UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA MENADŢMENT: MENADŢMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Profesor: Dr. sci. Adil Kurtić,red.prof Asistent: Mr.sci. Sabina Dţonlagić, viši asistent

Student: Aleksandar Zekanović I-2328/09

Tuzla,Novembar 2011.

....................9 ZAKLJUČAK.1...........................................................................................................................3 2......5............................6....................................ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMETNA................11 ............3................................................................................1.11 LITERATURA...........................................................4 2.....1 2..................UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR....DEFINISANJE PROBLEMA.........................................4.....................2.....................................................................................................................................................SADRŢAJ UVOD.7 PRIMJER IZ PRAKSE................... 1...................ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA....................... POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA......................1 2.................................................................................................................................3......OPIS RADA...........6 2......... RAZRADA.........................................................2................SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.............. 1.......5 2........................ 1........................ VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.........................................PREDMET ISTRAŢIVANJA........................................................................................

Ovu konstataciju najbolje može da pokrijepi definicija menadžmenta u zdravstvu. Neki jos uvijek smatraju da se razvoj menadžmenta u neprofitnim organizacijama još uvijek nalazi u početnoj fazi. .jedan od najvažnijih ciljeva menadžera jeste obezbjeĎivanje dovoljne količine finansijskih sredstava.Susana Mourato.podrazumjeva isključivo biznis čiji je osnovni cilj ostvarenje profita.koja je zasnovana na savremenim menadžerskim metodama i tehnikama. U teoriji i praksi upravljanja subjektima neprofitnog sektora nije se poklanjala odgovarajuća pažnja.meĎutim.U teoriji i praksi često se sreću razni termini.2001.koji je bio konzervativan.dodatno “zamagljuje” shvatanje uloge i značaja upravljačke funkcije u ovom sektoru.elimisisan je znatno širim shvatanjem tzv.nužnim se nameće i uvoĎenje sasvim drugačijeg načina upravljanja u ovim organizacijama.The price of virtue:The economic value of charitable sector.To je dovelo do izrazito liberalnog i često uopštenog shvatanja.”neprofitnog”menadžera kao stručnog čovjeka koji se.po kojoj je to process koji osigurava da zdravstvene službe na najbolji način koriste sve raspoložive resurse za dostizanje najvažnijih ciljevaočuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja svih pripadnika zajednice.integralan način.imajući u vidu da većina država sve manje direktno i u potpunosti finansira neprofitne organizacije a sve više ih upućuje na tržište.značaja i uloge menadžmenta u neprofitnim organizacijama. Ovakav pristup menadžmentu u neprofitnim organizacijama.U tome se upravo i mogu sagledavati perspektiva.a po sistemu koji omogućava delegiranje-prijenos obaveza i odgovornosti na druge i niže nivoe menadžerske hijerarhije.UVOD Slično neprofitnom sektoru.kao i različiti aspekti s kojih se vrši posmatranje i struktuiranje ovog sektora i njemu pripadajućih subjekata.veoma je teško definisati i preciznije odrediti i neprofitne organizacije koje čine njegove sastavne elemente.znatno brži razvoj i svjetlija budućnost savremenog menadžmenta u neprofitnom sektoru.1 Kroz prethodni tekst uvodi se u konture shvatanja i pojma menadžmenta neprofitnih organizacija.koje je u razradi detaljnije prikazano 1 Vivien Foster.zajedno sa menadžerima srednjeg i nižeg nivoa.Glavnu opasnost po svrhu postojanja neprofitnih organizacija predstavljalo je shvatanje da se pod menadžmentom.kao savremenim vidom upravljanja.Kao i kod profitnih tako i kod neprofitnih organizacija.bavi upravljanjem poslovima organizacije na tzv.odnosno upravljanje svim osnovnim i poslovnim funkcijama organizacije.David Pearce. Ovakav način definisanja menadžmenta koji je prisutan kod većine drugih neprofitnih djelatnosti.

a sačinjavaju ga naslovna strana.2. . OPIS RADA Rad se sastoji od 15 stranica. 1.Takodje je dat primjer iz prakse kako neprofitne organizacije mogu u jednu ruku promijeniti u drugu spasiti živote ljudi širom svijeta zahvaljujući dobrom menadžmentu koji na osnovu podataka u realnom vremenu pravovremeno reaguju i uspješno rješavaju probleme.odnosno svih aktivnosti koje menadžeri moraju obavljati u neprofitnoj organizaciji kako bi ostvarili misiju i realizovali zacrtane ciljeve organizacije.PREDMET ISTRAŢIVANJA Predmet istraživanja predstavlja menadžment i strategijski menadžment neprofitnih organizacija. U uvodu objašnjeno je sta predstavljaju neprofitne organizacije i njihov značaj za zajednicu. DEFINISANJE PROBLEMA Problem ćemo definisati kroz sljedeća pitanja: -Pojam neprofitnih organizacija -Karastike i vrste neprofitnih organizacija -Uticaj neprofitnih organizacija na javni sektor -Značaj primjene menadžmenta neprofitnih organizacija -Značaj strategijskog menadžmenta neprofitnih organizacija -Samofinansiranje i kontrola neprofitnih organizacija 1.uvod.na koje načine prikupljaju dovoljna finansijska sredstva.3. U razradi detaljnije je obraĎeno pitanje menadžmenta i strategijskog menadžmenta neprofitnihi organizacija.šta je menadžment neprofitnih organizacija i kako se on razvija.razrada. Zaključak nam prikazuje sliku menadžmenta neprofitnih organizacija i sve njegove komponente spaja u jednu cjelinu.odnosno kako menadžeri sprovode upravljanje i donošenje odluka u neprofitnim organizacijama.1.1.zaključak i literature.

fondacije. sindikati. komore.Beogradska poslovna škola.R.rezultata rada Često mala finansijka zavisnost od korisnika usluga Specifičan način upravljanja.POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Neprofitne organizacije se definišu kao organizacije koje postoje i djeluju radi objezbjeĎenja opšteg boljitka u društvu kao cjelini.Menadžment neprofitnih organizacija.usluga koje same proizvode i pružaju.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacijeuniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 1 . http://www.a uz korištenje raznih izvora finansiranja.ljudskih resursa i odgovarajućih tehnologija. zaklade.radi pružanja potrebne pomoći raznim grupama ljudi i pojedincima.obezbjeĎivati odgovarajuću zaradu.3 Smatra se da djeluju iz dva osnovna razloga:prvo.Beograd. Važno je da su ti subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija.kao i odreĎenih materijalnih dobara. ustanove.odreĎenim grupama ljudi i pojedincima.radi ostvarivanja odgovarajuće opštedrušvene koristi.1. Kao najvažnije opšte karakteristike neprofitnih organizacija mogu se navesti:         Specifičan pravni i poreski status Višestruki i izraženi društveno korisni ciljevi Korištenje društvenih i ekonomskih metoda Velika usmjerenost ka postavljenim ciljevima Dominacija usluga u poslovanju Poteškoće u mjerenju out-puta.2009.RAZRADA 2.Saglasno tome ove organizacije mogu zapošljavati potrebnu radnu snagu.ostvarivati sopstvene prihode preko aktivnosti koje su u saglasnosti sa osnovnom misijom i dr. političke stranke.2 Neprofitne organizacije su udruge i njihovi savezi.odnosno uspostavljanja finansijskih nivoa menadžment strukture i dr.drugo. vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.racunovodja. 2 3 Marić.

2009. dioničari Neprofitne organizacije Niko. privatno lice Da Ne Osnivaču.nefinansijskih i drugih priloga(od donatora) Mogućnost ostvarivanja finansijske i druge pomoći od raznih fondacija i privrednih subjekata(od sponzora) Izuzeci od plaćanja ili smanjenje poreza i carina Osjećaj doprinosa rješavanju brojnih pitanja vezanih za unapreĎenje društva i sl. 1: Razlike izmeĎu profitnih i neprofitnih organizacija Pokazatelj Ko je vlasnik? Može li ostvarivati profit (dobit)? Može li dijeliti profit? Kome je odgovoran management? Profitne organizacije Ulagači. Tabela br.Beogradska poslovna škola. pokloni. Samo neke. prodaja usluga i roba. prihodi od prodaje roba i usluga.Beograd. povratak uloženih investicija Potrošači Izvor:Marić.R. zadržana dobit i dr.su:      Mogućnost dobijanja pomoći od države Mogućnost dobijanja raznih finansijskih. neka druga neprofitna organizacija. sponzorstva. uspješnost u ostvarenju društveno korisnih ciljeva i postavljenih zadataka Radnici. članarine.Mneadžment neprofitnih organizacija. 2 . krediti. donacije.Najvažnija pozitivna obilježja neprofitnih organizacija koja ih bitno razlikuju od profitnih. volonteri. Da (sve poreze) Da (za sve proizvode i sirovine) Ostvarenje dobiti za vlasnike Koje su mjere uspješnosti poslovanja? Ko utiče na uspjeh? Visina dobiti. javnost Da Da Dioničarima (vlasnicima) Koji su osnovni izvori kapitala? Da li plaćaju porez? Da li plaćaju uvozne carine? Koja je svrha organizacije? Osnivačke dionice. klijenti. projekti i dr. ili ih uopće ne plaćaju Samo u izuzetnim slučajevima Ostvarenje misije i društveno korisnih ciljeva i zadataka Nivo realizacije misije. rukovodećem tijelu organizacije Državni fondovi.

2.2009.2 Tipovi neprofitnih organizacija Skr.Menadžment neprofitnih organizacija.Organizacije koje se finansiraju iz budžeta(državne) 2.2. VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Postoje tri grupe neprofitnih organizacija: 1.Organizacije koja svoja finansijska sredstva obezbjeĎuju iz dobrovoljnih priloga(nevladine) 3.R. PONGOs 3 .Organizacije koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih prodajom usluga i proizvoda(private) Tabela br. NFP NFGO PVO NGO GONGO Orginalan Naziv Not For Profit Organization Not for Gain Organization Private Voluntary Organization Non Governmental Organization Government Organized Non Governmental Organization Tip Neprofitna organizacija Organizacija koja ne zaraĎuje Privatna volonterska organizacija Nevladina organizacija Nevladina organizacija osnovana od strane vlade QUANGOs Quasi Autonomous Non Governmental Organization Kvazi-autonomne nevladine organizacije BONGOs Business Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane poslovnih organizacija FOMGOs Funder Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane fundacija Political Non Političke nevladine organizacije i sl.Beogradska poslovna škola.Beograd. Governmental Organization Izvor:Marić.

prvenstveno egzistencijalnih potreba graĎana odreĎenog društva.relevantnom društvenom promjenom ako se posmatra kumulativno i dugoročnije.To znači da on treba da bude usmjeravan od strane menadžmenta na način koji će rezultirati željenom promjenom u ponašanju pojedinca.UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR Brojni su ciljevi kojima teže sve neprofitne organizacije u svom poslovanju i vršenju misije. -Kvantit i kontinuitet kao cilj djelovanja jedna je od najbitnijih karakteristika neprofitnog sektora sadržana u tome što su njegovi konstitutivni elementi obavezni da zadovoljavaju potrebe već formirane tražnje.tj.Ono što ih čini jedinstvenim i specifičnim je njihova jaka konkurencija na aktivnosti koje preduzimaju u cilju uspostavljanja razmjene.kontinuitet i kvalitet usluga. -Kvalitet kao cilj djelovanja se odnosi na to da svaka neprofitna organizacija.kako u pogledu potrebnog obima tako i vremenskog kontinuiteta.bez obzira na njenu misiju.Ovim ciljevima pridaje se približan značaj ostvarenju misije svake neprofitne organizacije.Povod je najčešće sadržan u potrebi stalnog zadovoljenja elementarnih. 4 .posebno se ističu sljedeći:solidarnost i humanist.pod kojom se podrazumjeva proces u kome se ostvaruje s jedne strane davanje a s druge primanje nečega.ipak se one bitno razlikuju od njih.3.kao i socijalne i psihološke beneficije s druge strane. -Solidarnot i humanist kao cilj djelovanja temelji se i on proizilazi iz osnovnog povoda zbog koga se osnivaju i funkcionišu brojne neprofitne organizacije. U grupi posebnih ciljeva primarni značaj daje se cilju koji je sadržan ostvarenju razmjene.ostvarenje što višeg nivoa kvaliteta pružanja usluga.važnosti i zastupljenosti.saglasno njihovoj srodnosti. Mada neprofitne organizacije slično kao i profitne teže da utiču na razmjenu usluga za novac.uključujući i nenovčane oblike s jedne. Iz prve grupacije. Temeljnu osnovu u funkcionisanju neprofitnih organizacija čini odvijanje procesa razmjene izmeĎu dvije zainteresovane strane.mora da ima u granicama svojih mogućnosti kao jedan od najvažnijih ciljeva poslovanja.Oni se mogu podijeliti u dvije grupe:opšti i posebni ciljevi.2.kvantite.Ovaj process po pravilu i u konačnom ishodu rezultira odreĎenom promjenom u ponašanju korisnika usluga.

posebno kada se radi o upravljanju kadrovima i dr.Ovo čini posebnu otežavajuću okolnost za menadžment. *Izražena privženost zaposlenih profesiji.Ključni problem sadržani u nekoliko važnih konstatacija: *Rezultati koji se ostvaruju kroz proizvodnju i pružanjem raznih usluga teško su mjerljivi.odnosno njihova čvrsta “odanost stvari” može bitno da utiče na menadžment koji želi nametnuti nešto što nije u punoj saglasnosti sa misijom.)gledano vremenski predstavljaju nepredvidive i često promjenljive veličine u ovim organizacijama tako da se one razmatraju sa različitim stepenom vjerovatnoće uz uvažavanje modela višeg varijantnog-alternativnog upravljanja.pri čemu se out-put najčešće iskazuju primjenom neegzaktnih-nemjerljivih pokazatelja.pa samim tim dovesti u pitanje način upravljanja organizacijom.Beogradska poslovna škola.resursi i dr.2. 4 Marić. *Razna ograničenja u pogledu korišćenja nagrada i kazni predstavljaju problem koji takoĎe sputava praktičnost provoĎenja savremenog menadžmenta u organizacijama.spor i neefikasan. *Brojni elementi upravljanja(ciljevi. 5 .menadžment neprofitnih organizacija. *Uticaj klijenta na prihod organizacija može biti vrlo slab.R.naročito u pogledu obezbjeĎivanja dovoljne količine finansijskih i drugih sredstava.razni fondovi i drugi darodavci saglasno činjenici da finansiraju djelatnost mogu vršiti snažan uticaj na menadžment u ovim organizacijama *Izbor upravljačkog organa i ocjenjivanje njihovog rada predstavlja strogo formalizovan i zakonom regulisan process koji se u praksi vrlo često pokazuje kao krut.sponzori. *Pomagači-država.zanemarujući pa čak i nikakav.ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U uvodu smo se upoznali sa menadžmentom neprofitnih organizacija koji “neprofitnog menadžera” predstavlja kao stručnog čovjeka koji sprovodi upravljanje u organizaciji zajedno sa srednjim i nižim nivoom vlasti sa mogućnošću prijenosa obaveza i odgovornosti na niže nivoe menadžerske hijerarhije.donator.Beograd.2.4 Ovakav tretman menadžmenta u neprofitnim organizacijama neprihvatljiv je iz razloga što su one sve više prinuĎene tržišnim poslovanjem.2009.

što je poželjno. ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMENTA Prestavlja savremeni pristup upravljanju neprofitnim organizacijama.a to su: I-Analiza okruženja(eksternog i internog) II-Izrada/izbor efikasne strategije III-Realizacija-sprovoĎenje usvojene strategije IV-Praćenje kroz kontrolu sprovoĎenja strategije i revizija (I)-Strategijski menadžment prevashodno je orijentisan prema okruženju dok analiza okruženja predstavlja njegov najznačajniji segment.3. 6 .Osnovni zadaci strategijskog menadžmenta su:       Definisanje misije i vizije organizacije Analiza i predviĎanje eksternog i internog okruženja Definisanje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva Definisanje strategije i načina ostvarenja ciljeva Procjenjivanje realnosti definisane strategije Praćenje i kontrola realizacije strategije Strategijski menadžment se sastoji iz četiri faze.realne procjene organizacijskih potencijala kroz resurse kao i sposobnost najvišeg nivoa menadžmenta da donosi ispravne i pravovremene menadžerske odluke. (II)-U ovoj fazi vrši se izbor i izrada strategije pomoću koje će se najbrže. konkretizaciju izabrane strategije.najefikasnije i s najmanjim ulaganjima doći do prethodno postavljenih ciljeva i zadataka organizacije.jer se na taj način stvaraju mogućnosti za pravovremeno reagovanje i korigovanje operativnih akcija koje su od posebne važnosti za uspješnu implementaciju strategije.2.U praksi se ova faza često preklapa s prethodnom.konflikti meĎu ciljevima 2.Zbog toga i cjelokupna efikasnost ovog menadžmenta zavisi od mogućnosti predviĎanja promjena u okruženju.tj.Iz višestrukih ciljeva proističu i brojne teškoće u izboru efikasne strategije od kojih se prema ovom autoru posebno ističu: 1.profesionalizacija (III)-Ovo je faza u kojoj strategijski menadžment preko delegiranja zadataka i obaveza operativnom menadžmentu vrši implementaciju.integrisano planiranje 3. (IV)-Ovo je posljednja faza u sprovoĎenju strategijskog menadžmenta čija je zastupljenost u upravljanju neprofitnim organizacijama veoma značajno iz više razloga.

 članarine.voda. Drugi zadatak reflektuje se u uspostavljanju adekvatnog načina upotrebe prikupljenih sredstava.Ovaj zadatak mora biti tako rješavan da se sva raspoloživa sredstva prvenstveno usmjeravaju i koriste u cilju ostvarenja misije organizacije.odjeća.već mogu biti i materijalne prirode.4.  Dva osnovna oblika finansiranja neprofitnih organizacija: Eksterno finansiranje:  Budžet(finansiranje iz državnih fondova)  Fondacije  Korporacije  Pojedinci i porodice kao davaoci sredstava  Godišnja prikupljanja sredstava  Prikupljanje velikih priloga  Sponzorstvo i donatorstvo  Interno finansiranje(samofinansiranje):  naknade za pružanje .humanitarne organizacije-hrana.  reklame i TV-prava.  izdavanje hartija od vrijednosti (isključivo je vezano za vladine organizacije).Primjena ovog principa podrazumjeva da sve ciljeve i zadatke koji proizilaze iz misije treba realizovati uz minimalan utrošak finansijskih i drugih materijalnih resursa.volontera.Beogradska poslovna škola.moraju dosljedno uvažavati princip ekonomičnosti poslovanja neprofitnih organizacija.to znači da se s minimalnim ulaganjima u pružanju usluga ostvare maksimalni rezultati. 7 .2.prodaju raznih usluga i proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.Sredstva se mogu pribavljati na različite načine i ona ne moraju uvijek da budu isključivo novčana.SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Jedan od osnovnih problema za menadžment neprofitnih organizacija predstavlja pitanje:odakle i na koji način na vrijeme i u dovolnoj količini obezbjediti potrebna finansijska i druga sredstva za normalno funkcionisanje organizacije i efikasnu realizaciju njene misije i ciljeva? Prvi zadatak menadžmenta neprofitnih organizacija sadžan je pri dobijanju različitih fondova.  prihodi od oročenih finansijskih sredstava i dr.  davanje u zakup slobodnog prostora i opreme.članova i raznih drugih faktora koji mogu da se uključe u aktivnosti neprofitne organizacije.Beograd.Menadžment neprofitnih organizacija.obuća).R.zavisno od misije organizacije(npr. pristupnice.5 5 Marić. ulaznice i kotizacije.drugim riječima.To znači da menadžeri prilikom alokacije.2009.odnosno trošenja raspoloživih resursa.lijekovi. naročito kada su u pitanju sportski klubovi koji se takmiče u meĎunarodnim ligama.

o izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg se finansira redovna djelatnost. Tko je nadleţan i kome se podnosi zahtjev za registraciju udruga? Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava. poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe. te način upisa i voĎenja Registra udruga i Registra stranih udruga. pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe. 2.uzuvrh. načela iskazivanja imovine. zbirki isprava. sadržaj izvatka iz Registra udruga i Registra stranih udruga. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na političke stranke.Što se tiče osnivanja i kontrole neprofitnih organizacija. obavljanje popisa imovine i obveza. prihoda i rashoda. poslovne knjige.možemo dobiti uvid u to kako se osniva jedna neprofitna organizacija i ko i na koji način se vrši kontrola nad tim organizacijama.hr/stranica. sindikate i udruge poslodavaca. odnosno. potrebne za utvrĎivanje sredstava za redovnu djelatnost. samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme. sadržaj i primjena računskog plana. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno. registracija. prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.aspx?pageID=173 8 . 7 6 7 http://www. 4. način podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. te registracija i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. organizacija knjigovodstva. obveza. potrebne za utvĎivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje6 Tko i pod kojim uvjetima moţe osnovati udrugu? Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. obveza upisa u Registar neprofitnih organizacija i druga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija obavezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke: 1. Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija definiraju se knjigovodstvene isprave. a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. 3. financijsko izvještavanje. 5. vjerske zajednice. Pravilnikom o obrascima i načinu voĎenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj propisuje se oblik i sadržaj obrasca Registra udruga i Registra stranih udruga.u narednom prilogu o Zakonu o udrugama Republike Hrvatske koje je ujedno veoma slično osnivanju neprofitnih organizacija u zemljama Balkana.asp http://www. zahtjeva za upis promjena u Registar udruga i Registar stranih udruga. Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava. vlastitih izvora. Zakonom o udrugama ureĎuje se osnivanje.poslovniforum. o stanju i kretanju svih sredstava koje koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava.

to možeš jedino znati ako upališ svetlo i tek onda vidiš svoj utjecaj.Na osnovu ovoga ako vodite Coca-Colu u nekoj državi i imate nekoliko stotina prodajnih mjesta.kupujući ga u gomilama i prodajući ga ponovo u tim udaljenim mjestima.stave to u proizvod i onda ga vrate na tržište.000 zdravstveno ekstenzijskih radnika koji su isporučivali medicinsku brigu direktno ljudima.a to je da lokalni ljudi uzimaju proizvod.marketing *Što se tiče real time data ili podataka u realnom vremenu.koji idu vani sa biciklima.Primjer iz prakse:Šta neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole ? Imamo tri stvari koje možemo preuzeti od Coca-Cole.ručnim kolicima i kolicima kako bi prodavali proizvod.bacis kuglu.Podaci u realnom vremenu pale svjetlo.Oni moraju dosegnuti lokalni poduzetnički karakter.godine.Da bi riješili ovaj veliki problem. do 2008.dajući im male kredite. 9 .čuješ da je oborila nekoliko čunjeva ali ne znaš tačno koje i koliko.onda osoba može lakše indentificirati i riješiti problem.Ali su primjetili nešto.godine su odlučili da žele istrenirati lokalne poduzetnike.Sjajan primjer toga je Etiopijski novi zdravstveni ekstenzijski program.istrenirali su 35.jer lokalno stanovništvo najbolje zna kako doći do jako teških mjesta za poslužiti i znaju šta ih motivira da naprave promjenu.možemo zaključiti da evolucija dolazi na samom kraju projekta ali tada je već kasno postavljati pitanja.Imaju stalne petlje povratnih informacija.Nekoliko godina su to proučavali i 1990.Ako ovo usporedimo sa razvojem.onda se zapitamo što vlada i neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole. *Mnogo vremena Coca-Cola u Africi nije mogla dosegnuti u najudaljenija mjesta jer u takvim mjestima većinom nije bilo ni ceste.Sprite i Fante prodata.Vlada u Etiopiji je primjetila da je mnogo ljudi toliko udaljeno od zdravstvenih ustanova da im je trebalo više od jednog dana putovanja da bi došli do njih.Ovo možemo uporediti sa “Kuglanjem u mraku”.koriste podatke u realnom vremenu(real time data) i odma ih ugraĎuju u proizvode 2.znate gdje je svaka limenka i boca Cole.Ovo je uticalo na pad mortalitetske stope djece za 25% u razdoblju od 2000.Nauče nesto.koriste lokalni poduzetnički talent 3.oni ih koriste kako bi mjerili napredak.a to su: 1.Ako to sagledamo sa razvojne strane.Imaju cijeli tim koji je zadužen za to a zove se “Znanje i shvaćanje”.Tako da ako vam prodaja počne padati.Ti lokalni poduzetnici su unajmljivali prodavače.

Ali to se počinje mijenjati.Rješenje je da izgradimo toalete.nego idu od države do države i prepoznaju šta predstavlja sreću u toj državi povezana sa obiteljskim životom.Ali problem je da ako izgradite toalet i ostavite ga tamo.Ovdje vidimo da pravimo ogromnu grešku jer mislimo da ako ljudima nešto treba nećemo ih morati tjerati da to žele.možda zvuči smiješno i čudno ali spašava živote.Tajna marketinga Coca-Cole je nada.Povezana je s njihovim proizvodom na načinom života koji ljudi žele živjeti.tako da kad se pojavio mališan od 18mjeseci koji je pokazivao blage oblike polia.u Indiji žene se ne žele udati za muškarca koji nema toalet.trendovsko mjesto.”Pereš li ruke.Oni ne pogaĎaju šta je sreća.Kako je to postignuto ? Jednostavno.morate ga postaviti kao modern.za primjer ćemo uzeti dijareju.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 10 .Colin promotivni globalni slogan je “Otvorena sreca”.Ustanovilo se odakle ide “struja”polia dolazi i doktori su odmah vakcinisali 2 miliona ljudi i na taj način su došli od jednog koraka do brisanja cjelokupne bolesti polio iz historije ljudskog čovječanstva!8 8 http://www.možemo promijeniti zajednice a čak i cijele nacije.ali je stepen obolijevanja smanjen za 99% u roku od 20 godina.Što se tiče zdravstva i razvoja tržišta.Polio je sjajan primjer kako bi to objasnili:Polio predstavlja oblik paralize i javio se u cijelom svijetu.U roku od dan-dva uzet je uzorak stolice i poslat u laboratoriju na pregledanje i u roku od 7 dana potvrĎeno je da se radi o poliu tipa 1.niko ga neće upotrebljavati.ono je bazirano na izbjegavanju a ne aspiraciji odnosno nadi.*Coca-Colin marketing se svodi na jednu činjenicu.možda ne dobiješ dijareju” i sl.Npr.koja ubija million i po djece širom svijeta.Ali je oni lokaliziraju.a to je da ljudi žele Coca-Colu.a uzrok tome su otvorena mjesta za nuždu.ako možemo razumjeti šta ljudi stvarno žele u zdravstvu i razvoju. Da zaključimo.Da bi ljudi počeli koristiti javni toalet.Neke od poruka upućuju na to:”Koristi kondome na dobijes SIDA-u”.youtube.lokalni doktori svakodnevno izvještavaju o paralizi i imaju preko 2x više cjepiva od broja stanovništva.Detalno je analiziran uzorak i zna se koja svojstva polia dječak ima i zna se da je to jedino moglo doći iz susjednih gradova.

Ovim organizacijama je primarni cilj opće dobro društva.racunovodja. Njih finansira država. One moraju definisati misiju.R.aspx?pageID=173 http://www. kulture.Beogradska poslovna škola. politike. Iz primjera smo vidjeli kako neprofitne organizacije mogu spasiti milione ljudi i promijeniti historiju. zdravstva.Beograd. zbog čega je potrebno da imaju efikasan i efektivan menadžment. Sve je više neprofitnih organizacija koje se bore za sredstva na tržišu. zaštite i sl. sponzori. fondacije. strategiju i ciljeve.asp http://www. religije.The price of virtue:The economic value of charitable sector Internetski sadržaj: http://www.hr/stranica. bez obzira na djelatnost kojom se bave.David Pierce. viziju.poslovniforum.youtube.ZAKLJUČAK Na osnovu prezentiranog u seminarskom radu. TakoĎer se mogu finansirati putem članarina. društvenog i značaja. ulaznica i sl. Neprofitne organizacije djeluju na području obrazovanja.Susana Mourato.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. LITERATURA Knjige i udžbenici: >Marić. može se zaključiti da su neprofitne organizacije od izuzetnog ekonomskog.Menadžment neprofitnih organizacija.uzuvrh. >Vivien Foster.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 11 .2009.a sve zahvaljujući menadžmentu neprofitnih organizacija. preduzeća i sl.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacije uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 http://www. kako bi opstale i razvijale se.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful