf Persaudaraan dan perpaduan – tindakan mempersaudarakan pihak Ansar –( Aus dan Khazranj) serta Ansar dan Muhajirin Keadilan Peraturan am atau Perlembagaan negara. Peringkat kedua – Wali / gabenor dan Amil. Penulis ( wahyu. Menurut Dasuki Ahmad dalam ― Ikhtisar Perkembangan Islam‖ menyatakan – Perlembagaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad ini tidak pernah dilakukan oleh mana2 nabi dan rasul sebelumnya. v. iii. Mengetuai kuasa pelaksana/ pentadbiran dan penggubal undang2 Jawatan yang diwujudkan untuk membantu ketua negara hanyalah beberapa jawatan. Antara orang Islam sesama Islam – antara Muhajirin dan Ansar. i. ii. iii. ii.

W pemimpin di Madinah.A. Mereka terjamin dan mendapat perlindungan daripada piagam tersebut Bersama menanggung pembiayaan negara dengan orang islam Masyarakat bukan islam bebas mengamalkan ajaran dan adat istiadat mereka tenpa sekatan.1 Piagam Madinah ►Perlembagaan bertulis pertama yang memenuhi syarat-syarat perlembagaan ►Digubal oleh Nabi Muhammad S.2 ►Menghadapi ►Membentuk ►Menyatukan ►Mewujudkan ►Mewujudkan Sebab-sebab Terbentuknya masyarakat Piagam majmuk Madinah Madinah semua penduduk kaum permusuhan Madinah peraturan yang dipatuhi bersama oleh pelbagai masyarakat perdamaian keamanan dan melenyapkan di .merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia Islam ►Mempunyai 10 bab dan 47 fasal ►Intisari Kandungan Piagam Madinah Politik  Nabi Muhammad S. Perundangan  Undang2x Islam diguna pakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan dlm sesutu kabilah boleh diamal selagi tidak bertentangan dengan Islam. melalui perantaraan Malaikat Jibril • As-Sunnah-sunnah nabi bererti “cara nabi”. Selagi mereka mematuhi peraturan ini.W -622M bersamaan tahun pertama Hijrah .a. al-Quran dan al-Sunnah • Al-Quran. mereka akan diberi perlindungan daripada pemerintah islam. 4.wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s. Hak Bukan Islam Menjamin hak warganegara Madinah sama ada orang islam atau bukan islam.w.  Baginda adalah hakim yg menyelesaikan masalah yg timbul antara orang Islam dan bukan Islam.Pendahuluan ►Sumber pentadbiran Islam. atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. ►Dasar/prinsip • • • pemerintahan Menghapuskan Islam nabi semangat sebagai Muhammad SAW asabiyah landasan Musyawarah 4.A.

fatwa-fatwa Majlis Agama Islam dan khutbah-khutbah Jumaat. tiba-tiba kerajaan mengeluarkan lesen membenarkan orang berjudi.3 ►Mempunyai Kandungan Penting 47 Piagam Madinah fasal ►Terbahagi kepada dua bahagian • Bahagian pertama – 23 fasal yang menyentuh tentang tanggungjawab sesama Islam (Muhajirin dan Ansar) • Bahagian kedua – 24 fasal membabitkan kaum Yahudi 4. . juga. kita berkewajipan menyelaraskan segala bentuk pentadbiran itu dengan kehendak Islam. guru di sekolah. baik di peringkat mana sekalipun.4 ►Semua ►Menjamin ►Terbentuknya ►Kebebasan ►Menyatupadukan ►Nabi ►Dapat ►Konsep ►Perpaduan Muhammad kaum Implikasi bertanggungjawab kebebasan sebuah kerajaan kepada Islam Piagam mempertahankan kaum yang setiap masyarakat kuat dan Madinah Madinah Yahudi utuh penduduk Madinah dan unggul di Madinah Yahudi penduduk Islam SAW mengatur sebagai pemerintah hubungan tertinggi kaum kepada semua persamaan dan keadilan umat ►Pemerintahan bercorak musyawarah Peranan pendidikan dan pentadbiran diselaras Oleh yang demikian apabila kita mengendalikan sesuatu pentadbiran.4. arak atau permainan yang melalalkan. misalnya. Dai apa yang panting dalam hal ini ialah menyelaraskan apa yang dibuat oleh kerajaan dengan apa yang diberitahu kepada umum dan yang diajar oleh tok guru agama di pondok. pensyarah di universiti dan yang kita ajar kepada kanak-kanak kita di rumah. menjual arak di merata-rata tempat sambil meluluskan juga lesen permainan daripada jenis yang boleh menyebabkan kelalaian kepada orang ramai. Kita tidak mahu sesuatu hukum atau undang-undang yang dikatakan haram oleh guru agama di pondok atau di sekolah seperti judi.

atau dengan perkataan lain. Tok guru mengajar agama mengatakan judi itu haram. Dengan cara demikian barulah hukum Tuhan menjadi selaras dan orang ramai tidak akan merasa kekok kerana peraturan yang dibuat oleh kerajaan serupa dengan. jangan semata-mata menganggapkan tempat mereka hanya di balai sah dan di pondok sahaja manakala hal ehwal Dewan Undangan Negeri dan hal ehwal pentadbiran tidak dipeduli langsung kerana dianggap itu bukan tugas mereka. Melalui program tadarus seperti itu kita harap tidak ada lagi anggapan bahawa tok guru itu tugasnya mengajar agama di balaisah (madrasah) atau pusat-pusat pengajian pondok semata-mata manakala kerja-kerja pentadbiran di pejabat-pejabat diserahkan kepada ketua jajahan. Tok guru pondokkah yang betul atau kerajaan? Untuk memberi jawapan yang tepat kepada pertanyaan rakyat terhadap perkara yang sedemikian. ketua jajahan terus juga buat akibat tidak ada perkaitan tujuan sesama mereka. Antara peraturan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kelantan mengikut kehendak Islam ialah menghapuskan pengeluaran lesen judi. perhubungan antarabangsa dan lain-lain. Selagi tok guru sahaja yang baca Qur'an dan yang faham tegahan Tuhan dan sebagainya manakala ketua jajahan tidak mengerti. politil. sekarang mesti dilibat sama oleh ketua-ketua jajahan dan pegawai-pegawai tadbir termasuk penggawa dan penghulu. sebagaimana adanya anggapan kebanyakan orang sebelum ini bahawa tidak ada kaitan antara yang mentadbir dengan yang mengajar hukum Tuhan. Keselarasan dalam pentadbiran antara tok guru yang mengajar hukum Tuhan dengan pegawai yang mengendalikan urusan pentadbiran sangat penting diwujudkan setelah kita sekian lama dikelirukan oleh penjajah Inggeris bahawa pentadbiran negeri tidak ada sangkut paut dengan agama. Pokok pangkalnya adalah kerana intipati ajaran Islam itu sendiri adalah mentauhid atau mengEsakan Allah. tiba-tiba kerajaan mengeluarkan lesen untuk orang berjudi. setelah mengambil alih pemerintahan Negeri Kelantan dalam pilihan raya 1990. Mereka akan jadi serba salah. Ertinya. dan guru-guru agama tidak ada hak mencampuri hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran . Ini membuatkan orang ramai tertanya-tanya hukum yang mana satukah yang perlu dipatuhi. jika tok guru di pondok atau guru di sekolah dan di universiti mengajar dengan mengatakan sesuatu benda itu haram dari segi hukum agama Islam. urusan ekonomi. maka kerajaan yang memerintah juga mesti membuat peraturan mengharamkan benda itu. tidak tahu yang mana satu betul dan harus dlikuti dan yang mana pula tidak betul.Keadaan sebegini boleh menimbulkan kekeliruan kepada rakyat. Memandangkan keselarasan itu penting maka kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah yang diterajui oleh PAS. mengharamkan permainan yang melalaikan orang ramai seperti billiard. penggawa dan penghulu sahaja. snuker dan video game serta melarang orang bukan Islam menjual dan minum arak di merata-rata tempat yang dulu pernah mereka lakukan. Sehubungan dengan itu juga Kerajaan PAS bersama-sama komponen Angkatan di Kelatnan menganjurkan program tadarus peringkat kerajaan dalam bulan puasa di masjid jajahan seluruh Negeri Kelantan. mengesakan manusia dan mengesakan peraturan. kalau sesuatu benda itu Allah mengatakannya haram maka manusia juga mesti kata haram. Berlaku pentadbiran tidak dapat diselaraskan dengan kehendak agama adalah kerana apa yang tok guru kata haram. Kita melaksanakan peraturan ini kerana judi itu memang diharamkan Allah sejak dari dulu dan hukum mengharamkan judi bukan sahaja untuk rakyat Kelantan malah untuk semua umat Islam seluruh dunia. ajaran agama yang diberitahu oleh tok-tok guru. pentadbiran berbentuk Islam diperlukan kerana pentadbiran Islam itu menyatukan segala perkara yang terkandung dalam ajaran agama Islam bermula daripada mengucap dua kalimah syahadat hingga kepada lbadat. telah membuat beberapa perubahan dalam pentadbiran sejajar dengan perjuangan parti ini meletakkan Islam sebagai ad-din untuk keseluruhan cara hidup manusia. Begitu juga dengan pihak tok guru di pondok. selama itulah simpang siur (penyelewengan) berlaku. Tujuannya untuk mengubahkan tradisi bahawa tadarus yang selama ini dianggap kerja tok guru sahaja.

di dalam masjid sepertimana masjid juga sebagai tempat bersembahyang. Selain sebagai tempat ibadat. sama ada dalam membuat undang-undang mengenai ekonomi negeri dengan mengikut sistem riba atau sebagainya. Sebab itu segala bentuk ucapan dan syarahan mestilah juga selari dengan lima rukun yang ditetapkan di dalam khutbah iaitu mesti ada unsur-unsur memuiji Tuhan. Dlm al-Quran ummah Merujuk semua makhluk termasuk jin. ceramah dan kuliah. Ini bererti. dan scterusnya mengenang budi terhadap orang Islam yang masih hidup dan yang sudah mati yang disebut doa kepada muslimin dan muslimat. manusia dan makhluk lain. . Sebagai seorang Islam juga kita mesti yakin sepenuhnya bahawa sebarang ajaran yang berlainan daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah salah. bersyarah untuk angkatan tentera yang akan pergi berperang dan bersyarah untuk orang bertahjud. sebagai tempat mengadakan mesyuarat dengan orang Islam mcngenal sesuatu masalah. melantik panglima perang. Perpaduan ummah di madinah Huraikan peranan Rasulullah s. termasuk memisahkan agama dengan pentadbiran negeri sepertimana yang diajar oleh Inggeris. berpesan kepada umat Islam supaya takut dan bertaqwa kepada Allah. dalam usaha membentuk perpaduan ummah di Madinah. masjid juga berfungsi sebagai pejabat bagi mengendalikan urusan-urusan termasuk perjumpaan Nabi dengan rombongan dari luar negeri. Jadi. Kita mesti akur kepada ajaran Rasulullah kerana baginda yang merupakan mahaguru daripada segala tok guru di atas dunia ini telah menunjukkan contoh kepada kita bahawa mengendalikan pentadbiran negeri adalah sama sekali tidak dapat dipisahkan daripada agama kerana pentadbiran itu sendiri merupakan satu daripada beberapa bab di dalam agama Islam. kita sekarang harus faham bahawa khutbah Jumaat di masjid yang mengandungi lima rukun itu merupakan induk bagi segala ucapan.negeri. pada masa Nabi Muhammad SAW.w. Pengenalan : 1.bererti masyarakat atau umat manusia. Muslihat Inggeris berbuat demikian adalah supaya mereka dapat menjalankan urusan pentadbiran dengan sesuka hati. kerana pihak guru agama tidak boleh menegurnya kerana dibatasi oleh anggapan bahawa politik tidak ada kena mengena dengan agama. berzikir dan beriktikaf.a. Begitu juga peranan ketua jajahan yang mengendalikan pentadbiran mesti selaras dengan apa yang diajar oleh tok guru daripada Qur'an. Contohnya. harus juga dijadikan contoh oleh umat Islam sekarang. membawa ayat Qur'an atau hadis sebagai nas percakapan. 2. salawat kepada Nabi. Definisi Ummah. apa yang umat Islam perlu hayati ialah peranan masjid pada zaman Nabi itu sepatutnya berlanjutan sampai sekarang kerana daripada apa yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan masjid dan pejabat mesti selaras dan sama dari segi peranannya. mengadakan perbincangan dengan orang bukan Islam. di mana-mana sahaja kerana matlamat utama bagi segala kegiatan itu untuk memberi pcngajaran dan kefahaman mengenai perkara-perkara yang dituntut oleh agama. malaikat. masjid dijadikan pusat bagi segala kegiatan Islam. mukminin dan mukminat supaya hubungan kita sesama Islam di seluruh dunia kekal dan bersambung terusmenerus. Semuanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Latar belakang masyarakat Madinah. Selain daripada itu ucapan Nabi Muhammad yang dipanggil khutbah yang sentiasa sama sewaktu berucap di dalam atau di luar masjid.

Setiap diutuskan seorang rasul untuk memberi petunjuk. Contohnya Nabi mempersaudara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. membentuk ummah Pembinaan Masjid :     Usaha pertama Nabi Muhammad s.a. dan Abu Bakar dengan Kharijah. ia tidak sahaja terhad kepada umat Islam sahaja tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah. hak orang-orang bukan Islam.Sebaliknya lebih kepada ikatan kepaercayaan dan akidah. Piagam Madinah / Perjanjian politik :   Diperkenalkan untuk tujuan menyatupadukan masyarakat Madinah yang majmuk.a. manusia dan makhluk lain. Masjid terawal yang dibina ialah masjid Nabawi Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah. tanggungjawab terhadap terhadap negara Madinah. pusat pengajian. Mereka dikeluarkan dari kota Madinah dan sekaligus terkeluar dari lingkungan ummah Nabi Muhammad s. Golongan ini sudah lama bermusuhan di Madinah kerana kegiatan orang Yahudi yang sering melaga-lagakan golongan ini untuk kepentingan mereka.w telah berjaya membentuk satu ikatan yang kukuh di kalangan umat Islam.w di Madinah.3. Mengambil tindakan memerangi serta menghalau serta menghukum golongan Yahudi yang melanggar Piagam Madinah : . Isi-isi penting : Cara Rasulullah s. malaikat.aw. tempat beribadat. 4. 5.a.w.w apabila mereka enggan mematuhi piagam Madinah. tanggungjawab orang Islam sesama Islam.a. Menyatupadukan Aus dan Khazraj :   Bertujuan menamatkan permusuhan tradisi. Kandungan Piagam ini mencatatkan hak dan tanggunjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah. Konsep persaudaraan ini tidak melewati batas persaudaraan yang mempunyai darah keturunan dan mereka dilarang mewarisi harta. Perkataan ummah disebut 40 kali dlm al-Quran. Orang Islam dengan orang bukan Islam. pusat pentadbiran dan berurusniaga. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi Muhammad s. Dalam konteks ummah pada zaman Nabi Muhammad s. di Madinah Fungsi masjid ialah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan. Dalam al-Quran ummah merujuk semua makhluk termasuk jin. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar :     Bertujuan untuk saling membantu .

maka konsep ummah kini hanyalah umat Islam sahaja.dihalau kerana menyokong kaum Quraisy dalam perang Uhud dan membuat pakatan untuk membunuh Nabi. Langkah yang dijlnkan oleh Nabi Muhammad menjanjikan kota Madinah kuat dan dapat meluaskan empayar.diusir kerana mempersenda-senda kemenangan umat Islam dalam perang Badar. iaitu semua lelaki dewasa dibunuh. Memperkenalkan sistem ekonomi yang adil serta menghapuskan sebarang bentuk penindasan khususnya amalan riba. manakala golongan wanita dan kanak-kanak diusir dari Madinah. Kesimpulan :   Nabi Muhammad pemikir dan pemimpin yang bijak. dan secara tidak langsung negara menjadi aman dan stabil. harta dirampas. Sumber : http://fastnote.com/perpaduan-ummah-di-madinah/ . Nabi menggalakkan kegiatan pertanian dan perdagangan.    Bani Qainuqa‘. Implikasi pengusiran golongan Yahudi ini.wordpress. Bani Quraizah – Dikenakan hukuman yang lebih keras. Bani Nadhir.perkampungan mereka dikepung seterusnya mereka diusir keluar dari Madinah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful