CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

“CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT” COM. BALACITA, SAT DOBRA JUDETUL MEHEDINTI

FAZA DE PROIECTARE : STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar : consiliul local Balacita Student: Gusan Ligia Maria

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

CUPRINS
A PIESE SCRISE DATE GENERALE 1 Denumirea obiectului de investitii 2 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) 3 Titularul investitiei 4 Beneficiarul investitiei 5 Elaboratorul studiului INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 2 Descrierea investitiei a Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actual, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat b Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborate un studio de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung): Scenarii propuse (minim doua) Scenariul recomandat de catre elaborator Avantajele scenariului recomandat c Descrierea constructive, functional si tehnologica 3 Date tehnice ale investitiei a Zona si amplasamentul b Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat c Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan / extravilan d Studii de teren - Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national - Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, - Alte studii de specialitate, dupa caz e Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

4

aprobare f Situatia existent a utilitatilor si analiza de consum - Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii - Solutii tehnice de asigurare cu utilitati g Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei ANALIZA COST BENEFICIU 1 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusive specificarea perioadei de referinta 2 Analiza optiunilor 3 Analiza financiara, inclusive calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 4 Analiza economica inclusive calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu 5 Analiza de senzitivitate 6 Analiza de risc SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 1 Numarul de locuri de munca create in faza de executie 2 Numarul de locuri de munca create in faza de operare PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 1 Valoarea totala (INV), inclusive TVA (mii lei), din care C+M 2 Esalonarea investitiei (INV / C+M) 3 Durata de realizare (luni) 4 Capacitati (in unitati fizice si valorice) 5 Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia AVIZE SI ACORDURI 1 Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei 2 Certificatul de urbanism 3 Acordul de mediu 4 Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE 2

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

C ASTINO S. 3. SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI B Plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000) Plan general (1:2000 – 1:500) Planuri si sectiuni generale de arhitectura. COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI 2. JUD. CRAIOVA. Elaboratorul studiului DE FEZABILITATE S. COM.L. STR. 0351-424189 0351-459441 0732115030. inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura la realizarea proiectului Planuri speciale . 0729894034 PROIECTANT: S.PIESE SCRISE DATE GENERALE 1. MEHEDINTI CONSILIUL LOCAL BALACITA 3. . SAT DOBRA. transversale. dupa caz STUDIU A. Amplasament: SAT DOBRA .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . COMUNA BALACITA. TEL./FAX.C. Titularul investitiei: 4.L.R.R. ASTINO S. ELIE GEORGESCU NR. BALACITA. Beneficiarul investitiei: CONSILIUL LOCAL BALACITA 5. instalatii. profile longitudinale. Denumirea investitiei: DE FEZABILITATE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT.

Satul Dobra beneficiaza PROIECTANT: S. care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.R. Nicolae” ctitorita in 1804. JUDETUL MEHEDINTI INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului.C ASTINO S. Satele componente ale comunei Balacita sant urmatoarele: Dobra. Caile de acces in satul Dobra sant reprezentate prin cele doua drumuri: DJ 606 Craiova . Obiectivele turistice din zona sunt biserica ‘’ Sf Imparati’’ ctitorita in 1898. Conform zonificarii turistice a judetului. . comuna Balacita .CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . biserica ‘’ Sf. comertul si cresterea animalelor.L. 1. Satul Dobra.Comuna Balacita este situata in zona sud-estica a judetului Mehedinti si are un numar de 1308 de gospodarii . un numar de locuitori de 3552 si 4383 locuitori populatie echivalenta canform Anexei 7 .1 Situatia Actuala . Balacita si Gvardenita. COMUNA BALACITA. 1. Nicolae’’ in Dobra. biserica ‘’Sf. ctitorita in 1872 . Activitatea specifica zonei analizate este agricultura. SAT DOBRA. are un peisaj de zona deluroasa de altitudini mici.Slasoma.Vinju-Mare si DC 93 Dobra. apartine comunei Balacita si are un numar de 704 locuitori si 868 locuitori populatie echivalenta. fiind o zona cu un potential turistic. vanatoarea si ca elemente folclorice de larga audienta turistica se bucura targurile saptamanale si nedeile la hramul bisericilor.

. contractarea si/sau garantarea imprumuturilor. ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.L. Atributiile Consiliului Local Balacita sunt urmatoarele: . judetul Mehedinti este entitatea responsabila cu implementarea proiectului . In vederea promovarii acestui proiect. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei.R. COMUNA BALACITA. .Aproba la propunerea primarului. in conditiile legii . si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . . . . 1.Atributii privind cooperarea institutionala pe plan intern si extern. modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere al exercitiului bugetar . precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ teritoriale . cod postal 227040. sociala si de mediu a unitatii administrativ teritoriale . precum si a serviciilor publice de interes local.Aproba. . precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local. . organizarea si statutul de functii ale aparatului de specialitate al primarului. concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei. virarile de credite.2 Entitatea responsabila cu implementarea proiectului : Consiliul Local Balacita. Prin proiectul integrat s-a propus realizarea ’’CANALIZARII SI STATIEI DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT’’ precum si ’’EXTINDEREA ALIMENTARII CU APA IN SISITEM CENTRALIZAT’’ a satului Dobra . la propunerea primarului. ale institutiilor si serviciilor publice de interes local.Stabileste si aproba impozitele si taxele locale . .Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederileangajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor . JUDETUL MEHEDINTI de urmatoarele utilitati: alimentare cu apa . . . alimentare cu energie electrica si telefonie.Hotaraste darea in administrare. documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor . . SAT DOBRA. comuna Balacita. documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local. bugetul local. potrivit competentelor sale si in conditiile legii. in conditiile legii.C ASTINO S. .Aproba.Asigura.Aproba. PROIECTANT: S. cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia.Aproba strategiile privind dezvoltarea economica. in conditiile legii. infiintarea.2 grade . .Exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului. la propunerea primarului.Tel/fax 0252/356444. la propunerea primarului. . in conditiile legii .Atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei.Avizeaza sau aproba.Hotaraste vanzarea.Clima este temperat continentala cu temperaturi medii anuale de 10. in conditiile legii. Consiliul Local Balacita a hotarât ca responsabil legal de proiect să fie investit primarul. .Atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni.

cresterea numarului de sate renovate. in vederea promovarii unor interese comune . JUDETUL MEHEDINTI serviciile sociale pentru protectia copilului. a persoanelor varstnice. ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare. cultura. restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura. institutiile publice si firmele existente in satul Dobra. . care PROIECTANT: S. si punerea in valoare a mostenirii rurale’’. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale. .R. ordinii publice si rezervatiilor naturale. punerea in valoare in interesul comunitatii locale a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ teritoriale . dezvoltarea satelor. a familiei sau altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala.Hotaraste in conditiile legii.L. sanatatea. a persoanelor cu handicap.necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei. Obiectivul proiectului il constituie realizarea unui sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere. • Necesitatea prezentului studiu de fezabilitate: este necesara promovarea investitiei propuse deoarece conduce la imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural al satului Dobra . cu functionare permanenta. ordinea publica. . Nu a fost elaborat un studiu de perfezabilitate. 2. precum si scenariul tehnico-economic selectat: Actualul studiu de fezabilitate nu are in fata un studiu de prefezabilitate. serviciile de urgenta de tip prim ajutor. tineretul. activitatea cultelor religioase. prin care sunt alocate fonduri nerambursabile pentru investitii de tipul celei propuse in proiect. sportul. crearea infrastructurii necesare dezvoltarii economice a localitatii si implicit crearea de oportunitati ocupationale . SAT DOBRA.Sprijina in conditiile legii. COMUNA BALACITA. conservarea. podurile si drumurile publice.C ASTINO S. situatiile de urgenta. protectia si refacerea mediului inconjurator. precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . inbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala. serviciile comunitare de utilitate publica. cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ teritoriale din tara sau din strainatate. imbunatatirea accesului la servicii de baza pentru populatia rurala. activitati de administratie socialcomunitara. Proiectul propune : Realizarea unei retele de canalizare in lungime de 4772 m care acopera aproximativ 70% din gospodariile localitatii si realizarea statie de epurare aferente . dezvoltarea urbana. evidenta persoanelor. care este calculata astfel inca la ea sa se poata racorda toate gospodariile . Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung ( in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala . Oportunitatea realizarii acestei investitii este data de existenta programului ‘’Renovarea.Descrierea investitiei a). fonduri fara de care investitia nu ar putea fi promovata. a parcurilor. ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico sanitare.

• Prezentul proiect se afla identificat in Master Planul Regional si nu are finantare prin programul POS MEDIU .L. prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei. sa constatat ca apa freatica care alimenteaza fantanile . . • Avand in vedere ca gradul de saracie al localitatii dat de indicatorul Rata saraciei din ANEXA 11 – Lista comunelor si gradul de saracie aferent – este de 55.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Pentru satul Dobra s-a propus prin proiectul integat atat alimentarea cu apa in sistem centralizat precum si canalizare si statie de epurare aferenta localitatii.R. Promovarea patrimoniului istoric si cultural” avand o pondere in proiectul integrat de 23. protectiei mediului si dezvoltarii economice a localitatii. Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat. modul de colectare si transport al apelor uzate. consideram ca accesarea de fonduri nerambursabile. comuna Balacita. JUDETUL MEHEDINTI sa asigure in efluentul epurat conditiile de descarcare la emisar impuse de NTPA 001/2002 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industrial sau orasenesti in receptori naturali” • Satul Dobra si comuna Balacita nu au primit anterior prezentului studiu de fezabilitate sprijin comunitar pentru o investitie similara. COMUNA BALACITA. dicteaza sistemul de canalizare optim (unitar sau divizor). PROIECTANT: S.C ASTINO S. SAT DOBRA.46%. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse. • Proiectul prezentului studiu de fezabilitate face parte din proiectul integrat „Moderizare drumuri de interes local. este singura solutie pentru dezvoltarea infrastructurii in localitate. realizandu-se astfel : .3% . Scenarii propuse ( minim doua) Scenariul recomandat de elaborator La elaborarea si analiza scenariilor propuse. cu rezultate pozitive directe asupra sanatatii locuitorilor. b). • In urma analizelor de laborator efectuate pentru probe de apa recoltate din fantanile localitatii Dobra .Marimea si intinderea localitatii. Alimentare cu apa in sistem centralizat. s-a avut in vedere factori care dicteaza: sistemul de canalizare optim.proiectul propus se va implementa in Comuna Balacita care are 4383 locuitori persoane echivalente. amplasamentul statiei de epurare si conditiile de descarcare la emisar astfel: . • Prezentul proiect se incadreaza in ’’ Strategia de Dezvoltare SocioEconomica a Judetului MEHEDINTI 2007-2013’’ conform adresei eliberata de Consiliului Judetean MEHEDINTI. .un sistem functional de apa/apa uzata .Investitie „ Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat’’ se inscrie in ’’ Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a Judetului Mehedinti 2007-2013’’ conform adeverintei eliberata de Consiliul Judetean.

care trebuie sa apartina domeniului public. • Gratare rare. • Debitmetru parschall.Tehnologiile de epurare. topografie. • Instalatie compacta de epurare mecanica. Tratare namol: • Instalatie ingrosare namol in exces. dicteaza costurile de investitie. • Statie de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano-biologica avansata cu reducerea azotului si fosforului. SAT DOBRA. • Statie pompare apa uzata. santuri si canale existente azi in localitate cu dirijare in raul Drincea. • Pavilion exploatare Treapta biologica: • Statie suflante. COMUNA BALACITA. . emisarul si amplasamentul statiei de epurare. cu un randament de aproximativ 93%. Tinand seama de conditiile locale. au fost analizate doua scenarii: Scenariu 1.L. • Debitmetru electromagnetic. cheltuielile de exploatare si nu in ultimul rand eficienta epurarii. JUDETUL MEHEDINTI . • Bazin cu namol activat. apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole. • Instalatie dezinfectie apa epurata. .C ASTINO S. care cuprinde in schema tehnologica urmatoarele obiecte: Treapta mecanica: • Camera deversoare. pentru atingerea obiectivelor proiectului. camin by-pass. • Decantor secundar longitudinal.R.Topografia terenului.Emisarul si amplasamentul statiei de epurare. • Bazin defosforizare biologica. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare. PROIECTANT: S. dicteaza conditiile impuse la descarcare in emisar si marimea terenului disponibil pentru statia de epurare. • Canalizare in sistem separativ. marimea localitatii. dicteaza modul de colectare si transport a apelor uzate spre epurare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .

Se recomanda scenariul nr. 1. • Statie de epurare a apelor uzate menajere mecano-biologica compacta (monobloc). urmatoarele : Grătar manual Bazin de omogenizare. Pentru realizarea acestei statii de epurare.000 mp.L. • Bazin stocare namol in exces. • Transportor elicoidal si container pentru namol deshidratat. care va asigura numai colectarea si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . cu un randament de aproximativ 93%. Scenariu 2 • Canalizare in sistem separativ.1800 mp.C ASTINO S. JUDETUL MEHEDINTI • Instalatie deshidratare namol ingrosat. care cuprinde in schema tehnologica. . apele pluviale colectandu-se prin sistemul de rigole.biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru aceasta si urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie a substantelor flotante. 2. eliminarea substantelor organice exprimate in CBO5 si eliminarea compusilor azotului si fosforului. Pentru realizarea acestei statii de epurare. Principalele avantaje:  Costuri de investitie mai mici  Cost scazut al apelor epurate  Suprafata de teren ocupata mica  Instalare simpla si rapida  Posibilitatea de extindere a capacitatii PROIECTANT: S.R. este necesara o suprfata de cca. SAT DOBRA. COMUNA BALACITA. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano . santuri si canale existente azi in localitatesi deversate in raul Drincea. este necesara o suprafata de cca.

05 coeficient de pierderi admisibile in sistem.zi) 868 120 FUNDAMENTAREA NECESARULUI SI CERINTEI DE APA CONFORM STAS SR 1343/1/2006 Ni = numar de utilizatori.G. 7 zile pe saptamana. locuitori populatie echivalenta = 868 . La calculul debitelor de ape uzate s-a tinut cont de necesarul si cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare calculate conform STAS 1343/1/2006. ko = 2. kzi = 1.norma = 120 l/om/zi . Debitele cerintei de apa (STAS 1343/1/2006) : ks = 1. conform H. Pentru intreaga investitie se propune categoria de importanta normala “C”. kp = 1.05 .R.868 locuitor populatie echivalenta . COMUNA BALACITA. 766/97.K s = 1. k p = 1.G.loc echivalenti PROIECTANT: S.5 coeficient de variatie orara. 7 zile/saptamana. kzi = 1.3 .C ASTINO S.program de functionare : 365 zile/an. Volum de apa anual prelevat din sursa Vanual = 365 x Qs zi med (mc) Determinarea debitelor de alimentare cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: . JUDETUL MEHEDINTI  Efect antropic minim asupra mediului  Procesele simple si logice nu necesita operatori cu inalta calificare c). .) al com. se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul Urbanistic de Amenajare a Teritoriului (P.locuitori = 704 . Descrierea constructiva. comuna Balacita.3 (STAS 1343 tabel 1) coeficient de variatie zilnica.5 Nr.100/1-2006. Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare: program de functionare : 365 de zile pe an. SAT DOBRA. privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si clasa de importanta III. . qi = debit specific pentru fiecare categorie de folosinta (l/loc/zi).02 .L. 24 ore/zi.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . 24 de ore pe zi 868 locuitori personane echivalente Conform STAS 1846/1-2006 apele uzate menajere care se i-au in calcul pentru dimensionarea retelei de canalizare si stiei de epurare sunt egale cu apa potabila distribuita la utilizatori. tehnologica si functionala a investitiei Canalizarea proiectata. ko = 2. Proiectul si schema cadru de canalizare si epurare. conform P.02 coeficient spor pentru intretinere sistem. va asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere din satul Dobra. BALACITA. DEBITE DE CALCUL SI CERINTA DE APA CONSUMATORI SI NECESAR SPECIFIC APA Consumatori si debite specifice: Debit specific qi ( l/loc.U.

1. Sapaturile necesare pentru executarea retelei de canalizare se vor executa mecanic si partial manual.10mc/ora=4.C ASTINO S. 188/2002. impune o schema tehnologica de canalizare. Reteaua de canalizare se va poza in panta continua spre amplasamentul statiei de epurare.3 tabela nr. cu diametre Dn. camine de vizitare.555 mc/zi Q s zi max = Qs zi mediu x Kzi =111. se va efectua pe un strat de nisip de 0.7 zile /saptamana . In timpul executiei lucrarilor. care este responsabil impreuna cu proiectantul pentru eficienta acesteia si incadrarea indicatorilor de calitate a efluentului in limitele maxime admise conform normativelor in vigoare. precum si pentru circulatie. fiind asigurate prin sprijiniri.3 =135. modificata si completata cu HG nr. imbinate etans cu inele de cauciuc.57 mc/an Tinand cont de valoarea u max = 145.3 = 145.160 x 1.021 mc/zi V an = = 40717. Pozarea tuburilor de canalizare din PVC-KG in santuri. zi Conditiile topografice ale zonei favorabile unei scurgeri gravitationale pe majoritatea traseelor . se amplaseaza pe reteaua de drumuri locale in afara zonei carosabile a acestora pe una din laturi (in zona dintre santul de colectare a apelor pluviale si limita proprietatilor). Q u zi med = 111. ce se monteaza cu usurinta datorita greutatii reduse si sistemului de imbinare rapida. si sunt egale cu debitele si volumele de apa potabila distribuita la utilizatori.160 mc/zi Qn zi max = Qn zi mediu x Kzi =104.555 x 1. protectia muncitorilor si a pietonilor .160 x 1.care are aviz si agrement tehnic recomandata de producator.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .352/2005 anexa nr. care sa preia apele menajere de la gospodariile aflate pe partea cealalta a drumului.02 x 1.45 l/sec se propune Q alegerea unei statii de epurare de 150mc/zi la . 24 ore/zi Volume si debite de apa uzate evacuate avizate: Determinarea acestora sa facut conform STAS 1846/1/09.408 mc/zi Determinarea cerintei de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qs zi mediu = Qn zi mediu x ks x kp = 104. SAT DOBRA.45 l/sec Q or max = 15.R. Reteaua de canalizare se va executa din tuburi PVC-KG.10 m sub si 30 cm deasupra PROIECTANT: S. . prevazindu-se.2006 .300 mm. respecti HG nr.555 mc/zi Q u zi max = 145. canale de subtraversare a DJ 606 si DC 93. care cuprinde urmatoarele lucrari principale: • Retea de canalizare • Statie de pompare (pentru preluarea apelor uzate din zona mai joasa a localitatii si pompare in canalul colector principal) • Statie de epurare mecano – biologica • Sistematizare si imprejmuiri la statia de epurare si statia de pompare ape uzate  Reteaua de canalizare. JUDETUL MEHEDINTI Determinarea necesarului de apa pentru nevoi igienico-sanitare: Qn zi mediu = 868 x 120 = 104160 l/zi = 104.05 = 111.575 mc/an Program de functionare : 365 zile/an.021 mc/zi = 1. in lungime totala de 4772 m. se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate sau interceptate in sapatura. COMUNA BALACITA.L.021 mc/zi = 1.19 l/sec Vanual = 40717.

PE.biochimic de oxigen (CBO5) Materii totale în suspensie (MTS) CCO_Cr Azot total Fosfor total Pentru realizarea gradului de epurare necesar si indeplinirea conditiilor impuse de NTPA 001 “Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate ‘’. se va executa din teava PE-HD.00 1.00 75. .00 60. Balacita. ce rezulta din conditia latimii santului de pozare. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare din elemente prefabricate din beton pe aliniamente la maxim 50 m unul de altul in punctele de schimbare a directiei si la intersectii de canale si strazi .6. prin canal Valea Dobrei .0 m. tuburile de canalizare montandu-se in teava de protectie din otel 406x7. Terenul apartine domeniul public administrat de Primaria com.00 m.Conducta de refulare de la statia de pompare la canalul colector. 3.In jurul statiei de pompare se va realiza o imprejmuire de protectie cu latura de 10. 4.00 50. COMUNA BALACITA. Subtraversarea drumurilor se va realiza prin foraj orizontal. pe reteaua de canalizare de colectare a apelor uzate. sunt:  Nr crt Denumire indicator Concentraţia în apa uzatã brută. Statia de pompare amplasata conform planului de situatie. avand caracteristici: Q = 10 mc/h. se impune executarea unei statii de pompare SP.L. Lateral umplutura de nisip va fi de minim 0.1. este amplasata in partea de sud-vest a localitatii Dobra. D. Emisarul apelor epurate il constituie riul Drincea . [%] 92.etc…)  Statia de pompare. care preia apele uzate dintr-o zona joasa a localitatii si le pompeaza in colectorul principal. Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face prin intermediul pieselor de racord speciale (nu face obiectul proiectului). electropompe submersibile pentru apa uzata. admisă. va avea lungimea de 100 m. si un gratar tip cos. Concentratiile de substante poluante in apa bruta. 2. acostament drum. respectiv eficienta de epurare necesara. Datorita topografiei terenului.R. SAT DOBRA. Pn.80.C ASTINO S. [mg/l] 300 350 500 30 5 Concentraţia limitã max.20 m grosime. cheson cu diametru de 2. proiectul propune realizarea unei statii de epurare mecano-biologica compacta. PROIECTANT: S.00 83.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Cons. JUDETUL MEHEDINTI acestora.92 mm. incarcarile cu poluanti au fost calculate pe baza cantitatilor specifice de impuritati pe locuitori si zi.apele epurate ajungand de la statia de epurare la acesta prin canal Valea Dobrei. Ea se va echipa cu 1+ 1R. conform breviarului de calcul si concentratiile limita maxim admise conform normativului NTPA 001.00 m si adancimea de 4. [mg/l] 25 60 125 15 2 Eficienţa de epurare nec. Proiectul prevede si refacerea zonelor afectate de constructia canalizarii (accese in gospodarii.90 mm. Apele uzate evacuate sunt de provenienta menajera si conform normativului GP 106-04. se va realiza din beton armat. Statia de epurare.

omogenizare si pompare. Dupa retinerea materiilor solide in suspensie in Gratarul manual.biologica compactă Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete Unitate de stocare si dozare coagulant Bazin colectare si pompare sediment Unitate de deshidratare sediment By-pass general Platforma depozitare containere reziduuri Container de personal Instalatii electrice exterioare Platforma deservire obiecte tehnologice In situatia caderii alimentarii cu energie electrica sau epuizarii volumului tampon din Bazinul de egalizare. prin intermediul caminului colector. Pentru aceasta.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . apa ajunge. permite o intrerupere a alimentarii cu apa menajera de pana la 6 ore. in Denisipator/separator . schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: Grătar manual  Bazin de omogenizare. JUDETUL MEHEDINTI Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuti in vedere pentru acestea. Solutia de epurare adoptata are la baza 1 Unitate de epurare . Mai departe. SAT DOBRA. In continuare apa uzata se deversează in Bazinul de egalizare.  PROIECTANT: S. In final apa epurata mecanic si biologic este trecuta prin Unitatile de dezinfectie cu ultraviolete.  Descrierea schemei tehnologice Apa uzata menajera ajunge in Caminul de distributie/preaplin/by-pass de la intrarea pe platforma Statiei de epurare. prin intermediul Căminului colector . Sedimentul primar rezultat din Blocurile cu tancuri de epurare biologica ajunge prin pompare/gravitaţional in Bazinul de colectare si pompare nămol. omogenizare si pompare (pe timpul noptii) Unitatea de epurare biologica . De aici apa este pmpata in treapta de epurare biologica . Dupa aceasta perioada de intrerupere unitatea biologica este capabila sa-si continue functionarea fara nici o problema din punct de vedere a proceselor biologice si chimice. COMUNA BALACITA.R. unde se elimina substanţele organice biodegradabile şi compuşii azotului şi fosforului. si urmăreşte în mod special reţinerea materiilor în suspensie (SS).L. unde se reţin nisipul si grăsimile. apa ajunge. egalizare si pompare ape menajere Treapta de epurare mecano .C ASTINO S. la Gratarul manual. eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. . a substanţelor flotante. in functionare normala. asigurând procesarea unui debit Qzi max=150 m3/zi .

dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. omogenizare si pompare Grăsimile reţinute in Denisipator/separator ajung gravitational in Bazinul de colectare grăsimi. Unitatea de deshidratare . Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa nămolului în PROIECTANT: S. asigura necesitatile tehnologice pentru Grătarul mecanic (din unitatea de epurare compactă). Sedimentul primar decantat in Bazinului de colectare si pompare nămol este pompat in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si/sau înapoi in unitatile de epurare biologica pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare.L.  alimentarea în mod continuu şi cu o plaja de debite corespunzatoare a unităţilor compacte de epurare . preluata din reţeaua de apa potabila de la limita platformei. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării. iar apa filtrata din saci in Unitatea de deshidratare namol este descarcata in canalul Gratarului mecanic. . omogenizare şi pompare. Apa decantata rezultata din decantarea namolului in Bazinului de colectare si pompare namol. necesitatile de spalare/incendiu pentru Hidranti si apa potabila pentru laboratorul si grupul social din containerul de personal.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . instalaţii ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare.  Descriere componente tehnologice Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in gratarul mecanic  reţinerea nisipului si grasimilor in deznisipator/separator grasimi . ajunge gravitational inapoi in chesonul Bazinului de egalizare. JUDETUL MEHEDINTI Apa rezultata.  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în unitatile compacte de tip Resetilovs. Nisipul decantat in Denisipator/separator este pompat in Bazinul de spălare si scurgere nisip. epurata si dezinfectata este evacuata apoi in căminele de prelevare probe si de aici prin intermediul căminului colector se deversează în râu.R.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare. Apa colectata de sifonul Platformei de containere ajunge gravitational in caminul colector si de aici in Bazinul de egalizare. din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică Linia nămolului constă din:  evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent unităţii compacte de epurare (modul biologic de epurare) într-un Bazin de colectare si pompare. Sedimentul deshidratat in saci in Unitatea de deshidratare este transportat cu caruciorul si depozitat pe Platforma de containere. COMUNA BALACITA. omogenizare şi pompare. Apa potabila sub presiune. SAT DOBRA. ce se realizează într-o instalaţie ataşată unităţii compacte .C ASTINO S.

instalaţie ce poate realiza şi nitrificareadenitrificarea apelor uzate prin secvenţe de exploatare corespunzătoare.  egalizarea debitelor şi omogenizarea compoziţiei apelor uzate în bazinul de egalizare. JUDETUL MEHEDINTI exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică cu unitatea compactă. • decantarea sedimentului in Bazinul de colectare si pompare sediment si pomparea acestuia in Unitatea de deshidratare cu saci filtru din • PROIECTANT: S. dacă se constată creşteri ale concentraţiilor compuşilor pe bază de azot  dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Căderea alimentarii cu energie electrica este o situaţie de avarie in care este permisa deversarea controlata a apei menajere in emisar. COMUNA BALACITA. containerizata supraterană. Un lucru deosebit de important îl constituie absenţa sedimentului în exces datorită aplicării unei tehnologii performante de epurare biologică. Această metodă de dezinfecţie este preferată clorinării. omogenizare. care nu pot fi inmagazinate in sistem (pana la nivelul preaplinului) .  alimentarea în mod continuu prin pompare şi cu o plaja de debite corespunzătoare a staţie de epurare mecano – biologică compactă. containerizata supraterană într-un Bazin de colectare si pompare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .C ASTINO S.L. containerizata supraterană. pe o perioada limitata de timp. de pana la 6 ore. SAT DOBRA. . DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNOLOGICE ŞI A COMPONENTELOR SCHEMEI DE EPURARE a) Linia apei constă din:  reţinerea materiilor grosiere in grătarul manual  reţinerea nisipului si grăsimilor in deznisipator/separator grăsimi . din cauza formării în cursul de apă receptor de compuşi toxici pentru flora şi fauna acvatică  controlul calitatii apelor uzate epurate si dezinfectate prin intermediul caminului de prelevare probe b) Linia sedimentului constă din: evacuarea nămolului din tancul de sedimentare primară aferent staţiei de epurare mecano – biologică compactă. ce se realizează într-o instalaţie ataşată staţiei de epurare mecano – biologică compactă. Se prevede by-pass general intre primul si ultimul cămin de pe platforma staţiei pentru situaţia căderii temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera. containerizata supraterană  reducerea substanţelor organice prin epurare biologică în blocurile de tancuri aferente staţie de epurare mecano – biologică compactă. SOLUTIA CONSTRUCTIVA Platforma staţiei de epurare se amplasează peste cota de inundabilitate din zona.R.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

cadrul Camerei tehnice si/sau inapoi in tancurile de coagulare pentru necesitati de intretinerea a procesului biologic de epurare • deshidratarea sedimentului in Unitatea de deshidratare cu saci filtru si evacuarea gravitationala apei rezultate in Bazinul de pompare apa menajera, iar a namolului deshidratat in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere. c) Linia nisipului si grasimilor constă din: • evacuarea nisipului colectat in Desnisipator/separator grasimi prin pompare in Bazinul de spalare si scurgere nisip • spalarea si scurgerea nisipului in Bazinul de spalare si scurgere nisip si evacuarea gravitationala a apei de spalare in Desnisipator/separator grasimi, iar a nisipului in saci cu ajutorul caruciorului pe Platforma de depozitare pentru scurgere • colectarea gravitationala a grasimilor in Bazinul de colectare grasimi • evacuarea grasimilor colectate prin vidanjare RETELE TEHNOLOGICE Conducte gravitaţionale (de canalizare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri pentru canalizare din PEHD cu Dn 200 si Dn 300. Conducte sub presiune (de pompare) Conductele sunt executate din tuburi si fitinguri din PEHD/Pn 6 cu Dn 25, Dn 50, Dn 65 si Dn 80. CAMINE DE CANALIZARE Acestea sunt cămine standard (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn 1000, cu excepţia căminului de comutare Dn 1500, de la intrarea in statie, cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila, conform profilelor tehnologice. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare. TREAPTA DE EPURARE MECANICA Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1,5 m si adancimea de 1,67 m. Curăţirea gratarului se face periodic, la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare, manual, cu ajutorul unei greble. Reţinerile sunt spalate, tratate cu biopreparate stabilizatoare, incarcate in saci/container, evacuate şi depozitate pe platforma de depozitare. Pentru prevenirea mirosului neplăcut şi realizarea unei fermentări în profunzime a materialului grosier reţinut, este recomandat să se folosească o dată la două săptămâni biopreparate sub formă de pudră.Din caminul grătarului manual, după reţinerea materiilor grosiere, apa uzată ajunge în separatorul de grăsimi / deznisipator unde are loc separarea particulelor solide / grăsimilor. Deznisipatorul / separatorul de grăsimi, cu un volum util de 4 mc, de tip vertical, permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0,2 mm. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3,5 m. Evacuarea grăsimilor retinute se face gravitaţional, pe masura acumularii acestora, într-un Bazin de colectare grasimi cu volumul util de 4 mc.In acest bazin se introduc, pentru descompunerea substanţelor organice, biopreparate. Dupa umplerea bazinului grasimile sunt evacuate prin vidanjare o data la cca 12 luni sau manual cu galeata de personalul de exploatare. Grasimile stabilizate cu biopreparate pot fi refolosite ca hrana pentru animale (caini, pisici).Corespunzator volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adancimea H= 3,5 m. Evacuarea nisipului decantat se va face prin intermediul unei electropompe portabile de nisip, cu rotor in construcţie rezistentă la abraziune, intr-un Bazin de stocare, spalare si scurgere nisip cu volumul util de 3 mc, prevăzut cu radier drenat cu barbacane şi strat geotextil ce permite filtrarea şi scurgerea apei inapoi in desnisipator. Nisipul este spălat şi tratat cu biopreparate, în scopul stabilizării acestuia, iar apa rezultata din spălare se scurge înapoi in desnisipator.Nisipul spălat, tratat, rezultat, se încărca manual din bazin in saci/containere si se depozitează pe Platforma de depozitare in vederea utilizării pentru lucrări de construcţie. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric, semiîngropat cu Di=2 m si adancimea H=1,1 m. Practic, pe durata de exploatare a Staţiei de epurare, nu este nevoie sa se schimbe stratul filtrant de geotextil. Schimbarea acestuia este necesara numai in situaţia in care acesta este deteriorat accidental. BAZINUL DE EGALIZARE, OMOGENIZARE ŞI POMPARE Bazinul de egalizare, omogenizare are o triplă funcţionalitate:  omogenizează compoziţia apelor uzate (care la localităţi mici are o gamă de variaţie mare) prin capacitatea de inmagazinare a bazinului si prin agitare cu un mixer electromecanic
 preia varfurile de debit, in special debitele mici din timpul noptii, prin

inmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica
 asigura pomparea debitului maxim orar de apa menajera in unitatea de

epurare compacta, containerizata. Pompele sunt prevăzute cu convertor de frecventa care asigura alimentarea continua a unitatilor de epurare, functie de debitul afluent in bazin (nivelul din bazin) Volumul util al bazinului este de 30 m3, asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii). Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5,5 m. De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT , SAT DOBRA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI

Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate. DEBITMETRIE Pe linia de pompare, înainte de blocul de epurare mecanica finala aferent unitarii de epurare mecano - biologice compacte se montează câte un debitmetru electromagnetic, care asigură o evidenţa si semnalizarea precisă a debitelor de apă uzată epurată TREAPTA DE EPURARE MECANICA FINALA Treapta de epurare mecanica finala consta dintr-un Bloc de epurare mecanică amplasat la partea superioară a unităţii de epurare mecano – biologice compacte, containerizate. Gunoiul reţinut de grătarul mecanic este colectat in saci si transportat pe Platforma de depozitare. TREAPTA DE EPURARE BIOLOGICA Treapta de epurare biologica consta dintr-un Bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano - biologice compacte, containerizate. Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă, procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: - tanc de sedimentare primară - camera de coagulare - tanc de hidroliză - fermentare - tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante - tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix - tanc de nitrificare autotrofa De la grătarul mecanic apa ajunge în camera de coagulare. În această camera are loc dozarea de polielectrolit, flocularea şi sedimentarea compuşilor pe baza de fosfor, eliminându-se astfel necesitatea unui decantor secundar. Dozarea polielectrolitului se face prin intermediul unei unităţi de stocare si dozare. Materia sedimentată trece gravitaţional în tancul de sedimentare primară, dotat cu decantor cu blocuri lamelare, care realizează reţinerea materiilor în suspensie. Evacuarea sedimentului primar se realizează prin intermediul unei electropompe de proces care asigura atât evacuarea acestui sediment către bazinul de colectare si pompare sediment primar cât şi recircularea parţiala a acestuia pentru susţinerea procesului biologic. Cantitatea de fosfor care rămâne în apă este cea necesară asigurării unei concentraţii în Ptot conform NTPA 001 dar care asigura în acelaşi timp fosforul necesar proceselor biochimice care au loc în treapta de epurare biologică. În vederea mineralizării substanţelor organice conţinute de sedimentul primar se introduce un Biopreparat, care realizează fermentarea în profunzime a materialului decantat.

PROIECTANT: S.C ASTINO S.R.L.

metaboliţi.Nivelul IV .(se dezvoltă o bacterie superioara a lanţului trofic CARNIVORE care continuă procesele începute în zona nivelului II).zonă în care se dezvoltă cele mai evoluate microorganisme (CARNIVORE avansate şi DETRIVORE – nivelul IV al lanţului trofic . Denitrificarea permite reducerea azotiţilor la azot gazos. Tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa . Datorită acestui fapt. cu formarea nivelului II din lanţul trofic. . Apa astfel limpezită trece în compartimentele de aerare unde se realizează epurarea biologică. Există bacterii heterotrofe care realizează nitrificarea. Din cauza eliberării în apă a unei cantităţi mari de enzime. obţinând oxigenul necesar metabolismului din compuşii organici şi cei pe bază de azot. În plus. se realizează mineralizarea trofică. acest tanc se poate numi fermentator (incubator de enzime). Tanc de nitri-denitrificare heterotrofa. care se degajă în atmosferă. Bacteriile. COMUNA BALACITA. Reducerea substanţelor organice se realizează în proporţie de 80%. JUDETUL MEHEDINTI Datorită aplicării soluţiei cu blocuri lamelare rezultă o reducere substanţială a spaţiului de decantare dar şi o eficienţă mult mai mare faţă de soluţiile standard.R. Bacteriile autotrofe pot convieţui în acelaşi mediu cu bacteriile heterotrofe. SAT DOBRA. Compartimentul biologic este compus din: Tanc de fermentare şi hidroliză: se realizează următoarele procese:  absorbţia substanţelor solide pe suprafaţa mediului plutitor (în flotaţie)  reducerea substanţelor organice pe bază de carbon (CBO5)  reducerea materiilor în suspensie  fermentarea produşilor de hidroliză În acest compartiment se dezvoltă bacterii (nivelul I al lanţului trofic) care aderă la mediul plutitor şi reduc materia organică în proporţie de 40%. Aportul de oxigen este justificat de necesitatea producerii proceselor de mineralizare trofică şi oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză.Nivelul III .30 de ori mai multe enzime decât pot să consume. Procesele de oxidare intracelulară a produşilor de hidroliză şi mineralizare trofică sunt continuate şi în plus apar procese de nitrificare autotrofă. Tanc de nitrificare autotrofa . În acest bazin se realizează:  oxidarea intracelulară a produşilor de hidroliză  nitrificarea heterotrofă prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiţi respectiv azotaţi. procesele biochimice de eliminare a substanţei organice se desfăşoară în mod accelerat (intensiv). proces consumator de oxigen.bacterii care consumă reziduuri de substanţă organică. proces care se desfăşoară în prezenţa oxigenului insuflat în masa de apă şi bacterii specializate autotrofe care realizează denitrificarea. PROIECTANT: S. în această primă etapă elimină de 20 .C ASTINO S.L. celule moarte) care practic curăţa sistemul. BACTERIVORE.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

containerizata .omogenizarea nămolului in vederea pompării . Eficienţa dezinfecţiei este de 95% . . si/sau .pomparea nămolului înapoi in tancurile de coagulare Volumul util al bazinului este de 30 m3.pomparea nămolului la Unitatea de deshidratare cu saci filtru. este reintrodus gravitaţional în circuitul de epurare. care este compus din masă celulară. În tehnologiile convenţionale rezultă nămol activat. nu se formează nămol în exces. Apa limpezită este dirijată spre unitatea de dezinfecţie cu ultraviolete. imediat după Blocurile de epurare biologica .99% BAZIN DE COLECTARE SI POMPARE SEDIMENT PRIMAR Bazinul asigură: .R.C ASTINO S. Tehnologia de epurare a apelor uzate este bazată pe mineralizarea completă a materiilor organice.L.decantarea sedimentului primar . sau înapoi in unitatea de epurare biologica. transformându-le în substanţa anorganica. iar substanţa organică care intră în sistem este consumată şi transformata in materialul celulelor vii iar în ultima etapă. montată imediat după treapta biologică este din oţel inox şi funcţionează cu lămpi neimersate.7 nm penetrează masa de lichid. SAT DOBRA. Din bazinul de stocare sediment primar. regăsim celulele şi microorganismele detrivore care se hrănesc cu celulele moarte şi care sunt aderente la suportul plutitor. Se montează suprateran. este evacuat în emisar. Instalaţia de dezinfecţie cu ultraviolete. Nămolul rezultat este un nămol mineralizat şi deshidratat care va fi depozitat in saci pe o platformă de stocare. producând moartea microorganismelor patogene. Supernatantul rezultat in urma procesului de deshidratare. În tehnologia propusă această masă celulară se regăseşte pe mediul plutitor cu aderenţă ridicată la culturile bacteriene. UNITATEA DE DEZINFECTIE CU ULTRAVIOLETE Aceasta realizează dezinfecţia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete. Datorita relaţiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe filmul fix in procesele de epurare. Razele ultraviolete cu o lungime de undă λ = 253. COMUNA BALACITA. ce respectă condiţiile de calitate impuse.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . după care efluentul epurat şi dezinfectat. sedimentul primar decantat poate fi pompat către instalaţia de deshidratare nămol în saci prevăzută cu sistem de dozare polielectrolit pentru îmbunătăţirea gradului de deshidratare. JUDETUL MEHEDINTI Tehnologia permite eliminarea succesivă a substanţelor organice în diferite stadii ale lanţului trofic.colectarea sedimentului primar provenit de la Unităţile de epurare mecano – biologică compactă. PROIECTANT: S. în nivelul IV.

Apa se scurge in Colectorul lada de la partea inferioară. necesare. Desnisipator si a sacilor cu sediment deshidratat de la Unitatea de deshidratare. care tine cont de debitul maxim posibil. Sacii filtranţi permit scurgerea apei şi întoarcerea acestuia în fluxul tehnologic al apei.C ASTINO S. Acest sediment nu mai reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor. apa menajera afluenta se înmagazinează in Bazinul de omogenizare.R.biologice compacte. din Bazinul de colectare şi pompare ajunge prin pompare in Unitatea de deshidratare sediment primar. Amestecul este omogenizat in Rezervor cu ajutorul unui Mixer. egalizare si pompare şi in PROIECTANT: S. aceştia vor fi depozitaţi pe platforma de containere pentru scurgere. Floculantul preparat este pompat cu ajutorul unei pompe dozatoare prin intermediul unui robinet multifuncţional in Ejectorul de sediment. după care trece printr-un Mixer static si apoi prin intermediul unui Distribuitor ajunge in sacii filtranţi. reţinând sedimentul deshidratat care este deja stabilizat datorită adaosului de biopreparate. . COMUNA BALACITA. Sedimentul primar. UNITATEA DE DESHIDRATARE NAMOL Aceasta se montează în Camera tehnică aferenta unităţii de epurare mecano . PLATFORMA PENTRU CONTAINERE Aceasta va avea o suprafaţa de S = 24 m2 si serveşte pentru depozitarea temporara a containerelor cu materii solide provenite de la Grătarul manual. decantat. omogenizare şi pompare. iar sedimentul deshidratat este reţinut in sacii cu cărucior. Apa rezultata în urma deshidratării ajunge gravitaţional în Bazinul de egalizare. BY-PASS GENERAL Pentru situaţia căderii alimentarii cu energie electrica a staţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate (situaţie de avarie) pentru a evita inundarea necontrolata a zonei se prevede o conducta cu rol de preaplin şi bypass a platformei staţiei de epurare Dn 300. Instalaţia de deshidratare sediment în saci realizează reducerea umidităţii micşorând volumele ce urmează a fi evacuat din Staţia de epurare. Grătarul mecanic.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . In prima faza după căderea alimentarii cu energie electrica. containerizate. JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=4 m. După umplerea sacilor filtranţi cu sediment şi după deshidratare. unde se amesteca cu floculant. prevăzută cu grătar de scurgere la partea inferioară. Aici acesta trece printr-un Ejector. Platforma este prevăzuta cu grătar de pardoseala pentru colectarea apei de ploaie de pe platforma si a apei scurse din containere si saci. Sunt prevăzute capace de acces pentru pompa submersibila si mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare. Substanţele bio-preparatoare si apa din reţea. SAT DOBRA. sunt introduse in Rezervor prin intermediul unei Pâlnii si unui Ejector.L. in bazin se montează o pompa submersibila de nămol şi un mixer submersibil cu jet.

in situaţia in care nu s-a remediat defecţiunea electrica. ce implică consum energetic redus. Apa tehnologica pentru diverse spălări se asigura din reţeaua de apa potabilă de la limita platformei Staţiei de epurare. este de 432 m2 . carosabil.50%. egalizare şi pompare apa menajera si Bazinului de colectare si pompare sediment se prevede un ventilator portabil cu furtun de refulare.  asigură gradul de epurare necesar. Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte containerizate cu prezintă următoarele avantaje:  Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module. Pentru protecţia muncii si la incendiu Staţia de epurare mecano – bilogice compactă containerizată este prevăzuta cu dotările corespunzătoare (Echipament protecţie personal operare si mentenanţă. ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia. COMUNA BALACITA. Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite.80 m). etc. fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane  datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces. Platforma Statiei de epurare mecano – biologice este prevăzută cu centura de împământare de protecţie pentru consumatorii electrici si cu iluminat pe timp de noapte.).CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Astfel. operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic. comuna BALACITA. CONCLUZII Staţia de epurare a apelor uzate provenite de la satul Capu Dealului . SAT DOBRA. JUDETUL MEHEDINTI reţeaua de canalizare pana la nivelul preaplinului (-0. Bazinului de omogenizare. jud. Pentru necesitaţi de mentenanţă si exploatare se prevede priza pentru lampa de control la 24 V si priza pentru ventilatorul portabil.  consum energetic redus. stingătoare. PROIECTANT: S. având in vedere obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea. . SUPRAFATA OCUPATA Suprafaţa ocupata de Staţia de epurare. dar modernă şi de eficienţă ridicată.L. superior celorlalte tehnologii de epurare si aranjamente a obiectelor in teren. atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si randament. cu un grad de ocupare de cca. prin conducta de by-pass. după care deversează. MEHEDINTI se caracterizează printr-o tehnologie simplă.Pentru aerisirea în vederea mentenanţei a Căminelor de canalizare. soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante.R. UTILITATI AFERENTE PLATFORMEI Pentru necesitaţi de spălare si in caz de incendiu se prevede un hidrant îngropat.C ASTINO S.

Pentru realizarea gradului de epurare necesar.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . sat Dobra. personal de întreţinere redus. precum şi a duratei îndelungate de funcţionare. Balacita.  prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare. SAT DOBRA. prin intermediul canalului Valea Dobrei. neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului asupra componentelor.  amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. randamentului energetic ridicat. nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi). Reteaua de canalizare se va executa pe reteau de drumuri locale in afara parti carosabile a acestora. Balacita. a) Date tehnice ale investitiei Zona si amplasamentul Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate in intravilanul si extravilanul Com. COMUNA BALACITA. astfel: Teren ocupat definitive pentru:  Statie de pompare 100 mp PROIECTANT: S. apartine domeniului public.L. iar statia de epurare pe un teren in suprafata de 432 mp. .  automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare. astfel suprafaţa platformei staţiei este de S = 432 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele tehnologice este de cca. se propune ca electropompele din dotarea obiectelor tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii. chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce priveşte alimentarea cu apă uzată. 3. 50 %. c) Situatia ocuparilor definitive de teren Pentru realizrea investitiei este necesara ocuparea definitive a unor suprafete de teren. Emisarul apelor epurate este raul Drincea. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali. Unitatea ajunge în câteva zile la condiţii optime de funcţionare. b) Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat Regimul juridic al terenului ocupat temporar pe perioada executiei retelei de canalizre si definitive pentru statia de epurare si statia de pompare.  realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării. cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor. JUDETUL MEHEDINTI  toate echipamentele sunt din oţel inox. administrat de Primaria com. pentru realizarea statiilor de pompare si a statiei de epurare. cu acces la reteaua de drumuri comunale.R. situat in sud – estul localitatii Dobra.C ASTINO S.

R.C ASTINO S. COMUNA BALACITA.632 349983. .02 308.L.392 322788.096 322613.461 349237.152 309.878 349487.liste cu repere in sistem de referinta nationala Au fost culese date privind actele pe care le detine proprietarul si au fost notate vecinatatile. CRT . Masuratorile au fost facute cu statia topografica Leica L 1500 TC in sistem de referinta national.140 348565. SAT DOBRA. a localitatii sat Dobra.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .772 322560.46 309. CRT X Y Z PROIECTANT: S. INVENTARUL COORDONATELOR REPERELOR DRIUM JUDETEAN DJ 606 CRAIOVA – VINJU MARE NR.177 322683. Prelucrarea datelor si trasarea planului de situatei s-au facut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrarile topografice. JUDETUL MEHEDINTI  Statia de epurare 216 mp 116 mp 432 mp  Alei si spatii verzi Total teren ocupat definitiv d) Sudii de teren  Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor .461 349748. pe care se realizeaza retele de canalizare si pentru amplasamentul statiei de epurare. 1 2 3 4 5 322496. Au fost intocmite planuri topografice scara 1:1000. S-a facut recunoasterea terenului in vederea identificarii punctelor necesare pentru aceste studii.20 X Y Z DRUM COMUNAL DC 93 DOBRA -SLASOMA NR.17 306.40 309.

258 322939. fisele cmplexe cu rezultatele determinarilor de laborator.041 305.0.L.85 295.978 323211.7.73 281. satul Dobra este asezat in campia inalta a Balacitei.00 – 7.618 347817.364 348195.34 300.20-0. uscata . .C ASTINO S.12.0.00-0. la obarsia paraului Drincea Mica . 1 2 3 323240.3.61 299. Adancimea medie de inghet este de 0. presata.20 X Y Z Sistemul de proiectie X.259 285.897 348008.585 323234. Y. galben.854 322881. STEREO 1970 Nivelul de referinta – Marea Neagra  Studiul geotehnic cuprinzand planuri cu amlplasamentul forajelor. cu apa de la adancimea de 14m PROIECTANT: S.47 286.769 348213. analiza apei subterane.00 – 15.3. SAT DOBRA. Depozitele cuaternare ce intereseaza sapaturile pentru reteaua de canalizare. COMUNA BALACITA.caramizie .274 348158. 1 2 3 4 5 322804. raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari.00 m argila prafoasa cafenie. CRT .20-10. la care a intalnit urmatoarea stratificatie: . uscata . Din punct de vedere morfologic.25 ULITE SATESTI NR.972 323186.56 278.20m sol vegetal .R.932 347696. presat.20 m Bolovanis si pietris in masa de nisip mediu si grosier.20 m argila prafoasa cu concretiuni calcaroase galbena. respectiv in Piemontul Balacitei. sunt cunoscute din forajul hidrogeologic de mica adancime sapat in partea de est a satului Dobra la cota +246m.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .525 323071.786 347629.85 mde la cota terenului natural.50 m argila compacta rosie. JUDETUL MEHEDINTI .201 347795.

. Pentru realizarea canalizarii nu se pun probleme geotehnice. COMUNA BALACITA. care se lanseaza pana la cota de fundare din proiect. camine din beton monolit. Forajul geotehnic FG1 sapat la limita vestica a intravilanului satului Dobra pe drumul comunal DC 93 spre Slasama.Rapiditate si acuratete in executie. Recomandam varianta cu cheson ca fiind optima din urmatoarele considerente: . orizontul freatic se afla in pietrisul si bolovanisul in masa de nisip intalnit in intervalul de adancime 14.Executia statiei de pompare la cota din proiect cu sapatura deschisa in jurul careia se fac epuismente pentru reducerea nivelului apei din panza freatica sub cota de fundare a statiei ( radierul statiei ). SAT DOBRA. ca si forajul hidrogeologic a intalnit argila prafoasa cafenie pana la adancimea de 4 m unde a fost orpit intr-o concretiune calcaroasa dura.Costuri scazute pentru realizare. cu exceptiile mentionate in zona inundabila si in zona in care nivelul apei subterane se gaseste la adancimea sub un metru. dupa caz: NUESTE CAZUL e). inclusiv pentru statia de epurare.Reteaua de canalizare se poate realize din :  tuburi din beton simplu prefabricat.8 – 250 m).00 – 22.00m (altitudine 248.R.L. .  Alte studii de specialitate necesare . .Executia statiei de epurare (structura statiei de epurare) sub forma de cheson deschis.20 m forajul a intrat in depozite Pliocene . Variantele constructive pentru statia de pompare ape uzate sunt: . ca fiind optima din urmatoarele considerente: . daca sapaturile depasesc adancimea de 1m . se executa radierul. si apoi realizarea statiei ca o constructive clasica.00 m marma compacta uscata La adancimea de 15. camine din beton prefabricat.20-22.C ASTINO S. camine din beton prefabricat montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare Recomandam varianta tuburi PVC. montate cu panta pentru asigurarea scurgerii gravitationale a apei menajere colectate si transportarea acesteia la statia de epurare  tuburi PVC.Grad scazut de depunere a materialelor in suspensie pe generatoarea interioara a tubului din PVC.15. PROIECTANT: S.Costuri scazute pentru realizare. JUDETUL MEHEDINTI . sprijinirea este obligatorie. Caracteristicile principale ale constructiilor Variantele constructive pentru realizarea investitiei sunt: . . fitinguri pentru canalizare. terenul fiind favorabil executarii lucrarilor . Asa cum indica forajul Dobra . se executa placa din betoane monolite. fitinguri pentru canalizare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Forajul Geotehnic F2 sapat la cota +220 m in zona de amplasare a statiuei de epurare a mers 5 m in marna compacta plastic consistenta.

de tip vertical. COMUNA BALACITA.67 m.Termen scurt de executie. evita trecerea la fermentatia anaeroba. de la intrarea in statie. Variante constructive pentru statia de epurare . si fitinguri pentru canalizare .Executia statiei de epurare in sistem clasic cu bazinele tehnologice deschise fara tehnologie fortata. D.Cantitati de terasamente mici.C ASTINO S. asigurând rezerva de apa in perioadele de debite afluente mici (pe timpul nopţii). manual.  Deznisipatorul / separatorul de grăsimi.300 mm. .Costuri mici de executie . Caminele de canalizare sunt cămine standard (STAS 2448-82. si o suprafata ocupata de 432 mp. omogenizare Volumul util al bazinului este de 30 3 m .Executia statiei de epurare a apelor uzate menajere de tip mecano biologica compacta. .R. .5 m si adancimea de 1. la intervale de timp stabilite urmare experientei de exploatare. nu degaje gaze. Curăţirea gratarului se face periodic. mentine aerarea la nivel optim Caracteristicile principale ale constuctiilor: Pentru varianta recomandata avem urmatoarele caracteristici principale ale constructiilor: Statia de epurare monobloc calculata pentru 868locuitori populatie echivalenta are o capacitate de 150 mc. cu ajutorul unei greble.2 mm. D. cu un volum util de 4 mc.Suprafata mica de teren ocupat .  Reteua de canalizare gravitational cu lungimea de 4772 m ce se va realize din tuburi PVC. carosabile.  Conducta de refulare de la statia de pompare in lungime de 100 m ce se va realize din teava polietilena PE-HD.  Gratarul manual pentru un debit de pana la 500 m3/zi si este amplasat intr-un camin cu diametrul de 1. Corespunzător volumului util se prevede un bazin cilindric cu Di=2 m si adâncimea H = 3.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . permite reţinerea substanţelor plutitoare prin flotaţie gravitaţională şi separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0.200 .5 m.90 mm. cu racorduri la conductele de canalizare si adancime variabila. cu excepţia căminului de comutare Dn 1500.conform profilelor tehnologice.Procesul de epurare desfasurandu-se in bazine inchise. Recomandam varianta : statie de epurare mecano biologica compacata ca fiind optima din urmatoarele considerente: .L. Dn 1000. SAT DOBRA.  Bazinul de egalizare. JUDETUL MEHEDINTI . PROIECTANT: S. Sunt prevazute cu capace carosabile si trepte pentru acces personal de mentenanta si exploatare.

containerizate. se impune asigurarea alimentarii cu apa si energie electrica . Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:  Alimentarea cu apa se asigura cu un racord de teava de polietilena de inalta densitate de la reteaua de apa potabila a localitatii  Alimentarea cu energie electrica pentru o putere instalata de Pi= 55 kw si putere simultana Ps = 30.6 kw PROIECTANT: S. SAT DOBRA.tanc de hidroliză . Această instalaţie realizează o epurare mecano-biologică foarte eficientă. Echipamentele sunt de înaltă fiabilitate şi calitate. ce se instaleaza:  Statie de pompare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 3.camera de coagulare . 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de material agrementate pentru executia lucrarilor. Blocul de tancuri este alcătuit din următoarele componente: .R.tanc de nitrificare autotrofa La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementale conform reglementarilor nationale in vigoare.biologice compacte.L.C ASTINO S. Aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.tanc de sedimentare primară . se va asigura prin racordarea la reteau de joasa tensiune din zona.fermentare . COMUNA BALACITA.5 kw Ps = 1.5 m. f).CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm flotante . De asemenea în bazin se va monta un mixer electromecanic submersibil cu jet pentru omogenizare ape uzate Bazinul este prevăzut capace de acces pentru pompe şi mixer si capac si trepte pentru acces personal mentenanţă si exploatare.6 kw. Lista receptoarelor (consumatorilor). precum si a legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U. procesul tehnologic fiind automatizat şi controlat permanent.tanc de nitri-denitrificare hetero-autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine şi dispozitive de susţinere a masei organice tip biofilm fix . JUDETUL MEHEDINTI Corespunzător volumului util se utilizează un bazin cilindric cu Di=4 m si adâncimea H=5.E.  Treapta de epurare biologica consta dintr-un bloc de tancuri de epurare biologica aferent unităţii de epurare mecano . Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum Necesarul de utilitati pentru varianta propusa: Pentru sistemul de canalizare si epurare proiectat.

nu se pot inregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificări ale habitatelor. posibilele surse care ar putea influenţa negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfăşurării activităţilor ce se vor desfasura pe amplasamentul investiţiei. inclusiv adoptarea. subsolului şi a ecosistemelor terestre Lucrările de constructie propuse prin prezentul proiect nu vor afecta calitatea solului. va fi PROIECTANT: S. sunt următoarele: a. b.5 kw Ps = 29 kw g). dar acestea sunt temporare. depozitarea necorespunzătoare a solului vegetal rezultat din operaţiile de descopertare a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente şi neamenajarea corespunzătoare a gropii de imprumut după finalizarea lucrărilor. Toate aceste lucrări au fost dimensionate conform legislaţiei in vigoare.R. se evita degajarea de gaze. In vederea protejării ecosistemului existent in zona de constructie a proiectului se vor executa lucrari pentru a proteja drumurile şi terenurile adiacente. SAT DOBRA. Protecţia atmosferei Pe toata perioada proiectare-execuţie-intreţinere este recomandabil ca factorii locali să urmărească :  manipularea materialelor in cadrul proceselor tehnologice repezintă o altă sursă posibilă de poluare a aerului in urma căreia pot rezulta pulberi in suspensie. de măsuri tehnologice pentru reţinere şi neutralizarea poluanţilor atmosferici.L. in conformitate cu prevederile reglementărilor de mediu. Protecţia solului. evitarea trecerii la fermentatia anaeroba. . Depozitarea deşeurilor In activitatea de constructie se va tine seama de reglementările in vigoare privind colectarea. JUDETUL MEHEDINTI  Statie de epurare  Putere instalata  Putere simultana Pi = 51.C ASTINO S.  la amenajarea şi la compactarea balastului şi pietrei sparte pot rezulta emisii de praf care să afecteze calitatea aerului. scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrefianţi de la utilajele şi mijloacele de transport. depozitarea şi reciclarea deşeurilor. după caz.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .Totuşi. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice sunt cei rezultaţi in cazul unor accidente la depozitarea şi manipularea combustibililor.Namolul rezultat din procesul de epurare a apei fara degajari de gaze si mirosuri . transportul.  respectarea reglementărilor privind protecţia atmosferei. COMUNA BALACITA. si mentinerea aerarii la nivel optim  insusi evacuarea namolului rezultat se va face fara degajari de gaze si mirosuri neplacute Se concluzionează că nu există surse de poluare majoră a aerului in zonele de depozitare a materialelor şi in zonele de lucru.  utilizarea de utilaje şi tehnologii care să nu implice măsuri speciale pentru protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii.  prin tehnologia de epurare a apelor uzate cat si prin etanseitatea echipamentelor tehnologice .

L.0 mc/zi.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . LUNA OBIECTUL 1 Contractare fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Retea de canalizare Statie de X 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 1 10 1 11 1 12 1 PROIECTANT: S. lucrarile proiectate contribuind in cea mai mare masura la imbunatatirea factorilor de mediu. COMUNA BALACITA. . Realizarea acestui proiect are o importanta favorabila asupra mediului .se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare.137/l995 sunt următoarele: . pentru a evita contaminarea mediului. SAT DOBRA. iar cel din perioada de exploatare este nesemnificativ.R. Obligaţiile care rezultă din prevederile Legii nr. Procesul de epurare are mare stabilitate fiind realizat de catre bioceneza fixate pe materialul plastic in rezervoare aerate. JUDETUL MEHEDINTI uscat intr-o statie de epurare prevazuta cu paturi de uscare sau cu filtru presa. Etapele principale de realizare sunt: • Realizare retele canalizare in lungime de 4772 m • Realizare statie pompare. Folosirea namolului in agricultura se va face numai cu avize de la organelle abilitate. Aerare cu bule fine cu dispositive de sustinere a masei organice tip bioflim este asigurata de un compressor submersat. • Realizare alimentare cu energie electrica.intreţinerea utilajelor şi vehiculelor folosite in activitatea de constructie se efectuează doar in locuri special amenajate. • Realizare statie de epurare mecano-biologica pentru un Qzi.C ASTINO S. Durata de realizare si etape principale Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. Grafic de esalonare al investitiei pe o perioada de 12 luni. la statiile de pompare si la statia de epurare. . 4. Impactul produs in perioada de executie asupra factorilor de mediu si in special cel produs asupra activitatilor umane se situeaza in limitele admise.max =150.

COMUNA BALACITA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general In mii lei/ mii euro la cursul de 3.943 lei /EURO al BCE din data de 06.C ASTINO S.L.10. . JUDETUL MEHEDINTI pompare Statie de epurare Alimentare cu energie electrica Organizare santier COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 1.2008 PROIECTANT: S. SAT DOBRA.R.

10.847 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.943 lei /EURO al BCE din data de 06.453 3.500 0.C ASTINO S.3.285 77.000 411.173 43.072 205. COMUNA BALACITA In mii lei/ mii euro la cursul de 3.2.380 12.000 1.904 11.925 0.275 0.940 30.485 0.199 14.102 0. Constructii si instalatii Montaj tehnologice utilaje 897. 4.4. 3. 0.621.650 9.660 3.6.086 2.199 19.000 1.551 4.1.000 5.4.350 0.549 6.292 16.5.453 3.000 106. COMUNA BALACITA.610 20.000 4. Studii de teren Taxa pentru obtinerea de avize.000 4. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0. SAT DOBRA.658 809.775 4.80 1.000 26.750 0.141 227.952 1. 4.165 0.500 1.000 0.846 22.425 0.594 4. crt Denumirea capitolelor subcapitolelor cheltuieli 2 Valoare (fara TVA) si de mii lei 3 mii euro 4 mii lei 5 mii lei 6 mii euro 7 Valoare TVA Valoare (inclusiv TVA) DEVIZ GENERAL 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.819 27.1. JUDETUL MEHEDINTI PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI: CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT SAT DOBRA .500 0.000 1.846 TOTAL CAPITOL 2 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.902 1.493 170.687 680.2.902 0.500 16.383 14.785 19.1.500 3.000 22.267 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj.000 19.000 0.171 8.610 127.383 90.264 0.785 1. 1.000 6.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .2.6. Alimentare cu energie electrica 75.000 308.660 22. .930. acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor achizitie Consultanta Asistenta tehnica de 14.971 129.706 0. TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.232 5.1.3.350 1.304 172.000 0.225 5. 3.000 0.350 1. si echipamente de transport Dotari Active necorporale 4.083 90. 3.734 32.285 6.000 489.5.791 1.083 22.123 2.056 TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 26.800 3.700 75.L.2008 Nr.092 4.940 7.700 19.368 270.227 1068.3.471 0.665 0. 1.R. 4.624 36.506 TOTA CAPITOL 4 CAPITOL 5 PROIECTANT: S.000 6. 65.380 1.888 0. 7.617 0.

233 2.1.043 3.109 3.1. tehnologice 1.200 0.251 10.176 2.980 1. sanitare 10. Instalatii electrice 3.280 14.688 41.4.526 13.428 0.755 2.304 0.414 18.817 3. 3.931 PROIECTANT: S. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 2. Constructii 35.362 III PROCURARE 2.102 6.280 69.3.228 1.180 3.800 1.5.830 1. Procurare utilaje tehnologice TOTAL III TOTAL I+II+III 12.988 1.736 1.280 2.5. Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I 3.273 4.467 2.575 II MONTAJ Montaj utilaje 2.428 0. subcapitolelor de mii mii crt.923 1.009 0.6.581 1.334 2.234 3. Instalatii electrice 9.623 2.715 Instalatii hidro si 3.559 DEVIZ PE OBIECT NR.860 9.471 1.746 42.362 TOTAL II 1. 2 Statie de pompare in mii lei/ mii euro la cursul de 3.05 4 14. subcapitolelor de mii mii crt.43 0 0.3.280 11. SAT DOBRA.2.107 2.R. .943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.005 6.750 2.668 0. 3.902 1.367 1.200 8.408 8.783 11.47 5 0.520 72.043 14.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.546 53.80 7 3. JUDETUL MEHEDINTI DEVIZ PE OBIECT NR.888 10.000 12.200 0.980 11.2.071 3. 3.228 1.895 5.873 21.L. Constructii 35.622 17.C ASTINO S. Statie de epurare in mii lei/ mii euro la cursul de 3.622 0. Instalatii hidro 5.756 4.933 12.000 58.927 6.4. COMUNA BALACITA.505 9. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 3.622 3.329 86.773 11.201 TOTAL I 44.809 13.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .304 0.

399 2. El.846 in mii lei/mii euro la cursul de 3.709 60. El.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data06/10/2008 Valoare (fara Valoare Denumirea TVA) TVA (inclusiv TVA) capitolelor si Nr.264 236. JUDETUL MEHEDINTI II 3.425 148.422 II MONTAJ 4.487 35.08 8 8.78 2 6.000 5.796 IV 3.634 TOTAL II 2.R.275 0.45 0 169.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .264 2.C ASTINO S.775 0.4 4. COMUNA BALACITA.500 7.083 6.9 47 126.45 0 1. .902 198.941 5. cheltuieli mii lei euro mii lei mii lei euro 1 2 3 4 5 6 7 I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Al.9 21 42.960 9.55 0 668.487 9.275 14. Lucrari de constructii CANTIT ATE U M PRET UNITAR PRET TOTAL PRET TOTAL PROIECTANT: S.943 lei/EURO al Bancii Central Europene din data 06/10/2008 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.5 Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente transport TOTAL III TOTAL I+II+III 22.775 90.791 0. 1 .199 4.000 9.100 12.425 1.000 4.230 795.64 5 201.634 III PROCURARE 4.RETEA DE CANALIZARE . SAT DOBRA.902 1.791 22.494 Al.919 13.743 126.706 0.71 7 10.925 8.141 668. Statie 4.7.500 75.100 0.700 5.100 0.150 11.9.533 0.3 Montaj utilaj 2.000 6.499 0. DEVIZ PE OBIECT NR. energ.710 201.230 42.706 19.9 47 1. subcapitolelor de mii mii crt. III 3.2 epurare 46.000 22.500 783.710 10. statie 4.000 169.925 932.769 54.809 15. pompare 4.SAT DOBRA.399 2.533 0.255 0.704 8.500 0.141 7. COM.08 8 795.891 1.000 26. BALACITA I.928 TOTAL I 51.1. energ.38 3 26.743 6.950 1.499 0.L. MONTAJ Montaj utilaj tehnologic TOTAL II PROCURARE Utilaje tehnologice si echip tehnologice TOTAL III DOTARI Dotari TOTAL IV TOTAL I+II+III+IV 35.8.4 Alimentare cu energie electrica in mii lei/ mii euro la cursul de 3.64 5 2.

950 5.00 ml 120.564 94.980 44.009 11.800 3.00 mc 17.a. JUDETUL MEHEDINTI si instalati Retea de canalizare terasamente Retea de canalizare colector Camine de vizitare cu capac carosabil Conducta de refulare din teava de polietilena de inalta densitate D = 140 mm Foraje orizontale pentru subtraversari drumuri 1buc x 10 m TOTAL I LEI 4772.00 400.043 3.755 3.976 1.000 3.00 95.367 PROIECTANT: S.000 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.00 4772.50 beton. Lucrari de constructii si instalatii Terasamente Pereti b.250 30.471 1. .000 12.075 10.200 1.176 9.L.00 UM mc ml ml ml PRET UNITAR LEI 1100. stalpi si plase metalice Instalatii hidro si sanitare 128.813 DEVIZ PE ACTIVITATI NR.581 2.050 779.062 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .078 7.942 12. fundatie 80.00 mc bu 2.304 3.00 m m bu c 55.000 3980.980 1.281 197. COMUNA BALACITA.00 58.399 32.460 372.STATIE DE EPURARE I.250 MII EURO 66.216 128.00 c bu c bu c PRET UNITAR LEI 85.588 2900.408 0.430 5.000 5.000 1820.000 1350.500 33.200 12.000 3.304 0.526 100.043 14.849 1.334 3.000 150. 3 . Lucrari de constructii CANTITAT E si instalati Constructii fundatii si 21. pentru structura statie Instalatii hidrotehnice Instalatii electrice TOTAL I Montaj utilaj tehnologic TOTAL II Procurare utilaj tehnologic TOTAL III TOTAL I+II+III CANTIT U ATE M 50.00 ml 505.C ASTINO S.R.180 PRET TOTAL MII EURO 1.STATIE DE POMPAREI.00 c bu 1.000 MII LEI 262. SAT DOBRA.000 78.00 12.2 .30 platforme pentru utilaje Imprejmuire .000 79.043 10.000 PRET TOTAL MII LEI 4.100 PRET PRET TOTAL TOTAL MII LEI MII EURO 23.00 Instalatii electrice 282.00 4000.

rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.470 1537. Electro pompa de apa uzata Debitmetru electromagnetic 1.688 1.770 749.335 0.394 35. .850 632 15377.035 0.160 0.273 4.900 394. tablou electric de automatizare Electropompa submersibila de sediment . pompare. COMUNA BALACITA.668 0.850 3351.00 ml 500.300 0.500 16.509 11631. JUDETUL MEHEDINTI Constructii retele tehnologice Constructii bransament apa Constructii amenajare teren TOTAL I II.040 3.00 1.L. bloc 1. electropompa de nisiPp Bazin egalizare.00 buc preaplin/by-pass apa menajera.00 buc 335.631 1.140 0.R.520 6.00 buc 1182.950 PROIECTANT: S.290 0.538 0.100 0.567 0. montaj vana cutit DN250/Pn 6 Camin gratar manual gratar manual din inox Deznisipator/separator de grasimi.550 3.552 0.00 buc 2.00 buc 1.200 6.100 9. mixer submersibil.700 7688.487 0. 50 15.00 mp 38.233 2.430 1.155 552.183 0.300 1. statie sutomata de prelevare apa uzata.509 11.390 0.00 m 300.860 9.351 5520.00 buc de epurare biologica.00 buc 1.9 3.00 buc 1.377 7.085 0.394 0. SAT DOBRA.400 1.900 1.PROCURARE UTILAJE Camin de izolare / distributie 1.749 28. Electropompa de apa uzata 85.880 1143.830 1.245 Debitmetru electromagnetic 1.instalatie de dezhidratare namol.300 394.520 72. omogenizare.MONTAJ UTILAJE Vana cutit DN300/Pn 6 Gratar manual din inox Electropompa de nisip Mixer submersibil 1 buc.000 0.00 buc buc 2. buc mixer submersibil Tablou de control si buc automatizare Container de personal ventilat si buc incalzit TOTAL II III.144 1.200 19.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .650 2.00 buc Bloc de epurare mecanica.020 630.00 buc 1.190 7.850 5.00 buc 1.170 28567.414 18. sistem sterilizare apa cu UV .C ASTINO S.

000 265.500 169.943 lei/euro al Bancii Centrale Europene din data de 06. tablou electric de automatizare) Bazin stocare si pompare sediment (electropompa submersibila de sediment .00 0 36.250 2.750 2.00 0 4.037 1. . JUDETUL MEHEDINTI Statie de epurare mecano-biologica compacta containerizata de 150mc ( bloc de epuraremecanica.500 7.500 49. sistem sterilizare apa cu UV .00 0 4.604 129.782 30.815 7.10.C ASTINO S. rezervor coagulant statie de analiza proba de apa uzata.00 buc 15772.00 0 4.401 668.00 buc 511604.250 511.450 1.287 41.00 buc 49287.900 265. bloc de epurare biologica.900 265.141 7.250 2.900 243.250 0.instalatie de dezhidratare namol.000 1.000 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiei in mii lei / mii euro la cursul de 3.L.000 15.250 2.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .R. SAT DOBRA.900 265.00 0 4.00 buc 1.250 2.2008 Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.250 2.900 265.74 6 4.140 PROIECTANT: S. mixer submersibil) Tablou de control si automatizare Container de personal ventilat si incalzit TOTAL III Dotari TOTAL IV TOTAL ( I+II+III+IV) 1.900 265.00 buc 250.500 10.796 12.00 0 4. COMUNA BALACITA.772 4.5 41401.500 783.785 47.902 1.902 198.00 0 4.97 2.250 2.00 0 4.900 265.

prin indepartarea biologica a azotului si a fosforului pentru a respecta standardele de 15mg/l total azot si 2 mg/l total fosfor cerute de legislatie. ca parte a sistemului integrat de alimentare cu apa si canalizare. iar situatia evacuarii apelor menajere si pluviale ar fi rezolvata doar partial intrucat ar exista in continuare PROIECTANT: S. Investitie predominanta: . varianta medie (varianta cu investiţie medie).lucrari destinate tratarii si deversarii apelor uzate tratate. in satul Balacita care sa conduca la inchiderea ciclului apei din ratiuni igienice si sanitare. 868 locuitori populatie echivalenta. se va preciza varianta selectată Pentru acest studiu de fezabilitate. Servicii oferite:  civile: infrastructura care va deservi o asezare rurala (704 locuitori). judetul Mehedinti.L. Cadrul teritorial de referinta: Principala cerinta este aceea ca Romania sa se conformeze obligatiilor legale din cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana.R.  constructia unei statii de epurare. Varianta medie Alternativa de a face un minim posibil. comuna Balacita. COMUNA BALACITA. Obiective specifice :  realizarea unei retele de canalizare in sistem centralizat in lungime de 4. constând în crearea de canale betonate pe santurile existente produse de apa menajera si pluviala. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor. in ceea ce priveste:  Directiva Consiliului 98/83/EEC cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.lucrari destinate reutilizarii apelor tratate. inclusiv specificarea perioadei de referinţă Definirea obiectivelor Obiectiv general: Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat sat Dobra. 2.lucrari destinate colectarii si eliminarii apelor uzate. Identificarea proiectului: Actiuni: Constructia unei retele de canalizare in conformitate cu regulile cele mai stricte si legislatia in vigoare. ceea ce insemna ca in localitate apa uzata provenita din latrinele individuale si cea menajera pune in mare pericol sanatatea locuitorilor. aceasta alternativa costa in jur de 10% din varianta maxima. JUDETUL MEHEDINTI ANALIZA COST . si  Directiva Consiliului 91/27/EEC privind epurarea apelor uzate.  imbunatatirea conditiilor de mediu si protectia impotriva contaminarii stratului freatic din comuna.C ASTINO S. care sa furnizeze indepartarea biologica a N si P cu o capacitate de epurare a apei uzate de 145 mc/zi. . varianta maximă (variantă cu investiţie maximă). . in urma punerii in functiune a sistemului de epurare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Analiza optiunilor Varianta zero (varianta fără investiţie). .BENEFICIU 1.772 km si a unei statii de epurare. lucru care conduce la afectarea starii de sanatate a acestora şi la poluarea mediului. cele trei alternative luate in considerare sunt : Varianta zero Alternativa de a nu face nimic. SAT DOBRA.

mentenanta uşoară a instalaţiei.25/3) Media Consum de resurse (Pondere 0. .5 1 0. . scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie. Varian ta maxim ă 1 0. In acest sens. Ca varianta optima propunem utilizarea conductelor din PVC in detrimentul altor solutii tehnice (teava din fonta. scoruri care au fost normalizate in vederea aducerii în acelaşi interval de comparaţie. Avantajele folosirii PVC-ului consta in: .5/3) Media Incadrare in linia de buget a investitiei propuse Subcriterii constructie functiune intretinere si punere in Variant a zero 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 Varia nta medie 0 0. Varianta maximă Alternativa realizării reţelei de canalizare si deversarea apelor menajere in emisarul natural drincea prin intermediul unei statii de epurare. . .usurinta in manevrare si realizare a instalatiei. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate.5 0 0.125 0.5 0.25 0.5 0. iar in cazul unor inundatii aceste canale s-ar putea deversa. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii. s-a stabilit un set de criterii si subcriterii.intervenţii rapide la punctele cu eventuale probleme.33 0.L.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Matricea de evaluare a variantelor. . Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora. s-a propus metoda analizei multicriteriale. COMUNA BALACITA. conducta din beton etc) pentru a obtine o eficienta maxima.preţul redus. Atat criteriile cat si subcriteriile au fost ponderate. .75 1 1 1 1 0. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator.R. Pentru selecţia alternativelor.83 1 Criterii Suport tehnic (Pondere 0. Pentru selecţia alternativelor. s-a propus metoda analizei multicriteriale. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. JUDETUL MEHEDINTI posibilitatea de contaminare si poluare a mediului.5 0 0. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%.25 0. Scara de notare: 0-1.C ASTINO S. Subcriteriilor li s-au asociat indicatori pentru a usura cuantificarea acestora in vederea ierarhizarii alternativelor. au primit valori procentuale pana in 100% astfel incat suma ponderilor criteriilor si a subcriteriilor din cadrul unui criteriu sa dea 100%.timpul de viata ridicat al materialelor. In acest sens.25/3) Media Aplicabilitate (Pondere 0. Indicatorilor li s-au acordat scoruri in functie de importanta acestora. ceea ce ar putea duce la distrugeri insemnate si nu s-ar rezolva problema toaletelor din curtile locuitorilor întrucat este interzis ca dejectiile sa fie deversate pe aceste canale.timpul mic de realizare a sistemului cu pierderi minime si disconfort mic din partea locuitorilor. SAT DOBRA. Modul de acordare a scorurilor a diferit in functie de indicator.5 gradul de instruire personalului conditii de calitate apa (cantitativ) teren (ha) energie (kW) valoarea investitiei PROIECTANT: S.

L. JUDETUL MEHEDINTI (Pondere 0.5 costul total al reactivilor: euro/kg * 1.6 euro/mc * 150 euro/mc * 150 mc/zi * mc/zi * 365 zile = 5201 euro/a n euro/a n kg/zi * 365 zile = 7245 28568 2044 euro/a n lei/an costul reactivilor cu transport . 489506 euro * 0.46% din cheltuielile cu investitia de baza.095 costul polielectrolitului: 3.36 1 0 0 0 0 1 0. inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat.007 Cheltuieli cu reactivii costul biopreparatelor: 0.5/3) Media ponderata 0 0 0 0 0 0 0 0. rezulta Costuri de intretinere Se considera ca se va cheltui annual cu intretinerea aproximativ 0.5 1 0 1 1 0 0.05 lei/mc 0.943 lei.se considera transportul 10% din valoarea reactivilor: 7970 31425 euro/an Cheltuieli operationale totale: lei/an Costurile anuale totale cu forta de munca Se considera ca pentru statia de epurare automatizata si pentru reteaua de canalizare se vor angaja 2 operatori sau se vor recalifica din personalul actual al primariei. venitul 30112.R.5 euro/an 118734 lei/an pretul apei epurate 2.46 %= 55 10050 0 kWh kW/an 13065 51515 euro/a n lei/an 2252 8879 365 euro/a n lei/an zile/an = 383 1511 euro/a n lei/an Costul deversarii apei epurate in emisar 0. rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu Puterea instalata.5/3) Media emisii in apa Nivelul si caracterul emisiilor emisii in aer (Pondere 1/3) emisii in sol Media Tinte legislative (Pondere 0. Analiza financiară. COMUNA BALACITA. Pi = Consum = 1 euro = 3. Se va face calculul salariilor pentru aceste doua persoane: 200 euro/luna * 2 pers * 12 luni = 4800 18926 2367 0 9333 0 euro/a n lei/an euro/a n lei/an lei/an Costurile anuale de poductie = costurile operationale + costurile cu salariile 2847 11225 0 euro/an 6 Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului 5475 Volumul de apa uzata 150 mc/zi 0 mc/an Veniturile au fost estimate in conditiile in care s-a stabilit tariful in limita suportabilitatii populatiei. 3.C ASTINO S. SAT DOBRA.64 Rezultatul în urma ierarhizarii alternativelor indică varianta maximă ca fiind cea mai fezabilă. . valoarea actuala neta.52 euro/mc PROIECTANT: S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

urmand a fi actualizate cu rata inflatiei.C ASTINO S. PROIECTANT: S.) La elaborarea analizei financiare s-a adoptat un scenariu privind evolutia viitoare a ratei inflatiei.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA.15. Astfel s-a luat in calcul o rata de crestere anuala de 1.2.L.1. urmand a fi actualizate cu rata inflatiei. Tabelul 3. JUDETUL MEHEDINTI Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare. .3. COMUNA BALACITA. Proiectia veniturilor pe perioada analizata s-a realizat pornind de la veniturile din primul an de exploatare. (tabelul 3. prezinta previziunea fluxurilor anuale de costuri si beneficii pe durata economica de viata a proiectului. de-a lungul perioadei de analiza.R. si 3.

. 52 0 26 2035 3908585 .3 0 4 2013 180578. 3 0 30 2039 7761185. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.R.7 0 18 2027 127772 3 0 28 2037 516910 4 0 9 2018 363208.1 0 8 2017 315833 . COMUNA BALACITA.3 0 7 2016 274638 0 17 2026 1111063 .L. 12 0 22 2031 2234746 . 6 0 21 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala rata de crestere anuala 1. anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 0 200 9 0 1 2010 118733. 6 0 11 2 2011 136543.4 0 3 2012 157025.1. 63 0 12 2021 552395. 55 0 24 2033 2955452 . 39 0 23 2032 2569958 .1 0 5 2014 207665.15 2030 194325 8 0 PROIECTANT: S.C ASTINO S. 17 0 13 2022 635254.2 anul Venituri obtinute prin tarifarea serviciului de canalizare Valoare reziduala 2020 480343. 79 0 15 2024 840123.7 0 10 2019 417690.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . 39 925045.9 0 6 2015 238815. 94 0 14 2023 730542.9 0 27 2036 4494873 . 65 0 16 2025 966142.0 73 0 20 2029 1689789. SAT DOBRA. 93 0 25 2034 3398769 . 76 0 19 2028 1469382 0 29 2038 5944469 .

887.918 794.131 499.809.208.337 16 2025 419.696 6.966.039 63.533.878 43.822 10.144 823.732 514.436 27 2036 1.345 298.113 127.615 947.876 18.562 5. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.793 141.246 PROIECTANT: S.671.919 6.242.508 1.450 690.772 3.182 2.789 1.463.323 66.221 3 2012 68.307 7.605 10 2019 181.082 14.154.004.609 356.896 343.224 2.207 1.262 338.158 20.183 72.503 2.311 24.451 28 2037 2.273 49.243 10.127 145.115.498 57.129 285.030 146.794.879 1.655 18 2027 554.174 32.160 4.720 38. SAT DOBRA.896 1.131 377.005 913.571 76.545 16.394 20 2029 733.507 62.431 154.089.459 14 2023 316.999 234.154 126.189.260 23 2032 1.224 31.145 444.643 54.579. .141 294.537 3.257 899.689 25 2034 1.350 574.620.778 259.210 2.785 170.389.904 21 2030 843.L.000 37.116 471.356 1.760 1.303 4.231 1.541 2.102 196.106 2.615 782.249.527.259 50.234 5.020.728 15 2024 364.139 107.858 3.672 1.623 96.634 254.695.261 600.101 409.187 87.495 72.756.967 4.463 1.072.746 1.068 225.296 255.347 203.223 1. COMUNA BALACITA.368.511 75.101 15.353 660.037 3.962 163.292 26 2035 1.338 101.171 1.298 193.2.657 2.329 21.020 83.016 511.695.837.442 591.298 5.320 623.506 447.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .559 123.429.112.573.833 2009 0 1 2010 51.222 30 2039 2.358 5 2014 90.617 4.085 168.706 759.177 8 2017 137.531 65.599 24 2033 1.688 215.201 434.999 41.090 4.316 1.168 716.207 187.291 221.R.032 23.316 110.425 93.210 1.373.129 11.213.282.095 13 2022 275.586 27.628 9. 0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.370 95.709 680.C ASTINO S.062 873.298 47.063.604 19 2028 637.034.256 12 2021 239.204 9 2018 157.643 3.511 31.787 17 2026 482.035 192.963 54.620 47.950.669 41.030 148.312.529 2.549 328.234 33.330 18.943 28.581 394.701 388.597.591 248.354 4 2013 78.758 2 2011 59.735 386.150 43.114 57.111 7 2016 119.525 109.742 1.106 1.474.472 3.358 21.568 454.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.503 8.738 36.245 12.583 541.408 35.493 4.596 167.207 88.328.692 222.429 25.050.019 29 2038 2.613 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.061 83.348 13.765 129.616 17.830 292.249 269.515 8.661 6 2015 103.204 336.239 116.926 112.108 28.374 133.053 522.345 177.486 309.672.657 1.323.005 1.

12519 0.39711 0.3.14602 0.11591 0.68058 0.15770 0.58349 0.25025 0.85734 0.13520 0.34046 0. COMUNA BALACITA.79383 0.92593 0.50025 0.63017 0. JUDETUL MEHEDINTI Tabelul 3.R. SAT DOBRA.42888 0.29189 0.18394 0.C ASTINO S.23171 0.09938 Fluxul de numerar actualizat -2141308 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 128990 -1533047 PROIECTANT: S.17032 0. AN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Venituri din tarifarea serviciului de canalizare 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 rezulta: Valoare reziduala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = Venituri totale 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7761185 52543896 -1533047 Total costuri de operare 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 Costurile totale ale investitiei 2312613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale 2312613 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51115466 Fluxul de numerar -2312613 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1297982 1428430 Rata de actualiza re 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Factor de actualizare 0. .54027 0.27027 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .21455 0.10733 0.92593 0.36770 0.46319 0.73503 0.L.31524 0.19866 0.

C ASTINO S. COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI RIR = 2.L.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . .973 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S. SAT DOBRA.R.02838 0.

fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): amenajări rurale. VAN = ∑ 1 n unde : CFt = cash flow-ul generat de proiect in anul "t" . reţele de alimentare cu apa etc. COMUNA BALACITA. la momentul zero. In vederea stabilirii ratei de actualizare.2. aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect. pe perioada analizata.C ASTINO S. fara a suprasolicita financiar comunitatea. staţii de epurare.. o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finan ţare europene. datorita faptului ca acest tip de investi ţii reprezintă o necesitate stringenta. Rata de actualizare. solicitantul se vede din nou nevoit sa apeleze la diferite surse de finantare sau sa faca eforturi financiare considerabile (care pot avea efecte negative asupra acestuia sau asupra comunitatii) pentru a continua prezentul proiect. reţele de canalizare. in functie de costul perceput pentru canalizare. comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare. la sfarsitul duratei de viata a proiectului. se impune prezentarea. au fost luate in considerare doua aspecte principale: nivelul minim acceptabil. solicitantul se poate situa in ambele ipostaze.2. in continuare. SAT DOBRA. In cazul in care nu se poate recupera investitia facuta.R. de dorit fiind a se incerca recuperarea investitiei facute pana la sfarsitul duratei normate de viata a proiectului. inclusiv valoarea investiţiei: CBR=VP(I)o/VP(O)o unde: VP(l)o = valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala) VP(0)o = valoarea actualizata a ieşirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada actualizata (inclusiv costurile investitionale) Deoarece toţi aceşti indicatori depind intr-o foarte mare măsura de rata de actualizare. In cazul in care se urmareste si se poate recupera macar intreaga investitie facuta initial. costul de (1 + k ) (1 + k ) t CFt + VRn t − I0 PROIECTANT: S. Raportul Beneficiu/Cost este un indicator complementar al VAN. a implementării unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. Din calculele economice elaborate si prezentate. o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . solicitantul va avea forta financiara necesara inlocuirii utilajelor si echipamentelor uzate moral si fizic asigurand astfel o continuitate dorita a prezentei investitii. Cu toate acestea. de 30 de ani. Altfel spus. la sfarsitul duratei de viata a proiectului. Valoarea neta actualizata reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. drumuri. a unei scurte justificări a valorii alese.L. JUDETUL MEHEDINTI Valoarea Actualizata Neta (VAN) indica valoarea actuala. este de 2.02838 mai mica decat 8 cat reprezinta rata de actualizare stabilita prin reglementarile Masurii 3. demonstrand necesitatea interventiei financiare nerambursabile. Rata interna de rentabilitate obtinuta pentru proiectul nostru.diferenţa dintre veniturile si cheltuielile efective VRn= valoarea reziduala a investiţiei in ultimul an de analiza (presupusa a fi 40% din investiţia iniţiala) lo= investiţia necesara pentru implementarea proiectului Rata interna de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. .

25 % Rata de actualizare trebuie sa fie o rata reala (întrucât estimările sunt efectuate in preturi constante) rata inflaţiei (rata de crestere anuala este de 1. In conc luzie . Acest subcapitol vizeaz ă prezentarea principalelor cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus:  costurile investitionale  cheltuielile de operare si menţinere Costurile investitionale au fost estimate pe baza soluţiei tehnice identificate si a evaluărilor prezentate in capitolul alocat devizului general al investiţiei. cat si nivelul maxim posibil. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei. Proiecţiile financiare.L. Sustenabilitatea proiectului. prognoza veniturilor si cheltuielilor bugetare ale consiliului local Balacita.047 lei.0 %. se poate constata faptul ca solicitarea grantului este necesara. Cheltuielile de între ţ inere vor fi suportate din veniturile realizate prin incasari de taxe datorate folosirii sistemului de canalizare in comuna.533. rata de actualizare nominala care ia in calcul atât nivelul minim acceptabil. PROIECTANT: S. In plus. Durabilitatea financiara a proiectului. n e e x p r im a m o p in ia p o tr iv it c r e iaţ in v e s t i ia ă a n a liz a t ap o a t e f i o p r io r it a td in p r is m a f in a n r i i U E i n c o m p a r a t i e c u a lt e p r o ie c t e . 11. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile. fiind o valoare negativa. valoarea 8%. rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in măsura in care ele sunt completate de cele ale analizei economice. b enef iciarul nu d is pune d e res urse stabi le si s uf ic iente pe ntr u finan ţ area atât a cotei-parte din costurile investitionale cat si a cheltuielilor de operare. zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata. evaluarea costurilor investitionale si a celor de operare si între ţ inere. A v â n d in v e d e r e a c e s t e a s p e c t e . Sa folosit ca rata de actualizare pentru proiectul de fata. se poate evalua acum gradul de sustenabilitate al proiectului. va fi următoarea: Avg (5. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. . COMUNA BALACITA. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv. Astfel.C ASTINO S. comisioane bancare. In aceasta situatie. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. pe intreaga perioada. ţ s ţ 4 . Analiza economică Având in vedere amplitudinea impactului socio-economic al proiectelor finanţate de UE.R. întrucât proiectul nu poate fi implementat in absenta finan ţă rii europene si guvernamentale. este in valoare de -1.52 euro.5%) = 8. JUDETUL MEHEDINTI oportunitate al capitalului in situaţia in care cei doi mari finanţatori ai proiectului (UE si Guvernul României) ar trebui sa recurgă la împrumut pentru a finanţa proiectul propus. e ţă c a r e a u ş a n s e m a i m a r i d e a fi c o n s id e r a te e lig ib ileă d e c t r e ţ s t itu ii d eţ fin a n a r e in in t e r n a io n a le a u n a io n a le . SAT DOBRA. Rata de actualizare pentru proiectul propus: 8% Se constata ca valoarea actualizata neta. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia.15) trebuie dedusa din rata nominala calculata mai sus. Pe baza informa ţ iilor prezentate in subcapitolele anterioare. intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi.

procesul de tratare sanitara la fata locului a potentialelor ape infectate etc.  In cazul apelor purificate deversate in rauri. pentru a cuantifica astfel valoarea actualizata socioeconomica a proiectului propus.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . Disponibilitatea de a plati poate fi aplicata prin aplicarea preturilor de piata a serviciilor alternative (fose septice. beneficiul poate fi estimat direct prin evaluarea deceselor si imbolnavirilor care au fost evitate prin intermediul unui serviciu modern de evacuare a apelor uzate menajere. proiecte concepute pentru protectia raurilor.L. (impact negativ asupra functiunilor de locuire. Baza estimarii unui pret de inregistrare pentru apa uzata poate fi disponibilitatea utilizatorului de a plati pentru serviciu. Beneficiile sociale ale canalizarilor si statiilor de epurare sunt evaluate pe baza cererii potentiale pentru canalizare care poate fi satisfacuta de catre investitie si estimata in conformitate cu un pret de inregistrare al apei adecvat. Principalele beneficii economice care sunt introduse in analiza economica pot fi evaluate in mod util in concordanta cu estimarile cererii asteptate pentru reteaua de canalizare pe care o va satisface investitia. etc. de exemplu. PROIECTANT: S. evaluate pe baza costurilor pentru refacere si intretinere. externalitatile referitoare la mediu trebuie cuantificate.) sau prin adoptarea altor metode. valoarea resurselor de apa in colectoare nepoluate va fi evaluata in conformitate cu standardele europene in domeniu. de exemplu. SAT DOBRA. Pentru o evaluare economica. JUDETUL MEHEDINTI Bunastarea generala a regiunilor este cea care prezintă cea mai mare importanta in contextul politicilor regionale ale UE.  Externalitatile negative datorate impactului posibil asupra mediului (consumul solului.  Evitarea pagubelor pentru terenuri. provocate de potentiale inundatii si ploaia (in cazul canalizarilor “albe” sau mixte).C ASTINO S. COMUNA BALACITA. luandu-se in considerare urmatoarele:  Posibila evaluare a zonei deservite. impact asupra contextului natural) ca si asupra oricarei alte infrastructuri (de exemplu. poduri. . drumuri. se aplica o evaluare directa la beneficii de tipul:  Valoarea imbolnavirilor si deceselor care au fost evitate datorita unor servicii de canalizare eficiente. Pentru ratiuni care au fost expuse in sectiunea referitoare la obiective.. asupra mostenirii culturale si istorice. podete). consum inert. se face referire pe de o parte la (imbolnavire) costul spitalizarii sau tratamentului ambulatoriu si la venitul pierdut datorita posibilei absente de la locul de munca si pe de alta parte (decese) la valoarea vietii omenesti cuantificata pe baza venitului mediu si a sperantei medii de viata. in toate cazurile. prin reevaluarea preturilor proprietarilor si cladirilor sau ale terenurilor agricole care vor creste prin implementarea acestui proiect. asupra contextului agricol si asupra infrastructurilor etc). purificarea prin intermediul dispozitivelor instalate pentru utilizatori. in care sursele de apa sunt poluate. cladiri si alte structuri. Pentru orice interventie care este orientata catre garantarea disponibilitatii colectarii apei uzate in zonele cu probleme sanitare. productie si servicii. Analiza cost beneficiu Având in vedere toate efectele evaluate pana in acest moment.  Venitul marit datorat activitatilor colaterale (agricultura) care se pot infiinta sau intretine. Alternativ. deteriorarea ambientului.R.  Externalitatile negative de-a lungul fazei de constructie datorate “deschiderii santierelor de constructii. cuantificabila. fiind necesar ca rezultatele analizei socio-economice sa le susţină si chiar sa le depăşească pe cele ale analizei financiare. asupra mobilitatii. closete interne. putem efectua acum analiza cost-beneficiu. lacuri sau terenuri.

adesea.  Modificarile tarifelor si taxelor de-a lungul unei perioade indelungate de timp. 5. Eficienta administrarii. In concluzie.543. deci se incadreaza in reglementarile Masurii 3.896 lei. care poate schimba considerabil costul investitiei in curs.2. JUDETUL MEHEDINTI Analiza de mai sus subliniază in mod clar necesitatea socio-economica a implementării proiectului propus.973. cat si nivelul de trai din comuna Balacita construind astfel un model de succes demn de urmat si in alte regiuni ce beneficiază de un real potenţial de dezvoltare economica.466 lei. 2. Totalul beneficiilor se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei este de 52. putem afirma faptul ca analiza economica reprezintă cel mai puternic argument in favoarea implementării proiectului propus. investiţie care va îmbunătăţi cu siguranţa atât situaţia economica. necesita un exces de capacitate in primele perioade de exploatare). In acest sens. Analiza de senzitivitate Prin analiza de sensitivitate definim analiza efectului schimbărilor în valorile estimate folosite în previziunea rezultatelor finale.115. „Averea" socio-economica creata prin acest proiect (VAN) atinge nivelul de aproximativ o zecime din valoarea investiţiei iniţiale. Lipsa de capacitate de a raspunde socurilor pe durata investitiei (care. 3. Analiza senzitivităţii. In determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si beneficiile aduse de implementarea proiectului. . Influenta determinanta a interventiilor colaterale (de exemplu. Aceasta performanta este subliniata si de rata intema de rentabilitate. Rata de schimbare a tarifelor sau taxelor. care atinge un nivel foarte apropiat de cea mai mare valoare inregistrata in UE. In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditiile impuse de un acest gen de analiza si anume studiul de senzitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului. in special daca luam in considerare faptul ca ipotezele de lucru au fost astfel formulate incat sa se excludă orice supra-evaluare. eficacitatea canalizarii este strict legata de starea retelei de distributie).C ASTINO S.2. Prognozele dinamicii cererii. pentru analiza senzitivitatii s-au luat in considerare urmatoarele variabile:  Costul investitiei. depinzand in mare masura de deciziile luate de organismele de reglementare regionale sau nationale. SAT DOBRA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . a produs rezultatele prezentate sub forma schimbării valorii actuale nete financiare şi economice în comparaţie cu valorile din cazul de referinţă.R. PROIECTANT: S. aplicată acelor parametri ca fiind cei mai critici. 6. demonstrand capacitatea veniturilor nete de a sustine costurile investitiei. Orice eveniment neasteptat in constructia instalatiei. Factorii critici care influenteaza succesul acestei investitii in acest sector sunt: 1. în scopul verific ării relevanţei rezultatelor obtinute precum şi pentru evidenţierea oricărei alternative de tarif ca şi pentru identificarea celor mai riscante zone. COMUNA BALACITA. 4. Formula de calcul este: Raportul cos t beneficiu = Cost ⋅ 100 Beneficiu Totalul costurilor de exploatare pe perioada de referinta (30 ani) este de 51. Astfel se produce examinarea mărimii în care indicatorii de profitabilitate pentru diferite alternative se modifică in funcţie de cateva variabile cheie.L. Raportul cost/beneficii este subunitar. 5. Raportul cost/ beneficiu este egal cu 0.

COMUNA BALACITA. costul combustibililor si/sau a energiei electrice necesare pentru instalatiile de desalinizare. . administrare etc) si dinamica lor in timp. PROIECTANT: S.L.C ASTINO S.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT . SAT DOBRA. chiar facandu-se referire la sustenabilitatea evaluata a sistemelor de administrare. JUDETUL MEHEDINTI  Dinamicile pretului apei uzate colectate care poate fi reciclata in cazul reutilizarii.  Dinamica costurilor de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (de exemplu.  Costurile de exploatare (intretinere. costul aditivilor chimici si al depozitarii namolului in cazul statiilor de epurare).R.

373.568 454.307 7.887.256 12 2021 239.353 660.735 386.493 4.837.106 2.394 20 2029 733.129 11.474.345 298.966.615 782.259 50.537 3.039 63.623 96.113 127.246 PROIECTANT: S.541 2.330 18.231 1.507 62.260 23 2032 1.732 514.709 680.511 31.262 338.144 823.323.634 254.451 28 2037 2.436 27 2036 1.115.746 1.874 11 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.239 116.030 148.350 574.896 1.442 591.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.222 30 2039 2.756.207 1.356 1.591 248.696 6.617 4.050.183 72.C ASTINO S.323 66.131 377.311 24.793 141.145 444.273 49.223 1.498 57.101 15.830 292.515 8.174 32.102 196.016 511.019 29 2038 2.495 72.337 16 2025 419.573.525 109.210 1.177 8 2017 137.213.545 16.695.292 26 2035 1.154.583 541.370 95.999 41.234 5.581 394.111 7 2016 119. COMUNA BALACITA.348 13.210 2.486 309.728 15 2024 364.296 255.809.559 123.620 47.472 3.876 18.760 1.316 110.358 21.187 87.615 947.506 447.529 2.207 88.531 65.533.878 43.628 9.129 285.672 1.005 1.298 5.429 25.182 2.204 9 2018 157.320 623.543.141 294.599 24 2033 1.596 167.242.943 28.063.062 873.758 2 2011 59.035 192.672.787 17 2026 482.189.879 1.999 234.243 10.282.459 14 2023 316.431 154.919 6.643 54.114 57.738 36.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .657 1.234 33.772 3.904 21 2030 843.794.329 21. JUDETUL MEHEDINTI Investitia creste cu 10% 0 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 0 0 0 0 0 2.503 2.926 112.168 716.616 17.604 19 2028 637.706 759.139 107.527.571 76.822 10.620.154 126.338 101.785 170.508 1.171 1.597.354 4 2013 78.112.695.655 18 2027 554.605 10 2019 181.020.020 83.224 31.158 20.511 75.463 1.000 37.579.765 129.429.034.389.503 8.450 690.562 5.358 5 2014 90.671. .127 145.032 23.108 28. SAT DOBRA.661 6 2015 103.688 215.053 522.368.005 913.106 1.778 259.201 434.085 168.245 12.643 3.068 225.657 2.291 221.221 3 2012 68.101 409.316 1.896 343.116 471.374 133.962 163.224 2.408 35.089.463.208.150 43.918 794.701 388.030 146.789 1.061 83.425 93.549 328.095 13 2022 275.004.090 4.249.037 3.298 193.204 336.345 177.249 269.692 222.261 600.298 47.R.689 25 2034 1.082 14.609 356.963 54.328.L.347 203.669 41.586 27.833 2009 0 1 2010 51.950.207 187.160 4.720 38.967 4.858 3.131 499.303 4.257 899.072.742 1.

JUDETUL MEHEDINTI Venituri din tarifarea serviciului de canalizare Total costuri de operare Costurile totale ale investitiei AN Valoare reziduala Venituri totale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.R.C ASTINO S. .L. COMUNA BALACITA. SAT DOBRA.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .

79383 0.25025 0.73503 0.54027 0. SAT DOBRA.92593 0.58349 0.68058 0.92593 0.14602 0.L.23171 0.15770 0. .71417 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 2543874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2543874 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 51346727 -2543874 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1390486 1289673 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.31524 0.27027 0.39711 0. JUDETUL MEHEDINTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7853690 52636400 -1737985 1.R.21455 0.09938 -2355439 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 138183 -1737985 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.10733 0.46319 0.36770 0.19866 0.11591 0.13520 0.975 Raportul cost/beneficii < 1 .C ASTINO S.85734 0.42888 0.63017 0. RAPORT COST/BENEFICIU = Investitia scade cu 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROIECTANT: S.34046 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .12519 0.29189 0.17032 0.50025 0. COMUNA BALACITA.18394 0.

050.787 17 2026 482.511 75.495 72.231 1.354 2013 78.498 57.620.249 269.291 221.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .298 5.531 65.068 225.451 28 2037 2.809.581 394.604 19 2028 637.005 1.182 2.758 2011 59.223 1.896 1.822 10.221 2012 68.131 499.208. .204 2018 157.696 6.597.154. JUDETUL MEHEDINTI anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2009 0 0 0 0 0 0 2.527.082 14.158 20.257 899.114 57.131 377.298 47.246 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2020 208.568 454.950.720 38.034.616 17.728 15 2024 364.643 54.709 680.669 41.102 196.765 129.623 96.887.661 2015 103.429.999 234.L.529 2.596 167.307 7.249.695.789 1.108 28.020.389.338 101.256 12 2021 239.373.999 41.141 294.016 511.213.234 33.337 16 2025 419.506 447.356 1.742 1.760 1.609 356.583 541.738 36.072.837.634 254.643 3.672 1.316 110.503 8.171 1.533.101 15.511 31.515 8.242.154 126.210 1.963 54.879 1.701 388.463.692 222.962 163.896 343.943 28.394 20 2029 733.904 21 2030 843.000 37.201 434.793 141.599 24 2033 1.R.459 14 2023 316.358 2014 90.919 6.004.348 13.347 203.756.032 23.425 93.858 3.204 336.113 127.450 690.037 3.350 574.591 248.573.260 23 2032 1.150 43.053 522.145 444.353 660.111 2016 119.207 187.579.368.358 21.549 328.020 83.316 1.039 63.657 2.486 309.298 193.525 109.245 12.352 11 2010 51.794.282.207 1.967 4.239 116.706 759.090 4.559 123.620 47.222 30 2039 2.655 18 2027 554.474.688 215.292 26 2035 1.323.586 27.063.878 43.062 873.320 623.139 22 anul costuri cu energia electrica costuri de intretinere cost deversare apa epurata cheltuieli cu reactivii total cheltuieli operationale costuri cu forta de munca total costuri 2031 969.732 514.259 50.545 16.746 1.374 133.106 2.876 18.463 1.177 2017 137.330 18.187 87.562 5.735 386. COMUNA BALACITA.174 32.129 285.129 11.657 1.436 27 2036 1.695.778 259.541 2.005 913.508 1.617 4.030 146.261 600.472 3.615 947.224 31.329 21.210 2.689 25 2034 1.571 76.035 192.085 168.503 2.106 1.189.323 66.019 29 2038 2.089.408 35.966.311 24.095 13 2022 275.785 170.926 112.234 5.224 2.370 95.328.C ASTINO S.672.115.262 338.160 4.429 25.628 9.144 823.127 145.537 3.671.296 255.833 AN Venituri din tarifarea serviciului de Valoare reziduala Venituri totale Total costuri de Costurile totale ale Cheltuieli totale Fluxul de numerar Rata de actualiza re Factor de actualizare Fluxul de numerar actualizat PROIECTANT: S.507 62.303 4. SAT DOBRA.772 3.101 409.207 88.139 107.345 298.442 591.431 154.918 794.112.168 716.061 83.830 292.030 148.615 782.243 10.081.493 4.605 2019 181.116 471.345 177.183 72.273 49.

17032 0.73503 0.92593 0.12519 0.L.58349 0.92593 0.31524 0.25025 0. .34046 0.50025 0.15770 0.27027 0. JUDETUL MEHEDINTI canalizare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 rezulta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VAN = RIR = 0 118734 136544 157025 180579 207666 238816 274638 315834 363209 417690 480344 552395 635254 730543 840124 966143 1111064 1277723 1469382 1689789 1943258 2234746 2569958 2955452 3398770 3908585 4494873 5169104 5944470 7668681 52451392 -1328109 2.C ASTINO S.11591 0.R.10733 0.63017 0.54027 0.39063 operare 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 investitiei 2081352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2081352 112256 129095 148459 170728 196337 225787 259655 298604 343394 394904 454139 522260 600599 690689 794292 913436 1050451 1208019 1389222 1597605 1837246 2112833 2429758 2794221 3213354 3695358 4249661 4887111 5620177 6463204 50884205 -2081352 6477 7449 8566 9851 11329 13028 14983 17230 19814 22787 26205 30135 34655 39854 45832 52707 60613 69705 80160 92184 106012 121914 140201 161231 185415 213228 245212 281994 324293 1205477 1567187 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0.39711 0.42888 0.68058 0.29189 0.21455 0. SAT DOBRA.970 Raportul cost/beneficii < 1 RAPORT COST/BENEFICIU = PROIECTANT: S.46319 0.79383 0.36770 0.23171 0.85734 0.09938 -1927178 5998 6386 6800 7241 7710 8210 8742 9309 9912 10555 11239 11967 12743 13569 14448 15385 16382 17443 18574 19778 21060 22425 23878 25426 27074 28829 30697 32687 34806 119797 -1328109 Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 0.18394 0.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT .19866 0.13520 0. COMUNA BALACITA.14602 0.

 Nerespectarea graficului de executie.39063 RIR Variatie (%) 0 -16 +16 Se observa ca pentru o variatie a costurilor cu investitia de 10% rezulta o variatie constanta (±16%) a ratei interne de rentabilitate. CRAIOVA .081. zona comunei Balacita poate reprezenta un punct de interes pentru potentialii intreprinzatori. de utilizare a unui pret de facturare pentru canalizare de 0.543. Analiza de risc Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt: Riscuri tehnice Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:  Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii.  cresterea preturilor la materiile prime si energie.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. Riscuri instituţionale PROIECTANT : S.613 0 2. diferente de curs valutar datorate inflatiei etc) ar impune un cost al apei epurate care fie ar depasi suportabilitatea de plata a populatiei. drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv.109 Variatie (%) 0 +13 -13 Valoare 2.6. se impune identificarea si adoptarea de catre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate si anume: Consiliul Local Balacita. Durabilitatea financiara a proiectului este data de valorile pozitive ale fluxului de numerar cumulat in toti anii de operare. intocmirea unui contract clar si strict.874 +10% 2.985 -1. iar variatia VAN rezultata in urma cresterii si scaderii costurilor cu investitia se inscrie in aceeasi variatie.71417 2. comisioane bancare. facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor populatiei. JUDETUL MEHEDINTI Concluzii Variabila: Costul total al investitiei Variatie Valoare (%) 2.02838 1. avand o influenta considerabila asupra proiectului propus. Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursabile este astfel limitata. In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa. 4. etc riscurile externe sunt mai greu de anihilat cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate. semnifica faptul ca proiectul nu este posibil a fi realizat de catre beneficiar fara apelarea la fonduri nerambursabile.L. atat din punct de vedere financiar. ASTINO S. SAT DOBRA . proiectantul si constructorul. cum ar fi: selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii.  deprecierea monedei nationale.52 euro. intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobanzi.047 -1.352 -10% VAN Valoare -1. Riscuri financiare  cresterea inflatiei.  Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.737.C.  cresterea ratei dobanzilor. selectarea unui inginer cu experienta in domeniu si cu o buna reputatie.R.  scaderea veniturilor populatiei.  Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie. a unor solutii adecvate. fie s-ar apropia de valoarea maxima a acesteia. Valoarea fluxului de numerar actualizata fiind o valoare negativa.328. ±13%.533.  Lipsa capacităţ ii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaţionale. cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.312. In aceasta situatie. În cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului. Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel politic.  deteriorarea infrastructurii locale.

in general. Valoarea totala a investiei Investiţie totala Valoarea totală a investitiei.613 mii lei / 586. analiza financiara ia in considerare valoarea reziduala a investitiei. se va imbunatati nivelul de viata al locuitorilor satului Balacita. Ţinând cont că beneficiarul proiectului este o autoritate locala. S-au luat in considerare şi posibilele rambursări (sau alte forme de transferuri) pentru colectarea şi transportul apelor meteorice. la dezvoltarea socio-economica a zonei.  impactul proiectului dupa finalizarea lucrarilor si incetarea finantarii.L.   SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI Sursele de finantare a investitiei propuse sunt constituite in conformitate cu legislatia in vigoare si sunt asigurate din urmatoarele fonduri: PONDERE Contributie Fond Uniunea Europeana M asura 3. JUDETUL MEHEDINTI cresterea costurilor fortei de munca. Riscuri legale  adoptarea unor strategii nefavorabile (ex. CRAIOVA =2.2 Contributie Fond din Bugetul Central de Stat Contributie Locala a. Deoarece multe din acestea deriva din “avansurile” din viitoarele venituri ale serviciilor care vor fi executate prin utilizarea infrastructurilor care vor fi fost construite prin intermediul proiectului.  zona in care se afla amplasamentul poate creste in valoare.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA.Fonduri din bugetul local T o ta l 80 % 20 % 0% 100 % ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIEI 1.C. SAT DOBRA . ceea ce va conduce la imbunatatirea codurilor de conduita ale acestora. Fluxurile financiare de intrare derivă în general din tarife şi taxe aplicate pentru serviciul de canalizare. initiativele antreprenoriale.2. De asemenea. Pentru fluxurile de ieşire. Acţiunile din acest sector pot intra în categoria infrastructurilor generatoare de venituri nete.312. educare. Fonduri din credite b. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO . 2. si implicit.ECONOMICI AI INVESTIEI 1. institutia publica avand caracter permanent. racordarea. nivelul de trai etc. Numarul de locuri de munca create in faza de executie Numarul de locuri de munca create in faza de executie este de22. Deoarece infrastructurile pentru apa sunt. intretinerea periodica etc). inclusiv TVA (mii lei) PROIECTANT : S. Numarul de locuri de munca create in faza de operare Numarul de locuri de munca create in faza de orerare este de 2. în acest caz s-au luat in considerare tarifele si preturile de vanzare ale oricarui serviciu aditional pe care administratorul le poate oferi pentru utilizator (de exemplu. caracterizate printr-o perioada lunga de viata utila.511 mii euro . in domeniul impozitului pe profit sau al impozitului pe salariu) ce pot descuraja investitiile. Fiind o investitie pe termen lung se ia in calcul un orizont de timp de 30 de ani. ASTINO S. Va creste nivelul de sanatate. necesare atat pentru functionarea instalatiilor cat si pentru servicii suplimentare furnizate. motivarea fortei de munca.R. se iau luate in considerare preţurile de achiziţionare a produselor şi serviciilor. lipsa personalului calificat.

250 2.900 265.10. Capacitati in unitati fizice si valorice Nr.232 mii euro In preturi la data de 06.900 265. AVIZE SI ACORDURI 1.2008.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. ASTINO S.10. JUDETUL MEHEDINTI In preturi la data de 06.L. 1 euro = 3.00 0 4. 2.00 0 4.059 1117. Esalonarea investiei (INV/C+M) Esalonarea investitiei se face pe durata a 12 luni conform graficului de realizare a investitiei la subcapitolul anterior si coroborat cu esalonarea valorica pe etapele de realizare.900 265.Durata de realizare Durata de realizare a investitiei este de 12 luni din care 8 luni C+M.250 2.900 265.503 mii lei / 323.74 6 4.900 265.2008.250 2.00 0 4.250 2. CAPACITATI Retea de colectare a apelor menajere Statie de epurare ape uzate UM m Mc/zi CANTITATE 4772 150 VALOARE TOTALA in mii lei 1195.900 243. I AN =2.00 0 36.00 0 4.511 mii euro/323.R. 3.00 0 4.503 mii lei (586.250 2.00 0 4. 4.232 mii euro) Luna Activitate Contractar e fonduri Organizare licitatie proiectare Proiectare Licitatie executie lucrari constructii Lucrari de constructii Consultant a si asistenta tehnica Taxe si comisioane Probe si pregatirea personalul ui 1 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0 4.785 47.97 2.274. 4.815 7.312. CRAIOVA .943 lei 2. 5.613 mii lei / 1. 1 euro = 3.250 2.554 5.900 265.274.C. Alti indicatori specifici domeniului Nu e cazul.000 265.943 lei C+M = 1. 2. SAT DOBRA .cr t 1.140 3.037 1.250 0. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea Certificatul de urbanism Avize gospodarirea apelor Acordul de mediu Alte avize si acorduri de principiu specifice PIESE DESENATE PROIECTANT : S.

L. SAT DOBRA . dupa caz Sef proiect.CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT – COMUNA BALACITA. JUDETUL MEHEDINTI Plan de amplasare in zona (1:25000. Robu Constantin PROIECTANT : S. transversal. ASTINO S. Ing. 1: 5000) Plan general (1:2000. CRAIOVA . 1: 500) Planuri si sectiuni generale specific investiei Planuri special.C.R. profile longitudinal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful