UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA MENADŢMENT: MENADŢMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Profesor: Dr. sci. Adil Kurtić,red.prof Asistent: Mr.sci. Sabina Dţonlagić, viši asistent

Student: Aleksandar Zekanović I-2328/09

Tuzla,Novembar 2011.

.....................................................................5.... VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA........................................1...........................11 ........ 1...SADRŢAJ UVOD..... 1.......................................................................................................SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA...............................................................7 PRIMJER IZ PRAKSE...........1 2.........................................................ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA.ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMETNA..........DEFINISANJE PROBLEMA...9 ZAKLJUČAK..1................................................3....................................................................... 1...................................................................................3 2..3..............................................UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR.....................................2.............................11 LITERATURA. RAZRADA. POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA......................OPIS RADA...........................................5 2....................................................................................................PREDMET ISTRAŢIVANJA.......................................................2................6......4..........................................6 2...............................1 2...........4 2................................................................................

jedan od najvažnijih ciljeva menadžera jeste obezbjeĎivanje dovoljne količine finansijskih sredstava. U teoriji i praksi upravljanja subjektima neprofitnog sektora nije se poklanjala odgovarajuća pažnja. Ovakav način definisanja menadžmenta koji je prisutan kod većine drugih neprofitnih djelatnosti. Ovakav pristup menadžmentu u neprofitnim organizacijama.Susana Mourato.The price of virtue:The economic value of charitable sector.meĎutim.kao savremenim vidom upravljanja.Glavnu opasnost po svrhu postojanja neprofitnih organizacija predstavljalo je shvatanje da se pod menadžmentom.To je dovelo do izrazito liberalnog i često uopštenog shvatanja.zajedno sa menadžerima srednjeg i nižeg nivoa.U tome se upravo i mogu sagledavati perspektiva.bavi upravljanjem poslovima organizacije na tzv.koja je zasnovana na savremenim menadžerskim metodama i tehnikama.2001.nužnim se nameće i uvoĎenje sasvim drugačijeg načina upravljanja u ovim organizacijama.integralan način.1 Kroz prethodni tekst uvodi se u konture shvatanja i pojma menadžmenta neprofitnih organizacija.UVOD Slično neprofitnom sektoru.koje je u razradi detaljnije prikazano 1 Vivien Foster.veoma je teško definisati i preciznije odrediti i neprofitne organizacije koje čine njegove sastavne elemente.Kao i kod profitnih tako i kod neprofitnih organizacija.Ovu konstataciju najbolje može da pokrijepi definicija menadžmenta u zdravstvu.”neprofitnog”menadžera kao stručnog čovjeka koji se. Neki jos uvijek smatraju da se razvoj menadžmenta u neprofitnim organizacijama još uvijek nalazi u početnoj fazi.odnosno upravljanje svim osnovnim i poslovnim funkcijama organizacije.koji je bio konzervativan.kao i različiti aspekti s kojih se vrši posmatranje i struktuiranje ovog sektora i njemu pripadajućih subjekata.imajući u vidu da većina država sve manje direktno i u potpunosti finansira neprofitne organizacije a sve više ih upućuje na tržište.dodatno “zamagljuje” shvatanje uloge i značaja upravljačke funkcije u ovom sektoru.elimisisan je znatno širim shvatanjem tzv.po kojoj je to process koji osigurava da zdravstvene službe na najbolji način koriste sve raspoložive resurse za dostizanje najvažnijih ciljevaočuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja svih pripadnika zajednice.značaja i uloge menadžmenta u neprofitnim organizacijama.U teoriji i praksi često se sreću razni termini.David Pearce.podrazumjeva isključivo biznis čiji je osnovni cilj ostvarenje profita.znatno brži razvoj i svjetlija budućnost savremenog menadžmenta u neprofitnom sektoru. .a po sistemu koji omogućava delegiranje-prijenos obaveza i odgovornosti na druge i niže nivoe menadžerske hijerarhije.

Takodje je dat primjer iz prakse kako neprofitne organizacije mogu u jednu ruku promijeniti u drugu spasiti živote ljudi širom svijeta zahvaljujući dobrom menadžmentu koji na osnovu podataka u realnom vremenu pravovremeno reaguju i uspješno rješavaju probleme. Zaključak nam prikazuje sliku menadžmenta neprofitnih organizacija i sve njegove komponente spaja u jednu cjelinu. 1.2. .razrada.uvod.1. U uvodu objašnjeno je sta predstavljaju neprofitne organizacije i njihov značaj za zajednicu. U razradi detaljnije je obraĎeno pitanje menadžmenta i strategijskog menadžmenta neprofitnihi organizacija.1. OPIS RADA Rad se sastoji od 15 stranica.3. DEFINISANJE PROBLEMA Problem ćemo definisati kroz sljedeća pitanja: -Pojam neprofitnih organizacija -Karastike i vrste neprofitnih organizacija -Uticaj neprofitnih organizacija na javni sektor -Značaj primjene menadžmenta neprofitnih organizacija -Značaj strategijskog menadžmenta neprofitnih organizacija -Samofinansiranje i kontrola neprofitnih organizacija 1.odnosno kako menadžeri sprovode upravljanje i donošenje odluka u neprofitnim organizacijama.a sačinjavaju ga naslovna strana.odnosno svih aktivnosti koje menadžeri moraju obavljati u neprofitnoj organizaciji kako bi ostvarili misiju i realizovali zacrtane ciljeve organizacije.zaključak i literature.šta je menadžment neprofitnih organizacija i kako se on razvija.PREDMET ISTRAŢIVANJA Predmet istraživanja predstavlja menadžment i strategijski menadžment neprofitnih organizacija.na koje načine prikupljaju dovoljna finansijska sredstva.

drugo.obezbjeĎivati odgovarajuću zaradu.racunovodja.Beogradska poslovna škola. komore.Beograd.rezultata rada Često mala finansijka zavisnost od korisnika usluga Specifičan način upravljanja.POJAM I KARAKTERISTIKE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Neprofitne organizacije se definišu kao organizacije koje postoje i djeluju radi objezbjeĎenja opšteg boljitka u društvu kao cjelini.Menadžment neprofitnih organizacija.usluga koje same proizvode i pružaju.radi ostvarivanja odgovarajuće opštedrušvene koristi.a uz korištenje raznih izvora finansiranja.odreĎenim grupama ljudi i pojedincima. ustanove.radi pružanja potrebne pomoći raznim grupama ljudi i pojedincima.odnosno uspostavljanja finansijskih nivoa menadžment strukture i dr. fondacije.3 Smatra se da djeluju iz dva osnovna razloga:prvo. zaklade.kao i odreĎenih materijalnih dobara.2 Neprofitne organizacije su udruge i njihovi savezi. Kao najvažnije opšte karakteristike neprofitnih organizacija mogu se navesti:         Specifičan pravni i poreski status Višestruki i izraženi društveno korisni ciljevi Korištenje društvenih i ekonomskih metoda Velika usmjerenost ka postavljenim ciljevima Dominacija usluga u poslovanju Poteškoće u mjerenju out-puta.ljudskih resursa i odgovarajućih tehnologija.Saglasno tome ove organizacije mogu zapošljavati potrebnu radnu snagu.R. političke stranke.ostvarivati sopstvene prihode preko aktivnosti koje su u saglasnosti sa osnovnom misijom i dr. Važno je da su ti subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija.1. vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije. 2 3 Marić.2009.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacijeuniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 1 . sindikati. http://www.RAZRADA 2.

Beograd.R. prodaja usluga i roba. uspješnost u ostvarenju društveno korisnih ciljeva i postavljenih zadataka Radnici. javnost Da Da Dioničarima (vlasnicima) Koji su osnovni izvori kapitala? Da li plaćaju porez? Da li plaćaju uvozne carine? Koja je svrha organizacije? Osnivačke dionice. Samo neke.su:      Mogućnost dobijanja pomoći od države Mogućnost dobijanja raznih finansijskih. zadržana dobit i dr. sponzorstva. povratak uloženih investicija Potrošači Izvor:Marić.Najvažnija pozitivna obilježja neprofitnih organizacija koja ih bitno razlikuju od profitnih. Da (sve poreze) Da (za sve proizvode i sirovine) Ostvarenje dobiti za vlasnike Koje su mjere uspješnosti poslovanja? Ko utiče na uspjeh? Visina dobiti. klijenti. donacije. dioničari Neprofitne organizacije Niko. neka druga neprofitna organizacija. Tabela br. članarine. krediti.Mneadžment neprofitnih organizacija. pokloni. privatno lice Da Ne Osnivaču.Beogradska poslovna škola. prihodi od prodaje roba i usluga. 1: Razlike izmeĎu profitnih i neprofitnih organizacija Pokazatelj Ko je vlasnik? Može li ostvarivati profit (dobit)? Može li dijeliti profit? Kome je odgovoran management? Profitne organizacije Ulagači. volonteri. rukovodećem tijelu organizacije Državni fondovi.2009. 2 . projekti i dr. ili ih uopće ne plaćaju Samo u izuzetnim slučajevima Ostvarenje misije i društveno korisnih ciljeva i zadataka Nivo realizacije misije.nefinansijskih i drugih priloga(od donatora) Mogućnost ostvarivanja finansijske i druge pomoći od raznih fondacija i privrednih subjekata(od sponzora) Izuzeci od plaćanja ili smanjenje poreza i carina Osjećaj doprinosa rješavanju brojnih pitanja vezanih za unapreĎenje društva i sl.

Governmental Organization Izvor:Marić. VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Postoje tri grupe neprofitnih organizacija: 1.Menadžment neprofitnih organizacija.2.R.Beograd. NFP NFGO PVO NGO GONGO Orginalan Naziv Not For Profit Organization Not for Gain Organization Private Voluntary Organization Non Governmental Organization Government Organized Non Governmental Organization Tip Neprofitna organizacija Organizacija koja ne zaraĎuje Privatna volonterska organizacija Nevladina organizacija Nevladina organizacija osnovana od strane vlade QUANGOs Quasi Autonomous Non Governmental Organization Kvazi-autonomne nevladine organizacije BONGOs Business Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane poslovnih organizacija FOMGOs Funder Organized Non Governmental Organization Nevladine organizacije utemeljene od strane fundacija Political Non Političke nevladine organizacije i sl.2 Tipovi neprofitnih organizacija Skr.2009. PONGOs 3 .Organizacije koja svoja finansijska sredstva obezbjeĎuju iz dobrovoljnih priloga(nevladine) 3.Organizacije koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih prodajom usluga i proizvoda(private) Tabela br.2.Organizacije koje se finansiraju iz budžeta(državne) 2.Beogradska poslovna škola.

U grupi posebnih ciljeva primarni značaj daje se cilju koji je sadržan ostvarenju razmjene.prvenstveno egzistencijalnih potreba graĎana odreĎenog društva.3. Mada neprofitne organizacije slično kao i profitne teže da utiču na razmjenu usluga za novac.ipak se one bitno razlikuju od njih.kao i socijalne i psihološke beneficije s druge strane. -Kvantit i kontinuitet kao cilj djelovanja jedna je od najbitnijih karakteristika neprofitnog sektora sadržana u tome što su njegovi konstitutivni elementi obavezni da zadovoljavaju potrebe već formirane tražnje.uključujući i nenovčane oblike s jedne.saglasno njihovoj srodnosti. 4 .kontinuitet i kvalitet usluga.kako u pogledu potrebnog obima tako i vremenskog kontinuiteta.To znači da on treba da bude usmjeravan od strane menadžmenta na način koji će rezultirati željenom promjenom u ponašanju pojedinca.relevantnom društvenom promjenom ako se posmatra kumulativno i dugoročnije.Ono što ih čini jedinstvenim i specifičnim je njihova jaka konkurencija na aktivnosti koje preduzimaju u cilju uspostavljanja razmjene. Iz prve grupacije.važnosti i zastupljenosti. Temeljnu osnovu u funkcionisanju neprofitnih organizacija čini odvijanje procesa razmjene izmeĎu dvije zainteresovane strane.2.Ovim ciljevima pridaje se približan značaj ostvarenju misije svake neprofitne organizacije. -Kvalitet kao cilj djelovanja se odnosi na to da svaka neprofitna organizacija.Oni se mogu podijeliti u dvije grupe:opšti i posebni ciljevi.ostvarenje što višeg nivoa kvaliteta pružanja usluga.mora da ima u granicama svojih mogućnosti kao jedan od najvažnijih ciljeva poslovanja.posebno se ističu sljedeći:solidarnost i humanist.pod kojom se podrazumjeva proces u kome se ostvaruje s jedne strane davanje a s druge primanje nečega.Povod je najčešće sadržan u potrebi stalnog zadovoljenja elementarnih.Ovaj process po pravilu i u konačnom ishodu rezultira odreĎenom promjenom u ponašanju korisnika usluga.tj.bez obzira na njenu misiju. -Solidarnot i humanist kao cilj djelovanja temelji se i on proizilazi iz osnovnog povoda zbog koga se osnivaju i funkcionišu brojne neprofitne organizacije.UTICAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA JAVNI SEKTOR Brojni su ciljevi kojima teže sve neprofitne organizacije u svom poslovanju i vršenju misije.kvantite.

4 Ovakav tretman menadžmenta u neprofitnim organizacijama neprihvatljiv je iz razloga što su one sve više prinuĎene tržišnim poslovanjem. *Uticaj klijenta na prihod organizacija može biti vrlo slab.spor i neefikasan.zanemarujući pa čak i nikakav.)gledano vremenski predstavljaju nepredvidive i često promjenljive veličine u ovim organizacijama tako da se one razmatraju sa različitim stepenom vjerovatnoće uz uvažavanje modela višeg varijantnog-alternativnog upravljanja. *Razna ograničenja u pogledu korišćenja nagrada i kazni predstavljaju problem koji takoĎe sputava praktičnost provoĎenja savremenog menadžmenta u organizacijama.posebno kada se radi o upravljanju kadrovima i dr. *Brojni elementi upravljanja(ciljevi.Beograd.menadžment neprofitnih organizacija.resursi i dr.2.razni fondovi i drugi darodavci saglasno činjenici da finansiraju djelatnost mogu vršiti snažan uticaj na menadžment u ovim organizacijama *Izbor upravljačkog organa i ocjenjivanje njihovog rada predstavlja strogo formalizovan i zakonom regulisan process koji se u praksi vrlo često pokazuje kao krut.naročito u pogledu obezbjeĎivanja dovoljne količine finansijskih i drugih sredstava.R.pri čemu se out-put najčešće iskazuju primjenom neegzaktnih-nemjerljivih pokazatelja.Ovo čini posebnu otežavajuću okolnost za menadžment. 5 .2.ZNAČAJ I PROBLEMI MENADŢMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U uvodu smo se upoznali sa menadžmentom neprofitnih organizacija koji “neprofitnog menadžera” predstavlja kao stručnog čovjeka koji sprovodi upravljanje u organizaciji zajedno sa srednjim i nižim nivoom vlasti sa mogućnošću prijenosa obaveza i odgovornosti na niže nivoe menadžerske hijerarhije.Beogradska poslovna škola.Ključni problem sadržani u nekoliko važnih konstatacija: *Rezultati koji se ostvaruju kroz proizvodnju i pružanjem raznih usluga teško su mjerljivi.2009.odnosno njihova čvrsta “odanost stvari” može bitno da utiče na menadžment koji želi nametnuti nešto što nije u punoj saglasnosti sa misijom.pa samim tim dovesti u pitanje način upravljanja organizacijom. *Izražena privženost zaposlenih profesiji.donator. *Pomagači-država.sponzori. 4 Marić.

U praksi se ova faza često preklapa s prethodnom.2.jer se na taj način stvaraju mogućnosti za pravovremeno reagovanje i korigovanje operativnih akcija koje su od posebne važnosti za uspješnu implementaciju strategije.Osnovni zadaci strategijskog menadžmenta su:       Definisanje misije i vizije organizacije Analiza i predviĎanje eksternog i internog okruženja Definisanje dugoročnih i srednjoročnih ciljeva Definisanje strategije i načina ostvarenja ciljeva Procjenjivanje realnosti definisane strategije Praćenje i kontrola realizacije strategije Strategijski menadžment se sastoji iz četiri faze.a to su: I-Analiza okruženja(eksternog i internog) II-Izrada/izbor efikasne strategije III-Realizacija-sprovoĎenje usvojene strategije IV-Praćenje kroz kontrolu sprovoĎenja strategije i revizija (I)-Strategijski menadžment prevashodno je orijentisan prema okruženju dok analiza okruženja predstavlja njegov najznačajniji segment.tj.Zbog toga i cjelokupna efikasnost ovog menadžmenta zavisi od mogućnosti predviĎanja promjena u okruženju. ZNAČAJ STRATEGIJSKOG MENADŢMENTA Prestavlja savremeni pristup upravljanju neprofitnim organizacijama.najefikasnije i s najmanjim ulaganjima doći do prethodno postavljenih ciljeva i zadataka organizacije.realne procjene organizacijskih potencijala kroz resurse kao i sposobnost najvišeg nivoa menadžmenta da donosi ispravne i pravovremene menadžerske odluke.Iz višestrukih ciljeva proističu i brojne teškoće u izboru efikasne strategije od kojih se prema ovom autoru posebno ističu: 1.konflikti meĎu ciljevima 2.integrisano planiranje 3. konkretizaciju izabrane strategije.što je poželjno. 6 . (IV)-Ovo je posljednja faza u sprovoĎenju strategijskog menadžmenta čija je zastupljenost u upravljanju neprofitnim organizacijama veoma značajno iz više razloga. (II)-U ovoj fazi vrši se izbor i izrada strategije pomoću koje će se najbrže.profesionalizacija (III)-Ovo je faza u kojoj strategijski menadžment preko delegiranja zadataka i obaveza operativnom menadžmentu vrši implementaciju.3.

 Dva osnovna oblika finansiranja neprofitnih organizacija: Eksterno finansiranje:  Budžet(finansiranje iz državnih fondova)  Fondacije  Korporacije  Pojedinci i porodice kao davaoci sredstava  Godišnja prikupljanja sredstava  Prikupljanje velikih priloga  Sponzorstvo i donatorstvo  Interno finansiranje(samofinansiranje):  naknade za pružanje .Menadžment neprofitnih organizacija.  prihodi od oročenih finansijskih sredstava i dr. naročito kada su u pitanju sportski klubovi koji se takmiče u meĎunarodnim ligama.već mogu biti i materijalne prirode.lijekovi.2.odjeća. 7 .obuća).To znači da menadžeri prilikom alokacije.zavisno od misije organizacije(npr.Ovaj zadatak mora biti tako rješavan da se sva raspoloživa sredstva prvenstveno usmjeravaju i koriste u cilju ostvarenja misije organizacije.Beograd. Drugi zadatak reflektuje se u uspostavljanju adekvatnog načina upotrebe prikupljenih sredstava.2009.moraju dosljedno uvažavati princip ekonomičnosti poslovanja neprofitnih organizacija.  reklame i TV-prava.drugim riječima.prodaju raznih usluga i proizvoda na domaćem i inostranom tržištu.4.volontera.humanitarne organizacije-hrana. pristupnice.Primjena ovog principa podrazumjeva da sve ciljeve i zadatke koji proizilaze iz misije treba realizovati uz minimalan utrošak finansijskih i drugih materijalnih resursa.5 5 Marić.članova i raznih drugih faktora koji mogu da se uključe u aktivnosti neprofitne organizacije.  izdavanje hartija od vrijednosti (isključivo je vezano za vladine organizacije).  davanje u zakup slobodnog prostora i opreme.voda.SAMOFINANSIRANJE I KONTROLA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Jedan od osnovnih problema za menadžment neprofitnih organizacija predstavlja pitanje:odakle i na koji način na vrijeme i u dovolnoj količini obezbjediti potrebna finansijska i druga sredstva za normalno funkcionisanje organizacije i efikasnu realizaciju njene misije i ciljeva? Prvi zadatak menadžmenta neprofitnih organizacija sadžan je pri dobijanju različitih fondova.Beogradska poslovna škola.Sredstva se mogu pribavljati na različite načine i ona ne moraju uvijek da budu isključivo novčana.to znači da se s minimalnim ulaganjima u pružanju usluga ostvare maksimalni rezultati.  članarine.R.odnosno trošenja raspoloživih resursa. ulaznice i kotizacije.

poslovne knjige. sadržaj izvatka iz Registra udruga i Registra stranih udruga. 7 6 7 http://www. poslovno sposobne fizičke osobe ili pravne osobe.možemo dobiti uvid u to kako se osniva jedna neprofitna organizacija i ko i na koji način se vrši kontrola nad tim organizacijama. te registracija i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj. Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na političke stranke.uzuvrh. te način upisa i voĎenja Registra udruga i Registra stranih udruga. pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe. vjerske zajednice. organizacija knjigovodstva. vlastitih izvora. 3. zbirki isprava. o stanju i kretanju svih sredstava koje koristi i o izvorima i vrstama tih sredstava. 5. potrebne za utvrĎivanje sredstava za redovnu djelatnost. zahtjeva za upis promjena u Registar udruga i Registar stranih udruga.Što se tiče osnivanja i kontrole neprofitnih organizacija. načela iskazivanja imovine. način podnošenja zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. 2. Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Tko je nadleţan i kome se podnosi zahtjev za registraciju udruga? Za registraciju udruge stvarno je nadležna opća uprava. prihoda i rashoda. obveza upisa u Registar neprofitnih organizacija i druga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija Neprofitna organizacija obavezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke: 1. sindikate i udruge poslodavaca. Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija definiraju se knjigovodstvene isprave. O upisu udruge u Registar udruga nadležni ured državne uprave donosi rješenje. financijsko izvještavanje. Osnivači mogu biti samo fizičke osobe. Pravilnikom o obrascima i načinu voĎenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj propisuje se oblik i sadržaj obrasca Registra udruga i Registra stranih udruga.aspx?pageID=173 8 . sadržaj i primjena računskog plana. 4. o sredstvima za posebne namjene i korištenju tih sredstava. prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.u narednom prilogu o Zakonu o udrugama Republike Hrvatske koje je ujedno veoma slično osnivanju neprofitnih organizacija u zemljama Balkana. samo pravne osobe ili fizičke i pravne osobe u isto vrijeme. potrebne za utvĎivanje sredstava za posebne namjene i njihovo korištenje6 Tko i pod kojim uvjetima moţe osnovati udrugu? Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno.hr/stranica.asp http://www. registracija. obveza. a zahtjev se podnosi uredu državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem je području sjedište udruge. Zakonom o udrugama ureĎuje se osnivanje. ako posebnim zakonom nije drukčije odreĎeno. zahtjeva za upis u Registar udruga i Registar stranih udruga. odnosno.poslovniforum. o izvršenju sredstava odnosno akta na temelju kojeg se finansira redovna djelatnost. obavljanje popisa imovine i obveza.

jer lokalno stanovništvo najbolje zna kako doći do jako teških mjesta za poslužiti i znaju šta ih motivira da naprave promjenu.Ali su primjetili nešto.Nauče nesto.Ako to sagledamo sa razvojne strane.možemo zaključiti da evolucija dolazi na samom kraju projekta ali tada je već kasno postavljati pitanja.Podaci u realnom vremenu pale svjetlo.Na osnovu ovoga ako vodite Coca-Colu u nekoj državi i imate nekoliko stotina prodajnih mjesta.000 zdravstveno ekstenzijskih radnika koji su isporučivali medicinsku brigu direktno ljudima.Sjajan primjer toga je Etiopijski novi zdravstveni ekstenzijski program.onda se zapitamo što vlada i neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole.dajući im male kredite.istrenirali su 35.Ovo je uticalo na pad mortalitetske stope djece za 25% u razdoblju od 2000.koriste lokalni poduzetnički talent 3.marketing *Što se tiče real time data ili podataka u realnom vremenu. 9 .Oni moraju dosegnuti lokalni poduzetnički karakter.koriste podatke u realnom vremenu(real time data) i odma ih ugraĎuju u proizvode 2.onda osoba može lakše indentificirati i riješiti problem.Ovo možemo uporediti sa “Kuglanjem u mraku”.oni ih koriste kako bi mjerili napredak. do 2008.Vlada u Etiopiji je primjetila da je mnogo ljudi toliko udaljeno od zdravstvenih ustanova da im je trebalo više od jednog dana putovanja da bi došli do njih.čuješ da je oborila nekoliko čunjeva ali ne znaš tačno koje i koliko.Ako ovo usporedimo sa razvojem.Imaju cijeli tim koji je zadužen za to a zove se “Znanje i shvaćanje”.to možeš jedino znati ako upališ svetlo i tek onda vidiš svoj utjecaj. *Mnogo vremena Coca-Cola u Africi nije mogla dosegnuti u najudaljenija mjesta jer u takvim mjestima većinom nije bilo ni ceste.Imaju stalne petlje povratnih informacija.kupujući ga u gomilama i prodajući ga ponovo u tim udaljenim mjestima.godine.a to je da lokalni ljudi uzimaju proizvod.bacis kuglu.Primjer iz prakse:Šta neprofitne organizacije mogu naučiti od Coca-Cole ? Imamo tri stvari koje možemo preuzeti od Coca-Cole.Tako da ako vam prodaja počne padati.Nekoliko godina su to proučavali i 1990.znate gdje je svaka limenka i boca Cole.koji idu vani sa biciklima.godine su odlučili da žele istrenirati lokalne poduzetnike.Da bi riješili ovaj veliki problem.a to su: 1.Ti lokalni poduzetnici su unajmljivali prodavače.stave to u proizvod i onda ga vrate na tržište.Sprite i Fante prodata.ručnim kolicima i kolicima kako bi prodavali proizvod.

”Pereš li ruke.lokalni doktori svakodnevno izvještavaju o paralizi i imaju preko 2x više cjepiva od broja stanovništva.Npr.Povezana je s njihovim proizvodom na načinom života koji ljudi žele živjeti.Detalno je analiziran uzorak i zna se koja svojstva polia dječak ima i zna se da je to jedino moglo doći iz susjednih gradova.Colin promotivni globalni slogan je “Otvorena sreca”.nego idu od države do države i prepoznaju šta predstavlja sreću u toj državi povezana sa obiteljskim životom.Kako je to postignuto ? Jednostavno.možda ne dobiješ dijareju” i sl.Ustanovilo se odakle ide “struja”polia dolazi i doktori su odmah vakcinisali 2 miliona ljudi i na taj način su došli od jednog koraka do brisanja cjelokupne bolesti polio iz historije ljudskog čovječanstva!8 8 http://www.možda zvuči smiješno i čudno ali spašava živote.možemo promijeniti zajednice a čak i cijele nacije.Ali to se počinje mijenjati.Polio je sjajan primjer kako bi to objasnili:Polio predstavlja oblik paralize i javio se u cijelom svijetu.morate ga postaviti kao modern.Ali je oni lokaliziraju.a to je da ljudi žele Coca-Colu.Ali problem je da ako izgradite toalet i ostavite ga tamo.ali je stepen obolijevanja smanjen za 99% u roku od 20 godina.a uzrok tome su otvorena mjesta za nuždu.Neke od poruka upućuju na to:”Koristi kondome na dobijes SIDA-u”.Da bi ljudi počeli koristiti javni toalet.ono je bazirano na izbjegavanju a ne aspiraciji odnosno nadi.ako možemo razumjeti šta ljudi stvarno žele u zdravstvu i razvoju.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 10 .Tajna marketinga Coca-Cole je nada.U roku od dan-dva uzet je uzorak stolice i poslat u laboratoriju na pregledanje i u roku od 7 dana potvrĎeno je da se radi o poliu tipa 1. Da zaključimo.trendovsko mjesto.niko ga neće upotrebljavati.Rješenje je da izgradimo toalete.Što se tiče zdravstva i razvoja tržišta.koja ubija million i po djece širom svijeta.youtube.u Indiji žene se ne žele udati za muškarca koji nema toalet.tako da kad se pojavio mališan od 18mjeseci koji je pokazivao blage oblike polia.Ovdje vidimo da pravimo ogromnu grešku jer mislimo da ako ljudima nešto treba nećemo ih morati tjerati da to žele.*Coca-Colin marketing se svodi na jednu činjenicu.za primjer ćemo uzeti dijareju.Oni ne pogaĎaju šta je sreća.

2009. Ovim organizacijama je primarni cilj opće dobro društva.poslovniforum. sponzori.Menadžment neprofitnih organizacija.Beogradska poslovna škola. kako bi opstale i razvijale se.Susana Mourato.hr/zakoni/pravilnik_o_krpno. Iz primjera smo vidjeli kako neprofitne organizacije mogu spasiti milione ljudi i promijeniti historiju. fondacije. zbog čega je potrebno da imaju efikasan i efektivan menadžment.aspx?pageID=173 http://www. >Vivien Foster. TakoĎer se mogu finansirati putem članarina. preduzeća i sl.racunovodja.David Pierce.hr/sto-su-to-neprofitne-organizacije uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpAJ3mnI2fqm0/?PHPSESSID=25f8c1edefecf26de7420f4f23a6c668 http://www.a sve zahvaljujući menadžmentu neprofitnih organizacija. viziju. Njih finansira država.youtube.com/watch?v=GlUS6KE67Vs 11 . može se zaključiti da su neprofitne organizacije od izuzetnog ekonomskog.The price of virtue:The economic value of charitable sector Internetski sadržaj: http://www. strategiju i ciljeve. zaštite i sl.ZAKLJUČAK Na osnovu prezentiranog u seminarskom radu. Sve je više neprofitnih organizacija koje se bore za sredstva na tržišu. kulture. religije. One moraju definisati misiju.R. zdravstva.uzuvrh. LITERATURA Knjige i udžbenici: >Marić.Beograd. bez obzira na djelatnost kojom se bave.hr/stranica.asp http://www. politike. društvenog i značaja. ulaznica i sl. Neprofitne organizacije djeluju na području obrazovanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful