PentaksiranBerasaskanSekolah(PBS

)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 8: Keadilan Nama :……………………………… Kelas : ……………………………..
SoalSelidik ( Guru/ Ibu bapa)

Band : 6 Tarikh :……………

Adakah murid ini melakukan amalan-amalan berikut. Tandakan (/) jika melakukan dan (x) jika tidak melakukan. 1. 2. 3. 4. 5. Berkongsi komputer di makmal dengan kawan mengikut giliran. Berlaku adil sesama rakan. Bermain dan berkongsi mainan bersama rakannya. Sentiasa bersikap adil dalam semua keadaan. Menyayangi kesemua anggota keluarga.

Pengakuan:
Saya mengakui bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar.

Tandatangan :
Hubungandenganmurid Guru

……………………………

(

)

AhliKeluarga Nyatakan : _____________

B6D2E1 Sentiasa bertindak adil dalam perlakuan seharian.

PentaksiranBerasaskanSekolah(PBS)

Pendidikan Moral Tahun 1

B6D2E1 Sentiasa bertindak adil dalam perlakuan seharian.