MsBANK – PIAŢA DE CAPITAL ŞI INTERMEDIEREA BANCARĂ

Prof. Univ. Dr. GABRIELA ANGHELACHE

1

Repere ale pieţei de capital în România
Premisele apariţiei pieţei de capital în România au fost create odată cu apariţia legii privind societăţile comerciale. Apoi, adoptarea Legii nr.58/1991 privind privatizarea societăţilor comerciale emiterea şi distribuirea certificatelor de proprietate, titluri la proprietate purtător emise în formă materializată - 1992 apariţia Ordonanţei de Guvern nr.18/1993 privind reglementarea tranzacţiilor nebursiere cu valori mobiliare şi organizarea unor instituţii de intermediere adoptarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, care a creat condiţii pentru apariţia unor noi instituţii reînfiinţarea Bursei de Valori la Bucureşti - 1995 autorizarea pieţei extrabursiere Rasdaq - 1996 apariţia primei Burse la termen la Sibiu şi tranzacţionarea pentru prima dată a contractelor futures - 1997
2

Repere ale pieţei de capital în România
tranzacţionarea pentru prima dată a opţiunilor - 1998 adoptarea unui pachet legislativ care includea şi Ordonanţa de urgenţă nr.25 de aprobare a Statului CNVM - 2002 prima emisiune de obligaţiuni municipale - 2002 autorizarea Bursei Monetar-Financiare şi de Mărfuri Sibiu ca administrator al pieţelor futures şi options şi a Casei Române de Compensaţie - 2003 prima emisiune de obligaţiuni corporative - 2003 adoptarea legii consolidate privind piaţa de capital - 2004 fuziunea BVB cu piaţa Rasdaq - 2006 înfiinţarea Depozitarului Central SA - 2006 admiterea la tranzacţionare la BVB a drepturilor de preferinţă, de alocare şi a contractelor futures - 2007 tranzacţionarea pentru prima dată în România a acţiunilor unui emitent străin, ERSTE - 2008
3

2010 avizarea SIBEX ca operator de sistem şi aprobarea constituirii primului sistem alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de la Sibiu .2010 4 .Repere ale pieţei de capital în România admiterea la tranzacţionare pentru prima dată a titlurilor de stat la BVB .2008 avizarea BVB ca operator de sistem .2009 admiterea la tranzacţionare la SIBEX a contractelor futures pe indicele Dow Jones Industrial Average .2008 admiterea la tranzacţionare a contractelor financiare pentru diferenţe la SIBEX .2009 autorizarea Depozitarului SIBEX SA .2009 admiterea la tranzacţionare la SIBEX a contractelor futures cu scadenţă la o zi pe certificate de emisie de gaze cu efect de seră .2009 autorizarea pieţei spot pentru valori mobiliare în cadrul SIBEX şi schimbarea denumirii operatorului de piaţă din BMFM Sibiu în Sibiu Stock Exchange .

Danone. Bayer AG.2011 extinderea conturilor globale şi a mecanismului fără prevalidare pentru întreaga piaţă reglementată la vedere BVB . Deitsche Telekom AG.Repere ale pieţei de capital în România listarea SIBEX şi apoi a BVB pe propriile pieţe reglementate la vedere . Christian Dior.2011 admiterea la tranzacţionare pe ATS administrat de BVB a acţiunilor Adidas AG. E. L’Oreal şi SAP AG . opţiunile binare. contractul binare futures pe preţul petrolului de tip Light Sweet Crude.2010 se admit la tranzacţionare la SIBEX.ON AG.2010 admiterea la tranzacţionare la BVB a primelor emisiuni de produse structurate emise de Erste Bank AG şi de Raiffeisen Centrobank AG . Daimler AG.2012 5 . Heineken. mini contractul futures pe uncia de aur şi opţiunile pe aur .

Evoluţia indicilor în perioada 2009-2011 6 .

Evoluţia indicilor pe termen scurt 7 .

PIAŢA REGLEMENTATĂ
Sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare care: este administrat de un operator de piaţă funcţionează regulat şi operează în mod ordonat este caracterizată de faptul că reglementările proprii emise şi supuse aprobării CNVM definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi de reglementările emise de CNVM, în conformitate cu legislaţia comunitară.
8

Operatorii de piaţă
societăţi pe acţiuni autorizate de CNVM regulamente şi proceduri aprobate de CNVM capitalul social minim subscris şi integral vărsat de 5 milioane euro autorizarea pieţelor administrate de operator autorizarea administratorilor şi a conducătorilor certificarea sistemelor informatice înregistrarea instrumentelor financiare la CNVM lista participanţilor la piaţă acordul cu o instituţie post-tranzacţionare stabilirea auditorului financiar
9

Bursa de Valori Bucureşti
capitalul social – 76.741.980 lei (17,5 mil. euro) structura acţionariatului – persoane juridice şi fizice pieţe reglementate administrate – piaţa la vedere şi piaţa la termen participanţi la piaţă – 55 societăţi de servicii de investiţii financiare şi 6 instituţii de credit servicii post-tranzacţionare – Depozitarul Central pentru piaţa de vedere şi Casa de Compensare Bucureşti pentru piaţa la termen

10

înregistrarea şi personalul autorizat date despre administratori şi conducători date referitoare la agenţi de bursă şi control intern material informativ destinat clienţilor raportul anual şi raportul semestrial certificate de auditor specimene de semnături pentru persoanele care ţin legătura cu BVB contract de mandat cu un alt participant. 11 .Admiterea participanţilor la BVB Societăţi de servicii de investiţii financiare Solicitare însoţită de documente cum ar fi: actul constitutiv şi toate actele adiţionale actele individuale emise de CNVM în legătură cu autorizarea. după caz.

Admiterea participanţilor la BVB Instituţii de credit Solicitare însoţită de documente cum ar fi: actele individuale emise de CNVM în legătură cu înregistrarea în Registru şi cu personalul autorizat schema organizatorică a structurii corespunzătoare operaţiunilor pe piaţa de capital date despre conducătorul structurii specializate date referitoare la agenţi de bursă şi control intern material informativ destinat clienţilor specimene de semnături pentru persoanele care ţin legătura cu BVB contract de mandat cu un alt participant. după caz. 12 .

Admiterea pe piaţă a participanţilor Condiţii de admitere la tranzacţionare pentru SSIF şi instituţii de credit: dotarea tehnică corespunzătoare existenţa a cel puţin 2 agenţi pentru investiţii financiare autorizaţi ca agenţi de bursă dovada deţinerii calităţii de membru sau participant direct ori indirect la un sistem de compensare .000 lei). 13 .decontare şi registru dovada calităţii de membru sau participant la o schemă de compensare a investitorilor să plătească tariful de admitere ca participant aferent achiziţionării unei licenţe de tranzacţionare care este netransmisibile sau să deţină o licenţă de tranzacţionare transmisibilă (200.

Structura pieţei reglementate la BVB Piaţa la vedere are următoarea structură: Sectorul Titluri de Capital Sectorul Titluri de Credit Sectorul Organisme de Plasament Colectiv Sectorul Produse Structurate Sectorul Alte Instrumente Financiare Internaţionale Admiterea la tranzacţionare se va realiza prin intermediul unei societăţi iniţiatoare. Admiterea unei emisiuni de instrumente financiare se extinde asupra tuturor instrumentelor financiare de acelaşi tip şi clasă aflate în circulaţie la data. 14 . Decizia privind admiterea unui instrument financiar la tranzacţionare este luată de Consiliul Bursei în baza avizului acordat de către Comisia de Admitere la Tranzacţionare.

valori mobiliare listate la BVB. Dimensiunea ordinelor pentru Market Makeri diferă în funcţie de activul suport. Pe această piaţă sunt tranzacţionate ordine care au dimensiune standard de un contract futures. de scadenţă şi de adâncimea pieţei şi se stabileşte prin decizia Consiliului Bursei. 15 . titluri de participare la OPC.Structura pieţei reglementate la BVB Piaţa la termen este reprezentată de Piaţa futures Piaţă reglementată de instrumente financiare derivate pe care sunt admise la tranzacţionare contracte futures având ca suport curs de schimb şi indici valutari. rata dobânzii. Variaţia maximă a preţului ordinelor pentru simbolurile din piaţa futures este stabilită în valoare absolută faţă de preţurile zilnice de decontare ale şedinţei precedente sau preţurile stabilite în condiţii deosebite. Simbolurile contractelor futures Fiecare contract futures admis la tranzacţionare are ataşat un simbol prin care se indentifică activul suport şi scadenţa. indici bursieri şi instrumente ale pieţei monetare.

Piaţa la vedere . împărţite pe trei categorii şi acţiuni şi drepturi înregistrate în afara României. înregistrate în România.Titluri de Capital În Sectorul Titluri de Capital se tranzacţionează acţiuni. drepturi şi alte valori mobiliare asimilate. 16 .

ionari 17 .Admiterea acţiunilor la Categoria I BVB Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în Categoria I Acţiuni trebuie: a) să fie înregistrate la CNVM b) să fie liber transferabile.000 de acţionari. iar dispersia acţiunilor distribuite public să fie de cel puţin 25%. Acţiunile admise în Categoria I Acţiuni trebuie să fie distribuite public la cel puţin 2. plătite integral. emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont c) să fie din aceeaşi clasa.

în baza unui prospect de ofertă aprobat de CNVM sau care are aprobat de către CNVM un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare b) să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea 297/2004 c) să depună la BVB.Cerinţe generale de admitere la BVB Emitentul care solicită admiterea acţiunilor la tranzacţionare în Categoria I Acţiuni trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să fie o societate comercială care a încheiat o ofertă publică de vânzare de acţiuni. prin intermediul societăţii iniţiatoare. d) să plătească tarifele datorate BVB în conformitate cu regulile acesteia şi să nu aibă datorii faţă de BVB e) să desemneze două persoane care vor menţine legătura permanentă cu BVB f) să adere la condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a acţiunilor. 18 . toate documentele cerute. în vederea admiterii la tranzacţionare.

19 .Cerinţe specifice de admitere la BVB Pentru Categoria I Acţiuni. emitentul trebuie să respecte şi iuni următoarele obligaţii: a) să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar sau media capitalizării pe ultimele 6 luni de cel puţin echivalentul în lei a 30 milioane euro calculat la cursul de referinţă al BNR din data înregistrării la BVB a cererii de admitere la tranzacţionare b) să fi obţinut profit net în ultimii 2 ani de activitate c) să prezinte un plan de afaceri pentru. următorii 3 ani calendaristici d) să depună la BVB un Memoriu de prezentare având structura informaţională aprobată de Consiliul Bursei. cel puţin.

Admiterea acţiunilor la Categoria II BVB Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în Categoria II Acţiuni trebuie să respecte cerinţele prevăzute privind înregistrarea la CNVM. caracterul liber transferabil şi forma acţiunilor. Emitentul acţiunilor admise la tranzacţionare în Categoria II acţiuni trebuie: a) să respecte cumulativ obligaţiile . euro calculat la cursul de referinţă al BNR din data înregistrării la BVB a cererii de admitere la tranzacţionare. 20 .cerinţele generale de admitere prevăzute de Codul BVB Operator de piaţă b) să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul în lei a 2 milioane euro. dispersia şi plata integrală a acestora.

dispersia şi plata integrală a acestora. etc. în principiu. Emitentul acţiunilor admise la tranzacţionare în Categoria III acţiuni trebuie : a) să îndeplinească cumulativ cerinţele generale b) să fie o societate comercială dinamică. d) să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul în lei a 1 milion euro calculat la cursul de referinţă al BNR din data înregistrării la BVB a cererii de admitere la tranzacţionare. telecomunicaţiile.Admiterea acţiunilor la Categoria III BVB Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în Categoria III Acţiuni trebuie să respecte cerinţele prevăzute privind înregistrarea la CNVM. agrotehnologia. inovatoare şi cu potenţial de creştere c) să aibă. în obiectul de activitate dezvoltarea de tehnologii noi şi implementarea acestora în domenii cum ar fi medicina. caracterul liber transferabil şi forma acţiunilor. biotehnologia. 21 . informatica.

22 . obligaţiuni de stat şi obligaţiuni internaţionale. obligaţiuni municipale.Titluri de Credit În Sectorul Titluri de Credit se tranzacţionează obligaţiuni corporative împărţite pe trei categorii.Piaţa la vedere .

conform categoriei respective de Participant. cu excepţia prevederilor referitoare la tarifele aplicate va plăti tarifele aplicate pentru un Participant la piaţa de titluri de stat a BVB. conform Codului BVB Participanţii la piaţa de titluri de stat a BVB . un BVB intermediar: va respecta cerinţele incluse în procedura de admitere ca Participant. prevăzute în Codul BVB.Participanţi pe piaţa titlurilor de stat Tipurile de participanţi care pot derula operaţiuni cu titluri de stat sunt: Participanţii la piaţă.Participanţii care doresc să deruleze operaţiuni bursiere numai pe piaţa de titluri de stat a BVB – acţionează numai prin intermediul agenţilor de bursă In vederea admiterii ca Participant la piata de titluri de stat a BVB. prevăzute în Lista tarifelor şi comisioanelor practicate de BVB 23 .

OPC Condiţiile privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare sunt precizate în Codul BVB. 24 . Hotărârea Consiliului Bursei se va pune în aplicare ulterior încheierii de către Emitent a contractului corespunzător cu depozitarul central.Piaţa la vedere .

care determină preţul de referinţă al instrumentului financiar şi care funcţionează pe principiul executării automate de: cotatii ferme.un segment al pieţei reglementate de tip “orderdriven”. PIAŢA DEAL – un segment al pieţei reglementate (piaţă auxiliară a pieţei principale) care funcţionează pe principiul negocierii directe între 2 Participanţi.Piaţa reglementată la BVB PIAŢA PRINCIPALĂ . prin oferte ferme de cumpărare şi de vânzare. procesul de negociere directă poate fi iniţiat pe baza cotaţiilor informative introduse în registrul cotaţiilor informative sau oferite prin facilitatea de mesagerie a sistemului BVB. 25 . ferme de către Market Makerii înregistraţi pentru simbolul respectiv ordine introduse de către Market Makeri înregistraţi pentru simbolul respectiv şi de către ceilalţi Participanţi care nu sunt înregistraţi ca Market Makeri pentru simbolul respectiv.

Piaţa PRINCIPALĂ la BVB Piaţa REGULAR Piaţă Principală pentru toate simbolurile înscrise la cota BVB şi pentru o parte a simbolurilor înscrise pe piaţa RASDAQ. standard Dimensiunea blocului de tranzacţionare se stabileşte prin decizia Directorului General al BVB. format din trei sau patru litere. Variaţia maximă a preţului ordinelor pentru simbolurile din piaţa Regular este egală cu +/-15% faţă de preţul de referinţă al şedinţei curente. cu posibilitatea extinderii până la +/-40%. litere 26 . Simbolul valorilor mobiliare Toate valorile mobiliare listate pe piaţă au ataşate câte un simbol. 10 sau multiplu de zece. Pe această piaţă sunt tranzacţionate ordine care au dimensiune standard: 500. ori 1.

sunt afişate numai ordinele de vânzare. 27 . Pe piaţa ODD LOT. Cantitatea minimă permisă la introducerea unui ordin Regular este de un instrument financiar. iar cantitatea maximă permisă este mărimea blocului de tranzacţionare din piaţa Regular minus unu. ordinul de cumpărare trebuie să aibă minim cantitatea unui ordin la vânzare şi maxim 499 acţiuni. În funcţie de condiţiile pieţei. vânzare În cazul în care se doreşte cumpărarea unor acţiuni pe piaţa ODD LOT.Piaţa PRINCIPALĂ la BVB Piaţa ODD LOT Piaţa ODD Lot este destinată introducerii şi executării ordinelor care au o cantitate de instrumente financiare mai mică decât dimensiunea blocului de tranzacţionare din Piaţa Regular. Directorul General al BVB poate stabili pentru un anumit simbol o variaţie maximă a preţului ordinelor diferită ce poate atinge +/-40%. Variaţia maximă a preţului ordinelor în Piaţa ODD LOT este egală cu +/-25% faţă de preţul de referinţă al şedinţei curente.

Piaţa DEAL la BVB Piaţa DEAL este destinată încheierii tranzacţiilor cu pachete mari de instrumente financiare care au fost negociate în prealabil de către agenţii de bursă. Valoarea minimă admisă a unui ordin în Piaţa DEAL este de 700. Variaţia maximă a preţului ordinelor pentru simbolurile din Piaţa DEAL este egală cu +/-15% faţă de preţul de referinţă al şedinţei curente. 28 .000 RON. cum ar fi cele din domeniul privatizării. Variaţia maximă poate creşte până la +/-40%. Piaţa de oferte şi operaţiuni speciale este o piaţă de tip “order-driven” în care se tranzacţionează instrumente financiare care fac obiectul ofertelor publice desfăşurate prin BVB sau al altor metode de vânzare de instrumente financiare prevăzute în legi speciale. iar mărimea admisă al unui ordin în Piaţa DEAL RON este un bloc de tranzacţionare sau multiplu al acelui bloc.

iar mărimea blocului de tranzacţionare este de un instrument financiar. BVB nu stabileşte limite cu privire la preţ sau niveluri de protecţie.Piaţa Instrumente Financiare Necotate Piaţa Instrumente Financiare Necotate denumită şi Piaţa Unlisted este destinată tranzacţionării prin intermediul sistemului de tranzacţionare al BVB a instrumentelor financiare care nu sunt admise pe Piaţa Principală sau a instrumentelor financiare care au fost retrase de pe Piaţa Principală. Emitenţii ale căror acţiunii sunt tranzacţionate la BVB pe Piaţa Unlisted şi cel ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ şi care nu îndeplinesc condiţiile de admitere pe Piaţa Principală a BVB sunt transferaţi pe sistemul alternativ de tranzacţionare la data aprobării constituirii acestuia. 29 . pentru Piaţa Unlisted.

se calculează preţul şi volumul de deschidere. retrag sau execută ordine 30 . sistemul afişează în timp real. nu se execută tranzacţii. tranzacţiile încheiate şi datele statistice Pre-închidere între 16:40 şi 16:45 . modifică sau retrag ordine. se identifică tranzacţiile posibile şi se execută ordinele la preţul unic afişat Deschisă între 10:00 şi 16:40 . modifică. tranzacţiile. se aplică algoritmul de fixing Închidere la ora 16:45 .Stările Pieţei Regular Acţiuni la BVB Pre-deschiderea între 9:30 şi 10:00 .are loc tranzacţionarea pe piaţa continuă.se introduc. se execută ordine la preţul stabilit în urma aplicării algoritmului de fixing. rapoartele şi datele statistice. se calculează preţul de referinţă Închisă la ora 16:45 .se pot vizualiza ordinele rămase în piaţă. se aplică algoritmul de fixing Deschiderea la ora 10:00 .se stabileşte preţul potenţial de deschidere pe baza ordinelor introduse dar nu se execută tranzacţii. ordinele de cumpărare şi de vânzare. nu se introduc. modifică sau retrag ordine.nu se introduc. nu se realizează tranzacţii.

Acţiuni 31 .Stările pieţelor la vedere .

Obligaţiuni şi Drepturi 32 .

Unităţi de fond şi Produse structurate 33 .

Indicatori de lichiditate la BVB 34 .

2011 35 .Indicatori de lichiditate la BVB .

Capitalizarea pieţelor administrate de BVB 36 .

Valoarea zilnică a tranzacţiilor la BVB 37 .

Capitalizarea bursieră în PIB 38 .

Indicatori ai pieţei la termen la BVB 39 .

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACŢIONARE denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare. într-un mod care conduce la încheierea de contracte poate fi administrat de către intermediarii sau de către operatorul de piaţă (operatori de sistem) participanţii la sistemul alternativ de tranzacţionare vor fi informaţi de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare 40 . este ionare un sistem care pune în legătură mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare.

suspendarea sau retragerea iune dreptului la tranzacţionare pe piaţa reglementată la cerere nu conduce automat la suspendarea ori retragerea dreptului de tranzacţionare pe ATS.Admiterea participanţilor în ATS a BVB Condiţii de admitere la tranzacţionare în sistemul alternativ de tranzacţionare pentru intermediari: să fie intermediari care prestează servicii de investiţii financiare în România şi sunt înscrişi în Registrul public CNVM şi în Registrul Participanţilor la BVB semnează contractul cadru de Participant cu BVB – iniţial pot avea acces pe ATS doar participanţii pe piaţa reglementată la vedere administrată de BVB depun o cerere de acces la sistemul ATS îndeplinesc cerinţele de acces stabilite de BVB pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată dreptul de tranzacţionarea pe piaţa reglementată nu este suspendat ca sancţiune. 41 .

Schema de motivare pentru MM vânzător 42 .

Schema de motivare pentru MM cumpărător 43 .

44 .Structura ATS şi stările sistemului ATS administrat de BVB are următoarea structură: Sectorul Titluri de Capital Sectorul Titluri de Credit Sectorul Titluri de Participare la Organisme de Plasament Colectiv Sectorul Valori Mobiliare Admise la Tranzacţionare şi pe o Piaţă Reglementată Sectorul Alte Instrumente Financiare Internaţionale Admiterea la tranzacţionare se va realiza prin intermediul unei societăţi iniţiatoare.

plătite integral. emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont c) valorile mobiliare să fie din aceeaşi clasă d) capitalizarea medie în ultimele 6 luni sau valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar să fie cel puţin 1 milion euro calculată la cursul de referinţă al BNR din data înregistrării la BVB a cererii de admitere la tranzacţionare e) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani şi să fi întocmit situaţii financiare pentru această perioadă în conformitate cu prevederile legale f) societatea să aibă contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central g) societatea să nu fie în stare de faliment h) societatea să solicite tranzacţionarea în cadrul ATS. 45 .Admiterea acţiunilor şi a drepturilor la Categoria I ATS administrat de BVB Pentru ca acţiunile sau drepturile unui emitent să fie admise la tranzacţionare în Categoria I pe ATS BVB trebuie: a) valorile mobiliare să fie înregistrate la CNVM b) dacă este vorba de acţiuni. acestea să fie liber transferabile.

acestea să fie liber transferabile. să dispună de confirmarea acestuia cu privire la întrunirea condiţiilor de compensare-decontare şi înregistrare necesare tranzacţionării valorilor mobiliare respective e) societatea să nu fie în stare de faliment f) societatea să solicite tranzacţionarea în cadrul ATS.Admiterea acţiunilor şi a drepturilor la Categoria Bază ATS administrat de BVB Pentru ca acţiunile sau drepturile unui emitent să fie admise la tranzacţionare în Categoria Bază pe ATS BVB trebuie: a) valorile mobiliare să fie înregistrate la CNVM b) dacă este vorba de acţiuni. după caz. plătite integral. 46 . emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont c) valorile mobiliare să fie din aceeaşi clasă d) societatea să aibă contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central sau.

Evoluţii ATS administrat de BVB 47 .

Bursa de Valori Bucureşti în regiune 48 .

SIBEX – Sibiu Stock Exchange capitalul social – 33.926 lei (7.7 mil. euro) structura acţionariatului – persoane juridice şi fizice acţiuni admise la tranzacţionare pe propria piaţă pieţe reglementate administrate – piaţă la vedere.427. piaţă de instrumente financiare derivate administrează sistem alternativ de tranzacţionare participanţi la piaţă – 26 societăţi de servicii de investiţii financiare şi 3 instituţii de credit servicii post-tranzacţionare – Depozitarul SIBEX SA Sibiu pentru piaţa la vedere şi Casa Română de Compensaţie SA Sibiu pentru piaţa la termen 49 .

decontare şi registru agreat de către SIBEX ori să încheie un contract de compensare-decontare cu un astfel de membru pentru tranzacţiile pe piaţa la vedere să deţină calitatea de membru compensator al casei de compensaţie agreate de SIBEX sau să încheie un acord cu un membru compensator pentru tranzacţiile pe piaţa la termen.Admiterea la tranzacţionare a participanţilor pe pieţele la vedere şi la termen Accesul unui participant se realizează cu îndeplinirea condiţiilor: să fie înscris în Registrul public al CNVM să deţină calitatea de acţionar al SIBEX sau să încheie cu operatorul un contract privind accesul la platforma electronică de tranzacţionare (tariful prevăzut în contractul de acces este de 250 euro/lună) să dispună de dotare tehnică şi sisteme de comunicaţie corespunzătoare pentru conectarea la platforma electronică de tranzacţionare să deţină sisteme şi programe informatice care să asigure evidenţa şi gestionarea tranzacţiilor efectuate să aibă 2 agenţi pentru servicii de investiţii financiare care au absolvit cursuri organizate de către BMFM Sibiu să deţină calitatea de membru al unui sistem de compensare . 50 .

programe şi sisteme furniza informatice care să asigure evidenţa şi gestionarea tranzacţiilor care urmează a fi efectuate pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate. contra cost. acelor participanţi care nu deţin astfel de programe şi sisteme.Admiterea la tranzacţionare a participanţilor Accesul unui participant la pieţele reglementate la vedere şi la termen şi/sau sistemul alternativ de tranzacţionare administrate de către SIBEX se realizează în baza deciziei consiliului de administraţie al operatorului de piaţă. SIBEX poate furniza. 51 . În decizia emisă se va specifica dacă participantul va putea tranzacţiona instrumente financiare atât în cont propriu cât şi în contul clienţilor sau doar în cont propriu ori doar în contul clienţilor şi piaţa sau pieţele pentru care a fost admis.

Pieţe la vedere administrate de SIBEX 52 .

la solicitarea depozitarului central. vânzare specială la ordin. prin oferte ferme de cumpărare şi de vânzare. oferte publice de cumpărare sau preluare. precum: oferte publice de vânzare primare sau secundare. de către Market Makerii ferme înregistraţi pentru simbolul respectiv ordine introduse de către Market Makeri înregistraţi pentru simbolul respectiv şi de către ceilalţi participanţi care nu sunt înregistraţi ca Market Makeri pentru simbolul respectiv. 53 . Piaţa BUY-IN şi piaţa SELL-OUT în care se pot corecta erori prin tranzacţii de cumpărare/vânzare speciale la solicitarea participantului şi pe baza confirmării depozitarului central sau prin tranzacţii impuse.Piaţa reglementată la vedere Piaţa Principală de tip “order-driven” în care se determină preţul de referinţă al instrumentelor financiare şi care funcţionează pe principiul executării automate de: cotaţii ferme. Piaţa de oferte şi operaţiuni speciale în care se tranzacţionează instrumente financiare care fac obiectul unor oferte publice şi metode de vânzare.

SBX 54 . format din trei litere. Pasul de tranzacţionare este de 0.0001 lei pentru cele în blocuri de 100 şi se stabileşte de către consiliul de administraţie Variaţia maximă a preţului ordinelor pentru simbolurile din piaţa reglementată este egală cu +/-15% faţă de preţul de referinţă al şedinţei curente. cu posibilitatea extinderii până la +/-40%.Piaţa Principală la Sibiu Stock Exchange Piaţă pentru toate simbolurile admise la tranzacţionare conform deciziei unde sunt tranzacţionate ordine care au dimensiunea blocului de tranzacţionare standard: 1 sau 100 şi multiplii. Simbolul valorilor mobiliare Toate valorile mobiliare listate pe piaţă au ataşate câte un simbol. standard Dimensiunea blocului de tranzacţionare se stabileşte prin decizia consiliului de administraţie.01 lei pentru acţiunile ce se tranzacţionează în blocuri de 1 şi 0. pentru acţiunile litere operatorului de piaţă SIBEX simbolul este SBX. De exemplu.

se calculează preţul de referinţă Închisă . sistemul afişează în timp real. se aplică algoritmul de fixing Închidere la ora 17:15 .Stările Pieţei Principale la vedere Pre-deschiderea între 9:15 şi 9:45 . modifică.se calculează preţul şi volumul de deschidere. se identifică tranzacţiile posibile şi se execută ordinele la preţul unic afişat Deschisă între 9:45 şi 17:10 . nu se execută tranzacţii. tranzacţiile încheiate şi datele statistice Pre-închidere între 17:10 şi 17:15 . retrag sau execută ordine 55 . se execută ordine la preţul stabilit în urma aplicării algoritmului de fixing.nu se introduc.se introduc.se pot vizualiza ordinele rămase în piaţă.se stabileşte preţul potenţial de deschidere pe baza ordinelor introduse dar nu se execută tranzacţii. se aplică algoritmul de fixing Deschiderea la ora 9:45 . ordinele de cumpărare şi de vânzare.are loc tranzacţionarea pe piaţa continuă. modifică sau retrag ordine. modifică sau retrag ordine. nu se introduc. tranzacţiile. nu se realizează tranzacţii. rapoartele şi datele statistice.

toate documentele solicitate să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu operatorul care administrează piaţă respectivă să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi de menţinere la tranzacţionare a acţiunilor.Admiterea acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa la vedere Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: ii să fie înregistrate la CNVM să fie liber negociabile şi plătite integral să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont să fie din aceeaşi clasă să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea privind piaţa de capital şi de reglementările emise de către CNVM ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din statul membru de origine să depună la operator. 56 . prin intermediul unui Participant iniţiator.

Admiterea acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa la vedere de la SIBEX 57 .

000 2.500.500.000 2.000 500.000 1.Volumul tranzacţionat pe piaţa reglementată la vedere SIBEX în 2010 TOTAL ACTIUNI TRANZACTIONATE SBX 3.000.000 3.000 1.000.500.000 0 AR IE TI E AI BR IE IL IE ST AR IE LI E IE IE IE BR IE M D EC EM M N BR AR IU R BR U IE IU U G U PT EM AP IA N BR AU M TO C O M FE SE N O 58 .000.

petrol şi certificate CO2.Piaţa reglementată la termen Piaţa FUTURES Piaţă reglementată de instrumente financiare derivate pe care sunt admise la tranzacţionare contracte futures având ca suport curs de schimb. aur. 59 . perechi valutare. rata dobânzii. acţiuni listate la BVB şi SIBEX. Dimensiunea ordinelor pentru Market Makeri diferă în funcţie de activul suport. Simbolurile contractelor futures Fiecare contract futures admis la tranzacţionare are ataşat un simbol prin care se indentifică activul suport şi scadenţa. Pe această piaţă sunt tranzacţionate ordine care au dimensiune standard de un contract futures. Variaţia maximă a preţului ordinelor pentru simbolurile din piaţa futures este stabilită în număr de paşi faţă de preţul de cotare al şedinţei de tranzacţionare precedente sau faţă de preţul de deschidere pentru prima zi în care se tranzacţionează contractul futures respectiv. de scadenţă şi de adâncimea pieţei şi se stabileşte prin decizia consiliului de administraţie al SIBEX. indici.

Preţurile de exercitare aferente seriilor de opţiuni sunt afişate automat în sistemul de tranzacţionare la un număr de paşi faţă de preţul de cotare futures al şedinţei precedente. Dimensiunea ordinelor pentru Market Makeri diferă în funcţie de activul suport. Simbolurile opţiunilor pe contractelor futures Fiecare contract futures admis la tranzacţionare are ataşat un simbol prin care se indentifică tipul opţiunii. piaţa opţiunilor CALL şi piaţa opţiunilor PUT. Pe aceste pieţe sunt tranzacţionate ordine care au dimensiune standard de o opţiune.Piaţa reglementată la termen Piaţa OPTIONS Piaţă reglementată de instrumente financiare derivate pe care sunt admise la tranzacţionare opţiunile pe contracte futures este împărţită în două secţiuni. de scadenţă şi de adâncimea pieţei şi se stabileşte prin decizia consiliului de administraţie al SIBEX. 60 . activul suport şi scadenţa.

nu se execută tranzacţii Deschiderea la ora 9:45 . sumarele de tranzacţionare şi datele statistice 61 .are loc tranzacţionarea pe piaţa continuă. se calculează preţul de cotare. sistemul afişează în timp real. nu se execută tranzacţii.se introduc.se afişează preţul şi cantitatea de deschidere determinate de prima tranzacţie Deschisă între 9:45 şi 16:50 pentru derivatele pe acţiuni listate la BVB şi SIBEX şi între 9:45 şi 23:15 pentru derivatele pe valute. ordinele de cumpărare şi de vânzare. tranzacţiile încheiate şi datele statistice Închidere la ora 16:50 respectiv 23:15 .Stările pieţe reglementate de instrumente financiare derivate Pre-deschiderea între 9:15 şi 9:45 .nu se introduc ordine. indici şi mărfuri . se pot accesa rapoartele de tranzacţionare. se pot vizualiza ordinele rămase în piaţă. se modifică sau se anulează ordine.

Indicatori de lichiditate la SIBEX .2011 62 .

2011 63 .Volum instrumente financiare derivate tranzacţionat la SIBEX în perioada 2009 .

Wiener Borse AG şi EUREX Frankfurt AG. ICE Futures Europe. Liffe Administration . Autoritatea din statul membru de origine notifică autoritatea din statul membru gazdă în legătură cu solicitarea operatorului de piaţă/operatorului de sistem.Management. Au notificat intenţia de a efectua operaţiuni specifice pe teritoriul României operatori din Maria Britanie. The London Metal Exchange Limited. Austria şi Germania: London Germania Stock Exchange PLC. 64 .Operaţiuni transfrontaliere Operatorii de piaţă şi operatorii de sistem din statele membre pot efectua pe teritoriul României operaţiunile specifice necesare pentru a facilita intermediarilor din România accesul/conectarea şi tranzacţionarea de la distanţă la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzacţionare administrate de aceştia. Autoritatea din statul membru gazdă poate solicita autorităţilor competente din statele membre lista şi datele de identificare ale participanţilor în pieţele reglementate sau în sistemele alternative de tranzacţionare autorizaţi în respectivele state membre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful