GEJALA GANGSTERISM DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH BAB 1 PENDAHULUAN 1.

0 PENGENALAN

Sekolah merupakan sebuah institusi yang amat penting dalam negara. Di sinilah generasi pemimpin dan peneraju negara di masa hadapan, dididik dan dibentuk. Bukan begitu sahaja, institusi sekolah juga merupakan tempat pemupukan dan pembentukan jati diri dan patriotisme anak bangsa selain berfungsi sebagai tempat pendidikan akademik dan kemahiran. Fungsi sekolah sebagai sebuah institusi yang membentuk dan mendidik anak bangsa mengikut kehendak dan acuan wawasan negara merupakan satu tugas yang amat mencabar. Semua pihak yang terlibat dalam institusi sekolah seperti pihak kerajaan, pentadbir, guru, ibubapa dan murid memikul tanggungjawab yang besar dalam menentukan kejayaan generasi anak bangsa di masa hadapan. Hussein Haji Ahmad (1993) telah menyenaraikan beberapa fungsi umum pendidikan iaitu seperti sebagai penyalur budaya dan ilmu, penyalur kemahiran dan ketrampilan, penyalur kepercayaan dan sistem, persediaan untuk alam pekerjaan, pengawasan belia, remaja dan kanak-kanak, dan perhubungan rakan sebaya. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa peranan sistem pendidikan sehingga akhir tahun 1980-an bermotif tiga perkara utama. Pertamanya pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja negara. Keduanya pendidikan sebagai asas perpaduan kaum. Ketiganya pendidikan adalah untuk pembinaan disiplin dalam kalangan rakyat berbilang kaum.

Displin adalah satu elemen yang penting di dalam menentukan ketertiban sesuatu sistem dan merupakan satu aspek yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh itu disiplin hendaklah diberi perhatian berat oleh semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah. Sehubungan dengan itu, guru-guru, para pelajar dan ibu bapa harus memainkan peranan dalam membina disiplin yang mantap di sekolah agar proses pengajaran dan pembelaran akan lebih licin dan lancar. Adalah menjadi harapan bagi unit disiplin di setiap sekolah untuk melahirkan generasi yang cemerlang bukan setakat akademiknya tetapi juga membina akhlak dan sahsiah diri yang sempurna mengikut acuan budaya timur yang luhur dengan budi bahasa yang tinggi. Kebanyakan masalah jenayah di sekolah bermula dengan masalah gangsterisme. Keseriusan masalah gangsterisme dalam kalangan murid sekolah perlulah ditangani dengan segera. Jika tidak, ianya mungkin menjadi satu masalah besar kepada negara pada masa hadapan. Sesuatu usaha perlulah dilakukan bagi mengenal pasti tahap masalah tingkah laku gangsterisme di sekolah supaya satu program pencegahan dapat dijalankan dengan berkesan. Foucault (1997) mengatakan disiplin merupakan suatu bentuk pengawasan dan membiasakan amalan-amalan yang dikehendaki. Pandangan beliau melihat sekolah sebagai sebuah ‘mesin pedagogi’ dan pelajar-pelajar didisiplinkan supaya mematuhi peraturanperaturan. Berbagai-bagai cara disiplin dijalankan seperti dengan mengadakan jadual waktu, sistem pastoral, buku kedatangan, perhimpunan, pakaian seragam, peperiksaan dan pengredan. Pandangan ini seperti ini memang tepat dalam konteks menyediakan generasi akan datang di dalam masyarakat. Sesebuah masyarakat kebiasaanya hanya akan mencapai kemajuan jika mempunyai anggota-anggota yang berdisiplin.

Manakala Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun 1979 mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Disiplin juga bermakna kesanggupan seorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan, menghormati hak individu lain. Kesanggupan mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Kesanggupan hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mempunyai semangat tolong-menolong. Kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. Diperoleh pada Ogos 22, 2009 daripada http://www.sabah.edu.my/smtekniktwu/disiplin.html. Disiplin juga adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Diperoleh pada Ogos 23, 2009 daripada http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=20&idpage=632 . Disiplin akan melahirkan individu yang dapat memimpin diri sendiri dalam hidupnya pada masa hadapan. disiplin diri bagi setiap individu adalah mustahak dalam usaha mewujudkan satu masyarakat Malaysia yang bertatasusila, bersatu padu , demokratik, adil, liberal dan progresif. Disiplin juga akan melahirkan individu yang kreatif, mempunyai jati diri yang tinggi dan sentiasa memelihara harga diri dalam masyarakat yang bergerak ke arah kemajuan.

1.1

Pernyataan Masalah

Hampir seringkali akhbar arus perdana menceritakan tentang perlakuan gangster pelajar sekolah. Mereka yang seakan suka menunjuk-nunjuk kekuatan supaya dapat menindas orang yang lemah. Siapa yang kuat pastilah dia yang akan menang. Itulah slogan 'anak jantan' yang pantang dicabar. Tiada apa yang perlu dibanggakan bagi golongan seperti mereka. Ini kerana mereka sendiri bergantung perlindungan kepada kumpulan samseng yang lain. Kelakuan seperti itu sudah pastilah menampakkan ketidakmatangan dalam mendepani pentas kehidupan dunia. Buktinya tahun lalu sahaja, seramai 8,809 pelajar berusia antara 7 dan 18 tahun ditahan di seluruh negara kerana terlibat dalam kes-kes jenayah. Daripada jumlah itu, 3,683 terlibat dalam jenayah kekerasan manakala selebihnya jenayah harta benda.. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, remaja berusia 16 hingga 18 tahun mendahului senarai dengan 6,435 tangkapan, diikuti pelajar berusia 13 hingga 15 tahun (2,227 tangkapan). Tidak kurang hebatnya, kanak-kanak berusia tujuh hingga 12 tahun turut termasuk dalam senarai itu dengan 147 tangkapan. Pelajar daripada kaum Melayu mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 72.7 peratus atau 6,401 orang diikuti India (10 peratus atau 876 orang) dan Cina (7.3 peratus atau 641 orang). Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Mohd. Bakri Mohd. Zinin berkata, pihaknya memandang serius statistik tersebut dan sentiasa mencari jalan untuk mengatasinya (Utusan Malaysia, 2009). Bagi kumpulan pelajar ini yang melanggar norma masyarakat setempat ataupun dalam institusi sekolah dikenali sebagai disiplin mereka kategorikan sebagai devian dan delinkuen. Mungkin perkataan ini asing bagi kita kerana ia jarang digunakan dalam bahasa seharian kita. Kita lebih gemar memberi label bagi kumpulan ini sebagai samseng, perogol, kaki ponteng, penagih dadah, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Mereka yang melanggar norma masyarakat setempat ini dikenali sebagai kumpulan yang bertingkah laku devian dan apabila golongan ini merujuk kepada mereka yang masih bersekolah atau remaja akan dikenali sebagai delinkuen. Apa yang jelas, delinkuen atau gangsterisme ini adalah tingkah laku yang melanggar peraturan dan undang-undang atau berkelakuan yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Sehubungan daripada pernyataan-pernyataan di atas

Soalan-soalan kajian mengenai gejala gangsterisme di sekolah menengah ini dibuat berdasarkan objektif-objektif kajian di mana setiap soalan mewakili satu objektif. Objektif khusus kajian ini adalah: 1. Untuk mengenal pasti punca-punca pelajar melakukan gangsterisme. Berikut merupakan soalan-soalan yang telah dibina berdasarkan objektif kajian: 1.3 Objektif Kajian Objektif umum kajian ini dijalankan adalah untuk melihat kewujudan perlakuan gangsterisme dalam pelajar sekolah menengah daripada perspektif pelajar dan guru. Untuk mengenal pasti jenis-jenis gangsterisme yang berlaku di sekolah. Apakah jenis-jenis gangsterisme yang berlaku di sekolah menengah? 4. Adakah kelas sosial pelajar berperanan dalam menentukan pelaku gangsterisme? . 1. Soalan-soalan ini juga memandu pembinaan soalan-soalan dalam borang soal selidik. 3.3 Soalan-soalan Kajian Soalan kajian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Untuk melihat perkaitan antara gangsterisme dengan kelas sosial pelajar. Apakah punca-punca pelajar melakukan gangsterisme? 2. 4. Adakah terdapat perbezaan pola gangsterisme mengikut gender? 3. 2. Untuk melihat perbezaan masalah gangsterisme mengikut gender.maka satu kajian mengenai masalah disiplin gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah perlu dijalankan. 1.

Sukar untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada sebilangan responden. Ini memberi kesan kepada dapatan kajian memandangkan dapatan kajian amat bergantung kepada kejujuran pelajar-pelajar yang terpilih sebagai responden atau sampel dalam memberikan jawapan tepat dan benar kepada soal selidik yang dikemukakan. Selain itu. sampel kajian adalah kecil berbanding dengan populasi sebenar sampel di sesebuah sekolah. Ada segelintir di antara mereka tidak menjawab soalan dengan serius dan jujur. Terdapat perbezaan antara bentuk gejala gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah berdasarkan tempat tinggal pelajar. Ini menyebabkan dapatan kajian tidak dapat diperolehi secara tepat dan benar.1. 4. Terdapat hubungan antara taraf pendapatan keluarga dengan gejala gangsterisme yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Terdapat hubungan antara taraf pendidikan penjaga dengan gejala gangsterism yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Soalan kajian hanya dapat diedarkan kepada beberapa kelas sahaja dan tidak dapat diberikan kepada semua kelas dalam satu-satu tingkatan. Ini bererti ada sesetengah soalan kajian tidak sampai kepada sasaran kajian iaitu pelaku gangsterisme itu sendiri. Tidak terdapat perbezaan bentuk gangsterisme mengikut gender pelajar sekolah menengah rendah. Maka. 3. masalah utama yang dihadapi adalah untuk mendapatkan sampel yang memuaskan. 2.4 Hipotesis 1. Namun untuk mendapatkan bilangan sampel yang ramai adalah perlu meneliti terlebih dahulu had-had masa dan kos bagi sesuatu kajian itu. H 1 H 1 H 1 H 0 1. Dalam kajian ini. .5 Batasan Kajian Batasan kajian merupakan had-had atau kekurangan kajian. berkemungkinan besar ada sebilangan pelaku gangsterisme yang tidak terpilih sebagai responden. Ini adalah kerana pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel rawak.

Para guru yang terlibat secara langsung dengan tingkah laku pelajar di kelas. Jabatan Pendidikan Negeri dan Sekolah dalam mengukur tahap tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. boleh digunakan dalam perancangan program-program intervensi. puncapunca kejadian gangsterisme. Dapatan daripada kajian ini juga dapat menjelaskan lagi tentang tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah terutama dari segi jenisjenis tingkah laku gangsterisme dan kekerapan kejadian tingkah laku gangsterisme yang dialami oleh pelajar sekolah menengah. akan mendapat faedah daripada dapatan kajian ini. Data yang diperolehi seperti jenis tingkah laku gangsterisme yang kerap berlaku di sekolah.7 Kepentingan Kajian Kajian ini akan dapat memberikan satu gambaran yang umum tentang tahap tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah.1. Kajian ini juga akan memberi maklumat yang baru berkenaan tingkah laku gangterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Dapatan kajian ini akan dapat membantu guru untuk mengatasi dan mencegah masalah gangsterisme yang berlaku di kelas atau di sekolah. pencegahan dan penyelesaian masalah tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah. Dapatan kajian ini juga dapat digunakan sebagai garis panduan serta asas kepada pembentukan polisi bagi menangani dan mencegah tingkah laku gangterisme di sekolah seperti polisi antigangster. Selain itu. . dapatan daripada kajian ini akan dapat digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Penggunaan indeks tingkah laku gangsterisme sekolah dalam menentukan tahap tingkah laku gangsterisme di sekolah merupakan satu cara bagaimana tahap tingkah laku gangsterisme di sekolah boleh ditentukan. Ianya juga akan membekalkan maklumat-maklumat yang baru berkenaan tingkah laku gangsterisme yang boleh digunakan oleh guru bagi menangani masalah buli yang berlaku di kelas mereka.

pertubuhan belia. kesatuan guru dan pertubuhan kemasyarakatan boleh memperoleh faedah daripada dapatan kajian ini dalam usaha merancang program kemasyarakatan ke arah masyarakat yang berbudi bahasa dan cemerlang.Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelajar sekolah seperti ibu bapa dan masyarakat serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti PIBG. .

Golongan remaja ini mudah terdedah dengan keadaan persekitaran dengan syarat mereka dapat memperolehi keseronokan dalam kumpulan mereka. Ikatan yang pada mulanya tidak sehaluan bertukar menjadi lebih erat ditambah semangat setia kawan atau kukuh serta mengamalkan tradisi kumpulan. Keadaan menjadi bertambah serius apabila didapati semakin ramai pelajar perempuan dan murid sekolah rendah di kesan terlibat dengan gejala samseng yang dikenali sebagai gangsterisme. Thrasher (1961) juga mendefinisikan gang sebagai satu kumpulan yang mempunyai ciri -ciri seperti mengikut tingkahlaku yang sama. perjumpaan secara bersemuka. Secara evolusi kumpulan ini menjadi satu kumpulan gangster yang seringkali melakukan tindakan-tindakan ganas yang bercorak anti sosial.BAB 2 SOROTAN LITERATUR 2. Peningkatannya kelihatan seiring dengan kemajuan dan pembangunan Negara. Menurut Miller’s (1980). Manakala Klein & Maxson pula menekankan gang ini adalah .0 Gangsterisme Dalam Kalangan Remaja Gangsterisme adalah jenis salah laku yang sudah lama wujud dalam kalangan pelajar dan masih berterusan hingga kini. Thraser (1963) menyatakan bahawa kewujudan gangster adalah hasil daripada perkembangan sesuatu kumpulan rakan sepermainan juvenil yang bertukar kepada perlakuan devian. konflik dan mempunyai perancangan. definisi gang ini adalah termasuk dalam aktiviti haram dan sentiasa berubah-ubah. gerakan secara berunit. Menurut Thrasher (1963) yang merupakan pelopor awal tentang kajian gangsterisme mengutarakan bahawa pada awal remaja golongan ini berpotensi untuk mewujudkan gang.

delinkuen dan tindakan ganas oleh para remaja merupakan perlakuan yang diwariskan oleh para remaja lelaki yang lebih tua kepada yang lebih muda dan aktiviti -aktiviti tertumpu beberapa kawasan di luar sekolah. Menurut Taylor (1993). Keprihatinan mereka dalam mengenal pasti punca dan tanda-tanda awal perlakuan gangsterisme adalah amat penting bagi menangani masalah perlakuan gangsterisme di sekolah. Mereka mencadangkan 3 kriteria untuk mendefinisikan gang iaitu: a) Aktiviti kumpulan secara umumnya di pandang negatif oleh undang-undang.suatu aktiviti haram dan suatu yang kritikal. terdapat empat kriteria yang berbeza mengenai gang daripada aspek fungsi remaja dan lain-lain jenis kumpulan remaja. Pihak sekolah terutama sekali pihak guru perlu peka terhadap masalah ini. Sekolah seharusnya menjadi kawasan yang selamat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kriteria itu adalah termasuk: a) Struktur organisasi yang formal (bukan sindikit) b) Kepimpinan c) Mengenal pasti kawasan jajahan d) Interaksi semula e) Perkara yang melekakan atau tingkah laku ganas Menurut Lal et. Sebarang ancaman serta rasa tidak selamat dalam kalangan pelajar akibat masalah perlakuan gangsterisme ini sedikit sebanyak akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga . b) Masyarakat mengiktiraf kumpulan tersebut. (1993) perlakuan gangsterisme merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius dan strategi mengurangkan masalah itu. Menurut Haslina Hassan (2000). al. Persekitaran sekolah yang selamat dan selesa dapat menjana proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. c) Aktiviti yang dipandang negatif oleh kumpulan masyarakat.

1 Gangsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Malaysia Seterusnya sejak akhir-akhir ini terdapat suara-suara yang mula mempersoalkan tentang penglibatan generasi muda dalam aktiviti -aktiviti sosial yang boleh merosakkan keutuhan struktur masyarakat di negara ini. Laporan kajian ini yang diumumkan baru-baru ini menjelaskan tentang penularan gengsterisme yang semakin berleluasa di sekolah -sekolah menengah seluruh negara sekarang. Semua pihak mahukan sekolah sebagai sebuah tempat yang selamat untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan semua pihak yang terlibat di dalam bidang pendidikan sama ada para pendidik. sekali gus membimbangkan. mendapati faktor untuk mendapatkan kuasa dan status merupakan penyebab utama para remaja menyertai gangster jalanan di Amerika Syarikat. Di sekolah-sekolah di Malaysia pula. Utusan Malaysia keluaran 30 Mac 2004 telah melaporkan seorang pelajar . Laporan akhbar mengenai kes-kes perlanggaran disiplin.dengan Bodinger-de-Uriarte (1993). keganasan dan buli yang berlaku di sekolah merupakan perkara biasa pada hari ini. Majoriti daripada gangster tersebut merupakan gang lelaki dan ahli-ahli terdiri daripada mereka yang mempunyai latar belakang etnik yang sama. Masalah pelanggaran disiplin di sekolah tidak pernah selesai sejak dahulu sehinggalah sekarang. 2. masalah buli merupakan satu masalah disiplin yang utama pada ketika ini. 1997). memeras ugut. Apa yang memeranjatkan. Laporan tentang salah laku para pelajar sentiasa mendapat tempat didalam akhbar di negara kita. Fenomena ini telah menunjukkan bertambah kejadian membakar bilik guru. Fakta kajian menunjukkan satu pertiga dari 1560 buah sekolah menengah kita adalah berisiko tinggi dan terdedah kepada berbagai -bagai kongsi gelap (Berita Harian. vandalisme. 1998 ). penagihan dadah ( Utusan Malaysia. ibu bapa serta pihak kerajaan. mengenai hasil satu kajian yang dibuat oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pendidikan pada tahun 1999. Akhbar perdana.

Menurut Lal et. rogol. telah sedikit sebanyak menjejaskan peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan pendidikan generasi masa hadapan negara. seramai 8. Masalah ini perlu ditanggani dengan segera dan sebaik mungkin kerana ia bukan sahaja menjatuhkan imej sekolah sebagai institusi pembentuk jati diri dan pendidikan anak bangsa. Zinin berkata.435 tangkapan.3 peratus atau 641 orang). Daripada jumlah itu.401 orang diikuti India (10 peratus atau 876 orang) dan Cina (7. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Pelajar daripada kaum Melayu mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 72. kanak-kanak berusia tujuh hingga 12 tahun turut termasuk dalam senarai itu dengan 147 tangkapan.tingkatan empat sekolah menengah agama meninggal dunia akibat dibelasah oleh sekumpulan pelajar senior. Berdasarkan rekod polis pula. Kebanyakan kes-kes ini berpunca daripada perbuatan gangsterisme. 3.. BeritaHarian 25 Mac 2004) menunjukkan peningkatan jumlah jenayah juvana yang dilakukan oleh pelajar sekolah seperti gangterisme. Menurut statistik yang dikeluarkan.809 pelajar berusia antara 7 dan 18 tahun ditahan di seluruh negara kerana terlibat dalam kes-kes jenayah. remaja berusia 16 hingga 18 tahun mendahului senarai dengan 6. Bakri Mohd. Tetapi akan juga memberi impak kepada survival dan kemajuan negara pada masa hadapan. Menurut statistik yang telah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Bukit Aman.683 terlibat dalam jenayah kekerasan manakala selebihnya jenayah harta benda. pergaduhan. Tidak kurang hebatnya. 29 Mac 2004). (1993) perlakuan gangsterisme merupakan masalah yang . tahun 2008 sahaja. 25 Mac 2004). terdapat lebih 35 kes pelajar sekolah mati atau cedera akibat dibelasah dilaporkan dalam tempoh lima tahun iaitu dari 1999 hingga 2003 (Utusan Malaysia. 2009). Diikuti pula dengan laporan-laporan akhabar (Harian Metro.227 tangkapan). diikuti pelajar berusia 13 hingga 15 tahun (2. seks bebas dan buli. pihaknya memandang serius statistik tersebut dan sentiasa mencari jalan untuk mengatasinya (Utusan Malaysia. Ini ditambah lagi dengan kejadian jenayah serta perlanggaran displin yang serius terjadi di dalam kawasan sekolah (Utusan Malaysia.Datuk Seri Mohd.7 peratus atau 6. al. 25 Mac 2004.

Sebarang ancaman serta rasa tidak selamat dalam kalangan pelajar akibat masalah perlakuan gangsterisme ini sedikit sebanyak akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. pihak sekolah terutama sekali pihak guru perlu peka terhadap masalah ini. Sekolah seharusnya menjadi kawasan yang selamat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh itu.0 Pengenalan . Keprihatinan mereka dalam mengenal pasti punca dan tanda-tanda awal perlakuan gangsterisme adalah amat penting bagi menangani masalah perlakuan gangsterisme di sekolah.memerlukan perhatian serius dan strategi mengurangkan masalah itu. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. Persekitaran sekolah yang selamat dan selesa dapat menjana proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Kajian ini akan dapat memberikan satu gambaran yang umum tentang tahap tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Jabatan Pendidikan Negeri dan Sekolah dalam mengukur tahap tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Selain itu. Dapatan kajian ini juga dapat digunakan sebagai garis panduan serta asas kepada pembentukan polisi bagi menangani dan mencegah tingkah laku gangterisme di sekolah seperti polisi antigangster. Penggunaan indeks tingkah laku gangsterisme sekolah dalam menentukan tahap tingkah laku gangsterisme di sekolah merupakan satu cara bagaimana tahap tingkah laku gangsterisme di sekolah boleh ditentukan. puncapunca kejadian gangsterisme. boleh digunakan dalam perancangan program-program intervensi. pencegahan dan penyelesaian masalah tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah. Data yang diperolehi seperti jenis tingkah laku gangsterisme yang kerap berlaku di sekolah. Para guru yang terlibat secara langsung dengan tingkah laku pelajar di kelas. dapatan daripada kajian ini akan dapat digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Kajian ini juga akan memberi maklumat yang baru berkenaan tingkah laku gangterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Dapatan kajian ini akan dapat membantu guru untuk mengatasi dan mencegah masalah gangsterisme yang berlaku di kelas atau di sekolah. Dapatan daripada kajian ini juga akan dapat menjelaskan lagi tentang tingkah laku gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah terutama dari segi jenisjenis tingkah laku gangsterisme dan kekerapan kejadian tingkah laku gangsterisme yang dialami oleh pelajar sekolah menengah. Ianya juga akan membekalkan maklumat-maklumat yang baru berkenaan . akan mendapat faedah daripada dapatan kajian ini.

Manakala di Kedah pula. Namun. nama-nama sekolah yang dipaparkan adalah merupakan nama samaran bagi menjaga sensitiviti pihakpihak tertentu.tingkahlaku gangsterisme yang boleh digunakan oleh guru bagi menangani masalah buli yang berlaku di kelas mereka. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelajar sekolah seperti ibu bapa dan masyarakat serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan seperti PIBG. 3. kajian telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pasir yang terletak di daerah Gurun. Di Perak pula. kesatuan guru dan pertubuhan kemasyarakatan boleh memperoleh faedah daripada dapatan kajian ini dalam usaha merancang program kemasyarakatan ke arah masyarakat yang berbudi bahasa dan cemerlang.2 Kaedah Kajian Kajian mengenai gejala gangsterisme ini menggunakan kaedah berbentuk kuantitatif di mana pemilihan sampel dibuat secara rawak. kajian telah dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Dua di daerah Perak Tengah. pertubuhan belia. Ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat . Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Asmah telah menjadi sasaran kajian di negeri Kelantan di mana sekolah ini terletak di daerah Tumpat. Perak dan Kedah.1 Tempat Kajian Kajian ini telah dijalankan di tiga buah sekolah menengah yang mewakili negeri masingmasing iaitu di Kelantan. 3.

3 Populasi dan Sampel Kajian Populasi kajian adalah jumlah keseluruhan pelajar yang ingin dikaji. Kaedah soal selidik dipilih berbanding teknik temubual kerana dapat menjimatkan masa. 3. Pembahagian jumlah sampel adalah bergantung kepada jumlah keseluruhan sampel di setiap sekolah. 350 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Dua dan 330 di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pasir. Kaedah soal selidik boleh dijalankan terhadap sampel yang banyak pada satu-satu masa berbanding kaedah temu bual yang hanya boleh dijalankan terhadap satu sampel sahaja dalam satu-satu masa. Pelajar-pelajar yang dikaji merupakan pelajar sekolah menengah yang terdiri daripada pelajar tingkatan satu hingga tingkatan tiga. Kaedah sampel yang . Ini bermakna dengan banyaknya jumlah maklumat yang diperolehi.sebenar dan jitu tentang kajian yang dijalankan. Jumlah sampel kajian adalah sebanyak 40 orang iaitu 15 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Asmah. Sampel kajian pula merupakan individu-individu yang menjawab soalan-soalan penyelidikan. Populasi kajian secara keseluruhan di ketiga-tiga buah sekolah adalah seramai 1110 orang iaitu 430 orang di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Asmah. tetapi berbanding dengan kaedah soal selidik di mana sampel hanya perlu menanda sahaja pada borang soal selidik. kaedah soal selidik dipilih dalam penyelidikan ini. maka penganalisaan yang dibuat terhadap hasil dapatan yang banyak akan menghasilkan maklumat yang lebih tepat. Oleh itu. 15 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Dua dan 10 di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Pasir. kaedah temu bual sukar untuk dilakukan kerana sampel biasanya enggan untuk memberikan kerjasama dalam aktiviti yang melibatkan lisan. Selain itu. Kaedah ini juga mudah untuk dijalankan kerana tidak perlu untuk memilih sampel kajian di mana setiap orang dalam populasi boleh dijadikan sampel berbanding kaedah kajian berbentuk kualitatif di mana sampel perlu dipilih bagi mewakili sesuatu kelompok.

Tujuan penggunaan sampel ini adalah supaya sampel-sampel yang dipilih dapat mewakili populasi.diguna pakai dalam penyelidikan ini adalah sampel rawak (random) di mana pemilihan sampel dibuat secara bebas dengan memegang prinsip setiap orang dalam populasi mempunyai peluang untuk dipilih sebagai sampel. BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 4.0 Pengenalan .

Seramai 40 orang pelajar menengah rendah dalam lingkungan 13 hingga 15 tahun terlibat dalam menjadi responden kajian mengenai masalah gangsterisme dalam kalangan pelajar menengah rendah.1.1: Kekerapan Pelajar Sekolah Menurut Gender.1 menunjukkan bilangan dan peratus pelajar (respondan kajian) yang terlibat dalam kajian menurut jantina. Kedah dan Kelantan. Jantina Lelaki Perempuan Kekerapan 23 17 Jadual 4. Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Gender 25 20 kekerapan 15 kekerapan 10 5 0 lelaki gender perempuan Graf 4. graf dan penerangan ringkas tentang graf tersebut.1 Latar Belakang Sampel Jadual 4. 4.1: Kekerapan Pelajar Sekolah Menurut Gender.1.1. Dapatan adalah hasil daripada soal selidik yang dijalankan di tiga buah sekolah yang terletak di Perak. Kesemua dapatan dipersembahkan dalam bentuk jadual. Daripada graf kajian mendapati seramai 23 respondan yang ponteng terdiri daripada pelajar lelaki dan 17 responden adalah terdiri daripada pelajar perempuan. .

1. Kumpulan umur lingkungan 14 tahun pula mencatatkan kekerapan terendah.1.Jadual 4.1. Jadual 4.2 : Bilangan Pelajar Sekolah Menurut Kumpulan Umur. .3 berikut menunjukkan lokasi pelajar mengikut tempat penginapan yang didiami. Umur (thn) Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Kekerapan 13 11 23 Jadual 4.1. Daripada jadual di atas didapati bahawa pelajar yang berumur lingkungan 15 tahun adalah merupakan responden tertinggi diikuti dengan pelajar yang berumur 13 tahun.2 memaparkan bilangan dan peratus pelajar (respondan kajian) menurut kumpulan umur mereka. Kekerapan Melawan Bilangan Pelajar Sekolah Mengikut Kumpulan Umur 25 20 Kekerapan 15 Kekerapan 10 5 0 Tiga Belas Empat Belas Kumpulan Umur (thn) Lima Belas Graf 4.2 : Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Kumpulan Umur.

Tempat Tinggal Taman Perumahan Kampung Bandar Kekerapan 16 13 11 Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Lokasi Tempat Tinggal 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Taman Perumahan Kampung Bandar Lokasi Tempat Tinggal Kekerapan Kekerapan Graf 4.1. Jadual 4. didapati bahawa kekerapan tertinggi responden mendiami kawasan perumahan. Berdasarkan graf di atas. Pekerjaan Bapa Kakitangan Swasta Peniaga Kerja Sendiri Tidak Bekerja Kekerapan 7 6 13 3 .3: Lokasi Tempat Tinggal Pelajar (respondan kajian). Kekerapan terendah bagi kajian sampel responden mengikut lokasi adalah dikawasan bandar.4 Menunjukkan Jenis Pekerjaan Bapa Pelajar Mengikut Bilangan Kekerapan. Kawasan kampung pula mencatatkan kekerapan kedua tertinggi.1.

5 Menunjukkan Jenis Pekerjaan Ibu Pelajar Mengikut Bilangan Kekerapan. Pekerjaan Ibu Kakitangan Kerajaan Kakitangan swasta Kerja sendiri Tidak Bekerja Kekerapan 14 2 3 21 .1. Kekerapan terendah mengikut pekerjaan bapa pula diwakili golongan tidak bekerja iaitu seramai 3 orang.Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Pekerjaan Bapa 14 12 Kekerapan 10 8 6 4 2 0 kakitangan swasta peniaga kerja sendiri tidak bekerja Kekerapan Pekerjaan Bapa Graf 4.1. Jadual 4. Lain-lain pekerjaan ialah peniaga iaitu dengan kekerapan sebanyak 6 orang. Bapa responden yang menjawat jawatan swasta pula mencatatkan kekerapan kedua tertinggi iaitu dengan jumlah 7 orang.4 Menunjukkan Kekerapan Bilangan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa Data dalam graf 4 menunjukkan kekerapan tertinggi pekerjaan bapa responden adalah golongan bekerja sendiri dengan jumlah 13 orang.

Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Pekerjaan Ibu 25 20 Kekerapan 15 Kekerapan 10 5 0 Kakitangan Kerajaan Kakitangan swasta Kerja sendiri Tidak Bekerja Pekerjaan Ibu Graf 4. Ini diikuti dengan kakitangan kerajaan dengan jumlah kekerapan sebanyak 14 orang. Golongan yang mewakili penjawat swasta pula mencatatkan kekerapan terendah iaitu dengan 2 orang.5 Menunjukkan Kekerapan Bilangan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Golongan tidak bekerja mewakili data tertinggi dalam kajian kekerapan responden mengikut pekerjaan ibu iaitu sebanyak 21 orang.1.6 Menunjukkan Kekerapan Responden Mengikut Anggaran Pendapatan Ibu Bapa. Jadual 4. Anggaran Pendapatan kurang dari 1000 1000-2000 2000-3000 3000 ke atas Kekerapan 14 9 9 8 .1.

1. Golongan ibu bapa yang mempunyai pendapatan melebihi RM3000 mencatatakan nilai kekerapan terendah. . Kekerapan kedua tertinggi pula diwakili oleh golongan yang berpendapatan purata diantara RM1000-RM2000 dan RM2000-RM3000.Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Pendapatan Ibu Bapa 16 14 12 10 8 6 4 2 0 kurang dari 1000 1000-2000 2000-3000 3000 ke atas Kekerapan Kekerapan Pendapatan (RM) Graf 4.6 Menunjukkan Kekerapan Pelajar Sekolah Mengikut Pendapatan Ibu Bapa Data daripada graf kajian mendapati golongan ibu bapa yang berpendapatan kurang dari RM1000 mencatatkan kekerapan tertinggi.

1: Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme.1: Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme. Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme 30 25 20 15 10 5 0 23 18 10 9 10 12 7 10 9 7 24 Tidak pernah Satu kali Lebih dari satu kali Kekerapan 21 9 10 21 Melawan guru Bergaduh Menconteng Merosakkan Membuli dengan dinding harta benda pelajar lain pelajar lain sekolah sekolah Jenis-jenis gangsterisme Graf 4.2.2 Jenis-Jenis Gangsterisme Tidak Satu kali 9 10 10 7 9 Lebih dari satu kali 10 9 12 10 7 Jenis gangsterisme Melawan guru Bergaduh dengan pelajar lain Menconteng dinding sekolah Merosakkan harta benda sekolah Membuli pelajar lain pernah 21 21 18 23 24 Jadual 4.4. Jenis gangsterisme Tidak Satu Lebih dari .2.

2: Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme. Tidak Perbuatan/Tindakan P11 P12 Pernah 32 31 Satu Kali 7 6 Mengugut pelajar lain secara berkumpulan > Kali dari 1 3 Ponteng sekolah Satu .pernah Meminta duit kepada pelajar lain secara paksaan Mengugut untuk mencederakan pelajar lain Mengugut pelajar lain secara berkumpulan Melanggar peraturan sekolah Ponteng sekolah 33 14 18 23 27 kali 4 11 8 8 7 satu kali 3 15 14 9 6 Jadual 4.2.2: Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme.2. Kekerapan responden melakukan gangsterisme mengikut jenis-jenis gangsterisme 35 30 25 20 15 10 5 0 33 23 14 4 3 Meminta duit kepada pelajar lain secara paksaan Mengugut untuk mencederakan pelajar lain 27 Kekerapan Tidak pernah Satu kali Lebih dari satu kali 11 15 18 8 14 8 9 7 6 Melanggar peraturan sekolah Jenis-jenis gangsterisme Graf 4.

2.P13 P14 P15 Petunjuk : 29 22 31 9 10 6 2 8 3 P11 : Mencemuh dan mencaci pelajar lain P12 : Mencemuh dan mencaci guru P13 : Memeras ugut barang kemas pelajar lain P14 : Mencuri harta benda sekolah atau guru P15 : Mencuri harta benda Jadual 4.3: Jenis-Jenis Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Jenis-Jenis Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Jumlah Kekerapan 40 30 20 10 0 Jenis Gengsterisme P11 32 7 1 P12 31 6 3 P13 29 9 2 P14 22 10 8 P15 31 6 3 Tidak Pernah Satu Kali > dari Satu Kali Tidak Pernah Satu Kali > dari Satu Kali Graf 2.3: Jenis-Jenis Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Perbuatan/Tindakan P16 P17 P18 Tidak Pernah 22 24 19 Satu Kali 10 7 7 > dari Satu Kali 8 9 14 .2.

4: Jenis-Jenis Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah .P19 P20 29 27 7 6 4 7 Petunjuk : P16 : Berbahasa kasar atau kesat di sekolah P17: Ponteng kelas P18 : Keluar dari kawasan sekolah pada waktu persekolahan tanpa kebenaran P19 : Mengugut untuk mencederakan guru P20 : Menubuhkan atau menganggotai kumpulan haram Jadual 4.2.

Bagi pernyataan “meminta duit daripada pelajar lain secara paksaan” merupakan jenis gangsterisme yang paling tidak pernah dilakukan dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah iaitu sebanyak 33 orang responden (82.3 Punca-Punca Gejala Gangsterisme . dan 4 diatas.2.Jenis-Jenis Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah 40 Jumlah Kekerapan 30 20 10 0 Tidak Pernah Satu Kali > dari Satu Kali Jenis Gengsterisme P16 22 10 8 P17 24 7 9 P18 19 7 14 P19 29 7 4 P20 27 6 7 Tidak Pernah Satu Kali > dari Satu Kali Graf 4. 2.5%).5%). 4. Ini diikuti dengan jenis gangsterisme iaitu mengugut pelajar lain secara berkumpulan yang mana merupakan yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 14 orang responden (35%). Ini diikuti dengan jenis gangsterisme iaitu mencemuh dan mencaci pelajar lain yang mana menunjukkan yang kedua paling tidak pernah dilakukan oleh pelajar sekolah menengah rendah iaitu sebanyak 32 orang responden (80%). pernyataan “mengugut untuk mencederakan pelajar lain” merupakan jenis gangsterisme yang paling kerap dilakukan dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah iaitu sebanyak 15 orang responden (37.4: Jenis-Jenis Gangsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Rendah Merujuk kepada graf 1. 3.

3. E = Kerana tertekan dengan masalah keluarga. D = Untuk menghilangkan kebosanan.3.3.2 menunjukkan punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya.1 menunjukkan punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya.5 80 80 70 Graf punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya Bilangan dan peratusan 100 80 60 40 20 0 A B C Pernyataan D E Tidak setuju % Tidak setuju Setuju % Setuju Graf 4.5 55 setuju 13 18 Peratus (%) 32. B = Untuk mendapat perhatian pelajar lain. Tidak berpuas hati pada peraturan . Bil tidak setuju 9 15 8 8 12 Peratus Bil. Jadual 4. C = Untuk merasakan diri hebat. A = Untuk tujuan bergembira dan berseronok.Jadual 4. Untuk merasakan diri hebat. (%) 22. Untuk menghilangkan kebosanan.1 dan 4. Pernyataan 6 7 Kerana tidak berpuas hati Bil tidak setuju pada 27 22 Peratus Bil.3. Pernyataan 1 2 3 4 5 Untuk tujuan bergembira dan berseronok.5 37.5 62. Untuk mendapat perhatian pelajar lain. Kerana tertekan dengan masalah keluarga. (%) 67.5 45 sesetengah guru.1 menunjukkan punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya.5 20 20 30 setuju 31 25 32 32 28 Peratus (%) 77.

Merujuk kepada Graf 11 dan 12. B = Tidak berpuas hati pada peraturan sekolah.5 87.5%) bersetuju.8 sekolah.2 menunjukkan punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya. 9 Terpengaruh dengan rakan sebaya. majoriti responden bersetuju dengan faktor Terpengaruh dengan rakan sebaya’ dan bilangan 35 orang (87. Untuk diterima oleh rakan-rakan dalam 21 5 24 18 52. 11 Tidak suka suasana di sekolah.3.5 40 55 kumpulan tertentu. Kekerapan responden tidak bersetuju paling tinggi adalah terhadap faktor Kerana tidak berpuas hati pada sesetengah guru’ iaitu seramai 27 orang (32. Graf punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya Bilangan dan Peratusan 100 80 60 40 20 0 A B C D E F Pernyataan Bilangan tidak setuju Peratus tidak setuju Bilangan setuju Peratus setuju Graf 4. 10 Dipaksa oleh rakan yang lain.3. D = Terpengaruh dengan rakan sebaya.5%) manakala seramai 5 orang (12. F = Tidak suka suasana di sekolah.5%) manakala seramai 25 orang (62.5 60 45 19 35 16 22 47. Jadual 4. Faktor ’ Untuk merasakan diri hebat’ dan ’Untuk . E = Dipaksa oleh rakan yang lain.5%) tidak bersetuju. C = Untuk diterima oleh rakan-rakan dalam kumpulan tertentu.2 menunjukkan punca-punca gejala gangsterisme dan peratusannya A = Kerana tidak berpuas hati pada sesetengah guru.5 12.

4 Perbincangan Hasil daripada dapatan kajian. tiga bahagian utama akan dibincangkan iaitu latar belakang sampel. jenis-jenis gangsterisme dan punca-punca terjadinya gejala ini.menghilangkan kebosanan’ adalah sama iaitu 32 orang (80%) bersetuju dan 8 orang (20%) tidak bersetuju. Faktor-faktor lain adalah berada dalam kategori seimbang. umur. aspek-aspek seperti jantina. . lokasi tempat tinggal. 4. pekerjaan bapa. Dalam latar belakang sampel.

Ini kerana masa di usia remaja merupakan zaman yang sungguh manis dan penuh dengan keseronokan. pelakunya akan berasa hebat di samping mendapat habuan yang dikehendaki. Mereka juga akan mengulanginya pada masa akan datang sekiranya mangsa berdiam diri.5% manakala ibu responden tidak bekerja. Menurut latar belakang sampel kajian.pekerjaan ibu. tumpuan kajian lebih kepada pelajar lelaki iaitu sebanyak 57. statistik aktiviti ’keluar dari kawasan sekolah pada waktu persekolahan tanpa kebenaran’ juga tinggi. Bahagian kedua borang soal selidik membincangkan tentang jenis-jenis gangsterisme yang berlaku dalam kalangan pelajar menengah rendah. Masalah ini . Ini kerana kebanyakan pelajar yang melakukannya adalah untuk menghisap rokok terutamanya pelajar lelaki. Antara aktiviti gangsterisme yang banyak berlaku adalah ’mengugut untuk mencederakan pelajar lain’. Selain kegiatan mengugut. ditambah lagi dengan makanan di kantin yang mahal dan tidak segar.00 sebulan. diikuti dengan ’mengugut pelajar lain secara berkumpulan’. Kebanyakan responden terdiri daripada pelajar tingkatan 3 iaitu seramai 23 orang dan tinggal di taman perumahan.5% berbanding pelajar perempuan. Sekiranya mangsa yang diugut itu berasa takut.5%. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkumpulan bagi menakutkan lagi mangsa yang diugut. Ada juga yang melakukannya kerana ingin mencari variasi makanan mengikut selera masingmasing.5%. sebanyak 32. Ini adalah kerana pelaku gangsterisme adalah melibatkan golongan lelaki majoritinya berdasarkan fitrahnya yang lebih kasar dan agresif berbanding perempuan. 52. Majoriti pekerjaan bapa responden adalah bekerja sendiri. dan anggaran pendapatan keluarga sebulan dibincangkan. Statistik gejala ugut ini tinggi mungkin kerana pelajar yang melakukannya adalah untuk tujuan keseronokan. pendapatan keluarga kebanyakan resonden adalah kurang daripada RM1000. 16 orang. Jenis-jenis gangsterisme pula mencakupi persoalan kekerapan responden melakukan satu-satu gangsterisme itu manakala bahagian punca-punca gejala gangsterisme pula meliputi kesetujuan responden terhadap punca-punca gangsterisme yang disenaraikan. 42. Pada usia ini kebanyakan aktiviti-aktiviti yang paling digemari kebanyakannya ialah berbentuk keseronokan yang sementara.

pengaruh rakan sebaya memberi impak yang besar dalam kehidupan mereka. Perbuatan mencemuh dan mencaci guru juga kurang dilakukan oleh responden kerana perasaan hormat kepada guru masih menebal dalam kalangan responden walaupun ada sebilangan kecil yang melakukannya. Bahagian terakhir soalan kajian adalah punca-punca terjadinya gejala sosial dalam kalangan pelajar menengah rendah. Fenomena ini sudah menjadi lumrah sebilangan kecil remaja untuk mendapat ’penghormatan’ dalam kalangan mereka. ’merosakkan harta benda sekolah’. ’mencuri harta benda’. Jenis-jenis gangsterisme yang paling jarang dilakukan oleh responden pula adalah ’meminta duit kepada pelajar lain secara paksaan’. Ini adalah kerana pada peringkat remaja. Mereka tidak mempunyai tujuan dan apabila berkumpul timbullah pelbagai idea termasuklah peras ugut. Pada umur meningkat matang inilah remaja mudah terdedah kepada aktiviti kurang sihat. bergaduh dan ponteng sekolah. golongan remaja yang melakukan vandalisme merupakan remaja dalam kumpulan. kegiatan meminta duit secara paksa dan mencuri harta benda adalah sangat sedikit dilakukan oleh para responden. nilai dan tingkah laku remaja. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap. Ini adalah kerana remaja pada peringkat umur tersebut berasakan diri mereka sudah dewasa dan ingin melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Apabila situasi sebegini terjadi. dan ’berbahasa kasar dan kesat’ didapati kurang menyumbang kepada statistik jenis –jenis gangsterisme dalam kalangan pelajar menengah rendah. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Faktor lain yang banyak menyumbang kepada gejala gangsterisme adalah ’untuk merasakan diri hebat’.terjadi juga kerana kurangnya pemantauan dari pihak sekolah. lebih-lebih lagi remaja yang tercicir dan menghadapi masalah keluarga. Kegiatankegiatan lain seperti ’ponteng sekolah’. Punca yang mendapat tempat teratas adalah faktor ’terpengaruh dengan rakan sebaya’. Perasaan ingin mencuba dalam diri remaja ditambah pula dengan ajakan rakan-rakan lain menguatkan lagi godaan terhadap gejala-gejala negatif. Seramai 35 responden bersetuju dengan faktor ini. secara tidak langsung remaja ini dapat mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang . Kebiasaannya. Oleh itu. Dapatan ini adalah rasional jika dilihat pada latar belakang responden yang kebanyakannya terdiri dalam golongan berada memandangkan lokasi tempat tinggal dan pendapatan bulanan keluarga. dan ’mencemuh dan mencaci guru’.

Perak dan Kedah. Dalam . Ini terjadi kerana pelajar menengah rendah ini masih belum cukup ’power’ untuk mencari ’pasal’ dengan guru. BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN Kajian ini adalah bertujuan menentukan faktor perlakuan gangsterisme dalam kalangan pelajar menengah rendah di tiga buah negeri iaitu Kelantan. Faktor paling sedikit adalah ’kerana tidak berpuas hati pada sesetengah guru’. Punca-punca lain seperti ’tertekan dengan masalah keluarga’. ’dipaksa oleh rakan yang lain’ dan ’tidak suka suasana di sekolah’ dilihat tidak memberi impak yang besar dan masih terkawal. Oleh sebab itu. rakan sebaya yang ’lemah’ akan menjadi mangsa mereka.tidak baik kepada pelajar lain yang lemah.

tidak kira sama ada mereka merupakan orang kaya atau golongan sederhana. Berdasarkan dapatan kajian. Hasil daripada kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang ketara antara status kelas sosial pelajar yang melakukan gangsterisme. guru-guru dan ibu bapa tidak boleh memandang ringan masalah atau gejala gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah. Perak dan Kedah ialah jenis tingkah laku gangsterisme adalah ”mengugut untuk mencederakan pelajar lain”. Oleh itu boleh disimpulkan bahawa perlakuan gangsterisme berlaku di semua peringkat sosial. guru-guru dan ibu bapa khususnya di tiga negeri iaitu di Kelantan. JPN. Tindakan dan program berterusan mencegah aktiviti gangsterisme di sekolah dilipat gandakan serta dinilai keberkesanannya. perbincangan serta rumusan daripada kajian yang dijalankan. Walaupun dapatan kajian menunjukkan tahap perlakuan gangsterisme dalam kalangan pelajar menengah rendah adalah sederhana. beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Kemeterian Pelajaran. perlakuan gangsterisme yang paling kerap berlaku di sekolah adalah ’pengaruh rakan sebaya’ dan ’untuk merasakan diri hebat’. Jenis tingkah laku buli yang kerap dilaporkan oleh pelajar sekolah menengah rendah di tiga buah negeri iaitu Kelantan. pengetua. Kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara peratus perlakuan gangsterisme antara lelaki dengan perempuan. Pihak Kementerian Pelajaran bolehlah melaksanakan polisi anti gangsterisme di semua sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negara. Perak dan Kedah serta di seluruh negara. JPN. . PPD. 1. Secara keseluruhannya pengiraan peratusan perlakuan gangsterisme yang didapati berada pada tahap yang sederhana. PPD. Oleh itu boleh disimpulkan bahawa perlakuan gangsterisme juga boleh berlaku dalam kalangan pelajar perempuan. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. pengetua.kajian yang dijalankan.

hendaklah ditegur dan dinasihati. rancangan-rancangan televisyen yang boleh mempengaruhi tindakan remaja melakukan gangsterisme dan jenayah lain haruslah ditapis. Siaran televisyen banyak mempengaruhi kehidupan seharian masyarakat negara ini memandangkan hampir seratus peratus masyarakat Malaysia menonton televisyen setiap hari. Jika anggota masyarakat terlihat atau terserempak dengan jiran mereka melakukan aktiviti gangsterisme. Selain itu anggota masyarakat boleh memainkan peranan penting memberikan kefahaman betapa buruknya akhlak gangsterisme kepada ahli-ahli masyarakat yang lain terutamanya para remaja. Dapatan kajian ini mengesahkan dapatan kajian terdahulu dan beberapa andaian awal tentang perlakuan gangsterisme dalam kalangan pelajar menengah rendah.2. Selain berfungsi sebagai media hiburan dan sumber maklumat terkini. Ibu bapa pula haruslah bersikap terbuka dengan menerima kesalahan anak serta berusaha untuk mengubah kesilapan tersebut. Media memainkan peranan dan mempunyai pengaruh kuat dari segi menanam kesedaran memperoleh kerjasama dan menyampai maklumat tentang gangsterisme dalam apa bentuk rancangan yang tersiar atau yang terdapat dalam media massa. Anggota masyarakat juga perlu bersikap prihatin dan memberi perhatian kepada anak mereka agar tidak melakukan perbuatan negatif ini. Adalah lebih baik jika dilaporkan kepada ibu bapa pelaku tersebut. Walaubagaimanapun terdapat dapatan yang memerlukan kajian lanjutan untuk . maka laporan polis harus dibuat agar pesalah-pesalah menerima tindakan yang sewajarnya. Jika ibu bapa bersikap tidak ambil peduli. Justeru itu. 3. Media massa juga berperanan membantu pihak kerajaan dari segi mengadakan kempen agar masyarakat faham dan menghayati kempen “Hidup Harmoni Tanpa Gangsterisme” kerana dengan adanya iltizam dan komitmen daripada media maka kempen ini dapat direalisasikan keberkesanannya. media massa dan media elektronik seharusnya mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Masyarakat perlu peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka dengan bersikap proaktif terhadap gejala gangsterisme yang berlaku di kawasan mereka.

. Antara kajian lanjutan yang dirasakan perlu dilakukan adalah seperti berikut. 1999. 3. Adalah lebih bermakna sekiranya kajian lanjutan dapat menggabungkan kaedah kualitatif bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam tentang perlakuan gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan rendah yang mana tidak dapat dicakupi dalam kajian ini. . Tanjong Malim: Quantum Books. Adalah sangat bermakna sekiranya kajian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan saiz sampel yang lebih besar dan melibatkan semua negeri di Malaysia. guru kelas. Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. 2. Oleh itu. Bilik guru dibakar. Utusan Malaysia. Responden yang digunakan dalam kajian ini ialah 40 dan melibatkan tiga buah negeri. April 5). 1. Kajian yang dijalankan ini adalah dilakukan dengan menggunakan kaedah kuantitatif.(1998. Kajian yang dijalankan hanyalah berdasarkan laporan kendiri pelajar sahaja. Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik ini ialah menentukan tahap perlakuan gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menggunakan indeks perlakuan buli sekolah. Edisi Ketiga.meningkatkan lagi kesahihannya dan mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Bibliografi Amir Hasan Dawi. kajian akan datang dicadangkan bolehlah melibatkan juga perolehan maklumat berdasarkan laporan kaunselor sekolah. 1 & 4. guru mata pelajaran dan juga ibu bapa.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hussein Hj. . Foucault. Pendidikan dan Masyarakat. U. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Majid Konting. “School Without Failure”. Gangs. and Gender . http://www. Halaman 14-16. (1998).bpkp. (1980). Kaedah penyelidikan pendidikan. DC.sabah. New York:Oxford University Press.my/smtekniktwu/disiplin.(1999). Glasser. Dewan Masyarakat. 1993. One of The Guys: Girls. W. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. School’s Rough Place: Youth. “Gejala Gangsterisme dalam Kalangan Pelajar: Fenomena yang Meresahkan”.Bodinger-der-Uriarte. Ahmad. The Birth of the Prison. Discipline and Punish.edu. Jun 2000. M. (1993). Handbook on gangs in schools: Strategies to reduce gang –related activities. (1969).S.html. Kajian Gengsterisme di Sekolah Menengah Harian. http://www. Miller. Drugs users. Office Of Edu cational Research and Improvement. Washington. Department Education. Lal. CA: Corwin Press. (1977). and Family Life in Los Angleses.Newbury Park. (1993).New York: Harper & Row Publishers Haslina Hassan (2000). S. S.go.php?idunit=20&idpage=632.id/index.

MI:MSU Press. (1963).(1993).ed. Berita Harian. The Gangs: A study of 1.M. F.East lansing. (1997.C.Sekolah terdedah dengan aktiviti kongsi gelap.313 Gangs in Chic ago (Rev. Taylor. Chicago:University of Chicago Press.). Jun 8). Trasher. 3 & 4. .Dangerous Society.

Jantina anda ( ) Lelaki ( ) Perempuan .SOALAN KAJIAN TENTANG GEJALA GANGSTERISME DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH RENDAH (A) Latar Belakang Sampel. 1. Sila tandakan ( √ ) pada ruang yang berkenaan.

Adakah anda pernah melakukan perkara seperti berikut? Tidak Satu Lebih dari satu pernah kali . Umur anda : ( )13 Tahun 3.2. Anggaran pendapatan keluarga sebulan : ( )Kakitangan swasta ( )Kerja sendiri ( )Kakitangan swasta ( )Kerja sendiri ( )Kurang dari RM1000 ( )RM1000-RM2000 ( )RM2000-RM3000 ( )RM3000 ke atas. Jenis-jenis gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. Pekerjaan ibu (Sila nyatakan) : ( )Kakitangan Kerajaan ( )Peniaga ( )Tidak bekerja 6. Sila tandakan ( √ ) pada ruang berkenaan. jawapan yang anda fikir paling sesuai dan dengan jujur berdasarkan panduan seperti berikut. (B). Lokasi tempat tinggal : ( ) 4. ( ) 14 Tahun ( ) 15 Tahun Taman Perumahan ( ) ( ) Rumah pangsa Bandar ( ) Kampung Pekerjaan bapa (Sila nyatakan) : ( )Kakitangan Kerajaan ( )Peniaga ( )Tidak bekerja 5.

(C). 10 Ponteng sekolah 11 Mencemuh dan mencaci pelajar lain. 14 Mencuri harta benda sekolah atau guru. 15 Mencuri harta benda. 18 Keluar dari kawasan sekolah pada waktu persekolahan tanpa kebenaran. Sila tandakan ( √ ) pada ruang berkenaan. Mengugut pelajar lain secara berkumpulan Melanggar peraturan sekolah. Merosakkan harta benda sekolah. 20 Menubuhkan atau menganggotai kumpulan haram. Menconteng dinding sekolah. Punca-punca gejala gangsterisme dalam kalangan pelajar sekolah menengah rendah. 13 Memeras ugut barang kemas pelajar lain. jawapan yang anda fikir paling sesuai berdasarkan panduan seperti berikut.kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Melawan guru. Membuli pelajar lain. 19 Mengugut untuk mencederakan guru. Bergaduh dengan pelajar lain. 17 Ponteng kelas. 16 Berbahasa kasar atau kesat di sekolah. 12 Mencemuh dan mencaci guru. Mengugut untuk mencederakan pelajar lain. Meminta duit kepada pelajar lain secara paksaan. .

Pada pendapat anda. Tidak berpuas hati pada peraturan sekolah. Dipaksa oleh rakan yang lain. Untuk mendapat perhatian pelajar lain. apakah punca-punca seseorang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pelajar melakukan aktiviti gangsterisme. Terpengaruh dengan rakan sebaya. Tidak suka suasana di sekolah. Untuk menghilangkan kebosanan. Kerana tertekan dengan masalah keluarga. Untuk tujuan bergembira dan berseronok. Untuk diterima oleh rakan-rakan dalam kumpulan tertentu. Kerana tidak berpuas hati pada sesetengah guru. Tidak setuju Setuju . Untuk merasakan diri hebat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful