SUOMEN KIELEN

TIKAPUUT
Kielioppi- ja harjoituskirja
Copyright ©2007 Tampere University Press ja tekijä
Myynti
Tiedekirjakauppa TAJU
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
puhelin (03) 3551 6055
fax (03) 3551 7685
taju@uta.fi
www.uta.fi/taju
http://granum.uta.fi
Kansi ja taitto
Iris Puusti
Harjoitusten kuvat
Päivi Rasinkangas
Dialogien kuvat
Vilja Takalo
ISBN 978-951-44-6908-4
Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print
Tampere 2007
ISBN 978-951-44-7061-5 (pdf)
SUOMEN KIELEN
TIKAPUUT
Kielioppi- ja harjoituskirja
Alkeistaso 1
Heikki Kangasniemi
SISÄLLYS
SAATESANAT 9
SUOMEN AAKKOSET 11
NUMEROT 0 - 20 15
NUMEROT 21 - 10 000 17
JÄRJESTYSNUMEROT 19
MIKÄ NUMERO? 19
KANSALLISUUDET 20
SANOJEN PERUSMUODOT JA TAIVUTUS 21
KAPPALE 1 – 1. ÄÄNTÄMINEN 25
– 2. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE 25
Äiti ja Sanna 26
HARJOITUKSET 26
KAPPALE 2 – 1. PERSOONAPRONOMINIT 31
– 2. VERBIEN PERSOONAMUODOT 31
– 3. VOKAALIHARMONIA 33
Kuka sinä olet? 34
HARJOITUKSET 34
KAPPALE 3 – 1. NEGATIIVISET VERBIMUODOT 37
– 2. DIFTONGIT 37
– 3. PAINOTUS 38
Minä haluan 39
HARJOITUKSET 39
KAPPALE 4 – 1. KYSYMYKSET 44
– 2. MUODOLLINEN Te 45
Millainen elefantti on? 45
Missä yliopisto on? 46
HARJOITUKSET 47
KAPPALE 5 – PARTITIIVI 50
Ben kaupungilla 52
HARJOITUKSET 53
KAPPALE 6 – GENETIIVI 59
Isä tulee 60
HARJOITUKSET 61
KAPPALE 7 – 1. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT 65
– 2. TAVUJAKO 67
Sanna odottaa talvea 68
HARJOITUKSET 69
KAPPALE 8 – 1. PERSOONAPRONOMINIEN GENETIIVI
JA POSSESSIIVISUFFIKSIT 73
– 2. IMPERATIIVI (Yksikkö) 75
Uusi huonetoveri 76
HARJOITUKSET 77
KAPPALE 9 – 1. VERBITYYPIT JA PERSOONATAIVUTUS 81
– 2. MONIKON IMPERATIIVI (POSITIIVINEN) 83
Elokuviin 84
HARJOITUKSET 85
KAPPALE 10 – SISÄLOKAALISIJAT (=Sisäpaikallissijat) 88
Puhelu 90
HARJOITUKSET 91
KAPPALE 11 – SISÄLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ 98
Liftari 99
Ben ja Jaana 100
HARJOITUKSET 101
KAPPALE 12 – ULKOLOKAALISIJAT (=Ulkopaikallissijat) 104
Nähdään yliopistolla! 106
HARJOITUKSET 107
KAPPALE 13 – ULKOLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ 110
Lahja 111
HARJOITUKSET 112
KAPPALE 14 – NOMINIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu) 116
Missä minun kelloni on? 120
HARJOITUKSET 120
KAPPALE 15 – 1. MONIKON NOMINATIIVI 128
– 2. POSSESSIIVISUFFIKSI -Vn 130
Sannan syntymäpäivä 130
HARJOITUKSET 131
KAPPALE 16 – VERBIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu) 137
Sanna leipoo 141
HARJOITUKSET 142
KAPPALE 17 – 1. JAOLLISET JA JAOTTOMAT SANAT 147
– 2. MODAALIVERBIT täytyä, pitää JA tarvita 148
Ben syö ravintolassa 149
HARJOITUKSET 150
KAPPALE 18 – 1. EKSISTENTIAALILAUSE 158
– 2. POSSESSIIVIRAKENNE 159
Miksi minulla ei ole pikkuveljeä? 160
HARJOITUKSET 161
KAPPALE 19 – IMPERFEKTI (Positiivinen) 167
Sannan uni 170
HARJOITUKSET 170
KAPPALE 20 – IMPERFEKTI (Negatiivinen) 177
Pikkujoulu 179
HARJOITUKSET 180
NOMINISANASTO 187
VERBISANASTO 197
PARTIKKELISANASTO 201
SISÄLLYS
SAATESANAT 9
SUOMEN AAKKOSET 11
NUMEROT 0 – 20 15
NUMEROT 21 – 10 000 17
JÄRJESTYSNUMEROT 19
MIKÄ NUMERO? 19 KAN-
SALLISUUDET 20
SANOJEN PERUSMUODOT JA TAIVUTUS 22
KAPPALE 1 – 1. ÄÄNTÄMINEN 27
– 2. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE 27
Äiti ja Sanna 28
HARJOITUKSET 28
KAPPALE 2 – 1. PERSOONAPRONOMINIT 33
– 2. VERBIEN PERSOONAMUODOT 33
– 3. VOKAALIHARMONIA 34
Kuka sinä olet? 35
HARJOITUKSET 36
KAPPALE 3 – 1. NEGATIIVISET VERBIMUODOT 39
– 2. DIFTONGIT 39
– 3. PAINOTUS 40
Minä haluan 41
HARJOITUKSET 41
KAPPALE 4 – 1. KYSYMYKSET 46
– 2. MUODOLLINEN Te 47
Millainen elefantti on? 47
Missä yliopisto on? 48
HARJOITUKSET 49
KAPPALE 5 – PARTITIIVI 52
Ben kaupungilla 54
HARJOITUKSET 55
KAPPALE 6 – GENETIIVI 61
Isä tulee 62
HARJOITUKSET 63
KAPPALE 7 – 1. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT 67
– 2. TAVUJAKO 69
SAATESANAT
Neliosaisessa Suomen kielen tikapuut -oppimateriaalissa käydään läpi koko suomen
kielen perusrakenne äänteistä ja sanatyypeistä aina lauseenmuodostuksen
vaativimpiin haasteisiin saakka. Materiaali esittelee suomen kielen muodot
ja rakenteet jaksoittain mahdollisimman yksinkertaisin säännöin mutta sikäli
kattavasti, että opiskelija saattaa ongelmia kohdatessaan tarkistaa siitä myös
vähemmän keskeisiä seikkoja. Runsaiden esimerkkien avulla käsitellyn asian
ytimen voi oivaltaa myös sellainen kielenopiskelija, jota selityksiin perustuva
kielenkuvaus ei kiehdo.
Kappaleiden harjoitukset on yleensä laadittu sillä tavoin, että jo selitysosan
ensimmäisten kohtien pohjalta on mahdollista tehdä muutamia harjoituksia,
minkä jälkeen asiaan perehtymistä voi jatkaa selitysosan seuraavista kohdista,
joihin liittyvät taas muutamat seuraavat harjoitukset, ja sitten sama uudestaan
ja ehkä taas uudestaan. Näin asia on opetettavissa ja opiskeltavissa pala
palalta välillä harjoitellen, välillä siihen lisää tutustuen. Kappaleisiin sisältyvät
keskustelumuotoiset tai suorasanaiset tekstit havainnollistavat omalta osaltaan
esitellyn kielellisen keinovaran käyttöä.
Jokaisen kappaleen lopussa on englanniksi käännetty sanasto. Kussakin
kappaleessa tulevat uudet sanat on annettu näissä sanastoissa aakkosjärjestyksessä,
mutta nominit, verbit ja partikkelit on ryhmitelty erikseen. Jo kertaalleen
esiintynyttä sanaa ei yleensä ole annettu uudestaan, vaikka sitä olisikin käytetty
jossakin myöhemmässä kappaleessa hieman uudenlaisessa merkityksessä.
Kappalekohtaisissa sanastoissa ei ole myöskään esitetty tietoja sanojen
taivutuksesta, vaan nämä tiedot löytyvät materiaalin eri osien lopussa olevista
sanastoista.
Kunkin osan lopussa olevat sanastot on koottu siten, että alkeistason toisen
osan sanastoissa ovat mukana myös kaikki jo ensimmäisessä osassa esiintyneet
sanat, ja jatkotason ensimmäisen osan sanastoissa ovat edelleen mukana kaikki
alkeistason materiaalin sanat, mutta jatkotason toisen osan sanastot sisältävät vain
tuossa koko materiaalin viimeisessä osassa tulleet uudet sanat. Sanastoissa käytetty
+-merkki tarkoittaa, että sanassa tapahtuu kpt-vaihteluita. Partikkelisanastoihin
on sisällytetty myös joitakin sellaisia substantiivipohjaisia ilmauksia, joita ei
perinteisesti ole partikkeleiksi luettu. Joitakin siellä täällä eri kappaleissa esiintyviä
vähäkäyttöisiä sanoja ei ole otettu mukaan eri osien kokoomasanastoihin, vaan ne
on esitelty vain kyseisen kappaleen sanastossa.
Materiaalia laatiessa on täytynyt alati pohtia sitä, missä järjestyksessä
asiat tulisi esittää. Kriteerinä ratkaisujen syntymisessä on ollut paitsi kunkin
muodon tai rakenteen yleisyys myös sen ilmaisuvoima. Esimerkiksi verbien
imperfektimuodot on käsitelty jo alkeistason ensimmäisessä osassa, koska niiden
hallinta nostaa kommunikointikyvyn aivan uudelle tasolle. Toisaalta astevaihtelut
on esitelty alkeistason ensimmäisessä osassa melko myöhään, vasta lokaalisijojen
jälkeen, koska niillä ei varsinaisesti ole mitään omaa ilmaisutehtävää. Sen sijaan
3. infinitiivin sisälokaalisijat tulevat ehkä hieman yllättäen vasta jatkotason
ensimmäisessä osassa siksi, että sama asia on usein esitettävissä myös ilman niitä.
Sellaisia yleisiä ilmauksia kuin ”syömässä” ja ”nukkumaan” voi tietenkin ottaa esille
jo aikaisemmin harjoiteltaessa päivittäin kuultavia fraaseja. Lisäksi pyrkimyksenä
on kuitenkin vielä ollut esittää asiat mahdollisimman ehjinä kokonaisuuksina.
Sen vuoksi vaikkapa kaikki nominityypit tai sisälokaalisijat esitellään yhdessä
huolimatta niiden jyrkistäkin yleisyyseroista kielenkäytössä.
Tikapuiden aikaisemmista painoksista saamassani palautteessa on kiinnitetty
huomiota siihen, että materiaalin verbityypittelyssä kaksi ensimmäistä verbiryhmää
ovat toisessa järjestyksessä kuin useissa muissa esityksissä. Todettakoon tässä,
että käyttämäni järjestys on sama, jota Maija-Hellikki Aaltio on käyttänyt alan
ensimmäisiin kuuluvassa oppikirjassaan. Nähdäkseni ei ole kuitenkaan kovin
suurta merkitystä sillä, missä järjestyksessä verbityypit ovat, sillä käytännön
opetustilanteissa niihin viitattaneen yleisemmin malliverbin avulla toteamalla
esimerkiksi, että jokin verbi “taipuu niin kuin saada “ tai “on samaa tyyppiä kuin
puhua”.
Materiaalin nimi Suomen kielen tikapuut pohjaa wittgensteinilaiseen metaforaan,
jota olen käyttänyt kuvaamaan kielen ja varsinkin sen rakenteen opiskelua. Aivan
samalla tavoin kuin katolle kiipeäjä tarvitsee tikapuut, jotka hän voi sitten katolle
päästyään potkaista pois, myös uutta kieltä opetteleva tarvitsee aluksi erilaisia
sääntöjä ja malleja, joiden avulla hän voi kieltä harjoitella mutta jotka hän kieltä
hallitsemaan opittuaan voi heittää pois ajatuksistaan.
Tampereella 14.3.2007
Heikki Kangasniemi
11
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 1
Minun nimeni on _________________________________________.
Minun kotimaani on ______________________________________.
SUOMEN AAKKOSET
A (B) (C) D E (F) G H I J K
L M N O P (Q) R S T U V
(W) (X) Y (Z) Ä Ö
a (b) (c) d e (f) g h i j k
l m n o p (q) r s t u v
(w) (x) y (z) ä ö
–Vokaalit: A E I O U Y Ä Ö
–Konsonantit: (B) (C) D (F) G H J K

L M N P (Q) R S T

V (W) (X) (Z)
–Nimissä voi olla myös Å (å).
HARJOITUS 2
A: Mikä sinun etunimesi on?
B: Minun etunimeni on _______________________________________.
A: Kuinka se kirjoitetaan?
B: ______________________________________________.
12
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
VIIKONPÄIVÄT MILLOIN?
maanantai maanantai/na
tiistai tiistai/na
keskiviikko keskiviikko/na
torstai torstai/na
perjantai perjantai/na
lauantai lauantai/na
sunnuntai sunnuntai/na
HARJOITUS 1
A: Mikä päivä tänään on?
B: _______________________________________________.
A: Mikä päivä huomenna on?
B: _______________________________________________.
A: Mikä päivä eilen oli?
B: _______________________________________________.
A: Mikä päivä ylihuomenna on?
B: _______________________________________________.
A: Mikä päivä toissapäivänä oli?
B: _______________________________________________.
KUUKAUDET MILLOIN?
tammikuu heinäkuu tammikuu/ssa heinäkuu/ssa
helmikuu elokuu helmikuu/ssa elokuu/ssa
maaliskuu syyskuu maaliskuu/ssa syyskuu/ssa
huhtikuu lokakuu huhtikuu/ssa lokakuu/ssa
toukokuu marraskuu toukokuu/ssa marraskuu/ssa
kesäkuu joulukuu kesäkuu/ssa joulukuu/ssa
HARJOITUS 2
Täydennä.
Nyt on ___________________________________________________.
Sitten on _________________________________________________.
13
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
VUODENAJAT MILLOIN?
kevät kevää/llä, ensi kevää/nä
kesä kesä/llä, ensi kesä/nä
syksy syksy/llä, ensi syksy/nä
talvi talve/lla, ensi talve/na
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin.
1. Milloin Suomessa on kesä?
2. Milloin Suomessa on talvi?
3. Milloin Suomessa on kevät?
4. Milloin Suomessa on syksy?
5. Milloin sinun kotimaassasi on kesä?
6. Mikä on paras vuodenaika?
JUHLAT MILLOIN?
pääsiäinen pääsiäise/nä
vappu vappu/na
juhannus juhannukse/na
joulu joulu/na
uusivuosi uute/na/vuote/na
HARJOITUS 4
Vastaa kysymyksiin.
1. Mitä suomalaiset syövät pääsiäisenä?
2. Mitä suomalaiset juovat vappuna?
3. Mitä suomalaiset polttavat juhannuksena?
4. Kuka käy jouluna?
5. Mitä suomalaiset tekevät uutenavuotena?
6. Mikä on vuoden paras juhlapäivä?
14
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
VÄRIT
sininen keltainen violetti ruskea valkoinen
punainen vihreä oranssi harmaa musta
HARJOITUS 5
Vastaa kysymyksiin.
1. Minkävärinen taivas on?
2. Minkäväristä lumi on?
3. Mitkä ovat Suomen lipun värit?
SUKULAISET
isä äiti
vanhemmat
(avio)mies (avio)vaimo
poika tytär, tyttö
veli sisko, sisar
isoisä isoäiti
setä täti
eno
serkku
HARJOITUS 6
Vastaa kysymyksiin.
1. Kuka isän veli on?
2. Kuka enon lapsi on?
3. Kuka isän äiti on?
TERVEHDYKSIÄ JA MUITA FRAASEJA
(hyvää) päivää ole hyvä anteeksi
hei, terve, moi olkaa hyvä ei se mitään
(hyvää) huomenta kiitos tervetuloa
(hyvää) iltaa ei kiitos näkemiin
hyvää yötä nähdään
A: Mitä kuuluu? A: Kuinka voit? A: Miten menee?
B: Kiitos hyvää. B: Kiitos hyvin. B: Kiitos hyvin.
4. Minkävärinen appelsiini on?
5. Minkävärinen sinun kotimaasi lippu on?
6. Mikä on sinun lempivärisi?
4. Kuka äidin isä on?
5. Kuka isän siskon lapsi on?
6. Kuka isoisän isä on?
15
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Numerot 0 - 20
0 nolla
1 yksi 6 kuusi
2 kaksi 7 seitsemän
3 kolme 8 kahdeksan
4 neljä 9 yhdeksän
5 viisi 10 kymmenen
HARJOITUS 1
Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Sano myös oikea vastaus.
MALLI: 1+1=2 yksi plus yksi on kaksi
6-2=4 kuusi miinus kaksi on neljä
2*4=8 kaksi kertaa neljä on kahdeksan
6:3=2 kuusi per kolme on kaksi
1+2= 2*3= 5+5= 10-1= 10:2=
2+3= 3+4= 9+1= 9*1= 9:3=
3+4= 6+2= 7+3= 8-8= 2*4=
5-4= 7-1= 4+6= 4+3= 3-2=
6-2= 6+3= 2+7= 5+2= 6:2=
11 yksi/toista 16 kuusi/toista
12 kaksi/toista 17 seitsemän/toista
13 kolme/toista 18 kahdeksan/toista
14 neljä/toista 19 yhdeksän/toista
15 viisi/toista 20 kaksi/kymmentä
HARJOITUS 2
Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Sano myös oikea vastaus.
4+7= 11-4= 11+7= 15-5= 19-17=
3+9= 3*4= 12*1= 15:3= 2+4+7=
5+8= 4*5= 12-1= 18:2= 3+6+8=
3+10= 19-11= 12+1= 16:4= 5+17-3=
7+8= 17-3= 17-2= 12:3= 20-8+5=
16
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin.
1. Kuinka monta sormea on kädessä?
2. Kuinka monta päivää on viikossa?
3. Kuinka monta viikkoa on kuukaudessa?
4. Kuinka monta kuukautta on vuodessa?
5. Kuinka monta laulajaa on duossa?
6. Kuinka monta kappaletta on tusinassa?
HARJOITUS 4
Mikä on numerosarjan 8236407591 “salaisuus”?
Miksi numerot ovat tässä järjestyksessä?
HARJOITUS 5
Kirjoita numerot ristikkoon kirjaimilla. Mikä sana tulee pystysuoraan?

?
6
10
15
13
12
4
20
9
8
17
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Numerot 21 - 10 000
21 kaksi/kymmentä/yksi 26 kaksi/kymmentä/kuusi
22 kaksi/kymmentä/kaksi 27 kaksi/kymmentä/seitsemän
23 kaksi/kymmentä/kolme 28 kaksi/kymmentä/kahdeksan
24 kaksi/kymmentä/neljä 29 kaksi/kymmentä/yhdeksän
25 kaksi/kymmentä/viisi 30 kolme/kymmentä
31 kolme/kymmentä/yksi
20 kaksi/kymmentä 60 kuusi/kymmentä
30 kolme/kymmentä 70 seitsemän/kymmentä
40 neljä/kymmentä 80 kahdeksan/kymmentä
50 viisi/kymmentä 90 yhdeksän/kymmentä
100 sata
101 sata/yksi
110 sata/kymmenen
111 sata/yksi/toista
120 sata/kaksi/kymmentä
121 sata/kaksi/kymmentä/yksi
200 kaksi/sataa
201 kaksi/sataa/yksi
210 kaksi/sataa/kymmenen
220 kaksi/sataa/kaksi/kymmentä
300 kolme/sataa 600 kuusi/sataa
400 neljä/sataa 700 seitsemän/sataa
500 viisi/sataa 800 kahdeksan/sataa
900 yhdeksän/sataa
1000 tuhat
1001 tuhat yksi
1100 tuhat sata
2000 kaksi/tuhatta 6000 kuusi/tuhatta
3000 kolme/tuhatta 7000 seitsemän/tuhatta
4000 neljä/tuhatta 8000 kahdeksan/tuhatta
5000 viisi/tuhatta 9000 yhdeksän/tuhatta
10 000 kymmenen/tuhatta
18
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 1
Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Sano myös oikea vastaus.
20+5= 25*3= 61-22+19= 7*25= 100:2=
20-5= 33+11= 27+4+11= 77+9-24= 120:4=
20*5= 34+12= 43+31= 99+2+15= 900:3=
22+10= 41+24= 42+25= 102+231-78= 600:200=
HARJOITUS 2
Vastaa kysymyksiin.
1. Kuinka monta senttiä on yksi metri?
2. Kuinka monta senttiä on puoli metriä?
3. Kuinka monta metriä on yksi kilometri?
4. Kuinka monta metriä on kymmenen kilometriä?
5. Kuinka monta minuuttia on yksi tunti?
6. Kuinka monta minuuttia on puoli tuntia?
7. Kuinka monta minuuttia on kaksi tuntia?
8. Kuinka monta senttiä on yksi euro?
19
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Järjestysnumerot
Kuinka mones? = Monesko?
1. = ensimmäinen
2. = toinen
3. = kolmas
4. = neljäs
5. = viides
6. = kuudes
7. = seitsemäs
8. = kahdeksas
9. = yhdeksäs
10. = kymmenes
HARJOITUS
Lue alla olevat päiväykset ääneen.
ESIM: 11.10.1997 = Yhdestoista lokakuuta
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän
a) 4.1.1997 e) 16.4.1956 i) 21.6.1939 m) 2.2.2002
b) 9.2.1995 f) 6.3.1982 j) 22.11.2004 n) 6.12.1917
c) 5.6.1987 g) 2.5.2010 k) 31.10.1982 o) 5.8.2005
d) 10.9.1924 h) 17.8.1865 l) 24.12.2001 p) 21.1.2015
Mikä numero?
ykkönen kuutonen
kakkonen seiska
kolmonen kahdeksikko, kasi
nelonen yhdeksikkö, ysi
viitonen kymppi
11. = yhdes/toista
12. = kahdes/toista
13. = kolmas/toista
14. = neljäs/toista
20. = kahdes/kymmenes
30. = kolmas/kymmenes
100. = sadas
1000. = tuhannes
20
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Kansallisuudet
Englanti - englantilainen
Saksa - saksalainen
Norja - norjalainen
Amerikka - amerikkalainen
USA - USA:lainen
Tampere - tamperelainen
Helsinki - helsinkiläinen
Lontoo - lontoolainen
New York - newyorkilainen
Eurooppa - ____________________
Aasia - ____________________
Afrikka - ____________________
HARJOITUS 1
Intia - intialainen
Ranska - __________________
Irlanti - __________________
Sveitsi - __________________
HARJOITUS 2
Vastaa kysymyksiin.
1. Minkämaalainen Carl Lewis on?
2. Minkämaalainen Vladimir Putin on?
3. Minkämaalainen Mick Jagger on?
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin.
1. Minkämaalainen auto on Fiat?
2. Minkämaalainen auto on Volvo?
3. Minkämaalainen auto on Cadillac?
4. Minkämaalainen auto on Citroën?
5. Minkämaalainen auto on Volkswagen?
6. Minkämaalainen auto on Toyota?
Suomi - suomalainen
Ruotsi - ruotsalainen
Eesti - eestiläinen
Venäjä - venäläinen
Irak - irakilainen
4. Minkämaalainen Björn Borg on?
5. Minkämaalainen Matti Virtanen on?
6. Minkämaalainen sinä olet?
Kanada - __________________
Kiina - __________________
Ukraina - __________________
21
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Sanojen perusmuodot ja taivutus
–Suomessa sanat taipuvat.
–Taivutuksessa sanojen loppuun lisätään päätteitä.
–Substantiivit (esim. talo) taipuvat sijamuodoissa, joita on viisitoista.
Lisäksi substantiivi voi saada monikon päätteen.
talo talo/a
talo/ssa talo/n
talo/sta talo/t
–Samalla tavoin kuin substantiivit (esim. talo) taipuvat myös muut
nominit, joita ovat adjektiivit (esim. kaunis), pronominit (esim. minä) ja
numeraalit (esim. viisi).
–Verbit (esim. puhua) taipuvat persoonamuodoissa.Verbit voivat saada
myös muita päätteitä.
puhu/a puhu/isi/n
puhu/n puhu/isi/t
puhu/t puhu/i/n
–Nominien perusmuoto (sanakirjamuoto) on yksikön nominatiivi.
–Verbien perusmuoto on 1. infinitiivi.
–Partikkelit eivät taivu. Partikkeleihin kuuluvat adverbit (esim. pian),
konjunktiot (esim. ja), interjektiot (esim. hei) ja pre- ja postpositiot
(esim. kanssa).
22
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS
Mihin sanaluokkaan alla olevat sanat kuuluvat?
auto olla työ
tulla tuo työskennellä
se ilman keltainen
sairas tai usein
rakkaus halpa vesi
rakastaa kieli istua
opiskelija valtio nainen
SUOMEN KIELEN
TIKAPUUT
25
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 1
1. ÄÄNTÄMINEN
–Suomessa jokainen kirjain äännetään aina samalla tavoin,
ja jokainen äänne kirjoitetaan aina samalla kirjaimella.
–Poikkeuksia ovat g ja n.
nenä kenkä |keƧkä|
nimi lanka |laƧka|
sana vanki |·aƧki|
liiga kengät |keƧƧät|
agentti kangas |kaƧƧas|
2. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE
–Suomessa äänne voi olla lyhyt tai pitkä.
–Lyhyt äänne kirjoitetaan yhdellä kirjaimella, pitkä äänne kahdella
kirjaimella.
kari kaari
tuli tuuli
tuli tulli
laki lakki
mato matto
–d, h, j ja v voivat esiintyä vain lyhyinä äänteinä.
26
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Äiti ja Sanna
Henkilöt: Sanna, 3 vuotta, Äiti
Äiti ja Sanna katselevat kuvakirjaa.
ÄITI: Sanna, mikä tämä on?
SANNA: Se on talo.
ÄITI: Mikä tämä on?
SANNA: Se on auto.
ÄITI: Mikä tämä on?
SANNA: Se on kirja.
ÄITI: Mikä tämä on?
SANNA: Se on kamera.
ÄITI: Mikä tämä on?
SANNA: Se on puhelin.
* * *
ÄITI: Sanna, mikä tuo on?
SANNA: Se on kissa.
ÄITI: Mikä tuo on?
SANNA: Se on koira.
ÄITI: Mikä tuo on?
SANNA: Se on hevonen.
ÄITI: Mikä tuo on?
SANNA: Se on kukka.
ÄITI: Mikä tuo on?
SANNA: Se on puu.
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
apua ’help!’ Aino Ahti Aalto
raha ’money’ Anna Asko Aho
ja ’and’ Arja Ari Alatalo
matka ’journey’ Asta Arto Anttila
aamu ’morning’ Aune Antti Aro
27
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 2
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
ero ’difference’ Eeva Eero Elo me ’we’
nero ’genius’ Eila Eemeli Eronen te ’you (pl.)’
vene ’boat’ Elli Esko Eskola he ’they’
mies ’man’ Elina Eino Ekola
nainen ’woman’ Esteri Erkki Eilola
HARJOITUS 3
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
ilo ’joy’ Irja Iiro
iso ’big’ Irma Ismo
kissa ’cat’ Iita Ilpo
hissi ’lift’ Iiris Iikka
tiili ’brick, tile’ Irene Ilkka
HARJOITUS 4
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
oma ’own’ Olli
olla ’to be’ Olavi
otsa ’forehead’ Oskari
poika ’boy, son’ Okko
jono ’queue’ Ossi
HARJOITUS 5
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
ulos ’out’ Ulla
uuni ’oven’ Ulpu
lumi ’snow’ Unu
kuuma ’hot’ Usko
katu ’street’ Ukko
28
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 6
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
älä ’don’t’ äiti ’mother’ öljy ’oil’
tämä ’this’ täti ’aunt’ hölmö ’fool’
minä ’I’ jää ’ice’ työ ’work’
elämä ’life’ kesä ’summer’ söpö ’cute’
ääni ’voice’ väri ’colour’ pyörä ’bike’
HARJOITUS 7
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
takin ’of the coat’ tokin ’with herds’ täkin ’of the quilt’
tekin ’you, too (pl.)’ tukin ’of the log’ tökin ’I poke’
tikin ’of the stitch’ tykin ’of the cannon’
HARJOITUS 8
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
alas ’down’ levy ’record’ side ’bandage, bond’
ale ’sale’ manner ’mainland’ tanner ’ground’
helmet ’pearls’ massa ’mass’ tie ’way, road’
home ’mould’ pore ’bubble’ villa ’wool’
HARJOITUS 9
Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit.
puro ’brook’ puuro ’porridge’
kuka ’who’ kukka ’flower’
tili ’account’ tiili ’brick, tile’
ala ’area’ alla ’under’
sika ’pig’ siika ’whitefish’
kisa ’race’ kissa ’cat’
latu ’skiing track’ laatu ’quality’
kato ’failure’ katto ’roof ’
uni ’sleep’ uuni ’oven’
kansa ’the people’ kanssa ’with’
29
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 10
Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit.
maksa ’liver’ maksaa ’to pay’
takka ’fireplace’ taakka ’burden’
sivu ’page’ siivu ’slice’
lima ’slime’ liima ’glue’
pala ’piece’ palaa ’to be on fire’
savi ’clay’ saavi ’tub’
tulla ’to come’ tuulla ’to blow’
te ’you (pl.)’ tee ’tea’
HARJOITUS 11
Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit.
muta ’mud’ mutta ’but’
tali ’tallow’ talli ’stable’
kylä ’village’ kyllä ’yes’
käry ’smoky smell’ kärry ’wagon’
kasa ’heap’ kassa ’cash desk’
tuki ’support’ tukki ’log’
kelo ’snag’ kello ’clock’
tuma ’nucleus’ tumma ’dark’
aita ’fence’ aitta ’shed’
kuri ’discipline’ kurri ’skimmed milk’
korpi ’wilderness’ korppi ’raven’
tikari ’dagger’ tikkari ’lollipop’
HARJOITUS 12
Harjoittele ääntämään alla olevat äännejonot.
tata pipi koko
tataa pipii kokoo
tattaa pippii kokkoo
taattaa piippii kookkoo
taatta piippi kookko
taata piipi kooko
tatta pippi kokko
tataa pipii kokoo
taataa piipii kookoo
30
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
agentti agent
auto car, automobile
hevonen horse
henkilö person, character
kaari curve
kamera camera
kangas materia, cloth
kappale chapter, piece
kari rock
kenkä shoe
kirja book
kissa cat
koira dog
kukka flower
kuva picture
laki law
lakki cap
lanka thread, wire
liiga league
mato worm
matto carpet, mat
mikä what, which
nenä nose
nimi name
puhelin telephone
puu tree, wood
sana word
se it
talo house
tuli fire
tulli customs
tuo that
tuuli wind
tämä this
vanki prisoner
vuosi year
äiti mother
–Kappaleen 1 harjoituksissa olevia sanoja ei ole esitelty tässä sanastossa.
katsella to watch
olla to be
ja and
31
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 2
1. PERSOONAPRONOMINIT
–Suomessa on kuusi persoonapronominia.
yksikkö monikko
1. pers. minä me
2. pers. sinä te
3. pers. hän he
–Pronominia hän käytetään sekä miehistä ( ) että naisista ( ).
–Muista kohteista kuin ihmisistä käytetään pronomineja se ja ne.
–Puhekielessä pronomineja se ja ne käytetään usein myös ihmisistä.
–Puhekielessä pronominista minä käytetään usein lyhyempiä muotoja
”mä” ja ”mää” ja pronominista sinä muotoja ”sä” ja ”sää”.
minä > ”mä, mää”
sinä > ”sä, sää”
2. VERBIEN PERSOONAMUODOT
–Verbit taipuvat eri persoonissa.
–Jokaisella persoonalla on oma persoonapääte.
yksikkö monikko
1. pers. -n -mme
2. pers. -t -tte
3. pers. -V, - -vat (-vät)
32
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Persoonapääte lisätään verbin taivutusvartaloon.
puhu/a
(Minä) puhu/n (Me) puhu/mme
(Sinä) puhu/t (Te) puhu/tte
(Hän) puhu/u (He) puhu/vat
–Yksikön 3. persoonan preesensmuodossa lisätään vartalon jälkeen
vokaali, niin että lyhyestä vokaalista tulee pitkä.
Minä puhu/n Minä sano/n
Hän puhu/u Hän sano/o
Minä itke/n Minä tanssi/n
Hän itke/e Hän tanssi/i
–Jos verbin taivutusvartalon lopussa on pitkä vokaali tai diftongi,
yksikön 3. persoonan muodossa ei ole päätettä.
Minä saa/n Me saa/mme
Sinä saa/t Te saa/tte
Hän saa He saa/vat
Minä syö/n Me syö/mme
Sinä syö/t Te syö/tte
Hän syö He syö/vät
–Verbi olla taipuu osittain epäsäännöllisesti.
Minä ole/n Me ole/mme
Sinä ole/t Te ole/tte
Hän on He ovat
–Puhekielessä verbistä olla käytetään usein yksikön 1. ja 2. persoonassa
lyhyempiä muotoja ”oon” ja ”oot”.
Minä olen > ”Mä oon”
Sinä olet > ”Sä oot”
–Preesensmuoto ilmaisee suomessa myös futuuria.
Minä menen nyt.
Minä menen kotiin.
Minä menen sinne huomenna.
Minä menen ensi viikolla Kreikkaan.
33
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
3. VOKAALIHARMONIA
i,y u
e,ö o
ä a
–Suomen vokaaleissa on kolme ryhmää:
a) takavokaalit (u, o, a),
b) etuvokaalit (y, ö, ä), ja
c) neutraalit vokaalit (i, e).
–Sanassa voi olla
a) takavokaaleja (+ neutraaleja vokaaleja), esim. talo, tuli,
b) etuvokaaleja (+ neutraaleja vokaaleja), esim. kylä, äiti,
c) tai vain neutraaleja vokaaleja, esim. peili, kieli.
–Samassa sanassa ei voi esiintyä sekä etuvokaaleja
että takavokaaleja, EI: esim. *tälo, *kyla.
–Vokaaliharmonia vaikuttaa myös sanojen taivutukseen.
–Esimerkiksi inessiivillä on kaksi päätevarianttia, -ssa ja -ssä.
1) Jos sanassa on jokin takavokaaleista u, o, a, pääte on -ssa.
talo/ssa
auto/ssa
2) Muussa tapauksessa pääte on -ssä.
kylä/ssä
pää/ssä
–Yhdyssanan osien välillä ei kuitenkaan ole vokaaliharmoniaa.
iso/isä pää/kaupunki työ/huone
kirja/hylly/ssä yö/vuoro/ssa
bussi/ssa
mehu/ssa
peili/ssä
hissi/ssä
34
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Kuka sinä olet?
Henkilöt: Andreas Schmidt
Ben Winter
Jan Lange
ANDREAS: Hei! Kuka sinä olet?
BEN: Minä olen Ben Winter. Kuka sinä olet?
ANDREAS: Minä olen Andreas Schmidt. Tässä on Jan Lange.
JAN: Hauska tutustua.
BEN: Samoin. Mistä maasta te olette?
JAN: Me olemme Saksasta. Mistä sinä olet?
BEN: Minä olen Englannista.
ANDREAS: Ahaa. Tuolla on Tom Wilsson. Myös hän on Englannista.
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Minä puhun suomea. > Me puhumme suomea.
1. Minä puhun englantia.
2. Sinä puhut englantia.
3. Hän puhuu englantia.
4. Minä asun Suomessa.
5. Sinä asut Suomessa.
6. Hän asuu Suomessa.
35
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 2
Tee yksikön 3. persoonan muoto.
MALLI: Minä puhu/n, sinä puhu/t > Hän puhu/u
1. Minä osta/n, sinä osta/t > Hän _________________________
2. Minä katso/n, sinä katso/t > Hän _________________________
3. Minä kysy/n, sinä kysy/t > Hän _________________________
4. Minä aja/n, sinä aja/t > Hän _________________________
5. Minä rakasta/n, sinä rakasta/t > Hän _________________________
6. Minä voi/n, sinä voi/t > Hän _________________________
7. Minä jää/n, sinä jää/t > Hän _________________________
8. Minä mene/n, sinä mene/t > Hän _________________________
HARJOITUS 3
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Minä syön kalaa. > Me syömme kalaa.
1. Minä juon kahvia.
2. Sinä juot kahvia.
3. Hän juo kahvia.
4. Minä olen kotona.
5. Sinä olet kotona.
6. Hän on kotona.
HARJOITUS 4
Lisää inessiivin pääte -ssa/-ssä alla oleviin sanoihin.
valo___ keittiö___ tasku___ metsä___
kynä___ kuva___ Italia___ rivi___
peli___ ikkuna___ jäätelö___ tee___
36
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
bussi bus
Englanti England
ensi next
hauska nice, funny
he they (humans)
hissi lift, elevator
huone room
hylly shelf
hän he, she
ikkuna window
iso big, great
isä father
jäätelö ice-cream
kahvi coffee
kala fish
kaupunki town, city
keittiö kitchen
kieli language, tongue
koti home
Kreikka Greece
kuka who
kylä village
kynä pen, pencil
maa country, land
malli model
me we
mehu juice, suryp
metsä forest
minä I
ne they (non-humans)
peili mirror
peli game
pää head
rivi line, row
Saksa Germany
sinä you (singular)
Suomi Finland
tasku pocket
te you (plural)
tee tea
työ work
valo light
viikko week
vuoro shift
yö night
ajaa to drive
itkeä to cry
juoda to drink
jäädä to stay, remain
katsoa to look, watch
kysyä to ask
mennä to go
ostaa to buy
puhua to speak
rakastaa to love
saada to get, receive; may
sanoa to say
syödä to eat
tanssia to dance
tutustua to become
acquainted
voida can, to be able
ahaa oh, I see
hei hey
huomenna tomorrow
kotona at home
mistä where from
myös also, too
nyt now
samoin in the same way,
same to you,
likewise
sinne there
tuolla there
tässä here
37
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 3
1. NEGATIIVISET VERBIMUODOT
–Negatiivisessa verbimuodossa on kieltosana ei ja verbin taivutusvartalo
ilman persoonapäätettä.
–Kieltosanalla on eri muodot eri persoonissa.
yksikkö monikko
1. pers. en emme
2. pers. et ette
3. pers. ei eivät
(Minä) en puhu (Me) emme puhu
(Sinä) et puhu (Te) ette puhu
(Hän) ei puhu (He) eivät puhu
(Minä) en ole (Me) emme ole
(Sinä) et ole (Te) ette ole
(Hän) ei ole (He) eivät ole
–Negatiivisen verbimuodon ääntämyksessä esiintyy ns. konsonantin
kahdennus tai glottaaliklusiili.
Minä en puhu suomea. |Minä en puhus suomea.|
Minä en puhu englantia. |Minä en puhu englantia.|
2. DIFTONGIT
–Suomessa käytetään paljon diftongeja.
–Diftongissa on kaksi erilaista vokaalia, jotka kuuluvat samaan tavuun.
lai-va sei-nä koi-ra tu-pa-koi-da
–Jos kaksi perättäistä vokaalia eivät muodosta diftongia, niiden välissä on
tavunraja.
ka-pe-a le-ve-ä pu-hu-a pi-an
38
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Suomen kielessä on 18 erilaista diftongia.
–Diftongin molemmat vokaalit äännetään aina samalla tavoin kuin
ne äännetään erillisinä vokaaleina.
-i-loppuiset diftongit: -u-loppuiset diftongit:
ai aika au sauna
ei leipä ou koulu
oi poika eu neuvo
ui uida iu viulu
yi lyijy
äi äiti
öi öisin
-y-loppuiset diftongit: -ie-, -uo- ja -yö- (vain 1. tavussa):
äy täysi ie mies
öy nöyrä yö syödä
ey peseytyä uo Suomi
iy selviytyä
–ey- ja -iy- ovat harvinaisia.
3. PAINOTUS
–Suomessa paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla.
–Lauseintonaatio on tavallisesti laskeva.
39
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Minä haluan
Henkilöt: Äiti
Sanna
ÄITI: Sanna, nyt me voimme lähteä kauppaan.
SANNA: Minä en halua lähteä.
ÄITI: Miksi et?
SANNA: Minä en vain halua! Minä haluan jäädä kotiin.
ÄITI: No, jos sinä haluat, niin sinä voit jäädä kotiin.
SANNA: Ei, ei, ei. Minä en jää kotiin. Minä haluan lähteä kauppaan.
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Minä puhun englantia. > Minä en puhu englantia.
1. Minä puhun suomea. 4. Me puhumme suomea.
2. Sinä puhut suomea. 5. Te puhutte suomea.
3. Hän puhuu suomea. 6. He puhuvat suomea.
HARJOITUS 2
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Minä olen Tampereella. > Minä en ole Tampereella.
1. Minä olen kotona. 4. Me olemme kotona.
2. Sinä olet kotona. 5. Te olette kotona.
3. Hän on kotona. 6. He ovat kotona.
40
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Minä tanssin. > Minä en tanssi.
1. Minä istun. 5. Te opiskelette suomea.
2. Me tanssimme. 6. Sinä menet pois.
3. Hän itkee. 7. Me tulemme sinne.
4. He nauravat. 8. Minä rakastan sinua.
HARJOITUS 4
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Minä en puhu englantia. > Me emme puhu englantia.
1. Sinä et puhu englantia. 4. Hän ei tule sinne.
2. Minä en laula. 5. Minä en juo kahvia.
3. Hän ei tanssi. 6. Sinä et istu.
HARJOITUS 5
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
hai ’shark’ rauha ’peace’
Heikki Oulu
soittaa ’to play, call’ reuna ’edge’
kuiva ‘dry’ liukas ‘slippery’
hyi ‘phew!’
näin ‘in this way’ käyrä ’curve’
töissä ‘at work’ työ ’work’
HARJOITUS 6
Missä alla olevista sanoista on diftongi?
kai ’probably’ yö ’night’ kaunis ’beautiful’
asia ’thing, matter’ melkein ’almost’ kieli ’language’
ainoa ’the only one’ eläin ’animal’ viiva ’line’
höyry ’steam’ sokea ’blind’ oikea ’right’
suomalainen ’Finnish, Finn’ vaikea ’difficult’ puhua ’to speak’
tie ’way, road’
löyly ‘heat in sauna’
tuo ‘that’
41
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.
kahvi ’coffee’ milloin ’when’ sanakirja ’dictionary’
pallo ‘ball’ tulevaisuus ’future’ huomenta ’(good) morning’
sinä ’you (sg.)’ aurinko ’sun’ anteeksi ’excuse me’
HARJOITUS 8
Lue ystäväsi kanssa alla oleva keskustelu ääneen.
TARZAN JA JANE
Henkilöt: Tarzan
Jane
TARZAN: Minä olen Tarzan. Kuka sinä olet?
JANE: Minä olen Jane.
TARZAN: Minä olen Tarzan, sinä olet Jane.
JANE: Minä olen Jane, sinä olet Tarzan.
* * *
TARZAN: Tuo on Alma. Se on apina.
JANE: Niin, Alma on apina.
TARZAN: Minä en ole apina. Minä olen ihminen.
JANE: Myös minä olen ihminen.
TARZAN: Mutta minä olen mies! Sinä et ole mies.
JANE: En, minä en ole mies. Minä olen nainen.
TARZAN: Minä olen mies, sinä olet nainen.
* * *
JANE: Alma on kaunis.
TARZAN: Myös sinä olet kaunis! Ja sinä puhut hyvin suomea.
JANE: Ei, minä en puhu hyvin suomea. Minä olen englantilainen.
Englannissa me puhumme englantia.
TARZAN: Niin, Englannissa te puhutte englantia. Myös amerikkalaiset
puhuvat englantia.
JANE: Ja australialaiset.
TARZAN: Mutta minä en puhu englantia. Minä puhun vain suomea.
42
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Mikä alla olevista viidestä suomen kielen sanasta ei kuulu joukkoon? Miksi?
pöytä tuoli kello peili taulu
HARJOITUS 10
Mikä tämä on?
1. 2. 3.
____________________ ____________________ ___________________
4. 5. 6.
____________________ ____________________ ___________________
43
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
aika time
apina ape, monkey
ihminen human being
kapea narrow
kaunis beautiful
kauppa shop, store
kello watch, clock, bell
koulu school
laiva ship
leipä bread
leveä broad, wide
lyijy lead
mies man
nainen woman
neuvo piece of advice
nöyrä humble, lowly
poika boy, son
pöytä table
seinä wall
sauna sauna
taulu picture, painting, board
tuoli chair, stool
täysi full
viulu violin
haluta to want
istua to sit
laulaa to sing
lähteä to leave, depart, go
nauraa to laugh
opiskella to study
peseytyä to wash oneself
selviytyä to manage, cope with
tulla to come
tupakoida to smoke
uida to swim
ei no, doesn’t
eivät (they) don’t
emme (we) don’t
en (I) don’t
et (you) don’t
(singular)
ette (you) don’t (plural)
hyvin well
jos if
mutta but
niin so, as
no well
pian soon
pois away
vain only
–Kappaleen 3 harjoituksissa 5 - 7 olevia sanoja ei ole esitelty tässä sanastossa.
44
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 4
1. KYSYMYKSET
1.1. Jos kysymys alkaa kysymyssanalla, sanajärjestys on yleensä sama kuin
väitelauseessa, ts. subjekti on ennen verbiä.
Kuka sinä olet? Minä olen Ben Winter.
Mikä tämä on? Se on kynä.
Missä sinä asut? Minä asun Pispalassa.
Miksi sinä itket? Minä olen niin surullinen.
1.2. Kyllä/ei-kysymyksissä verbi on lauseen alussa ja sen loppuun lisätään
pääte -ko (-kö). Positiivisena vastauksena voi olla vain sana kyllä tai
koko lause.
Puhu/t/ko sinä suomea? Kyllä.
Puhu/tte/ko te suomea? Kyllä, me puhumme suomea.
Asu/t/ko sinä Pispalassa? Kyllä.
–Puhekielessä sanan kyllä asemesta käytetään usein sanaa ”joo”.
”Oletko sinä Liisa?” ”Joo.”
”Ootko sää Liisa?” ”Joo, mää oon Liisa.”
–Positiivisena vastauksena voi olla myös verbi. Tällöin persoonapronominit
jäävät yleensä pois.
Puhu/t/ko sinä suomea? Puhu/n. / Kyllä, minä puhun suomea.
Puhu/tte/ko te suomea? Puhu/mme. / Kyllä, me puhumme suomea.
Asu/t/ko sinä Pispalassa? Asu/n. / Kyllä, minä asun Pispalassa.
–Negatiivisena vastauksena voi olla kieltosana oikeassa persoonassa tai
koko lause.
Asu/tte/ko te Pispalassa? Emme. / Ei, me emme asu Pispalassa.
–Pääte -ko (-kö) voidaan lisätä myös muihin sanoihin kuin verbiin.
Vastauksena voi tällöin olla myös sana niin.
Puhu/t/ko sinä kiinaa? Puhun.
Kiinaa/ko sinä puhut? Niin.
Sinä/kö puhut kiinaa? Niin, minä puhun kiinaa.
45
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Negatiivisissa kysymyksissä kieltosana tulee lauseen alkuun,
ja sen loppuun lisätään pääte -kö.
Et/kö sinä puhu englantia? En.
Ette/kö te puhu englantia? Emme.
Ei/kö tuo tyttö ole Liisa? On, kyllä se on Liisa.
2. MUODOLLINEN Te
–Hyvin muodollisessa kielessä pronominin sinä asemesta voidaan käyttää
pronominia Te, vaikka tarkoitetaan vain yhtä henkilöä. Myös verbi
taipuu tällöin monikon 2. persoonassa.
A: Kuka sinä olet? A: Kuka Te olette?
B: Minä olen Liisa. B: Minä olen professori Tanner.
A: Missä sinä asut? A: Missä Te asutte?
B: Minä asun Hotelli Pinjassa. B: Minä asun Hotelli Hiltonissa.
Millainen elefantti on?
Henkilöt: Sanna, Äiti
SANNA: Äiti, millainen elefantti on?
ÄITI: Elefantti on iso.
SANNA: Millainen hiiri on?
ÄITI: Hiiri on pieni.
* * *
SANNA: Äiti, millainen Pekka on?
ÄITI: Pekka on pitkä.
SANNA: Onko Tiina pitkä?
ÄITI: Ei ole, Tiina on lyhyt.
* * *
SANNA: Äiti, millainen isoisä on?
ÄITI: Isoisä on vanha.
SANNA: Olenko minä vanha?
ÄITI: Et, kultaseni, sinä et ole vanha.
Sinä olet nuori.
* * *
46
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANNA: Äiti, millainen tuo auto on?
ÄITI: Se on uusi ja kallis.
SANNA: Onko isän auto uusi ja kallis?
ÄITI: Ei ole, se on vanha ja halpa.
SANNA: Onko se huono auto?
ÄITI: Ei ole, se on vielä aivan hyvä auto.
* * *
SANNA: Äiti, miksi me emme mene ulos tänään?
ÄITI: Koska sinä olet vähän sairas.
SANNA: Menemmekö me huomenna ulos?
ÄITI: Menemme, jos sinä olet terve.
Missä yliopisto on?
Henkilöt: Ben Winter
Tuntematon nuori nainen
Tuntematon herra
BEN: Anteeksi, mutta puhutko sinä englantia?
NAINEN: I am very sorry but I don’t speak English very well because I studied it only
for ten years in school and that was a very long time ago and I have forgotten
all the English I learned when I spent one summer as an au pair in the United
States.
BEN: Hmm. No, tiedätkö sinä, missä yliopisto on?
NAINEN: En tiedä.
* * *
BEN: Anteeksi herra, tiedättekö Te, missä yliopisto on?
HERRA: Yliopisto on tuolla.
BEN: Ahaa, kiitos. Entä Hotelli Ilves? Missä se on?
HERRA: Hotelli Ilves on tuolla.
BEN: Kiitos.
HERRA: Anteeksi, mutta oletko sinä ulkomaalainen?
BEN: Olen, minä olen englantilainen.
47
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Tee kysymys.
MALLI: Tämä on kartta. > Onko tämä kartta?
1. Tämä on kamera. 6. Tämä on hyvä auto.
2. Tämä on radio. 7. Tuo on Suomen kartta.
3. Tämä on kissa. 8. Tuo on Suomen presidentti.
4. Tämä on hyvä radio. 9. Hän on suomalainen.
5. Tämä on hyvä kirja. 10. Ben on englantilainen.
HARJOITUS 2
Tee kysymys.
MALLI: Tämä maa on Suomi. > Onko tämä maa Suomi?
1. Suomi on Euroopassa. 4. Suomen pääkaupunki on Helsinki.
2. Suomi on tasavalta. 5. Tampere on kaunis kaupunki.
3. Suomen raha on euro. 6. Jean Sibelius on suomalainen.
HARJOITUS 3
Vastaa a) positiivisesti, b) negatiivisesti.
MALLI: Oletko sinä suomalainen?
a) Kyllä, minä olen suomalainen.
b) En, minä en ole suomalainen.
1. Puhutko sinä suomea?
2. Asutko sinä täällä?
3. Onko tuo tyttö Marja?
4. Puhutteko te englantia?
5. Onko tämä sanakirja hyvä?
6. Oletko sinä ulkomaalainen?
HARJOITUS 4
Tee negatiivinen kysymys.
MALLI: Hän ei puhu suomea. > Eikö hän puhu suomea?
1. Hän ei ole suomalainen. 4. Tuo ei ole Ben.
2. Tämä ei ole hyvä radio. 5. Tämä ei ole Suomen kartta.
3. Hän ei asu täällä. 6. He eivät puhu suomea.
48
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Vastaa mallin mukaan.
MALLI: Onko tämä kirja kallis? > Ei, se ei ole kallis. Se on halpa.
1. Onko elefantti pieni?
2. Onko hiiri iso?
3. Onko Pekka lyhyt?
4. Onko Tiina pitkä?
HARJOITUS 6
Lisää puuttuvat sanat.
1. ________________ tämä on?
2. Se _________________ kartta.
3. _____________ tämä kartta hyvä?
4. _________, se on melko huono.
5. Mikä tuo ___________?
HARJOITUS 7
Vastaa kysymyksiin.
1. Kuka sinä olet?
2. Oletko sinä ulkomaalainen?
3. Puhutko sinä englantia?
HARJOITUS 8
Lisää puuttuvat sanat keskusteluun.
A: ___________________ päivää.
B: ___________________.
A: ___________________ Te ulkomaalainen?
B: ___________________, minä olen italialainen.
A: ___________________ maa Italia on?
B: Italia on ____________________ maa.
5. Onko isoisä nuori?
6. Onko Sanna vanha?
7. Onko isän auto huono?
8. Onko Sanna tänään terve?
4. Asutko sinä Tampereella?
5. Onko Tampere kaunis kaupunki?
6. Viihdytkö sinä täällä?
6. ___________ on sanakirja.
7. Onko ____________ hyvä sanakirja?
8. ____________, se on melko hyvä.
9. Kuka tuo tyttö ___________?
10. _____________ tuo tyttö ole Liisa?
49
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
elefantti elephant
euro euro
halpa cheap
herra mister, Mr., sir
hiiri mouse
hotelli hotell
huono bad, poor
hyvä good
kallis expensive
kartta map
kiina Chinese
kiitos thanks
kultanen darling
lyhyt short
melko quite, rather
millainen what kind of
nuori young
pieni small, little
pitkä long, tall
presidentti president
professori professor
päivä day
radio radio
raha money
sairas sick, ill
sana/kirja dictionary
suomalainen Finn, Finnish
surullinen sad
tasa/valta republic
terve healthy
tuntematon unknown
tyttö girl
ulko/maa/lainen foreigner
uusi new
vanha old
yli/opisto university
asua to live (somewhere)
tietää to know
viihtyä to enjoy one’s stay
aivan quite
anteeksi excuse
entä what about
”joo” yes
koska because
kyllä yes
miksi why
missä where
tänään today
täällä here
ulos out
vielä still, yet
vähän a little, a bit
50
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 5
PARTITIIVI
–Partitiivin pääte on -a (-ä), -ta (-tä) tai -tta (-ttä).
–Partitiivin päätteen edellä voi tapahtua äänteenmuutoksia.
–Partitiivin perusfunktio on ilmaista indefiniittisyyttä.
-Partitiivia käytetään myös perusnumeroiden (~1) jälkeen.
yksi talo kaksi talo/a viisi talo/a
yksi puu kaksi puu/ta viisi puu/ta
yksi huone kaksi huone/tta viisi huone/tta
1) Yleisin partitiivin pääte on -a (-ä).
talo : talo/a
tyttö : tyttö/ä
kahvi : kahvi/a
leipä : leipä/ä
auto : _____________________
poika : _____________________
2) Pitkän vokaalin, diftongin tai konsonantin jälkeen partitiivin pääte on
-ta (-tä).
maa : maa/ta
voi : voi/ta
suklaa : suklaa/ta
mies : mies/tä
pää : _____________________
taivas : _____________________
3) -e-loppuisten sanojen partitiivin pääte on -tta (-ttä).
huone : huone/tta
vene : vene/ttä
hame : _____________________
kone : _____________________
51
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
4.1) ovi-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -i > -e-.
ovi : ove/a
Suomi : Suome/a
sormi : _____________________
4.2) kieli-tyypin sanoissa loppu-i katoaa.
kieli : kiel/tä
uni : un/ta
tuli : _____________________
hiiri : _____________________
4.3) käsi-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -si > -t-.
käsi : kät/tä
vuosi : vuot/ta
vesi : _____________________
4.4) nainen-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -nen > -s-.
nainen : nais/ta
ihminen : ihmis/tä
hevonen : _____________________
4.5) salaisuus-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -s > -t.
salaisuus : salaisuut/ta
nuoruus : nuoruut/ta
–Pronominien ja kysymyssanojen kuka ja mikä partitiivimuodot ovat
epäsäännöllisiä.
minä : minu/a me : mei/tä
sinä : sinu/a te : tei/tä
hän : hän/tä he : hei/tä
–Jos substantiivi on partitiivissa, myös adjektiivi tai pronomini sen edellä
on partitiivissa.
yksi iso talo kaksi iso/a talo/a viisi iso/a talo/a
yksi kaunis puu kaksi kaunis/ta puu/ta viisi kaunis/ta puu/ta
yksi pieni huone kaksi pien/tä huone/tta viisi pien/tä huone/tta
tämä : tä/tä
tuo : tuo/ta
se : si/tä
mikä : mi/tä
kuka : ke/tä
52
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-.
Ben : Ben/i/ä
Qatar : Qatar/i/a
–Partitiivi esiintyy usein tervehdyksissä ja fraaseissa.
Hyvä/ä päivä/ä! Hyvä/ä yö/tä! Hauska/a ilta/a!
Ben kaupungilla
Osa 1: KAHVILASSA
Henkilöt: Ben Winter, Myyjä
BEN: Kuppi kahvia, kiitos.
MYYJÄ: Kahdeksankymmentä senttiä.
BEN: Tässä, olkaa hyvä.
MYYJÄ: Kiitos. Tuossa on kermaa ja sokeria.
BEN: Ei kiitos.
Osa 2: KIRJAKAUPASSA
Henkilöt: Ben Winter, Myyjä
BEN: Onko teillä suomalaista kirjallisuutta englanniksi?
MYYJÄ: Kyllä on. Tuo hylly, ole hyvä.
BEN: Kiitos.
Osa 3: ALKOSSA
Henkilöt: Ben Winter, Myyjä
BEN: Pullo Koskenkorvaa, kiitos.
MYYJÄ: Kuinka vanha sinä olet?
BEN: Minä olen yhdeksäntoista vuotta vanha.
MYYJÄ: Sitten sinä et voi ostaa Koskenkorvaa.
Mutta sinä voit ostaa jotakin hyvää viiniä.
BEN: Saisinko minä sitten jotakin valkoviiniä.
MYYJÄ: Tämä valkoviini on oikein hyvää. Ja se ei ole kallista.
BEN: Minä otan sitä. Kuinka paljon se maksaa?
MYYJÄ: Kuusi ja puoli euroa.
53
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Osa 4: KIOSKILLA
Henkilöt: Ben Winter, Myyjä
BEN: Saisinko kaksi grillimakkaraa.
MYYJÄ: Mitä mausteita?
BEN: Sinappia ja sipulia.
MYYJÄ: Entä ketsuppia?
BEN: Ei kiitos, ei ketsuppia. Vain sinappia ja sipulia.
MYYJÄ: Tässä, ole hyvä. Kaksi euroa viisikymmentä senttiä.
BEN: Tässä on kolme euroa.
MYYJÄ: Ja tässä viisikymmentä senttiä takaisin.
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Kerro, mitä kuvissa on. Sano myös, kuinka monta. Aloita: ”Kuvassa on...”
1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
10.
9.
8.
54
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 2
Kerro, mitä kuvissa on.
MALLI: Vasemmalla on yksi kynä ja oikealla on kolme kynää.
1. 2. 3.
6.
5.
4.
7. 8.
9. 10.


HARJOITUS 3
Kerro, mitä kuvissa on.
MALLI: Vasemmalla on yksi vene ja oikealla on kolme venettä.
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.
9. 10.
55
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Kerro, mitä kuvassa on. Sano myös, kuinka monta.
HARJOITUS 5
Sinä olet ravintolassa. Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: kahvi > Saisinko kahvia, kiitos.
a) maito, b) tee, c) kerma, d) sokeri, e) suola, f) keitto, g) kala, h) riisi, i) mehu,
j) viini, k) olut, l) vesi
HARJOITUS 6
Sinä olet taas ravintolassa. Tee lauseita mallin mukaan
MALLI: musta kahvi > Saisinko mustaa kahvia, kiitos.
a) rasvaton maito, b) kiinalainen tee, c) lämmin keitto, d) kuiva viini,
e) suomalainen olut, f) kylmä vesi, g) tuo leipä, h) se ranskalainen juusto
56
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Sano mallin mukaan.
MALLI: Iso talo. (3) > Kolme isoa taloa.
1. Hyvä omena. (5) 7. Rikas nainen. (3)
2. Vanha mies. (4) 8. Pieni hiiri. (12)
3. Kaunis tyttö. (2) 9. Iso elefantti. (10)
4. Pitkä poika. (7) 10. Viisas eläin. (3)
5. Kallis takki. (2) 11. Kylmä käsi. (2)
6. Uusi auto. (8) 12. Huono auto. (1)
HARJOITUS 8
Täytä sanaristikko kuvien avulla. Käytä partitiivia. Mikä sana tulee pystysuoraan?
Minä rakastan
Minä käytän
Minä juon
Minä syön
Minä käytän
Minä juon
Minä syön
Minä juon
Minä syön
Minä käytän
Minä syön
Minä juon
Minä syön
Minä syön
Minä juon
57
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Järjestä alla oleva keskustelu.
1. Entä tuo poika?
2. Anteeksi, mutta kuka sinä olet?
3. Hän on Päivi Virta.
4. Minäkö? Minä olen Seppo Joki. Kuka sinä olet?
5. Niin tietenkin. Entä tuo tyttö?
6. Minkämaalainen hän on?
7. Minä olen Hannele Järvi. Hauska tutustua. Mutta kuka tuo tyttö on?
8. Tuo poika on Kari Ranta.
9. Suomalainen.
10. Myös hän on suomalainen.
HARJOITUS 10
Muodosta sanoja alla olevista kirjainjonoista.
MALLI: niruo > nuori
a) nameo, b) sikä, c) ejrik, d) dvoia, e) pain, f) hupua, g) siunka, h) toima,
i) lieki, j) suui
58
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
grilli grill
hame skirt
ilta evening
jokin some
juusto cheese
kahdeksan eight
kahdeksan/kymmentä eighty
kahvila cafe
kaksi two
keitto soup
kerma cream
ketsuppi ketchup
kiinalainen Chinese
kioski kiosk
kirjallisuus literature
kirje letter (in
correspondence)
kolme three
kone machine
kuiva dry
kuppi cup
kuusi six
kylmä cold
käsi hand
lämmin warm
maito milk
makkara sausage
mauste spice, flavour
minkä/maa/lainen from which country
musta black
myyjä salesperson
nuoruus youth
oikea right, correct
olut beer
omena apple
ovi door
pullo bottle
puoli half, side
rasvaton fatfree
riisi rice
rikas rich
salaisuus secret
sentti cent
sinappi mustard
sipuli onion
sokeri sugar
sormi finger
suklaa chocolate
suola salt
taivas sky, heaven
uni dream, sleep
valko/viini white wine
vasen left
vene boat
vesi water
viini wine
viisas wise, clever
viisi five
viisi/kymmentä fifty
voi butter
yhdeksän nine
yhdeksän/toista nineteen
yksi one
käyttää to use
maksaa to pay; to cost
kuinka how
oikein right, correctly
sitten then, in that case
takaisin back
tietenkin of course
59
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 6
GENETIIVI
–Yksikön genetiivin pääte on -n.
Jussi/n auto
Marja/n kirja
–Genetiivin pääte lisätään sanan vartaloon.
–Sanan vartalo on usein identtinen sanan perusmuodon kanssa.
maa : maa/n
talo : talo/n
bussi : bussi/n
–Vartalo eroaa perusmuodosta,
1) usein jos perusmuoto päättyy vokaaliin -i ja sana on kaksitavuinen,
ovi : ove/n
Suomi : Suome/n
sormi : _________________
nimi : _________________
kieli : kiele/n
hiiri : _________________
2) jos perusmuoto päättyy vokaaliin -e,
huone : huonee/n
vene : venee/n
hame : _________________
kone : _________________
3) jos perusmuoto päättyy konsonanttiin.
nainen : naise/n
ihminen : ihmise/n
hevonen : _________________
taivas : taivaa/n
vieras : _________________
eläin : eläime/n
avain : _________________
Liisa/n osoite
opettaja/n kynä
60
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Pronominien ja kysymyssanojen kuka ja mikä genetiivimuodot ovat
osittain epäsäännöllisiä.
minä : minu/n me : mei/dän
sinä : sinu/n te : tei/dän
hän : häne/n he : hei/dän
tämä : tämä/n
tuo : tuo/n
se : se/n
mikä : mi/n/kä
kuka : kene/n
–Jos substantiivi on genetiivissä, myös adjektiivi, pronomini tai numeraali
sen edellä on genetiivissä.
vanha/n miehe/n poika
tuo/n kirja/n hinta
se/n ulkomaalaise/n opiskelija/n osoite
kolme/n henge/n huone
–Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-.
Ben : Ben/i/ä : Ben/i/n
Qatar : Qatar/i/a : Qatar/i/n
Isä tulee
Henkilöt: Äiti, Sanna
Sanna katselee ikkunasta ulos. Äiti lukee lehteä.
SANNA: Milloin isä tulee?
ÄITI: Aivan pian.
SANNA: Onko tuo isän auto?
ÄITI: Ei ole. Isän auto on punainen. Tuo auto on sininen.
SANNA: Kenen auto tuo on?
ÄITI: Se on Anne-tädin auto.
SANNA: Onko Anne-täti Jennan äiti?
ÄITI: On.
SANNA: Hei, nyt tulee punainen auto.
ÄITI: Niin tulee, ja tuo on isän auto.
61
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: opettaja, kirja > Tuo on opettajan kirja.
1. Hannu, kynä 5. Tiina, nukke
2. Jussi, pallo 6. Liisa, hame
3. Esko, auto 7. Marja, radio
4. Harri, laukku 8. Merja, sanakirja
HARJOITUS 2
Tee genetiivimuotoja mallin mukaan.
MALLI: talo, ovi > talon ovi
1. auto, ovi 5. koira, nimi
2. ovi, avain 6. taivas, tähti
3. nainen, hame 7. isä, vene
4. koulu, osoite 8. Suomi, presidentti
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Kenen auto tuo on? (Esko) > Se on Eskon auto.
1. Kenen kirja tuo on? (opettaja)
2. Kenen pyörä tuo on? (Marja)
3. Kenen kynä tuo on? (Jussi)
4. Kenen laukku tuo on? (tuo suomalainen nainen)
5. Kenen hattu tuo on? (herra Koivu)
6. Kenen takki tuo on? (rouva Koivu)
7. Kenen huone tuo on? (tuo ulkomaalainen opiskelija)
8. Kenen radio tuo on? (Bob Miller)
62
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: opettaja, 215 6363 > Opettajan puhelinnumero on 215 6363.
1. Hannu, 747 681 5. rouva Koivu, 550 6525
2. Jussi, 227 638 6. johtaja Kuusela, 224 442
3. Esko, 325 3546 7. Tiina, 223 455
4. Harri Vaara, 661 635 8. Marja, 333 2700
HARJOITUS 5
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: tuo pitkä mies, takki > Se on tuon pitkän miehen takki.
1. se ulkomaalainen opiskelija, kirja
2. tämä nuori nainen, laukku
3. tuo englantilainen turisti, kynä
4. se amerikkalainen laulaja, kuva
5. tuo pieni koira, luu
6. tämä ranskalainen vieras, koira
7. tuo pieni lapsi, pallo
8. se suomalainen perhe, talo
HARJOITUS 6
Tee kysymyksiä ja vastauksia mallin mukaan.
MALLI: auto, Harri Vaara > Kenen auto tuo on? Se on Harri Vaaran auto.
1. takki, Salli Vaara 6. huone, Tiina Mattila
2. radio, Jussi Metsä 7. kamera, Ben Winter
3. vene, Kalle Savolainen 8. sukka, Ben
4. talo, se englantilainen perhe 9. kartta, herra Winter
5. kirja, tuo opiskelija 10. lapsi, Harri ja Salli
HARJOITUS 7
Vastaa kysymyksiin.
MALLI: Kenen romaani on Seitsemän Veljestä? > Se on Aleksis Kiven romaani.
1. Kenen romaani on Sota ja rauha? 5. Minkä maan pääkaupunki on Pariisi?
2. Kenen romaani on Vanhus ja meri? 6. Minkä maan pääkaupunki on Oslo?
3. Kenen maalaus on Kitara? 7. Minkä maan raha on kruunu?
4. Kenen sävellys on Finlandia? 8. Minkä maan raha on tugrig?
63
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 8
Ratkaise ongelma.
On Maria X, Maria Y ja Maria Z. Yksi Maria on köyhä, yksi vanha ja yksi sairas.
Yksi Maria on suomalainen, yksi saksalainen ja yksi englantilainen.
Maria X:n puhelinnumero on 276 451. Maria Y:n poikaystävän nimi on Pauli.
Maria Z on köyhä. Saksalainen Maria on sairas. Köyhän Marian puhelinnumero
on 538 727. Maria Z:n poikaystävän nimi on Patrik. Suomalainen Maria on vanha.
Sairaan Marian poikaystävän nimi on Joel. Köyhä Maria ei ole suomalainen, mutta
suomalaisen Marian puhelinnumero on 318 343.
Minkämaalainen Maria X on? Mikä Maria X:n poikaystävän nimi on?
Minkämaalainen Maria Y on? Mikä Maria Y:n poikaystävän nimi on?
Minkämaalainen Maria Z on? Mikä Maria Z:n poikaystävän nimi on?
Millainen Maria X on? Mikä Maria X:n puhelinnumero on?
Millainen Maria Y on? Mikä Maria Y:n puhelinnumero on?
Millainen Maria Z on? Mikä Maria Z:n puhelinnumero on?
HARJOITUS 9
Etsi alla olevasta kuviosta kaksitoista suomen kielen sanaa. Kuusi sanaa on
vaakasuorassa ja kuusi pystysuorassa.
s k a u p p a k i r
i t m s d r e u g a
n h i n i l l v e k
ä i l i j r ä a e a
j y l u m i i h z s
k ä a t v a n h a t
v i i s i v v a y a
i u n a i n e n y a
m u e s o ö n r h m
s a n a p j e ä l i
64
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 10
Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot?
a) puun, b) kissan, c) koiraa, d) kirjaa, e) oven, f) pilven, g) nuoren, h) nimeä,
i) onnea, j) hedelmää, k) ystävän, l) kuuta
SANASTO
avain key
eläin animal
hattu hat
hedelmä fruit
henki person; spirit
hinta price
johtaja leader, manager
kitara guitar
kruunu crown
kuu moon, month
lapsi child
laukku suitcase
laulaja singer
lehti (news)paper; leaf
lumi snow
luu bone
meri sea
maalaus painting
nukke doll
numero number
onni luck, happiness
opettaja teacher
opiskelija student
osoite address
pallo ball
perhe family
pilvi cloud
punainen red
pyörä bike; wheel
Ranska France
romaani novel
rouva Mrs., missis, madam
sininen blue
sukka sock, stocking
sävellys composition
takki coat, jacket
turisti turist
tähti star
täti aunt
vanhus old man/woman
vieras guest; foreign
ystävä friend
lukea to read
milloin when
65
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 7
1. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT
–Partitiivi- ja genetiivimuotojen perusteella nominit jakautuvat erilaisiin
taivutustyyppeihin.
1.1. Vokaaliloppuiset nominit
1) maa-tyyppi: ei äänteenmuutoksia
maa : maa/ta : maa/n
puu : puu/ta : puu/n
pää : pää/tä : pää/n
voi : voi/ta : voi/n
vapaa : vapaa/ta : vapaa/n
2) talo-tyyppi: ei äänteenmuutoksia
talo : talo/a : talo/n
kuva : ___________________ : ___________________
koira : ___________________ : ___________________
kynä : ___________________ : ___________________
3) bussi-tyyppi: ei äänteenmuutoksia
bussi : bussi/a : bussi/n
tuoli : ___________________ : ___________________
baari : ___________________ : ___________________
väri : ___________________ : ___________________
4) ovi-tyyppi: -i > -e- partitiivissa ja genetiivissä
ovi : ove/a : ove/n
talvi : ___________________ : ___________________
sormi : ___________________ : ___________________
järvi : ___________________ : ___________________
5) kieli-tyyppi: -i > Ø partitiivissa, -i > -e- genetiivissä
kieli : kiel/tä : kiele/n
uni : ___________________ : ___________________
suuri : ___________________ : ___________________
pieni : ___________________ : ___________________
kuusi (puu) : ___________________ : ___________________
lohi : ___________________ : ___________________
66
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
6) käsi-tyyppi: -si > -t- partitiivissa, -si > -de- genetiivissä
käsi : kät/tä : käde/n
vuosi : ___________________ : ___________________
vesi : ___________________ : ___________________
susi : ___________________ : ___________________
kuusi (6) : ___________________ : ___________________
1.2. -e- ja konsonanttiloppuiset nominit
7) huone-tyyppi: -e > -ee- genetiivissä
huone : huone/tta : huonee/n
vene : ___________________ : ___________________
hame : ___________________ : ___________________
kone : ___________________ : ___________________
8) nainen-tyyppi: -nen > -s- partitiivissa, -nen > -se- genetiivissä
nainen : nais/ta : naise/n
ihminen : ___________________ : ___________________
hevonen : ___________________ : ___________________
9) sairas-tyyppi: -s > -a- genetiivissä
sairas : sairas/ta : sairaa/n
taivas : ___________________ : ___________________
10) salaisuus-tyyppi: -s > -t- partitiivissa, -s > -de- genetiivissä
salaisuus : salaisuut/ta : salaisuude/n
nuoruus : ___________________ : ___________________
11) vastaus-tyyppi: -s > -kse- genetiivissä
vastaus : vastaus/ta : vastaukse/n
kysymys : ___________________ : ___________________
12) avain-tyyppi: -n > -me- genetiivissä
avain : avain/ta : avaime/n
eläin : ___________________ : ___________________
67
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Lisäksi nomineilla on eräitä poikkeuksellisia ja harvinaisia
taivutustyyppejä.
kallis : kallis/ta : kallii/n
kaunis : kaunis/ta : kaunii/n
valmis : valmis/ta : valmii/n
keittiö : keittiö/tä : keittiö/n
vaikea : vaikea/a, vaikea/ta : vaikea/n
lumi : lun/ta : lume/n
meri : mer/ta : mere/n
veri : ver/ta : vere/n
lapsi : las/ta : lapse/n
nukke : nukke/a : nuke/n
mies : mies/tä : miehe/n
veli : velje/ä : velje/n
olut : olut/ta : olue/n
kevät : kevät/tä : kevää/n
askel : askel/ta : askele/n, askelee/n
–Perusmuoto (nominatiivi), partitiivi ja genetiivi ovat nominien
teemamuotoja. Neljäs nominien teemamuoto on monikon partitiivi.
2. TAVUJAKO
–Ennen kahden vokaalin välissä olevaa konsonanttia on aina tavunraja.
ka-tu, mi-nä, suo-ma-lai-nen
–Kahden vokaalien välissä olevan konsonantin keskellä on aina tavunraja.
kyl-lä, bus-si, met-sä, tal-vi, haus-ka
–Kolmen konsonantin jonossa on aina tavunraja ennen viimeistä
konsonanttia.
pank-ki, kort-ti, pals-ta
–Kahden sellaisen vokaalin välissä, jotka eivät muodosta diftongia eivätkä
pitkää vokaalia, on aina tavunraja.
te-os, pi-an, kau-as, keit-ti-ö
68
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Suomen kielessä on kymmenen eri tavutyyppiä
(C=konsonantti, V=vokaali).
V o-vi, ko-e
CV ka-la
VC us-ko, te-os
CVC ras-kas
VV aa-mu, au-to
CVV haa-mu, pai-ta, an-taa
VVC auk-ko, aat-to
CVVC laut-ta, saak-ka
VCC ank-ka
CVCC pilk-ku
–Lisäksi sanan alussa voivat esiintyä tyypit CCVV (esim. kruu-nu) ja
CCVC (esim. trak-to-ri).
–Pääte ja tavu eivät ole sama asia.
talo/n : ta-lon puhu/a : pu-hu-a
talo/ssa : ta-los-sa puhu/n : pu-hun
talo/on : ta-loon puhu/isi/n : pu-hui-sin
Sanna odottaa talvea
Henkilöt: Äiti, Sanna
SANNA: Äiti, onko nyt talvi?
ÄITI: Ei ole, nyt on syksy.
SANNA: Milloin on talvi?
ÄITI: Pian. Joko sinä odotat talvea?
SANNA: Jo. Sitten on lunta ja minä voin taas hiihtää. Ja sitten on joulu.
ÄITI: Jouluun on vielä paljon aikaa.
SANNA: Kuinka monta yötä on jouluun?
ÄITI: Melko monta yötä. Yli kolme kuukautta.
SANNA: Kun on joulu, tuleeko sitten myös joulupukki?
ÄITI: Tulee, jos sinä olet kiltti tyttö.
69
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Taivuta alla olevat sanat partitiivissa ja genetiivissä.
talo : talo/a : talo/n
auto : _____________________ : ___________________
koulu : _____________________ : ___________________
kahvi : _____________________ : ___________________
kurssi : _____________________ : ___________________
viisi : _____________________ : ___________________
suuri : _____________________ : ___________________
vesi : _____________________ : ___________________
ystävä : _____________________ : ___________________
kivi : _____________________ : ___________________
HARJOITUS 2
Taivuta alla olevat sanat partitiivissa ja genetiivissä.
perhe : _____________________ : ___________________
perhonen : _____________________ : ___________________
puhelin : _____________________ : ___________________
tuli : _____________________ : ___________________
vieras : _____________________ : ___________________
sana : _____________________ : ___________________
kuume : _____________________ : ___________________
kirje : _____________________ : ___________________
täysi : _____________________ : ___________________
pituus : _____________________ : ___________________
HARJOITUS 3
Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? Mihin sanatyyppeihin sanat
kuuluvat?
a) lehteä, b) totuuden, c) ääntäkö, d) tornin, e) asteen, f) köyttä, g) kiirettä,
h) likaista, i) lounaan, j) lammasta
70
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Tavuta alla olevat sanat.
a) aurinko, b) eläin, c) ilo, d) ja, e) kana, f) elämä, g) mies, h) juosta, i) lattia,
j) nopea, k) oppia, l) vihta, m) sävel, n) rakennus, o) poikkeuksellinen,
p) kiuas, q) aie, r) hauis, s) hius, t) valtio
HARJOITUS 5
Järjestä tavut sanoiksi.
MALLI: pis-ke-ja-o-li > opiskelija
a) pet-o-ja-ta, g) to-ra-la-vin,
b) rin-au-ko, h) ka-kuu-lo,
c) vä-ys-tä, i) kau-ki-pun,
d) pe-lai-tam-re-nen, j) ve-lo-ter-a-tu,
e) mys-sy-ky, k) i-loi-nen,
f) ke-ri-so, l) puk-jou-ki-lu
HARJOITUS 6
Tee kuvien avulla tavuista sanoja.
1. ______________ 7. ______________
2. ______________ 8. ______________
3. ______________ 9. ______________
4. ______________ 10. ______________
5. ______________ 11. ______________
6. ______________ 12. ______________
HE LI KO SA SIL NA
VA PAK PAL DI SET NA
SA A RA RA LOM PU
MÄ JU SAK LO KIS KA
LIN SII VAIN O
71
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Tavuta alla olevat sanat.
a) autossa, b) maitoa, c) huoneen, d) maassa, e) hedelmää, f) nimeä, g) puuta,
h) miehen, i) ovea, j) ajamme, k) rakastatko, l) juot, m) menevät, n) sanoo,
o) tanssitte
HARJOITUS 8
Täytä alla oleva tavuristikko. Jokaiseen ruutuun tulee yksi tavu.
SANASTO
aamu morning
aatto eve
aie intention
ankka duck
askel step
aste grade, degree
aukko hole
aurinko sun
baari bar
elämä life
haamu ghost
hauis biceps
hius hair
ilo gladness, joy
iloinen glad
joulu Christmas
joulu/pukki Santa Claus
järvi lake
kana hen, chicken
katu street
kesä summer
kevät spring
72
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
kiire hurry
kiltti nice
kiuas sauna oven
kivi stone
koe test, experiment
kortti card
kurssi course
kuukausi month
kuume fever
kuusi (puu) spruce
kysymys question
köysi rope
lammas sheep (singular)
lattia floor
lauantai Saturday
lautta ferry
likainen dirty
lohi salmon
lokakuu October
lounas lunch; southwest
materiaali material
moni many
mukava nice, comfortable
nopea fast, quick
paita shirt
palsta column; parcel of land
pankki bank
perhonen butterfly
pilkku comma; spot
pituus length
poikkeuksellinen exceptional
rakennus building
raskas heavy
ravintola restaurant
silmä eye
susi wolf
suuri big, great, grand
syksy autumn
sävel tone, melody
talvi winter
teos piece of work
torni tower
totuus truth
traktori tractor
usko belief
siili hedgehog
vaikea difficult
valmis ready
valtio state, country
vapaa free
vasara hammer
vastaus answer
veli brother
veri blood
vihta sauna whisk
väri colour
ääni noise, voice, sound
antaa to give
hiihtää to ski
juosta to run
odottaa to wait
oppia to learn
jo already
kauas far away
kun when
paljon a lot, much
saakka until, till; since
usein often
yli over, more than
tervetuloa welcome
73
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 8
1. PERSOONAPRONOMINIEN
GENETIIVI JA POSSESSIIVISUFFIKSIT
–Persoonapronomineilla on omat genetiivimuotonsa.
yksikkö monikko
1. pers. minä : minu/n me : mei/dän
2. pers. sinä : sinu/n te : tei/dän
3. pers. hän : häne/n he : hei/dän
–Persoonapronominin genetiivimuodon jälkeen substantiivin lopussa on
standardikielessä vielä possessiivisuffiksi.
minun talo/ni sinun auto/si
–Jokaisella persoonalla on oma possessiivisuffiksinsa.
yksikkö monikko
1. pers. -ni -mme
2. pers. -si -nne
3. pers. -nsa (-nsä) -nsa (-nsä)
–Possessiivisuffiksi lisätään nominatiivissa pääsanan vartaloon.
minun talo/ni meidän talo/mme
sinun talo/si teidän talo/nne
hänen talo/nsa heidän talo/nsa
minun nime/ni meidän nime/mme
sinun nime/si teidän ______________
hänen nime/nsä heidän ______________
minun huonee/ni meidän ______________
sinun _____________ teidän ______________
hänen _____________ heidän ______________
74
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Minun nime/ni on Jussi.
Teidän talo/nne on hyvin kaunis.
Tämä on hänen huonee/nsa.
–Pronominit minun, sinun, meidän ja teidän voidaan varsinkin
kirjoitetussa kielessä jättää pois, jos niillä ei ole erityistä painoa.
Auto/ni on rikki.
Vaimo/si on hyvin kaunis nainen.
Huonee/mme on tuolla.
Idea/nne on hyvä.
MUTTA: Tämä on minun koti/ni, ei sinun!
–Persoonapronominin genetiivi voi olla myös lauseen lopussa ilman
pääsanaa.
A: Onko tuo auto sinun?
B: Kyllä, se on minun.
–Possessiivisuffiksia ei käytetä erisnimien eikä muiden substantiivien
kanssa.
Hänen auto/nsa on rikki.
Jussin auto on rikki. (EI: *Jussin auto/nsa...)
Miehen auto on rikki. (EI: *Miehen auto/nsa...)
–Possessiivisuffiksi tulee vain substantiiviin, ei adjektiiviin,
pronominiin tai numeraaliin.
Tuo on minun vanha auto/ni. (EI: *Tuo on minun vanha/ni auto/ni.)
–Possessiivisuffiksi tulee sijapäätteen jälkeen.
Minun koira/ni Minun kaksi koira/a/ni
Meidän kissa/mme Meidän viisi kissa/a/mme
–Genetiivin pääte katoaa ennen possessiivisuffiksia.
Tämä on minun koira/ni. (Vrt. Tämä on koira.)
Minun koira/ni nimi on Musti. (Vrt. Koiran nimi on Musti.)
–Puhekielessä possessiivisuffiksi jätetään usein pois.
”Minun auto on rikki.”
”Meidän huone on tuolla.”
”Mikä sinun nimi on?”
A: Mikä auto on Jussin?
B: Tuo Saab on hänen.
75
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Pronomineista minun ja sinun käytetään puhekielessä usein muotoja
”mun” ja ”sun”.
”Mun auto on rikki.” ”Missä sun huone on?”
”Mun nimi on Jussi.” ”Mikä sun osoite on?”
2. IMPERATIIVI (Yksikkö)
–Yksikön 2. persoonan imperatiivissa persoonapääte -t jää pois verbin
lopusta.
Sinä puhut suomea. > Puhu suomea!
Sinä istut alas. > Istu alas!
Sinä olet kiltti. > Ole kiltti!
–Negatiivisessa imperatiivissa on kieltosana älä ja pääverbin
imperatiivimuoto.
Älä sano mitään! Älä mene pois! Älä ole ilkeä!
–Standardikielen ääntämyksessä imperatiivimuodon lopussa esiintyy
ns. konsonantinkahdennus tai glottaaliklusiili.
Puhu suomea! |Puhus suomea!|
Ole kiltti! |Olek kiltti!|
Mene ulos! |Mene ulos!|
Älä sano mitään! |Alä sanom mitään!|
Älä ole ilkeä! |Alä ole ilkeä!|
76
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Uusi huonetoveri
Henkilöt: Ben Winter, Hannu Suomalainen
Ben soittaa ovikelloa. Hannu tulee ovelle.
BEN: Hei! Minun nimeni on Ben Winter. Oletko sinä Hannu
Suomalainen?
HANNU: Olen. Tule sisään! Sinä olet siis minun uusi huonetoverini.
Tervetuloa!
BEN: Kiitos.
HANNU: Tässä on sitten meidän huoneemme. Tuo on sinun sänkysi ja tuo
toinen on minun.
BEN: Onko tämä minun kaappini?
HANNU: On. Pane vain laukkusi ja takkisi sinne.
BEN: Onko tuo televisio sinun?
HANNU: On, se on minun.
BEN: Kuka tuossa kuvassa on? Onko se sinun tyttöystäväsi?
HANNU: Se on vain eräs Paula. Mutta istu nyt jo, niin minä keitän meille
kahvia. Vai haluatko sinä teetä?
BEN: Ei kiitos, ei teetä. Minä juon tavallisesti kahvia.
HANNU: Minä keitän sitten kahvia.
77
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Onko tämä sinun kirjasi? > Kyllä, se on minun kirjani.
1. Onko tämä sinun pallosi? 5. Onko tämä sinun kynäsi?
2. Onko tämä sinun autosi? 6. Onko tämä minun kirjani?
3. Onko tämä minun paikkani? 7. Onko tämä teidän autonne?
4. Onko tämä teidän radionne? 8. Onko tämä meidän televisiomme?
HARJOITUS 2
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Tämä talo on minun. > Tämä on minun taloni.
1. Se kirja on minun. 5. Se pullo on minun.
2. Tämä auto on minun. 6. Tuo huone on meidän.
3. Tuo radio on hänen. 7. Tämä pallo on sinun.
4. Tämä kynä on sinun. 8. Tuo vene on heidän.
HARJOITUS 3
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Tämä on minun kirjani. > Tämä kirja on minun.
1. Tämä on minun kynäni. 5. Tuo on heidän huoneensa.
2. Tuo on sinun sanakirjasi. 6. Tämä on Jussin radio.
3. Tämä on meidän talomme. 7. Se on minun televisioni.
4. Se on hänen takkinsa. 8. Onko tuo sinun sateenvarjosi?
HARJOITUS 4
Tee lauseita annetuista sanoista.
1. Tämä, olla, minä, auto 5. Tämä, olla, me, kartta
2. Tuo, olla, sinä, paikka 6. Olla, tuo, te, talo?
3. Se, olla, Jussi, radio 7. Ei, tuo, olla, sinä, sanakirja?
4. Olla, tuo, sinä, kirja? 8. Tässä, olla, vaimo, Marja
78
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Kuvassa on minun kissani. (2) > Kuvassa on minun kaksi kissaani.
1. Kuvassa on minun koirani. (3)
2. Kuvassa on minun laukkuni. (5)
3. Kuvassa on minun veneeni. (2)
4. Kuvassa on hänen ystävänsä. (4)
HARJOITUS 6
Muuta lauseet standardikielelle.
MALLI: ”Tämä on mun kirja.” > Tämä on minun kirjani.
1. ”Tuo on mun auto.”
2. ”Se on mun kynä.”
3. ”Mun nimi on Jussi.”
4. ”Onko tuo sun kirja?”
HARJOITUS 7
Vastaa kysymyksiin.
1. Mikä sinun nimesi on?
2. Mikä sinun kotimaasi on?
3. Mikä sinun äidinkielesi on?
HARJOITUS 8
Muuta lauseet imperatiiviin.
MALLI: Sinä katsot minua. > Katso minua!
1. Sinä menet ulos. 4. Sinä tulet sisään.
2. Sinä puhut englantia. 5. Sinä jäät tänne.
3. Sinä olet hiljaa. 6. Sinä nouset ylös.
5. Kuvassa on hänen poikansa. (2)
6. Kuvassa on hänen hevosensa. (3)
7. Kuvassa on meidän automme. (2)
8. Kuvassa on meidän lapsemme. (6)
5. ”Missä sun huone on?”
6. ”Mä oon sun ystävä.”
7. ”Sä oot mun ystävä.”
8. ”Tuo on Jussi. Se on mun ystävä.”
4. Mikä sinun osoitteesi on?
5. Mikä sinun puhelinnumerosi on?
6. Puhutko sinä suomea?
79
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Muuta harjoituksen 8 lauseet negatiiviseen imperatiiviin.
ESIM: Älä katso minua!
HARJOITUS 10
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
A: Mikä sinun ammattisi on? A: Puhutko sinä ruotsia?
B: Minä olen opettaja. B: Puhun, mutta huonosti.
A: Mitä sinä opetat? A: No, sitten me voimme puhua
B: Minä opetan koulussa äidinkieltä. suomea.
HARJOITUS 11
Täydennä lauseet.
1. Minun _______________________ on Kalle.
2. _______________________ kotimaani on Suomi.
3. Minä _______________________ suomalainen.
4. Minun äidinkieleni __________________ suomi.
5. Minä ___________________ myös englantia, mutta __________________.
6. Mikä sinun _____________________________ on? Hepreako?
7. _________________________ sinun kotimaasi on?
8. _________________________ tuo sinun autosi?
HARJOITUS 12
Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot?
a) kirjeeni, b) lomaamme, c) rikoksesi, d) paikkamme, e) hevosenne,
f) tulevaisuuttamme, g) omenani, h) unensa
80
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
ammatti profession, occupation, trade
eräs one, a, a certain
heprea Hebrew
idea idea
ilkeä evil, mean
kaappi wardrobe, cupboard
loma holiday, vacation
mikään any, anything
paikka place, seat
rikos crime
sateen/varjo umbrella
sänky bed
televisio television, TV
toinen another, other, second
toveri mate, friend
tulevaisuus future
vaimo wife
keittää to cook, make
panna to put
soittaa to play, call, ring
alas down
hiljaa quiet(ly), silent
huonosti badly, poorly
rikki broken, out of order
siis so, thus
sisään in, inside
tavallisesti usually, commonly
tuossa there
tänne here
vai or (in questions)
ylös up
älä don’t (in imperative sentences)
81
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 9
1. VERBITYYPIT JA
PERSOONATAIVUTUS
–Verbin perusmuodossa on kaksi osaa: infinitiivivartalo ja infinitiivin pääte.
–Perusmuodon viimeinen äänne on aina -a tai -ä.
–Jos perusmuodon lopussa on äännejono -Va tai -Vä (V=vokaali),
infinitiivin pääte on pelkkä -a tai -ä.
puhu/a pysty/ä
aja/a elä/ä
oppi/a etsi/ä
–Jos perusmuodon lopussa on äännejono -Ca tai -Cä (C=konsonantti),
se on infinitiivin pääte.
saa/da tul/la nous/ta halu/ta
syö/dä kävel/lä pes/tä pelä/tä
–Verbit taipuvat eri persoonamuodoissa.
minä puhu/n me puhu/mme
sinä puhu/t te puhu/tte
hän puhu/u he puhu/vat
–Verbit jakautuvat taivutuksensa perusteella neljään päätyyppiin
(yhteensä seitsemään alatyyppiin).
–Verbin tyyppi näkyy sen infinitiivin päätteestä.
TYYPPI 1: inf:n pääte -da (-dä): saa/da
TYYPPI 2: inf:n pääte -a (-ä): puhu/a
TYYPPI 3a: inf:n pääte -la (-lä): tul/la
-ra (-rä): sur/ra
-na (-nä): pan/na
TYYPPI 3b: inf:n pääte -ta (-tä), edellä -s-: nous/ta
TYYPPI 4a: inf:n pääte -ta (-tä,, edellä ·okaali ,÷e, i): halu/ta
TYYPPI 4b: inf:n pääte -ta (-tä), edellä -i-: tarvi/ta
TYYPPI 4c: inf:n pääte -ta (-tä), edellä -e-: vanhe/ta
82
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
verbi tyyppi verbi tyyppi verbi tyyppi
juoda ____ erota ____ uskoa ____
aikoa ____ kuolla ____ istua ____
paeta ____ viedä ____ ottaa ____
muuttaa ____ tietää ____ kastaa ____
–Eri tyyppien verbit taipuvat eri tavoin.
–Verbityypeissä 1 ja 2 infinitiivivartalo on myös verbin taivutusvartalo.
Muissa verbityypeissä taivutusvartalo eroaa infinitiivivartalosta.
1) saa/da : saa- + -n = saa/n
2) puhu/a : puhu- + -n = puhu/n
3a) tul/la : tul- + e > tule- + -n = tule/n
3b) nous/ta : nous- + e > nouse- + -n = nouse/n
4a) halu/ta : halu- + a > halua- + -n = halua/n
herä/tä : herä- + ä > herää- + -n = herää/n
4b) tarvi/ta : tarvi- + tse > tarvitse- + -n = tarvitse/n
4c) vanhe/ta : vanhe-+ ne > vanhene- + -n = vanhene/n
juoda : minä juon hallita : ________________________
osata : minä osaan ajaa : ________________________
viedä : _________________ palata : ________________________
mennä : _________________ elää : ________________________
uskoa : _________________ harkita : ________________________
–Verbit olla ja juosta taipuvat osittain epäsäännöllisesti.
ol/la : ole/n ole/mme juos/ta: juokse/n juokse/mme
ole/t ole/tte juokse/t juokse/tte
on ovat juokse/e juokse/vat
–Pronominit minä, sinä, me ja te voidaan erityisesti muodollisessa kielessä
jättää myös pois.
Haluan auttaa sinua.
Olet oikeassa.
Puhumme suomea.
Kuinka voitte?
83
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
2. MONIKON IMPERATIIVI
(Positiivinen)
Puhu/kaa suomea, Ben ja Bill!
Men/kää ulos, lapset!
Ol/kaa hyvä ja istu/kaa, rouva Vaara.
–Monikon 2. persoonan imperatiivin pääte on -kaa (-kää),
verbityypeissä 4a, 4b ja 4c -tkaa (-tkää). Pääte lisätään
infinitiivivartaloon.
–Muodollisessa kielenkäytössä monikon imperatiivia voidaan käyttää
myös, kun viitataan vain yhteen henkilöön.
1) saa/da : saa- + kaa = saa/kaa
2) puhu/a : puhu- + kaa = puhu/kaa
3a) tul/la : tul- + kaa = tul/kaa
3b) nous/ta : nous- + kaa = nous/kaa
4a) halu/ta : halu- + tkaa = halu/tkaa
4b) tarvi/ta : tarvi- + tkaa = tarvi/tkaa
4c) vanhe/ta : vanhe- + tkaa = vanhe/tkaa
ESIMERKKEJÄ
Ben ja Bill, syökää nopeasti!
Puhukaa hitaasti, hyvä herra!
Tulkaa tänne, lapset!
Nouskaa ylös, pojat!
84
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Elokuviin
Henkilöt: Ben, Hannu, Jussi, Sirkku
Ben ja Hannu syövät yliopiston ruokalassa. Jussi ja Sirkku tulevat.
HANNU: Moi, Jussi! Moi, Sirkku! Istukaa alas!
JUSSI: Moi, Hannu!
HANNU: Tässä on Ben, minun uusi huonetoverini.
JUSSI: Moi, Ben. Minä olen Jussi. Minä olen teidän naapurinne.
Minä asun huoneessa 216.
BEN: Hauska tutustua. Mitä sinä opiskelet?
JUSSI: Minä opiskelen filosofiaa. Mutta tässä on Sirkku.
SIRKKU: Hei. Minä olen Sirkku. Minä opiskelen ranskaa.
HANNU: Mutta kuulkaa, minä ja Ben menemme tänään elokuviin.
Elokuvateatteri Victoriassa menee Tarzan ja Jane 3. Lähtekää tekin!
Se on varmasti hyvä.
JUSSI: Ei mikään huono ajatus!
SIRKKU: Minä en voi lähteä, mutta mene sinä vain, Jussi.
JUSSI: Selvä. Mihin aikaan se alkaa?
BEN: Kello seitsemän, mutta me lähdemme jo noin kello kuusi.
JUSSI: Hyvä, soittakaa minun ovikelloani, kun te lähdette.
85
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Taivuta alla olevat verbit eri persoonamuodoissa.
MALLI: puhua > minä puhun me puhumme
sinä puhut te puhutte
hän puhuu he puhuvat
a) asua, b) rakastaa, c) vastata, d) kysyä, e) laulaa, f) harkita, g) matkustaa,
h) opiskella, i) toivoa
HARJOITUS 2
Taivuta alla olevat verbit eri persoonamuodoissa.
a) sanoa, b) häiritä, c) juosta, d) muistaa, e) vihata, f) valita, g) luulla, h) omistaa,
i) seisoa
HARJOITUS 3
Mitä ovat alla olevien verbien perusmuodot?
toistan : ___________ tuulee : ____________
käyt : ___________ myyn : ____________
unohtaa : ___________ toivoo : ____________
tuo : ___________ istuu : ____________
palaa : ___________ vihaat : ____________
HARJOITUS 4
Vastaa kysymyksiin.
MALLI: Mitä koira tekee? > Koira haukkuu.
1. Mitä kala tekee? 6. Mitä kuningas tekee?
2. Mitä lintu tekee? 7. Mitä opettaja tekee?
3. Mitä sydän tekee? 8. Mitä laulaja tekee?
4. Mitä kello tekee? 9. Mitä piirtäjä tekee?
5. Mitä myyjä tekee? 10. Mitä urheilija tekee?
86
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Muuta lauseet monikon imperatiiviin.
MALLI: Te puhutte suomea. > Puhukaa suomea!
1. Te tulette sisään. 4. Te istutte alas.
2. Te olette hiljaa. 5. Te ajatte varovasti.
3. Te menette pois. 6. Te jäätte tänne.
HARJOITUS 6
Muuta lauseet ensin yksikön imperatiiviin ja sitten monikon imperatiiviin.
MALLI: Sinä opiskelet ahkerasti. > Opiskele ahkerasti!
> Opiskelkaa ahkerasti!
1. Sinä katsot tänne.
2. Sinä puhut hiljaa.
3. Sinä uskot minua.
4. Sinä harkitset asiaa.
5. Sinä menet pois.
6. Sinä seisot tässä.
7. Sinä ostat maitoa.
8. Sinä palaat pian.
9. Sinä hymyilet.
10. Sinä nouset ylös.
87
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
ajatus idea, thought
asia matter, thing, affair
elo/kuva movie, motion picture
filosofia philosophy
kuningas king
lintu bird
naapuri neighbour
piirtäjä drawer, illustrator
ruokala canteen, eating-house
seitsemän seven
selvä clear
sydän heart
teatteri theater
urheilija sportsman
aikoa to intend, be going to
alkaa to start, begin
auttaa to help
elää to live, be alive
erota to differ; to separate
etsiä to search, look for
hallita to rule, govern
harkita to consider, think
haukkua to bark
herätä to wake up
hymyillä to smile
häiritä to disturb
kastaa to baptize; to wet
kuolla to die
kuulla to hear
kävellä to walk
käydä to go, visit
luulla to think
matkustaa to travel
muistaa to remember
muuttaa to move
(somewhere)
myydä to sell
nousta to rise, get up
omistaa to own
osata to know how; can
paeta to escape
palaa to burn, be in fire
palata to return
pelätä to be afraid, fear
pestä to wash
pystyä to be able; can
seisoa to stand
surra to mourn, grief
tarvita to need
tehdä to do, make
toistaa to repeat
toivoa to hope
tuoda to bring, import
tuulla to blow
unohtaa to forget
uskoa to believe
valita to choose
vanheta to grow old
vastata to answer
viedä to take, carry,
export
ahkerasti diligently
hitaasti slowly
mihin where to
moi hello, hey
noin about; in that way
nopeasti quickly, fast
varmasti certainly, surely
varovasti carefully
88
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 10
SISÄLOKAALISIJAT (=Sisäpaikallissijat)
Esko ja Eero Esko ja Eero Sitten Sirkka ja Silja
ovat sauna/ssa. tulevat sauna/sta. menevät sauna/an.
–Sisälokaalisijoja ovat inessiivi, elatiivi ja illatiivi.
inessiivi: -ssa (-ssä) Suome/ssa
elatiivi: -sta (-stä) Suome/sta
illatiivi: -Vn, -hVn, -seen Suome/en
–Sijapääte lisätään nominin vartaloon.
talo : talo/n : talo/ssa : talo/sta : talo/on
Suomi : Suome/n : Suome/ssa : Suome/sta : Suome/en
saari : saare/n : saare/ssa : ___________ : ____________
bussi : _________ : __________ : ___________ : ____________
mies : _________ : __________ : ___________ : ____________
avain : _________ : __________ : ___________ : ____________
–Illatiivissa on kolme erilaista päätettä:
1) jos vartalon lopussa on lyhyt vokaali, pääte on -Vn,
sauna : sauna/n : sauna/an
auto : auto/n : auto/on
2) jos sanassa on vain yksi tavu, pääte on -hVn,
maa : maa/n : maa/han
työ : työ/n : työ/hön
89
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
3) jos sanassa on enemmän kuin yksi tavu ja sen vartalon lopussa on pitkä
vokaali, pääte on -seen.
Porvoo : Porvoo/n : Porvoo/seen
huone : huonee/n : _______________
sairas : ____________ : _______________
–Adjektiivi, pronomini tai numeraali substantiivin edellä on samassa
muodossa kuin substantiivi.
kaunii/ssa Suome/ssa tuo/sta iso/sta talo/sta kolme/en maa/han
–Illatiivin päätteen loppu-n katoaa ennen possessiivisuffiksia.
Menetkö sinä koti/i/si?
Hän matkustaa kotimaa/ha/nsa huomenna.
Mene huonee/see/si!
–Myös viikonpäivien nimissä ja vieraissa nimissä illatiivin pääte on diftongin
jälkeen -hVn.
tiistai : tiistai/n : tiistai/hin
Hanoi : Hanoi/n : Hanoi/hin
–Samoin lyhenteiden jälkeen illatiivin pääte on -hVn.
Suomi kuuluu EU:hun.
Robert menee USA:han.
–Persoona- ja demonstratiivipronominien sisälokaalimuodot on esitetty alla.
minä : minu/n : minu/ssa : minu/sta : minu/un
sinä : sinu/n : sinu/ssa : sinu/sta : sinu/un
hän : häne/n : häne/ssä : häne/stä : häne/en
me : mei/dän : ___________ : ___________ : ___________
te : tei/dän : ___________ : ___________ : ___________
he : ___________ : ___________ : ___________ : ___________
tämä : tämä/n : tä/ssä : tä/stä : tä/hän
tuo : tuo/n : tuo/ssa : tuo/sta : tuo/hon
se : se/n : siinä : siitä : siihen
90
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineista käytetään puhekielessä usein
lyhyempiä muotoja ”mussa”, ”musta”, ”muhun” ja ”sussa”, ”susta”,
”suhun”.
–Kysymyssanoilla on sisälokaalisijoja vastaavat muodot.
mikä : mi/n/kä : mi/ssä : mi/stä : mi/hin (minne)
kuka : kene/n : kene/ssä : kene/stä : kene/en
–Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-.
New York : New York/i/n : New York/i/ssa
–Sana koti taipuu epäsäännöllisesti.
Minä olen koto/na. Minä tulen koto/a. Minä menen koti/in.
ESIMERKKEJÄ
Hän asuu Oulussa.
Missä sinä olet työssä?
Jussi muuttaa Turkuun.
Minä menen kotiin.
Mistä maasta sinä olet?
Minä olen isäntä talossani.
Liisa, oletko sinä huoneessasi?
Ota lakki päästä!
Puhelu
Henkilöt: Hannu, Ben
HANNU: Haloo! Onko se Ben? Terve. Tämä on Hannu.
BEN: Terve. Missä sinä olet?
HANNU: Minä olen Hämeenpuistossa.
BEN: Ai. Mistä sinä tulet ja mihin sinä menet?
HANNU: Minä ja Jussi tulemme kirjastosta. Nyt me menemme Galaksiin. Se
on eräs ravintola keskustassa. Tule sinäkin sinne!
BEN: Kiitos mutta minä en voi tulla. Minä menen tänään teatteriin.
HANNU: Mihin?
BEN: Teatteriin.
91
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
2. 3. 4.
Vastaa kysymyksiin.
1.
Missä mies on? Missä Mikko on? Onko Kirsi koulussa? Missä turisti on?
5. 6. 7. 8.
Misssä kirja on? Missä poika on? Onko Bill taksissa? Onko Lea työssä?
9. 10.
Missä Salon perhe on? Missä postimerkki on?
HARJOITUS 2
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Missä Pekka on? (koulu) > Hän on koulussa.
1. Missä äiti on? (keittiö)
2. Missä Matti on? (sauna)
3. Missä Marja on? (sairaala)
4. Missä Liisa on? (ravintola)
5. Missä Leena ja Pekka ovat? (disco)
6. Missä Esa ja Vesa ovat? (puisto)
7. Missä Mary ja Nancy ovat? (hotelli)
8. Missä Pekka on? (posti)
9. Missä Ville on? (baari)
10. Missä isä on? (työ)
92
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Mistä Pekka tulee? (koulu) > Hän tulee koulusta.
1. Mistä äiti tulee? (keittiö)
2. Mistä Matti tulee? (sauna)
3. Mistä Marja tulee? (sairaala)
4. Mistä Liisa tulee? (ravintola)
5. Mistä Leena ja Pekka tulevat? (disco)
6. Mistä Esa ja Vesa tulevat? (puisto)
7. Mistä Mary ja Nancy tulevat? (hotelli)
8. Mistä Pekka tulee? (posti)
9. Mistä Ville tulee? (baari)
10. Mistä isä tulee? (työ)
HARJOITUS 4
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Mihin Pekka menee? (koulu) > Hän menee kouluun.
1. Mihin äiti menee? (keittiö)
2. Mihin Matti menee? (sauna)
3. Mihin Marja menee? (sairaala)
4. Mihin Liisa menee? (ravintola)
5. Mihin Leena ja Pekka menevät? (disco)
6. Mihin Esa ja Vesa menevät? (puisto)
7. Mihin Mary ja Nancy menevät? (hotelli)
8. Mihin Pekka menee? (posti)
9. Mihin Ville menee? (baari)
10. Mihin isä menee? (työ)
HARJOITUS 5
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Mihin Jussi menee? (ravintola) > Jussi menee ravintolaan.
1. Mihin äiti menee? (kauppa)
2. Mihin rouva Lahti menee? (kirkko)
3. Mihin herra Virta menee? (pankki)
4. Mihin kissa menee? (puu)
5. Mihin Esa ja Vesa menevät? (koti)
6. Mihin Liisa menee? (sänky)
93
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
7. Mihin Leena menee? (lääkäri)
8. Mihin Marja menee? (Lontoo)
9. Mihin Pekka menee? (Kreikka)
10. Mihin Jukka menee? (Hollanti)
11. Mihin Harri menee? (Australia)
12. Mihin raketti menee? (Kuu)
HARJOITUS 6
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Missä Marja asuu? (Oulu) > Marja asuu Oulussa.
1. Missä Liisa asuu? (Kuopio)
2. Mihin Matti menee? (Helsinki)
3. Mistä Mary ja Nancy tulevat? (Jyväskylä)
4. Mihin tämä juna menee? (Pori)
5. Mihin te menette? (Turku)
6. Missä Ulla on? (Tukholma)
7. Mistä sinä tulet? (Kööpenhamina)
8. Mihin te matkustatte? (Oslo)
HARJOITUS 7
Vastaa kysymyksiin.
1. Missä kaupungissa Big Ben on?
2. Missä kaupungissa Eifel-torni on?
3. Missä kaupungissa Punainen Tori on?
4. Missä kaupungissa Valkoinen Talo on?
5. Missä kaupungissa Eremitas on?
6. Missä kaupungissa YK:n päämaja on?
7. Missä kaupungissa EU:n päämaja on?
8. Missä kaupungissa Puijo on?
94
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 8
Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin.
1. Missä Aino on?
2. Missä herra ja rouva Virtanen ovat?
3. Missä Jussi on?
4. Missä ruoka on?
5. Missä nainen on?
6. Missä avain on?
7. Missä hammas on?
8. Missä kuva on?
9. Missä parfyymi on?
10. Missä hattu on?
HARJOITUS 9
Vastaa kysymyksiin.
1. Missä omena kasvaa? 5. Missä aurinko on kello 12.00?
2. Missä tukka on? 6. Missä karhu asuu?
3. Missä sormus on? 7. Missä valas asuu?
4. Missä Rauhanmeri on? 8. Missä kuningas asuu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
95
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 10
Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla.
1. Menetkö sinä ______________________ (työ)?
2. Hän menee _______________________ (Espoo).
3. Jussi on ________________________ (uimahalli).
4. He asuvat ________________________ (Oulu).
5. Minä tulen _______________________ (koti).
6. Hän on ________________________ (olohuone).
7. Bill on ______________________ (Kanada).
8. Onko Jussi ______________________ (koti)?
9. Minä menen _______________________ (kirjasto).
10. Pekka asuu _________________________ (Jyväskylä).
11. Me asumme _____________________ ________________________
(kaunis talo).
12. Hän on _____________________ ________________________ (köyhä
perhe).
13. Johtaja on _______________________ _____________________ (tärkeä
kokous).
14. He asuvat _______________________ ___________________________
____________________ (tuo suuri hotelli).
15. Me elämme ______________________ _______________________
(vapaa maa).
HARJOITUS 11
Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla.
1. Minä menen _________________________ (toimisto) aamulla kello 8.30.
2. Kello 11.30 minä syön lounasta _________________ _________________
(pieni baari).
3. Minä tulen ___________________ (työ) ____________________ (koti)
kello 17.00.
4. Sen jälkeen minä menen ________________________ (suihku).
5. Sitten minä teen ruokaa ___________________________ (keittiö).
6. Illalla minä istun ______________________________(olohuone) ja katson
televisiota.
7. _____________________________ (Televisio) on paljon hyvää ohjelmaa.
8. Sitten minä menen ______________________________ (sänky).
96
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 12
Mikä on missä?
HARJOITUS 13
Käännä suomeksi.
1. I live in Oulu.
2. Are they in school?
3. Where do you live?
4. He is in the shower.
5. Go to your room!
6. They move to Espoo.
7. We are at home.
8. They are in Moscow.
HARJOITUS 14
Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot?
a) taloani, b) kirjassamme, c) huonettansa, d) hameesi, e) ikkunassani,
f) laukkuanne, g) hevosestasi, h) pihaanne, i) naapuriammeko
1.
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8.
97
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
disco disco
hammas tooth
Hollanti Holland
isäntä master
juna train
karhu bear
keskusta centre
kirjasto library
kirkko church
kokous (offical) meeting
köyhä poor
lääkäri phycisian, doctor
maja cottage, hut
merkki mark, sign
ohjelma programme
olo/huone sitting room
parfyymi perfume
piha yard
posti mail
puhelu telephone call
puisto park
raketti rocket
ruoka food
saari island
sairaala hospital
sormus ring
suihku shower
taksi taxi
tiistai Tuesday
toimisto office
tukka hair
tärkeä important
uima/halli swimming hall
valas whale
kuulua to be heard; to belong to
ai oh, ouch
haloo hallo
jälkeen after
-kin also, too
kotoa from home
terve hello, hey
98
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 11
SISÄLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ
–Sisälokaalisijoilla on myös monia ei-lokaalisia funktioita:
1) inessiivi (-ssa/-ssä) ilmaisee aikaa,
Hän tulee kymmenessä minuutissa.
Minä menen sinne maaliskuussa.
He muuttavat ensi kuussa Helsinkiin.
2a) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee aihetta,
Minä puhun Jussista.
Kerro jotakin Suomesta!
Kiitos kahvista!
2b) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee alkuperää ja syytä,
Tämä pöytä on puusta.
Lattia on kivestä.
2c) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee alkua,
Minä olen työssä seitsemästä neljään.
Luettele numeroita kymmenestä eteenpäin.
2d) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee mielipidettä,
Minusta sinä et ole ihan viisas.
Jussista hän on kaunis.
Onko tämä sinusta hyvä?
Jussin mielestä Liisa on kaunis.
Kenen mielestä tämä on hauskaa?
3) illatiivi (-Vn, -hVn, -seen) ilmaisee loppua ja päättymistä.
Minä olen työssä seitsemästä neljään.
Laske kymmeneen!
Minä itken ilosta.
Hän hymyilee onnesta.
99
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
ERIKOISTAPAUKSIA
Minä pidän sinusta.
Jussi pitää kahvista.
Pidätkö sinä tästä?
Hän ei välitä minusta.
Hänestä tulee lääkäri.
Liisasta tulee opettaja.
Kuinka usein sinä käyt saunassa?
Jätä laukkusi eteiseen!
Minä löysin puistosta viisi euroa.
Liftari
Henkilöt: Jussi, Tuntematon autoilija
Jussi liftaa.
Auto pysähtyy. Jussi nousee autoon.
AUTOILIJA: Päivää. Mihin sinä olet menossa?
JUSSI: Päivää. Minä menen Ouluun.
AUTOILIJA: No tässä pääset Jyväskylään. Minä jään sinne.
JUSSI: Selvä. Oletteko Te Jyväskylästä?
AUTOILIJA: Ei, en minä ole jyväskyläläinen.
Minä menen sinne erääseen lääkärikokoukseen.
JUSSI: Oletteko Te siis lääkäri?
AUTOILIJA: Olen. Minä olen työssä Tampereen keskussairaalassa.
Oletko sinä opiskelija?
JUSSI: Olen. Minä opiskelen Tampereen yliopistossa.
AUTOILIJA: Mitä sinä opiskelet?
JUSSI: Minä opiskelen filosofiaa.
AUTOILIJA: Niinkö? Mikä sinusta tulee, kun sinä valmistut?
JUSSI: En tiedä. Ehkä minusta tulee filosofi.
100
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Ben ja Jaana
Henkilöt: Ben, Jaana
Ben ja Jaana tapaavat yliopiston kahvilassa.
JAANA: Hei! Minä olen Jaana. Minä olen Hannun kurssitoveri.
Sinä olet kai hänen englantilainen huonetoverinsa Ben.
BEN: Niin olen. Hauska tutustua.
JAANA: Kiitos samoin. Mistä kaupungista sinä olet?
BEN: Lontoosta.
JAANA: Ihanko totta! Lontoo on kuulemma jännittävä kaupunki. Eräs
minun ystäväni opiskelee Lontoossa.
BEN: Minusta Lontoo on vähän liian suuri kaupunki. Minä pidän
enemmän Tampereesta. Tämä kaupunki on hyvin kaunis ja
mielenkiintoinen.
JAANA: Puhutko sinä todella Tampereesta? Minä en viihdy tässä
kaupungissa. Tämä on liian pieni. Ensi vuonna minäkin lähden
Englantiin.
BEN: Todellako? Lontooseenko?
JAANA: Minä en ole varma vielä. Lontooseen tai Manchesteriin.
101
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Vastaa kysymyksiin.
1. Missä kuussa joulu on?
2. Missä kuussa juhannus on?
3. Missä kuussa Suomen itsenäisyyspäivä on?
4. Missä kuussa pääsiäinen on?
5. Missä kuussa vappu on?
6. Missä kuussa äitienpäivä on?
HARJOITUS 2
Katso kuvia ja sano, mistä sinä puhut.
HARJOITUS 3
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Jussi ajattelee, että Marja on kaunis. > Jussista Marja on kaunis.
1. Liisa ajattelee, että Matti on tyhmä.
2. Leena ajattelee, että Pekka on komea.
3. Me ajattelemme, että Suomi on kaunis maa.
4. Minä ajattelen, että suomi on helppo kieli.
5. Jussi ajattelee, että Seitsemän Veljestä on hyvä kirja.
6. Ajatteletteko te, että täällä on kylmä?
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12.
102
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Tee lauseita annetuista sanoista.
MALLI: Minä, sinä, olla, kaunis > Minusta sinä olet kaunis.
1. Me, matkustaa, kesäkuu, Portugali
2. Liisa, tulla, insinööri
3. Myös, Pekka, muuttaa, ensi, kuu, tämä, kerros
4. Mary, ja, Edward, pitää, suomalainen, kirjallisuus
5. Minä, ei, tulla, varmasti, koskaan, samanlainen, kuin, sinä
6. Bill, aikoa, käydä, kotimaa, taas, joulukuu
7. Hän, olla, Oulu, maanantai, perjantai
8. Millainen, minä, sinä, mieli, olla?
HARJOITUS 5
Käännä suomeksi.
1. I will go there in December.
2. Are you talking about your home country?
3. She will come here next month.
4. We think he is nice.
5. I am not talking about you.
6. Do you think that this is beautiful?
7. He will be a nurse.
8. It’s only rock’n’roll, but I like it!
103
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
autoilija motorist
eteinen hall-way
filosofi philosopher
helppo easy
insinööri engineer
itsenäisyys independence
juhannus Midsummer Day
jännittävä exciting
kerros storey, floor
keskus centre
komea handsome
kymmenen ten
liftari hitch-hiker
maalis/kuu March
mielen/kiintoinen
interesting
mieli mind
minuutti minute
neljä four
Portugali Portugal
pääsiäinen Easter
saman/lainen similar, identical
tosi true
tyhmä stupid, silly
vappu 1st of May, Mayday
varma sure, certain
jättää to leave
kertoa to tell
laskea to count; to go down
liftata to hitch-hike
luetella to enumerate
löytää to find
pitää to like; to keep; must
pysähtyä to stop
päästä to get; can go
tavata to meet
valmistua to become qualified, be completed
välittää to care about; to transfer
ehkä perhaps
enemmän more
eteen/päin forwards
ihan quite
kai probably
koskaan ever
kuin than,as, like
kuulemma hearsay, I have
heard
liian too
(olla) menossa to be going to
tai or
todella really
vuonna in the year
104
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 12
ULKOLOKAALISIJAT (=Ulkopaikallissijat)
Hiiri istuu tuoli/lla. Hiiri hyppää pois tuoli/lta. Sitten kissa hyppää tuoli/lle.
–Ulkolokaalisijoja ovat adessiivi (-lla/-llä), ablatiivi (-lta/-ltä) ja allatiivi (-lle).
–Sijapääte lisätään nominin vartaloon.
tuoli : tuoli/n : tuoli/lla : tuoli/lta : tuoli/lle
tie : tie/n : ___________ : _____________ : ___________
kivi : _________ : ___________ : _____________ : ___________
lumi : _________ : ___________ : _____________ : ___________
–Adjektiivi, pronomini tai numeraali substantiivin edellä on samassa
muodossa kuin substantiivi.
kapea/lla tie/llä
tuo/lta tuoli/lta
kolme/lle pöydä/lle
–Persoona- ja demonstratiivipronominien ulkolokaalisijat on esitetty alla.
minä : minu/n : minu/lla : minu/lta : minu/lle
sinä : sinu/n : sinu/lla : sinu/lta : sinu/lle
hän : häne/n : _________ : _________ : __________
me : mei/dän : _________ : _________ : __________
te : tei/dän : _________ : _________ : __________
he : hei/dän : _________ : _________ : __________
105
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
tämä : tämä/n : tä/llä : tä/ltä : tä/lle
tuo : tuo/n : tuo/lla : tuo/lta : tuo/lle
se : se/n : si/llä : si/ltä : si/lle
–Kysymyssanoilla on ulkolokaalisijoja vastaavat muodot.
mikä : mi/n/kä : mi/llä : mi/ltä : mi/lle
kuka : kene/n : kene/llä : kene/ltä : kene/lle
–Yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineista käytetään usein puhekielessä
lyhyempiä muotoja ”mulla”, ”multa”, ”mulle” ja ”sulla”, ”sulta”, ”sulle”
ja kysymyssanasta kuka muotoja ”kellä”, ”keltä” ja ”kelle”.
–Yleensä paikkaa koskeva kysymyssana on kuitenkin sisälokaalisijassa,
vaikka vastaus voikin olla ulkolokaalisijassa.
A: Missä avain on? B: Avain on lattia/lla.
–Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-.
Kos : Kos/i/n : Kos/i/lla : Kos/i/lta : Kos/i/lle
–Ulkolokaalisijat voivat ilmaista myös läheisyydessä olemista ja
epämääräistä sijaintia.
Yliopisto on Kalevantie/llä.
Vainikkala on Venäjän raja/lla.
Hän on yliopisto/lla. (Vrt. Hän opiskelee yliopistossa.)
A: Mistä sinä tulet? B: Yliopisto/lta.
Pekka on kioski/lla.
Jussi menee järve/lle.
–Yleensä paikannimet taipuvat sisälokaalisijoissa, mutta jotkin nimet
taipuvat ulkolokaalisijoissa.
Pekka asuu Oulussa mutta Matti Tamperee/lla.
Asutko sinä Nokia/lla vai Pirkkalassa?
He muuttavat Vantaa/lle tai Espooseen.
He asuvat Riihimäe/llä (:-mäki) / Rovanieme/llä (:-niemi) /
Haapajärve/llä (:-järvi) / Seinäjoe/lla (:-joki) / Valkeakoske/lla (:-koski)/
Ruokolahde/lla (:-lahti).
Ensi kuussa me matkustamme Venäjä/lle ja sitten Saksaan.
106
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
ESIMERKKEJÄ
Posti on oikealla ja pankki vasemmalla.
Onko juna jo asemalla?
Kirja on hyllyllä.
Me muutamme Järvitielle.
Bussi kääntyy Puistotieltä Rantatielle.
ERIKOISTAPAUKSIA
Haloo, onko meidän Pekka teillä?
Me menemme meille.
Minä menen Liisalle.
He muuttavat maalle.
Johtaja on lounaalla.
Nähdään yliopistolla!
Henkilöt: Ben , Hannu
On aamu. Ben ja Hannu juovat kahvia. Sitten Ben nousee ylös.
BEN: Nyt minun täytyy jo lähteä.
HANNU: Mihin sinä menet? Kello on vasta kahdeksan.
BEN: Minä menen Tomin kanssa kaupungille.
Me tapaamme Keskustorilla puoli yhdeksältä.
HANNU: Minne te menette kaupungilla?
BEN: Ensin me menemme kaupunginkirjaston lehtisaliin. Mutta tiedätkö
sinä täällä hyvää levykauppaa? Tom haluaa ostaa jotakin suomalaista
rockmusiikkia.
HANNU: Kauppakadulla on yksi iso levykauppa. Sen nimi on Jukeboksi.
BEN: Kauppakadulla? Onko se lähellä Keskustoria?
HANNU: Kävelkää Keskustorilta Hämeenkatua Kuninkaankadulle.
Kääntykää sitten oikealle, ja te tulette pian Kauppakadulle.
Se levykauppa on heti vasemmalla. Toisella puolella katua on
pankki.
BEN: Kiitos. Me käymme varmasti siellä. Nähdään sitten yliopistolla!
HANNU: Nähdään.
107
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Tee lauseita kuvasta.
HARJOITUS 2
Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin.
1. Missä kassi on?
2. Missä juusto on?
3. Missä lintu on?
4. Missä radio on?
5. Missä Aino ja Alli ovat?
6. Missä kukka on?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
108
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Täydennä lauseet suluissa annetun sanan oikealla ulkolokaalisijalla.
1. Natalia on kotoisin ___________________________ (Venäjä).
2. Lintu lentää _________________________ (taivas).
3. Minä asun ____________________________ (Tampere).
4. Sinä istut minun ________________________ (tuoli).
5. Esa ja Vesa luistelevat järven ____________________ (jää).
6. Me muutamme __________________________ (Rovaniemi).
7. Yliopisto on ________________________ (Kalevantie).
8. Me olemme suomen kielen _______________________ (kurssi).
9. Pane tämä kirja ___________________ ___________________ (tuo hylly).
10. Me menemme tänään _____________________ (poliisilaitos).
HARJOITUS 4
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen inessiivillä (-ssa/-ssä) tai
adessiivilla (-lla/-llä).
1. Hän asuu _________________ (Oulu) tai _________________________
(Rovaniemi).
2. He asuvat __________________ ___________________ (tuo talo).
3. Mikko on __________________ (Lontoo).
4. Minä voin nukkua ______________________ (sohva).
5. Liisa leikkii ___________________ (piha).
6. Pekka ja Leena ovat __________________________ (tori).
7. Kiina on _____________________ (Aasia).
8. Hän asuu _____________________________ (Maarianhamina)
____________________________ (Ahvenanmaa).
9. Lapsi istuu ______________________ _____________________ (pieni
tuoli).
10. Poika seisoo ___________________ _____________________ (iso kivi).
HARJOITUS 5
Käännä suomeksi.
1. The bag is on the floor.
2. I live in Vantaa.
3. The museum is on the right.
4. You can sleep on the sofa.
5. The train comes to the station.
6. You are sitting on my chair.
7. They go to the market place every Saturday.
8. Go away from my door!
109
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
asema station
joki river
jää ice
kassi bag
koski rapids
lahti bay
laitos department
levy record
musiikki music
mäki hill
niemi cape
poliisi police (singular)
raja border
rock rock
sali hall
sohva sofa
tie way, road
tori market-place
Venäjä Russia
yhdeksän nine
kääntyä to turn
leikkiä to play
lentää to fly
luistella to skate
nähdä to see
täytyä must, to have to
ensin first
heti at once, immediately, instantly
kanssa with
(olla) kotoisin to be from, be a native of
lähellä close to
minne where to
nähdään see you
siellä there
vasta just, not more than
110
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 13
ULKOLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ
–Ulkolokaalisijoilla on myös monia ei-lokaalisia funktioita:
1a) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee possessiivirakenteessa omistajaa,
Eskolla on uusi auto.
Marjalla on sama vanha poikaystävä.
Minulla on idea!
1b) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee tilaa,
Minulla on nälkä / kylmä / jano / kiire / flunssa / lämmin / kuuma / pää kipeä
/ selkä kipeä / krapula.
1c) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee tapaa, keinoa ja instrumenttia,
Voiko tällä tavalla sanoa?
Kirjoita lyijykynällä!
Millä sinä maksat ruokakaupassa, rahalla, sekillä vai pankkikortilla?
Minä tulen omalla autolla mutta Pekka tulee junalla.
1d) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee aikaa tietyissä ajanilmauksissa,
Talvella minä hiihdän usein.
Hän tulee kesällä Suomeen.
Minä herään aamulla aikaisin.
2) ablatiivi (-lta/-ltä) ilmaisee lähdettä,
Minä saan joka viikko rahaa isältä.
Kysy Liisalta, mitä hän tekee huomenna!
3) allatiivi (-lle) ilmaisee kuulijaa ja vastaanottajaa.
Minä sanon isälle!
Tämä kirje on Jussille.
Minä soitan Marjalle.
Mitä sinä ostat Jaanalle?
Vastaa minulle!
111
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
ERIKOISTAPAUKSIA
Ruoka maistuu hyvältä.
Tämä haisee pahalta.
Miksi sinä näytät niin surulliselta?
Mille sinä naurat?
Lahja
Henkilöt: Ben, Hannu, Jussi
BEN: Hannu, voitko sinä lainata minulle vähän rahaa?
HANNU: Ikävä kyllä minä olen nyt melkein rahaton. Mutta kysy Jussilta.
BEN: Hyvä on, minä kysyn häneltä.
* * *
Ben on Jussin huoneessa.
Jussi makaa sängyllä.
BEN: Kuule Jussi, voitko sinä lainata minulle vähän rahaa?
JUSSI: Kuinka paljon sinä tarvitset?
BEN: Minä tarvitsen noin kaksikymmentä euroa.
JUSSI: Kyllä minä voin lainata. Onko minun lompakkoni sillä hyllyllä?
BEN: Ei se ole täällä.
JUSSI: Eikö? Onko se sitten tuolla pöydällä?
BEN: Ei. Mutta tuolla se on lattialla. – Ole hyvä!
JUSSI: Kiitos. Ja tässä on sinulle kaksikymmentä euroa.
BEN: Sopiiko, että minä maksan tämän sinulle ensi viikolla?
Minä saan silloin rahaa äidiltä ja isältä.
JUSSI: Kyllä se sopii minulle.
* * *
HANNU: Mihin sinä tarvitset rahaa, Ben?
BEN: Minun täytyy ostaa lahja Jaanalle. Huomenna on hänen
syntymäpäivänsä.
HANNU: Mitä sinä ostat hänelle?
BEN: En tiedä vielä. Kaulakoru on tietenkin aina hyvä lahja tytölle.
HANNU: Niin, mutta ne maksavat melko paljon.
BEN: Luuletko, että kaksikymmentä euroa riittää kaulakoruun?
HANNU: Kaksikymmentä euroa! Voi Ben-parka...
112
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Tuo auto on Hannun. > Hannulla on auto.
1. Tuo pyörä on Jussin.
2. Tuo nukke on Tiinan.
3. Tuo kello on Liisan.
4. Tuo vene on Eskon.
5. Tuo kesämökki on Niemisen perheen.
6. Tuo tietokone on professori Vaaran.
7. Tuo uusi auto on Harrin ja Sallin.
8. Tuo moottoripyörä on hänen.
HARJOITUS 2
Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin?
1. Millä Matti tulee?
2. Millä Pekka ja Leena tulevat?
3. Millä Liisa tulee?
4. Millä herra Smith tulee?
5. Millä herra Stenmark tulee?
6. Millä maanviljelijä Jyvä tulee?
7. Millä Jussi tulee?
8. Millä joulupukki tulee?
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
3.
113
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Vastaa kysymyksiin.
1. Milloin sinä nouset ylös? 4. Milloin me voimme hiihtää?
2. Milloin sinä nukut? 5. Milloin lumi sulaa?
3. Milloin me voimme uida järvessä? 6. Milloin me emme tee työtä?
HARJOITUS 4
Tee lauseita annetuista sanoista.
1. Marja, antaa, Jussi, anteeksi
2. Opettaja, kysyä, opiskelija, ja, opiskelija, vastata, opettaja
3. Jean, opettaa, ranska, me
4. Minä, olla, syntymäpäivä, lokakuu
5. Hän, olla, vatsa, kipeä
6. Tulla, hän, juna, vai, lentokone?
7. He, olla, kaksi, lapsi
8. Hän, käydä, suomi, kurssi
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen ulkolokaalisijoilla (-lla/-llä,
-lta/-ltä, -lle).
1. Matti asuu ________________________ (Puistotie).
2. _________________________ (Minä) on huomenna tentti.
3. Jussi soittaa _________________________ (Marja).
4. Voitteko Te sanoa _____________________ (minä), missä yliopisto on?
5. _________________________ (Mikä) sinä menet työhön?
6. He ovat ____________________________ (tori).
7. Esa ja Vesa leikkivät _________________________ (piha).
8. Millaista palkkaa he maksavat ______________________________ (sinä)?
9. Hän tulee ________________________ (taksi).
10. Mitä sinä aiot leikata _________________________
_________________________ (tuo veitsi)?
114
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 6
Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin.
1. Millä sinä kirjoitat?
2. Millä sinä teet työtä?
3. Millä sinä maksat kaupassa?
4. Millä sinä panet voita leivälle?
5. Millä sinä soitat ystävällesi?
6. Millä sinä pääset sisään, jos ovi on lukossa?
7. Millä sinä peset?
8. Millä sinä näet?
9. Millä sinä kuulet?
10. Millä sinä haistat?
HARJOITUS 7
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen illatiivilla (-Vn, -hVn, -seen) tai
allatiivilla (-lle).
1. Tämä lahja on ________________________ (sinä).
2. Minä sanon _______________________ (isä), mitä sinä teet.
3. Jussi kirjoittaa __________________________ (Marja) kirjettä.
4. Jätä laukkusi ___________________________ (eteinen)!
5. Me menemme ____________________________ (tori).
6. Pekka ja Leena menevät _____________________________ (sauna).
7. Pane tämä avain _____________________________ (tasku)!
8. Lähdetkö sinä minun kanssani _________________________ (kahvi)
________________________ _________________________ (tuo baari)?
9. Tule _____________________ (me) __________________________ (tee)!
10. Minä haluan mennä ____________________________ (kylpy).
11. Älä naura ____________________________ (minä)!
12. Meidän täytyy soittaa ______________________________ (poliisi).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
115
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 8
Käännä suomeksi.
1. She has a new boyfriend.
2. I have a headache.
3. Are you thirsty?
4. In winter they skate often.
5. She always gets money from her sister.
6. I won’t ask you anything.
7. It looks good!
8. Will you come by bike?
SANASTO
flunssa flu
jano thirst
joka every(one)
kaksi/kymmentä twenty
kaula neck
kipeä ill, sore, acking
koru trinket, pendant
krapula hangover
kuuma hot
kylpy bath
lahja gift, present
lento/kone aeroplane, airplane
lompakko wallet
lyijy/kynä pencil
maanviljelijä farmer
moottoripyörä motorbike
mökki cottage, cabin
nälkä hunger
oma own
paha bad, evil, mean
palkka salary, wage
parka poor
rahaton penniless
sama same
sekki cheque
selkä back
syntymä/päivä birthday
tapa manner, habit
tentti exam
vatsa stomach
veitsi knife
haista to smell
haistaa to smell
(something)
kirjoittaa to write
lainata to borrow; to lend
leikata to cut, operate,
mow
maata to lie (on
something)
maistua to taste
näyttää to show, seem
opettaa to teach
riittää to be enough,
suffice
sopia to suit, agree, make
an agreement
sulaa to melt
aikaisin early
ikävä kyllä unfortunately
lukossa locked
melkein almost
silloin then, at that time
voi oh
116
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 14
NOMINIEN kpt-VAIHTELUT
(=Astevaihtelu)
–Nomineissa tapahtuu ns. kpt-vaihteluita, joissa konsonantin tai
konsonanttijonon vahva aste vaihtelee heikon asteen kanssa.
a) Vokaaliloppuiset nominit
–Vokaaliloppuisilla nomineilla on vahva aste perusmuodossa ja partitiivissa
mutta heikko aste genetiivissä.
kukka : kukka/a : kuka/n sika : sika/a : sia/n
pappi : pappi/a : papi/n leipä : leipä/ä : leivä/n
tyttö : tyttö/ä : tytö/n katu : katu/a : kadu/n
–Yleisimmät kpt-vaihtelutyypit näkyvät alla olevasta taulukosta.
kk : k takki : taki/n
pp : p nappi : napi/n
tt : t matto : mato/n
k : - laki : lai/n
nk |Ƨk| : ng |ƧƧ| kenkä |keƧkä| : kengä,n |keƧƧän|
p : v tupa : tuva/n
mp : mm kampa : kamma/n
t : d katu : kadu/n
lt : ll ilta : illa/n
rt : rr virta : virra/n
nt : nn ranta : ranna/n
kakku : kaku/n juttu : ___________________
loppu : __________________ serkku : ___________________
alku : __________________ koko : ___________________
setä : __________________ tupakka : ___________________
kortti : __________________ kuppi : ___________________
kaappi : __________________ täti : ___________________
117
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Lokaalisijoissa vokaaliloppuisilla nomineilla on vahva aste illatiivissa,
heikko aste muissa muodoissa.
kauppa : kaupa/n : kaupa/ssa : kaupa/sta : kauppa/an
kirkko : __________ : ___________ : __________ : _________
kenkä : __________ : ___________ : __________ : _________
katto : kato/n : kato/lla : kato/lta : kato/lle
katu : kadu/n : ___________ : ___________ : _________
ranta : __________ : ___________ : ___________ : _________
b) -e- ja konsonanttiloppuiset nominit
–-e- ja konsonanttiloppuisilla nomineilla on heikko aste perusmuodossa ja
partitiivissa mutta vahva aste genetiivissä.
lääke : lääke/ttä : lääkkee/n
sade : sade/tta : satee/n
kangas : kangas/ta : kankaa/n
rikas : rikas/ta : rikkaa/n
lämmin : lämmin/tä : lämpimä/n
–-e- ja konsonanttiloppuisten nominien kpt-vaihtelut tapahtuvat siis
takaperoisesti.
k : kk rakas : rakkaa/n
p : pp opas : oppaa/n
t : tt jäte : jättee/n
- : k aie : aikee/n
ng |ƧƧ| : nk |Ƨk| rengas |reƧƧas| : renkaa,n |reƧkaan|
v : p varvas : varpaa/n
mm : mp lammas : lampaa/n
d : t sade : satee/n
ll : lt allas : altaa/n
rr : rt porras : portaa/n
nn : nt ranne : rantee/n
taide : _____________ tunne : _______________
kuningas : _____________ asukas : _______________
liike : _____________ liikenne : _______________
118
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Lokaalisijoissa -e- ja konsonanttiloppuisilla nomineilla on vahva aste
kaikissa muodoissa.
liike : liikkee/n : liikkee/ssä : liikkee/stä : liikkee/seen
tehdas : tehtaa/n : tehtaa/ssa : tehtaa/sta : tehtaa/seen
osoite : osoittee/n : _________ : __________ : ____________
parveke : parvekkee/n : parvekkee/lla : parvekkee/lta : parvekkee/lle
rikas : rikkaa/n : rikkaa/lla : rikkaa/lta : rikkaa/lle
c) Lisähuomautuksia
–kpt-vaihteluita tapahtuu niissä nomineissa, joissa k, p tai t (tai sitä
vastaava heikko aste) on perusmuodon viimeisen tavun alussa.
ikkuna : ikkuna/a : ikkuna/n
keittiö : keittiö/tä : keittiö/n
–Kombinaatiot sk, sp, st ja tk eivät ole kpt-vaihteluiden alaisia.
tasku : tasku/a : tasku/n
piispa : piispa/a : piispa/n
risti : risti/ä : risti/n
matka : matka/a : matka/n
–Kombinaatio hk on joskus epäsäännöllinen.
nahka : nahka/a : naha/n, nahka/n
sähkö : sähkö/ä : sähkö/n
–Sanat aika ja poika taipuvat epäsäännöllisesti.
aika : aika/a : aja/n
poika : poika/a : poja/n
–Myös käsi- ja salaisuus-tyypin sanojen taivutusmuodoissa on kpt-
vaihtelut.
käsi : kät/tä : käde/n : käde/ssä : käde/stä : kätee/n
vesi : vet/tä : vede/n : vede/ssä : vede/stä : vetee/n
salaisuus : salaisuut/ta : salaisuude/n : salaisuude/ssa : salaisuude/sta :
salaisuute/en
119
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–k:n vaihtelussa on lisäksi erikoistyypit k:v ja k:j.
suku : suku/a : suvu/n järki : järke/ä : järje/n
kyky : kyky/ä : kyvy/n olki : olke/a : olje/n
hylje : hylje/ttä : hylkee/n
lahje : lahje/tta : lahkee/n
–Ennen pitkää vokaalia ei ole kpt-vaihteluita.
vapaa : vapaa/ta : vapaa/n
–Joissakin sanoissa ei poikkeuksellisesti ole kpt-vaihteluita.
auto : auto/a : auto/n
söpö : söpö/ä : söpö/n
–Etunimissä on yleensä kpt-vaihtelut, jos nimen perusmuodossa on kk, pp
tai tt, mutta muuten ei.
Pekka : Pekka/a : Peka/n
Varpu : Varpu/a : Varpu/n
Arto : Arto/a : Arto/n
–Possessiivisuffiksin edellä on aina vahva aste, jos sen edellä ei ole
sijapäätettä.
lakki : laki/n : lakki/ni, lakki/si, lakki/nsa...
äiti : äidi/n : äiti/ni, äiti/si, äiti/nsä...
lääke : lääkkee/n : lääkkee/ni, lääkkee/si, lääkkee/nsä...
120
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Missä minun kelloni on?
Henkilöt: Ben, Hannu
BEN: Missä minun kelloni on? Hannu, tiedätkö sinä, missä minun kelloni
on?
HANNU: Se on sinun ranteessasi.
BEN: Ah, aivan oikein. Mutta missä minun lompakkoni on? Minä en
löydä sitä mistään.
HANNU: Ehkä se on sinun taskussasi.
BEN: Ei, se ei ole minun taskussani.
HANNU: No katso takin taskusta.
BEN (menee kaapille): Niin, ehkä... – Kyllä, täällä se on minun takkini
taskussa.
HANNU: Kaikki on siis hyvin.
BEN: Niin kai, mutta missä minun avaimeni on? Minä en löydä myöskään
sitä.
HANNU: Sinun avaimesi on tuossa pöydällä.
BEN: Kiitos. Nyt kaikki on hyvin.
HANNU: Mutta Ben, miksi sinä olet niin hermostunut?
BEN: Olenko minä hermostunut?
HANNU: Minusta sinä olet vähän hermostunut.
BEN No, kun minulla on tänään tapaaminen Jaanan kanssa.
HANNU: Mutta eihän se ole ensimmäinen kerta!
BEN: Mutta nyt minä menen hänen kotiinsa.
HANNU: Se on tietenkin vähän eri asia.
BEN: Ja siellä ovat myös hänen isänsä ja äitinsä.
HANNU: No mitä sitten?
BEN: He eivät puhu lainkaan englantia. Osaankohan minä puhua heidän
kanssansa suomea?
HANNU: Älä pelkää. Ei sinun tarvitse heidän kanssansa puhua. He katsovat
kuitenkin koko ajan vain televisiota.
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: lakki, 15 euroa > Tämän lakin hinta on 15 euroa.
1. takki, 85 euroa
2. paita, 12 euroa
3. hattu, 25 euroa
121
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
4. laukku, 20 euroa
5. matto, 500 euroa
6. lamppu, 75 euroa
7. kortti, 3 euroa
8. kartta, 10 euroa
9. kakku, 22 euroa
10. leipä, 2 euroa
HARJOITUS 2
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: Matti, kirja > Tämä on Matin kirja.
1. Pekka, kynä
2. Seppo, pyörä
3. Antti, pallo
4. tuo tyttö, kassi
5. tuo setä, koira
6. tuo täti, kissa
7. äiti, kello
8. herra Rokka, huone
HARJOITUS 3
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen genetiivillä.
MALLI: Tämä on __________ (Matti) auto. > Tämä on ___Matin___ auto.
1. ________________ _____________________ (Tuo tyttö) nimi on Liisa.
2. ________________ ___________________ (Tämä katu) nimi on
Puistokatu.
3. ________________ ________________ (Tämä lehti) hinta on viisi euroa.
4. Mikä ____________ ______________________ (tämä kaupunki) nimi on?
5. Hän on _______________ _____________________ (iso pankki) johtaja.
6. Mikä _______________ __________________ (tämä kenkä) koko on?
7. ____________ __________________ (Se asunto) vuokra on melko korkea.
8. A: Kenen poika sinä olet?
B: ____________________ (Isä) ja ___________________ (äiti).
122
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa
kysymyksiin.
ESIM: Mikä on __päivän__ vastakohta? > Se on yö.
1. Mikä on _____________________ (ilta) vastakohta?
2. Mikä on _____________________ (täti) vastakohta?
3. Mikä on _____________________ (tyttö) vastakohta?
4. Mikä on _____________________ (jalka) vastakohta?
5. Mikä on _____________________ (äiti) vastakohta?
6. Mikä on _____________________ (katto) vastakohta?
7. Mikä on _____________________ (alku) vastakohta?
8. Mikä on _____________________ (sota) vastakohta?
9. Mikä on _____________________ (selkä) vastakohta?
10. Mikä on ____________________ (mäki) vastakohta?
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen sopivalla lokaalisijalla.
MALLI: Kartta on _______________ (laukku) > Kartta on __laukussa__.
1. Kirja on ____________________________ (pöytä).
2. Äiti on _________________________________ (kauppa).
3. He ovat _____________________________ (ranta).
4. Me menemme perjantaina ________________________________ (mökki).
5. Mitä sinä teet ______________________________ (ilta)?
6. Perhonen lentää ___________________ (kukka) _____________________
(kukka).
7. Tule heti alas _____________________________ (katto)!
8. Minulla on vettä __________________________ (kenkä).
9. Bussi tulee _________________________ (pysäkki).
10. Hän vain makaa __________________________ (aurinko) aamusta iltaan.
HARJOITUS 6
Tee lauseita annetuista sanoista.
MALLI: Hän, olla, tämä, liike, johtaja > Hän on tämän liikkeen johtaja.
1. Hän, olla, tämä, tehdas, johtaja
2. Se, olla, tuo, asiakas, kassi
3. Minä, ei, muistaa, se, lääke, nimi
4. Tämä, olla, tuo, opas, kartta
5. Hän, olla, hyvin, rikas, perhe, lapsi
6. Voida, susi, olla, lammas, ystävä?
7. Mikä, Norja, kuningas, nimi, olla?
8. Tämä, kangas, väri, olla, hyvin, kaunis
123
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa
kysymyksiin.
MALLI: Mikä on ____ruman___ vastakohta? > Se on kaunis.
1. Mikä on _____________________ (iso) vastakohta?
2. Mikä on _____________________ (puhdas) vastakohta?
3. Mikä on _____________________ (rikas) vastakohta?
4. Mikä on _____________________ (helppo) vastakohta?
5. Mikä on _____________________ (halpa) vastakohta?
6. Mikä on _____________________ (lämmin) vastakohta?
7. Mikä on _____________________ (huono) vastakohta?
8. Mikä on _____________________ (hidas) vastakohta?
HARJOITUS 8
Tee lauseita annetuista sanoista.
1. Me, mennä, parveke
2. Minä, olla, reikä, hammas
3. Miksi, sinä, olla, sormus, varvas?
4. Me, voida, uida, hotelli, uima-allas
5. Me, saada, lehmä, maito, ja, lammas,
villa
HARJOITUS 9
Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa
kysymyksiin.
ESIM: Mikä on __aamun__ vastakohta? > Se on ilta.
1. Mikä on _____________________ (varvas) vastakohta?
2. Mikä on _____________________ (käsi) vastakohta?
3. Mikä on _____________________ (vesi) vastakohta?
4. Mikä on _____________________ (lattia) vastakohta?
5. Mikä on _____________________ (taide) vastakohta?
6. Mikä on _____________________ (ranne) vastakohta?
7. Mikä on _____________________ (lammas) vastakohta?
8. Mikä on _____________________ (sade) vastakohta?
6. Rikas, mies, olla, moni, ystävä
7. Hän, pitää, moderni, taide
8. Olla, sinä, kello, ranne?
9. Tuo, asukas, olla, kaksi, koira
10. Ruotsi, kuningas, olla, saksalainen,
vaimo
124
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 10
Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa
kysymyksiin.
1. Mikä on _____________________ (pitkä) vastakohta?
2. Mikä on _____________________ (laiska) vastakohta?
3. Mikä on _____________________ (uusi) vastakohta?
4. Mikä on _____________________ (korkea) vastakohta?
5. Mikä on _____________________ (kiltti) vastakohta?
6. Mikä on _____________________ (kapea) vastakohta?
7. Mikä on _____________________ (terve) vastakohta?
8. Mikä on _____________________ (vaikea) vastakohta?
9. Mikä on _____________________ (täysi) vastakohta?
10. Mikä on _____________________ (tuttu) vastakohta?
HARJOITUS 11
Tee lauseita annetuista sanoista.
1. Mikä, tuo, poika, nimi, olla?
2. Se, suku, historia, olla, hyvin, erikoinen
3. Tuo, olla, keittiö, ovi
4. Mikä, Kauko, sukunimi, olla?
5. Mikä, tuo, uusi, asukas, nimi, olla?
6. Suomi, lippu, risti, olla, sininen
7. Sika, lapsi, olla, porsas
8. Mikä, tämä, puku, hinta, olla?
9. Kirja, olla, lattia
10. Tämä, saippua, haju, olla, ihana
HARJOITUS 12
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen sopivalla lokaalisijalla.
MALLI: Hän on työssä _____________ _________________ (tuo tehdas).
> Hän on työssä ___tuossa____ ___tehtaassa_____.
1. Hän ei asu enää _________________________ _____________________
(tämä osoite).
2. Minusta on mukava kävellä _____________________________ (sade).
3. Mitä sinulla on _______________________________ (käsi)?
4. Auto on ___________________________ (silta).
5. Kesällä me syömme aina aamiaista ________________________ (parveke).
125
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
6. Meidän _______________________ ________________________
(uusi asunto) on neljä huonetta ja keittiö.
7. Kala ui ____________________________ (vesi).
8. Minä teen tätä samaa työtä __________________________ (vuosi)
___________________ (vuosi).
9. Aurinko nousee ______________________ (itä).
10. Heidän talonsa on _______________________ ____________________
(korkea mäki).
HARJOITUS 13
Vastaa kysymyksiin.
MALLI: Minkä maan pääkaupunki on Lontoo? >Se on Englannin pääkaupunki.
Käytä näitä maita: Eesti, Etelä-Afrikka, Hollanti, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kiina,
Kreikka, Marokko, Turkki, Uusi-Seelanti, Ruotsi
1. Minkä maan pääkaupunki on Ateena?
2. Minkä maan pääkaupunki on Ankara?
3. Minkä maan pääkaupunki on Reykjavik?
4. Minkä maan pääkaupunki on Tukholma?
5. Minkä maan pääkaupunki on Dublin?
6. Minkä maan pääkaupunki on Beijing?
7. Minkä maan pääkaupunki on Amsterdam?
8. Minkä maan pääkaupunki on Tallinna?
9. Minkä maan pääkaupunki on Wien?
10. Minkä maan pääkaupunki on Pretoria?
11. Minkä maan pääkaupunki on Wellington?
12. Minkä maan pääkaupunki on Rabat?
HARJOITUS 14
Tutki suomalaista kalenteria ja vastaa kysymyksiin.
ESIM. 1: Kenen nimipäivä on helmikuun 24. päivä? > Se on Matin päivä.
ESIM. 2: Kenen nimipäivä on maaliskuun 18. päivä? > Se on Alpon päivä.
1. Kenen nimipäivä on tammikuun 19. päivä?
2. Kenen nimipäivä on helmikuun 1. päivä?
3. Kenen nimipäivä on maaliskuun 21. päivä?
4. Kenen nimipäivä on huhtikuun 17. päivä?
5. Kenen nimipäivä on toukokuun 3. päivä?
6. Kenen nimipäivä on kesäkuun 10. päivä?
7. Kenen nimipäivä on heinäkuun 4. päivä?
126
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
8. Kenen nimipäivä on elokuun 15. päivä?
9. Kenen nimipäivä on syyskuun 1. päivä?
10. Kenen nimipäivä on lokakuun 16. päivä?
11. Kenen nimipäivä on marraskuun 27. päivä?
12. Kenen nimipäivä on joulukuun 25. päivä?
HARJOITUS 15
Käännä suomeksi.
1. The cat is sitting on a carpet.
2. They are in church.
3. She is a priest’s wife.
4. Are you in bed?
5. The bank is on the main street of the town.
6. Mother is in the kitchen.
7. What is the first day of the week?
8. What is the first month of the year?
9. They are standing on a bridge.
10. My mother’s name is Anna.
11. We live in a free country.
12. I like this music.
SANASTO
aamiainen breakfast
alku start, beginning
allas pool
asiakas customer
asukas inhabitant
asunto flat, apartment
Eesti Estonia
ensimmäinen first
eri different, separate
erikoinen special, peculiar
Etelä-Afrikka South Africa
haju smell
hermostunut nervous
hidas slow
historia history
ihana wonderful
Irlanti Irland
Islanti Iceland
itä east
Itävalta Austria
jalka foot, leg
juttu case, story
järki reason, brain
jäte waste, garbage
kakku cake
kalenteri calendar
kampa comb
katto roof, ceiling
kerta time, turn
1. koko size
2. koko whole
korkea high
laiska lazy
lamppu lamp
lehmä cow
liike motion; store
127
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
liikenne traffic
lippu flag; ticket
loppu end
lääke medicine
Marokko Morocco
matka trip, journey
moderni modern
nahka leather
nappi button
Norja Norway
olki straw
opas guide
pappi priest, pastor
parveke balcony
piispa bishop
porras stair, step
porsas pig
puhdas pure, clean
puku suit, dress
pysäkki stopping-place
rakas dear
ranne wrist
ranta shore, beach
reikä hole
rengas circle, tyre, wheel
risti cross
ruma ugly
Ruotsi Sweden
sade rain
saippua soap
serkku cousin
setä uncle
sika pig
silta bridge
sota war
suku/nimi family name
söpö cute
taide art
tapaaminen meeting, appointment
tehdas factory
tunne feeling, emotion
tupa hut
tupakka tobacco, cigarette
Turkki Turkey
tuttu familiar, acquainted
uima-allas swimming-pool
Uusi-Seelanti New Zealand
varvas toe
vasta/kohta opposite
villa wool
virta stream
vuokra rent
tarvita to need to, have to
enää anymore
-han (-hän) (enclitic particle)
kuitenkin however, anyway
lainkaan at all
myöskään either, nor
128
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 15
1. MONIKON NOMINATIIVI
Poja/t ovat ulkona.
Hervantaan menevät bussi/t 6, 20, 23 ja 30.
Kaupa/t ovat kiinni sunnuntaina.
Kenen nämä kirja/t ovat?
Mi/t/kä maa/t kuuluvat EU:hun?
–Monikon nominatiivin (perusmuodon) pääte on -t.
–Monikon pääte lisätään nominin vartaloon.
talo : talo/n : talo/t
ovi : ove/n : ove/t
huone : huonee/n : huonee/t
hevonen : hevose/n : hevose/t
sairas : sairaa/n : sairaa/t
kysymys : kysymykse/n : kysymykse/t
eläin : eläime/n : eläime/t
–kpt-vaihtelut: vokaaliloppuisilla nomineilla on monikon nominatiivissa
heikko aste, -e- ja konsonanttiloppuisilla nomineilla vahva aste.
pankki : panki/n : panki/t
pöytä : pöydä/n : pöydä/t
laki : lai/n : lai/t
lääke : lääkkee/n : lääkkee/t
tehdas : tehtaa/n : tehtaa/t
–Jos substantiivi on monikon nominatiivissa, myös adjektiivi, pronomini
tai numeraali sen edellä on monikon nominatiivissa.
kilti/t lapse/t iloise/t ihmise/t nuo poja/t kahde/t housu/t
–Kun subjekti on monikon nominatiivissa, myös verbi on monikossa.
Lapse/t leikki/vät pihalla.
Miehe/t mene/vät saunaan ja naise/t keittä/vät kahvia.
Suka/t ovat rikki.
129
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Monikon -t katoaa ennen possessiivisuffiksia.
Lapsi leikkii pihalla. Minun lapse/ni leikkii pihalla.
Lapse/t leikkivät pihalla. Minun lapse/ni leikkivät pihalla.
Kirja on tässä. Hänen kirja/nsa on tässä.
Kirja/t ovat tässä. Hänen kirja/nsa ovat tässä.
–Pronominien tämä, tuo ja se ja kysymyssanojen kuka ja mikä
monikkomuodot ovat epäsäännölliset.
tämä : nämä kuka : ke/t/kä
tuo : nuo mikä : mi/t/kä
se : ne
–Puhekielessä pronomineista käytetään usein lyhyempiä muotoja
“tää”, ”nää” ja ”toi”, ”noi”.
”Tää kirja on hyvä.”
”Lue nää kirja/t!”
–Puhekielessä verbi on usein yksikön 3. persoonassa, vaikka subjekti on
monikon nominatiivissa.
”Nää kengä/t on tosi hyvä/t.” ”Noi tytö/t katso/o tänne.”
–Sana moni : mone/t voi olla yksikössä tai monikossa.
Moni tyttö pelaa nykyisin jääkiekkoa.
Mone/t tytö/t pelaa/vat nykyisin jääkiekkoa.
–Sana kaikki on sekä yksikkö että monikko.
Miksi kaikki on niin vaikeaa?
Kaikki puhu/vat nykyisin englantia.
Kaikki huonee/t ovat täynnä.
ESIMERKKEJÄ
Ovet ovat lukossa ja ikkunat ovat kiinni.
Kirjat ovat pöydällä.
Kaikki bussit menevät Keskustorille.
Minä vien joka aamu lapset kouluun.
Tämän kaupan hinnat ovat melko korkeat.
”Toi tyttö on tosi hyvännäköinen!”
”Noi tytö/t katsovat tänne.”
130
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
2. POSSESSIIVISUFFIKSI -Vn
–Yksikön ja monikon 3. persoonan possessiivisuffiksi -nsa (-nsä) korvataan
usein suffiksilla -Vn. Tätä suffiksia voidaan käyttää inessiivissä ja
elatiivissa sekä kaikissa ulkolokaalisijoissa.
Hän on huonee/ssa/an. (tai: huonee/ssa/nsa)
Hän tulee huonee/sta/an. (tai: huonee/sta/nsa)
He ovat möki/llä/än. (tai: möki/llä/nsä)
He tulevat möki/ltä/än sunnuntaina. (tai: möki/ltä/nsä)
He menevät möki/lle/en taas perjantaina. (tai: möki/lle/nsä)
–Suffiksia -Vn voidaan käyttää myös partitiivissa, jos edellä ei ole pitkä
vokaali.
Hän rakastaa vain auto/a/an. (tai: auto/a/nsa)
Marja siivoaa huone/tta/an. (tai: huone/tta/nsa)
MUTTA: Hän etsii kenkä/ä/nsä. (EI: *kenkä/ä/än)
–Lisäksi possessiivisuffiksia -Vn voidaan käyttää essiivissä (-na/-nä),
translatiivissa (-kse-), abessiivissa (-tta/-ttä) ja komitatiivissa (-ne).
Sannan syntymäpäivä
Henkilöt: Äiti, Sanna
Sanna herää ja avaa silmänsä. Äiti seisoo sängyn vieressä ja hymyilee.
ÄITI: Hyvää huomenta, Sanna, ja hyvää syntymäpäivää!
SANNA: Huomenta, äiti. Olenko minä nyt neljä vuotta?
ÄITI: Olet. Sinä olet jo iso tyttö.
SANNA: Saanko minä tänään sitten kakkua?
ÄITI: Saat, mutta et vielä. Sitten vasta, kun vieraat tulevat.
SANNA: Tulevatko minun kaikki ystäväni tänään meille?
ÄITI: No, melkein kaikki. Ainakin Mari ja Jenna ja Laura ja Emma. Ja
Niemisen pojat.
SANNA: Tulevatko he nyt heti?
ÄITI: Ei, vasta kahdelta. Siihen on vielä monta tuntia. Mutta nouse nyt jo
ylös. Tässä on sinulle vaatteet.
131
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Myöhemmin päivällä.
SANNA: Tulevatko vieraat jo pian?
ÄITI: Aivan pian. Nyt me voimme laittaa kaikki astiat pöytään. Mutta ensin
sinun täytyy pestä kädet.
Sanna käy nopeasti kylpyhuoneessa.
SANNA: Nyt minulla on puhtaat kädet. Mitä minä voin tehdä?
ÄITI: Pane nämä lasit pöytään. Ja sitten lautaset ja lusikat.
SANNA: Mutta missä kakku on?
ÄITI: Se on vielä jääkaapissa.
SANNA: Onko siinä jo kynttilät?
ÄITI: Ei vielä, mutta me panemme siihen pian neljä kynttilää.
Puolen tunnin jälkeen.
ÄITI: Nyt kaikki on valmista. Mutta meidän täytyy kammata vielä sinun
hiuksesi.
SANNA (katsoo ikkunasta ulos): Hei, tuolta tytöt jo tulevat. Ja Esa ja Vesa.
Saammeko me nyt kakkua?
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Nainen istuu. > Naiset istuvat.
1. Lapsi leikkii. 5. Kissa nukkuu.
2. Tyttö laulaa. 6. Opettaja opettaa.
3. Kala ui. 7. Opiskelija opiskelee.
4. Lintu lentää. 8. Suomalainen puhuu suomea.
HARJOITUS 2
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Tuo tyttö tanssii kauniisti. > Nuo tytöt tanssivat kauniisti.
1. Tämä kirja maksaa paljon. 5. Kurssi alkaa maanantaina.
2. Tuo nainen puhuu ranskaa. 6. Kuka asuu Pispalassa?
3. Jussin kenkä on rikki. 7. Onko pankki auki tänään?
4. Eräs ystävä auttaa minua. 8. Onko vastaus oikein?
132
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Muuta lauseet monikkoon.
MALLI: Tuo tyttö tanssii kauniisti. > Nuo tytöt tanssivat kauniisti.
1. Miksi tuo poika itkee? 9. Mikä Euroopan maa ei kuulu
2. Tuleeko Villen ystävä huomenna? EU:hun?
3. Tuo mies puhuu hyvin suomea. 10. Kuka ymmärtää ranskaa?
4. Maksaako hyvä radio paljon? 11. Se tyttö ei ole nyt täällä.
5. Puhuuko suomalainen koira 12. Poika pelaa jääkiekkoa.
suomea? 13. Tähti loistaa taivaalla.
6. Kuka haluaa kahvia? 14. Pane ikkuna kiinni!
7. Mikä huone on sinun? 15. Tule tänne, rakas ystävä!
8. Hän ei ymmärrä minua. 16. Terve lapsi syö paljon.
HARJOITUS 4
Tee lauseita kuvista.
ESIM: Kassi on tuolilla. Kassit ovat tuolilla.
A B A B
1. 4.
A B A B
2. 5.
A B A B

6.
3.
133
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Muuta lauseet yksikköön.
MALLI: Nuo tytöt laulavat kauniisti. > Tuo tyttö laulaa kauniisti.
1. Nuo kirjat maksavat viisi euroa. 6. Mitkä vastaukset ovat väärin?
2. Ketkä asuvat tuossa huoneessa? 7. Viekää nämä kirjeet postiin!
3. Sanokaa ääneen nämä lauseet! 8. Kaupat ovat jo kiinni.
4. Nämä puhelimet ovat rikki. 9. Monet ihmiset vihaavat jazzia.
5. Ne kirjat ovat meidän. 10. Ne maat ovat Etelä-Euroopassa.
HARJOITUS 6
Muuta lauseet monikkoon ja negatiivisiksi.
MALLI: Poika menee ulos. > Pojat eivät mene ulos.
1. Mies katsoo televisiota. 5. Koira syö kalaa.
2. Poika tanssii. 6. Tyttö haluaa kakkua.
3. Virtanen asuu Oulussa. 7. Tietokone osaa puhua.
4. Lapsi juo kahvia. 8. Posti on auki tänään.
HARJOITUS 7
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Kaksi poikaa leikkii pihalla. > Pojat leikkivät pihalla.
1. Kaksi tyttöä istuu penkillä. 5. Kolme miestä korjaa autoa.
2. Kolme kissaa juo maitoa. 6. Neljä naista kuuntelee musiikkia.
3. Neljä lasta katselee televisiota. 7. Kaksi opiskelijaa nukkuu.
4. Kaksi poikaa lukee kirjaa. 8. Sata nuorta tanssii.
HARJOITUS 8
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: Pihalla on kaksi poikaa. (Leikkiä) > Pojat leikkivät.
1. Kuvassa on kaksi lintua. (Lentää)
2. Keittiössä on kaksi tyttöä. (Leipoa)
3. Jäällä on viisi poikaa. (Luistella)
4. Kurssilla on kaksikymmentä opiskelijaa. (Opiskella suomea)
5. Kuvassa on kaksi vauvaa. (Itkeä)
134
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
6. Huoneessa on kolme naista. (Katsella televisiota)
7. Veneessä on kaksi miestä. (Onkia)
8. Puistossa on kaksitoista lasta. (Leikkiä ja pelata)
HARJOITUS 9
Käännä suomeksi.
1. The children are in school.
2. Are the shops open today?
3. The books are on the floor.
4. These trousers are expensive.
5. Lock the doors!
6. My friends always help me.
7. All the men are at work.
8. These machines are out of order.
HARJOITUS 10
Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa alla olevista aiheista.
a) Minun tavallinen päiväni
b) Millainen minä olen?
HARJOITUS 11
Korvaa possessiivisuffiksi -nsa (-nsä) suffiksilla -Vn, jos se on mahdollista.
1. Hän puhuu aina vain työstänsä.
2. Perjantaina hän menee mökillensä.
3. Hänen poikansa nimi on Pentti.
4. Hän soittaa kotimaahansa.
5. Hänen mielestänsä Liisa on kaunis.
6. Tuo on hänen autonsa.
7. Hänen miehellänsä on oma firma.
8. Puhutko sinä hänen uudesta vai vanhasta vaimostansa?
9. Jokaisen täytyy istua omalle paikallensa!
10. Hän pitää koirastansa.
135
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 12
Täydennä lauseet possessiivisuffikseilla. Käytä 3. persoonassa
possessiivisuffiksia -Vn, jos se on mahdollista.
MALLI: Tässä on minun vaimo______. > Tässä on minun vaimoni .
1. Tuo on meidän talo______.
2. Kerro meille jotakin perheestä______.
3. Hänen ystävällä______ on oma vene.
4. Sinä istut minun tuolilla______.
5. Onko tämä hänen kirja______?
6. Mikä teidän puhelinnumero______ on?
7. Heidän talossa______ on punainen katto.
8. Minä en ymmärrä sinun kysymystä______.
9. Hänen kello______ on hänen ranteessa______.
10. Tiedätkö sinä heidän osoitetta______?
HARJOITUS 13
Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot?
a) halvat, b) alaasi, c) rakkaalleen, d) kiirettä, e) porollaan, f) ääntään,
g) pyyhkeet, h) suruunsa, i) kyyneleet, j) kollegaltaan
HARJOITUS 14
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
A: Kuinka paljon yksi lippu maksaa? A: Kuka tässä kuvassa on?
B: Yksi lippu on kuusi euroa. B: Se on Veikko.
A: Ai, se on melko kallis. A: Entä tässä sen alla?
B: Kuusi euroa on aivan normaali hinta. B: Siinä ovat Katja ja Taneli
A: No, saisinko sitten kaksi lippua. sekä heidän koiransa Rekku.
B: Ole hyvä. Se on yhteensä kaksitoista euroa.
136
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
ala area, domain,
profession, range
firma firm
hiukset hair
housut trousers
hyvän/näköinen good-looking
jazz jazz
jokainen every, everyone
jää/kiekko ice-hockey
kaikki all, every, everything
kollega colleague, associate
kynttilä candle
kyynel tear
lasi glass
lause sentence, clause
lautanen plate
lusikka spoon
maanantai Monday
normaali normal
penkki bench
poro reindeer
pyyhe towel
sunnuntai Sunday
suru sorrow
tieto/kone computer
vauva baby
avata to open
kammata to comb
korjata to repair, fix
kuunnella to listen
laittaa to make, lay, put
leipoa to bake
loistaa to shine
onkia to angle, fish
pelata to play
vihata to hate
ymmärtää to understand
ainakin at least
alla under, below, beneath
auki open
huomenta (good) morning
kauniisti beautifully
kiinni closed, fast
myöhemmin later
nykyisin nowadays
sekä and
tuolta there
täynnä full
ulkona by the side of
väärin wrong
yhteensä in all, in total,
altogether
ääneen aloud
137
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 16
VERBIEN kpt-VAIHTELUT
(=Astevaihtelu)
–Myös verbeissä tapahtuu ns. kpt-vaihteluita, joissa konsonantin tai
konsonanttijonon vahva aste vaihtelee heikon asteen kanssa.
nukku/a : nuku/n aiko/a : aio/n
tappa/a : tapa/n kylpeä : kylve/n
otta/a : ota/n huuta/a : huuda/n
–kpt-vaihteluita tapahtuu verbityypeissä 2, 3a, 4a ja 4c.
a) Verbityyppi 2
–Vaihteluita tapahtuu niissä verbityypin 2 verbeissä, joiden
infinitiivivartalon viimeisen tavun alussa on k, p tai t.
–Verbityypissä 2 on vahva aste perusmuodossa
sekä yksikön ja monikon 3. persoonassa.
–1. ja 2. persoonassa on aina heikko aste sekä yksikössä että monikossa.
liikku/a : liiku/n leipo/a : leivo/n
liiku/t leivo/t
liikku/u leipo/o
liiku/mme leivo/mme
liiku/tte leivo/tte
liikku/vat leipo/vat
tappa/a : _______________ saapu/a : _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
_______________ _______________
138
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Tärkeimmät verbien vaihtelutyypit näkyvät alla olevasta taulukosta.
kk : k nukku/a : nuku/n
pp : p tappa/a : tapa/n
tt : t otta/a : ota/n
k : - luke/a : lue/n
nk |Ƨk| : ng |ƧƧ| onki,a |oƧkia| : ongi,n |oƧƧin|
p : v leipo/a : leivo/n
mp : mm ampu/a : ammu/n
t : d huuta/a : huuda/n
lt : ll viheltä/ä : vihellä/n
rt : rr kerto/a : kerro/n
nt : nn anta/a : anna/n
b) Verbityypit 3a, 4a ja 4c
–kpt-vaihteluita tapahtuu niissä verbityyppien 3a, 4a ja 4c verbeissä,
joiden infinitiivivartalon viimeisen tavun alussa on k, p tai t tai sitä
vastaava heikko aste.
–Verbityypeissä 3a, 4a ja 4c on heikko aste perusmuodossa mutta vahva
aste kaikissa persoonamuodoissa.
ajatel/la : ajattele/n paka/ta : pakkaa/n
ajattele/t pakkaa/t
ajattele/e pakkaa
ajattele/mme pakkaa/mme
ajattele/tte pakkaa/tte
ajattele/vat pakkaa/vat

pae/ta : pakene/n
pakene/t
pakene/e
pakene/mme
pakene/tte
pakene/vat
139
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
esitel/lä : ________________ haka/ta : _______________
________________ _______________
________________ _______________
________________ _______________
________________ _______________
________________ _______________
kye/tä : ________________
________________
________________
________________
________________
________________
–Verbityypeissä 3a, 4a ja 4c vaihtelut tapahtuvat siis takaperoisesti.
k : kk paka/ta : pakkaa/n
p : pp siepa/ta : sieppaa/n
t : tt mita/ta : mittaa/n
- : k maa/ta : makaa/n
ng |ƧƧ| : nk |Ƨk| hanga,ta |haƧƧata| : hankaa/n
|haƧkaan|
v : p tava/ta : tapaa/n
mm : mp kamma/ta : kampaa/n
d : t kado/ta : katoa/n
ll : lt valla/ta : valtaa/n
rr : rt verra/ta : vertaa/n
nn : nt rynnä/tä : ryntää/n
c) Lisähuomautuksia
–k:n vaihtelussa on lisäksi erikoistyyppi k:j.
sulke/a : sulje/n
särke/ä : särje/n
–Kombinaatiot sk, sp, st ja tk eivät ole kpt-vaihteluiden alaisia.
laske/a : laske/n
vispa/ta : vispaa/n
muista/a : muista/n
itke/ä : itke/n
140
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
–Verbit tehdä ja nähdä ovat osittain epäsäännöllisiä.
teh/dä: tee/n tee/mme näh/dä : näe/n näe/mme
tee/t tee/tte näe/t näe/tte
teke/e teke/vät näke/e näke/vät
–Verbityypin 2 negatiivisessa muodossa on aina heikko aste, verbityypeissä
3a, 4a ja 4c vahva aste.
nukku/a : en (et, ei...) nuku
tappa/a : en (et, ei...) tapa
otta/a : en (et, ei...) ota
kerto/a : en (et, ei...) kerro
ajatel/la : en (et, ei...) ajattele
paka/ta : en (et, ei...) pakkaa
vaie/ta : en (et, ei...) vaikene
–Verbityypin 2 yksikön 2. persoonan imperatiivissa on aina heikko aste,
verbityypeissä 3a, 4a ja 4c vahva aste. Monikon 2. persoonan
imperatiivissa on aina sama aste kuin perusmuodossa.
nukku/a : nuku/t : nuku! : nukku/kaa!
tappa/a : tapa/t : tapa! : tappa/kaa!
otta/a : ota/t : ota! : otta/kaa!
kerto/a : kerro/t : kerro ! : kerto/kaa!
ajatel/la : ajattele/t : ajattele! : ajatel/kaa!
paka/ta : pakkaa/t : pakkaa! : paka/tkaa!
vaie/ta : vaikene/t : vaikene! : vaie/tkaa!
141
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Sanna leipoo
Henkilöt: Äiti, Sanna
Sanna ja äiti ovat keittiössä. Äiti leipoo ja Sanna piirtää.
SANNA: Mitä sinä leivot, äiti?
ÄITI: Minä leivon pullaa.
SANNA: Saanko minäkin leipoa?
ÄITI: Saat sinä, jos sinä haluat.
Niin myös Sanna alkaa leipoa.
SANNA: Eikö ole kiva, äiti, kun minä autan sinua?
ÄITI: Tietenkin se on kiva.
SANNA (näyttää pullaansa): Tämä pulla on isälle. Tykkääkö isä pullasta?
ÄITI: Kyllä tykkää, ainakin tuosta pullasta.
SANNA: Tykkääkö isä minusta?
ÄITI: Aivan varmasti tykkää.
SANNA: Tykkäätkö sinä, äiti, isästä?
ÄITI: Tykkään minä – melkein aina.
142
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Hän lukee lehteä. > Minä luen lehteä.
1. Hän auttaa sinua.
2. Hän leipoo leipää.
3. Hän kirjoittaa kirjettä.
HARJOITUS 2
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Minä otan kahvia. > Hän ottaa kahvia.
1. Minä odotan sinua.
2. Minä opetan teitä.
3. Minä kerron jotakin Suomesta.
HARJOITUS 3
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: He oppivat nopeasti. > Me opimme nopeasti.
1. He kylpevät.
2. He ymmärtävät suomea.
3. He piirtävät.
HARJOITUS 4
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Me nukumme. > He nukkuvat.
1. Me yritämme auttaa teitä.
2. Me aiomme lähteä pois.
3. Me vihellämme.
4. Hän muuttaa Ouluun.
5. Hän antaa anteeksi.
6. Hän laittaa ruokaa.
4. Minä hiihdän.
5. Minä soitan kitaraa.
6. Minä ammun.
4. He viihtyvät täällä.
5. He lentävät Kanadaan.
6. He lähtevät pois.
4. Me alamme opiskella suomea.
5. Me huudamme.
6. Me silitämme.
143
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Hän ajattelee sitä. > Minä ajattelen sitä.
1. Hän lepää.
2. Hän näyttelee Romeota.
3. Hän pakkaa.
HARJOITUS 6
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Hän keittää kahvia. > Minä keitän kahvia.
1. Hän ottaa kahvia. 6. Hän valehtelee.
2. Hän käyttää kermaa. 7. Hän polttaa tupakkaa.
3. Hän uskoo sinua. 8. Hän rakastaa sinua.
4. Hän kättelee heitä. 9. Hän luistelee.
5. Hän saapuu huomenna. 10. Hän viheltää.
HARJOITUS 7
Taivuta alla olevat verbit eri persoonissa.
a) tietää, b) riidellä, c) potkia, d) huutaa, e) tuntea, f) löytää, g) tutkia, h) heittää,
i) kaatua
HARJOITUS 8
Täydennä lauseet suluissa annettujen verbien negatiivisella muodolla.
MALLI: Hän _____ _________________ (puhua) suomea.
> Hän __ei__ __puhu__ suomea.
1. Minä _____ ____________________ (puhua) suomea.
2. Hän _____ ____________________ (ymmärtää) latinaa.
3. Te _____ ____________________ (voida) tulla tänne.
4. Minä _____ ____________________ (ostaa) mitään.
5. Me _____ ____________________ (lähteä) vielä.
6. Sinä _____ ____________________ (muistaa) mitään.
7. Me _____ ____________________ (unohtaa) sinua.
8. Te _____ ____________________ (yrittää) tarpeeksi.
4. Hän kuuntelee musiikkia.
5. Hän pelkää sinua.
6. Hän kampaa tukkaa.
144
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Hän puhuu suomea. > Hän ei puhu suomea.
1. Hän nukkuu. 5. Minä poltan tupakkaa.
2. He viihtyvät täällä. 6. Hän kertoo minulle työstään.
3. Minä hiihdän usein. 7. He ymmärtävät suomea.
4. Hän pitää minusta. 8. Minä otan kahvia.
HARJOITUS 10
Täydennä lauseet suluissa annettujen verbien negatiivisella muodolla.
1. Sinä _____ ____________________ (saada) nauraa.
2. Hän _____ ____________________ (kuulla) mitään.
3. Te _____ ____________________ (kuunnella) minua.
4. He _____ ____________________ (välittää) mistään.
5. Minä _____ ____________________ (jaksaa) enää.
6. Hän _____ ____________________ (nähdä) sinua.
7. Me _____ ____________________ (uskoa) teitä.
8. Miksi sinä _____ ______________________ (soittaa) minulle?
9. Hän _____ ____________________ (levätä) koskaan.
10. Täällä _____ ______________________ (tapahtua) mitään.
HARJOITUS 11
Muuta lauseet yksikön positiiviseen imperatiiviin mallin mukaan.
MALLI: Hän nukkuu jo. > Nuku sinäkin!
1. Hän ottaa kahvia.
2. Hän lukee lehteä.
3. Hän kirjoittaa kirjettä.
4. Hän lepää.
5. Hän lähtee kotiin.
HARJOITUS 12
Muuta harjoituksen 11 lauseet monikon imperatiiviin mallin mukaan.
MALLI: Hän nukkuu jo. > Nukkukaa tekin!
6. Hän piirtää.
7. Hän auttaa minua.
8. Hän leikkii nukella.
9. Hän kuuntelee musiikkia.
10. Hän ajattelee asiaa.
145
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 13
Muuta lauseet yksikön negatiiviseen imperatiiviin mallin mukaan.
MALLI: Hän puhuu englantia. > Älä puhu englantia!
1. Hän lähtee pois.
2. Hän lukee lehteä.
3. Hän huutaa.
4. Hän odottaa minua.
5. Hän liikkuu.
6. Hän kirjoittaa minulle.
HARJOITUS 14
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
A: Minä en saa tätä ovea auki. A: Tiedätkö sinä, kuka tuo mies on?
B: Ehkä sinulla on väärä avain. B: En tiedä, aivan outo minulle.
A: Ei, kyllä tämä on oikea avain. A: Ehkä hän on meidän uusi naapurimme.
B: No, ehkä se on väärä ovi. B: Voi olla.
HARJOITUS 15
Käännä suomeksi.
1. I am not sleeping.
2. I intend to study Finnish!
3. What will you do tomorrow?
4. What are you thinking about?
7. Hän ajattelee sitä.
8. Hän kuuntelee meitä.
9. Hän valehtelee minulle.
10. Hän pelkää minua.
11. Hän vaikenee.
12. Hän tekee niin.
5. He is baking bread.
6. Shoot!
7. Whistle!
8. Comb your hair!
146
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
kiva nice
outo strange, stranger, odd,
peculiar
pulla white coffee bread
väärä wrong
ajatella to think
ampua to shoot
esitellä to introduce
hakata to beat, hit
hangata to rub
heittää to throw
huutaa to shout
jaksaa to have strenght
enought to; can
kadota to disappear
kyetä to be able to
kylpeä to bathe
kätellä to shake hands
levätä to rest
liikkua to move
mitata to measure
nukkua to sleep
näytellä to act, play
pakata to pack
piirtää to draw
polttaa to smoke, burn
potkia to kick (frequently)
riidellä to quarrel, argue
rynnätä to rush
saapua to arrive
siepata to snatch
silittää to iron; to smooth
sulkea to close
särkeä to break, smash
tapahtua to happen
tappaa to kill
tuntea to feel, know (somebody)
tutkia to study, investigate
tykätä to like
vaieta to be quiet
valehdella to lie, tell lies
vallata to occupy, capture
verrata to compare
viheltää to whistle
vispata to whisk
yrittää to try, attempt
aina always
tarpeeksi enough,
sufficiently
147
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 17
1. JAOLLISET JA JAOTTOMAT SANAT
–Kysymyssana mikä on nominatiivissa, jos kysyttävä asia on jaoton, mutta
partitiivimuodossa mi/tä, jos kysyttävä asia on jaollinen. Vastaavasti
väitelauseessa substantiivi on nominatiivissa tai partitiivissa.
A: Mikä tuo on? A: Mi/tä tuo on?
B: Se on sanakirja. B: Se on paperi/a.
A: Mikä se on? A: Mi/tä se on?
B: Tämä on appelsiini. B: Tämä on mehu/a.
–Jos subjekti on jaoton sana, adjektiivipredikatiivi on nominatiivissa.
Tämä sanakirja on hyvä.
Tämä auto on kallis.
Talo on punainen.
–Jos subjekti on jaollinen sana, adjektiivipredikatiivi on partitiivissa.
Tämä kahvi on hyvä/ä.
Tämä viini on kallis/ta.
Veri on punais/ta.
–Kysymyssana millainen on samalla tavalla nominatiivissa tai
partitiivimuodossa millais/ta.
A: Millainen se kirja on? A: Millais/ta se keitto on?
B: Tämä on hyvä. B: Tämä on hyvä/ä.
–Partitiivia käytetään myös paljoutta ilmaisevien sanojen jälkeen.
lasi vet/tä
iso kuppi kahvi/a
vähän musiikki/a
paljon työ/tä
148
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
2. MODAALIVERBIT täytyä, pitää
JA tarvita
–Modaaliverbit täytyä ja pitää ilmaisevat välttämättömyyttä. Ne esiintyvät
aina yksikön 3. persoonassa ja niiden subjekti on genetiivissä.
Minu/n täytyy lähteä.
Häne/n täytyy lukea tenttiin.
Jussi/n ja Mati/n täytyy ostaa Liisalle lahja.
Sinu/n täytyy auttaa minua.
Häne/n täytyy mennä työhön.
Täytyy/kö sinu/n jo lähteä?
Miehe/n täytyy tehdä, mitä miehe/n täytyy tehdä.
Minu/n pitää soittaa Liisalle.
Sinu/n pitää pyytää minulta anteeksi!
Jussi/n pitää auttaa äitiä.
Johtaja/n pitää puhua tästä asiasta hänelle.
–Samoin modaaliverbi tarvita ilmaisee välttämättömyyttä. Se kuitenkin
esiintyy yleensä negatiivisissa lauseissa. Myös se on aina yksikön
3. persoonassa ja sen subjekti on genetiivissä.
Sinu/n ei tarvitse tulla, jos sinä et halua.
Onneksi mei/dän ei tarvitse nousta huomenna aikaisin.
Sinu/n ei tarvitse tehdä mitään.
A: Pitää/kö minu/n lähteä, kun hän tulee? B: Ei tarvitse.
Sinun ei pidä kertoa tästä hänelle.
= Sinä et saa kertoa tästä hänelle.
–Puhekielessä verbistä tarvita käytetään usein muotoja ”tarttea” ja
”tarvia”.
”Mun ei tartte tehdä mitään, jos mä en halua!”
”Sun ei tarvi lähteä.”
149
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Ben syö ravintolassa
Henkilöt: Ben, Tarjoilija
Ben on ravintolassa. Hän aikoo syödä ja juoda jotakin. Tarjoilija tulee.
TARJOILIJA: Hyvää päivää! Tässä olisi meidän ruokalistamme, ole hyvä.
BEN: Kiitos.
TARJOILIJA: Katsele sitä vain rauhassa. Minä tulen pian.
Vähän myöhemmin.
TARJOILIJA: No, joko sinä tiedät, mitä sinä otat?
BEN: Kyllä, ensin jotakin alkuruokaa. Minä luulen, että minä otan
salaattia. Millaista tämä kreikkalainen salaatti on?
TARJOILIJA: Siinä on kurkkua, tomaattia ja fetajuustoa.
BEN: Hyvä, minä otan sitä.
TARJOILIJA: Selvä, sitten pääruoka.
BEN: Minä otan kanaa ja sen kanssa riisiä.
TARJOILIJA: Siis kanaa ja riisiä. Ja mitä sinä juot?
BEN: Olutta, kiitos.
TARJOILIJA: Millaista olutta sinä haluat?
BEN: Onko teillä englantilaista olutta?
TARJOILIJA: Valitettavasti ei. Meillä on vain suomalaista olutta.
BEN: No sitten vain jotakin hyvää suomalaista olutta.
TARJOILIJA: Siis pullo olutta. Entä jälkiruoka, otatko sinä jälkiruokaa?
BEN: Ei kiitos, mutta minä otan sitten vielä kahvia.
TARJOILIJA: Iso vai pieni kuppi?
BEN: Iso, ei kermaa eikä sokeria.
TARJOILIJA: Siis iso kuppi kahvia. Selvä on.
Taas myöhemmin.
BEN: Tarjoilija! Lasku, kiitos!
TARJOILIJA: Kahdeksantoista euroa viisikymmentä senttiä.
BEN: Voinko minä maksaa pankkikortilla?
TARJOILIJA: Kyllä vain.
Ben maksaa ja lähtee.
BEN: Näkemiin.
TARJOILIJA: Näkemiin. Ja tervetuloa uudelleen!
150
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen perusmuodolla tai partitiivilla.
MALLI 1: Tämä on ________________ (kuppi). > Tämä on kuppi .
MALLI 2: Tämä on ________________ (kahvi). > Tämä on kahvia .
1. Tämä on _________________________ (lautanen).
2. Tämä on _________________________ (keitto).
3. Tämä on _________________________ (tabletti).
4. Tämä on _________________________ (lääke).
5. Tämä on _________________________ (Suomi).
6. Tämä on _________________________ (suomi).
7. Tämä on _________________________ (laulu).
8. Tämä on _________________________ (musiikki).
9. Tämä on _________________________ (pihvi).
10. Tämä on _________________________ (liha).
11. Tämä on _________________________ (rakkaus).
12. Tämä on _________________________ (rakkaustarina).
HARJOITUS 2
Tee lauseita mallin mukaan. Käytä verbiä syödä tai juoda.
MALLI: Minä, kala, liha > Minä syön kalaa mutta en lihaa.
1. Minä, kalakeitto, tomaattikeitto 5. Hän, leipä, pulla
2. Hän, suklaa, jäätelö 6. Liisa, margariini, voi
3. Minä, tee, kahvi 7. Minä, viini, olut
4. Me, juusto, makkara 8. Sinä, makaroni, riisi
HARJOITUS 3
Tee lauseita mallin mukaan.
MALLI: Paljonko kahvi maksaa? > Minä otan kahvia.
1. Paljonko jäätelö maksaa?
2. Paljonko kiinalainen tee maksaa?
3. Paljonko kaakao maksaa?
4. Paljonko samppanja maksaa?
5. Paljonko tuo ulkomaalainen olut maksaa?
6. Paljonko tämä ranskalainen viini maksaa?
7. Paljonko tämä venäläinen suklaa maksaa?
8. Paljonko jälkiruoka maksaa?
151
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 4
Täydennä kysymykset perusmuodolla millainen tai partitiivilla millaista ja vastaa
kysymykseen adjektiivin pehmeä perusmuodolla tai partitiivilla.
1. _________________ se sänky on? Tämä sänky on _________________.
2. _________________ se muna on? Tämä muna on _________________.
3. _________________ se suklaa on? Tämä suklaa on _______________.
4. _________________ se kynä on? Tämä kynä on ______________.
5. _________________ se voi on? Tämä voi on _________________.
6. _________________ se tyyny on? Tämä tyyny on ________________.
7. _________________ se pallo on? Tämä pallo on ________________.
8. _________________ se lumi on? Tämä lumi on _________________.
9. _________________ se paita on? Tämä paita on _________________.
10. _______________ se materiaali on? Tämä materiaali on ______________.
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet suluissa annetun adjektiivin perusmuodolla tai partitiivilla.
1. Minun koirani on _________________________ (viisas).
2. Sibeliuksen musiikki on __________________________ (kaunis).
3. Meidän naapurimme on _________________________ (kiva).
4. Tämä salaatti on _________________________ (hyvä).
5. Minun lasini on _________________________ (tyhjä).
6. Talvi on ________________________ (kylmä).
7. Sinun kysymyksesi on _______________________ (vaikea).
8. Tuoli on ___________________________ (matala).
9. Kaakao on __________________________ (kuuma).
10.Teidän asuntonne on hyvin ______________________________ (valoisa).
11. Lasku on ______________________________ (iso).
12. Bensiini on ______________________________ (kallis).
13. Yö on __________________________ (pimeä).
14. Sänky on ____________________________ (kova).
15. Tämä lääke on _________________________ (paha).
152
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 6
Vastaa kysymyksiin.
1. Mitä jäästä tulee, kun se sulaa?
2. Mitä talvella sataa?
3. Mitä vedestä tulee, kun se jäätyy?
4. Mitä sinä näet yöllä?
5. Mitä Suomi vie eniten?
6. Mitä The Rolling Stones soittaa?
HARJOITUS 7
Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla.
TAPAAMINEN RUOKALASSA
A: Hei! Onko tässä _____________________ (vapaa)?
B: Hei! On kyllä, istu alas vain.
A: Kiitos. Siellä on kamalan __________________ (kylmä) ilma.
B: Niin on, mutta onhan nyt jo marraskuu.
A: Niin se aika rientää. Mutta _______________ (mikä) sinä syöt?
B: _________________ (Kalakeitto). Tämä on oikein _____________ (hyvä).
A: ______________ _______________ (Mikä kala) se on?
B: _______________ (Lohi). Ota sinäkin _______________ (tämä)!
A: Minä luulen, että minä otan vain ________________ (salaatti). Täällä on
oikein ___________ _______________ (hyvä salaatti). Ja _______ (se)
kanssa minä otan _______________ (olut).
B: Sinä et saa _________________ (olut) täällä.
A: Niinkö? ____________ (Mikä) sinulla sitten on __________ ___________
(tuo lasi)?
B: _______ (Se) on __________________ (kotikalja).
A: Minä otan ___________ (se) sitten.
HARJOITUS 8
Vastaa kysymyksiin.
1. Minkäväristä lumi on?
2. Minkäväristä veri on?
3. Minkäväristä suklaa on?
4. Minkäväristä ruoho on?
5. Minkäväristä voi on?
6. Minkäväristä öljy on?
153
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Kirjoita, mitä asiakas sanoo.
RAVINTOLASSA
A=asiakas
T=tarjoilija
A: Päivää.
T: Hyvää päivää! Tässä on ruokalista.
A:
T: Mitä Te juotte?
A:
T: Valitettavasti meillä ei ole viiniä, mutta olutta meillä kyllä on.
A:
T: Hyvä, siis pullo olutta. Mitä alkuruokaa Te otatte?
A:
T: Ikävä kyllä meillä ei ole salaattia enää. Mutta meidän tomaattikeittomme on
oikein hyvää.
A:
T: Siis tomaattikeittoa. Entä pääruoka?
A:
T: Olen pahoillani, mutta meillä ei ole spagettia tänään. Mutta kalaa meillä kyllä
on.
A:
T: Siis yksi annos kalaa. Sitten jälkiruoka?
A:
T: Minä pahoittelen syvästi mutta meillä ei ole jäätelöä.
A:
T: Meillä ei ole myöskään teetä. Mutta minä voin suositella meidän kahviamme.
A:
T: Siis pieni kuppi kahvia.
A:
T: Tietenkin meillä on kermaa. Tämähän on ravintola!
Myöhemmin.
T: Laskunne, olkaa hyvä. Kaksikymmentäviisi euroa viisikymmentä senttiä.
A:
HARJOITUS 10
Käännä suomeksi.
1. It is blood. 5. This meat is too salty.
2. This wine is too dry. 6. How is the soup?
3. My car is red. 7. May I have some tea?
4. The water in this river is almost green. 8. This cheese is Finnish.
154
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 11
Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla.
KIRJASTOSSA
A: Terve!
B: Terve, terve!
A: _____________ (Mikä) sinä luet?
B: Tämä on eräs historiankirja.
A: Mistä se kertoo?
B: Tämä kertoo ________________________ ________________________
(ensimmäinen maailmansota). Tämä on oikein _______________________
_________________________ (kiinnostava kirja).
A: Niinkö? Onko historia sinusta todella _______________________
(kiinnostava)?
B: Kyllä on, ja myös __________________________ (jännittävä).
HARJOITUS 12
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Ole hiljaa, Pekka! > Pekan täytyy olla hiljaa.
1. Tule kotiin, Liisa!
2. Soita Maijalle, Ville!
3. Avaa televisio, Jussi!
4. Syö nopeasti, Esko!
5. Pysy kotona, Matti!
6. Ajattele asiaa, Harri!
HARJOITUS 13
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Olkaa hiljaa! > Teidän pitää olla hiljaa.
1. Puhukaa hitaasti!
2. Menkää kotiin!
3. Ottakaa lakki pois päästä!
4. Laulakaa Maamme-laulu!
5. Tanssikaa tangoa!
6. Yrittäkää kovemmin!
155
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 14
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Minä haluan nukkua. > Minun täytyy nukkua.
1. Minä haluan mennä kotiin.
2. Me haluamme syödä.
3. Jussi haluaa lähteä heti.
4. Marja haluaa opiskella kreikkaa.
5. Matti haluaa jäädä kotiin.
6. Minä haluan sanoa, mitä minä tiedän.
HARJOITUS 15
Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.
MALLI: Pitääkö minun lähteä? > Ei, sinun ei tarvitse lähteä.
1. Pitääkö minun tulla kotiin?
2. Pitääkö minun opiskella ruotsia?
3. Pitääkö Jussin mennä työhön?
4. Pitääkö meidän auttaa sinua?
HARJOITUS 16
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Älä mene sinne! > Sinun ei pidä mennä sinne.
1. Älä kerro tätä kenellekään!
2. Älä pelkää minua!
3. Älä harkitse liian kauan!
HARJOITUS 17
Muuta lauseet mallin mukaan.
MALLI: Sinä et saa valehdella. > Sinun ei pidä valehdella.
1. Sinä et saa sanoa noin.
2. Sinä et saa soittaa hänelle.
3. Sinä et saa ajatella mitään sellaista.
4. Sinä et saa nauraa.
5. Sinä et saa kysyä mitään.
6. Sinä et saa mennä sinne enää.
5. Pitääkö sinun lukea tenttiin?
6. Pitääkö minun mennä ulos?
7. Pitääkö heidän palata takaisin?
8. Pitääkö meidän odottaa sinua?
4. Älä häiritse heitä!
5. Älä unohda mitään!
6. Älä kuuntele meitä!
156
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 18
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
A: Joko sinä lähdet? A: Voisitko sinä auttaa minua?
B: Kyllä minun täytyy, sillä minulla on B: Hetkinen vain, aivan pian.
tänään vielä espanjan tunti. A: Mutta minä tarvitsen apua nyt
A: Miksi sinä opiskelet espanjaa? heti.
B: Siksi, että minä aion matkustaa B: Hyvä on. Miten minä voin auttaa
kesällä Espanjaan. sinua?
157
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
annos portion
apu help, aid
appelsiini orange
bensiini gasoline, benzine
espanja Spanish
Espanja Spain
hetkinen moment
ilma air, weather
jälki/ruoka sweet, dessert
kaakao cocoa
kalja beer
kamala terrible
kiinnostava interesting
kova hard, tough
kreikka Greek
kurkku throat; cucumber
lasku bill, note
laulu song
liha meat
lista list
maailma world
makaroni macaroni
margariini margarine
marras/kuu November
matala low, shallow
minkä/värinen which colour
muna egg
paperi paper
pehmeä soft
pihvi steak
pimeä dark
rakkaus love
rauha peace
ruoho grass
ruoka/lista menu
salaatti salad
samppanja champagne
sellainen such, that kind of
spagetti spaghetti
tabletti tablet
tango tango
tarina story
tarjoilija waiter, waitress
tomaatti tomato
tunti hour, lesson
tyhjä empty
tyyny pillow
valoisa light, well-lighted
öljy oil
jäätyä to freeze
pahoitella to regret
pitää to have to; must
pysyä to stay, remain
pyytää to ask, beg
rientää to hurry, hasten
sataa to rain
suositella to recommend
eniten most
kauan long, a long time
onneksi fortunately
(olla)
pahoilla/nsa to be sorry
kovemmin harder
näkemiin goodbye, bye
päivää hello
siksi therefore, for the
reason
sillä for, therefore,
because
syvästi deeply
taas again
uudelleen anew, again
valitettavasti unfortunately
158
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 18
1. EKSISTENTIAALILAUSE
Pöydällä on kuppi.
Kupissa on kahvi/a.
–Positiivisessa eksistentiaalilausessa verbinä on on, negatiivisessa
eksistentiaalilauseessa ei ole.
–Jos positiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on jaoton, se on
nominatiivissa.
Sohvalla on kirja. Autotallissa on auto.
–Jos positiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on jaollinen, se on
partitiivissa.
Lasissa on olut/ta. Lattialla on vet/tä.
–Negatiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on yleensä partitiivissa.
Sohvalla ei ole kirja/a. Autotallissa ei ole auto/a. Lasissa ei ole olut/ta.
MUTTA: Pöydällä ei ole lautanen vaan kuppi.
–Kysymyksessä käytetään yleensä partitiivia.
On/ko pihalla auto/a?
On/ko jääkaapissa olut/ta?
On/ko pöydällä kuppi/a?
–Eksistentiaalilauseen subjekti on epämääräinen eli indefiniittinen.
–Jos subjekti on määräinen eli definiittinen, käytetään normaalilausetta.
Kuppi on pöydällä.
Kuppi ei ole pöydällä.
Olut on jääkaapissa.
Olut ei ole jääkaapissa.
Onko kirja pöydällä vai tuolilla?
Pöydällä ei ole kuppi/a.
Kupissa ei ole kahvi/a.
159
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
2. POSSESSIIVIRAKENNE
Villellä on sanakirja.
Minulla on raha/a.
–Positiivisessa possessiivirakenteessa verbinä on on, negatiivisessa
possessiivirakenteessa ei ole.
–Positiivisessa possessiivirakenteessa jaoton sana on nominatiivissa,
jaollinen partitiivissa.
Matilla on uusi auto. Minulla on punaviini/ä.
–Negatiivisessa possessiivirakenteessa käytetään yleensä partitiivia.
Minulla ei ole televisio/ta. Meillä ei ole maito/a.
MUTTA: Minulla ei ole kitara vaan viulu.
–Kysymyksessä käytetään yleensä partitiivia.
On/ko sinulla auto/a? On/ko sinulla raha/a? On/ko heillä ruoka/a?
MUTTA: Onko kirja sinulla vai Matilla?
–Tilaa ilmaisevissa lauseissa ei yleensä käytetä partitiivia negatiivisessa
muodossakaan.
Minulla on kylmä / nälkä / yskä / koti-ikävä.
Minulla ei ole kylmä / nälkä / yskä / koti-ikävä.
MUTTA: Minulla on / ei ole kuume/tta.
–Osa–kokonaisuussuhde ilmaistaan yleensä inessiivisellä
eksistentiaalilauseella.
Talossa on isot ikkunat. Talolla on erikoinen historia.
Suomessa on paljon metsää. Suomella on vahva armeija.
Suomen kielessä on 15 sijamuotoa. Suomen kielellä on viisimiljoonaa
Kirjassa on yli kaksisataa sivua. puhujaa.
Kirjalla on hauska nimi.
Hänellä ei ole koti/a.
Heillä ei ole ruoka/a.
160
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Miksi minulla ei ole pikkuveljeä?
Henkilöt: Äiti, Sanna
SANNA: Äiti, miksi minulla ei ole pikkuveljeä?
ÄITI: No, sinulla ei vain ole pikkuveljeä. Ei minulla ole muuta vastausta.
SANNA: Mutta Marilla on pikkuveli. Ja Emmalla. Ja Jennalla on aivan uusi
pikkusisko.
ÄITI: Mutta Lauralla ei ole pikkuveljeä eikä pikkusiskoa.
SANNA: Niin mutta hänellä on koira.
ÄITI: No, ehkä sinullekin tulee vielä joskus pikkuveli. Sinun täytyy vain
toivoa ja odottaa.
SANNA: Mistä se pikkuveli tulee?
ÄITI: Voi Sanna, en minä tiedä. Se vain tulee, jos se tulee.
SANNA: Tuleeko se sitten, kun on joulu?
ÄITI: En minä tiedä, tuleeko se ja milloin se tulee. Eikä minulla ole aikaa
puhua nyt tästä asiasta. Minulla on paljon työtä.
SANNA: Mitä työtä? Voinko minä auttaa?
ÄITI: Et sinä voi nyt auttaa minua. Minun täytyy laittaa ruokaa.
SANNA: Mitä ruokaa meillä on tänään? Onko meillä makaronilaatikkoa?
ÄITI: Ei ole. Meillä on lihaperunalaatikkoa.
SANNA: No minä voin panna lautaset pöytään. Minä panen neljä lautasta.
ÄITI: Miksi neljä? Meitä on vain kolme. Sinä, isä ja minä.
SANNA: Mutta jos se pikkuveli tulee...
161
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Tee eksistentiaalilauseita kuvista.
ESIM: Pöydällä on kirja. Pöydällä ei ole kirjaa.
HARJOITUS 2
Katso kuvia ja etsi kaksitoista eroa.
A B A B
A B A B
A B A B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A
B
162
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Katso kuvia ja kerro, mitä sinulla on. Aloita: ”Minulla on...”
HARJOITUS 4
Mitä miehellä, naisella, pojalla ja tytöllä on ja mitä heillä ei ole? Kerro myös,
kuinka monta.
ESIM: Hänellä on pöytä ja kaksi tuolia mutta ei kirjahyllyä eikä sohvaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
163
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet verbin olla oikealla muodolla.
1. Lattialla _____________________ vettä.
2. Minulla ______________________ avaimet.
3. Kenellä ______________________ liput?
4. Pöydällä _____________________ kaksi omenaa.
5. Lapset eivät ____________________ kotona.
6. Kirjat ______________________ hyllyssä.
7. _______________________ sinulla kylmä?
8. Heillä _______________________ kolme lasta.
HARJOITUS 6
Katso kuvia. Kuinka monta eroa löydät? Mitkä ne ovat?
A
B
164
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Tee lauseita annetuista sanoista.
MALLI: Lautanen, olla, puuro > Lautasella on puuroa.
1. Uuni, olla, ruoka
2. Puro, ei, olla, vesi
3. Minä, olla, korva, pää
4. Yliopisto, olla, jokin, iso, kongressi
5. Kalle, olla, nuha
6. Sanna, ei, olla, karkki
7. Tie, olla, jokin, kuollut, eläin
8. Tohtori, Kivinen, olla, iltapäivä, kolme, kokous
9. Pullo, olla, myrkky
10. Pöytä, olla, kolme, banaani
11. Me, olla, vain, yksi, mahdollisuus
12. Sauna, ei, olla, vasta
13. Missä, olla, lähin, pankki?
14. Kamera, ei, olla, filmi
15. Olla, sinä, lompakko, mukana?
HARJOITUS 8
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
Televisio on auki. Kello on kuusi iltapäivällä.
A: Hei, mitä sinä katsot? A: Oletko sinä väsynyt?
B: Jääkiekkoa. B: Olen minä aika väsynyt.
A: Mikä peli se on? A: Miksi sinä olet väsynyt?
B: Tässä ovat vastakkain Suomi ja USA. B: Työssä oli niin kiirettä.
HARJOITUS 9
Täydennä lauseet pronominin minä oikeilla muodoilla.
1. Pidätkö sinä _______________________?
2. _______________________ ei ole aikaa auttaa sinua.
3. Mitä sinä ostat ________________________?
4. ___________________________ hän on kaunis.
5. Uskotko sinä _________________________?
6. Älä valehtele _________________________!
165
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
7. ___________________________ olen vähän sairas.
8. Onko se kirje _________________________?
9. ___________________________ on jano.
10. Hän yrittää aina lainata ______________________________ rahaa.
HARJOITUS 10
Täydennä lauseet pronominin sinä oikeilla muodoilla.
1. Minä rakastan _________________________.
2. Hän ei välitä _________________________.
3. He odottavat _________________________.
4. Minä en halua ___________________________ mitään.
5. Enkö minä ole aina kiltti ____________________________?
6. Minä olen vihainen ________________________________.
7. _______________________ on kauniit silmät.
8. Minä haluan olla ____________________________ kanssasi.
9. Minä luotan __________________________.
10. Me emme enää ymmärrä ______________________________.
HARJOITUS 11
Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa alla olevista aiheista.
a) Minun perheeni
b) Minun lemmikkieläimeni
HARJOITUS 12
Käännä suomeksi.
1. There is a book on the table.
2. There is a horse in the stable.
3. There is snow on the roof.
4. The milk is in the icebox.
5. I don’t have a car.
6. I am not cold.
7. The room has no window.
8. Do you have this book?
166
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
aika (=melko) quite
armeija army
banaani banana
ero difference
filmi film
ilta/päivä afternoon
karkki sweet, bonbon, candy
kongressi congress
korva ear
koti-ikävä home-sick
kuollut dead
laatikko box, case, drawer
lemmikki pet
lähin the nearest
mahdollisuus possibility, chance
miljoona million
myrkky poison
nuha head cold, runny nose
peruna potato
pikku small, little
puhuja speaker
puna/viini red wine
puro brook
puuro porridge
sata hundred
sivu page, side
talli stable
tohtori doctor
uuni oven
vahva strong
vasta (=vihta) sauna whisk
vihainen angry
väsynyt tired
yskä cough
luottaa to trust
joskus sometimes
-kä and
mukana with, along
vaan but
vastakkain against each other
167
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 19
IMPERFEKTI (Positiivinen)
Minä sö/i/n eilen mustaamakkaraa.
Hän puhu/i suomea.
He asu/i/vat täällä kolme vuotta.
Mitä sinä sano/i/t?
Kuka ajo/i autoa?
Me tul/i/mme junalla.
Hän tarvits/i minun apuani.
Minä halu/si/n vain auttaa sinua.
–Imperfektin pääte on -i- (verbityypissä 4a -si-).
–Imperfektin pääte lisätään verbin taivutusvartaloon ennen
persoonapäätettä.
–Imperfektin pääte voi aiheuttaa vartalossa vokaalimuutoksia. Mahdolliset
muutokset on esitetty verbityypeittäin alla olevassa taulukossa.
VERBITYYPPI 1
VV + i => Vi saa/da : saa- + i + n => sai/n
Vi + i => Vi ui/da : ui- + i + n => ui/n
uo + i => oi juo/da : juo- + i + n => joi/n
yö + i => öi syö/dä : syö- + i + n => söi/n
ie + i => ei vie/dä : vie- + i + n => vei/n
VERBITYYPPI 2
o + i => oi sano/a : sano- + i + n => sanoi/n
ö + i => öi säilö/ä : säilö- + i + n => säilöi/n
u + i => ui puhu/a : puhu- + i + n => puhui/n
y + i => yi kysy/ä : kysy- + i + n => kysyi/n
a + i => i osta/a : osta- + i + n => osti/n
ä + i => i elä/ä : elä- + i + n => eli/n
e + i => i laske/a : laske- + i + n => laski/n
i + i => i etsi/ä : etsi- + i + n => etsi/n
a + i => oi maksa/a : maksa- + i + n => maksoi/n
168
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
VERBITYYPIT 3a JA 3b
e + i => i tul/a : tule- + i + n => tuli/n
nous/ta : nouse- + i + n => nousi/n
VERBITYYPIT 4a
a + si => si halu/ta : halua- + i + n => halusi/n
ä + si => si herä/tä : herää- + i + n => heräsi/n
VERBITYYPIT 4b JA 4c
e + i => i tarvi/ta : tarvitse- + i + n => tarvitsi/n
vanhe/ta : vanhene- + i + n => vanheni/n
–Yksikön 3. persoonan imperfektissä ei ole persoonpäätettä.
puhu/a : hän puhu/u : hän puhui
tul/la : hän tule/e : hän tuli
nous/ta : hän nouse/e : hän nousi
halu/ta : hän halua/a : hän halusi
tarvi/ta : hän tarvitse/e : hän tarvitsi
vanhe/ta : hän venhene/e : hän vanheni
–kpt-vaihtelut: imperfektissä on aina sama aste kuin preesensissä.
otta/a : minä ota/n : hän otta/a
minä oti/n : hän otti
ajatel/la : minä ajattele/n : hän ajattele/e
minä ajatteli/n : hän ajatteli
paka/ta : minä pakkaa/n : hän pakkaa
minä pakkasi/n : hän pakkasi
vaie/ta : minä vaikene/n : hän vaikene/e
minä vaikeni/n : hän vaikeni

–Eräissä tyypin 2 verbeissä tapahtuu imperfektissä muutos t > s.
huuta/a : hän huuta/a : hän huusi
kieltä/ä : hän kieltä/ä : hän kielsi
kääntä/ä : hän kääntä/ä : hän käänsi
lentä/ä : hän lentä/ä : hän lensi
löytä/ä : hän löytä/ä : hän löysi
piirtä/ä : hän piirtä/ä : hän piirsi
pyytä/ä : hän pyytä/ä : hän pyysi
169
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
tietä/ä : hän tietä/ä : hän tiesi
tunte/a : hän tunte/e : hän tunsi
viheltä/ä : hän viheltä/ä : hän vihelsi
ymmärtä/ä : hän ymmärtä/ä : hän ymmärsi
–Verbin olla taivutus on esitetty alla.
oli/n oli/mme
oli/t oli/tte
oli oli/vat
–Verbi käydä taipuu epäsäännöllisesti.
kävi/n kävi/mme
kävi/t kävi/tte
kävi kävi/vät
ESIMERKKEJÄ
Minä luulin, että sinä valehtelit minulle.
Eilen satoi vettä.
Minä pyysin heiltä anteeksi.
Hän soitti minulle.
Me lepäsimme vähän aikaa.
Miksi sinä huusit?
Mitä sinä teit eilen?
Onneksi minä näin vain unta.
170
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Sannan uni
Henkilöt: Äiti, Sanna
Sanna syö puuroa. Äiti tiskaa. Sitten Sannan suu ja silmät alkavat hymyillä.
SANNA: Äiti, minä näin viime yönä kivaa unta.
ÄITI: No millaista unta?
SANNA: Minä näin unta että minulla oli pikkuveli!
ÄITI: Voi ei, Sanna! Älä ala taas puhua siitä pikkuveljestä! Usko nyt, että
sinulla ei ole pikkuveljeä!
SANNA: Mutta siinä unessa minulla oli pikkuveli. Me leikimme yhdessä.
ÄITI: No miten te leikitte?
SANNA: Ensin me leikimme minun nukellani. Sitten me pelasimme yhtä
peliä. Ja sitten me juoksimme olohuoneesta keittiöön ja keittiöstä
olohuoneeseen.
ÄITI: Mutta aivan pienet pikkuveljet eivät osaa juosta.
SANNA: Mutta minun pikkuveljeni osasi. Sitten me menimme ulos ja ulkona
oli lunta ja se pikkuveli heitti minua lumipallolla.
ÄITI: Hyi. Ei kukaan saa heittää ketään lumipallolla.
SANNA: Niin, ei saa. Siksi minä löin sitä pikkuveljeä ja se alkoi itkeä.
ÄITI: Voi Sanna, et sinä saa lyödä ketään. Pyysitkö sinä edes anteeksi
pikkuveljeltäsi?
SANNA: En minä muista...
ÄITI: Kyllä sinun pitää pyytää häneltä anteeksi, jos sinä löit häntä.
SANNA: Äiti, älä puhu siitä asiasta. Sehän oli vain unta!
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Muuta lauseet imperfektiin.
MALLI: Minä seison tässä. > Minä seisoin tässä.
1. Minä puhun hänelle. 7. He katsovat televisiota.
2. Mitä he sanovat? 8. Minä ostan maitoa.
3. Me uskomme häntä. 9. Mihin sinä menet?
4. Minä kävelen kotiin. 10. He asuvat samassa talossa kuin minä.
5. Minä kävelen kotiin. 11. Me toivomme niin.
6. Mitä sinä syöt aamulla? 12. Nuo tytöt hymyilevät meille.
171
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 2
Muuta lauseet imperfektiin.
1. Aurinko paistaa. 7. Minä tanssin Jussin kanssa.
2. Hän pitää sinusta. 8. Me heräämme kello kahdeksan.
3. Minä rakastan häntä. 9. He häiritsevät meitä.
4. Me otamme kalakeittoa. 10. Hän lähtee kello 12.00..
5. Hän hiihtää usein. 11. Minä soitan Liisalle..
6. Lapset jäävät kotiin. 12. Missä he ovat?
HARJOITUS 3
Muuta lauseet imperfektiin.
1. Minä nousen kello 7.30.
2. Minä syön voileipää ja juon kahvia.
3. Minä luen lehteä vähän aikaa.
4. Minä lähden työhön.
5. Bussi tulee vähän myöhässä.
6. Minä nousen bussiin.
7. Minä jään bussista samalla pysäkillä kuin aina.
8. Minä mene toimistooni.
9. Kello 11.00 minulla on lounas pankinjohtaja Karjalaisen kanssa.
10. Lounaalla me keskustelemme politiikasta.
11. Minä palaan lounaalta kello 13.00.
12. Kello 14.00 minä pelaan tennistä pääjohtaja Vuoren kanssa.
13. Minä voitan.
14. Pelin jälkeen minä menen takaisin toimistooni.
15. Työpäivä päättyy kello 16.30.
HARJOITUS 4
Muuta lauseet imperfektiin.
1. Hän tietää asiasta.
2. He ymmärtävät suomea.
3. Me käymme saunassa.
4. Minä luotan häneen.
5. Mitä te näette?
6. Minun täytyy tehdä se.
7. Minä vien kirjeet postiin.
8. Me vihaamme häntä.
9. Tunteeko hän sinua?
10. Minä annan hänelle anteeksi.
11. Maksatko sinä liput?
12. He lähettävät minulle rahaa.
172
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet sopivien verbien imperfektillä.
1. Me ______________________ viisitoista yli kahdeksan.
2. Me nousimme heti ylös ja _________________________ suihkussa.
3. Sitten me _______________________ aamiaista.
4. Ville _________________ syödä pari munaa ja minun _________________
siis keittää niitä.
5. Aamiaisen kanssa me ____________________ tietenkin kahvia.
6. Aamiaisen jälkeen me _____________________ heti työhön.
7. Työssä meillä ________________________ tietenkin taas kamala kiire.
8. Illalla me sitten vain _______________________ televisiota.
HARJOITUS 6
Vastaa kysymyksiin.
1. Milloin Suomi itsenäistyi?
2. Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki?
3. Milloin F.E. Sillanpää sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon?
4. Milloin toinen maailmansota päättyi Euroopassa?
5. Milloin John Lennon kuoli?
6. Milloin Neil Armstrong astui kuuhun?
7. Milloin Ranskan suuri vallankumous tapahtui?
8. Milloin Tarja Halosesta tuli presidentti?
HARJOITUS 7
Muuta lauseet imperfektiin.
1. Minä tulen jo takaisin. 11. Hän uskoo minua.
2. Liisa syö suklaata. 12. Minä asun keskustassa.
3. Kuka sanoo niin? 13. Soittaako hän sinulle?
4. Mitä te vastaatte hänelle? 14. Ketä sinä etsit?
5. Ketkä käyvät saunassa? 15. Missä hän on?
6. Tiina opiskelee ahkerasti. 16. Hän puhuu italiaa.
7. Minä nukun jo. 17. Kuka auttaa häntä?
8. Käveletkö sinä sinne? 18. Ketkä kertovat hänelle asiasta?
9. Loppuuko sade jo? 19. Tuotko sinä maitoa?
10. Minä lepään vähän aikaa. 20. Minä tiedän, mitä minä teen.
173
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 8
Muuta teksti imperfektiin.
Minä matkustan Ouluun. Minun täytyy tavata siellä ystäväni Tiina Laiho. Juna
lähtee Tampereelta kello kaksitoista ja on Oulussa vähän yli kello viisi iltapäivällä.
Matka kestää siis noin viisi tuntia.
Oulussa minä nousen rautatieasemalla taksiin ja ajan sillä Tiinan asunnolle.
Me juomme ensin kahvia ja syömme vähän voileipää, mutta sitten me alamme
puhua eräästä projektista. Pian meidän pitää kuitenkin lähteä Tiinan toimistoon,
koska Tiinalla on eräät tärkeät paperit siellä. Toimistossa me saamme sitten
työt nopeasti loppuun, ja me palaamme Tiinan asunnolle. Illalla minä ja Tiina
menemme ravintolaan.
HARJOITUS 9
Kerro mitä sinä teit
a) eilen, b) viime viikonloppuna, c) viime viikolla, d) viime kesänä.
HARJOITUS 10
Katso kuvia ja kerro, mitä Matti ja Liisa Virtanen tekivät viime lauantaina.
8.00 8.30 10.00
13.00 15.00 17.00
18.30 22.00 23.00 24.00

174
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 11
Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.
A: Katso, minä korjasin meidän A: Äiti, osta karamellia!
kameramme. B: Mehän ostimme karamellia eilen.
B: Toimiiko se nyt? A: Mutta se oli eilen. Minä haluan
A: Toimii. Nyt tämä on kuin uusi. syödä karamellia myös tänään.
B: Kiva juttu. B: Voi sinua pikku neitiä! Emme me
joka päivä voi syödä karamellia.
HARJOITUS 12
Muuta alla oleva kertomus imperfektiin. Älä muuta sitä, mitä henkilöt sanovat!
KUNINGAS OSKARIN MAA
Eräässä maassa kaukana täältä asuu kuningas nimeltä Oskari yhdessä vaimonsa
Sofian ja tyttärensä Sonjan kanssa. Oskari on hyvä ja viisas kuningas, ja kaikki
pitävät hänestä. Elämä Oskarin maassa on onnellista, ihmiset tekevät työtä ja
auttavat heti sitä, joka apua tarvitsee.
Sitten kerran, kun kevään aurinko alkaa talven jälkeen taas lämmittää tuota
kaunista maata, Oskari sanoo vaimolleen: ”Minä olen jo vanha. Maani täytyy
pian saada uusi kuningas. Tyttäremme pitää siis mennä naimisiin.” Kun Sofia
kuulee miehensä sanat, hän on ensin hiljaa mutta vastaa sitten: ”Emme me saa
mistään Sonjalle aviomiestä. Eihän maassamme asu ketään prinssiä.” Mutta
Oskari sanoo heti: ”Naapurimaassamme kuningas Otolla ja hänen vaimollaan
Kristiinalla on poika. Hänen nimensä on Lauri, ja hän on komea ja rohkea poika.”
Siihen Sofia vastaa: ”Ei Otto anna poikaansa meidän maahamme. Hänestä tulee
tietenkin kuningas hänen omaan maahansa.” Mutta Oskari vain jatkaa: ”Aivan
niin, hänestä tulee kuningas omaanmaahansa, mutta kun hän menee naimisiin
meidän tyttäremme kanssa, hänestä tulee myös meidän maamme kuningas. Näin
näistä kahdesta maasta tulee yksi. Minä kirjoitan heti Otolle ja kysyn, mitä mieltä
hän on ajatuksestani.”
Niin Oskari kirjoittaa Otolle asiasta. Ja Oton vastaus tulee nopeasti: ”Hyvä
ystäväni Oskari, saanko sanoa, että ajatuksesi on erinomainen! Olen varma,
että tyttärestäsi Sonjasta ja pojastani Laurista tulee onnellinen pari ja meidän
maastamme onnellinen ja vahva maa.” Vain kolme päivää Oton vastauksen jälkeen
tulee myös Lauri itse. Hän ratsastaa hevosellaan kuningas Oskarin Linnaan,
ja kaunis Sonja rakastuu heti komeaan Lauriin samoin kuin Lauri Sonjaan.
Juhannuksena he sitten menevät naimisiin. Sonjasta tulee Laurille hyvä ja kiltti
vaimo, ja Laurista tulee hyvä aviomies ja hyvä kuningas, joka hallitsee maataan
hyvin. Siinä maassa jokaisen on hyvä elää ja asua.
175
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 13
Mitkä ovat alla olevien verbien perusmuodot?
a) merkitsi, b) sovit, c) haisivat, d) suli, e) ryntäsimme, f) valitsitko,
g) teimme, h) lisäsin, i) sieppasi, j) soi, k) sijaitsi, l) kaaduimme
HARJOITUS 14
Muuta lauseet imperfektiin.
1. Talo palaa.
2. He ratkaisevat kaikki ongelmat.
3. Ville hyppää alas puusta.
4. Minä harrastan tennistä.
5. Murhaaja pakenee vankilasta.
6. Puhelin soi.
7. Pekka myy autonsa.
8. Hän karkaa kotoa.
9. Jussi ja Hannu saunovat monta tuntia.
10. Isoäiti kutoo sukkaa.
11. Liisa tutustuu saksan kurssilla erääseen espanjalaiseen poikaan.
12. Me harkitsemme asiaa.
13. Opettaja toista kaikki tärkeät sanat monta kertaa.
14. Minä vaihdan heti rahaa.
15. Isä tiskaa astiat.
HARJOITUS 15
Käännä suomeksi.
1. I loved him.
2. We only spoke with them.
3. They helped me.
4. I was sick.
5. Why did you run?
6. I lived for six years in Jyväskylä.
7. Did he cry?
8. Finally I understood what she meant.
9. She tried to call you.
10. I went to bed very early.
176
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
SANASTO
avio/mies husband
erinomainen excellent
joka (rel.pron) that, which, who
karamelli
(=karkki) sweet, bobbon,
candy
kukaan anybody
linna castle
murhaaja murderer
neiti miss, young lady
onnellinen happy
palkinto prize
pari pair, couple
politiikka politics, policy
prinssi prince
projekti project
rauta/tie railway
rohkea courageous, brave
tennis tennis
tytär daughter
vallan/kumous revolution
vankila prison, jail
viime last
astua to step
harrastaa to take interest in,
have a hobby
hypätä to jump
itsenäistyä to become
independent
jatkaa to continue
karata to escape, run away
kestää to last, stand, tolerate
kieltää to forbid, deny
kutoa to knit, weave
kääntää to turn, translate
lisätä to add
lyödä to hit
lähettää to send
lämmittää to warm
merkitä to mean, mark
paistaa to shine, to fry
päättyä to end
rakastua to fall in love
ratkaista to solve
ratsastaa to ride (a horse)
saunoa to bathe in sauna
sijaita to be located, stand, lie
soida to ring
säilöä to store
tiskata to wash disshes
toimia to act, function, work
vaihtaa to change
voittaa to win
edes even
että that
hyi phew
kaukana far away
mistään anywhere
miten how
myöhässä late
(mennä)
naimisiin to marry
näin in this way
täältä from here
yhdessä together
177
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
KAPPALE 20
IMPERFEKTI (Negatiivinen)
Hän ei syö/nyt mitään.
He eivät puhu/neet mitään.
Minä en itke/nyt.
Liisa ei men/nyt kouluun tänään.
Miksi sinä et nous/sut ylös?
Minä en tarvi/nnut sanakirjaa.
–Negatiivisessa imperfektissä on kieltosana en, et, ei,
emme, ette, eivät ja verbin aktiivin 2. partisiippi.
–Aktiivin 2. partisiipin pääte on yksikössä -nut (-nyt),
monikossa -neet, verbityypeissä 4a, 4b ja 4c -nnut (-nnyt) ja -nneet.
–Verbityypeissä 3a ja 3b päätteen alkukonsonantti on sama kuin
vartalon viimeinen konsonantti.
–2. partisiipin pääte lisätään infinitiivivartaloon.
–kpt-vaihtelut: aktiivin 2. partisiipissa on sama aste kuin
perusmuodossa.
1) saa/da : saa/nut (saa/neet)
2) puhu/a : puhu/nut (puhu/neet)
otta/a : otta/nut (otta/neet)
3a) tul/la : tul/lut (tul/leet)
pan/na : pan/nut (pan/neet)
sur/ra : sur/rut (sur/reet)
ajatel/la : ajatel/lut (ajatel/leet)
3b) nous/ta : nous/sut (nous/seet)
4a) halu/ta : halu/nnut (halu/nneet)
paka/ta : paka/nnut (paka/nneet)
4b) tarvi/ta : tarvi/nnut (tarvi/nneet)
4c) vanhe/ta : vanhe/nnut (vanhe/nneet)
vaie/ta : vaie/nnut (vaie/nneet)
178
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
ESIMERKKEJÄ
Minä en saanut yhtään lahjaa.
Minä en puhunut sinulle.
Me emme ottaneet häntä mukaamme.
Hän ei tullut kotiin.
Hän ei surrut vaimonsa kuolemaa.
Minä en ajatellut sitä.
Minä en pannut sitä siihen.
Te ette nousseet ajoissa.
Me emme halunneet kuulla lisää.
He eivät tarvinneet apua.
Hän ei vanhennut tyylikkäästi.
Miksi sinä et vaiennut asiasta?
Minä en tiennyt (tai: tietänyt) sitä.
–Muodollisissa Te-lauseissa on kieltosana ette mutta yksikön
partisiippimuoto.
Miksi te ette tulleet kokoukseen? (monikon 2. persoona)
Miksi Te ette tullut kokoukseen? (muodollinen yksikön 2. persoona)
179
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Pikkujoulu
Henkilöt: Ben, Hannu
Ben keittää riisipuuroa. Hannu siivoaa.
BEN: Tämä puuro on kai nyt valmista.
HANNU: Hyvä. Joko sinä panit siihen suolaa?
BEN: En pannut, mutta minä panen sitä heti.
HANNU: Sano ensin, onko täällä kaikki niin kuin kaiken pitää olla. Paula ja
Jaana ja kaikki muutkin tulevat varmasti pian.
BEN: Täällä näyttää todella hyvältä. Mutta kuule,
miksi sinä et ostanut meille joulukuusta, kun sinä kävit torilla?
HANNU: Ne maksoivat niin paljon. Pienikin kuusi oli viisitoista euroa.
BEN: Ai, minä en tiennyt, että kuuset maksavat niin paljon. Ehkä me
emme sitten tarvitse sitä. Mutta miksi tuo iso laatikko on tuossa
lattialla?
HANNU: Me voimme panna siihen lahjat. Kai sinä muistat, että jokaisen
täytyy tuoda pieni lahja, ja niin jokaiselle on myös lahja.
BEN: Voi ei! Minä en muistanut ostaa mitään lahjaa.
HANNU: No ei se ole mikään ongelma. Pane nopeasti jotakin joulupaperiin.
Ei se ole tärkeää, mikä se on.
BEN: Selvä. Sopiiko esimerkiksi tämä omena?
HANNU: Se on aivan hyvä lahja. Tässä on joulupaperia. Siitä tulee oikein
kaunis paketti.
Benin paketti on pian valmis. Sitten ovikello jo soi. Ensimmäiset vieraat saapuvat.
Pikkujoulu voi alkaa!
180
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUKSET
HARJOITUS 1
Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä.
MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään.
> Minä _en__ __sanonut_____ mitään.
1. Minä _____ ___________________ (juoda) mitään.
2. He ______ ____________________ (puhua) suomea.
3. Hän ______ ____________________ (soittaa) minulle.
4. Me ______ ____________________ (voida) tulla.
5. Hän ______ ___________________ (asua) siellä enää.
6. Minä ______ ___________________ (nukkua) viime yönä.
7. Hän ______ ____________________ (lukea) lehteä.
8. Liisa ______ ___________________ (tanssia) minun kanssani.
9. He ______ ____________________ (tulla) juhlaani.
10. Pojat ______ ____________________ (ottaa) asiaa vakavasti.
11. Matti ja Pekka _______ _____________________ (olla) kotona.
12. Miksi sinä ______ _____________________ (kuunnella) minua?
13. Minä ______ ___________________ (uskoa) häntä.
14. Kukaan ______ __________________ (auttaa) minua.
15. ______________ te ____________________ (tietää) sitä?
HARJOITUS 2
Vastaa kysymyksiin negatiivisesti.
MALLI: Puhuitko sinä hänelle asiasta? > En puhunut.
1. Soittiko Mikko sinulle eilen? 9. Odottiko hän teitä?
2. Muistitko sinä maksaa sähkölaskua? 10. Tiesikö hän mitään?
3. Puhuivatko kaikki suomea? 11. Tarkoititko sinä, mitä sanoit?
4. Tulitko sinä omalla autolla? 12. Lupasiko hän tehdä niin?
5. Ymmärsimmekö me oikein? 13. Pelkäsikö hän joulupukkia?
6. Lähtikö hän teidän mukaanne? 14. Pakkasiko hän laukkunsa?
7. Antoiko hän sinulle anteeksi? 15. Oliko hän kotona?
8. Merkitsinkö minä sinulle mitään? 16. Söittekö te aamiaista?
181
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 3
Muuta lauseet a) positiiviseen b) negatiiviseen imperfektiin.
MALLI: Hän puhuu suomea.
> Hän puhui suomea. > Hän ei puhunut suomea.
1. Minä rakastan häntä.
2. Marja tanssii Matin kanssa.
3. Te autatte minua.
4. Hän käy kaupassa.
5. Pekka on kotona.
6. Minä tilaan kalaa.
7. Hän nauraa sinulle.
8. Minä haluan ajatella asiaa.
9. Hän tietää tästä.
10. Ruoka maistuu hyvältä.
11. Minä vihaan häntä.
12. Puhutko sinä hänelle?
13. Hän kykenee siihen.
14. Tyttö näyttää iloiselta.
15. Me keskustelemme asiasta.
HARJOITUS 4
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Hän tuli kotiin. > Hän ei tullut kotiin.
1. Minä istuin.
2. Hän kirjoitti minulle.
3. Me kysyimme sitä.
4. He vastasivat meille.
5. Minä etsin sitä.
6. He joivat kahvia.
7. Liisa ja Leena menivät teatteriin.
8. Äiti teki meille ruokaa.
9. Sinä puhuit totta.
10. Mieheni poltti tupakkaa.
11. Hän pesi autoa.
12. He söivät aamiaista.
13. Sinä opetit minua.
14. Hän osti maitoa.
15. He tarjoilivat minulle.
16. Hän kuoli.
182
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 5
Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä.
MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään.
> Minä _en__ __sanonut_____ mitään.
1. Hän _____ ___________________ (hiihtää).
2. Mieheni _____ ___________________ (viedä) minua ravintolaan.
3. Me ______ ____________________ (saada) työtä.
4. Joulupukki ______ ____________________ (tuoda) minulle mitään.
5. Minä _____ _____________________ (tavata) häntä.
6. Hän _____ _____________________ (levätä) koskaan.
7. He _____ ___________________ (käskeä) meitä pois.
8. Sinä _____ __________________ (opiskella) tarpeeksi ahkerasti.
9. Hän _____ ___________________ (kätellä) minua.
10. Me ______ __________________ (kuulla) mitään.
11. Miksi sinä _____ ______________________ (esitellä) minua?
12. Minä _____ _______________________ (löytää) sitä.
13. Poliisi _____ _____________________ (nähdä) meitä.
14. Te ______ _______________________ (ymmärtää) meitä oikein.
15. Aurinko _____ _______________________ (paistaa).
HARJOITUS 6
Muuta lauseet negatiivisiksi.
MALLI: Hän puhui suomea. > Hän ei puhunut suomea.
1. Hän meni kotiin.
2. Minä heräsin.
3. Se tapahtui viime viikolla.
4. Minä laskin leikkiä.
5. Hän antoi minulle ruokaa.
6. Hän yritti auttaa minua.
7. Eilen satoi.
8. Eilen tuuli kovasti.
9. Kello soi.
10. Me lensimme.
11. Minä viihdyin siellä.
12. He jäivät kotiin.
13. Äiti leipoi.
14. Hän kuitenkin piti minusta.
15. Hänen täytyi lähteä.
183
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 7
Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä.
MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään.
> Minä en sanonut mitään.
1. Minä _____ ____________________ (muistaa) sitä.
2. Äiti _____ ____________________ (herättää) minua.
3. Hän _____ ____________________ (käydä) saunassa.
4. He _____ _____________________ (tuntea) omaa poikaansa.
5. Pojat ______ ____________________ (leikkiä) minun kanssani.
6. Ohjelma _____ ____________________ (alkaa) vielä.
7. Hän ______ ____________________ (juosta).
8. Miksi sinä _____ __________________ (lukita) ovea?
9. Talo _____ ____________________ (palaa).
10. Hän _____ ____________________ (palata).
11. Kissa _____ ___________________ (tappaa) hiirtä.
12. Minun kamerani _____ ___________________ (toimia).
HARJOITUS 8
Sallilla oli syntymäpäivä. Hän järjesti pienet juhlat ja kutsui kotiinsa monta ystävää.
Ketään ei kuitenkaan tullut. Katso kuvia ja kerro, miksi Sallin täytyi olla yksin.
Anna Sallin ystäville myös nimet.
4.
3.
1.
6.
2.
5.
184
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 9
Muuta alla oleva teksti imperfektiin.
JUKAN HUONO AAMU
Jukka herää ja katsoo kelloa. Se on puoli seitsemän. Jukka ajattelee, että hänellä
ei ole vielä kiire. Hän sulkee taas silmänsä. Hän ei nuku enää, mutta hän makaa
pitkän aikaa silmät kiinni. Sitten hän katsoo uudelleen kelloa. Se on vielä vain
puoli seitsemän. Jukka ymmärtää heti, että kello ei käy. Se seisoo. Se on rikki.
Jukka hyppää ylös sängystä ja menee olohuoneeseen. Olohuoneen kello ei
seiso. Se on viisitoista yli seitsemän. Nyt Jukalla on kiire! Hän menee nopeasti
kylpyhuoneeseen ja pesee hampaansa ja kasvonsa. Suihkussa hänellä ei ole aikaa
käydä.
Sitten Jukka pukee vaatteet ja menee keittiöön. Keittiössä hän katsoo
jääkaappiin. Siellä on maitoa ja ketsuppia mutta ei voita eikä juustoa. Niin Jukka
syö leipää ilman voita ja juo vähän maitoa. Kahvia hän ei ehdi keittää.
Ja pian Jukka lähtee työhön. Eteisessä hän ei löydä bussikorttiaan mistään.
Hän huomaa kuitenkin, että hänellä on taskussaan tarpeeksi rahaa bussilippuun.
Ulkona Jukan täytyy jo juosta, mutta hän ehtii pysäkille ajoissa. Bussi ei kuitenkaan
tule heti. Se on tietenkin myöhässä. Kun bussi sitten tulee, Jukka näkee, että siinä
ei ole yhtään vapaata paikkaa. Jukan pitää siis seisoa koko matka. Matkalla hän
ajattelee, että hänellä on taas todella ihana päivä.
HARJOITUS 10
Muuta lauseet negatiiviseen imperfektiin.
MALLI: Hän ei puhu suomea. > Hän ei puhunut suomea.
1. Sinä et kysy koskaan mitään.
2. He eivät valehtele.
3. Leena ei huomaa minua.
4. Miksi sinä et luistele enää?
5. Jussi ei pääse aamulla ylös sängystä.
6. Meidän johtajamme ei luota meihin.
7. Hän ei pysty vielä työhön.
8. Kukaan ei ui.
9. Matka ei kestä kauan.
10. Minä en ratsasta tuolla hevosella.
11. Me emme juttele heidän kanssaan.
12. Eivätkö nuo pojat vihellä meille?
185
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
HARJOITUS 11
a) Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa lapsuudestasi.
b) Minkä elokuvan sinä näit viimeksi tai minkä kirjan sinä luit viimeksi? Kirjoita
pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa siitä.
HARJOITUS 12
Käännä suomeksi.
1. I did not meet him.
2. The time did not suit them.
3. They did not wait for me.
4. You did not understand what I said.
5. They did not explain anything.
6. I couldn’t stand it anymore!
7. Nobody helped us.
8. He never called me.
9. I did not hate him, but I did not love him either.
10. He did not smoke nor drink.
SANASTO
esi/merkki example
juhla party, feast
kasvot face
kuolema death
lapsuus childhood
leikki game
muu else, other
ongelma problem
paketti packet, parcel
ehtiä to have time, be in time
herättää to wake up (somebody)
huomata to notice
jutella to chat, talk
järjestää to arrange, put in order
keskustella to talk, discuss
kutsua to invite
käskeä to order, tell to do
lukita to lock
luvata to promise, let
pukea to dress
siivota to clean
tarjoilla to serve, wait
tarkoittaa to mean
tilata to order, subscribe
ajoissa in time, early
enough
ilman without
kovasti hard
kuitenkaan however, anyway
lisää more
mukaan with, along
tyylikkäästi stylishly
vakavasti seriously
viimeksi last(ly)
yhtään any
yksin alone
186
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
187
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
NOMINISANASTO
1) maa-tyyppi
jää, -tä, -n
kuu, -ta, -n
luu, -ta, -n
maa, -ta, -n
muu, -ta, -n
puu, -ta, -n
pää, -tä, -n
tee, -tä, -n
voi, -ta, -n
tie, -tä, -n
työ, -tä, -n
yö, -tä, -n
rauta/tie, -tä, -n
harmaa, -ta, -n
suklaa, -ta, -n
vapaa, -ta, -n
maanantai, -ta, -n
tiistai, -ta, -n
torstai, -ta, -n
perjantai, -ta, -n
lauantai, -ta, -n
sunnuntai, -ta, -n
tammi/kuu, -ta, -n
helmi/kuu, -ta, -n
maalis/kuu, -ta, -n
huhti/kuu, -ta, -n
touko/kuu, -ta, -n
kesä/kuu, -ta, -n
heinä/kuu, -ta, -n
elo/kuu, -ta, -n
syys/kuu, -ta, -n
loka/kuu, -ta, -n
marras/kuu, -ta, -n
joulu/kuu, -ta, -n
2) talo-tyyppi
aamu, -a, -n
+aatto, aattoa, aaton
+alku, alkua, alun
+apu, apua, avun
auto, -a, -n
avio/vaimo, -a, -n
disco, -a, -n
eno, -a, -n
ero, -a, -n
euro, -a, -n
haamu, -a, -n
haju, -a, -n
+hattu, hattua, hatun
+helppo, helppoa, helpon
huono, -a, -n
hylly, -ä, -n
ilo, -a, -n
iso, -a, -n
jano, -a, -n
joulu, -a, -n
+juttu, juttua, jutun
juusto, -a, -n
+jää/kiekko, -kiekkoa, -kiekon
+kakku, kakkua, kakun
karhu, -a, -n
+katto, kattoa, katon
+katu, katua, kadun
+keitto, keittoa, keiton
kello, -a, -n
+keski/viikko, -viikkoa, -viikon
kilo, -a, -n
+kirkko, kirkkoa, kirkon
+koko, kokoa, koon
koru, -a, -n
188
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
koulu, -a, -n
+kurkku, kurkkua, kurkun
+kyky, kykyä, kyvyn
+kylpy, kylpyä, kylvyn
+lamppu, lamppua, lampun
lasku, -a, -n
+laukku, laukkua, laukun
laulu, -a, -n
levy, -ä, -n
+lintu, lintua, linnun
+lippu, lippua, lipun
+loppu, loppua, lopun
+maito, maitoa, maidon
+matto, mattoa, maton
mehu, -a, -n
+myrkky, myrkkyä, myrkyn
neuvo, neuvoa, neuvon
+nukke, nukkea, nuken
+outo, outoa, oudon
pallo, -a, -n
poro, -a, -n
puisto, -a, -n
+puku, pukua, puvun
pullo, -a, -n
puro, -a, -n
puuro, -a, -n
ruoho, -a, -n
sateen/varjo, -a, -n
+serkku, serkkua, serkun
sisko, -a, -n
sivu, -a, -n
suihku, -a, -n
+suku, sukua, suvun
suru, -a, -n
syksy, -ä, -n
sähkö, -ä, -n
+sänky, sänkyä, sängyn
söpö, -ä, -n
talo, -a, -n
tasku, -a, -n
taulu, -a, -n
+tuttu, tuttua, tutun
+tyttö, tyttöä, tytön
tyyny, -ä, -n
vaimo, -a, -n
valo, -a, -n
+vappu, vappua, vapun
+viikko, viikkoa, viikon
viulu, -a, -n
vuoro, -a, -n
öljy, -ä, -n
elo/kuva, -a, -n
flunssa, -a, -n
juhla, -a, -n
juna, -a, -n
+jälki/ruoka, -ruokaa, -ruoan
koira, -a, -n
korva, -a, -n
kova, -a, -n
kuiva, -a, -n
+kukka, kukkaa, kukan
kuuma, -a, -n
kuva, -a, -n
loma, -a, -n
muna, -a, -n
musta, -a, -n
Norja, -a, -n
nuha, -a, -n
oma, -a, -n
+poika, poikaa, pojan
pulla, -a, -n
rouva, -a, -n
ruma, -a, -n
+ruoka, ruokaa, ruoan
sohva, -a, -n
+sota, sotaa, sodan
+sukka, sukkaa, sukan
+tukka, tukkaa, tukan
+tupa, tupaa, tuvan
+vasta/kohta, -kohtaa, -kohdan
vuokra, -a, -n
+aika, aikaa, ajan
ala, -a, -n
+ankka, ankkaa, ankan
firma, -a, -n
+halpa, halpaa, halvan
189
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
hauska, -a, -n
herra, -a, -n
+hinta, hintaa, hinnan
ilma, -a, -n
+ilta, iltaa, illan
+jalka, jalkaa, jalan
kala, -a, -n
kalja, -a, -n
+kampa, kampaa, kamman
kana, -a, -n
+kartta, karttaa, kartan
kaula, -a, -n
+kauppa, kauppaa, kaupan
kerma, -a, -n
+kerta, kertaa, kerran
kirja, -a, -n
kissa, -a, -n
kiva, -a, -n
lahja, -a, -n
laiha, -a, -n
laiska, -a, -n
laiva, -a, -n
liha, -a, -n
linna, -a, -n
lista, -a, -n
+markka, markkaa, markan
matka, -a, -n
+nahka, nahkaa, nah(k)an
paha, -a, -n
+paikka, paikkaa, paikan
+paita, paitaa, paidan
+palkka, palkkaa, palkan
+parka, parkaa, paran
piha, -a, -n
piispa, -a, -n
raha, -a, -n
raja, -a, -n
Ranska, -a, -n
+ranta, rantaa, rannan
rauha, -a, -n
ruoka/lista, -a, -n
Saksa, -a, -n
sama, -a, -n
sana, -a, -n
sana/kirja, -a, -n
sauna, -a, -n
+sika, sikaa, sian
+silta, siltaa, sillan
suola, -a, -n
Tanska, -a, -n
+tapa, tapaa, tavan
vahva, -a, -n
vanha, -a, -n
varma, -a, -n
vasta, -a, -n (=vihta)
vatsa, -a, -n
vauva, -a, -n
+vihta, vihtaa, vihdan
villa, -a, -n
+virta, virtaa, virran
hyvä, -ä, -n
ilta/päivä, -ä, -n
isä, -ä, -n
+itä, itää, idän
+kenkä, kenkää, kengän
kesä, -ä, -n
kylmä, -ä, -n
kylä, -ä, -n
kynä, -ä, -n
köyhä, -ä, -n
lehmä, -ä, -n
+leipä, leipää, leivän
lyijy/kynä, -ä, -n
metsä, -ä, -n
moottori/pyörä, -ä, -n
myyjä, -ä, -n
nenä, -ä, -n
+nälkä, nälkää, nälän
pitkä, -ä, -n
pyörä, -ä, -n
päivä, -ä, -n
+pöytä, pöytää, pöydän
+reikä, reikää, reiän
seinä, -ä, -n
+selkä, selkää, selän
selvä, -ä, -n
+setä, setää, sedän
190
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
silmä, -ä, -n
syntymä/päivä, -ä, -n
tyhjä, -ä, -n
tyhmä, -ä, -n
väärä, -ä, -n
yskä, -ä, -n
elämä, -ä, -n
hedelmä, -ä, -n
+isäntä, isäntää, isännän
jännittävä, -ä, -n
koti-ikävä, -ä, -n
piirtäjä, -ä, -n
Venäjä, -ä, -n
ystävä, -ä, -n
+asunto, asuntoa, asunnon
+aurinko, aurinkoa, auringon
kirjasto, -a, -n
+palkinto, palkintoa, palkinnon
toimisto, -a, -n
yli/opisto, -a, -n
henkilö, -ä, -n
jäätelö, -ä, -n
+laatikko, laatikkoa, laatikon
+lompakko, lompakkoa, lompakon
numero, -a, -n
puhelu, -a, -n
kaakao, -ta, -n
keittiö, -tä, -n
radio, -ta, -n
televisio, -ta, -n
valtio, -ta, -n
asema, -a, -n
ihana, -a, -n
johtaja, -a, -n
kamala, -a, -n
kiinnostava, -a, -n
kuolema, -a, -n
laulaja, -a, -n
matala, -a, -n
mukava, -a, -n
murhaaja, -a, -n
ohjelma, -a, -n
omena, -a, -n
ongelma, -a, -n
opettaja, -a, -n
puhuja, -a, -n
valoisa, -a, -n
apina, -a, -n
armeija, -a, -n
asia, -a, -n,
astia, -a, -n
autoilija, -a, -n
filosofia, -a, -n
historia, -a, -n
idea, -a, -n
ikkuna, -a, -n
kahvila, -a, -n
kamera, -a, -n
kitara, -a, -n
kollega, -a, -n
krapula, -a, -n
kynttilä, -ä, -n
lattia, -a, -n
+lusikka, lusikkaa, lusikan
maan/viljelijä, -ä, -n
makkara, -a, -n
opiskelija, -a, -n
peruna, -a, -n
ravintola, -a, -n
ruokala, -a, -n
saippua, -a, -n
sairaala, -a, -n
tarina, -a, -n
tarjoilija, -a, -n
+tupakka, tupakkaa, tupakan
urheilija, -a, -n
vankila, -a, -n
vasara, -a, -n
keskusta, -a, -n
maailma, -a, -n
191
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
ilkeä, -ä, -n
kapea, -a, -n
kipeä, -ä, -n
komea, -a, -n
korkea, -a, -n
leveä, -ä, -n
nopea, -a, -n
oikea, -a, -n
pehmeä, -ä, -n
pimeä, -ä, -n
rohkea, -a, -n
ruskea, -a, -n
tärkeä, -ä, -n
vaikea, -a, -n
vihreä, -ä, -n
3) bussi-tyyppi
baari, -a, -n
bussi, -a, -n
+esi/merkki, -merkkiä, -merkin
filmi, -ä, -n
grilli, -ä, -n
hissi, -ä, -n
+joulu/pukki, -pukkia, -pukin
+kaappi, kaappia, kaapin
kahvi, -a, -n
+karkki, karkkia, karkin
kassi, -a, -n
+kiltti, kilttiä, kiltin
+kortti, korttia, kortin
+koti, kotia, kodin
+kuppi, kuppia, kupin
kurssi, -a, -n
+laki, lakia, lain
+lakki, lakkia, lakin
lasi, -a, -n
+leikki, leikkiä, leikin
lempi/väri, -ä, -n
malli, -a, -n
metri, -ä, -n
mämmi, -ä, -n
+mökki, mökkiä, mökin
+nappi, nappia, napin
+neiti, neitiä, neidin
+pankki, pankkia, pankin
+pappi, pappia, papin
pari, -a, -n
peili, -ä, -n
+penkki, penkkiä, penkin
peli, -ä, -n
penni, -ä, -n
pihvi, -ä, -n
posti, -a, -n
puna/viini, -ä, -n
riisi, -ä, -n
risti, -ä, -n
rivi, -ä, -n
Ruotsi, -a, -n
sali, -a, -n
+sekki, sekkiä, sekin
+sentti, senttiä, sentin
siili, -ä, -n
+takki, takkia, takin
taksi, -a, -n
talli, -a, -n
+tentti, tenttiä, tentin
tori, -a, -n
torni, -a, -n
tulli, -a, -n
+tunti, tuntia, tunnin
tuoli, -a, -n
+täti, tätiä, tädin
uima/halli, -a, -n
uuni, -a, -n
viini, -ä, -n
väri, -ä, -n
+äiti, äitiä, äidin
+ammatti, ammattia, ammatin
appelsiini, -a, -n
banaani, -a, -n
bensiini, -ä, -n
+elefantti, elefanttia, elefantin
+Englanti, Englantia, Englannin
filosofi, -a, -n
hotelli, -a, -n
insinööri, -ä, -n
192
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
+Islanti, Islantia, Islannin
karamelli, karamellia, karamellin
+kaupunki, kaupunkia, kaupungin
+ketsuppi, ketsuppia, ketsupin
kioski, -a, -n
kongressi, -a, -n
+lemmikki, lemmikkiä, lemmikin
makaroni, -a, -n
margariini, -a, -n
materiaali, -a, -n
+minuutti, minuuttia, minuutin
moderni, -a, -n
+musiikki, musiikkia, musiikin
normaali, -a, -n
oranssi, -a, -n
+paketti, pakettia, paketin
parfyymi, -a, -n
poliisi, -a, -n
+presidentti, presidenttiä, presidentin
projekti, -a, -n
+pysäkki, pysäkkiä, pysäkin
+raketti, rakettia, raketin
romaani, -a, -n
+salaatti, salaattia, salaatin
+sinappi, sinappia, sinapin
sipuli, -a, -n
+tabletti, tablettia, tabletin
+tomaatti, tomaattia, tomaatin
turisti, -a, -n
+violetti, violettia, violetin
kalenteri, -a, -n
liftari, -a, -n
lääkäri, -ä, -n
naapuri, -a, -n
paperi, -a, -n
professori, -a, -n
sokeri, -a, -n
teatteri, -a, -n
tohtori, -a, -n
toveri, -a, -n
traktori, -a, -n
4) ovi-tyyppi
+henki, henkeä, hengen
+joki, jokea, joen
+järki, järkeä, järjen
järvi, järveä, järven
+kaikki, kaikkea, kaiken
kivi, kiveä, kiven
koski, koskea, kosken
+lahti, lahtea, lahden
+lehti, lehteä, lehden
+mäki, mäkeä, mäen
niemi, niemeä, niemen
nimi, nimeä, nimen
+olki, olkea, oljen
onni, onnea, onnen
ovi, ovea, oven
pilvi, pilveä, pilven
sormi, sormea, sormen
suku/nimi, -nimeä, -nimen
Suomi, Suomea, Suomen
talvi, talvea, talven
+tähti, tähteä, tähden
veli, veljeä, veljen
5) kieli-tyyppi
hiiri, hiirtä, hiiren
kieli, kieltä, kielen
kuusi, kuusta, kuusen
lapsi, lasta, lapsen
lohi, lohta, lohen
lumi, lunta, lumen
meri, merta, meren
mieli, mieltä, mielen
moni, monta, monen
nuori, nuorta, nuoren
pieni, pientä, pienen
puoli, puolta, puolen
saari, saarta, saaren
suuri, suurta, suuren
tuli, tulta, tulen
tuuli, tuulta, tuulen
uni, unta, unen
193
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
veitsi, veistä, veitsen
veri, verta, veren
ääni, ääntä, äänen
6) käsi-tyyppi
+kuukausi, kuukautta, kuukauden
+käsi, kättä, käden
+köysi, köyttä, köyden
+susi, sutta, suden
+tosi, totta, toden
+täysi, täyttä, täyden
+uusi, uutta, uuden
+vesi, vettä, veden
+vuosi, vuotta, vuoden
7) huone-tyyppi
+aie, aietta, aikeen
aste, -tta, asteen
hame, -tta, hameen
huone, -tta, huoneen
+hylje, hyljettä, hylkeen
+jäte, jätettä, jätteen
kappale, -tta, kappaleen
kiire, -ttä, kiireen
kirje, -ttä, kirjeen
kone, -tta, koneen
kuume, -tta, kuumeen
+lahje, lahjetta, lahkeen
lause, -tta, lauseen
lento/kone, -tta, -koneen
+liike, liikettä, liikkeen
+liikenne, liikennettä, liikenteen
+lääke, lääkettä, lääkkeen
mauste, -tta, mausteen
olo/huone, -tta, -huoneen
+osoite, osoitetta, osoitteen
+parveke, parveketta, parvekkeen
perhe, -ttä, perheen
+pyyhe, pyyhettä, pyyhkeen
+ranne, rannetta, ranteen
+sade, sadetta, sateen
+taide, taidetta, taiteen
terve, -ttä, terveen
tieto/kone, -tta, -koneen
+tunne, tunnetta, tunteen
vene, -ttä, veneen
8) nainen-tyyppi
aamiainen, aamiaista, aamiaisen
erikoinen, erikoista, erikoisen
erinomainen, erinomaista, erinomaisen
eteinen, eteistä, eteisen
hetkinen, hetkistä, hetkisen
hevonen, hevosta, hevosen
ihminen, ihmistä, ihmisen
iloinen, iloista, iloisen
keltainen, keltaista, keltaisen
kultanen, kultasta, kultasen
lautanen, lautasta, lautasen
likainen, likaista, likaisen
mielen/kiintoinen, -kiintoista,
-kiintoisen
nainen, naista, naisen
onnellinen, onnellista, onnellisen
perhonen, perhosta, perhosen
poikkeuksellinen, poikkeuksellista,
poikkeuksellisen
punainen, punaista, punaisen
pääsiäinen, pääsiäistä, pääsiäisen
saman/lainen, -laista, -laisen
sellainen, sellaista, sellaisen
sininen, sinistä, sinisen
sukulainen, sukulaista, sukulaisen
suomalainen, suomalaista, suomalaisen
surullinen, surullista, surullisen
tapaaminen, tapaamista, tapaamisen
ulko/maa/lainen, -laista, -laisen
valkoinen, valkoista, valkoisen
vihainen, vihaista, vihaisen
194
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
9) sairas-tyyppi
+allas, allasta, altaan
+asiakas, asiakasta, asiakkaan
+asukas, asukasta, asukkaan
eräs, -tä, erään
+hammas, hammasta, hampaan
+hidas, hidasta, hitaan
+kangas, kangasta, kankaan
+kiuas, kiuasta, kiukaan
+kuningas, kuningasta, kuninkaan
+lammas, lammasta, lampaan
lounas, -ta, lounaan
+opas, opasta, oppaan
+porras, porrasta, portaan
porsas, -ta, porsaan
+puhdas, puhdasta, puhtaan
+rakas, rakasta, rakkaan
raskas, -ta, raskaan
+rengas, rengasta, renkaan
+rikas, rikasta, rikkaan
sairas, -ta, sairaan
taivas, -ta, taivaan
+tehdas, tehdasta, tehtaan
+uima-allas, -allasta, -altaan
valas, -ta, valaan
+varvas, varvasta, varpaan
vieras, -ta, vieraan
viisas, -ta, viisaan
10) salaisuus-tyyppi
+itsenäisyys, itsenäisyyttä,
itsenäisyyden
+kirjallisuus, kirjallisuutta,
kirjallisuuden
+lapsuus, lapsuutta, lapsuuden
+mahdollisuus, mahdollisuutta,
mahdollisuuden
+nuoruus, nuoruutta, nuoruuden
+pituus, pituutta, pituuden
+rakkaus, rakkautta, rakkauden
+salaisuus, salaisuutta, salaisuuden
+totuus, totuutta, totuuden
+tulevaisuus, tulevaisuutta,
tulevaisuuden
11) vastaus-tyyppi
ajatus, -ta, ajatuksen
annos, -ta, annoksen
hauis, -ta, hauiksen
hius, -ta, hiuksen
juhannus, -ta, juhannuksen
kerros, -ta, kerroksen
kiitos, -ta, kiitoksen
kokous, -ta, kokouksen
kysymys, -tä, kysymyksen
laitos, -ta, laitoksen
maalaus, -ta, maalauksen
rakennus, -ta, rakennuksen
rikos, -ta, rikoksen
sormus, -ta, sormuksen
sävellys, -tä, sävellyksen
vallan/kumous, -ta, -kumouksen
vastaus, -ta, vastauksen
12) avain-tyyppi
avain, -ta, avaimen
eläin, -tä, eläimen
puhelin, -ta, puhelimen
13) muita tyyppejä
kallis, -ta, kalliin
kaunis, -ta, kauniin
valmis, -ta, valmiin
askel, -ta, askelen (askeleen)
kyynel, -tä, kyynelen (kyyneleen)
sävel, -tä, sävelen
lyhyt, -tä, lyhyen
olut, -ta, oluen
195
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
avio/mies, -tä, -miehen
jazz, jazzia, jazzin
kevät, -tä, kevään
+lähin, lähintä, lähimmän
+lämmin, lämmintä, lämpimän
mies, -tä, miehen
rock, rockia, rockin
sisar, -ta, sisaren
sydän, -tä, sydämen
+tytär, tytärtä, tyttären
+vasen, vasenta, vasemman
hermostunut, -ta, hermostuneen
kuollut, -ta, kuolleen
väsynyt, -tä, väsyneen
+rahaton, rahatonta, rahattoman
+rasvaton, rasvatonta, rasvattoman
+tuntematon, tuntematonta,
tuntemattoman
hiukset, hiuksia, hiuksien
housut, housuja, housujen
kasvot, kasvoja, kasvojen
+vanhemmat, vanhempia,
vanhempien
Pronominit:
minä, minua, minun
sinä, sinua, sinun
hän, häntä, hänen
me, meitä, meidän
te, teitä, teidän
he, heitä, heidän
tämä, tätä, tämän
tuo, tuota, tuon
se, sitä, sen
nämä, näitä, näiden
nuo, noita, noiden
ne, niitä, niiden
joka, jota, jonka
jokainen, jokaista, jokaisen
jokin, jotakin, jonkin
itse, -ä, -n
(ei) kukaan, ketään, kenenkään
(ei) mikään, mitään, minkään
Kysymyssanat:
mikä, mitä, minkä
kuka, ketä, kenen
millainen, millaista, millaisen
minkämaalainen, minkämaalaista,
minkämaalaisen
minkävärinen, minkäväristä,
minkävärisen
Numeraalit:
+yksi, yhtä, yhden
+kaksi, kahta, kahden
kolme, -a, -n
neljä, -ä, -n
+viisi, viittä, viiden
+kuusi, kuutta, kuuden
seitsemän, seitsemää, seitsemän
kahdeksan, kahdeksaa, kahdeksan
yhdeksän, yhdeksää, yhdeksän
kymmenen, kymmentä, kymmenen
+yksi/toista, yhtä/toista, yhden/toista
+kaksi/toista, kahta/toista,
kahden/toista
+kaksi/kymmentä, kahta/kymmentä,
kahden/kymmenen
+sata, sataa, sadan
+tuhat, tuhatta, tuhannen
miljoona, -a, -n
ensimmäinen, ensimmäistä,
ensimmäisen
toinen, toista, toisen
+kolmas, kolmatta, kolmannen
+neljäs, neljättä, neljännen
+viides, viidettä, viidennen
196
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
+kuudes, kuudetta, kuudennen
+seitsemäs, seitsemättä, seitsemännen
+kahdeksas, kahdeksatta,
kahdeksannen
+yhdeksäs, yhdeksättä, yhdeksännen
+kymmenes, kymmenettä,
kymmenennen
+yhdes/toista, yhdettä/toista,
yhdennen/toista
+kahdes/toista, kahdetta/toista,
kahdennen/toista
+kahdes/kymmenes,
kahdetta/kymmenettä,
kahdennen/kymmenennen
ykkönen, ykköstä, ykkösen,
kakkonen, kakkosta, kakkosen
kolmonen, kolmosta, kolmosen
nelonen, nelosta, nelosen
viitonen, viitosta, viitosen
kuutonen, kuutosta, kuutosen
seiska, -a, -n
+kahdeksikko, kahdeksikkoa,
kahdeksikon (=kasi, -a, -n)
+yhdeksikkö, yhdeksikköä,
yhdeksikön
(=ysi, -ä, -n)
+kymppi, kymppiä, kympin
Taipumattomat adjektiivit:
aika (=melko)
ensi
eri
joka (’jokainen’)
koko
melko
pikku
viime
197
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
VERBISANASTO
Verbityyppi 1
jää/dä, -n, jäi, -nyt
myy/dä, -n, myi, -nyt
saa/da, -n, sai, -nut
soi/da, -n, soi, -nut
ui/da, -n, ui, -nut
voi/da, -n, voi, -nut
juo/da, -n, joi, -nut
lyö/dä, -n, löi, -nyt
syö/dä, -n, söi, -nyt
tuo/da, -n, toi, -nut
vie/dä, -n, vei, -nyt
tupakoi/da, -n, tupakoi, -nut
Verbityyppi 2
+aiko/a, aion, aikoi, aikonut
+ampu/a, ammun, ampui, ampunut
astu/a, -n, astui, -nut
asu/a, -n, asui, -nut
istu/a, -n, istui, -nut
itsenäisty/ä, -n, itsenäistyi, -nyt
+jääty/ä, jäädyn, jäätyi, jäätynyt
+kaatu/a, kaadun, kaatui, kaatunut
katso/a, -n, katsoi, -nut
+kerto/a, kerron, kertoi, kertonut
+kuto/a, kudon, kutoi, kutonut
kutsu/a, -n, kutsui, -nut
kuulu/a, -n, kuului, -nut
kysy/ä, -n, kysyi, -nyt
+käänty/ä, käännyn, kääntyi,
kääntynyt
+leipo/a, leivon, leipoi, leiponut
+liikku/a, liikun, liikkui, liikkunut
maistu/a, -n, maistui, -nut
+nukku/a, nukun, nukkui, nukkunut
puhu/a, -n, puhui, -nut
pysty/ä, -n, pystyi, -nyt
pysy/ä, -n, pysyi, -nyt
+pysähty/ä, pysähdyn, pysähtyi,
pysähtynyt
+päätty/ä, päätyn, päättyi, päättynyt
rakastu/a, -n, rakastui, -nut
+saapu/a, saavun, saapui, saapunut
sano/a, -n, sanoi, -nut
sauno/a, -n, saunoi, -nut
seiso/a, -n, seisoi, -nut
säilö/ä, -n, säilöi, -nyt
+tapahtu/a, tapahdun, tapahtui,
tapahtunut
toivo/a, -n, toivoi, -nut
tutustu/a, -n, tutustui, -nut
usko/a, -n, uskoi, -nut
varo/a, -n, varoi, -nut
+viihty/ä, viihdyn, viihtyi, viihtynyt
harrasta/a, -n, harrasti, -nut
+kirjoitta/a, kirjoitan, kirjoitti,
kirjoittanut
loista/a, -n, loisti, -nut
+luotta/a, luotan, luotti, luottanut
matkusta/a, -n, matkusti, -nut
muista/a, -n, muisti, -nut
+muutta/a, muutan, muutti,
muuttanut
+odotta/a, odotan, odotti, odottanut
omista/a, -n, omisti, -nut
+opetta/a, opetan, opetti, opettanut
osta/a, -n, osti, -nut
+otta/a, otan, otti, ottanut
+poltta/a, poltan, poltti, polttanut
rakasta/a, -n, rakasti, -nut
ratsasta/a, -n, ratsasti, -nut
+soitta/a, soitan, soitti, soittanut
sula/a, -n, suli, -nut
+tarkoitta/a, tarkoitan, tarkoitti,
tarkoittanut
198
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
toista/a, -n, toisti, -nut
+unohta/a, unohdan, unohti,
unohtanut
+voitta/a, voitan, voitti, voittanut
aja/a, -n, ajoi, -nut
+alka/a, alan, alkoi, alkanut
+anta/a, annan, antoi, antanut
+autta/a, autan, auttoi, auttanut
haista/a, -n, haistoi, -nut
jaksa/a, -n, jaksoi, -nut
jatka/a, -n, jatkoi, -nut
+laitta/a, laitan, laittoi, laittanut
laula/a, -n, lauloi, -nut
maksa/a, -n, maksoi, -nut
naura/a, -n, nauroi, -nut
paista/a, -n, paistoi, -nut
pala/a, -n, paloi, -nut
+sata/a, sadan, satoi, satanut
+tappa/a, tapan, tappoi, tappanut
+vaihta/a, vaihdan, vaihtoi, vaihtanut
elä/ä, -n, eli, -nyt
+heittä/ä, heitän, heitti, heittänyt
+herättä/ä, herätän, herätti, herättänyt
+hiihtä/ä, hiihdän, hiihti, hiihtänyt
+jättä/ä, jätän, jätti, jättänyt
+keittä/ä, keitän, keitti, keittänyt
kestä/ä, -n, kesti, -nyt
+käyttä/ä, käytän, käytti, käyttänyt
+lähettä/ä, lähetän, lähetti, lähettänyt
+lämmittä/ä, lämmitän, lämmitti,
lämmittänyt
+näyttä/ä, näytän, näytti, näyttänyt
+pitä/ä, pidän, piti, pitänyt
+riittä/ä, riitän, riitti, riittänyt
+silittä/ä, silitän, silitti, silittänyt
+välittä/ä, välitän, välitti, välittänyt
+yrittä/ä, yritän, yritti, yrittänyt
+huuta/a, huudan, huusi, huutanut
+kieltä/ä, kiellän, kielsi, kieltänyt
+kääntä/ä, käännän, käänsi, kääntänyt
+lentä/ä, lennän, lensi, lentänyt
+löytä/ä, löydän, löysi, löytänyt
+piirtä/ä, piirrän, piirsi, piirtänyt
+pyytä/ä, pyydän, pyysi, pyytänyt
+rientä/ä, riennän, riensi, rientänyt
+tietä/ä, tiedän, tiesi, tiennyt
+tunte/a, tunnen, tunsi, tuntenut
+viheltä/ä, vihellän, vihelsi, viheltänyt
+ymmärtä/ä, ymmärrän, ymmärsi,
ymmärtänyt
itke/ä, -n, itki, -nyt
+kylpe/ä, kylven, kylpi, kylpenyt
käske/ä, -n, käski, -nyt
laske/a, -n, laski, -nut
+luke/a, luen, luki, lukenut
+lähte/ä, lähden, lähti, lähtenyt
+puke/a, puen, puki, pukenut
+sulke/a, suljen, sulki, sulkenut
+särke/ä, särjen, särki, särkenyt
+ehti/ä, ehdin, ehti, ehtinyt
etsi/ä, -n, etsi, -nyt
+leikki/ä, leikin, leikki, leikkinyt
+onki/a, ongin, onki, onkinut
+oppi/a, opin, oppi, oppinut
potki/a, -n, potki, -nut
+sopi/a, sovin, sopi, sopinut
tanssi/a, -n, tanssi, -nut
toimi/a, -n, toimi, -nut
tutki/a, -n, tutki, -nut
Verbityyppi 3a
+ajatel/la, ajattelen, ajatteli, ajatellut
+esitel/lä, esittelen, esitteli, esitellyt
hymyil/lä, hymyilen, hymyili, -lyt
+jutel/la, juttelen, jutteli, jutellut
katsel/la, katselen, katseli, -lut
keskustel/la, keskustelen, keskusteli,
-lut
kuol/la, kuolen, kuoli, -lut
kuul/la, kuulen, kuuli, -lut
+kuunnel/la, kuuntelen, kuunteli,
kuunnellut
199
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
+kätel/lä, kättelen, kätteli, kätellyt
kävel/lä, kävelen, käveli, -lyt
luistel/la, luistelen, luisteli, -lut
luul/la, luulen, luuli, -lut
men/nä, menen, meni, -nyt
+näytel/lä, näyttelen, näytteli, näytellyt
opiskel/la, opiskelen, opiskeli, -lut
+pahoitel/la, pahoittelen, pahoitteli,
pahoitellut
pan/na, panen, pani, -nut
+riidel/lä, riitelen, riiteli, riidellyt
+suositel/la, suosittelen, suositteli,
suositellut
sur/ra, suren, suri, -rut
tarjoil/la, tarjoilen, tarjoili, -lut
tul/la, tulen, tuli, -lut
tuul/la, tuulen, tuuli, -lut
+työskennel/lä, työskentelen,
työskenteli, työskennellyt
+valehdel/la, valehtelen, valehteli,
valehdellut
Verbityyppi 3b
hais/ta, haisen, haisi, -sut
nous/ta, nousen, nousi, -sut
pes/tä, pesen, pesi, -syt
pääs/tä, pääsen, pääsi, -syt
ratkais/ta, ratkaisen, ratkaisi, -sut
Verbityyppi 4a
ava/ta, avaan, avasi, -nnut
+haka/ta, hakkaan, hakkasi, hakannut
halu/ta, haluan, halusi, -nnut
+hanga/ta, hankaan, hankasi,
hangannut
huoma/ta, huomaan, huomasi, -nnut
herä/tä, herään, heräsi, -nnyt
+hypä/tä, hyppään, hyppäsi, hypännyt
+kado/ta, katoan, katosi, kadonnut
+kamma/ta, kampaan, kampasi,
kammannut
+kara/ta, karkaan, karkasi, karannut
korja/ta, korjaan, korjasi, -nnut
laina/ta, lainaan, lainasi, -nnut
+leika/ta, leikkaan, leikkasi, leikannut
+levä/tä, lepään, lepäsi, levännyt
lifta/ta, liftaan, liftasi, -nnut
lisä/tä, lisään, lisäsi, -nnyt
+luva/ta, lupaan, lupasi, luvannut
maala/ta, maalaan, maalasi, -nnut
+maa/ta, makaan, makasi, maannut
+mita/ta, mittaan, mittasi, mitannut
osa/ta, osaan, osasi, -nnut
+paka/ta, pakkaan, pakkasi, pakannut
pala/ta, palaan, palasi, -nnut
pela/ta, pelaan, pelasi, -nnut
+pelä/tä, pelkään, pelkäsi, pelännyt
+rynnä/tä, ryntään, ryntäsi, rynnännyt
+siepa/ta, sieppaan, sieppasi,
siepannut
siivo/ta, siivoan, siivosi, -nnut
+tava/ta, tapaan, tapasi, tavannut
tila/ta, tilaan, tilasi, -nnut
tiska/ta, tiskaan, tiskasi, -nnut
+tykä/tä, tykkään, tykkäsi, tykännyt
+valla/ta, valtaan, valtasi, vallannut
vasta/ta, vastaan, vastasi, -nnut
+verra/ta, vertaan, vertasi, verrannut
viha/ta, vihaan, vihasi, -nnut
vispa/ta, vispaan, vispasi, -nnut
Verbityyppi 4b
halli/ta, hallitsen, hallitsi, -nnut
harki/ta, harkitsen, harkitsi, -nnut
häiri/tä, häiritsen, häiritsi, -nnyt
luki/ta, lukitsen, lukitsi, -nnut
merki/tä, merkitsen, merkitsi, -nnyt
sijai/ta, sijaitsen, sijaitsi, -nnut
tarvi/ta, tarvitsen, tarvitsi, -nnut
vali/ta, valitsen, valitsi, -nnut
200
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
Verbityyppi 4c
+kye/tä, kykenen, kykeni, kyennyt
+pae/ta, pakenen, pakeni, paennut
vanhe/ta, vanhenen, vanheni, -nnut
+vaie/ta, vaikenen, vaikeni, vaiennut
Epäsäännöllisiä:
ol/la, olen, oli, -lut
juos/ta, juoksen, juoksi, -sut
käy/dä, -n, kävi, -nyt
+näh/dä, näen, näki, nähnyt
+teh/dä, teen, teki, tehnyt
+pitä/ä, pitää, piti, pitänyt
tarvi/ta, tarvitsee, tarvitsi, -nnut
+täyty/ä, täytyy, täytyi, täytynyt
201
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
PARTIKKELISANASTO
a) adverbit
aikaisin
aina
ainakin
aivan
ajoissa
alas
anteeksi
auki
edes
ehkä
ei
eilen
eivät
emme
en
enemmän
eniten
ensin
entä
enää
et
ette
-han (-hän)
heti
hiljaa
huomenna
hyvin
ihan
ikävä kyllä
jo
“joo”
joskus
kai
kauan
kauas
kaukana
kiinni
-kin
koskaan
kotoa
(olla) kotoisin
kotona
kovemmin
kuinka
kuitenkaan
kuitenkin
kuulemma
kyllä
lainkaan
liian
lisää
lukossa
melkein
(olla) menossa
mihin
miksi
milloin
minne
missä
mistä
mistään
miten
myöhemmin
myöhässä
myös
myöskään
(mennä) naimisiin
niin
noin
nykyisin
nyt
näin
oikein
onneksi
(olla) pahoilla/nsa
paljon
pian
pois
202
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
rikki
samoin
siellä
siihen
siinä
siis
siitä
siksi
silloin
sinne
sisään
sitten
taas
takaisin
tarpeeksi
tietenkin
todella
toissa/päivänä
tuohon
tuolla
tuolta
tuossa
tuosta
tähän
tänne
tänään
tässä
tästä
täynnä
täällä
täältä
ulkona
ulos
usein
uudelleen
vain
vasta
vastakkain
vielä
viimeksi
vuonna
vähän
väärin
yhdessä
yhteensä
yhtään
yksin
yli/huomenna
ylös
älä
ääneen
ahkerasti
hitaasti
huonosti
kauniisti
nopeasti
syvästi
tavallisesti
tyylikkäästi
vakavasti
valitettavasti
varmasti
varovasti
b) konjunktiot
että
ja
jos
koska
kuin
kun
-kä
mutta
sekä
sillä
tai
vaan
vai
c) pre- ja postpositiot
alla
ilman
jälkeen
203
Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1
kanssa
lähellä
mukaan
mukana
päällä
saakka
vieressä
yli
d) interjektiot
ahaa
ai
haloo
hei
huomenta
hyi
moi
no
nähdään
näkemiin
päivää
terve
tervetuloa
voi

ISBN 978-951-44-7061-5 (pdf)

Copyright ©2007 Tampere University Press ja tekijä Myynti Tiedekirjakauppa TAJU Kalevantie 5 PL 617 33014 Tampereen yliopisto puhelin (03) 3551 6055 fax (03) 3551 7685 taju@uta.fi www.uta.fi/taju http://granum.uta.fi Kansi ja taitto Iris Puusti Harjoitusten kuvat Päivi Rasinkangas Dialogien kuvat Vilja Takalo

ISBN 978-951-44-6908-4 Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print Tampere 2007

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT
Kielioppi- ja harjoituskirja Alkeistaso 1

ÄÄNTÄMINEN – 2. PERSOONAPRONOMINIT – 2.10 000 JÄRJESTYSNUMEROT MIKÄ NUMERO? KANSALLISUUDET SANOJEN PERUSMUODOT JA TAIVUTUS KAPPALE 1 – 1. PAINOTUS Minä haluan HARJOITUKSET KAPPALE 4 – 1. VOKAALIHARMONIA Kuka sinä olet? HARJOITUKSET KAPPALE 3 – 1.SISÄLLYS SAATESANAT SUOMEN AAKKOSET NUMEROT 0 . MUODOLLINEN Te Millainen elefantti on? Missä yliopisto on? HARJOITUKSET KAPPALE 5 – PARTITIIVI Ben kaupungilla HARJOITUKSET KAPPALE 6 – GENETIIVI Isä tulee HARJOITUKSET 9 11 15 17 19 19 20 21 25 25 26 26 31 31 33 34 34 37 37 38 39 39 44 45 45 46 47 50 52 53 59 60 61 . NEGATIIVISET VERBIMUODOT – 2. DIFTONGIT – 3.20 NUMEROT 21 . KYSYMYKSET – 2. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE Äiti ja Sanna HARJOITUKSET KAPPALE 2 – 1. VERBIEN PERSOONAMUODOT – 3.

MONIKON NOMINATIIVI – 2. TAVUJAKO Sanna odottaa talvea HARJOITUKSET KAPPALE 8 – 1. PERSOONAPRONOMINIEN GENETIIVI JA POSSESSIIVISUFFIKSIT – 2. MONIKON IMPERATIIVI (POSITIIVINEN) Elokuviin HARJOITUKSET KAPPALE 10 – SISÄLOKAALISIJAT (=Sisäpaikallissijat) Puhelu HARJOITUKSET KAPPALE 11 – SISÄLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ Liftari Ben ja Jaana HARJOITUKSET KAPPALE 12 – ULKOLOKAALISIJAT (=Ulkopaikallissijat) Nähdään yliopistolla! HARJOITUKSET KAPPALE 13 – ULKOLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ Lahja HARJOITUKSET KAPPALE 14 – NOMINIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu) Missä minun kelloni on? HARJOITUKSET KAPPALE 15 – 1. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT – 2. POSSESSIIVISUFFIKSI -Vn Sannan syntymäpäivä HARJOITUKSET 65 67 68 69 73 75 76 77 81 83 84 85 88 90 91 98 99 100 101 104 106 107 110 111 112 116 120 120 128 130 130 131 . IMPERATIIVI (Yksikkö) Uusi huonetoveri HARJOITUKSET KAPPALE 9 – 1. VERBITYYPIT JA PERSOONATAIVUTUS – 2.KAPPALE 7 – 1.

KAPPALE 16 – VERBIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu) Sanna leipoo HARJOITUKSET KAPPALE 17 – 1. EKSISTENTIAALILAUSE – 2. pitää JA tarvita Ben syö ravintolassa HARJOITUKSET KAPPALE 18 – 1. MODAALIVERBIT täytyä. JAOLLISET JA JAOTTOMAT SANAT – 2. POSSESSIIVIRAKENNE Miksi minulla ei ole pikkuveljeä? HARJOITUKSET KAPPALE 19 – IMPERFEKTI (Positiivinen) Sannan uni HARJOITUKSET KAPPALE 20 – IMPERFEKTI (Negatiivinen) Pikkujoulu HARJOITUKSET NOMINISANASTO VERBISANASTO PARTIKKELISANASTO 137 141 142 147 148 149 150 158 159 160 161 167 170 170 177 179 180 187 197 201 .

PAINOTUS 40 Minä haluan HARJOITUKSET KAPPALE 4 – 1. VERBIEN PERSOONAMUODOT – 3. KYSYMYKSET – 2. TAVUJAKO 9 11 15 17 19 19 20 22 27 27 28 28 33 33 34 35 36 39 39 41 41 46 47 47 48 49 52 54 55 61 62 63 67 69 KAN- . DIFTONGIT – 3. ÄÄNTÄMINEN – 2. PERSOONAPRONOMINIT – 2. NEGATIIVISET VERBIMUODOT – 2. MUODOLLINEN Te Millainen elefantti on? Missä yliopisto on? HARJOITUKSET KAPPALE 5 – PARTITIIVI Ben kaupungilla HARJOITUKSET KAPPALE 6 – GENETIIVI Isä tulee HARJOITUKSET KAPPALE 7 – 1. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT – 2. VOKAALIHARMONIA Kuka sinä olet? HARJOITUKSET KAPPALE 3 – 1.SISÄLLYS SAATESANAT SUOMEN AAKKOSET NUMEROT 0 – 20 NUMEROT 21 – 10 000 JÄRJESTYSNUMEROT MIKÄ NUMERO? SALLISUUDET SANOJEN PERUSMUODOT JA TAIVUTUS KAPPALE 1 – 1. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE Äiti ja Sanna HARJOITUKSET KAPPALE 2 – 1.

ja jatkotason ensimmäisen osan sanastoissa ovat edelleen mukana kaikki alkeistason materiaalin sanat. välillä siihen lisää tutustuen. Kappaleisiin sisältyvät keskustelumuotoiset tai suorasanaiset tekstit havainnollistavat omalta osaltaan esitellyn kielellisen keinovaran käyttöä. mutta jatkotason toisen osan sanastot sisältävät vain tuossa koko materiaalin viimeisessä osassa tulleet uudet sanat. Materiaali esittelee suomen kielen muodot ja rakenteet jaksoittain mahdollisimman yksinkertaisin säännöin mutta sikäli kattavasti. Joitakin siellä täällä eri kappaleissa esiintyviä vähäkäyttöisiä sanoja ei ole otettu mukaan eri osien kokoomasanastoihin. missä järjestyksessä asiat tulisi esittää. minkä jälkeen asiaan perehtymistä voi jatkaa selitysosan seuraavista kohdista. Kunkin osan lopussa olevat sanastot on koottu siten. jota selityksiin perustuva kielenkuvaus ei kiehdo. koska niiden hallinta nostaa kommunikointikyvyn aivan uudelle tasolle. Kappaleiden harjoitukset on yleensä laadittu sillä tavoin. Jo kertaalleen esiintynyttä sanaa ei yleensä ole annettu uudestaan. Kussakin kappaleessa tulevat uudet sanat on annettu näissä sanastoissa aakkosjärjestyksessä. Kappalekohtaisissa sanastoissa ei ole myöskään esitetty tietoja sanojen taivutuksesta. Kriteerinä ratkaisujen syntymisessä on ollut paitsi kunkin muodon tai rakenteen yleisyys myös sen ilmaisuvoima. että opiskelija saattaa ongelmia kohdatessaan tarkistaa siitä myös vähemmän keskeisiä seikkoja. Toisaalta astevaihtelut on esitelty alkeistason ensimmäisessä osassa melko myöhään. vaikka sitä olisikin käytetty jossakin myöhemmässä kappaleessa hieman uudenlaisessa merkityksessä. mutta nominit. että alkeistason toisen osan sanastoissa ovat mukana myös kaikki jo ensimmäisessä osassa esiintyneet sanat. verbit ja partikkelit on ryhmitelty erikseen. Sanastoissa käytetty +-merkki tarkoittaa. että jo selitysosan ensimmäisten kohtien pohjalta on mahdollista tehdä muutamia harjoituksia. vaan nämä tiedot löytyvät materiaalin eri osien lopussa olevista sanastoista. vasta lokaalisijojen . joihin liittyvät taas muutamat seuraavat harjoitukset. Partikkelisanastoihin on sisällytetty myös joitakin sellaisia substantiivipohjaisia ilmauksia. Esimerkiksi verbien imperfektimuodot on käsitelty jo alkeistason ensimmäisessä osassa. joita ei perinteisesti ole partikkeleiksi luettu. Runsaiden esimerkkien avulla käsitellyn asian ytimen voi oivaltaa myös sellainen kielenopiskelija. Jokaisen kappaleen lopussa on englanniksi käännetty sanasto. ja sitten sama uudestaan ja ehkä taas uudestaan. Materiaalia laatiessa on täytynyt alati pohtia sitä.SAATESANAT Neliosaisessa Suomen kielen tikapuut -oppimateriaalissa käydään läpi koko suomen kielen perusrakenne äänteistä ja sanatyypeistä aina lauseenmuodostuksen vaativimpiin haasteisiin saakka. vaan ne on esitelty vain kyseisen kappaleen sanastossa. Näin asia on opetettavissa ja opiskeltavissa pala palalta välillä harjoitellen. että sanassa tapahtuu kpt-vaihteluita.

jälkeen. myös uutta kieltä opetteleva tarvitsee aluksi erilaisia sääntöjä ja malleja. että käyttämäni järjestys on sama.3. Lisäksi pyrkimyksenä on kuitenkin vielä ollut esittää asiat mahdollisimman ehjinä kokonaisuuksina. Materiaalin nimi Suomen kielen tikapuut pohjaa wittgensteinilaiseen metaforaan.2007 Heikki Kangasniemi . että jokin verbi “taipuu niin kuin saada “ tai “on samaa tyyppiä kuin puhua”. infinitiivin sisälokaalisijat tulevat ehkä hieman yllättäen vasta jatkotason ensimmäisessä osassa siksi. jota Maija-Hellikki Aaltio on käyttänyt alan ensimmäisiin kuuluvassa oppikirjassaan. missä järjestyksessä verbityypit ovat. Sen sijaan 3. Tikapuiden aikaisemmista painoksista saamassani palautteessa on kiinnitetty huomiota siihen. Aivan samalla tavoin kuin katolle kiipeäjä tarvitsee tikapuut. joiden avulla hän voi kieltä harjoitella mutta jotka hän kieltä hallitsemaan opittuaan voi heittää pois ajatuksistaan. Tampereella 14. että materiaalin verbityypittelyssä kaksi ensimmäistä verbiryhmää ovat toisessa järjestyksessä kuin useissa muissa esityksissä. jota olen käyttänyt kuvaamaan kielen ja varsinkin sen rakenteen opiskelua. että sama asia on usein esitettävissä myös ilman niitä. koska niillä ei varsinaisesti ole mitään omaa ilmaisutehtävää. Nähdäkseni ei ole kuitenkaan kovin suurta merkitystä sillä. Sellaisia yleisiä ilmauksia kuin ”syömässä” ja ”nukkumaan” voi tietenkin ottaa esille jo aikaisemmin harjoiteltaessa päivittäin kuultavia fraaseja. Todettakoon tässä. sillä käytännön opetustilanteissa niihin viitattaneen yleisemmin malliverbin avulla toteamalla esimerkiksi. Sen vuoksi vaikkapa kaikki nominityypit tai sisälokaalisijat esitellään yhdessä huolimatta niiden jyrkistäkin yleisyyseroista kielenkäytössä. jotka hän voi sitten katolle päästyään potkaista pois.

HARJOITUS 2 A: Mikä sinun etunimesi on? B: Minun etunimeni on _______________________________________. 11 . A: Kuinka se kirjoitetaan? B: ______________________________________________. SUOMEN AAKKOSET A (B) L M (W) (X) a (b) l m (w) (x) –Vokaalit: (C) N Y (c) n y A D O (Z) d o (z) E (C) M (W) E P Ä e p ä I D N (X) (F) (Q) Ö (f) (q) ö O (F) P (Z) G R H S I T J U K V g r h s i t j u k v U G (Q) Y H R Ä J S Ö K T –Konsonantit: (B) L V –Nimissä voi olla myös Å (å).Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 1 Minun nimeni on _________________________________________. Minun kotimaani on ______________________________________.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 VIIKONPÄIVÄT MILLOIN? maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai HARJOITUS 1 maanantai/na tiistai/na keskiviikko/na torstai/na perjantai/na lauantai/na sunnuntai/na A: Mikä päivä tänään on? B: _______________________________________________. A: Mikä päivä ylihuomenna on? B: _______________________________________________. A: Mikä päivä eilen oli? B: _______________________________________________. A: Mikä päivä huomenna on? B: _______________________________________________. heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu/ssa helmikuu/ssa maaliskuu/ssa huhtikuu/ssa toukokuu/ssa kesäkuu/ssa heinäkuu/ssa elokuu/ssa syyskuu/ssa lokakuu/ssa marraskuu/ssa joulukuu/ssa Nyt on ___________________________________________________. 12 . Sitten on _________________________________________________. KUUKAUDET MILLOIN? tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu HARJOITUS 2 Täydennä. A: Mikä päivä toissapäivänä oli? B: _______________________________________________.

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

VUODENAJAT

MILLOIN?

kevät kesä syksy talvi
HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin.

kevää/llä, ensi kevää/nä kesä/llä, ensi kesä/nä syksy/llä, ensi syksy/nä talve/lla, ensi talve/na

1. Milloin Suomessa on kesä? 2. Milloin Suomessa on talvi? 3. Milloin Suomessa on kevät? 4. Milloin Suomessa on syksy? 5. Milloin sinun kotimaassasi on kesä? 6. Mikä on paras vuodenaika?

JUHLAT

MILLOIN?

pääsiäinen vappu juhannus joulu uusivuosi
HARJOITUS 4 Vastaa kysymyksiin.

pääsiäise/nä vappu/na juhannukse/na joulu/na uute/na/vuote/na

1. Mitä suomalaiset syövät pääsiäisenä? 2. Mitä suomalaiset juovat vappuna? 3. Mitä suomalaiset polttavat juhannuksena? 4. Kuka käy jouluna? 5. Mitä suomalaiset tekevät uutenavuotena? 6. Mikä on vuoden paras juhlapäivä? 13

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

VÄRIT

sininen punainen
HARJOITUS 5

keltainen vihreä

violetti oranssi

ruskea harmaa

valkoinen musta

Vastaa kysymyksiin. 1. Minkävärinen taivas on? 2. Minkäväristä lumi on? 3. Mitkä ovat Suomen lipun värit? SUKULAISET 4. Minkävärinen appelsiini on? 5. Minkävärinen sinun kotimaasi lippu on? 6. Mikä on sinun lempivärisi?

isä vanhemmat (avio)mies poika veli isoisä setä eno serkku
HARJOITUS 6 Vastaa kysymyksiin. 1. Kuka isän veli on? 2. Kuka enon lapsi on? 3. Kuka isän äiti on?

äiti (avio)vaimo tytär, tyttö sisko, sisar isoäiti täti

4. Kuka äidin isä on? 5. Kuka isän siskon lapsi on? 6. Kuka isoisän isä on?

TERVEHDYKSIÄ JA MUITA FRAASEJA

(hyvää) päivää hei, terve, moi (hyvää) huomenta (hyvää) iltaa hyvää yötä A: Mitä kuuluu? B: Kiitos hyvää.
14

ole hyvä olkaa hyvä kiitos ei kiitos A: Kuinka voit? B: Kiitos hyvin.

anteeksi ei se mitään tervetuloa näkemiin nähdään A: Miten menee? B: Kiitos hyvin.

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

Numerot 0 - 20
0 1 2 3 4 5 nolla yksi kaksi kolme neljä viisi 6 7 8 9 10 kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

HARJOITUS 1 Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Sano myös oikea vastaus. MALLI: 1+1=2 yksi plus yksi on kaksi 6-2=4 kuusi miinus kaksi on neljä 2*4=8 kaksi kertaa neljä on kahdeksan 6:3=2 kuusi per kolme on kaksi 1+2= 2+3= 3+4= 5-4= 6-2= 2*3= 3+4= 6+2= 7-1= 6+3= 5+5= 9+1= 7+3= 4+6= 2+7= 10-1= 9*1= 8-8= 4+3= 5+2= 10:2= 9:3= 2*4= 3-2= 6:2=

11 12 13 14 15

yksi/toista kaksi/toista kolme/toista neljä/toista viisi/toista

16 17 18 19 20

kuusi/toista seitsemän/toista kahdeksan/toista yhdeksän/toista kaksi/kymmentä

HARJOITUS 2 Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Sano myös oikea vastaus. 4+7= 3+9= 5+8= 3+10= 7+8= 11-4= 3*4= 4*5= 19-11= 17-3= 11+7= 12*1= 12-1= 12+1= 17-2= 15-5= 15:3= 18:2= 16:4= 12:3= 19-17= 2+4+7= 3+6+8= 5+17-3= 20-8+5=

15

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin. 1. Kuinka monta sormea on kädessä? 2. Kuinka monta päivää on viikossa? 3. Kuinka monta viikkoa on kuukaudessa? 4. Kuinka monta kuukautta on vuodessa? 5. Kuinka monta laulajaa on duossa? 6. Kuinka monta kappaletta on tusinassa? HARJOITUS 4 Mikä on numerosarjan 8236407591 “salaisuus”? Miksi numerot ovat tässä järjestyksessä? HARJOITUS 5 Kirjoita numerot ristikkoon kirjaimilla. Mikä sana tulee pystysuoraan?

?

6 10 15 13 12 4 20 9 8
16

10 000 21 22 23 24 25 20 30 40 50 100 101 110 111 120 121 200 201 210 220 300 400 500 kaksi/kymmentä/yksi kaksi/kymmentä/kaksi kaksi/kymmentä/kolme kaksi/kymmentä/neljä kaksi/kymmentä/viisi kaksi/kymmentä kolme/kymmentä neljä/kymmentä viisi/kymmentä sata sata/yksi sata/kymmenen sata/yksi/toista sata/kaksi/kymmentä sata/kaksi/kymmentä/yksi kaksi/sataa kaksi/sataa/yksi kaksi/sataa/kymmenen kaksi/sataa/kaksi/kymmentä kolme/sataa neljä/sataa viisi/sataa 600 700 800 900 kuusi/sataa seitsemän/sataa kahdeksan/sataa yhdeksän/sataa 26 27 28 29 30 31 60 70 80 90 kaksi/kymmentä/kuusi kaksi/kymmentä/seitsemän kaksi/kymmentä/kahdeksan kaksi/kymmentä/yhdeksän kolme/kymmentä kolme/kymmentä/yksi kuusi/kymmentä seitsemän/kymmentä kahdeksan/kymmentä yhdeksän/kymmentä 1000 tuhat 1001 tuhat yksi 1100 tuhat sata 2000 3000 4000 5000 kaksi/tuhatta kolme/tuhatta neljä/tuhatta viisi/tuhatta 6000 7000 8000 9000 10 000 kuusi/tuhatta seitsemän/tuhatta kahdeksan/tuhatta yhdeksän/tuhatta kymmenen/tuhatta 17 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Numerot 21 .

Kuinka monta minuuttia on puoli tuntia? 7. Kuinka monta metriä on kymmenen kilometriä? 5. Kuinka monta minuuttia on kaksi tuntia? 8. Kuinka monta senttiä on yksi euro? 18 . Kuinka monta metriä on yksi kilometri? 4.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 1 Lue ääneen alla olevat matemaattiset ongelmat. Kuinka monta minuuttia on yksi tunti? 6. Kuinka monta senttiä on puoli metriä? 3. 20+5= 20-5= 20*5= 22+10= 25*3= 33+11= 34+12= 41+24= 61-22+19= 27+4+11= 43+31= 42+25= 7*25= 77+9-24= 99+2+15= 102+231-78= 100:2= 120:4= 900:3= 600:200= HARJOITUS 2 Vastaa kysymyksiin. Sano myös oikea vastaus. 1. Kuinka monta senttiä on yksi metri? 2.

= ensimmäinen 2.1982 g) 2.1995 c) 5. = kahdeksas 9.3.1917 o) 5. = kuudes 7.1865 i) 21.4.5.2002 n) 6. = tuhannes HARJOITUS Lue alla olevat päiväykset ääneen.2010 h) 17.8. = kolmas 4.1997 b) 9.2005 p) 21.1987 d) 10. kasi yhdeksikkö.2.10.6.11.1. = kahdes/kymmenes 30.8.12. = seitsemäs 8.1939 j) 22.2015 Mikä numero? ykkönen kakkonen kolmonen nelonen viitonen kuutonen seiska kahdeksikko.1997 = Yhdestoista lokakuuta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän a) 4.1956 f) 6. = toinen 3.9.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Järjestysnumerot Kuinka mones? = Monesko? 1.12.2004 k) 31. = kolmas/toista 14. = kolmas/kymmenes 100. ESIM: 11.6. = yhdes/toista 12. = yhdeksäs 10. = sadas 1000.2001 m) 2.1982 l) 24. = viides 6. = neljäs/toista 20. ysi kymppi 19 .10. = neljäs 5.2. = kymmenes 11. = kahdes/toista 13.1924 e) 16.1.

Minkämaalainen auto on Volvo? 3. Minkämaalainen Matti Virtanen on? 6. Minkämaalainen Mick Jagger on? 4. Minkämaalainen Carl Lewis on? 2.__________________ HARJOITUS 2 Vastaa kysymyksiin. Minkämaalainen auto on Cadillac? 4. Minkämaalainen Vladimir Putin on? 3.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Kansallisuudet Englanti Saksa Norja Amerikka USA Tampere Helsinki Lontoo New York englantilainen saksalainen norjalainen amerikkalainen USA:lainen tamperelainen helsinkiläinen lontoolainen newyorkilainen ____________________ ____________________ ____________________ Suomi Ruotsi Eesti Venäjä Irak suomalainen ruotsalainen eestiläinen venäläinen irakilainen Eurooppa Aasia Afrikka HARJOITUS 1 Intia Ranska Irlanti Sveitsi - intialainen __________________ __________________ __________________ Kanada Kiina Ukraina . Minkämaalainen sinä olet? HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin.__________________ .__________________ . 1. 1. Minkämaalainen auto on Citroën? 5. Minkämaalainen auto on Volkswagen? 6. Minkämaalainen auto on Toyota? 20 . Minkämaalainen auto on Fiat? 2. Minkämaalainen Björn Borg on? 5.

Verbit voivat saada myös muita päätteitä. konjunktiot (esim. –Substantiivit (esim. puhu/a puhu/n puhu/t puhu/isi/n puhu/isi/t puhu/i/n –Nominien perusmuoto (sanakirjamuoto) on yksikön nominatiivi. –Verbit (esim. puhua) taipuvat persoonamuodoissa. talo) taipuvat myös muut nominit. –Taivutuksessa sanojen loppuun lisätään päätteitä. pronominit (esim. –Verbien perusmuoto on 1. joita on viisitoista. kaunis). kanssa).ja postpositiot (esim. talo) taipuvat sijamuodoissa. minä) ja numeraalit (esim. interjektiot (esim. –Partikkelit eivät taivu. ja). pian). Lisäksi substantiivi voi saada monikon päätteen. joita ovat adjektiivit (esim. viisi). talo talo/ssa talo/sta talo/a talo/n talo/t –Samalla tavoin kuin substantiivit (esim. infinitiivi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Sanojen perusmuodot ja taivutus –Suomessa sanat taipuvat. hei) ja pre. Partikkeleihin kuuluvat adverbit (esim. 21 .

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS Mihin sanaluokkaan alla olevat sanat kuuluvat? auto tulla se sairas rakkaus rakastaa opiskelija olla tuo ilman tai halpa kieli valtio työ työskennellä keltainen usein vesi istua nainen 22 .

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT .

.

ÄÄNTÄMINEN –Suomessa jokainen kirjain äännetään aina samalla tavoin. nenä nimi sana liiga agentti ken lan van keng kang 2. pitkä äänne kahdella kirjaimella. h. LYHYT JA PITKÄ ÄÄNNE –Suomessa äänne voi olla lyhyt tai pitkä. j ja v voivat esiintyä vain lyhyinä äänteinä. ja jokainen äänne kirjoitetaan aina samalla kirjaimella.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 1 1. –Lyhyt äänne kirjoitetaan yhdellä kirjaimella. kari tuli tuli laki mato kaari tuuli tulli lakki matto –d. –Poikkeuksia ovat g ja n. 25 .

ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: Sanna. Mikä tämä on? Se on kamera. Mikä tuo on? Se on hevonen. mikä tämä on? Se on talo. mikä tuo on? Se on kissa. * * * ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: Sanna. Mikä tämä on? Se on auto. Mikä tämä on? Se on puhelin. Äiti Äiti ja Sanna katselevat kuvakirjaa. Mikä tuo on? Se on puu. Mikä tuo on? Se on kukka.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Äiti ja Sanna Henkilöt: Sanna. Mikä tämä on? Se on kirja. apua raha ja matka aamu 26 ’help!’ ’money’ ’and’ ’journey’ ’morning’ Aino Anna Arja Asta Aune Ahti Asko Ari Arto Antti Aalto Aho Alatalo Anttila Aro . HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. Mikä tuo on? Se on koira. 3 vuotta.

son’ ’queue’ Olli Olavi Oskari Okko Ossi HARJOITUS 5 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. ero nero vene mies nainen ’difference’ ’genius’ ’boat’ ’man’ ’woman’ Eeva Eila Elli Elina Esteri Eero Eemeli Esko Eino Erkki Elo Eronen Eskola Ekola Eilola me te he ’we’ ’you (pl. oma olla otsa poika jono ’own’ ’to be’ ’forehead’ ’boy.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 2 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.)’ ’they’ HARJOITUS 3 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. tile’ Irja Irma Iita Iiris Irene Iiro Ismo Ilpo Iikka Ilkka HARJOITUS 4 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. ilo iso kissa hissi tiili ’joy’ ’big’ ’cat’ ’lift’ ’brick. ulos uuni lumi kuuma katu ’out’ ’oven’ ’snow’ ’hot’ ’street’ Ulla Ulpu Unu Usko Ukko 27 .

takin tekin tikin ’of the coat’ ’you.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 6 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. road’ ’wool’ HARJOITUS 9 Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit. alas ale helmet home ’down’ ’sale’ ’pearls’ ’mould’ levy manner massa pore ’record’ ’mainland’ ’mass’ ’bubble’ side tanner tie villa ’bandage. älä tämä minä elämä ääni ’don’t’ ’this’ ’I’ ’life’ ’voice’ äiti täti jää kesä väri ’mother’ ’aunt’ ’ice’ ’summer’ ’colour’ öljy hölmö työ söpö pyörä ’oil’ ’fool’ ’work’ ’cute’ ’bike’ HARJOITUS 7 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.)’ ’of the stitch’ tokin tukin tykin ’with herds’ ’of the log’ ’of the cannon’ täkin tökin ’of the quilt’ ’I poke’ HARJOITUS 8 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. tile’ ’under’ ’whitefish’ ’cat’ ’quality’ ’roof ’ ’oven’ ’with’ 28 . puro kuka tili ala sika kisa latu kato uni kansa ’brook’ ’who’ ’account’ ’area’ ’pig’ ’race’ ’skiing track’ ’failure’ ’sleep’ ’the people’ puuro kukka tiili alla siika kissa laatu katto uuni kanssa ’porridge’ ’flower’ ’brick. too (pl. bond’ ’ground’ ’way.

)’ maksaa taakka siivu liima palaa saavi tuulla tee ’to pay’ ’burden’ ’slice’ ’glue’ ’to be on fire’ ’tub’ ’to blow’ ’tea’ HARJOITUS 11 Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 10 Harjoittele ääntämään alla olevat sanaparit. maksa takka sivu lima pala savi tulla te ’liver’ ’fireplace’ ’page’ ’slime’ ’piece’ ’clay’ ’to come’ ’you (pl. tata tataa tattaa taattaa taatta taata tatta tataa taataa pipi pipii pippii piippii piippi piipi pippi pipii piipii koko kokoo kokkoo kookkoo kookko kooko kokko kokoo kookoo 29 . muta tali kylä käry kasa tuki kelo tuma aita kuri korpi tikari ’mud’ ’tallow’ ’village’ ’smoky smell’ ’heap’ ’support’ ’snag’ ’nucleus’ ’fence’ ’discipline’ ’wilderness’ ’dagger’ mutta talli kyllä kärry kassa tukki kello tumma aitta kurri korppi tikkari ’but’ ’stable’ ’yes’ ’wagon’ ’cash desk’ ’log’ ’clock’ ’dark’ ’shed’ ’skimmed milk’ ’raven’ ’lollipop’ HARJOITUS 12 Harjoittele ääntämään alla olevat äännejonot.

wire league worm carpet. wood word it house fire customs that wind this prisoner year mother katsella olla ja to watch to be and –Kappaleen 1 harjoituksissa olevia sanoja ei ole esitelty tässä sanastossa. 30 . which nose name telephone tree. mat what. character curve camera materia. cloth chapter. automobile horse person.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO agentti auto hevonen henkilö kaari kamera kangas kappale kari kenkä kirja kissa koira kukka kuva laki lakki lanka liiga mato matto mikä nenä nimi puhelin puu sana se talo tuli tulli tuo tuuli tämä vanki vuosi äiti agent car. piece rock shoe book cat dog flower picture law cap thread.

pers. 3. pers. minä sinä hän monikko me te he –Pronominia hän käytetään sekä miehistä ( ) että naisista ( ). –Puhekielessä pronomineja se ja ne käytetään usein myös ihmisistä. yksikkö 1. 2. 3. -n -t -V. mää” ”sä. pers.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 2 1. pers. –Muista kohteista kuin ihmisistä käytetään pronomineja se ja ne. monikko -mme -tte -vat (-vät) 31 . sää” 2. pers. 2. –Jokaisella persoonalla on oma persoonapääte. yksikkö 1. pers. VERBIEN PERSOONAMUODOT –Verbit taipuvat eri persoonissa. PERSOONAPRONOMINIT –Suomessa on kuusi persoonapronominia. minä > sinä > ”mä. –Puhekielessä pronominista minä käytetään usein lyhyempiä muotoja ”mä” ja ”mää” ja pronominista sinä muotoja ”sä” ja ”sää”.

ja 2. Minä puhu/n Hän puhu/u Minä itke/n Hän itke/e Minä sano/n Hän sano/o Minä tanssi/n Hän tanssi/i –Jos verbin taivutusvartalon lopussa on pitkä vokaali tai diftongi. Minä menen nyt. Minä saa/n Sinä saa/t Hän saa Minä syö/n Sinä syö/t Hän syö Me saa/mme Te saa/tte He saa/vat Me syö/mme Te syö/tte He syö/vät –Verbi olla taipuu osittain epäsäännöllisesti. 32 . Minä menen ensi viikolla Kreikkaan. persoonan muodossa ei ole päätettä. niin että lyhyestä vokaalista tulee pitkä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Persoonapääte lisätään verbin taivutusvartaloon. yksikön 3. puhu/a (Minä) puhu/n (Sinä) puhu/t (Hän) puhu/u (Me) puhu/mme (Te) puhu/tte (He) puhu/vat –Yksikön 3. persoonassa lyhyempiä muotoja ”oon” ja ”oot”. Minä ole/n Sinä ole/t Hän on Me ole/mme Te ole/tte He ovat –Puhekielessä verbistä olla käytetään usein yksikön 1. Minä menen sinne huomenna. Minä menen kotiin. Minä olen > Sinä olet > ”Mä oon” ”Sä oot” –Preesensmuoto ilmaisee suomessa myös futuuria. persoonan preesensmuodossa lisätään vartalon jälkeen vokaali.

1) Jos sanassa on jokin takavokaaleista u. o. EI: esim. esim. -ssa ja -ssä.ö ä a o u –Suomen vokaaleissa on kolme ryhmää: a) takavokaalit (u. iso/isä kirja/hylly/ssä pää/kaupunki yö/vuoro/ssa työ/huone 33 . ä). –Samassa sanassa ei voi esiintyä sekä etuvokaaleja että takavokaaleja. –Sanassa voi olla a) takavokaaleja (+ neutraaleja vokaaleja). a). äiti.y e.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 3. tuli. –Esimerkiksi inessiivillä on kaksi päätevarianttia. talo. peili. kylä. kieli. ja c) neutraalit vokaalit (i. esim. VOKAALIHARMONIA i. b) etuvokaalit (y. talo/ssa auto/ssa bussi/ssa mehu/ssa 2) Muussa tapauksessa pääte on -ssä. esim. o. *tälo. c) tai vain neutraaleja vokaaleja. –Vokaaliharmonia vaikuttaa myös sanojen taivutukseen. kylä/ssä pää/ssä peili/ssä hissi/ssä –Yhdyssanan osien välillä ei kuitenkaan ole vokaaliharmoniaa. pääte on -ssa. ö. *kyla. a. b) etuvokaaleja (+ neutraaleja vokaaleja). e).

> Me puhumme suomea. 3. Minä puhun englantia. MALLI: Minä puhun suomea. ANDREAS: BEN: ANDREAS: JAN: BEN: JAN: BEN: ANDREAS: HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet monikkoon. Sinä asut Suomessa. 5. 34 . Mistä maasta te olette? Me olemme Saksasta. Minä asun Suomessa. Hauska tutustua. Hän asuu Suomessa. Myös hän on Englannista. Tässä on Jan Lange. Hän puhuu englantia. 1. Sinä puhut englantia. 6. 2. Mistä sinä olet? Minä olen Englannista. Samoin. Kuka sinä olet? Minä olen Andreas Schmidt. Tuolla on Tom Wilsson. 4. Ahaa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Kuka sinä olet? Henkilöt: Andreas Schmidt Ben Winter Jan Lange Hei! Kuka sinä olet? Minä olen Ben Winter.

2. Minä kysy/n. Minä voi/n. sinä rakasta/t 6. persoonan muoto.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 2 Tee yksikön 3. Sinä juot kahvia. Hän on kotona. Minä olen kotona. Minä osta/n. > Me syömme kalaa. Sinä olet kotona. Minä katso/n. MALLI: Minä puhu/n. sinä jää/t 8. sinä puhu/t > 1. 6. 5. sinä katso/t 3. 1. sinä osta/t 2. HARJOITUS 4 Lisää inessiivin pääte -ssa/-ssä alla oleviin sanoihin. Minä juon kahvia. sinä aja/t 5. Minä mene/n. Minä aja/n. Minä jää/n. 4. 3. sinä kysy/t 4. Hän juo kahvia. sinä mene/t HARJOITUS 3 Muuta lauseet monikkoon. sinä voi/t 7. Minä rakasta/n. valo___ kynä___ peli___ keittiö___ kuva___ ikkuna___ tasku___ Italia___ jäätelö___ metsä___ rivi___ tee___ > > > > > > > > Hän puhu/u Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ Hän _________________________ 35 . MALLI: Minä syön kalaa.

city kitchen language. likewise there there here sinne tuolla tässä . remain to look. great father ice-cream coffee fish town. watch to ask to go to buy to speak to love to get. row Germany you (singular) Finland pocket you (plural) tea work light viikko vuoro yö ajaa itkeä juoda jäädä katsoa kysyä mennä ostaa puhua rakastaa saada sanoa syödä tanssia tutustua voida ahaa hei huomenna kotona mistä myös nyt samoin week shift night to drive to cry to drink to stay.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO bussi Englanti ensi hauska he hissi huone hylly hän ikkuna iso isä jäätelö kahvi kala kaupunki keittiö kieli koti Kreikka kuka kylä kynä maa malli me mehu metsä minä ne peili peli pää rivi Saksa sinä Suomi tasku te tee työ valo 36 bus England next nice. too now in the same way. elevator room shelf he. to be able oh. funny they (humans) lift. she window big. receive. pencil country. I see hey tomorrow at home where from also. same to you. suryp forest I they (non-humans) mirror game head line. tongue home Greece who village pen. land model we juice. may to say to eat to dance to become acquainted can.

pers. konsonantin kahdennus tai glottaaliklusiili. (Minä) en puhu (Sinä) et puhu (Hän) ei puhu (Minä) en ole (Sinä) et ole (Hän) ei ole monikko emme ette eivät en et ei (Me) emme puhu (Te) ette puhu (He) eivät puhu (Me) emme ole (Te) ette ole (He) eivät ole –Negatiivisen verbimuodon ääntämyksessä esiintyy ns.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 3 1. 2. pers. NEGATIIVISET VERBIMUODOT –Negatiivisessa verbimuodossa on kieltosana ei ja verbin taivutusvartalo ilman persoonapäätettä. –Diftongissa on kaksi erilaista vokaalia. jotka kuuluvat samaan tavuun. lai-va sei-nä koi-ra tu-pa-koi-da –Jos kaksi perättäistä vokaalia eivät muodosta diftongia. –Kieltosanalla on eri muodot eri persoonissa. ka-pe-a le-ve-ä pu-hu-a pi-an 37 . DIFTONGIT –Suomessa käytetään paljon diftongeja. niiden välissä on tavunraja. yksikkö 1. pers. 3. 2.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Suomen kielessä on 18 erilaista diftongia. 38 .ja -yö. tavussa): ie yö uo mies syödä Suomi –ey. –Diftongin molemmat vokaalit äännetään aina samalla tavoin kuin ne äännetään erillisinä vokaaleina. -uo.(vain 1. –Lauseintonaatio on tavallisesti laskeva.ja -iy.ovat harvinaisia. -i-loppuiset diftongit: ai ei oi ui yi äi öi aika leipä poika uida lyijy äiti öisin -u-loppuiset diftongit: au ou eu iu sauna koulu neuvo viulu -y-loppuiset diftongit: äy öy ey iy täysi nöyrä peseytyä selviytyä -ie-. PAINOTUS –Suomessa paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla. 3.

5. He puhuvat suomea. . He ovat kotona. ei. Minä haluan lähteä kauppaan. 2. Minä en jää kotiin. 6. 39 4. jos sinä haluat. niin sinä voit jäädä kotiin. Me olemme kotona. Ei. Te puhutte suomea. 4. Minä puhun suomea. 1. 3. ei. > Minä en puhu englantia. Sinä olet kotona. Hän puhuu suomea. Sinä puhut suomea. 3. Minä en halua lähteä. ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet negatiivisiksi. nyt me voimme lähteä kauppaan. HARJOITUS 2 Muuta lauseet negatiivisiksi. 5. > Minä en ole Tampereella. Miksi et? Minä en vain halua! Minä haluan jäädä kotiin. Te olette kotona. 2. MALLI: Minä olen Tampereella. Me puhumme suomea. 1. 6. No.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Minä haluan Henkilöt: Äiti Sanna Sanna. MALLI: Minä puhun englantia. Hän on kotona. Minä olen kotona.

matter’ ainoa ’the only one’ höyry ’steam’ suomalainen ’Finnish. HARJOITUS 5 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat. Me tulemme sinne. 5. hai Heikki soittaa kuiva hyi näin töissä ’shark’ ’to play. call’ ‘dry’ ‘phew!’ ‘in this way’ ‘at work’ rauha Oulu reuna liukas käyrä työ ’peace’ ’edge’ ‘slippery’ ’curve’ ’work’ tie löyly tuo ’way. 6. Sinä menet pois. 8. Sinä et puhu englantia. Minä en juo kahvia. 2. Minä istun. Me tanssimme. > Minä en tanssi. MALLI: Minä en puhu englantia. 3. Hän itkee. 5. Hän ei tule sinne. MALLI: Minä tanssin. Minä en laula. Hän ei tanssi. Sinä et istu. He nauravat. Minä rakastan sinua. 7. Te opiskelette suomea. Finn’ yö melkein eläin sokea vaikea ’night’ ’almost’ ’animal’ ’blind’ ’difficult’ kaunis kieli viiva oikea puhua ’beautiful’ ’language’ ’line’ ’right’ ’to speak’ 40 . road’ ‘heat in sauna’ ‘that’ 4. 1. HARJOITUS 4 Muuta lauseet monikkoon. > Me emme puhu englantia. 1. 6. HARJOITUS 6 Missä alla olevista sanoista on diftongi? kai ’probably’ asia ’thing. 4. 3.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Muuta lauseet negatiivisiksi. 2.

Minä olen ihminen. En. TARZAN: Niin. 41 . Minä olen nainen. JANE: Ja australialaiset. Minä en ole apina.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Harjoittele ääntämään alla olevat sanat.)’ milloin ’when’ tulevaisuus ’future’ aurinko ’sun’ sanakirja ’dictionary’ huomenta ’(good) morning’ anteeksi ’excuse me’ HARJOITUS 8 Lue ystäväsi kanssa alla oleva keskustelu ääneen. kahvi pallo sinä ’coffee’ ‘ball’ ’you (sg. minä en puhu hyvin suomea. Englannissa te puhutte englantia. minä en ole mies. Myös amerikkalaiset puhuvat englantia. sinä olet Jane. Alma on apina. Se on apina. Kuka sinä olet? Minä olen Jane. sinä olet Tarzan. Minä olen englantilainen. JANE: Alma on kaunis. Minä olen Tarzan. TARZAN JA JANE Henkilöt: Tarzan Jane Minä olen Tarzan. Englannissa me puhumme englantia. Myös minä olen ihminen. JANE: Ei. Minä olen Jane. Niin. Minä olen mies. Mutta minä olen mies! Sinä et ole mies. TARZAN: JANE: TARZAN: JANE: *** TARZAN: JANE: TARZAN: JANE: TARZAN: JANE: TARZAN: *** Tuo on Alma. TARZAN: Myös sinä olet kaunis! Ja sinä puhut hyvin suomea. TARZAN: Mutta minä en puhu englantia. sinä olet nainen. Minä puhun vain suomea.

tuoli kello peili taulu ____________________ ____________________ ___________________ 4. ____________________ ____________________ ___________________ 42 . 3. 6. 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 9 Mikä alla olevista viidestä suomen kielen sanasta ei kuulu joukkoon? Miksi? pöytä HARJOITUS 10 Mikä tämä on? 1. 2.

43 . bell hyvin school jos ship mutta bread niin broad. cope with to come to smoke to swim no. store ette watch. depart. stool full violin to want to sit to sing to leave.7 olevia sanoja ei ole esitelty tässä sanastossa. monkey emme human being en narrow et beautiful shop. son table wall sauna picture. go to laugh to study to wash oneself to manage. doesn’t (they) don’t (we) don’t (I) don’t (you) don’t (singular) (you) don’t (plural) well if but so. lowly boy. board chair.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO aika apina ihminen kapea kaunis kauppa kello koulu laiva leipä leveä lyijy mies nainen neuvo nöyrä poika pöytä seinä sauna taulu tuoli täysi viulu haluta istua laulaa lähteä nauraa opiskella peseytyä selviytyä tulla tupakoida uida ei time eivät ape. clock. wide no lead pian man pois woman vain piece of advice humble. painting. as well soon away only –Kappaleen 3 harjoituksissa 5 .

Asu/tte/ko te Pispalassa? Emme. Tällöin persoonapronominit jäävät yleensä pois. me puhumme suomea. Se on kynä. Puhu/t/ko sinä suomea? Puhu/tte/ko te suomea? Asu/t/ko sinä Pispalassa? Puhu/n. Minä asun Pispalassa. minä puhun suomea. ts. Kuka sinä olet? Mikä tämä on? Missä sinä asut? Miksi sinä itket? Minä olen Ben Winter. me puhumme suomea. Positiivisena vastauksena voi olla vain sana kyllä tai koko lause. –Negatiivisena vastauksena voi olla kieltosana oikeassa persoonassa tai koko lause. Niin. minä asun Pispalassa. sanajärjestys on yleensä sama kuin väitelauseessa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 4 1. mää oon Liisa. Niin. / Kyllä. Asu/n. / Kyllä. –Puhekielessä sanan kyllä asemesta käytetään usein sanaa ”joo”. Vastauksena voi tällöin olla myös sana niin.2. 1. ”Oletko sinä Liisa?” ”Ootko sää Liisa?” ”Joo. Puhu/t/ko sinä kiinaa? Kiinaa/ko sinä puhut? Sinä/kö puhut kiinaa? 44 Puhun.” ”Joo. minä puhun kiinaa. / Ei. Kyllä. me emme asu Pispalassa. . subjekti on ennen verbiä. Kyllä/ei-kysymyksissä verbi on lauseen alussa ja sen loppuun lisätään pääte -ko (-kö). Minä olen niin surullinen.1. Jos kysymys alkaa kysymyssanalla. Kyllä. KYSYMYKSET 1. Puhu/mme. / Kyllä. Puhu/t/ko sinä suomea? Puhu/tte/ko te suomea? Asu/t/ko sinä Pispalassa? Kyllä.” –Positiivisena vastauksena voi olla myös verbi. –Pääte -ko (-kö) voidaan lisätä myös muihin sanoihin kuin verbiin.

sinä et ole vanha.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Negatiivisissa kysymyksissä kieltosana tulee lauseen alkuun. A: Missä sinä asut? B: Minä asun Hotelli Pinjassa. ja sen loppuun lisätään pääte -kö. Ette/kö te puhu englantia? Emme. millainen elefantti on? Elefantti on iso. * * * SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Äiti. Äiti Äiti. MUODOLLINEN Te –Hyvin muodollisessa kielessä pronominin sinä asemesta voidaan käyttää pronominia Te. A: Kuka sinä olet? B: Minä olen Liisa. Sinä olet nuori. * * * SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Äiti. kyllä se on Liisa. Onko Tiina pitkä? Ei ole. Olenko minä vanha? Et. A: Kuka Te olette? B: Minä olen professori Tanner. millainen Pekka on? Pekka on pitkä. vaikka tarkoitetaan vain yhtä henkilöä. Millainen hiiri on? Hiiri on pieni. kultaseni. Tiina on lyhyt. persoonassa. A: Missä Te asutte? B: Minä asun Hotelli Hiltonissa. millainen isoisä on? Isoisä on vanha. Myös verbi taipuu tällöin monikon 2. Millainen elefantti on? Henkilöt: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Sanna. Ei/kö tuo tyttö ole Liisa? On. * * * 45 . Et/kö sinä puhu englantia? En. 2.

Ahaa. Onko isän auto uusi ja kallis? Ei ole. No. tiedättekö Te. kiitos. Entä Hotelli Ilves? Missä se on? Hotelli Ilves on tuolla. se on vielä aivan hyvä auto. missä yliopisto on? NAINEN: En tiedä. tiedätkö sinä. se on vanha ja halpa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Äiti. Onko se huono auto? Ei ole. BEN: Hmm. * * * BEN: HERRA: BEN: HERRA: BEN: HERRA: BEN: Anteeksi herra. Missä yliopisto on? Henkilöt: Ben Winter Tuntematon nuori nainen Tuntematon herra BEN: Anteeksi. * * * SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Äiti. missä yliopisto on? Yliopisto on tuolla. minä olen englantilainen. Menemmekö me huomenna ulos? Menemme. mutta oletko sinä ulkomaalainen? Olen. Kiitos. Anteeksi. mutta puhutko sinä englantia? NAINEN: I am very sorry but I don’t speak English very well because I studied it only for ten years in school and that was a very long time ago and I have forgotten all the English I learned when I spent one summer as an au pair in the United States. 46 . miksi me emme mene ulos tänään? Koska sinä olet vähän sairas. millainen tuo auto on? Se on uusi ja kallis. jos sinä olet terve.

. Tuo on Suomen presidentti. Tämä on kamera. 5. Tuo ei ole Ben. 2. Tuo on Suomen kartta. 7. 3. Tämä on radio. Tampere on kaunis kaupunki. minä olen suomalainen. 9. Tämä ei ole Suomen kartta. 5. MALLI: Oletko sinä suomalainen? a) Kyllä. 3. He eivät puhu suomea. Tämä on hyvä radio. Onko tuo tyttö Marja? 4. Tämä ei ole hyvä radio. Hän ei asu täällä. b) negatiivisesti. 4. 2. Hän on suomalainen. 6. 6. Tämä on kissa. 8. Onko tämä sanakirja hyvä? 6. minä en ole suomalainen. Asutko sinä täällä? 3. 10. HARJOITUS 2 Tee kysymys. Tämä on hyvä kirja. 1. 4. Hän ei ole suomalainen. Suomen pääkaupunki on Helsinki. 2. Suomen raha on euro. > Onko tämä maa Suomi? 1. Puhutko sinä suomea? 2. > Eikö hän puhu suomea? 1.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Tee kysymys. b) En. 6. MALLI: Hän ei puhu suomea. Puhutteko te englantia? 5. Suomi on tasavalta. > Onko tämä kartta? 1. Suomi on Euroopassa. Oletko sinä ulkomaalainen? HARJOITUS 4 Tee negatiivinen kysymys. 3. MALLI: Tämä maa on Suomi. Tämä on hyvä auto. 5. MALLI: Tämä on kartta. Jean Sibelius on suomalainen. 47 4. HARJOITUS 3 Vastaa a) positiivisesti. Ben on englantilainen.

A: ___________________ Te ulkomaalainen? B: ___________________. Onko ____________ hyvä sanakirja? 8. MALLI: Onko tämä kirja kallis? > Ei. B: ___________________. Onko Tampere kaunis kaupunki? 6. Onko isän auto huono? 8. Onko Tiina pitkä? HARJOITUS 6 Lisää puuttuvat sanat. ____________. 1. Se on halpa. A: ___________________ maa Italia on? B: Italia on ____________________ maa. ___________ on sanakirja. Onko hiiri iso? 3. 9. A: ___________________ päivää. ________________ tämä on? 2. Se _________________ kartta. Onko Pekka lyhyt? 4. _____________ tämä kartta hyvä? 4. minä olen italialainen. Kuka tuo tyttö ___________? 10. Asutko sinä Tampereella? 5. _____________ tuo tyttö ole Liisa? 5. 3. 1. se on melko hyvä. Onko Sanna vanha? 7. Puhutko sinä englantia? HARJOITUS 8 Lisää puuttuvat sanat keskusteluun. Onko elefantti pieni? 2. 4. Mikä tuo ___________? HARJOITUS 7 Vastaa kysymyksiin. Kuka sinä olet? 2. Viihdytkö sinä täällä? 6. se on melko huono. Oletko sinä ulkomaalainen? 3. se ei ole kallis. Onko isoisä nuori? 6. _________. 1. 7. Onko Sanna tänään terve? 48 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Vastaa mallin mukaan. 5.

. tall president professor day radio money sick. Finnish sad republic healthy unknown girl foreigner new old university to live (somewhere) to know to enjoy one’s stay aivan anteeksi entä ”joo” koska kyllä miksi missä tänään täällä ulos vielä vähän quite excuse what about yes because yes why where today here out still. a bit 49 . poor good expensive map Chinese thanks darling short quite.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO elefantti euro halpa herra hiiri hotelli huono hyvä kallis kartta kiina kiitos kultanen lyhyt melko millainen nuori pieni pitkä presidentti professori päivä radio raha sairas sana/kirja suomalainen surullinen tasa/valta terve tuntematon tyttö ulko/maa/lainen uusi vanha yli/opisto asua tietää viihtyä elephant euro cheap mister. rather what kind of young small. little long. sir mouse hotell bad. Mr. ill dictionary Finn. yet a little.

maa voi suklaa mies pää taivas : : : : : : maa/ta voi/ta suklaa/ta mies/tä _____________________ _____________________ 3) -e-loppuisten sanojen partitiivin pääte on -tta (-ttä). talo tyttö kahvi leipä auto poika : : : : : : talo/a tyttö/ä kahvi/a leipä/ä _____________________ _____________________ 2) Pitkän vokaalin. –Partitiivin päätteen edellä voi tapahtua äänteenmuutoksia. -ta (-tä) tai -tta (-ttä).Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 5 PARTITIIVI –Partitiivin pääte on -a (-ä). yksi talo yksi puu yksi huone kaksi talo/a kaksi puu/ta kaksi huone/tta viisi talo/a viisi puu/ta viisi huone/tta 1) Yleisin partitiivin pääte on -a (-ä). huone vene hame kone 50 : : : : huone/tta vene/ttä _____________________ _____________________ . diftongin tai konsonantin jälkeen partitiivin pääte on -ta (-tä). –Partitiivin perusfunktio on ilmaista indefiniittisyyttä.

3) käsi-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -si > -t-. nainen ihminen hevonen : : : nais/ta ihmis/tä _____________________ 4. yksi iso talo yksi kaunis puu yksi pieni huone kaksi iso/a talo/a kaksi kaunis/ta puu/ta kaksi pien/tä huone/tta viisi iso/a talo/a viisi kaunis/ta puu/ta viisi pien/tä huone/tta 51 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 4.5) salaisuus-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -s > -t. minä : sinä : hän : minu/a sinu/a hän/tä me te he : : : mei/tä tei/tä hei/tä tämä tuo se mikä kuka : : : : : tä/tä tuo/ta si/tä mi/tä ke/tä –Jos substantiivi on partitiivissa.1) ovi-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -i > -e-. ovi Suomi sormi : : : ove/a Suome/a _____________________ 4.2) kieli-tyypin sanoissa loppu-i katoaa. myös adjektiivi tai pronomini sen edellä on partitiivissa. käsi vuosi vesi : : : kät/tä vuot/ta _____________________ 4. salaisuus nuoruus : salaisuut/ta : nuoruut/ta –Pronominien ja kysymyssanojen kuka ja mikä partitiivimuodot ovat epäsäännöllisiä. kieli uni tuli hiiri : : : : kiel/tä un/ta _____________________ _____________________ 4.4) nainen-tyypin sanoissa tapahtuu muutos -nen > -s-.

Sitten sinä et voi ostaa Koskenkorvaa. Kahdeksankymmentä senttiä. Saisinko minä sitten jotakin valkoviiniä. Osa 2: KIRJAKAUPASSA Henkilöt: BEN: MYYJÄ: BEN: Ben Winter. kiitos. Ben Qatar : : Ben/i/ä Qatar/i/a –Partitiivi esiintyy usein tervehdyksissä ja fraaseissa. kiitos. Myyjä Onko teillä suomalaista kirjallisuutta englanniksi? Kyllä on.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-. Tämä valkoviini on oikein hyvää. Kuinka paljon se maksaa? Kuusi ja puoli euroa. Kiitos. Myyjä Kuppi kahvia. Tuo hylly. Minä otan sitä. Hyvä/ä päivä/ä! Hyvä/ä yö/tä! Hauska/a ilta/a! Ben kaupungilla Osa 1: KAHVILASSA Henkilöt: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: BEN: Ben Winter. Kuinka vanha sinä olet? Minä olen yhdeksäntoista vuotta vanha. Ja se ei ole kallista. Tässä. Kiitos. . Tuossa on kermaa ja sokeria. Mutta sinä voit ostaa jotakin hyvää viiniä. Osa 3: ALKOSSA Henkilöt: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: 52 Ben Winter. Myyjä Pullo Koskenkorvaa. olkaa hyvä. Ei kiitos. ole hyvä.

kuinka monta. HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Kerro. 8. 9. Tässä on kolme euroa.. 7. ei ketsuppia. Vain sinappia ja sipulia. Ja tässä viisikymmentä senttiä takaisin. 3. mitä kuvissa on. Tässä. ole hyvä.. 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Osa 4: KIOSKILLA Henkilöt: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: BEN: MYYJÄ: Ben Winter. 4. Aloita: ”Kuvassa on. Entä ketsuppia? Ei kiitos. 53 . 10.” 1. Myyjä Saisinko kaksi grillimakkaraa. Kaksi euroa viisikymmentä senttiä. 2. 6. Sano myös. Mitä mausteita? Sinappia ja sipulia.

5. 10. 2. 4. 8. 7. 9. 4. mitä kuvissa on. 10. MALLI: Vasemmalla on yksi vene ja oikealla on kolme venettä. 8. 3. 6. 54 . 6. MALLI: Vasemmalla on yksi kynä ja oikealla on kolme kynää. mitä kuvissa on. 9. 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 2 Kerro. 3. HARJOITUS 3 Kerro. 1. 5. 1. 7.

a) rasvaton maito. k) olut. l) vesi HARJOITUS 6 Sinä olet taas ravintolassa. i) mehu. g) tuo leipä. Sano myös. d) kuiva viini. MALLI: kahvi > Saisinko kahvia. a) maito. kiitos.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 4 Kerro. Tee lauseita mallin mukaan. h) se ranskalainen juusto 55 . mitä kuvassa on. b) kiinalainen tee. e) suola. c) kerma. kiitos. HARJOITUS 5 Sinä olet ravintolassa. j) viini. f) kylmä vesi. d) sokeri. f) keitto. h) riisi. Tee lauseita mallin mukaan MALLI: musta kahvi > Saisinko mustaa kahvia. b) tee. c) lämmin keitto. g) kala. e) suomalainen olut. kuinka monta.

(10) 10. (4) 3. Pieni hiiri. Kallis takki. Huono auto. Vanha mies. Käytä partitiivia. (12) 9. 1. (2) 12. (1) 56 . Iso elefantti. (3) > Kolme isoa taloa. (2) 4. Pitkä poika. Uusi auto. Viisas eläin. (8) HARJOITUS 8 Täytä sanaristikko kuvien avulla. (3) 11. (7) 5. (2) 6. Kylmä käsi. Mikä sana tulee pystysuoraan? Minä rakastan Minä käytän Minä juon Minä syön Minä käytän Minä juon Minä syön Minä juon Minä syön Minä käytän Minä syön Minä juon Minä syön Minä syön Minä juon 7.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Sano mallin mukaan. MALLI: Iso talo. Kaunis tyttö. (5) 2. Rikas nainen. (3) 8. Hyvä omena.

h) toima. Hän on Päivi Virta. d) dvoia. Suomalainen. mutta kuka sinä olet? 3. Minä olen Hannele Järvi. i) lieki. g) siunka. MALLI: niruo > nuori a) nameo. Tuo poika on Kari Ranta. f) hupua. c) ejrik. Anteeksi. 9. j) suui 57 . Kuka sinä olet? 5. 10. Myös hän on suomalainen. Mutta kuka tuo tyttö on? 8. 4. Hauska tutustua. e) pain. Minkämaalainen hän on? 7. Entä tuo tyttö? 6. b) sikä. Entä tuo poika? 2. Niin tietenkin. HARJOITUS 10 Muodosta sanoja alla olevista kirjainjonoista. 1. Minäkö? Minä olen Seppo Joki.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 9 Järjestä alla oleva keskustelu.

heaven dream. to cost how right. sleep white wine left boat water wine wise. in that case back of course . flavour minkä/maa/lainen from which country musta black myyjä salesperson nuoruus youth oikea right. side rasvaton fatfree riisi rice rikas rich salaisuus secret sentti cent 58 sinappi sipuli sokeri sormi suklaa suola taivas uni valko/viini vasen vene vesi viini viisas viisi viisi/kymmentä voi yhdeksän yhdeksän/toista yksi käyttää maksaa kuinka oikein sitten takaisin tietenkin mustard onion sugar finger chocolate salt sky. correct olut beer omena apple ovi door pullo bottle puoli half. clever five fifty butter nine nineteen one to use to pay.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO grilli grill hame skirt ilta evening jokin some juusto cheese kahdeksan eight kahdeksan/kymmentä eighty kahvila cafe kaksi two keitto soup kerma cream ketsuppi ketchup kiinalainen Chinese kioski kiosk kirjallisuus literature kirje letter (in correspondence) kolme three kone machine kuiva dry kuppi cup kuusi six kylmä cold käsi hand lämmin warm maito milk makkara sausage mauste spice. correctly then.

huone vene hame kone : : : : huonee/n venee/n _________________ _________________ 3) jos perusmuoto päättyy konsonanttiin. 1) usein jos perusmuoto päättyy vokaaliin -i ja sana on kaksitavuinen. –Sanan vartalo on usein identtinen sanan perusmuodon kanssa. nainen ihminen hevonen taivas vieras eläin avain : : : : : : : naise/n ihmise/n _________________ taivaa/n _________________ eläime/n _________________ 59 . maa : talo : bussi : maa/n talo/n bussi/n –Vartalo eroaa perusmuodosta.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 6 GENETIIVI –Yksikön genetiivin pääte on -n. ovi Suomi sormi nimi kieli hiiri : : : : : : ove/n Suome/n _________________ _________________ kiele/n _________________ 2) jos perusmuoto päättyy vokaaliin -e. Jussi/n auto Marja/n kirja Liisa/n osoite opettaja/n kynä –Genetiivin pääte lisätään sanan vartaloon.

Isän auto on punainen. Sanna Sanna katselee ikkunasta ulos. Kenen auto tuo on? Se on Anne-tädin auto. myös adjektiivi. Äiti lukee lehteä. nyt tulee punainen auto.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Pronominien ja kysymyssanojen kuka ja mikä genetiivimuodot ovat osittain epäsäännöllisiä. Onko Anne-täti Jennan äiti? On. pronomini tai numeraali sen edellä on genetiivissä. Niin tulee. minä : sinä : hän : tämä : tuo : se : mikä : kuka : minu/n sinu/n häne/n tämä/n tuo/n se/n mi/n/kä kene/n me te he : : : mei/dän tei/dän hei/dän –Jos substantiivi on genetiivissä. . Tuo auto on sininen. vanha/n miehe/n poika tuo/n kirja/n hinta se/n ulkomaalaise/n opiskelija/n osoite kolme/n henge/n huone –Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-. Hei. SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: 60 Milloin isä tulee? Aivan pian. Onko tuo isän auto? Ei ole. ja tuo on isän auto. Ben Qatar : : Ben/i/ä Qatar/i/a : : Ben/i/n Qatar/i/n Isä tulee Henkilöt: Äiti.

radio 8. kynä 2. taivas. hame 7. presidentti 5. Kenen pyörä tuo on? (Marja) 3. Kenen laukku tuo on? (tuo suomalainen nainen) 5. ovi 2. pallo 3. Hannu. vene 8. Kenen kirja tuo on? (opettaja) 2. Liisa. Harri. hame 4. MALLI: opettaja. Kenen radio tuo on? (Bob Miller) 5. Kenen huone tuo on? (tuo ulkomaalainen opiskelija) 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Tee lauseita mallin mukaan. nainen. ovi > talon ovi 1. isä. Esko. kirja > Tuo on opettajan kirja. nimi 6. laukku HARJOITUS 2 Tee genetiivimuotoja mallin mukaan. sanakirja 61 . avain 3. MALLI: Kenen auto tuo on? (Esko) > Se on Eskon auto. koira. auto 4. MALLI: talo. Tiina. Marja. ovi. Jussi. Kenen kynä tuo on? (Jussi) 4. osoite HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. auto. koulu. 1. Suomi. Kenen hattu tuo on? (herra Koivu) 6. 1. nukke 6. Merja. tähti 7. Kenen takki tuo on? (rouva Koivu) 7.

tuo pieni koira. 215 6363 > Opettajan puhelinnumero on 215 6363. Harri Vaara > Kenen auto tuo on? Se on Harri Vaaran auto. Minkä maan raha on kruunu? 8. radio. Ben Winter 8. tämä nuori nainen. Marja. koira 7. tuo pieni lapsi. Esko. 1. Jussi Metsä 3. 224 442 7. Jussi. kynä 4. Harri Vaara. MALLI: opettaja. Harri ja Salli 5. luu 6. Kenen romaani on Vanhus ja meri? 3. 1. Kenen maalaus on Kitara? 4. Salli Vaara 2. MALLI: Kenen romaani on Seitsemän Veljestä? > Se on Aleksis Kiven romaani. MALLI: tuo pitkä mies. Minkä maan pääkaupunki on Pariisi? 6. kirja 2. kamera. se ulkomaalainen opiskelija. talo. se suomalainen perhe. kartta. se englantilainen perhe 5. Minkä maan pääkaupunki on Oslo? 7. lapsi. Kalle Savolainen 4. Tiina. 661 635 HARJOITUS 5 Tee lauseita mallin mukaan. huone. kirja. 1. takki. 223 455 8. laukku 3. Hannu. Kenen sävellys on Finlandia? 62 5. kuva 5. takki > Se on tuon pitkän miehen takki. tämä ranskalainen vieras. pallo 8. 333 2700 . Minkä maan raha on tugrig? 6. rouva Koivu. 550 6525 6. herra Winter 10. tuo opiskelija HARJOITUS 7 Vastaa kysymyksiin. tuo englantilainen turisti. se amerikkalainen laulaja. johtaja Kuusela. 747 681 2. Ben 9. Tiina Mattila 7. 1. Kenen romaani on Sota ja rauha? 2. MALLI: auto. vene. talo HARJOITUS 6 Tee kysymyksiä ja vastauksia mallin mukaan. sukka. 325 3546 4.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 4 Tee lauseita mallin mukaan. 227 638 3.

Maria Z:n poikaystävän nimi on Patrik. Yksi Maria on köyhä. Saksalainen Maria on sairas. Kuusi sanaa on vaakasuorassa ja kuusi pystysuorassa. s i n ä j k v i m s k t h i y ä i u u a a m i l l a i n e n u s n i u t s a s a p d i j m v i i o p p r l r i a v n ö j a e l ä i n v e n e k u v a h h a n r ä i g e e z a y y h l r a k a s t a a m i Mikä Maria X:n poikaystävän nimi on? Mikä Maria Y:n poikaystävän nimi on? Mikä Maria Z:n poikaystävän nimi on? Mikä Maria X:n puhelinnumero on? Mikä Maria Y:n puhelinnumero on? Mikä Maria Z:n puhelinnumero on? 63 . Maria Z on köyhä. yksi vanha ja yksi sairas. Maria Y ja Maria Z. Köyhä Maria ei ole suomalainen.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 8 Ratkaise ongelma. Suomalainen Maria on vanha. Köyhän Marian puhelinnumero on 538 727. Yksi Maria on suomalainen. Maria Y:n poikaystävän nimi on Pauli. Minkämaalainen Maria X on? Minkämaalainen Maria Y on? Minkämaalainen Maria Z on? Millainen Maria X on? Millainen Maria Y on? Millainen Maria Z on? HARJOITUS 9 Etsi alla olevasta kuviosta kaksitoista suomen kielen sanaa. yksi saksalainen ja yksi englantilainen. mutta suomalaisen Marian puhelinnumero on 318 343. Maria X:n puhelinnumero on 276 451. Sairaan Marian poikaystävän nimi on Joel. On Maria X.

month child suitcase singer (news)paper. l) kuuta SANASTO avain eläin hattu hedelmä henki hinta johtaja kitara kruunu kuu lapsi laukku laulaja lehti lumi luu meri maalaus nukke numero onni opettaja opiskelija osoite pallo perhe pilvi punainen pyörä Ranska romaani rouva sininen sukka key animal hat fruit person. stocking sävellys takki turisti tähti täti vanhus vieras ystävä lukea milloin composition coat. b) kissan. e) oven. h) nimeä. k) ystävän. missis. spirit price leader.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 10 Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? a) puun.. happiness teacher student address ball family cloud red bike. c) koiraa. jacket turist star aunt old man/woman guest. madam blue sock. d) kirjaa. g) nuoren. manager guitar crown moon. j) hedelmää. wheel France novel Mrs. i) onnea. foreign friend to read when 64 . f) pilven. leaf snow bone sea painting doll number luck.

ja genetiivimuotojen perusteella nominit jakautuvat erilaisiin taivutustyyppeihin.1.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 7 1.partitiivissa ja genetiivissä ovi talvi sormi järvi : : : : ove/a ___________________ ___________________ ___________________ : : : : ove/n ___________________ ___________________ ___________________ 5) kieli-tyyppi: -i > Ø partitiivissa. -i > -e. 1.genetiivissä kieli : uni : suuri : pieni : kuusi (puu) : lohi : kiel/tä ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ : : : : : : kiele/n ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 65 . Vokaaliloppuiset nominit 1) maa-tyyppi: ei äänteenmuutoksia maa puu pää voi vapaa : : : : : maa/ta puu/ta pää/tä voi/ta vapaa/ta : : : : : maa/n puu/n pää/n voi/n vapaa/n 2) talo-tyyppi: ei äänteenmuutoksia talo kuva koira kynä : : : : talo/a ___________________ ___________________ ___________________ : : : : talo/n ___________________ ___________________ ___________________ 3) bussi-tyyppi: ei äänteenmuutoksia bussi tuoli baari väri : : : : bussi/a ___________________ ___________________ ___________________ : : : : bussi/n ___________________ ___________________ ___________________ 4) ovi-tyyppi: -i > -e. NOMINIEN TAIVUTUSTYYPIT –Partitiivi.

genetiivissä salaisuus nuoruus : : salaisuut/ta ___________________ : : salaisuude/n ___________________ 11) vastaus-tyyppi: -s > -kse.genetiivissä sairas taivas : : sairas/ta ___________________ : : sairaa/n ___________________ 10) salaisuus-tyyppi: -s > -t.ja konsonanttiloppuiset nominit 7) huone-tyyppi: -e > -ee.genetiivissä huone vene hame kone : : : : huone/tta ___________________ ___________________ ___________________ : : : : huonee/n ___________________ ___________________ ___________________ 8) nainen-tyyppi: -nen > -s.partitiivissa.genetiivissä avain eläin : : avain/ta ___________________ : : avaime/n ___________________ 66 . -e.2. -si > -de.partitiivissa.partitiivissa. -nen > -se. -s > -de.genetiivissä vastaus kysymys : : vastaus/ta ___________________ : : vastaukse/n ___________________ 12) avain-tyyppi: -n > -me.genetiivissä käsi vuosi vesi susi kuusi (6) : : : : : kät/tä ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ : : : : : käde/n ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 1.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 6) käsi-tyyppi: -si > -t.genetiivissä nainen ihminen hevonen : : : nais/ta ___________________ ___________________ : : : naise/n ___________________ ___________________ 9) sairas-tyyppi: -s > -a.

vaikea/ta lun/ta mer/ta ver/ta las/ta nukke/a mies/tä velje/ä olut/ta kevät/tä askel/ta : : : : : : : : : : : : : : : kallii/n kaunii/n valmii/n keittiö/n vaikea/n lume/n mere/n vere/n lapse/n nuke/n miehe/n velje/n olue/n kevää/n askele/n. kau-as. pi-an. askelee/n –Perusmuoto (nominatiivi). pank-ki. te-os. jotka eivät muodosta diftongia eivätkä pitkää vokaalia. kallis kaunis valmis keittiö vaikea lumi meri veri lapsi nukke mies veli olut kevät askel : : : : : : : : : : : : : : : kallis/ta kaunis/ta valmis/ta keittiö/tä vaikea/a. Neljäs nominien teemamuoto on monikon partitiivi. met-sä. kyl-lä. mi-nä. TAVUJAKO –Ennen kahden vokaalin välissä olevaa konsonanttia on aina tavunraja. bus-si. partitiivi ja genetiivi ovat nominien teemamuotoja. haus-ka –Kolmen konsonantin jonossa on aina tavunraja ennen viimeistä konsonanttia. pals-ta –Kahden sellaisen vokaalin välissä. tal-vi. on aina tavunraja. kort-ti. suo-ma-lai-nen –Kahden vokaalien välissä olevan konsonantin keskellä on aina tavunraja.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Lisäksi nomineilla on eräitä poikkeuksellisia ja harvinaisia taivutustyyppejä. keit-ti-ö 67 . 2. ka-tu.

–Pääte ja tavu eivät ole sama asia. Yli kolme kuukautta. V=vokaali). Jouluun on vielä paljon aikaa. pai-ta. saak-ka ank-ka pilk-ku –Lisäksi sanan alussa voivat esiintyä tyypit CCVV (esim. Sitten on lunta ja minä voin taas hiihtää. V CV VC CVC VV CVV VVC CVVC VCC CVCC o-vi. Ja sitten on joulu. onko nyt talvi? Ei ole. te-os ras-kas aa-mu. ko-e ka-la us-ko. au-to haa-mu. Joko sinä odotat talvea? Jo. trak-to-ri). talo/n talo/ssa talo/on : : : ta-lon ta-los-sa ta-loon puhu/a : puhu/n : puhu/isi/n : pu-hu-a pu-hun pu-hui-sin Sanna odottaa talvea Henkilöt: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Äiti. tuleeko sitten myös joulupukki? Tulee. kruu-nu) ja CCVC (esim. aat-to laut-ta. an-taa auk-ko. 68 . Milloin on talvi? Pian. jos sinä olet kiltti tyttö. nyt on syksy.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Suomen kielessä on kymmenen eri tavutyyppiä (C=konsonantti. Sanna Äiti. Kuinka monta yötä on jouluun? Melko monta yötä. Kun on joulu.

d) tornin. e) asteen. j) lammasta 69 . f) köyttä. perhe perhonen puhelin tuli vieras sana kuume kirje täysi pituus : : : : : : : : : : _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ : : : : : : : : : : ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ HARJOITUS 3 Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? Mihin sanatyyppeihin sanat kuuluvat? a) lehteä. b) totuuden. g) kiirettä. h) likaista. i) lounaan. c) ääntäkö. talo auto koulu kahvi kurssi viisi suuri vesi ystävä kivi : : : : : : : : : : talo/a _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ : : : : : : : : : : talo/n ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ HARJOITUS 2 Taivuta alla olevat sanat partitiivissa ja genetiivissä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Taivuta alla olevat sanat partitiivissa ja genetiivissä.

h) ka-kuu-lo. g) mies. i) lattia. t) valtio HARJOITUS 5 Järjestä tavut sanoiksi. k) oppia. l) vihta. ______________ 5. p) kiuas. m) sävel. b) eläin. f) ke-ri-so. i) kau-ki-pun. e) mys-sy-ky. j) ve-lo-ter-a-tu. b) rin-au-ko. c) ilo. ______________ 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 4 Tavuta alla olevat sanat. e) kana. c) vä-ys-tä. 70 ______________ 12. d) pe-lai-tam-re-nen. k) i-loi-nen. f) elämä. HARJOITUS 6 Tee kuvien avulla tavuista sanoja. l) puk-jou-ki-lu HE VA SA MÄ LIN LI PAK A JU SII KO PAL RA SAK VAIN SA DI RA LO O SIL SET LOM KIS NA NA PU KA 1. a) aurinko. ______________ 2. ______________ 11. n) rakennus. g) to-ra-la-vin. ______________ 4. ______________ 6. s) hius. h) juosta. ______________ 7. d) ja. ______________ . ______________ 9. ______________ 3. j) nopea. r) hauis. ______________ 10. q) aie. o) poikkeuksellinen. MALLI: pis-ke-ja-o-li > opiskelija a) pet-o-ja-ta.

e) hedelmää. g) puuta. chicken street summer spring 71 . i) ovea. SANASTO aamu aatto aie ankka askel aste aukko aurinko baari elämä haamu morning eve intention duck step grade. b) maitoa. l) juot. n) sanoo. c) huoneen. o) tanssitte HARJOITUS 8 Täytä alla oleva tavuristikko. f) nimeä. a) autossa. h) miehen. k) rakastatko. degree hole sun bar life ghost hauis hius ilo iloinen joulu joulu/pukki järvi kana katu kesä kevät biceps hair gladness. Jokaiseen ruutuun tulee yksi tavu. joy glad Christmas Santa Claus lake hen.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Tavuta alla olevat sanat. j) ajamme. d) maassa. m) menevät.

till. melody winter piece of work tower truth tractor belief hedgehog difficult ready state. southwest material jo many kauas nice. comfortable kun fast. grand autumn tone. country free hammer answer brother blood sauna whisk colour noise. much until. sound to give to ski to run to wait to learn already far away when a lot. quick paljon shirt saakka column. great. parcel of land usein bank yli butterfly tervetuloa comma. more than welcome . spot length exceptional building heavy restaurant eye wolf big.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 kiire kiltti kiuas kivi koe kortti kurssi kuukausi kuume kuusi (puu) kysymys köysi lammas lattia lauantai lautta likainen lohi lokakuu lounas materiaali moni mukava nopea paita palsta pankki perhonen pilkku pituus poikkeuksellinen rakennus raskas ravintola silmä susi suuri syksy sävel talvi teos torni totuus traktori 72 hurry usko nice siili sauna oven vaikea stone valmis test. experiment valtio card vapaa course vasara month vastaus fever veli spruce veri question vihta rope väri sheep (singular) ääni floor Saturday antaa ferry hiihtää dirty juosta salmon odottaa October oppia lunch. since often over. voice.

2. yksikkö 1. minun talo/ni sinun talo/si hänen talo/nsa minun nime/ni sinun nime/si hänen nime/nsä minun huonee/ni sinun _____________ hänen _____________ meidän talo/mme teidän talo/nne heidän talo/nsa meidän nime/mme teidän ______________ heidän ______________ meidän ______________ teidän ______________ heidän ______________ 73 . minun talo/ni sinun auto/si –Jokaisella persoonalla on oma possessiivisuffiksinsa. 3. 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 8 1. pers. minä : sinä : hän : minu/n sinu/n häne/n me te he monikko : : : mei/dän tei/dän hei/dän –Persoonapronominin genetiivimuodon jälkeen substantiivin lopussa on standardikielessä vielä possessiivisuffiksi. -ni -si -nsa (-nsä) monikko -mme -nne -nsa (-nsä) –Possessiivisuffiksi lisätään nominatiivissa pääsanan vartaloon. pers. PERSOONAPRONOMINIEN GENETIIVI JA POSSESSIIVISUFFIKSIT –Persoonapronomineilla on omat genetiivimuotonsa. 3. pers. pers. pers. pers. yksikkö 1.

Huonee/mme on tuolla.. Tuo on minun vanha auto/ni. Jussin auto on rikki. Idea/nne on hyvä. Koiran nimi on Musti. A: Onko tuo auto sinun? B: Kyllä. sinun. Vaimo/si on hyvin kaunis nainen. (EI: *Tuo on minun vanha/ni auto/ni.) Minun koira/ni nimi on Musti. meidän ja teidän voidaan varsinkin kirjoitetussa kielessä jättää pois. ”Minun auto on rikki.” ”Meidän huone on tuolla.. jos niillä ei ole erityistä painoa. Teidän talo/nne on hyvin kaunis.) –Possessiivisuffiksi tulee vain substantiiviin. –Possessiivisuffiksia ei käytetä erisnimien eikä muiden substantiivien kanssa. –Pronominit minun.. Tämä on koira. (Vrt. Auto/ni on rikki. A: Mikä auto on Jussin? B: Tuo Saab on hänen. Hänen auto/nsa on rikki. (Vrt.” ”Mikä sinun nimi on?” 74 . se on minun. Minun koira/ni Meidän kissa/mme Minun kaksi koira/a/ni Meidän viisi kissa/a/mme –Genetiivin pääte katoaa ennen possessiivisuffiksia. MUTTA: Tämä on minun koti/ni.) –Puhekielessä possessiivisuffiksi jätetään usein pois.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Minun nime/ni on Jussi. (EI: *Jussin auto/nsa. pronominiin tai numeraaliin. Tämä on hänen huonee/nsa..) –Possessiivisuffiksi tulee sijapäätteen jälkeen. ei adjektiiviin.) Miehen auto on rikki. Tämä on minun koira/ni. (EI: *Miehen auto/nsa. ei sinun! –Persoonapronominin genetiivi voi olla myös lauseen lopussa ilman pääsanaa.

Puhu Ole Mene Älä sano Älä ole 75 . IMPERATIIVI (Yksikkö) –Yksikön 2.” ”Mun nimi on Jussi. konsonantinkahdennus tai glottaaliklusiili. ”Mun auto on rikki. Sinä puhut suomea. > Puhu suomea! > Istu alas! > Ole kiltti! –Negatiivisessa imperatiivissa on kieltosana älä ja pääverbin imperatiivimuoto.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Pronomineista minun ja sinun käytetään puhekielessä usein muotoja ”mun” ja ”sun”. Sinä istut alas. Sinä olet kiltti.” ”Missä sun huone on?” ”Mikä sun osoite on?” 2. persoonan imperatiivissa persoonapääte -t jää pois verbin lopusta. Älä sano mitään! Älä mene pois! Älä ole ilkeä! –Standardikielen ääntämyksessä imperatiivimuodon lopussa esiintyy ns.

Tervetuloa! Kiitos. BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: Hei! Minun nimeni on Ben Winter.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Uusi huonetoveri Henkilöt: Ben Winter. Kuka tuossa kuvassa on? Onko se sinun tyttöystäväsi? Se on vain eräs Paula. Oletko sinä Hannu Suomalainen? Olen. Onko tuo televisio sinun? On. Tule sisään! Sinä olet siis minun uusi huonetoverini. Hannu Suomalainen Ben soittaa ovikelloa. se on minun. Vai haluatko sinä teetä? Ei kiitos. Mutta istu nyt jo. Tässä on sitten meidän huoneemme. 76 . niin minä keitän meille kahvia. Hannu tulee ovelle. ei teetä. Pane vain laukkusi ja takkisi sinne. Minä juon tavallisesti kahvia. Onko tämä minun kaappini? On. Tuo on sinun sänkysi ja tuo toinen on minun. Minä keitän sitten kahvia.

Se pullo on minun. Tämä. > Tämä on minun taloni. Tämä. Onko tämä minun paikkani? 4. 3. 7. Tuo on heidän huoneensa. olla. tuo. Ei. 7. 6. 1. sanakirja? 8. tuo. MALLI: Tämä talo on minun. sinä. vaimo. olla. Onko tämä sinun pallosi? 2. Se on hänen takkinsa. Se. Tämä on Jussin radio. Onko tuo sinun sateenvarjosi? 5. 4. Tämä pallo on sinun. Se on minun televisioni. te. Se kirja on minun. HARJOITUS 3 Muuta lauseet mallin mukaan. olla. talo? 7. 5. radio 4. paikka 3. Olla. auto 2. Onko tämä teidän radionne? HARJOITUS 2 Muuta lauseet mallin mukaan. Tämä on minun kynäni. sinä. tuo. olla. Tuo on sinun sanakirjasi. Tämä on meidän talomme. me. olla. Tuo radio on hänen. Onko tämä sinun autosi? 3. se on minun kirjani. Tämä auto on minun. kirja? 5. Marja 5. Tuo huone on meidän. olla. sinä. 3. 2. 1. 4. Onko tämä sinun kynäsi? 6.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. Tuo. kartta 6. MALLI: Onko tämä sinun kirjasi? > Kyllä. 8. 2. 6. Tässä. Olla. Jussi. Onko tämä minun kirjani? 7. 8. > Tämä kirja on minun. Tuo vene on heidän. 1. Onko tämä meidän televisiomme? 77 . MALLI: Tämä on minun kirjani. Onko tämä teidän autonne? 8. HARJOITUS 4 Tee lauseita annetuista sanoista. 1. Tämä kynä on sinun. minä.

Kuvassa on minun koirani. Mikä sinun nimesi on? 2. Kuvassa on minun veneeni. ”Tuo on mun auto. Sinä tulet sisään. ”Tuo on Jussi. Kuvassa on minun laukkuni. 5. (3) 2. ”Se on mun kynä. 1. (2) 8. MALLI: Sinä katsot minua. Sinä nouset ylös.” 3. Sinä olet hiljaa. Mikä sinun osoitteesi on? 5. Mikä sinun puhelinnumerosi on? 6. Sinä puhut englantia. (3) 7. 2. (2) 6. Se on mun ystävä. (6) 78 . > Katso minua! 1. 1.” 8. Kuvassa on meidän automme. Kuvassa on meidän lapsemme.” 4. 3.” > Tämä on minun kirjani. MALLI: Kuvassa on minun kissani. 6. Mikä sinun äidinkielesi on? HARJOITUS 8 Muuta lauseet imperatiiviin. 4. (4) HARJOITUS 6 Muuta lauseet standardikielelle. Sinä jäät tänne. (2) > Kuvassa on minun kaksi kissaani. Mikä sinun kotimaasi on? 3. (5) 3.” 5. MALLI: ”Tämä on mun kirja. ”Onko tuo sun kirja?” HARJOITUS 7 Vastaa kysymyksiin. ”Mä oon sun ystävä. (2) 4. 1. Sinä menet ulos.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Muuta lauseet mallin mukaan. ”Missä sun huone on?” 6. Puhutko sinä suomea? 5. ”Mun nimi on Jussi. Kuvassa on hänen poikansa. 4. Kuvassa on hänen ystävänsä. Kuvassa on hänen hevosensa.” 2. ”Sä oot mun ystävä.” 7.

Minä ___________________ myös englantia. b) lomaamme. 2. _________________________ tuo sinun autosi? HARJOITUS 12 Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? a) kirjeeni. Mikä sinun _____________________________ on? Hepreako? 7. sitten me voimme puhua suomea. Minun äidinkieleni __________________ suomi. mutta __________________. 79 . _______________________ kotimaani on Suomi. A: Mikä sinun ammattisi on? B: Minä olen opettaja. d) paikkamme. HARJOITUS 11 Täydennä lauseet. 1. 4. c) rikoksesi. mutta huonosti.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 9 Muuta harjoituksen 8 lauseet negatiiviseen imperatiiviin. ESIM: Älä katso minua! HARJOITUS 10 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut. 3. Minun _______________________ on Kalle. 6. A: No. g) omenani. e) hevosenne. _________________________ sinun kotimaasi on? 8. A: Mitä sinä opetat? B: Minä opetan koulussa äidinkieltä. Minä _______________________ suomalainen. h) unensa A: Puhutko sinä ruotsia? B: Puhun. 5. f) tulevaisuuttamme.

trade one.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO ammatti eräs heprea idea ilkeä kaappi loma mikään paikka rikos sateen/varjo sänky televisio toinen toveri tulevaisuus vaimo keittää panna soittaa alas hiljaa huonosti rikki siis sisään tavallisesti tuossa tänne vai ylös älä profession. vacation any. other. a certain Hebrew idea evil. out of order so. second mate. silent badly. cupboard holiday. seat crime umbrella bed television. TV another. a. commonly there here or (in questions) up don’t (in imperative sentences) 80 . inside usually. friend future wife to cook. call. make to put to play. mean wardrobe. poorly broken. anything place. occupation. thus in. ring down quiet(ly).

–Jos perusmuodon lopussa on äännejono -Va tai -Vä (V=vokaali). –Perusmuodon viimeinen äänne on aina -a tai -ä. se on infinitiivin pääte. i): halu/ta tarvi/ta vanhe/ta 81 TYYPPI 3b: TYYPPI 4a: TYYPPI 4b: TYYPPI 4c: . edellä -e-: saa/da puhu/a tul/la sur/ra pan/na nous/ta e. TYYPPI 1: TYYPPI 2: TYYPPI 3a: inf:n pääte -da (-dä): inf:n pääte -a (-ä): inf:n pääte -la (-lä): -ra (-rä): -na (-nä): inf:n pääte -ta (-tä). edellä -s-: inf:n pääte -ta (-tä inf:n pääte -ta (-tä). edellä -i-: inf:n pääte -ta (-tä). saa/da syö/dä tul/la kävel/lä nous/ta pes/tä halu/ta pelä/tä –Verbit taipuvat eri persoonamuodoissa. infinitiivin pääte on pelkkä -a tai -ä. puhu/a aja/a oppi/a pysty/ä elä/ä etsi/ä –Jos perusmuodon lopussa on äännejono -Ca tai -Cä (C=konsonantti). VERBITYYPIT JA PERSOONATAIVUTUS –Verbin perusmuodossa on kaksi osaa: infinitiivivartalo ja infinitiivin pääte.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 9 1. minä puhu/n sinä puhu/t te hän puhu/u me puhu/mme puhu/tte he puhu/vat –Verbit jakautuvat taivutuksensa perusteella neljään päätyyppiin (yhteensä seitsemään alatyyppiin). –Verbin tyyppi näkyy sen infinitiivin päätteestä.

Kuinka voitte? 82 . Olet oikeassa. sinä.+ tarvi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 verbi juoda aikoa paeta muuttaa tyyppi ____ ____ ____ ____ verbi erota kuolla viedä tietää tyyppi ____ ____ ____ ____ verbi uskoa istua ottaa kastaa tyyppi ____ ____ ____ ____ –Eri tyyppien verbit taipuvat eri tavoin.+ vanhe-+ + + + + + + + + -n -n -n -n -n -n -n -n = = = = = = = = saa/n puhu/n tule/n nouse/n halua/n herää/n tarvitse/n vanhene/n e > tulee > nousea > haluaä > heräätse > tarvitsene > vanhenehallita ajaa palata elää harkita : : : : : juoda osata viedä mennä uskoa minä juon minä osaan _________________ _________________ _________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ –Verbit olla ja juosta taipuvat osittain epäsäännöllisesti.+ nous. ol/la : ole/n ole/t on ole/mme ole/tte ovat juos/ta: juokse/n juokse/t juokse/e juokse/mme juokse/tte juokse/vat –Pronominit minä.+ herä. Puhumme suomea. Muissa verbityypeissä taivutusvartalo eroaa infinitiivivartalosta. me ja te voidaan erityisesti muodollisessa kielessä jättää myös pois.+ halu. Haluan auttaa sinua. 1) 2) 3a) 3b) 4a) 4b) 4c) saa/da puhu/a tul/la nous/ta halu/ta herä/tä tarvi/ta vanhe/ta : : : : : : : : : : : : : saapuhutul. –Verbityypeissä 1 ja 2 infinitiivivartalo on myös verbin taivutusvartalo.

Ben ja Bill! Men/kää ulos. syökää nopeasti! Puhukaa hitaasti. –Muodollisessa kielenkäytössä monikon imperatiivia voidaan käyttää myös. rouva Vaara. pojat! 83 . lapset! Ol/kaa hyvä ja istu/kaa. verbityypeissä 4a.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 2. hyvä herra! Tulkaa tänne. 1) 2) 3a) 3b) 4a) 4b) 4c) saa/da puhu/a tul/la nous/ta halu/ta tarvi/ta vanhe/ta : : : : : : : saapuhutulnoushalutarvivanhe+ + + + + + + kaa kaa kaa kaa tkaa tkaa tkaa = = = = = = = saa/kaa puhu/kaa tul/kaa nous/kaa halu/tkaa tarvi/tkaa vanhe/tkaa ESIMERKKEJÄ Ben ja Bill. persoonan imperatiivin pääte on -kaa (-kää). lapset! Nouskaa ylös. –Monikon 2. Pääte lisätään infinitiivivartaloon. 4b ja 4c -tkaa (-tkää). kun viitataan vain yhteen henkilöön. MONIKON IMPERATIIVI (Positiivinen) Puhu/kaa suomea.

Mutta tässä on Sirkku. JUSSI: Selvä. HANNU: Mutta kuulkaa. Sirkku Ben ja Hannu syövät yliopiston ruokalassa. minun uusi huonetoverini. Jussi. kun te lähdette. Jussi! Moi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Elokuviin Henkilöt: Ben. mutta mene sinä vain. Lähtekää tekin! Se on varmasti hyvä. HANNU: JUSSI: HANNU: JUSSI: Moi. Hannu. Mihin aikaan se alkaa? BEN: Kello seitsemän. mutta me lähdemme jo noin kello kuusi. Elokuvateatteri Victoriassa menee Tarzan ja Jane 3. JUSSI: Ei mikään huono ajatus! SIRKKU: Minä en voi lähteä. soittakaa minun ovikelloani. Minä olen Jussi. BEN: Hauska tutustua. Minä opiskelen ranskaa. Mitä sinä opiskelet? JUSSI: Minä opiskelen filosofiaa. Minä olen teidän naapurinne. JUSSI: Hyvä. Jussi. Jussi ja Sirkku tulevat. Minä olen Sirkku. minä ja Ben menemme tänään elokuviin. Hannu! Tässä on Ben. Sirkku! Istukaa alas! Moi. 84 . Minä asun huoneessa 216. SIRKKU: Hei. Moi. Ben.

Mitä kello tekee? 5. b) häiritä. h) omistaa. a) sanoa. Mitä kuningas tekee? 7. MALLI: Mitä koira tekee? > Koira haukkuu. c) vastata. e) vihata. 1. f) harkita. g) matkustaa. g) luulla. Mitä opettaja tekee? 8. Mitä lintu tekee? 3. i) toivoa HARJOITUS 2 Taivuta alla olevat verbit eri persoonamuodoissa. Mitä kala tekee? 2. i) seisoa HARJOITUS 3 Mitä ovat alla olevien verbien perusmuodot? toistan käyt unohtaa tuo palaa : : : : : ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ tuulee myyn toivoo istuu vihaat : : : : : ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ HARJOITUS 4 Vastaa kysymyksiin. MALLI: puhua > minä puhun me puhumme sinä puhut te puhutte hän puhuu he puhuvat a) asua. Mitä myyjä tekee? 6. c) juosta.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Taivuta alla olevat verbit eri persoonamuodoissa. Mitä piirtäjä tekee? 10. e) laulaa. Mitä sydän tekee? 4. d) kysyä. b) rakastaa. Mitä urheilija tekee? 85 . d) muistaa. f) valita. h) opiskella. Mitä laulaja tekee? 9.

Te menette pois. Sinä palaat pian. Sinä uskot minua. 4. 86 . Sinä nouset ylös. Sinä katsot tänne. Sinä hymyilet. HARJOITUS 6 Muuta lauseet ensin yksikön imperatiiviin ja sitten monikon imperatiiviin. MALLI: Sinä opiskelet ahkerasti. 6. Sinä ostat maitoa. Te jäätte tänne. 10. Te tulette sisään. 2. Te istutte alas. Sinä menet pois. 2. 8. MALLI: Te puhutte suomea. 9. > Puhukaa suomea! 1. 7. 3.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Muuta lauseet monikon imperatiiviin. 5. Te olette hiljaa. Te ajatte varovasti. Sinä puhut hiljaa. 4. Sinä harkitset asiaa. 3. 5. > Opiskele ahkerasti! > Opiskelkaa ahkerasti! 1. Sinä seisot tässä. 6.

can to escape to burn. grief to need to do. affair movie. surely carefully 87 . begin vanheta to help vastata to live. hey about. thing. illustrator canteen. can to stand to mourn. fear to wash to be able. in that way quickly. thought matter. fast certainly. be in fire to return to be afraid. eating-house seven clear heart theater sportsman palaa palata pelätä pestä pystyä seisoa surra tarvita tehdä toistaa toivoa tuoda tuulla unohtaa uskoa to intend. look for to rule. carry. motion picture philosophy king bird neighbour drawer. import to blow to forget to believe to choose to grow old to answer to take. visit to think to travel to remember to move (somewhere) to sell to rise. be alive viedä to differ. to separate to search.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO ajatus asia elo/kuva filosofia kuningas lintu naapuri piirtäjä ruokala seitsemän selvä sydän teatteri urheilija aikoa alkaa auttaa elää erota etsiä hallita harkita haukkua herätä hymyillä häiritä kastaa kuolla kuulla kävellä käydä luulla matkustaa muistaa muuttaa myydä nousta omistaa osata paeta idea. to wet varmasti to die varovasti to hear to walk to go. be going to valita to start. think hitaasti to bark mihin to wake up moi to smile noin to disturb nopeasti to baptize. make to repeat to hope to bring. get up to own to know how. export diligently slowly where to hello. govern ahkerasti to consider.

Sitten Sirkka ja Silja menevät sauna/an. pääte on -hVn. talo Suomi saari bussi mies avain : : : : : : talo/n : Suome/n : saare/n : _________ : _________ : _________ : talo/ssa Suome/ssa saare/ssa __________ __________ __________ : : : : : : talo/sta Suome/sta ___________ ___________ ___________ ___________ : : : : : : talo/on Suome/en ____________ ____________ ____________ ____________ –Illatiivissa on kolme erilaista päätettä: 1) jos vartalon lopussa on lyhyt vokaali. sauna auto : : sauna/n auto/n : : sauna/an auto/on 2) jos sanassa on vain yksi tavu.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 10 SISÄLOKAALISIJAT (=Sisäpaikallissijat) Esko ja Eero ovat sauna/ssa. pääte on -Vn. Esko ja Eero tulevat sauna/sta. –Sisälokaalisijoja ovat inessiivi. -hVn. maa työ 88 : : maa/n työ/n : : maa/han työ/hön . inessiivi: elatiivi: illatiivi: -ssa (-ssä) -sta (-stä) -Vn. elatiivi ja illatiivi. -seen Suome/ssa Suome/sta Suome/en –Sijapääte lisätään nominin vartaloon.

pääte on -seen. kaunii/ssa Suome/ssa tuo/sta iso/sta talo/sta kolme/en maa/han –Illatiivin päätteen loppu-n katoaa ennen possessiivisuffiksia. Menetkö sinä koti/i/si? Hän matkustaa kotimaa/ha/nsa huomenna. Porvoo huone sairas : : : Porvoo/n huonee/n ____________ : : : Porvoo/seen _______________ _______________ –Adjektiivi.ja demonstratiivipronominien sisälokaalimuodot on esitetty alla. tiistai Hanoi : : tiistai/n Hanoi/n : : tiistai/hin Hanoi/hin –Samoin lyhenteiden jälkeen illatiivin pääte on -hVn. Mene huonee/see/si! –Myös viikonpäivien nimissä ja vieraissa nimissä illatiivin pääte on diftongin jälkeen -hVn. minä sinä hän me te he tämä tuo se : : : : : : minu/n sinu/n häne/n mei/dän tei/dän ___________ : : : : : : minu/ssa sinu/ssa häne/ssä ___________ ___________ ___________ : : : : : : minu/sta sinu/sta häne/stä ___________ ___________ ___________ : : : : : : minu/un sinu/un häne/en ___________ ___________ ___________ : tämä/n : tuo/n : se/n : tä/ssä : tuo/ssa : siinä : tä/stä : tuo/sta : siitä : tä/hän : tuo/hon : siihen 89 . pronomini tai numeraali substantiivin edellä on samassa muodossa kuin substantiivi. –Persoona. Robert menee USA:han.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 3) jos sanassa on enemmän kuin yksi tavu ja sen vartalon lopussa on pitkä vokaali. Suomi kuuluu EU:hun.

Terve. Mistä sinä tulet ja mihin sinä menet? Minä ja Jussi tulemme kirjastosta. 90 . mikä kuka : mi/n/kä : kene/n : mi/ssä : kene/ssä : mi/stä : kene/stä : mi/hin (minne) : kene/en –Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-. Ben Haloo! Onko se Ben? Terve. Missä sinä olet työssä? Jussi muuttaa Turkuun. Tule sinäkin sinne! BEN: Kiitos mutta minä en voi tulla. ”musta”. Ai. oletko sinä huoneessasi? Ota lakki päästä! Minä tulen koto/a. Minä menen koti/in. ja 2. Puhelu Henkilöt: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: Hannu. ”susta”. HANNU: Mihin? BEN: Teatteriin. ESIMERKKEJÄ Hän asuu Oulussa. persoonan pronomineista käytetään puhekielessä usein lyhyempiä muotoja ”mussa”. Missä sinä olet? Minä olen Hämeenpuistossa. Liisa. –Kysymyssanoilla on sisälokaalisijoja vastaavat muodot. ”suhun”. Mistä maasta sinä olet? Minä olen isäntä talossani. Minä menen kotiin. New York : New York/i/n : New York/i/ssa –Sana koti taipuu epäsäännöllisesti. ”muhun” ja ”sussa”. Se on eräs ravintola keskustassa. Nyt me menemme Galaksiin.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Yksikön 1. Minä olen koto/na. Minä menen tänään teatteriin. Tämä on Hannu.

Missä Mary ja Nancy ovat? (hotelli) 8. Missä Matti on? (sauna) 3. 4. Missä Mikko on? 6. Missä Ville on? (baari) 10. Onko Bill taksissa? Onko Lea työssä? Missä Salon perhe on? Missä postimerkki on? HARJOITUS 2 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. 8. Missä Marja on? (sairaala) 4. Vastaa kysymyksiin. Missä mies on? 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 2. 1. Missä isä on? (työ) 91 . Missä Leena ja Pekka ovat? (disco) 6. Onko Kirsi koulussa? Missä turisti on? 7. Missä Esa ja Vesa ovat? (puisto) 7. Missä poika on? 10. Missä Liisa on? (ravintola) 5. MALLI: Missä Pekka on? (koulu) > Hän on koulussa. Missä Pekka on? (posti) 9. Misssä kirja on? 9. 3. Missä äiti on? (keittiö) 2. 1.

Mistä Esa ja Vesa tulevat? (puisto) 7. Mihin Esa ja Vesa menevät? (koti) 6. Mihin herra Virta menee? (pankki) 4. MALLI: Mistä Pekka tulee? (koulu) > Hän tulee koulusta. Mihin rouva Lahti menee? (kirkko) 3. Mistä äiti tulee? (keittiö) 2. Mistä Matti tulee? (sauna) 3. Mihin Pekka menee? (posti) 9. Mistä Ville tulee? (baari) 10. MALLI: Mihin Jussi menee? (ravintola) > Jussi menee ravintolaan. Mihin Liisa menee? (sänky) 92 . Mihin Matti menee? (sauna) 3. 1. Mihin kissa menee? (puu) 5. Mihin Liisa menee? (ravintola) 5. 1. Mihin äiti menee? (kauppa) 2. 1. MALLI: Mihin Pekka menee? (koulu) > Hän menee kouluun. Mihin Ville menee? (baari) 10. Mistä Mary ja Nancy tulevat? (hotelli) 8. Mistä Leena ja Pekka tulevat? (disco) 6. Mihin Mary ja Nancy menevät? (hotelli) 8. Mihin äiti menee? (keittiö) 2. Mistä isä tulee? (työ) HARJOITUS 4 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. Mistä Marja tulee? (sairaala) 4. Mistä Liisa tulee? (ravintola) 5. Mistä Pekka tulee? (posti) 9. Mihin Marja menee? (sairaala) 4. Mihin Leena ja Pekka menevät? (disco) 6. Mihin Esa ja Vesa menevät? (puisto) 7. Mihin isä menee? (työ) HARJOITUS 5 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan.

Missä kaupungissa Puijo on? 93 . Mihin te menette? (Turku) 6. Missä kaupungissa Eremitas on? 6. Missä kaupungissa Big Ben on? 2. Mihin te matkustatte? (Oslo) HARJOITUS 7 Vastaa kysymyksiin. Mihin Jukka menee? (Hollanti) 11. Mihin tämä juna menee? (Pori) 5. Missä kaupungissa EU:n päämaja on? 8. Mistä sinä tulet? (Kööpenhamina) 8. Missä Ulla on? (Tukholma) 7. Missä kaupungissa Eifel-torni on? 3. Mihin raketti menee? (Kuu) HARJOITUS 6 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. 1. Mistä Mary ja Nancy tulevat? (Jyväskylä) 4. Missä kaupungissa YK:n päämaja on? 7. MALLI: Missä Marja asuu? (Oulu) > Marja asuu Oulussa. Mihin Leena menee? (lääkäri) 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 7. Mihin Harri menee? (Australia) 12. 1. Missä kaupungissa Valkoinen Talo on? 5. Mihin Marja menee? (Lontoo) 9. Mihin Pekka menee? (Kreikka) 10. Missä kaupungissa Punainen Tori on? 4. Missä Liisa asuu? (Kuopio) 2. Mihin Matti menee? (Helsinki) 3.

10. Missä nainen on? 6. Missä avain on? 7. Missä Jussi on? 4. Missä valas asuu? 8. Missä parfyymi on? 10. Missä hammas on? 9. Missä omena kasvaa? 2. 2. Missä aurinko on kello 12. 5.00? 6. Missä sormus on? 4. 3. Missä Rauhanmeri on? 5. Missä tukka on? 3. 2. 8. 1. 4. Missä kuva on? 9.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 8 Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin. Missä kuningas asuu? 94 . 1. 7. Missä Aino on? 1. Missä hattu on? HARJOITUS 9 Vastaa kysymyksiin. Missä herra ja rouva Virtanen ovat? 3. 8. Missä karhu asuu? 7. Missä ruoka on? 5. 6.

30 minä syön lounasta _________________ _________________ (pieni baari). 3. Johtaja on _______________________ _____________________ (tärkeä kokous). Me asumme _____________________ ________________________ (kaunis talo). 7. 8. Kello 11. Hän on _____________________ ________________________ (köyhä perhe). HARJOITUS 11 Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla. Pekka asuu _________________________ (Jyväskylä). 3.30. 95 . Hän on ________________________ (olohuone). Sen jälkeen minä menen ________________________ (suihku). Minä tulen ___________________ (työ) ____________________ (koti) kello 17. 8. Illalla minä istun ______________________________(olohuone) ja katson televisiota. 4. 5. Bill on ______________________ (Kanada).Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 10 Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla. 14. Jussi on ________________________ (uimahalli). He asuvat ________________________ (Oulu). Onko Jussi ______________________ (koti)? 9. Sitten minä menen ______________________________ (sänky). 6. 7. 13. 2. 15. He asuvat _______________________ ___________________________ ____________________ (tuo suuri hotelli). 1. Minä menen _______________________ (kirjasto). Menetkö sinä ______________________ (työ)? 2. _____________________________ (Televisio) on paljon hyvää ohjelmaa. 12. Minä menen _________________________ (toimisto) aamulla kello 8. 6. 11. 1. 4. Me elämme ______________________ _______________________ (vapaa maa).00. Hän menee _______________________ (Espoo). 5. 10. Sitten minä teen ruokaa ___________________________ (keittiö). Minä tulen _______________________ (koti).

Where do you live? 4. Are they in school? 3. g) hevosestasi. 8. 7. 1. c) huonettansa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 12 Mikä on missä? 3. They are in Moscow. 5. 4. e) ikkunassani. HARJOITUS 13 Käännä suomeksi. They move to Espoo. f) laukkuanne. 7. HARJOITUS 14 Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? a) taloani. 5. i) naapuriammeko 96 . 2. He is in the shower. 6. We are at home. Go to your room! 6. I live in Oulu. 8. b) kirjassamme. 1. 2. d) hameesi. h) pihaanne.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO disco hammas Hollanti isäntä juna karhu keskusta kirjasto kirkko kokous köyhä lääkäri maja merkki ohjelma olo/huone parfyymi piha posti puhelu puisto raketti ruoka saari sairaala sormus suihku taksi tiistai toimisto tukka tärkeä uima/halli valas kuulua ai haloo jälkeen -kin kotoa terve disco tooth Holland master train bear centre library church (offical) meeting poor phycisian. to belong to oh. hut mark. ouch hallo after also. doctor cottage. too from home hello. hey 97 . sign programme sitting room perfume yard mail telephone call park rocket food island hospital ring shower taxi Tuesday office hair important swimming hall whale to be heard.

Kenen mielestä tämä on hauskaa? 3) illatiivi (-Vn. Luettele numeroita kymmenestä eteenpäin. Hän hymyilee onnesta. Minä puhun Jussista. Minä itken ilosta. 2c) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee alkua. Minä olen työssä seitsemästä neljään.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 11 SISÄLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ –Sisälokaalisijoilla on myös monia ei-lokaalisia funktioita: 1) inessiivi (-ssa/-ssä) ilmaisee aikaa. 2d) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee mielipidettä. 2a) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee aihetta. Minusta sinä et ole ihan viisas. Lattia on kivestä. Tämä pöytä on puusta. Hän tulee kymmenessä minuutissa. Jussista hän on kaunis. -hVn. Laske kymmeneen! 98 . He muuttavat ensi kuussa Helsinkiin. Onko tämä sinusta hyvä? Jussin mielestä Liisa on kaunis. Minä olen työssä seitsemästä neljään. Minä menen sinne maaliskuussa. Kerro jotakin Suomesta! Kiitos kahvista! 2b) elatiivi (-sta/-stä) ilmaisee alkuperää ja syytä. -seen) ilmaisee loppua ja päättymistä.

Minä jään sinne. Auto pysähtyy. Jussi nousee autoon. en minä ole jyväskyläläinen. Minä opiskelen Tampereen yliopistossa. Tuntematon autoilija Jussi liftaa. kun sinä valmistut? JUSSI: En tiedä. Minä menen Ouluun. Minä olen työssä Tampereen keskussairaalassa. JUSSI: Oletteko Te siis lääkäri? AUTOILIJA: Olen. 99 . Jussi pitää kahvista. Selvä. Mihin sinä olet menossa? Päivää. AUTOILIJA: Mitä sinä opiskelet? JUSSI: Minä opiskelen filosofiaa. Liftari Henkilöt: Jussi. No tässä pääset Jyväskylään. Pidätkö sinä tästä? Hän ei välitä minusta.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 ERIKOISTAPAUKSIA Minä pidän sinusta. Hänestä tulee lääkäri. Oletteko Te Jyväskylästä? Ei. AUTOILIJA: JUSSI: AUTOILIJA: JUSSI: AUTOILIJA: Päivää. Liisasta tulee opettaja. Oletko sinä opiskelija? JUSSI: Olen. Kuinka usein sinä käyt saunassa? Jätä laukkusi eteiseen! Minä löysin puistosta viisi euroa. AUTOILIJA: Niinkö? Mikä sinusta tulee. Ehkä minusta tulee filosofi. Minä menen sinne erääseen lääkärikokoukseen.

Ihanko totta! Lontoo on kuulemma jännittävä kaupunki. Sinä olet kai hänen englantilainen huonetoverinsa Ben. Minä pidän enemmän Tampereesta. Jaana Ben ja Jaana tapaavat yliopiston kahvilassa. Lontooseen tai Manchesteriin.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Ben ja Jaana Henkilöt: Ben. Hauska tutustua. Kiitos samoin. Minusta Lontoo on vähän liian suuri kaupunki. Mistä kaupungista sinä olet? Lontoosta. Tämä on liian pieni. Eräs minun ystäväni opiskelee Lontoossa. Todellako? Lontooseenko? Minä en ole varma vielä. Ensi vuonna minäkin lähden Englantiin. JAANA: BEN: JAANA: 100 . Puhutko sinä todella Tampereesta? Minä en viihdy tässä kaupungissa. Tämä kaupunki on hyvin kaunis ja mielenkiintoinen. Minä olen Hannun kurssitoveri. JAANA: BEN: JAANA: BEN: JAANA: BEN: Hei! Minä olen Jaana. Niin olen.

7. 3. 11. Missä kuussa äitienpäivä on? HARJOITUS 2 Katso kuvia ja sano. 10. 12. että Seitsemän Veljestä on hyvä kirja. Ajatteletteko te. että Suomi on kaunis maa. 1. MALLI: Jussi ajattelee. Missä kuussa juhannus on? 3. > Jussista Marja on kaunis. Leena ajattelee. Missä kuussa joulu on? 2. Missä kuussa Suomen itsenäisyyspäivä on? 4. että Matti on tyhmä. 2. että Marja on kaunis. 1. 6. 4. 5. 3. 2. Jussi ajattelee. HARJOITUS 3 Muuta lauseet mallin mukaan. 4. että täällä on kylmä? 101 . 6. että Pekka on komea. 9. 5. Me ajattelemme.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Vastaa kysymyksiin. 8. Minä ajattelen. että suomi on helppo kieli. 1. Missä kuussa pääsiäinen on? 5. Liisa ajattelee. Missä kuussa vappu on? 6. mistä sinä puhut.

suomalainen. tämä. minä. She will come here next month. 5. He will be a nurse. ja. kerros 4. Me. Do you think that this is beautiful? 7. Liisa. Oulu. olla. Minä. käydä. pitää. Hän. Edward. muuttaa. Millainen. Portugali 2. kaunis > Minusta sinä olet kaunis. kesäkuu. olla? HARJOITUS 5 Käännä suomeksi. kotimaa. 1. maanantai. 2. tulla. matkustaa. sinä. joulukuu 7. Are you talking about your home country? 3. Pekka. Myös. 8. 4. mieli. taas. aikoa. but I like it! 102 . 1. ei. Mary. I am not talking about you. MALLI: Minä. koskaan. I will go there in December. perjantai 8. We think he is nice. ensi. kuin. kuu. tulla.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 4 Tee lauseita annetuista sanoista. Bill. varmasti. sinä. sinä 6. 6. It’s only rock’n’roll. olla. insinööri 3. samanlainen. kirjallisuus 5.

be completed to care about.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO autoilija motorist eteinen hall-way filosofi philosopher helppo easy insinööri engineer itsenäisyys independence juhannus Midsummer Day jännittävä exciting kerros storey. to keep. I have heard too to be going to or really in the year to leave to tell to count. to go down to hitch-hike to enumerate to find to like. to transfer perhaps more 103 . must to stop to get. certain jättää kertoa laskea liftata luetella löytää pitää pysähtyä päästä tavata valmistua välittää ehkä enemmän eteen/päin ihan kai koskaan kuin kuulemma liian (olla) menossa tai todella vuonna forwards quite probably ever than. floor keskus centre komea handsome kymmenen ten liftari hitch-hiker maalis/kuu March mielen/kiintoinen interesting mieli mind minuutti minute neljä four Portugali Portugal pääsiäinen Easter saman/lainen similar.as. silly vappu 1st of May. Mayday varma sure. identical tosi true tyhmä stupid. can go to meet to become qualified. like hearsay.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 12 ULKOLOKAALISIJAT (=Ulkopaikallissijat) Hiiri istuu tuoli/lla.ja demonstratiivipronominien ulkolokaalisijat on esitetty alla. –Ulkolokaalisijoja ovat adessiivi (-lla/-llä). minä sinä hän me te he : : : : : : minu/n sinu/n häne/n mei/dän tei/dän hei/dän : : : : : : minu/lla sinu/lla _________ _________ _________ _________ : : : : : : minu/lta sinu/lta _________ _________ _________ _________ : : : : : : minu/lle sinu/lle __________ __________ __________ __________ 104 . pronomini tai numeraali substantiivin edellä on samassa muodossa kuin substantiivi. kapea/lla tie/llä tuo/lta tuoli/lta kolme/lle pöydä/lle –Persoona. tuoli tie kivi lumi : : : : tuoli/n : tie/n : _________ : _________ : tuoli/lla ___________ ___________ ___________ : : : : tuoli/lta _____________ _____________ _____________ : : : : tuoli/lle ___________ ___________ ___________ –Adjektiivi. Hiiri hyppää pois tuoli/lta. –Sijapääte lisätään nominin vartaloon. Sitten kissa hyppää tuoli/lle. ablatiivi (-lta/-ltä) ja allatiivi (-lle).

ja 2. ”keltä” ja ”kelle”. Pekka on kioski/lla. Hän on yliopisto/lla. Hän opiskelee yliopistossa. ”multa”. A: Missä avain on? B: Avain on lattia/lla. 105 . (Vrt. Jussi menee järve/lle. –Yleensä paikkaa koskeva kysymyssana on kuitenkin sisälokaalisijassa. vaikka vastaus voikin olla ulkolokaalisijassa. Vainikkala on Venäjän raja/lla. mutta jotkin nimet taipuvat ulkolokaalisijoissa. He asuvat Riihimäe/llä (:-mäki) / Rovanieme/llä (:-niemi) / Haapajärve/llä (:-järvi) / Seinäjoe/lla (:-joki) / Valkeakoske/lla (:-koski)/ Ruokolahde/lla (:-lahti). ”sulle” ja kysymyssanasta kuka muotoja ”kellä”. persoonan pronomineista käytetään usein puhekielessä lyhyempiä muotoja ”mulla”. ”sulta”. Ensi kuussa me matkustamme Venäjä/lle ja sitten Saksaan. Asutko sinä Nokia/lla vai Pirkkalassa? He muuttavat Vantaa/lle tai Espooseen. mikä : kuka : mi/n/kä kene/n : : mi/llä kene/llä : : mi/ltä kene/ltä : : mi/lle kene/lle –Yksikön 1. ”mulle” ja ”sulla”.) A: Mistä sinä tulet? B: Yliopisto/lta. –Yleensä paikannimet taipuvat sisälokaalisijoissa. –Vieraissa nimissä on konsonantin jälkeen välivokaali -i-.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 tämä : tuo : se : tämä/n tuo/n se/n : : : tä/llä tuo/lla si/llä : : : tä/ltä tuo/lta si/ltä : : : tä/lle tuo/lle si/lle –Kysymyssanoilla on ulkolokaalisijoja vastaavat muodot. Kos : Kos/i/n : Kos/i/lla : Kos/i/lta : Kos/i/lle –Ulkolokaalisijat voivat ilmaista myös läheisyydessä olemista ja epämääräistä sijaintia. Pekka asuu Oulussa mutta Matti Tamperee/lla. Yliopisto on Kalevantie/llä.

ja te tulette pian Kauppakadulle. Kääntykää sitten oikealle. BEN: Kauppakadulla? Onko se lähellä Keskustoria? HANNU: Kävelkää Keskustorilta Hämeenkatua Kuninkaankadulle. Toisella puolella katua on pankki. Nähdään sitten yliopistolla! HANNU: Nähdään. Se levykauppa on heti vasemmalla. Hannu On aamu. Sitten Ben nousee ylös. Ben ja Hannu juovat kahvia. He muuttavat maalle. HANNU: Minne te menette kaupungilla? BEN: Ensin me menemme kaupunginkirjaston lehtisaliin. BEN: Kiitos. Minä menen Liisalle.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 ESIMERKKEJÄ Posti on oikealla ja pankki vasemmalla. ERIKOISTAPAUKSIA Haloo. onko meidän Pekka teillä? Me menemme meille. HANNU: Kauppakadulla on yksi iso levykauppa. Onko juna jo asemalla? Kirja on hyllyllä. Nähdään yliopistolla! Henkilöt: Ben . Me tapaamme Keskustorilla puoli yhdeksältä. 106 . Me käymme varmasti siellä. Mutta tiedätkö sinä täällä hyvää levykauppaa? Tom haluaa ostaa jotakin suomalaista rockmusiikkia. Johtaja on lounaalla. BEN: Nyt minun täytyy jo lähteä. BEN: Minä menen Tomin kanssa kaupungille. Me muutamme Järvitielle. Bussi kääntyy Puistotieltä Rantatielle. Sen nimi on Jukeboksi. HANNU: Mihin sinä menet? Kello on vasta kahdeksan.

1. 5. Missä kassi on? 2. Missä kukka on? 107 . 6. Missä juusto on? 3. 3. Missä Aino ja Alli ovat? 6.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Tee lauseita kuvasta. Missä lintu on? 4. 1. 2. 4. Missä radio on? 5. HARJOITUS 2 Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin.

7. 7. Poika seisoo ___________________ _____________________ (iso kivi). Minä voin nukkua ______________________ (sohva). The train comes to the station. Mikko on __________________ (Lontoo). You can sleep on the sofa. 10. 5. 2. Me muutamme __________________________ (Rovaniemi). Natalia on kotoisin ___________________________ (Venäjä). 6. Lapsi istuu ______________________ _____________________ (pieni tuoli). Yliopisto on ________________________ (Kalevantie). Hän asuu _________________ (Oulu) tai _________________________ (Rovaniemi). Lintu lentää _________________________ (taivas). 2. 4. 6. 9. 1. 9. 3. 1. 3. 5. HARJOITUS 4 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen inessiivillä (-ssa/-ssä) tai adessiivilla (-lla/-llä). They go to the market place every Saturday. Pekka ja Leena ovat __________________________ (tori). You are sitting on my chair. 4. Go away from my door! 108 . He asuvat __________________ ___________________ (tuo talo). Minä asun ____________________________ (Tampere). The bag is on the floor. Liisa leikkii ___________________ (piha). 5. Esa ja Vesa luistelevat järven ____________________ (jää). I live in Vantaa. 3. The museum is on the right. 8. Kiina on _____________________ (Aasia). Me olemme suomen kielen _______________________ (kurssi).Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Täydennä lauseet suluissa annetun sanan oikealla ulkolokaalisijalla. 8. Pane tämä kirja ___________________ ___________________ (tuo hylly). Sinä istut minun ________________________ (tuoli). 7. 2. 1. 6. Me menemme tänään _____________________ (poliisilaitos). 8. 4. Hän asuu _____________________________ (Maarianhamina) ____________________________ (Ahvenanmaa). 10. HARJOITUS 5 Käännä suomeksi.

be a native of close to where to see you there just.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO asema joki jää kassi koski lahti laitos levy musiikki mäki niemi poliisi raja rock sali sohva tie tori Venäjä yhdeksän kääntyä leikkiä lentää luistella nähdä täytyä ensin heti kanssa (olla) kotoisin lähellä minne nähdään siellä vasta station river ice bag rapids bay department record music hill cape police (singular) border rock hall sofa way. immediately. not more than 109 . to have to first at once. road market-place Russia nine to turn to play to fly to skate to see must. instantly with to be from.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 13 ULKOLOKAALISIJOJEN KÄYTTÖÄ –Ulkolokaalisijoilla on myös monia ei-lokaalisia funktioita: 1a) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee possessiivirakenteessa omistajaa. Mitä sinä ostat Jaanalle? Vastaa minulle! 110 . mitä hän tekee huomenna! 3) allatiivi (-lle) ilmaisee kuulijaa ja vastaanottajaa. Minä soitan Marjalle. 1d) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee aikaa tietyissä ajanilmauksissa. Talvella minä hiihdän usein. 2) ablatiivi (-lta/-ltä) ilmaisee lähdettä. Eskolla on uusi auto. rahalla. Voiko tällä tavalla sanoa? Kirjoita lyijykynällä! Millä sinä maksat ruokakaupassa. sekillä vai pankkikortilla? Minä tulen omalla autolla mutta Pekka tulee junalla. Minä saan joka viikko rahaa isältä. Minulla on idea! 1b) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee tilaa. Minä sanon isälle! Tämä kirje on Jussille. Minulla on nälkä / kylmä / jano / kiire / flunssa / lämmin / kuuma / pää kipeä / selkä kipeä / krapula. Hän tulee kesällä Suomeen. Marjalla on sama vanha poikaystävä. keinoa ja instrumenttia. Kysy Liisalta. 1c) adessiivi (-lla/-llä) ilmaisee tapaa. Minä herään aamulla aikaisin.

– Ole hyvä! Kiitos. Ben? BEN: Minun täytyy ostaa lahja Jaanalle. Miksi sinä näytät niin surulliselta? Mille sinä naurat? Lahja Henkilöt: Ben. BEN: Hyvä on. Jussi BEN: Hannu. 111 Kuule Jussi. mutta ne maksavat melko paljon. Tämä haisee pahalta. Kaulakoru on tietenkin aina hyvä lahja tytölle. Jussi makaa sängyllä. Huomenna on hänen syntymäpäivänsä. BEN: JUSSI: BEN: JUSSI: BEN: JUSSI: BEN: JUSSI: BEN: JUSSI: * * * HANNU: Mihin sinä tarvitset rahaa. Kyllä se sopii minulle. * * * Ben on Jussin huoneessa. Onko minun lompakkoni sillä hyllyllä? Ei se ole täällä. BEN: Luuletko.. Eikö? Onko se sitten tuolla pöydällä? Ei.. Ja tässä on sinulle kaksikymmentä euroa. Mutta kysy Jussilta. että kaksikymmentä euroa riittää kaulakoruun? HANNU: Kaksikymmentä euroa! Voi Ben-parka. että minä maksan tämän sinulle ensi viikolla? Minä saan silloin rahaa äidiltä ja isältä. Sopiiko.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 ERIKOISTAPAUKSIA Ruoka maistuu hyvältä. Kyllä minä voin lainata. Hannu. voitko sinä lainata minulle vähän rahaa? HANNU: Ikävä kyllä minä olen nyt melkein rahaton. HANNU: Niin. HANNU: Mitä sinä ostat hänelle? BEN: En tiedä vielä. minä kysyn häneltä. . voitko sinä lainata minulle vähän rahaa? Kuinka paljon sinä tarvitset? Minä tarvitsen noin kaksikymmentä euroa. Mutta tuolla se on lattialla.

5. 3. Tuo uusi auto on Harrin ja Sallin. Tuo moottoripyörä on hänen. 6. Tuo kello on Liisan. Millä maanviljelijä Jyvä tulee? 7. Tuo kesämökki on Niemisen perheen. Millä Jussi tulee? 8. 5. Tuo tietokone on professori Vaaran. Millä Matti tulee? 2. HARJOITUS 2 Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin? 2. 4. Tuo nukke on Tiinan. 3. Millä Liisa tulee? 4. Tuo pyörä on Jussin. 6. Millä joulupukki tulee? 7. Millä herra Smith tulee? 5. Millä Pekka ja Leena tulevat? 3. Millä herra Stenmark tulee? 6. 2. MALLI: Tuo auto on Hannun. 1. 4. 8. 1. Tuo vene on Eskon. > Hannulla on auto. 8. 112 . 7.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet mallin mukaan. 1.

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 3 Vastaa kysymyksiin. 1. Milloin sinä nouset ylös? 2. Milloin sinä nukut? 3. Milloin me voimme uida järvessä? HARJOITUS 4 Tee lauseita annetuista sanoista. 1. Marja, antaa, Jussi, anteeksi 2. Opettaja, kysyä, opiskelija, ja, opiskelija, vastata, opettaja 3. Jean, opettaa, ranska, me 4. Minä, olla, syntymäpäivä, lokakuu 5. Hän, olla, vatsa, kipeä 6. Tulla, hän, juna, vai, lentokone? 7. He, olla, kaksi, lapsi 8. Hän, käydä, suomi, kurssi HARJOITUS 5 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen ulkolokaalisijoilla (-lla/-llä, -lta/-ltä, -lle). 1. Matti asuu ________________________ (Puistotie). 2. _________________________ (Minä) on huomenna tentti. 3. Jussi soittaa _________________________ (Marja). 4. Voitteko Te sanoa _____________________ (minä), missä yliopisto on? 5. _________________________ (Mikä) sinä menet työhön? 6. He ovat ____________________________ (tori). 7. Esa ja Vesa leikkivät _________________________ (piha). 8. Millaista palkkaa he maksavat ______________________________ (sinä)? 9. Hän tulee ________________________ (taksi). 10. Mitä sinä aiot leikata _________________________ _________________________ (tuo veitsi)? 4. Milloin me voimme hiihtää? 5. Milloin lumi sulaa? 6. Milloin me emme tee työtä?

113

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 6 1. Katso kuvia ja vastaa kysymyksiin. 1. Millä sinä kirjoitat? 3. 2. Millä sinä teet työtä? 3. Millä sinä maksat kaupassa? 4. Millä sinä panet voita leivälle? 5. Millä sinä soitat ystävällesi? 6. Millä sinä pääset sisään, jos ovi on lukossa? 7. Millä sinä peset? 8. Millä sinä näet? 9. Millä sinä kuulet? 10. Millä sinä haistat? 10. 9. 8. 7. 5. 4. 2.

6.

HARJOITUS 7 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen illatiivilla (-Vn, -hVn, -seen) tai allatiivilla (-lle). 1. Tämä lahja on ________________________ (sinä). 2. Minä sanon _______________________ (isä), mitä sinä teet. 3. Jussi kirjoittaa __________________________ (Marja) kirjettä. 4. Jätä laukkusi ___________________________ (eteinen)! 5. Me menemme ____________________________ (tori). 6. Pekka ja Leena menevät _____________________________ (sauna). 7. Pane tämä avain _____________________________ (tasku)! 8. Lähdetkö sinä minun kanssani _________________________ (kahvi) ________________________ _________________________ (tuo baari)? 9. Tule _____________________ (me) __________________________ (tee)! 10. Minä haluan mennä ____________________________ (kylpy). 11. Älä naura ____________________________ (minä)! 12. Meidän täytyy soittaa ______________________________ (poliisi). 114

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 8 Käännä suomeksi. 1. She has a new boyfriend. 2. I have a headache. 3. Are you thirsty? 4. In winter they skate often. 5. She always gets money from her sister. 6. I won’t ask you anything. 7. It looks good! 8. Will you come by bike? SANASTO flunssa jano joka kaksi/kymmentä kaula kipeä koru krapula kuuma kylpy lahja lento/kone lompakko lyijy/kynä maanviljelijä moottoripyörä mökki nälkä oma paha palkka parka rahaton sama sekki selkä syntymä/päivä tapa flu thirst every(one) twenty neck ill, sore, acking trinket, pendant hangover hot bath gift, present aeroplane, airplane wallet pencil farmer motorbike cottage, cabin hunger own bad, evil, mean salary, wage poor penniless same cheque back birthday manner, habit tentti vatsa veitsi haista haistaa kirjoittaa lainata leikata maata maistua näyttää opettaa riittää sopia sulaa aikaisin ikävä kyllä lukossa melkein silloin voi exam stomach knife to smell to smell (something) to write to borrow; to lend to cut, operate, mow to lie (on something) to taste to show, seem to teach to be enough, suffice to suit, agree, make an agreement to melt early unfortunately locked almost then, at that time oh 115

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

KAPPALE 14

NOMINIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu)
–Nomineissa tapahtuu ns. kpt-vaihteluita, joissa konsonantin tai konsonanttijonon vahva aste vaihtelee heikon asteen kanssa. a) Vokaaliloppuiset nominit –Vokaaliloppuisilla nomineilla on vahva aste perusmuodossa ja partitiivissa mutta heikko aste genetiivissä.
kukka pappi tyttö : kukka/a : kuka/n : pappi/a : papi/n : tyttö/ä : tytö/n sika : sika/a : sia/n leipä : leipä/ä : leivä/n katu : katu/a : kadu/n

–Yleisimmät kpt-vaihtelutyypit näkyvät alla olevasta taulukosta.
kk pp tt k : k : p : t : takki nappi matto laki nk tupa kampa katu ilta virta ranta : taki/n : napi/n : mato/n : lai/n ng : tuva/n : kamma/n : : : : kadu/n illa/n virra/n ranna/n juttu serkku koko tupakka kuppi täti : : : : : : ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

p mp t lt rt nt kakku loppu alku setä kortti kaappi

: v : mm : : : : : : : : : : d ll rr nn

kaku/n __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

116

ja konsonanttiloppuisilla nomineilla on heikko aste perusmuodossa ja partitiivissa mutta vahva aste genetiivissä.ja konsonanttiloppuiset nominit –-e. lääke sade kangas rikas lämmin : : : : : lääke/ttä sade/tta kangas/ta rikas/ta lämmin/tä : : : : : lääkkee/n satee/n kankaa/n rikkaa/n lämpimä/n –-e. kauppa : kaupa/n : kaupa/ssa : kaupa/sta : kauppa/an kirkko : __________ : ___________ : __________ : _________ kenkä : __________ : ___________ : __________ : _________ katto katu ranta : kato/n : kato/lla : kato/lta : kato/lle : kadu/n : ___________ : ___________ : _________ : __________ : ___________ : ___________ : _________ b) -e.ja konsonanttiloppuisten nominien kpt-vaihtelut tapahtuvat siis takaperoisesti. k p t : : : : kk pp tt k rakas opas jäte aie : : : : rakkaa/n oppaa/n jättee/n aikee/n v mm d ll rr nn taide kuningas liike : : : : : : : : : p mp t lt rt nt varvas lammas sade allas porras ranne : : : : : : tunne asukas liikenne varpaa/n lampaa/n satee/n altaa/n portaa/n rantee/n : : : _______________ _______________ _______________ _____________ _____________ _____________ 117 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Lokaalisijoissa vokaaliloppuisilla nomineilla on vahva aste illatiivissa. heikko aste muissa muodoissa.

liike tehdas osoite : liikkee/n : tehtaa/n : osoittee/n : : : liikkee/ssä : liikkee/stä : liikkee/seen tehtaa/ssa : tehtaa/sta : tehtaa/seen _________ : __________ : ____________ parveke : parvekkee/n : parvekkee/lla : parvekkee/lta : parvekkee/lle rikas : rikkaa/n : rikkaa/lla : rikkaa/lta : rikkaa/lle c) Lisähuomautuksia –kpt-vaihteluita tapahtuu niissä nomineissa. st ja tk eivät ole kpt-vaihteluiden alaisia. joissa k.ja konsonanttiloppuisilla nomineilla on vahva aste kaikissa muodoissa. tasku piispa risti matka : : : : tasku/a piispa/a risti/ä matka/a : : : : tasku/n piispa/n risti/n matka/n –Kombinaatio hk on joskus epäsäännöllinen. käsi vesi : kät/tä : vet/tä : käde/n : käde/ssä : vede/n : vede/ssä : käde/stä : vede/stä : kätee/n : vetee/n salaisuude/sta : salaisuute/en salaisuus : salaisuut/ta : salaisuude/n : salaisuude/ssa : 118 . sp. p tai t (tai sitä vastaava heikko aste) on perusmuodon viimeisen tavun alussa. nahka sähkö : nahka/a : sähkö/ä : naha/n. nahka/n : sähkö/n –Sanat aika ja poika taipuvat epäsäännöllisesti.ja salaisuus-tyypin sanojen taivutusmuodoissa on kptvaihtelut. aika poika : aika/a : poika/a : aja/n : poja/n –Myös käsi. ikkuna : ikkuna/a keittiö : keittiö/tä : ikkuna/n : keittiö/n –Kombinaatiot sk.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Lokaalisijoissa -e.

auto : auto/a : auto/n söpö : söpö/ä : söpö/n –Etunimissä on yleensä kpt-vaihtelut. jos nimen perusmuodossa on kk.. äiti/nsä. Pekka Varpu Arto : Pekka/a : Peka/n : Varpu/a : Varpu/n : Arto/a : Arto/n –Possessiivisuffiksin edellä on aina vahva aste. äiti : äidi/n : äiti/ni. pp tai tt. suku : suku/a : suvu/n kyky : kyky/ä : kyvy/n hylje : hylje/ttä : hylkee/n lahje : lahje/tta : lahkee/n järki : järke/ä : järje/n olki : olke/a : olje/n –Ennen pitkää vokaalia ei ole kpt-vaihteluita.. äiti/si. lakki/nsa. mutta muuten ei. 119 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –k:n vaihtelussa on lisäksi erikoistyypit k:v ja k:j.... jos sen edellä ei ole sijapäätettä. lääke : lääkkee/n : lääkkee/ni. lääkkee/nsä. vapaa : vapaa/ta : vapaa/n –Joissakin sanoissa ei poikkeuksellisesti ole kpt-vaihteluita. lakki : laki/n : lakki/ni.. lakki/si. lääkkee/si.

HANNU: Mutta Ben. HANNU: Mutta eihän se ole ensimmäinen kerta! BEN: Mutta nyt minä menen hänen kotiinsa. Hannu Missä minun kelloni on? Hannu. Nyt kaikki on hyvin. BEN: Kiitos. missä minun kelloni on? HANNU: Se on sinun ranteessasi. BEN: Ah. BEN: Niin kai. Osaankohan minä puhua heidän kanssansa suomea? HANNU: Älä pelkää. BEN: HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Tee lauseita mallin mukaan. hattu. ehkä. kun minulla on tänään tapaaminen Jaanan kanssa. 85 euroa 2. BEN: Ja siellä ovat myös hänen isänsä ja äitinsä. 1. tiedätkö sinä. Mutta missä minun lompakkoni on? Minä en löydä sitä mistään. HANNU: No katso takin taskusta. BEN (menee kaapille): Niin. täällä se on minun takkini taskussa. 25 euroa 120 . mutta missä minun avaimeni on? Minä en löydä myöskään sitä. takki.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Missä minun kelloni on? Henkilöt: Ben. HANNU: No mitä sitten? BEN: He eivät puhu lainkaan englantia. 15 euroa > Tämän lakin hinta on 15 euroa. BEN No. se ei ole minun taskussani. – Kyllä.. BEN: Ei. HANNU: Sinun avaimesi on tuossa pöydällä. 12 euroa 3. Ei sinun tarvitse heidän kanssansa puhua.. aivan oikein. He katsovat kuitenkin koko ajan vain televisiota. HANNU: Ehkä se on sinun taskussasi. MALLI: lakki. HANNU: Kaikki on siis hyvin. paita. HANNU: Se on tietenkin vähän eri asia. miksi sinä olet niin hermostunut? BEN: Olenko minä hermostunut? HANNU: Minusta sinä olet vähän hermostunut.

500 euroa 6. 2 euroa HARJOITUS 2 Tee lauseita mallin mukaan. ____________ __________________ (Se asunto) vuokra on melko korkea. kissa 7. Mikä ____________ ______________________ (tämä kaupunki) nimi on? 5. laukku. herra Rokka.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 4. 6. huone HARJOITUS 3 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen genetiivillä. 3 euroa 8. tuo tyttö. koira 6. kello 8. 20 euroa 5. 10 euroa 9. Antti. kynä 2. tuo setä. 3. tuo täti. 22 euroa 10. A: Kenen poika sinä olet? B: ____________________ (Isä) ja ___________________ (äiti). > Tämä on ___Matin___ auto. ________________ ________________ (Tämä lehti) hinta on viisi euroa. äiti. 2. Seppo. kirja > Tämä on Matin kirja. lamppu. MALLI: Tämä on __________ (Matti) auto. 75 euroa 7. pallo 4. ________________ _____________________ (Tuo tyttö) nimi on Liisa. MALLI: Matti. kortti. 121 . Mikä _______________ __________________ (tämä kenkä) koko on? 7. pyörä 3. kakku. kartta. 8. Hän on _______________ _____________________ (iso pankki) johtaja. matto. 4. 1. 1. Pekka. ________________ ___________________ (Tämä katu) nimi on Puistokatu. leipä. kassi 5.

muistaa. 1. kaunis . Mikä on _____________________ (äiti) vastakohta? 6. Mikä on ____________________ (mäki) vastakohta? HARJOITUS 5 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen sopivalla lokaalisijalla. hyvin. 7. 3. liike. 1. 10. Hän vain makaa __________________________ (aurinko) aamusta iltaan. kassi 3. MALLI: Kartta on _______________ (laukku) > Kartta on __laukussa__. tämä. Mikä on _____________________ (alku) vastakohta? 8. kangas. Minulla on vettä __________________________ (kenkä). Tämä. se. Mitä sinä teet ______________________________ (ilta)? 6. Mikä on _____________________ (ilta) vastakohta? 2. nimi 4. Perhonen lentää ___________________ (kukka) _____________________ (kukka).Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 4 Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa kysymyksiin. nimi. Se. olla. 4. olla. Hän. Me menemme perjantaina ________________________________ (mökki). He ovat _____________________________ (ranta). ESIM: Mikä on __päivän__ vastakohta? > Se on yö. susi. Mikä on _____________________ (katto) vastakohta? 7. tämä. rikas. ei. Tule heti alas _____________________________ (katto)! 8. lääke. Norja. Mikä on _____________________ (jalka) vastakohta? 5. tuo. Tämä. Bussi tulee _________________________ (pysäkki). Hän. HARJOITUS 6 Tee lauseita annetuista sanoista. Kirja on ____________________________ (pöytä). Mikä. olla? 8. 9. ystävä? 7. Voida. johtaja > Hän on tämän liikkeen johtaja. Mikä on _____________________ (täti) vastakohta? 3. perhe. 1. olla. opas. olla. Minä. 2. hyvin. olla. lammas. tuo. kuningas. johtaja 2. olla. väri. Mikä on _____________________ (sota) vastakohta? 9. Äiti on _________________________________ (kauppa). asiakas. Mikä on _____________________ (tyttö) vastakohta? 4. 5. Mikä on _____________________ (selkä) vastakohta? 10. lapsi 6. MALLI: Hän. tehdas. kartta 122 5. olla.

Mikä on _____________________ (vesi) vastakohta? 4. asukas. olla. 1. Mikä on _____________________ (halpa) vastakohta? 6. Mikä on _____________________ (ranne) vastakohta? 7. ja. sormus. Olla. pitää. lehmä. Ruotsi. olla. Hän. maito. Me. varvas? 4. saksalainen. kello. koira 10. uima-allas 5. ystävä 7. MALLI: Mikä on ____ruman___ vastakohta? > Se on kaunis. Mikä on _____________________ (käsi) vastakohta? 3. taide 8. Minä. moni. ESIM: Mikä on __aamun__ vastakohta? > Se on ilta. voida. olla. Mikä on _____________________ (sade) vastakohta? 6. Me. Mikä on _____________________ (rikas) vastakohta? 4. olla. lammas. Mikä on _____________________ (puhdas) vastakohta? 3. reikä. Mikä on _____________________ (helppo) vastakohta? 5. vaimo 123 . villa HARJOITUS 9 Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa kysymyksiin. Mikä on _____________________ (varvas) vastakohta? 2. sinä. kuningas. kaksi. olla. mennä. Mikä on _____________________ (taide) vastakohta? 6. Rikas. hammas 3. sinä. Mikä on _____________________ (lammas) vastakohta? 8. saada. 1. Mikä on _____________________ (hidas) vastakohta? HARJOITUS 8 Tee lauseita annetuista sanoista. uida. ranne? 9. Mikä on _____________________ (lattia) vastakohta? 5. Mikä on _____________________ (huono) vastakohta? 8. Mikä on _____________________ (lämmin) vastakohta? 7. 1. Miksi. Mikä on _____________________ (iso) vastakohta? 2. Tuo. parveke 2. moderni.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa kysymyksiin. hotelli. Me. mies.

Mikä on _____________________ (uusi) vastakohta? 4. historia. Mikä on _____________________ (vaikea) vastakohta? 9. Minusta on mukava kävellä _____________________________ (sade). poika. haju. > Hän on työssä ___tuossa____ ___tehtaassa_____. Sika. Tämä. uusi. saippua.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 10 Täydennä kysymykset suluissa annettujen sanojen genetiivillä ja vastaa kysymyksiin. ihana HARJOITUS 12 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen sopivalla lokaalisijalla. sukunimi. Mikä on _____________________ (pitkä) vastakohta? 2. porsas 8. Mikä on _____________________ (terve) vastakohta? 8. olla. asukas. tuo. 1. hinta. olla? 5. 1. Mikä on _____________________ (täysi) vastakohta? 10. Mikä. olla. Tuo. hyvin. suku. puku. MALLI: Hän on työssä _____________ _________________ (tuo tehdas). olla. tuo. Hän ei asu enää _________________________ _____________________ (tämä osoite). ovi 4. olla. Mikä on _____________________ (laiska) vastakohta? 3. Mikä. Mikä on _____________________ (tuttu) vastakohta? HARJOITUS 11 Tee lauseita annetuista sanoista. risti. Kauko. lapsi. Mikä on _____________________ (korkea) vastakohta? 5. lattia 10. erikoinen 3. 2. 5. Kirja. 124 . Mikä. nimi. 3. 1. lippu. Mitä sinulla on _______________________________ (käsi)? 4. Suomi. Mikä on _____________________ (kapea) vastakohta? 7. Auto on ___________________________ (silta). Mikä. olla? 6. olla? 2. Mikä on _____________________ (kiltti) vastakohta? 6. sininen 7. keittiö. olla? 9. Se. olla. olla. tämä. nimi. Kesällä me syömme aina aamiaista ________________________ (parveke).

päivä? > Se on Matin päivä. päivä? 2. päivä? > Se on Alpon päivä. Aurinko nousee ______________________ (itä). Minä teen tätä samaa työtä __________________________ (vuosi) ___________________ (vuosi). MALLI: Minkä maan pääkaupunki on Lontoo? >Se on Englannin pääkaupunki. 9. HARJOITUS 13 Vastaa kysymyksiin. päivä? 4. 8. päivä? 125 . Minkä maan pääkaupunki on Reykjavik? 4. Minkä maan pääkaupunki on Amsterdam? 8. päivä? 5. 1. Islanti. Minkä maan pääkaupunki on Tallinna? 9. 7. Kenen nimipäivä on tammikuun 19. 1: Kenen nimipäivä on helmikuun 24. Uusi-Seelanti. Minkä maan pääkaupunki on Rabat? HARJOITUS 14 Tutki suomalaista kalenteria ja vastaa kysymyksiin. Kenen nimipäivä on kesäkuun 10. Käytä näitä maita: Eesti. 2: Kenen nimipäivä on maaliskuun 18. Hollanti. Kenen nimipäivä on maaliskuun 21. ESIM. Minkä maan pääkaupunki on Dublin? 6.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 6. Kreikka. ESIM. Kenen nimipäivä on helmikuun 1. Minkä maan pääkaupunki on Wien? 10. 10. Meidän _______________________ ________________________ (uusi asunto) on neljä huonetta ja keittiö. päivä? 3. Kenen nimipäivä on heinäkuun 4. Ruotsi 1. Minkä maan pääkaupunki on Ankara? 3. Itävalta. Turkki. Kenen nimipäivä on toukokuun 3. Minkä maan pääkaupunki on Ateena? 2. Etelä-Afrikka. Minkä maan pääkaupunki on Beijing? 7. Irlanti. Kenen nimipäivä on huhtikuun 17. päivä? 6. Kala ui ____________________________ (vesi). Minkä maan pääkaupunki on Wellington? 12. Minkä maan pääkaupunki on Pretoria? 11. Heidän talonsa on _______________________ ____________________ (korkea mäki). Kiina. päivä? 7. Marokko. Minkä maan pääkaupunki on Tukholma? 5.

Kenen nimipäivä on syyskuun 1. beginning pool customer inhabitant flat. Kenen nimipäivä on marraskuun 27. 4. brain waste.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 8. Are you in bed? 5. 3. leg case. 11. 6. apartment Estonia first different. päivä? 11. ceiling time. 7. päivä? 10. They are standing on a bridge. 12. What is the first day of the week? 8. The cat is sitting on a carpet. peculiar South Africa smell nervous slow history wonderful Irland Iceland itä Itävalta jalka juttu järki jäte kakku kalenteri kampa katto kerta 1. I like this music. Kenen nimipäivä on elokuun 15. Mother is in the kitchen. päivä? 9. päivä? 12. They are in church. 2. The bank is on the main street of the town. Kenen nimipäivä on lokakuun 16. koko korkea laiska lamppu lehmä liike east Austria foot. SANASTO aamiainen alku allas asiakas asukas asunto Eesti ensimmäinen eri erikoinen Etelä-Afrikka haju hermostunut hidas historia ihana Irlanti Islanti 126 breakfast start. What is the first month of the year? 9. story reason. She is a priest’s wife. garbage cake calendar comb roof. We live in a free country. turn size whole high lazy lamp cow motion. Kenen nimipäivä on joulukuun 25. 1. koko 2. store . 10. separate special. My mother’s name is Anna. päivä? HARJOITUS 15 Käännä suomeksi.

have to anymore (enclitic particle) however. nor 127 .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 liikenne lippu loppu lääke Marokko matka moderni nahka nappi Norja olki opas pappi parveke piispa porras porsas puhdas puku pysäkki rakas ranne ranta reikä rengas risti ruma Ruotsi sade saippua serkku setä sika silta sota suku/nimi söpö taide tapaaminen tehdas tunne tupa tupakka Turkki traffic flag. pastor balcony bishop stair. appointment factory feeling. emotion hut tobacco. ticket end medicine Morocco trip. acquainted swimming-pool New Zealand toe opposite wool stream rent to need to. tyre. step pig pure. wheel cross ugly Sweden rain soap cousin uncle pig bridge war family name cute art meeting. beach hole circle. cigarette Turkey tuttu uima-allas Uusi-Seelanti varvas vasta/kohta villa virta vuokra tarvita enää -han (-hän) kuitenkin lainkaan myöskään familiar. dress stopping-place dear wrist shore. journey modern leather button Norway straw guide priest. clean suit. anyway at all either.

Lapse/t leikki/vät pihalla. -e. Kenen nämä kirja/t ovat? Mi/t/kä maa/t kuuluvat EU:hun? –Monikon nominatiivin (perusmuodon) pääte on -t. talo : ovi : huone : hevonen : sairas : kysymys : eläin : talo/n ove/n huonee/n hevose/n sairaa/n kysymykse/n eläime/n : : : : : : : talo/t ove/t huonee/t hevose/t sairaa/t kysymykse/t eläime/t –kpt-vaihtelut: vokaaliloppuisilla nomineilla on monikon nominatiivissa heikko aste. Miehe/t mene/vät saunaan ja naise/t keittä/vät kahvia. pankki pöytä laki lääke tehdas : : : : : panki/n pöydä/n lai/n lääkkee/n tehtaa/n : : : : : panki/t pöydä/t lai/t lääkkee/t tehtaa/t –Jos substantiivi on monikon nominatiivissa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 15 1. –Monikon pääte lisätään nominin vartaloon. Hervantaan menevät bussi/t 6. 23 ja 30. Kaupa/t ovat kiinni sunnuntaina. 20.ja konsonanttiloppuisilla nomineilla vahva aste. myös adjektiivi. kilti/t lapse/t iloise/t ihmise/t nuo poja/t kahde/t housu/t –Kun subjekti on monikon nominatiivissa. pronomini tai numeraali sen edellä on monikon nominatiivissa. MONIKON NOMINATIIVI Poja/t ovat ulkona. Suka/t ovat rikki. myös verbi on monikossa. 128 .

Kirjat ovat pöydällä. tuo ja se ja kysymyssanojen kuka ja mikä monikkomuodot ovat epäsäännölliset. vaikka subjekti on monikon nominatiivissa. –Sana kaikki on sekä yksikkö että monikko. ”Nää kengä/t on tosi hyvä/t. Tämän kaupan hinnat ovat melko korkeat. ”Tää kirja on hyvä.” –Puhekielessä verbi on usein yksikön 3. Minun lapse/ni leikkii pihalla. Minun lapse/ni leikkivät pihalla. 129 . persoonassa. Hänen kirja/nsa on tässä. Kaikki bussit menevät Keskustorille. Lapsi leikkii pihalla. Lapse/t leikkivät pihalla.” ”Noi tytö/t katso/o tänne.” ”Lue nää kirja/t!” ”Toi tyttö on tosi hyvännäköinen!” ”Noi tytö/t katsovat tänne. ESIMERKKEJÄ Ovet ovat lukossa ja ikkunat ovat kiinni. Miksi kaikki on niin vaikeaa? Kaikki puhu/vat nykyisin englantia. Hänen kirja/nsa ovat tässä.” –Sana moni : mone/t voi olla yksikössä tai monikossa. Kaikki huonee/t ovat täynnä. –Pronominien tämä. tämä : tuo : se : nämä nuo ne kuka : mikä : ke/t/kä mi/t/kä –Puhekielessä pronomineista käytetään usein lyhyempiä muotoja “tää”. Kirja on tässä. ”noi”. ”nää” ja ”toi”.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 –Monikon -t katoaa ennen possessiivisuffiksia. Minä vien joka aamu lapset kouluun. Moni tyttö pelaa nykyisin jääkiekkoa. Kirja/t ovat tässä. Mone/t tytö/t pelaa/vat nykyisin jääkiekkoa.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 2. Sannan syntymäpäivä Henkilöt: Äiti. Äiti seisoo sängyn vieressä ja hymyilee. Tulevatko minun kaikki ystäväni tänään meille? No. POSSESSIIVISUFFIKSI -Vn –Yksikön ja monikon 3. persoonan possessiivisuffiksi -nsa (-nsä) korvataan usein suffiksilla -Vn. Olenko minä nyt neljä vuotta? Olet. Saanko minä tänään sitten kakkua? Saat. (tai: huone/tta/nsa) MUTTA: Hän etsii kenkä/ä/nsä. Sitten vasta. (tai: möki/ltä/nsä) He menevät möki/lle/en taas perjantaina. abessiivissa (-tta/-ttä) ja komitatiivissa (-ne). Siihen on vielä monta tuntia. Hän rakastaa vain auto/a/an. Ja Niemisen pojat. Ainakin Mari ja Jenna ja Laura ja Emma. Sanna. (tai: huonee/sta/nsa) He ovat möki/llä/än. (EI: *kenkä/ä/än) –Lisäksi possessiivisuffiksia -Vn voidaan käyttää essiivissä (-na/-nä). ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: 130 . jos edellä ei ole pitkä vokaali. translatiivissa (-kse-). mutta et vielä. Hyvää huomenta. Tätä suffiksia voidaan käyttää inessiivissä ja elatiivissa sekä kaikissa ulkolokaalisijoissa. äiti. SANNA: Tulevatko he nyt heti? ÄITI: Ei. vasta kahdelta. Sinä olet jo iso tyttö. (tai: auto/a/nsa) Marja siivoaa huone/tta/an. Mutta nouse nyt jo ylös. melkein kaikki. (tai: möki/lle/nsä) –Suffiksia -Vn voidaan käyttää myös partitiivissa. (tai: möki/llä/nsä) He tulevat möki/ltä/än sunnuntaina. Hän on huonee/ssa/an. kun vieraat tulevat. (tai: huonee/ssa/nsa) Hän tulee huonee/sta/an. ja hyvää syntymäpäivää! Huomenta. Tässä on sinulle vaatteet. Sanna Sanna herää ja avaa silmänsä.

Onko siinä jo kynttilät? Ei vielä. MALLI: Nainen istuu. Lintu lentää. MALLI: Tuo tyttö tanssii kauniisti. 5. Onko pankki auki tänään? 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Myöhemmin päivällä. Ja sitten lautaset ja lusikat. 4. Puolen tunnin jälkeen. 1. Eräs ystävä auttaa minua. HARJOITUS 2 Muuta lauseet monikkoon. Mitä minä voin tehdä? Pane nämä lasit pöytään. 1. 7. ÄITI: Nyt kaikki on valmista. Opettaja opettaa. 2. Mutta meidän täytyy kammata vielä sinun hiuksesi. 2. SANNA (katsoo ikkunasta ulos): Hei. mutta me panemme siihen pian neljä kynttilää. Opiskelija opiskelee. . Kurssi alkaa maanantaina. Ja Esa ja Vesa. SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Nyt minulla on puhtaat kädet. Nyt me voimme laittaa kaikki astiat pöytään. > Nuo tytöt tanssivat kauniisti. SANNA: Tulevatko vieraat jo pian? ÄITI: Aivan pian. Tyttö laulaa. 8. 6. 3. Kala ui. 4. Jussin kenkä on rikki. Saammeko me nyt kakkua? HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet monikkoon. Tämä kirja maksaa paljon. Lapsi leikkii. 6. Onko vastaus oikein? 131 5. > Naiset istuvat. Sanna käy nopeasti kylpyhuoneessa. Mutta ensin sinun täytyy pestä kädet. 3. tuolta tytöt jo tulevat. Mutta missä kakku on? Se on vielä jääkaapissa. Kuka asuu Pispalassa? 7. Kissa nukkuu. Tuo nainen puhuu ranskaa. Suomalainen puhuu suomea.

rakas ystävä! 16. HARJOITUS 4 Tee lauseita kuvista. Miksi tuo poika itkee? 2. 132 . 1. ESIM: Kassi on tuolilla. B A 5. MALLI: Tuo tyttö tanssii kauniisti. Tule tänne. Kuka haluaa kahvia? 7. Se tyttö ei ole nyt täällä. Maksaako hyvä radio paljon? 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Muuta lauseet monikkoon. B A 4. > Nuo tytöt tanssivat kauniisti. Mikä huone on sinun? 8. B A B A B 6. Terve lapsi syö paljon. 13. A 2. 3. Pane ikkuna kiinni! 15. 4. 14. Tuleeko Villen ystävä huomenna? 3. Tuo mies puhuu hyvin suomea. Kassit ovat tuolilla. Poika pelaa jääkiekkoa. A 1. 12. B 9. Mikä Euroopan maa ei kuulu EU:hun? 10. Kuka ymmärtää ranskaa? 11. Hän ei ymmärrä minua. Tähti loistaa taivaalla. Puhuuko suomalainen koira suomea? 6.

Mitkä vastaukset ovat väärin? 7. Ne maat ovat Etelä-Euroopassa. 7. > Pojat eivät mene ulos. Kaksi opiskelijaa nukkuu. Koira syö kalaa. 2. (Opiskella suomea) 5. 1. Sata nuorta tanssii. Kaupat ovat jo kiinni. Keittiössä on kaksi tyttöä. 8. Neljä naista kuuntelee musiikkia. Tyttö haluaa kakkua.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Muuta lauseet yksikköön. Sanokaa ääneen nämä lauseet! 4. 133 . HARJOITUS 8 Tee lauseita mallin mukaan. 5. 4. 1. 4. (Lentää) 2. Kuvassa on kaksi vauvaa. 2. (Leipoa) 3. Kolme kissaa juo maitoa. MALLI: Pihalla on kaksi poikaa. 3. Kolme miestä korjaa autoa. 5. Ketkä asuvat tuossa huoneessa? 3. 7. 3. Nämä puhelimet ovat rikki. Tietokone osaa puhua. HARJOITUS 6 Muuta lauseet monikkoon ja negatiivisiksi. Virtanen asuu Oulussa. Ne kirjat ovat meidän. Mies katsoo televisiota. > Pojat leikkivät pihalla. MALLI: Kaksi poikaa leikkii pihalla. Kaksi tyttöä istuu penkillä. MALLI: Nuo tytöt laulavat kauniisti. 8. Nuo kirjat maksavat viisi euroa. 9. 1. Lapsi juo kahvia. Monet ihmiset vihaavat jazzia. 10. Posti on auki tänään. Neljä lasta katselee televisiota. 1. (Itkeä) 5. (Luistella) 4. Kurssilla on kaksikymmentä opiskelijaa. 6. Viekää nämä kirjeet postiin! 8. 6. 2. Kuvassa on kaksi lintua. HARJOITUS 7 Muuta lauseet mallin mukaan. (Leikkiä) > Pojat leikkivät. > Tuo tyttö laulaa kauniisti. Poika tanssii. MALLI: Poika menee ulos. Kaksi poikaa lukee kirjaa. 6. Jäällä on viisi poikaa.

Lock the doors! 6. (Katsella televisiota) 7. All the men are at work. Hän pitää koirastansa. 3. These machines are out of order. 5. 8. 2. 6. These trousers are expensive. Puhutko sinä hänen uudesta vai vanhasta vaimostansa? 9. Hänen mielestänsä Liisa on kaunis. Huoneessa on kolme naista. My friends always help me. Hänen poikansa nimi on Pentti. 1. (Leikkiä ja pelata) HARJOITUS 9 Käännä suomeksi. 4. The children are in school. Perjantaina hän menee mökillensä. Veneessä on kaksi miestä. Puistossa on kaksitoista lasta.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 6. HARJOITUS 10 Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa alla olevista aiheista. Hän puhuu aina vain työstänsä. a) Minun tavallinen päiväni b) Millainen minä olen? HARJOITUS 11 Korvaa possessiivisuffiksi -nsa (-nsä) suffiksilla -Vn. (Onkia) 8. Are the shops open today? 3. 4. 8. 1. 2. jos se on mahdollista. 7. 7. Jokaisen täytyy istua omalle paikallensa! 10. 5. Hänen miehellänsä on oma firma. Hän soittaa kotimaahansa. 134 . Tuo on hänen autonsa. The books are on the floor.

Kerro meille jotakin perheestä______. B: Kuusi euroa on aivan normaali hinta. f) ääntään. Tuo on meidän talo______. MALLI: Tässä on minun vaimo______. HARJOITUS 14 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut. 4. b) alaasi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 12 Täydennä lauseet possessiivisuffikseilla. Onko tämä hänen kirja______? 6. jos se on mahdollista. Käytä 3. 10. saisinko sitten kaksi lippua. > Tässä on minun vaimoni 1. g) pyyhkeet. 3. c) rakkaalleen. A: No. Tiedätkö sinä heidän osoitetta______? HARJOITUS 13 Mitkä ovat alla olevien sanojen perusmuodot? a) halvat. Hänen kello______ on hänen ranteessa______. A: Kuinka paljon yksi lippu maksaa? B: Yksi lippu on kuusi euroa. 5. i) kyyneleet. d) kiirettä. 2. A: Kuka tässä kuvassa on? B: Se on Veikko. Minä en ymmärrä sinun kysymystä______. 8. Sinä istut minun tuolilla______. B: Ole hyvä. j) kollegaltaan . Hänen ystävällä______ on oma vene. Heidän talossa______ on punainen katto. A: Ai. h) suruunsa. Mikä teidän puhelinnumero______ on? 7. persoonassa possessiivisuffiksia -Vn. e) porollaan. se on melko kallis. 9. Se on yhteensä kaksitoista euroa. 135 . A: Entä tässä sen alla? B: Siinä ovat Katja ja Taneli sekä heidän koiransa Rekku.

fast later nowadays and there full by the side of wrong in all. everyone jää/kiekko ice-hockey kaikki all.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO area. domain. every. in total. below. clause lautanen plate lusikka spoon maanantai Monday normaali normal penkki bench poro reindeer pyyhe towel sunnuntai Sunday suru sorrow tieto/kone computer vauva baby avata kammata korjata kuunnella laittaa leipoa loistaa onkia pelata vihata ymmärtää ainakin alla auki 136 to open to comb to repair. put to bake to shine to angle. fish to play to hate to understand at least under. beneath open ala huomenta kauniisti kiinni myöhemmin nykyisin sekä tuolta täynnä ulkona väärin yhteensä ääneen (good) morning beautifully closed. associate kynttilä candle kyynel tear lasi glass lause sentence. altogether aloud . range firma firm hiukset hair housut trousers hyvän/näköinen good-looking jazz jazz jokainen every. fix to listen to make. profession. everything kollega colleague. lay.

joiden infinitiivivartalon viimeisen tavun alussa on k. 3a. ja 2. p tai t. –1. a) Verbityyppi 2 –Vaihteluita tapahtuu niissä verbityypin 2 verbeissä. kpt-vaihteluita.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 16 VERBIEN kpt-VAIHTELUT (=Astevaihtelu) –Myös verbeissä tapahtuu ns. persoonassa on aina heikko aste sekä yksikössä että monikossa. –Verbityypissä 2 on vahva aste perusmuodossa sekä yksikön ja monikon 3. liikku/a : liiku/n liiku/t liikku/u liiku/mme liiku/tte liikku/vat tappa/a : _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ leipo/a : leivo/n leivo/t leipo/o leivo/mme leivo/tte leipo/vat saapu/a : _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 137 . 4a ja 4c. joissa konsonantin tai konsonanttijonon vahva aste vaihtelee heikon asteen kanssa. persoonassa. nukku/a tappa/a otta/a : : : nuku/n tapa/n ota/n aiko/a kylpeä huuta/a : : : aio/n kylve/n huuda/n –kpt-vaihteluita tapahtuu verbityypeissä 2.

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

–Tärkeimmät verbien vaihtelutyypit näkyvät alla olevasta taulukosta.
kk pp tt k : : : : k p t nukku/a tappa/a otta/a luke/a nk leipo/a ampu/a huuta/a viheltä/ä kerto/a anta/a : : : : nuku/n tapa/n ota/n lue/n ng leivo/n ammu/n huuda/n vihellä/n kerro/n anna/n

p mp t lt rt nt

: : : : : :

v mm d ll rr nn

: : : : : :

b) Verbityypit 3a, 4a ja 4c –kpt-vaihteluita tapahtuu niissä verbityyppien 3a, 4a ja 4c verbeissä, joiden infinitiivivartalon viimeisen tavun alussa on k, p tai t tai sitä vastaava heikko aste. –Verbityypeissä 3a, 4a ja 4c on heikko aste perusmuodossa mutta vahva aste kaikissa persoonamuodoissa.
ajatel/la : ajattele/n ajattele/t ajattele/e ajattele/mme ajattele/tte ajattele/vat pae/ta : pakene/n pakene/t pakene/e pakene/mme pakene/tte pakene/vat paka/ta : pakkaa/n pakkaa/t pakkaa pakkaa/mme pakkaa/tte pakkaa/vat

138

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

esitel/lä

:

________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

haka/ta

:

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

kye/tä

:

–Verbityypeissä 3a, 4a ja 4c vaihtelut tapahtuvat siis takaperoisesti.
k p t : : : : kk pp tt k paka/ta siepa/ta mita/ta maa/ta ng tava/ta kamma/ta kado/ta valla/ta verra/ta rynnä/tä : : : : pakkaa/n sieppaa/n mittaa/n makaa/n nkaa/n tapaa/n kampaa/n katoa/n valtaa/n vertaa/n ryntää/n

v mm d ll rr nn

: : : : : :

p mp t lt rt nt

: : : : : :

c) Lisähuomautuksia –k:n vaihtelussa on lisäksi erikoistyyppi k:j.
sulke/a särke/ä : : sulje/n särje/n

–Kombinaatiot sk, sp, st ja tk eivät ole kpt-vaihteluiden alaisia.
laske/a vispa/ta muista/a itke/ä : : : : laske/n vispaa/n muista/n itke/n 139

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

–Verbit tehdä ja nähdä ovat osittain epäsäännöllisiä.
teh/dä: tee/n tee/t teke/e tee/mme tee/tte teke/vät näh/dä : näe/n näe/t näke/e näe/mme näe/tte näke/vät

–Verbityypin 2 negatiivisessa muodossa on aina heikko aste, verbityypeissä 3a, 4a ja 4c vahva aste.
nukku/a tappa/a otta/a kerto/a ajatel/la paka/ta vaie/ta : : : : : : : en (et, ei...) nuku en (et, ei...) tapa en (et, ei...) ota en (et, ei...) kerro en (et, ei...) ajattele en (et, ei...) pakkaa en (et, ei...) vaikene

–Verbityypin 2 yksikön 2. persoonan imperatiivissa on aina heikko aste, verbityypeissä 3a, 4a ja 4c vahva aste. Monikon 2. persoonan imperatiivissa on aina sama aste kuin perusmuodossa.
nukku/a tappa/a otta/a kerto/a ajatel/la paka/ta vaie/ta : : : : : : : nuku/t tapa/t ota/t kerro/t : : : : nuku! tapa! ota! kerro ! ajattele! pakkaa! vaikene! : : : : : : : nukku/kaa! tappa/kaa! otta/kaa! kerto/kaa! ajatel/kaa! paka/tkaa! vaie/tkaa!

ajattele/t : pakkaa/t : vaikene/t :

140

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

Sanna leipoo
Henkilöt: Äiti, Sanna Sanna ja äiti ovat keittiössä. Äiti leipoo ja Sanna piirtää. SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: Mitä sinä leivot, äiti? Minä leivon pullaa. Saanko minäkin leipoa? Saat sinä, jos sinä haluat.

Niin myös Sanna alkaa leipoa. SANNA: Eikö ole kiva, äiti, kun minä autan sinua? ÄITI: Tietenkin se on kiva. SANNA (näyttää pullaansa): Tämä pulla on isälle. Tykkääkö isä pullasta? ÄITI: Kyllä tykkää, ainakin tuosta pullasta. SANNA: Tykkääkö isä minusta? ÄITI: Aivan varmasti tykkää. SANNA: Tykkäätkö sinä, äiti, isästä? ÄITI: Tykkään minä – melkein aina.

141

MALLI: Hän lukee lehteä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet mallin mukaan. > Hän ottaa kahvia. Hän leipoo leipää. 6. 142 . 3. Hän kirjoittaa kirjettä. He piirtävät. He lähtevät pois. 6. He viihtyvät täällä. 1. Hän auttaa sinua. Me aiomme lähteä pois. Minä soitan kitaraa. Me silitämme. 4. MALLI: He oppivat nopeasti. Minä ammun. 4. 2. 2. 6. Me alamme opiskella suomea. Hän laittaa ruokaa. Minä kerron jotakin Suomesta. Minä opetan teitä. Me vihellämme. 1. Me huudamme. 1. HARJOITUS 3 Muuta lauseet mallin mukaan. 3. 3. 3. He lentävät Kanadaan. Hän antaa anteeksi. 1. MALLI: Me nukumme. Hän muuttaa Ouluun. > He nukkuvat. 5. 6. Minä odotan sinua. MALLI: Minä otan kahvia. 4. He kylpevät. > Minä luen lehteä. HARJOITUS 2 Muuta lauseet mallin mukaan. Minä hiihdän. 5. He ymmärtävät suomea. > Me opimme nopeasti. 4. Me yritämme auttaa teitä. 5. HARJOITUS 4 Muuta lauseet mallin mukaan. 5. 2. 2.

MALLI: Hän _____ _________________ (puhua) suomea. b) riidellä. Hän _____ ____________________ (ymmärtää) latinaa. Minä _____ ____________________ (ostaa) mitään. MALLI: Hän ajattelee sitä. 6. 7. 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Muuta lauseet mallin mukaan. HARJOITUS 6 Muuta lauseet mallin mukaan. 3. 7. 3. > Hän __ei__ __puhu__ suomea. 9. 8. 1. Te _____ ____________________ (yrittää) tarpeeksi. a) tietää. > Minä ajattelen sitä. Hän luistelee. Hän lepää. 1. 2. Me _____ ____________________ (unohtaa) sinua. 5. Hän pakkaa. > Minä keitän kahvia. Hän näyttelee Romeota. Hän pelkää sinua. Hän rakastaa sinua. 6. Hän kampaa tukkaa. 4. Me _____ ____________________ (lähteä) vielä. Hän kuuntelee musiikkia. Hän viheltää. Hän ottaa kahvia. Hän saapuu huomenna. Hän käyttää kermaa. Minä _____ ____________________ (puhua) suomea. HARJOITUS 7 Taivuta alla olevat verbit eri persoonissa. e) tuntea. MALLI: Hän keittää kahvia. 1. 4. 5. c) potkia. g) tutkia. Hän polttaa tupakkaa. Te _____ ____________________ (voida) tulla tänne. 4. 2. Hän kättelee heitä. 3. 5. f) löytää. 143 . 10. Hän uskoo sinua. Hän valehtelee. 2. d) huutaa. Sinä _____ ____________________ (muistaa) mitään. h) heittää. 6. i) kaatua HARJOITUS 8 Täydennä lauseet suluissa annettujen verbien negatiivisella muodolla.

Hän kertoo minulle työstään. 6. 10. 3. Miksi sinä _____ ______________________ (soittaa) minulle? 9. 7. 4. Hän ottaa kahvia. He ymmärtävät suomea. MALLI: Hän nukkuu jo. 8. MALLI: Hän nukkuu jo. 1. 4. 2. Hän nukkuu. Hän lukee lehteä. Hän kirjoittaa kirjettä. 5. Minä otan kahvia. Hän kuuntelee musiikkia. Hän piirtää. HARJOITUS 11 Muuta lauseet yksikön positiiviseen imperatiiviin mallin mukaan. Hän pitää minusta. Hän _____ ____________________ (nähdä) sinua. 5. Hän lähtee kotiin. Hän ajattelee asiaa. 2. 8. Hän _____ ____________________ (levätä) koskaan. 7. Minä poltan tupakkaa. Hän auttaa minua. Hän lepää. Hän leikkii nukella. 7. 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 9 Muuta lauseet negatiivisiksi. He _____ ____________________ (välittää) mistään. 9. 1. 144 . 3. 6. Minä hiihdän usein. Minä _____ ____________________ (jaksaa) enää. > Nuku sinäkin! 1. 8. Me _____ ____________________ (uskoa) teitä. HARJOITUS 12 Muuta harjoituksen 11 lauseet monikon imperatiiviin mallin mukaan. He viihtyvät täällä. MALLI: Hän puhuu suomea. > Hän ei puhu suomea. 5. Sinä _____ ____________________ (saada) nauraa. Täällä _____ ______________________ (tapahtua) mitään. 4. HARJOITUS 10 Täydennä lauseet suluissa annettujen verbien negatiivisella muodolla. > Nukkukaa tekin! 6. Hän _____ ____________________ (kuulla) mitään. 10. 3. Te _____ ____________________ (kuunnella) minua.

A: Ei. > Älä puhu englantia! 1. Hän vaikenee. 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 13 Muuta lauseet yksikön negatiiviseen imperatiiviin mallin mukaan. Shoot! 7. HARJOITUS 14 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut. Hän ajattelee sitä. A: Ehkä hän on meidän uusi naapurimme. Whistle! 8. He is baking bread. 1. Hän lukee lehteä. 2. 7. 3. Hän pelkää minua. B: No. Hän huutaa. I am not sleeping. 12. 6. 145 . Comb your hair! A: Tiedätkö sinä. 11. kuka tuo mies on? B: En tiedä. What will you do tomorrow? 4. Hän liikkuu. I intend to study Finnish! 3. 4. HARJOITUS 15 Käännä suomeksi. 10. MALLI: Hän puhuu englantia. 6. Hän tekee niin. Hän valehtelee minulle. ehkä se on väärä ovi. 8. Hän kirjoittaa minulle. B: Voi olla. A: Minä en saa tätä ovea auki. Hän lähtee pois. aivan outo minulle. Hän odottaa minua. Hän kuuntelee meitä. What are you thinking about? 5. 9. B: Ehkä sinulla on väärä avain. kyllä tämä on oikea avain. 5.

to smooth to close to break. attempt always enough. odd. peculiar white coffee bread wrong verrata viheltää vispata yrittää to compare to whistle to whisk to try. sufficiently aina to think tarpeeksi to shoot to introduce to beat. tell lies to occupy. can to disappear to be able to to bathe to shake hands to rest to move to measure to sleep to act. smash to happen to kill to feel. hit to rub to throw to shout to have strenght enought to. investigate to like to be quiet to lie. capture .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO kiva outo pulla väärä ajatella ampua esitellä hakata hangata heittää huutaa jaksaa kadota kyetä kylpeä kätellä levätä liikkua mitata nukkua näytellä pakata piirtää polttaa potkia riidellä rynnätä saapua siepata silittää sulkea särkeä tapahtua tappaa tuntea tutkia tykätä vaieta valehdella vallata 146 nice strange. burn to kick (frequently) to quarrel. argue to rush to arrive to snatch to iron. stranger. know (somebody) to study. play to pack to draw to smoke.

Tämä kahvi on hyvä/ä. A: Millais/ta se keitto on? B: Tämä on hyvä/ä. adjektiivipredikatiivi on nominatiivissa. A: Mi/tä tuo on? B: Se on paperi/a.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 17 1. Tämä viini on kallis/ta. lasi vet/tä iso kuppi kahvi/a vähän musiikki/a paljon työ/tä 147 . –Partitiivia käytetään myös paljoutta ilmaisevien sanojen jälkeen. Tämä auto on kallis. A: Mi/tä se on? B: Tämä on mehu/a. A: Mikä tuo on? B: Se on sanakirja. JAOLLISET JA JAOTTOMAT SANAT –Kysymyssana mikä on nominatiivissa. adjektiivipredikatiivi on partitiivissa. mutta partitiivimuodossa mi/tä. –Jos subjekti on jaollinen sana. Talo on punainen. Vastaavasti väitelauseessa substantiivi on nominatiivissa tai partitiivissa. A: Mikä se on? B: Tämä on appelsiini. Veri on punais/ta. jos kysyttävä asia on jaoton. A: Millainen se kirja on? B: Tämä on hyvä. –Jos subjekti on jaoton sana. jos kysyttävä asia on jaollinen. Tämä sanakirja on hyvä. –Kysymyssana millainen on samalla tavalla nominatiivissa tai partitiivimuodossa millais/ta.

Sinu/n täytyy auttaa minua. ”Mun ei tartte tehdä mitään. Sinu/n ei tarvitse tulla. –Puhekielessä verbistä tarvita käytetään usein muotoja ”tarttea” ja ”tarvia”. Häne/n täytyy lukea tenttiin. Johtaja/n pitää puhua tästä asiasta hänelle. MODAALIVERBIT täytyä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 2. Minu/n täytyy lähteä. pitää JA tarvita –Modaaliverbit täytyä ja pitää ilmaisevat välttämättömyyttä. –Samoin modaaliverbi tarvita ilmaisee välttämättömyyttä. Onneksi mei/dän ei tarvitse nousta huomenna aikaisin. jos sinä et halua. Sinun ei pidä kertoa tästä hänelle. = Sinä et saa kertoa tästä hänelle. Täytyy/kö sinu/n jo lähteä? Miehe/n täytyy tehdä. Se kuitenkin esiintyy yleensä negatiivisissa lauseissa. Sinu/n ei tarvitse tehdä mitään. persoonassa ja niiden subjekti on genetiivissä. kun hän tulee? B: Ei tarvitse. Myös se on aina yksikön 3.” 148 . A: Pitää/kö minu/n lähteä. Häne/n täytyy mennä työhön. mitä miehe/n täytyy tehdä. Ne esiintyvät aina yksikön 3. Sinu/n pitää pyytää minulta anteeksi! Jussi/n pitää auttaa äitiä. jos mä en halua!” ”Sun ei tarvi lähteä. persoonassa ja sen subjekti on genetiivissä. Minu/n pitää soittaa Liisalle. Jussi/n ja Mati/n täytyy ostaa Liisalle lahja.

TARJOILIJA: Siis iso kuppi kahvia. kiitos. ensin jotakin alkuruokaa. kiitos! Kahdeksantoista euroa viisikymmentä senttiä. TARJOILIJA: Iso vai pieni kuppi? BEN: Iso. BEN: TARJOILIJA: BEN: TARJOILIJA: Tarjoilija! Lasku. Vähän myöhemmin. BEN: Hyvä. mutta minä otan sitten vielä kahvia. Selvä on. otatko sinä jälkiruokaa? BEN: Ei kiitos. Tarjoilija tulee. TARJOILIJA: Siis kanaa ja riisiä. Voinko minä maksaa pankkikortilla? Kyllä vain. Näkemiin. Ja mitä sinä juot? BEN: Olutta. Taas myöhemmin. BEN: Minä otan kanaa ja sen kanssa riisiä. TARJOILIJA: Hyvää päivää! Tässä olisi meidän ruokalistamme.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Ben syö ravintolassa Henkilöt: Ben. BEN: No sitten vain jotakin hyvää suomalaista olutta. TARJOILIJA: Siis pullo olutta. Entä jälkiruoka. ole hyvä. Meillä on vain suomalaista olutta. Millaista tämä kreikkalainen salaatti on? TARJOILIJA: Siinä on kurkkua. joko sinä tiedät. että minä otan salaattia. Ja tervetuloa uudelleen! 149 . sitten pääruoka. TARJOILIJA: Selvä. Tarjoilija Ben on ravintolassa. TARJOILIJA: Millaista olutta sinä haluat? BEN: Onko teillä englantilaista olutta? TARJOILIJA: Valitettavasti ei. Minä tulen pian. Hän aikoo syödä ja juoda jotakin. minä otan sitä. tomaattia ja fetajuustoa. BEN: Kiitos. mitä sinä otat? BEN: Kyllä. ei kermaa eikä sokeria. TARJOILIJA: No. Ben maksaa ja lähtee. BEN: TARJOILIJA: Näkemiin. TARJOILIJA: Katsele sitä vain rauhassa. Minä luulen.

makkara HARJOITUS 3 Tee lauseita mallin mukaan. MALLI: Paljonko kahvi maksaa? > Minä otan kahvia. Paljonko samppanja maksaa? 5. 8. > Tämä on kahvia . Tämä on _________________________ (pihvi). Paljonko tuo ulkomaalainen olut maksaa? 6. viini. Paljonko tämä ranskalainen viini maksaa? 7. Tämä on _________________________ (lääke). 1. Tämä on _________________________ (tabletti). Hän. Tämä on _________________________ (suomi). Tämä on _________________________ (musiikki). tee.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Täydennä lauseet suluissa annettujen sanojen perusmuodolla tai partitiivilla. MALLI 2: Tämä on ________________ (kahvi). 6. MALLI 1: Tämä on ________________ (kuppi). 2. Tämä on _________________________ (lautanen). Paljonko kiinalainen tee maksaa? 3. Sinä. jäätelö 3. > Tämä on kuppi . 7. Paljonko tämä venäläinen suklaa maksaa? 8. kahvi 4. Tämä on _________________________ (rakkaustarina). Tämä on _________________________ (liha). 3. leipä. Paljonko kaakao maksaa? 4. Hän. 1. makaroni. 12. tomaattikeitto 2. Tämä on _________________________ (keitto). Minä. 11. Paljonko jäätelö maksaa? 2. 5. voi 7. Minä. kala. juusto. Liisa. Paljonko jälkiruoka maksaa? 150 5. liha > Minä syön kalaa mutta en lihaa. HARJOITUS 2 Tee lauseita mallin mukaan. suklaa. Tämä on _________________________ (rakkaus). Tämä on _________________________ (laulu). MALLI: Minä. kalakeitto. Käytä verbiä syödä tai juoda. 9. margariini. 10. olut 8. Minä. 1. Me. 4. Tämä on _________________________ (Suomi). pulla 6. riisi .

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 4 Täydennä kysymykset perusmuodolla millainen tai partitiivilla millaista ja vastaa kysymykseen adjektiivin pehmeä perusmuodolla tai partitiivilla. 1. _________________ se sänky on? Tämä sänky on _________________. 2. _________________ se muna on? Tämä muna on _________________. 3. _________________ se suklaa on? Tämä suklaa on _______________. 4. _________________ se kynä on? Tämä kynä on ______________. 5. _________________ se voi on? Tämä voi on _________________. 6. _________________ se tyyny on? Tämä tyyny on ________________. 7. _________________ se pallo on? Tämä pallo on ________________. 8. _________________ se lumi on? Tämä lumi on _________________. 9. _________________ se paita on? Tämä paita on _________________. 10. _______________ se materiaali on? Tämä materiaali on ______________. HARJOITUS 5 Täydennä lauseet suluissa annetun adjektiivin perusmuodolla tai partitiivilla. 1. Minun koirani on _________________________ (viisas). 2. Sibeliuksen musiikki on __________________________ (kaunis). 3. Meidän naapurimme on _________________________ (kiva). 4. Tämä salaatti on _________________________ (hyvä). 5. Minun lasini on _________________________ (tyhjä). 6. Talvi on ________________________ (kylmä). 7. Sinun kysymyksesi on _______________________ (vaikea). 8. Tuoli on ___________________________ (matala). 9. Kaakao on __________________________ (kuuma). 10.Teidän asuntonne on hyvin ______________________________ (valoisa). 11. Lasku on ______________________________ (iso). 12. Bensiini on ______________________________ (kallis). 13. Yö on __________________________ (pimeä). 14. Sänky on ____________________________ (kova). 15. Tämä lääke on _________________________ (paha).

151

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 6 Vastaa kysymyksiin. 1. Mitä jäästä tulee, kun se sulaa? 2. Mitä talvella sataa? 3. Mitä vedestä tulee, kun se jäätyy? 4. Mitä sinä näet yöllä? 5. Mitä Suomi vie eniten? 6. Mitä The Rolling Stones soittaa? HARJOITUS 7 Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla. TAPAAMINEN RUOKALASSA A: Hei! Onko tässä _____________________ (vapaa)? B: Hei! On kyllä, istu alas vain. A: Kiitos. Siellä on kamalan __________________ (kylmä) ilma. B: Niin on, mutta onhan nyt jo marraskuu. A: Niin se aika rientää. Mutta _______________ (mikä) sinä syöt? B: _________________ (Kalakeitto). Tämä on oikein _____________ (hyvä). A: ______________ _______________ (Mikä kala) se on? B: _______________ (Lohi). Ota sinäkin _______________ (tämä)! A: Minä luulen, että minä otan vain ________________ (salaatti). Täällä on oikein ___________ _______________ (hyvä salaatti). Ja _______ (se) kanssa minä otan _______________ (olut). B: Sinä et saa _________________ (olut) täällä. A: Niinkö? ____________ (Mikä) sinulla sitten on __________ ___________ (tuo lasi)? B: _______ (Se) on __________________ (kotikalja). A: Minä otan ___________ (se) sitten. HARJOITUS 8 Vastaa kysymyksiin. 1. Minkäväristä lumi on? 2. Minkäväristä veri on? 3. Minkäväristä suklaa on? 4. Minkäväristä ruoho on? 5. Minkäväristä voi on? 6. Minkäväristä öljy on?

152

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 9 Kirjoita, mitä asiakas sanoo. RAVINTOLASSA A=asiakas T=tarjoilija A: Päivää. T: Hyvää päivää! Tässä on ruokalista. A: T: Mitä Te juotte? A: T: Valitettavasti meillä ei ole viiniä, mutta olutta meillä kyllä on. A: T: Hyvä, siis pullo olutta. Mitä alkuruokaa Te otatte? A: T: Ikävä kyllä meillä ei ole salaattia enää. Mutta meidän tomaattikeittomme on oikein hyvää. A: T: Siis tomaattikeittoa. Entä pääruoka? A: T: Olen pahoillani, mutta meillä ei ole spagettia tänään. Mutta kalaa meillä kyllä on. A: T: Siis yksi annos kalaa. Sitten jälkiruoka? A: T: Minä pahoittelen syvästi mutta meillä ei ole jäätelöä. A: T: Meillä ei ole myöskään teetä. Mutta minä voin suositella meidän kahviamme. A: T: Siis pieni kuppi kahvia. A: T: Tietenkin meillä on kermaa. Tämähän on ravintola! Myöhemmin. T: Laskunne, olkaa hyvä. Kaksikymmentäviisi euroa viisikymmentä senttiä. A: HARJOITUS 10 Käännä suomeksi. 1. It is blood. 2. This wine is too dry. 3. My car is red. 4. The water in this river is almost green. 5. This meat is too salty. 6. How is the soup? 7. May I have some tea? 8. This cheese is Finnish. 153

Heikki Kangasniemi

SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1

HARJOITUS 11 Täydennä lauseet suluissa annetuilla sanoilla. KIRJASTOSSA A: Terve! B: Terve, terve! A: _____________ (Mikä) sinä luet? B: Tämä on eräs historiankirja. A: Mistä se kertoo? B: Tämä kertoo ________________________ ________________________ (ensimmäinen maailmansota). Tämä on oikein _______________________ _________________________ (kiinnostava kirja). A: Niinkö? Onko historia sinusta todella _______________________ (kiinnostava)? B: Kyllä on, ja myös __________________________ (jännittävä). HARJOITUS 12 Muuta lauseet mallin mukaan. MALLI: Ole hiljaa, Pekka! > Pekan täytyy olla hiljaa. 1. Tule kotiin, Liisa! 2. Soita Maijalle, Ville! 3. Avaa televisio, Jussi! 4. Syö nopeasti, Esko! 5. Pysy kotona, Matti! 6. Ajattele asiaa, Harri! HARJOITUS 13 Muuta lauseet mallin mukaan. MALLI: Olkaa hiljaa! > Teidän pitää olla hiljaa. 1. Puhukaa hitaasti! 2. Menkää kotiin! 3. Ottakaa lakki pois päästä! 4. Laulakaa Maamme-laulu! 5. Tanssikaa tangoa! 6. Yrittäkää kovemmin!

154

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 14 Muuta lauseet mallin mukaan. MALLI: Minä haluan nukkua. Minä haluan mennä kotiin. HARJOITUS 15 Vastaa kysymyksiin mallin mukaan. 4. Marja haluaa opiskella kreikkaa. Sinä et saa soittaa hänelle. 6. mitä minä tiedän. sinun ei tarvitse lähteä. Me haluamme syödä. Sinä et saa kysyä mitään. Minä haluan sanoa. Älä unohda mitään! 6. Älä harkitse liian kauan! HARJOITUS 17 Muuta lauseet mallin mukaan. 2. Pitääkö sinun lukea tenttiin? 6. Matti haluaa jäädä kotiin. Älä häiritse heitä! 5. Pitääkö meidän auttaa sinua? 5. 3. MALLI: Älä mene sinne! > Sinun ei pidä mennä sinne. Älä pelkää minua! 3. 5. 1. 3. > Sinun ei pidä valehdella. 4. > Minun täytyy nukkua. Pitääkö meidän odottaa sinua? HARJOITUS 16 Muuta lauseet mallin mukaan. 1. Pitääkö heidän palata takaisin? 8. Pitääkö minun opiskella ruotsia? 3. MALLI: Sinä et saa valehdella. Pitääkö minun mennä ulos? 7. 2. Sinä et saa nauraa. 1. Älä kerro tätä kenellekään! 2. 5. Pitääkö minun tulla kotiin? 2. MALLI: Pitääkö minun lähteä? > Ei. 155 4. Pitääkö Jussin mennä työhön? 4. Jussi haluaa lähteä heti. 6. Sinä et saa sanoa noin. Sinä et saa ajatella mitään sellaista. Sinä et saa mennä sinne enää. 1. Älä kuuntele meitä! .

sillä minulla on tänään vielä espanjan tunti. A: Voisitko sinä auttaa minua? B: Hetkinen vain. että minä aion matkustaa kesällä Espanjaan. B: Hyvä on. A: Joko sinä lähdet? B: Kyllä minun täytyy. aivan pian. A: Mutta minä tarvitsen apua nyt heti. Miten minä voin auttaa sinua? 156 . A: Miksi sinä opiskelet espanjaa? B: Siksi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 18 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut.

shallow which colour egg paper soft steak dark love peace grass menu salad champagne such. waitress tomato hour. therefore. tough Greek throat.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO annos apu appelsiini bensiini espanja Espanja hetkinen ilma jälki/ruoka kaakao kalja kamala kiinnostava kova kreikka kurkku lasku laulu liha lista maailma makaroni margariini marras/kuu matala minkä/värinen muna paperi pehmeä pihvi pimeä rakkaus rauha ruoho ruoka/lista salaatti samppanja sellainen spagetti tabletti tango tarina portion help. a long time fortunately to be sorry harder goodbye. well-lighted oil to freeze to regret to have to. must to stay. hasten to rain to recommend most long. lesson empty pillow light. beg to hurry. dessert cocoa beer terrible interesting hard. note song meat list world macaroni margarine November low. aid orange gasoline. benzine Spanish Spain moment air. for the reason for. because deeply again anew. weather sweet. that kind of spaghetti tablet tango story tarjoilija tomaatti tunti tyhjä tyyny valoisa öljy jäätyä pahoitella pitää pysyä pyytää rientää sataa suositella eniten kauan onneksi (olla) pahoilla/nsa kovemmin näkemiin päivää siksi sillä syvästi taas uudelleen valitettavasti waiter. remain to ask. bye hello therefore. cucumber bill. again unfortunately 157 .

Olut on jääkaapissa. On/ko pihalla auto/a? On/ko jääkaapissa olut/ta? On/ko pöydällä kuppi/a? –Eksistentiaalilauseen subjekti on epämääräinen eli indefiniittinen. Kupissa on kahvi/a. Pöydällä ei ole kuppi/a. se on partitiivissa. Kuppi ei ole pöydällä. se on nominatiivissa. Olut ei ole jääkaapissa. –Positiivisessa eksistentiaalilausessa verbinä on on. negatiivisessa eksistentiaalilauseessa ei ole. Autotallissa on auto. Autotallissa ei ole auto/a.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 18 1. Lasissa ei ole olut/ta. –Jos subjekti on määräinen eli definiittinen. EKSISTENTIAALILAUSE Pöydällä on kuppi. MUTTA: Pöydällä ei ole lautanen vaan kuppi. Sohvalla ei ole kirja/a. Sohvalla on kirja. –Jos positiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on jaoton. Lasissa on olut/ta. Onko kirja pöydällä vai tuolilla? 158 . Kuppi on pöydällä. –Negatiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on yleensä partitiivissa. –Kysymyksessä käytetään yleensä partitiivia. käytetään normaalilausetta. –Jos positiivisen eksistentiaalilauseen subjekti on jaollinen. Kupissa ei ole kahvi/a. Lattialla on vet/tä.

MUTTA: Minulla on / ei ole kuume/tta. On/ko sinulla auto/a? On/ko sinulla raha/a? MUTTA: Onko kirja sinulla vai Matilla? On/ko heillä ruoka/a? –Tilaa ilmaisevissa lauseissa ei yleensä käytetä partitiivia negatiivisessa muodossakaan. Suomessa on paljon metsää. 159 . MUTTA: Minulla ei ole kitara vaan viulu. jaollinen partitiivissa. POSSESSIIVIRAKENNE Villellä on sanakirja. –Positiivisessa possessiivirakenteessa verbinä on on. –Positiivisessa possessiivirakenteessa jaoton sana on nominatiivissa. Talolla on erikoinen historia. Minulla ei ole televisio/ta. –Osa–kokonaisuussuhde ilmaistaan yleensä inessiivisellä eksistentiaalilauseella. Hänellä ei ole koti/a. Suomen kielessä on 15 sijamuotoa. Meillä ei ole maito/a.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 2. Heillä ei ole ruoka/a. negatiivisessa possessiivirakenteessa ei ole. Minulla on raha/a. Minulla on punaviini/ä. Matilla on uusi auto. Minulla ei ole kylmä / nälkä / yskä / koti-ikävä. –Negatiivisessa possessiivirakenteessa käytetään yleensä partitiivia. Kirjalla on hauska nimi. Talossa on isot ikkunat. Kirjassa on yli kaksisataa sivua. Minulla on kylmä / nälkä / yskä / koti-ikävä. Suomen kielellä on viisimiljoonaa puhujaa. Suomella on vahva armeija. –Kysymyksessä käytetään yleensä partitiivia.

ÄITI: Miksi neljä? Meitä on vain kolme.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Miksi minulla ei ole pikkuveljeä? Henkilöt: Äiti. SANNA: Tuleeko se sitten. SANNA: Niin mutta hänellä on koira. Meillä on lihaperunalaatikkoa. Eikä minulla ole aikaa puhua nyt tästä asiasta. ÄITI: Mutta Lauralla ei ole pikkuveljeä eikä pikkusiskoa. Sanna SANNA: Äiti. Minun täytyy laittaa ruokaa. SANNA: No minä voin panna lautaset pöytään. tuleeko se ja milloin se tulee. ehkä sinullekin tulee vielä joskus pikkuveli. Sinä. Ja Jennalla on aivan uusi pikkusisko. SANNA: Mitä työtä? Voinko minä auttaa? ÄITI: Et sinä voi nyt auttaa minua. Sinun täytyy vain toivoa ja odottaa.. SANNA: Mitä ruokaa meillä on tänään? Onko meillä makaronilaatikkoa? ÄITI: Ei ole.. Ei minulla ole muuta vastausta. 160 . kun on joulu? ÄITI: En minä tiedä. Minä panen neljä lautasta. Ja Emmalla. sinulla ei vain ole pikkuveljeä. en minä tiedä. isä ja minä. Minulla on paljon työtä. miksi minulla ei ole pikkuveljeä? ÄITI: No. SANNA: Mistä se pikkuveli tulee? ÄITI: Voi Sanna. jos se tulee. Se vain tulee. SANNA: Mutta Marilla on pikkuveli. SANNA: Mutta jos se pikkuveli tulee. ÄITI: No.

A B A B 2. Pöydällä ei ole kirjaa. 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Tee eksistentiaalilauseita kuvista. 6. A B 161 . HARJOITUS 2 Katso kuvia ja etsi kaksitoista eroa. A B A B 3. A B A B 1. ESIM: Pöydällä on kirja. 4.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Katso kuvia ja kerro. 2. 5.. 162 . naisella. 3. Aloita: ”Minulla on. mitä sinulla on.” 1. ESIM: Hänellä on pöytä ja kaksi tuolia mutta ei kirjahyllyä eikä sohvaa. pojalla ja tytöllä on ja mitä heillä ei ole? Kerro myös. kuinka monta. 4. HARJOITUS 4 Mitä miehellä. 6..

2. Kenellä ______________________ liput? 4. 6.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Täydennä lauseet verbin olla oikealla muodolla. Kuinka monta eroa löydät? Mitkä ne ovat? A B 163 . _______________________ sinulla kylmä? 8. Kirjat ______________________ hyllyssä. Lapset eivät ____________________ kotona. 3. Heillä _______________________ kolme lasta. Lattialla _____________________ vettä. 5. Minulla ______________________ avaimet. HARJOITUS 6 Katso kuvia. 1. 7. Pöydällä _____________________ kaksi omenaa.

banaani 11. 1. olla. olla. MALLI: Lautanen. olla. kuollut. olla. Sauna. ei.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Tee lauseita annetuista sanoista. Olla. Pöytä. ei. vesi 3. olla. 3. mukana? HARJOITUS 8 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut. kolme. pankki? 14. A: Miksi sinä olet väsynyt? B: Työssä oli niin kiirettä. A: Mikä peli se on? B: Tässä ovat vastakkain Suomi ja USA. kokous 9. kolme. mahdollisuus 12. Puro. olla. 164 . Kalle. Minä. Me. Televisio on auki. olla. HARJOITUS 9 Täydennä lauseet pronominin minä oikeilla muodoilla. Kivinen. kongressi 5. Missä. olla. vasta 13. jokin. Uuni. A: Oletko sinä väsynyt? B: Olen minä aika väsynyt. olla. sinä. vain. pää 4. Pullo. A: Hei. puuro > Lautasella on puuroa. Tohtori. korva. yksi. Mitä sinä ostat ________________________? 4. 1. iltapäivä. Yliopisto. ei. lähin. olla. filmi 15. iso. olla. ei. lompakko. Uskotko sinä _________________________? 6. karkki 7. eläin 8. myrkky 10. nuha 6. olla. Pidätkö sinä _______________________? 2. Tie. _______________________ ei ole aikaa auttaa sinua. 5. mitä sinä katsot? B: Jääkiekkoa. ruoka 2. jokin. Älä valehtele _________________________! Kello on kuusi iltapäivällä. olla. Sanna. ___________________________ hän on kaunis. olla. olla. Kamera.

There is snow on the roof. Minä haluan olla ____________________________ kanssasi. 4. 1.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 7. Minä en halua ___________________________ mitään. 2. Enkö minä ole aina kiltti ____________________________? 6. HARJOITUS 10 Täydennä lauseet pronominin sinä oikeilla muodoilla. a) Minun perheeni b) Minun lemmikkieläimeni HARJOITUS 12 Käännä suomeksi. The room has no window. 10. 3. 9. Hän yrittää aina lainata ______________________________ rahaa. 1. 8. 10. Minä olen vihainen ________________________________. Hän ei välitä _________________________. Minä luotan __________________________. ___________________________ on jano. 5. There is a book on the table. _______________________ on kauniit silmät. 8. 3. 2. There is a horse in the stable. Onko se kirje _________________________? 9. ___________________________ olen vähän sairas. Me emme enää ymmärrä ______________________________. 8. Do you have this book? 165 . 7. The milk is in the icebox. Minä rakastan _________________________. 6. HARJOITUS 11 Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa alla olevista aiheista. He odottavat _________________________. 7. 4. I don’t have a car. 5. I am not cold.

runny nose potato small. along but against each other . drawer pet the nearest possibility. candy congress ear home-sick dead box. side stable doctor oven strong sauna whisk angry tired cough to trust sometimes and with. bonbon.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO aika (=melko) armeija banaani ero filmi ilta/päivä karkki kongressi korva koti-ikävä kuollut laatikko lemmikki lähin mahdollisuus miljoona myrkky nuha peruna pikku puhuja puna/viini puro puuro sata sivu talli tohtori uuni vahva vasta (=vihta) vihainen väsynyt yskä luottaa joskus -kä mukana vaan vastakkain 166 quite army banana difference film afternoon sweet. little speaker red wine brook porridge hundred page. case. chance million poison head cold.

–Imperfektin pääte voi aiheuttaa vartalossa vokaalimuutoksia. Mahdolliset muutokset on esitetty verbityypeittäin alla olevassa taulukossa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 19 IMPERFEKTI (Positiivinen) Minä sö/i/n eilen mustaamakkaraa. Hän puhu/i suomea. –Imperfektin pääte lisätään verbin taivutusvartaloon ennen persoonapäätettä. Mitä sinä sano/i/t? Kuka ajo/i autoa? Me tul/i/mme junalla. –Imperfektin pääte on -i. VERBITYYPPI 1 VV Vi uo yö ie + + + + + i i i i i => => => => => Vi Vi oi öi ei saa/da ui/da juo/da syö/dä vie/dä : : : : : saauijuosyövie+ + + + + i i i i i + + + + + n n n n n => => => => => sai/n ui/n joi/n söi/n vei/n VERBITYYPPI 2 o ö u y a ä e i a + + + + + + + + i i i i i i i i => => => => => => => => oi öi ui yi i i i i oi sano/a säilö/ä puhu/a kysy/ä osta/a elä/ä laske/a etsi/ä : : : : : : : : sanosäilöpuhukysyostaelälaskeetsi+ + + + + + + + i i i i i i i i + + + + + + + + n n n n n n n n => => => => => => => => sanoi/n säilöi/n puhui/n kysyi/n osti/n eli/n laski/n etsi/n maksoi/n 167 + i => maksa/a : maksa. Minä halu/si/n vain auttaa sinua.+ i + n => . Hän tarvits/i minun apuani.(verbityypissä 4a -si-). He asu/i/vat täällä kolme vuotta.

otta/a ajatel/la paka/ta vaie/ta : minä ota/n minä oti/n : minä ajattele/n minä ajatteli/n : minä pakkaa/n minä pakkasi/n : minä vaikene/n minä vaikeni/n : : : : : : : : hän otta/a hän otti hän ajattele/e hän ajatteli hän pakkaa hän pakkasi hän vaikene/e hän vaikeni –Eräissä tyypin 2 verbeissä tapahtuu imperfektissä muutos t > s.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 VERBITYYPIT 3a JA 3b e + i => i tul/a nous/ta : tule: nouse+ i + n => + i + n => tuli/n nousi/n VERBITYYPIT 4a a ä + si => + si => si si halu/ta : haluaherä/tä : herää+ i + n => + i + n => halusi/n heräsi/n VERBITYYPIT 4b JA 4c e + i => i tarvi/ta vanhe/ta : tarvitse: vanhene+ i + n => + i + n => tarvitsi/n vanheni/n –Yksikön 3. huuta/a kieltä/ä kääntä/ä lentä/ä löytä/ä piirtä/ä pyytä/ä 168 : : : : : : : hän huuta/a hän kieltä/ä hän kääntä/ä hän lentä/ä hän löytä/ä hän piirtä/ä hän pyytä/ä : : : : : : : hän huusi hän kielsi hän käänsi hän lensi hän löysi hän piirsi hän pyysi . persoonan imperfektissä ei ole persoonpäätettä. puhu/a tul/la nous/ta halu/ta tarvi/ta vanhe/ta : : : : : : hän puhu/u hän tule/e hän nouse/e hän halua/a hän tarvitse/e hän venhene/e : : : : : : hän puhui hän tuli hän nousi hän halusi hän tarvitsi hän vanheni –kpt-vaihtelut: imperfektissä on aina sama aste kuin preesensissä.

kävi/n kävi/t kävi kävi/mme kävi/tte kävi/vät ESIMERKKEJÄ Minä luulin. että sinä valehtelit minulle. oli/n oli/t oli oli/mme oli/tte oli/vat –Verbi käydä taipuu epäsäännöllisesti. Miksi sinä huusit? Mitä sinä teit eilen? Onneksi minä näin vain unta. Me lepäsimme vähän aikaa. Hän soitti minulle. Minä pyysin heiltä anteeksi. Eilen satoi vettä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 tietä/ä tunte/a viheltä/ä ymmärtä/ä : : : : hän tietä/ä hän tunte/e hän viheltä/ä hän ymmärtä/ä : : : : hän tiesi hän tunsi hän vihelsi hän ymmärsi –Verbin olla taivutus on esitetty alla. 169 .

minä näin viime yönä kivaa unta. Pyysitkö sinä edes anteeksi pikkuveljeltäsi? En minä muista. älä puhu siitä asiasta. Sitten Sannan suu ja silmät alkavat hymyillä. Mitä sinä syöt aamulla? 7. Mihin sinä menet? 10. Minä ostan maitoa. 8. Sanna Sanna syö puuroa. Ja sitten me juoksimme olohuoneesta keittiöön ja keittiöstä olohuoneeseen. Nuo tytöt hymyilevät meille. He asuvat samassa talossa kuin minä. Minä kävelen kotiin. Sitten me menimme ulos ja ulkona oli lunta ja se pikkuveli heitti minua lumipallolla. 1. 6. MALLI: Minä seison tässä. Me leikimme yhdessä. jos sinä löit häntä. Äiti tiskaa.. 9. Minä puhun hänelle. Kyllä sinun pitää pyytää häneltä anteeksi. Voi Sanna. Sanna! Älä ala taas puhua siitä pikkuveljestä! Usko nyt. Ei kukaan saa heittää ketään lumipallolla. et sinä saa lyödä ketään. Mutta minun pikkuveljeni osasi. Mutta aivan pienet pikkuveljet eivät osaa juosta. Me toivomme niin. 170 . ei saa. > Minä seisoin tässä. että sinulla ei ole pikkuveljeä! Mutta siinä unessa minulla oli pikkuveli. 5. SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: Äiti. 11. 2. 4. He katsovat televisiota. Minä kävelen kotiin. Siksi minä löin sitä pikkuveljeä ja se alkoi itkeä. Äiti.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Sannan uni Henkilöt: Äiti.. No millaista unta? Minä näin unta että minulla oli pikkuveli! Voi ei. 12. No miten te leikitte? Ensin me leikimme minun nukellani. Mitä he sanovat? 3. Me uskomme häntä. Sehän oli vain unta! ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: ÄITI: SANNA: HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Muuta lauseet imperfektiin. Sitten me pelasimme yhtä peliä. Niin. Hyi.

Aurinko paistaa. Pelin jälkeen minä menen takaisin toimistooni. Me vihaamme häntä. He lähettävät minulle rahaa.00 minä pelaan tennistä pääjohtaja Vuoren kanssa.00. 12. 8... HARJOITUS 3 Muuta lauseet imperfektiin. 6. Minä luen lehteä vähän aikaa. 4. He häiritsevät meitä. 9. 5. 7. 2.30. 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 2 Muuta lauseet imperfektiin. 7. Minä mene toimistooni. Minä voitan. 1. Hän hiihtää usein. 6. Minä tanssin Jussin kanssa. Minä luotan häneen. 7. Hän lähtee kello 12. Me heräämme kello kahdeksan. Tunteeko hän sinua? 10. 5. Minä vien kirjeet postiin.00 minulla on lounas pankinjohtaja Karjalaisen kanssa. 11. Hän pitää sinusta. He ymmärtävät suomea. Minä nousen bussiin. 3. 2. 4. 11. Maksatko sinä liput? 12. 14. Minä jään bussista samalla pysäkillä kuin aina. Minä annan hänelle anteeksi. 15.00. Mitä te näette? 6. 1. Minä syön voileipää ja juon kahvia. Lapset jäävät kotiin. Lounaalla me keskustelemme politiikasta. Me käymme saunassa. 10. 10. Kello 11. 3. 9. Minä nousen kello 7. Minä rakastan häntä. Me otamme kalakeittoa. 4. 8. Kello 14. 9. Bussi tulee vähän myöhässä. Minun täytyy tehdä se. Minä palaan lounaalta kello 13.30. 11. Työpäivä päättyy kello 16. 1. 13. 8. Missä he ovat? 171 . HARJOITUS 4 Muuta lauseet imperfektiin. Minä soitan Liisalle. 12. Hän tietää asiasta. 3. 5. Minä lähden työhön.

Minä asun keskustassa. Hän uskoo minua. Loppuuko sade jo? 10. Ketkä käyvät saunassa? 6. Minä lepään vähän aikaa. Me ______________________ viisitoista yli kahdeksan. Missä hän on? 16. 1. Minä tiedän. mitä minä teen. 3.E. Mitä te vastaatte hänelle? 5. Työssä meillä ________________________ tietenkin taas kamala kiire. Aamiaisen kanssa me ____________________ tietenkin kahvia. 2. 8. Milloin Neil Armstrong astui kuuhun? 7. 1. Milloin toinen maailmansota päättyi Euroopassa? 5. Sitten me _______________________ aamiaista. HARJOITUS 6 Vastaa kysymyksiin. Ketä sinä etsit? 15. Liisa syö suklaata. Sillanpää sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon? 4. 4. Ketkä kertovat hänelle asiasta? 19. 3. Milloin Suomi itsenäistyi? 2. 13. Minä tulen jo takaisin. Ville _________________ syödä pari munaa ja minun _________________ siis keittää niitä. Tuotko sinä maitoa? 20. 8. Tiina opiskelee ahkerasti. 12. Kuka auttaa häntä? 18. 2. 6. Soittaako hän sinulle? 14. Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki? 3. Minä nukun jo. Hän puhuu italiaa. 172 . 1. 17. Kuka sanoo niin? 4. 5.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Täydennä lauseet sopivien verbien imperfektillä. Illalla me sitten vain _______________________ televisiota. Milloin F. Milloin Ranskan suuri vallankumous tapahtui? 8. 7. Milloin Tarja Halosesta tuli presidentti? HARJOITUS 7 Muuta lauseet imperfektiin. 11. Aamiaisen jälkeen me _____________________ heti työhön. 7. Käveletkö sinä sinne? 9. Milloin John Lennon kuoli? 6. Me nousimme heti ylös ja _________________________ suihkussa.

Minä matkustan Ouluun.00 17. b) viime viikonloppuna. koska Tiinalla on eräät tärkeät paperit siellä. Minun täytyy tavata siellä ystäväni Tiina Laiho. Toimistossa me saamme sitten työt nopeasti loppuun. Oulussa minä nousen rautatieasemalla taksiin ja ajan sillä Tiinan asunnolle.00 13.00 24. HARJOITUS 9 Kerro mitä sinä teit a) eilen. HARJOITUS 10 Katso kuvia ja kerro. Illalla minä ja Tiina menemme ravintolaan. 8.30 22. mitä Matti ja Liisa Virtanen tekivät viime lauantaina. c) viime viikolla. ja me palaamme Tiinan asunnolle. Matka kestää siis noin viisi tuntia.00 173 .00 15.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 8 Muuta teksti imperfektiin. Pian meidän pitää kuitenkin lähteä Tiinan toimistoon.00 23. mutta sitten me alamme puhua eräästä projektista.00 18.30 10. Juna lähtee Tampereelta kello kaksitoista ja on Oulussa vähän yli kello viisi iltapäivällä.00 8. Me juomme ensin kahvia ja syömme vähän voileipää. d) viime kesänä.

Hänen nimensä on Lauri.” Vain kolme päivää Oton vastauksen jälkeen tulee myös Lauri itse. Oskari on hyvä ja viisas kuningas. B: Voi sinua pikku neitiä! Emme me joka päivä voi syödä karamellia. Maani täytyy pian saada uusi kuningas. hänestä tulee myös meidän maamme kuningas. Juhannuksena he sitten menevät naimisiin. Elämä Oskarin maassa on onnellista. saanko sanoa. 174 . Ja Oton vastaus tulee nopeasti: ”Hyvä ystäväni Oskari. Hänestä tulee tietenkin kuningas hänen omaan maahansa. A: Katso.” Niin Oskari kirjoittaa Otolle asiasta.” Siihen Sofia vastaa: ”Ei Otto anna poikaansa meidän maahamme. Minä haluan syödä karamellia myös tänään. Minä kirjoitan heti Otolle ja kysyn.” Mutta Oskari sanoo heti: ”Naapurimaassamme kuningas Otolla ja hänen vaimollaan Kristiinalla on poika. joka hallitsee maataan hyvin. että tyttärestäsi Sonjasta ja pojastani Laurista tulee onnellinen pari ja meidän maastamme onnellinen ja vahva maa. Sitten kerran. kun kevään aurinko alkaa talven jälkeen taas lämmittää tuota kaunista maata. mitä henkilöt sanovat! KUNINGAS OSKARIN MAA Eräässä maassa kaukana täältä asuu kuningas nimeltä Oskari yhdessä vaimonsa Sofian ja tyttärensä Sonjan kanssa. Eihän maassamme asu ketään prinssiä. että ajatuksesi on erinomainen! Olen varma. mutta kun hän menee naimisiin meidän tyttäremme kanssa. ja kaikki pitävät hänestä.” Mutta Oskari vain jatkaa: ”Aivan niin. ja kaunis Sonja rakastuu heti komeaan Lauriin samoin kuin Lauri Sonjaan. Tyttäremme pitää siis mennä naimisiin. A: Mutta se oli eilen.” Kun Sofia kuulee miehensä sanat. hän on ensin hiljaa mutta vastaa sitten: ”Emme me saa mistään Sonjalle aviomiestä. mitä mieltä hän on ajatuksestani. HARJOITUS 12 Muuta alla oleva kertomus imperfektiin. A: Äiti. Älä muuta sitä. Nyt tämä on kuin uusi. Sonjasta tulee Laurille hyvä ja kiltti vaimo. ja hän on komea ja rohkea poika. Näin näistä kahdesta maasta tulee yksi. minä korjasin meidän kameramme.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 11 Harjoittele ystäväsi kanssa alla olevat keskustelut. osta karamellia! B: Mehän ostimme karamellia eilen. B: Toimiiko se nyt? A: Toimii. B: Kiva juttu. Hän ratsastaa hevosellaan kuningas Oskarin Linnaan. ihmiset tekevät työtä ja auttavat heti sitä. Siinä maassa jokaisen on hyvä elää ja asua. ja Laurista tulee hyvä aviomies ja hyvä kuningas. hänestä tulee kuningas omaanmaahansa. Oskari sanoo vaimolleen: ”Minä olen jo vanha. joka apua tarvitsee.

15. Isä tiskaa astiat. e) ryntäsimme. Minä vaihdan heti rahaa. 12. b) sovit. We only spoke with them. I lived for six years in Jyväskylä. 10. 175 . I went to bed very early. i) sieppasi. 14. Minä harrastan tennistä. 2. Puhelin soi. Opettaja toista kaikki tärkeät sanat monta kertaa. Isoäiti kutoo sukkaa. 9. 1. 5. 3. Did he cry? 8. j) soi. She tried to call you. 6. 4. He ratkaisevat kaikki ongelmat. They helped me. 8. f) valitsitko. k) sijaitsi. Pekka myy autonsa. g) teimme. 7. 9. Liisa tutustuu saksan kurssilla erääseen espanjalaiseen poikaan. I was sick. Why did you run? 6. 2. 11.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 13 Mitkä ovat alla olevien verbien perusmuodot? a) merkitsi. Talo palaa. Me harkitsemme asiaa. 13. Finally I understood what she meant. Jussi ja Hannu saunovat monta tuntia. Ville hyppää alas puusta. c) haisivat. 5. 3. Murhaaja pakenee vankilasta. HARJOITUS 15 Käännä suomeksi. 4. I loved him. 7. d) suli. Hän karkaa kotoa. 1. h) lisäsin. l) kaaduimme HARJOITUS 14 Muuta lauseet imperfektiin. 10.

run away to last. function. have a hobby to jump to become independent to continue to escape. couple politics. stand. work to change to win even that phew far away anywhere how late to marry in this way from here together . who sweet. candy anybody castle murderer miss. translate to add to hit to send to warm to mean. jail last to step to take interest in. brave tennis daughter revolution prison. to fry to end rakastua ratkaista ratsastaa saunoa sijaita soida säilöä tiskata toimia vaihtaa voittaa edes että hyi kaukana mistään miten myöhässä (mennä) naimisiin näin täältä yhdessä to fall in love to solve to ride (a horse) to bathe in sauna to be located. deny to knit. tolerate to forbid. weave to turn. which.pron) karamelli (=karkki) kukaan linna murhaaja neiti onnellinen palkinto pari politiikka prinssi projekti rauta/tie rohkea tennis tytär vallan/kumous vankila viime astua harrastaa hypätä itsenäistyä jatkaa karata kestää kieltää kutoa kääntää lisätä lyödä lähettää lämmittää merkitä paistaa päättyä 176 husband excellent that. policy prince project railway courageous. mark to shine. bobbon.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 SANASTO avio/mies erinomainen joka (rel. lie to ring to store to wash disshes to act. stand. young lady happy prize pair.

partisiipissa on sama aste kuin perusmuodossa. eivät ja verbin aktiivin 2. 4b ja 4c -nnut (-nnyt) ja -nneet. partisiipin pääte on yksikössä -nut (-nyt). et. ette. partisiipin pääte lisätään infinitiivivartaloon. –Negatiivisessa imperfektissä on kieltosana en. Minä en itke/nyt. –Aktiivin 2. –2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 KAPPALE 20 IMPERFEKTI (Negatiivinen) Hän ei syö/nyt mitään. monikossa -neet. He eivät puhu/neet mitään. partisiippi. –Verbityypeissä 3a ja 3b päätteen alkukonsonantti on sama kuin vartalon viimeinen konsonantti. –kpt-vaihtelut: aktiivin 2. verbityypeissä 4a. emme. 1) 2) 3a) saa/da puhu/a otta/a tul/la pan/na sur/ra ajatel/la nous/ta halu/ta paka/ta tarvi/ta vanhe/ta vaie/ta : : : : : : : : : : : : : saa/nut puhu/nut otta/nut tul/lut pan/nut sur/rut ajatel/lut nous/sut halu/nnut paka/nnut tarvi/nnut vanhe/nnut vaie/nnut (saa/neet) (puhu/neet) (otta/neet) (tul/leet) (pan/neet) (sur/reet) (ajatel/leet) (nous/seet) (halu/nneet) (paka/nneet) (tarvi/nneet) (vanhe/nneet) (vaie/nneet) 3b) 4a) 4b) 4c) 177 . Liisa ei men/nyt kouluun tänään. Miksi sinä et nous/sut ylös? Minä en tarvi/nnut sanakirjaa. ei.

Hän ei tullut kotiin. Miksi te ette tulleet kokoukseen? (monikon 2. Minä en pannut sitä siihen. –Muodollisissa Te-lauseissa on kieltosana ette mutta yksikön partisiippimuoto. Minä en puhunut sinulle. persoona) 178 . Me emme ottaneet häntä mukaamme. Te ette nousseet ajoissa. Me emme halunneet kuulla lisää. persoona) Miksi Te ette tullut kokoukseen? (muodollinen yksikön 2.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 ESIMERKKEJÄ Minä en saanut yhtään lahjaa. Hän ei vanhennut tyylikkäästi. Hän ei surrut vaimonsa kuolemaa. Minä en ajatellut sitä. He eivät tarvinneet apua. Miksi sinä et vaiennut asiasta? Minä en tiennyt (tai: tietänyt) sitä.

että kuuset maksavat niin paljon. Mutta kuule. Kai sinä muistat. Ei se ole tärkeää. Mutta miksi tuo iso laatikko on tuossa lattialla? Me voimme panna siihen lahjat. Ai. Hannu siivoaa. Hyvä. mutta minä panen sitä heti. Sano ensin. HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: Benin paketti on pian valmis. mikä se on. Paula ja Jaana ja kaikki muutkin tulevat varmasti pian. BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: HANNU: BEN: Tämä puuro on kai nyt valmista. Hannu Ben keittää riisipuuroa. että jokaisen täytyy tuoda pieni lahja. Siitä tulee oikein kaunis paketti. Sitten ovikello jo soi. minä en tiennyt. Ehkä me emme sitten tarvitse sitä. miksi sinä et ostanut meille joulukuusta. ja niin jokaiselle on myös lahja. Pikkujoulu voi alkaa! 179 . Selvä. Tässä on joulupaperia. Ensimmäiset vieraat saapuvat.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Pikkujoulu Henkilöt: Ben. Täällä näyttää todella hyvältä. Voi ei! Minä en muistanut ostaa mitään lahjaa. No ei se ole mikään ongelma. onko täällä kaikki niin kuin kaiken pitää olla. Pane nopeasti jotakin joulupaperiin. Sopiiko esimerkiksi tämä omena? Se on aivan hyvä lahja. Pienikin kuusi oli viisitoista euroa. kun sinä kävit torilla? Ne maksoivat niin paljon. Joko sinä panit siihen suolaa? En pannut.

Minä _____ ___________________ (juoda) mitään. 9. 3. 15. Minä ______ ___________________ (uskoa) häntä. Hän ______ ____________________ (soittaa) minulle. Liisa ______ ___________________ (tanssia) minun kanssani. Me ______ ____________________ (voida) tulla. Kukaan ______ __________________ (auttaa) minua. > Minä _en__ __sanonut_____ mitään. 6. 5. Lupasiko hän tehdä niin? 13. 10. Tulitko sinä omalla autolla? 5. 14. Tiesikö hän mitään? 11. 2. 7. Pelkäsikö hän joulupukkia? 14. Oliko hän kotona? 16. MALLI: Puhuitko sinä hänelle asiasta? > En puhunut. 4. Pojat ______ ____________________ (ottaa) asiaa vakavasti. 12. Pakkasiko hän laukkunsa? 15. ______________ te ____________________ (tietää) sitä? HARJOITUS 2 Vastaa kysymyksiin negatiivisesti. Soittiko Mikko sinulle eilen? 2. Matti ja Pekka _______ _____________________ (olla) kotona. Söittekö te aamiaista? 180 . He ______ ____________________ (tulla) juhlaani. 1. 11. Merkitsinkö minä sinulle mitään? 9. Puhuivatko kaikki suomea? 4. Antoiko hän sinulle anteeksi? 8.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUKSET HARJOITUS 1 Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä. Hän ______ ____________________ (lukea) lehteä. He ______ ____________________ (puhua) suomea. Ymmärsimmekö me oikein? 6. Minä ______ ___________________ (nukkua) viime yönä. MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään. Odottiko hän teitä? 10. Miksi sinä ______ _____________________ (kuunnella) minua? 13. 8. mitä sanoit? 12. Hän ______ ___________________ (asua) siellä enää. 1. Lähtikö hän teidän mukaanne? 7. Tarkoititko sinä. Muistitko sinä maksaa sähkölaskua? 3.

Hän nauraa sinulle. Hän tietää tästä. 6. Minä etsin sitä. Sinä opetit minua. 7. 3. Minä rakastan häntä. Äiti teki meille ruokaa. > Hän puhui suomea. 5. 4. Pekka on kotona. 12.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 3 Muuta lauseet a) positiiviseen b) negatiiviseen imperfektiin. MALLI: Hän tuli kotiin. Sinä puhuit totta. 2. 9. Minä vihaan häntä. MALLI: Hän puhuu suomea. Hän kuoli. 8. Hän käy kaupassa. Puhutko sinä hänelle? 13. 9. Mieheni poltti tupakkaa. HARJOITUS 4 Muuta lauseet negatiivisiksi. 14. Me kysyimme sitä. 181 . Tyttö näyttää iloiselta. 10. 15. Marja tanssii Matin kanssa. 1. 5. 4. Hän kykenee siihen. Minä istuin. Hän pesi autoa. Minä tilaan kalaa. 2. 15. 13. He joivat kahvia. Me keskustelemme asiasta. Hän kirjoitti minulle. > Hän ei puhunut suomea. 7. Te autatte minua. Minä haluan ajatella asiaa. Hän osti maitoa. 16. 6. 12. 14. Ruoka maistuu hyvältä. 1. Liisa ja Leena menivät teatteriin. He söivät aamiaista. 8. He vastasivat meille. > Hän ei tullut kotiin. 11. 10. 11. 3. He tarjoilivat minulle.

Hän _____ ___________________ (hiihtää). 8. Joulupukki ______ ____________________ (tuoda) minulle mitään. Kello soi. Minä heräsin. Hän antoi minulle ruokaa. He jäivät kotiin. He _____ ___________________ (käskeä) meitä pois. 14. 12. Me lensimme. 3. Me ______ ____________________ (saada) työtä. 13. 5. 11. 182 . 2. 1. 9. 9. Poliisi _____ _____________________ (nähdä) meitä. Se tapahtui viime viikolla. Hän _____ _____________________ (levätä) koskaan. 10. 11. 6. MALLI: Hän puhui suomea. Hän meni kotiin. Minä laskin leikkiä. 4. 1. HARJOITUS 6 Muuta lauseet negatiivisiksi. Äiti leipoi. 2. Hän yritti auttaa minua. > Hän ei puhunut suomea. 7. 7. Minä _____ _______________________ (löytää) sitä. 3. 6. Aurinko _____ _______________________ (paistaa). 14. Me ______ __________________ (kuulla) mitään. Sinä _____ __________________ (opiskella) tarpeeksi ahkerasti. Te ______ _______________________ (ymmärtää) meitä oikein. Miksi sinä _____ ______________________ (esitellä) minua? 12. 13. 4. Minä viihdyin siellä. Minä _____ _____________________ (tavata) häntä. Eilen tuuli kovasti. 5. 10. Mieheni _____ ___________________ (viedä) minua ravintolaan. Hän _____ ___________________ (kätellä) minua. 15. 8. Eilen satoi. 15. MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään. Hänen täytyi lähteä. > Minä _en__ __sanonut_____ mitään. Hän kuitenkin piti minusta.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 5 Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä.

3. Hän _____ ____________________ (palata). sanonut mitään. 11. He _____ _____________________ (tuntea) omaa poikaansa. 12. Pojat ______ ____________________ (leikkiä) minun kanssani. 1. 5. 183 . 8. Ketään ei kuitenkaan tullut. Hän ______ ____________________ (juosta). Hän _____ ____________________ (käydä) saunassa. Katso kuvia ja kerro. Minä _____ ____________________ (muistaa) sitä. Hän järjesti pienet juhlat ja kutsui kotiinsa monta ystävää. 7.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 7 Täydennä lauseet suluissa annetun verbin negatiivisella imperfektillä. Äiti _____ ____________________ (herättää) minua. HARJOITUS 8 Sallilla oli syntymäpäivä. 4. Miksi sinä _____ __________________ (lukita) ovea? 9. Minun kamerani _____ ___________________ (toimia). 3. 2. 6. 4. MALLI: Minä ______ ______________ (sanoa) mitään. miksi Sallin täytyi olla yksin. Talo _____ ____________________ (palaa). 5. Anna Sallin ystäville myös nimet. Kissa _____ ___________________ (tappaa) hiirtä. 10. > Minä en 1. 6. 2. Ohjelma _____ ____________________ (alkaa) vielä.

> Hän ei puhunut suomea. Kahvia hän ei ehdi keittää. mutta hän makaa pitkän aikaa silmät kiinni. HARJOITUS 10 Muuta lauseet negatiiviseen imperfektiin. 1. 12. Jukka ymmärtää heti. Se on viisitoista yli seitsemän. Se on vielä vain puoli seitsemän. Sitten Jukka pukee vaatteet ja menee keittiöön. Jukka ajattelee. Bussi ei kuitenkaan tule heti. 7. Se on rikki. Jukan pitää siis seisoa koko matka. Minä en ratsasta tuolla hevosella. Leena ei huomaa minua. että hänellä ei ole vielä kiire. että kello ei käy. Ja pian Jukka lähtee työhön. Me emme juttele heidän kanssaan. 8. Nyt Jukalla on kiire! Hän menee nopeasti kylpyhuoneeseen ja pesee hampaansa ja kasvonsa. Jukka hyppää ylös sängystä ja menee olohuoneeseen. Miksi sinä et luistele enää? 5. Kukaan ei ui. Suihkussa hänellä ei ole aikaa käydä. Hän ei nuku enää. Eteisessä hän ei löydä bussikorttiaan mistään. Eivätkö nuo pojat vihellä meille? 184 . 11.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 9 Muuta alla oleva teksti imperfektiin. Meidän johtajamme ei luota meihin. He eivät valehtele. JUKAN HUONO AAMU Jukka herää ja katsoo kelloa. mutta hän ehtii pysäkille ajoissa. 10. 2. 3. Jussi ei pääse aamulla ylös sängystä. Matkalla hän ajattelee. että hänellä on taas todella ihana päivä. Siellä on maitoa ja ketsuppia mutta ei voita eikä juustoa. 4. 6. Hän ei pysty vielä työhön. Niin Jukka syö leipää ilman voita ja juo vähän maitoa. Se on puoli seitsemän. 9. Sitten hän katsoo uudelleen kelloa. Hän sulkee taas silmänsä. Jukka näkee. että hänellä on taskussaan tarpeeksi rahaa bussilippuun. Hän huomaa kuitenkin. Kun bussi sitten tulee. Keittiössä hän katsoo jääkaappiin. MALLI: Hän ei puhu suomea. Sinä et kysy koskaan mitään. Se on tietenkin myöhässä. Se seisoo. että siinä ei ole yhtään vapaata paikkaa. Ulkona Jukan täytyy jo juosta. Olohuoneen kello ei seiso. Matka ei kestä kauan.

other problem packet. They did not wait for me. 6. He never called me. talk to arrange. tell to do to lock luvata pukea siivota tarjoilla tarkoittaa tilata ajoissa ilman kovasti kuitenkaan lisää mukaan tyylikkäästi vakavasti viimeksi yhtään yksin to promise. 4.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 HARJOITUS 11 a) Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa lapsuudestasi. anyway more with. discuss to invite to order. let to dress to clean to serve. along stylishly seriously last(ly) any alone 185 . 1. They did not explain anything. parcel to have time. early enough without hard however. I did not hate him. He did not smoke nor drink. I did not meet him. but I did not love him either. I couldn’t stand it anymore! 7. subscribe in time. put in order to talk. 3. SANASTO esi/merkki juhla kasvot kuolema lapsuus leikki muu ongelma paketti ehtiä herättää huomata jutella järjestää keskustella kutsua käskeä lukita example party. You did not understand what I said. 2. Nobody helped us. 9. 8. 5. wait to mean to order. be in time to wake up (somebody) to notice to chat. 10. feast face death childhood game else. HARJOITUS 12 Käännä suomeksi. b) Minkä elokuvan sinä näit viimeksi tai minkä kirjan sinä luit viimeksi? Kirjoita pieni essee tai keskustele ystäväsi kanssa siitä. The time did not suit them.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 186 .

-n rauta/tie. -n haamu. -a. -ta. -a. aattoa. helpon huono. -n marras/kuu. -n jano. -n ilo. avun auto. -ta. -n harmaa. kokoa. -n voi. -n hylly. -ta. -ta. -kiekkoa.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 NOMINISANASTO 1) maa-tyyppi jää. -n helmi/kuu. kakun karhu. -n luu. jutun juusto. -n tee. -n maalis/kuu. -n ero. -a. -n pää. -ta. -ta. -ta. -n disco. alkua. -n +kirkko. kakkua. hatun +helppo. -n lauantai. -a. -a. -n iso. -ä. -ta. -ta. keittoa. hattua. -tä. -a. -n touko/kuu. -n syys/kuu. -tä. -ta. -n 2) talo-tyyppi aamu. -a. -kiekon +kakku. -tä. -ta. -n eno. -n loka/kuu. -ta. -n huhti/kuu. -a. -a. -ta. -n kesä/kuu. -a. -n tie. -n perjantai. -ta. -n avio/vaimo. -a. -n +jää/kiekko. -viikkoa. -n joulu/kuu. -n haju. -n kuu. -a. -n puu. apua. -viikon kilo. -n +keski/viikko. -n +katto. juttua. -a. -a. -n tiistai. -ta. -ta. -n muu. -n 187 . katon +katu. -n euro. -a. -n +aatto. katua. -n torstai. -ta. koon koru. aaton +alku. -a. -n työ. -a. -tä. -n maanantai. -ta. -ta. kirkon +koko. -ta. -n +hattu. -n sunnuntai. -n tammi/kuu. -ta. -ta. alun +apu. -ta. -n heinä/kuu. -n suklaa. -ta. kadun +keitto. kirkkoa. helppoa. -n maa. -n +juttu. -ta. -ta. -ta. -tä. -tä. -tä. keiton kello. kattoa. -n yö. -n elo/kuu. -a. -n vapaa. -a. -n joulu.

outoa. halpaa. tukkaa. loppua. -ä. -n +sänky. -a. -ä. -n +vappu. -n nuha. kylpyä. sukua. ajan ala. viikkoa. -a. kurkkua. -a. -n syksy. -n +laukku. oudon pallo. -a. suvun suru. tutun +tyttö. -n tasku. -ruoan koira. -n puuro. -n sivu. linnun +lippu. neuvoa. -n elo/kuva. -n +lintu. -kohdan vuokra. -a. myrkkyä. -a. -a. -a. tuvan +vasta/kohta. -n +puku. -a. -n vuoro. aikaa. -a. -a. -n +sota. -a. -a. tukan +tupa. -n kova. laukkua. kukkaa. -n sähkö. -n ruoho. -a. -n +myrkky. tytön tyyny. -a. sodan +sukka. -a. -n talo. -a. -a. -n flunssa. -n juhla. -a. lippua. -a. -n korva. myrkyn neuvo. -a. -a. lopun +maito. -n +kukka. -n loma. -kohtaa. -n muna. -ä. vappua. -a. sotaa. -n valo. -a. -n +aika. tuttua. -n Norja. tyttöä. kukan kuuma. -a. -n levy. sängyn söpö. -n +halpa. kykyä. -n sateen/varjo. sänkyä. maitoa. -a. sukan +tukka. lampun lasku. ruoan sohva. kylvyn +lamppu. -a. -n taulu. kyvyn +kylpy. -n +ruoka. neuvon +nukke. -a. -n kuva. -n +tuttu. laukun laulu. -a. -a. -a. -n +ankka. -n poro. pukua. -n ruma.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 koulu. -a. -a. -n suihku. serkun sisko. mattoa. -n juna. -a. -a. -n kuiva. sukkaa. kurkun +kyky. nukkea. lintua. halvan . lamppua. -a. -n musta. ankan firma. -a. -ä. -n +suku. maidon +matto. -n +poika. -a. viikon viulu. -n puro. maton mehu. puvun pullo. -n rouva. lipun +loppu. tupaa. serkkua. ruokaa. -ä. pojan pulla. -a. -ruokaa. -n öljy. ankkaa. poikaa. -n puisto. -ä. -a. -a. -a. -a. -a. -a. -n +jälki/ruoka. -n +serkku. nuken +outo. -n 188 vaimo. -n +kurkku. -a. -n oma. vapun +viikko.

-a. paitaa. -n laiska. sikaa. -ä. reiän seinä. -n vanha. -a. -n herra. -n +kampa. -n +pöytä. -n +leipä. vihtaa. -a. paidan +palkka. nahkaa. -n +tapa. sillan suola. -n +kartta. iltaa. -n raja. -n myyjä. -a. -ä. -n kynä. virran hyvä. -n +paikka. paikan +paita. -a. -a. -n kylä. -n sana/kirja. -ä. -n köyhä. virtaa. -n sama. -n +hinta. -a. -a. sedän 189 . -ä. -a. -a. -a. tavan vahva. -n varma. -ä. vihdan villa. nälkää. pöydän +reikä. -a. -n laiva. -a. -n +virta. rannan rauha. sian +silta. -n Saksa. -a. -n kissa. idän +kenkä. -n +nälkä. -a. -n piispa. -n lahja. -n metsä. -a. -n vauva. -n pyörä. -n +sika. -n ilta/päivä. -n +markka. -n lista. -a. -n +ilta. -ä. -a. -a. -a. rantaa. -n raha. -n +ranta. -a. hinnan ilma. -n kylmä. jalan kala. -ä. -a. jalkaa. -n lehmä. -ä. -n +kerta. -ä. -ä. nah(k)an paha. -a.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 hauska. -n isä. -ä. kamman kana. -ä. -a. pöytää. -ä. -n vasta. -a. -n kalja. -n sana. setää. -n ruoka/lista. -ä. tapaa. paran piha. -a. -n Tanska. -ä. -a. -n päivä. leipää. markan matka. kartan kaula. kenkää. -n +nahka. -n sauna. itää. -n +selkä. -n +kauppa. kauppaa. -n kiva. -n (=vihta) vatsa. -a. -n +itä. parkaa. kengän kesä. illan +jalka. -a. markkaa. siltaa. karttaa. -a. kampaa. -a. -a. reikää. -ä. -n moottori/pyörä. -n laiha. paikkaa. palkkaa. selän selvä. -a. -n +vihta. -n nenä. -a. -ä. -n Ranska. palkan +parka. -n liha. -a. -a. -a. -ä. -a. kerran kirja. kaupan kerma. leivän lyijy/kynä. hintaa. kertaa. -n linna. -a. -ä. nälän pitkä. -a. selkää. -a. -n +setä.

-n Venäjä. -ta. -ä. -a. -n matala. -n idea. -n kamera. -a. -ä. -n ihana. -n tarjoilija. -ä. -n yli/opisto. -a. -a. lusikan maan/viljelijä. -ä. -n filosofia. -n maailma. -n +laatikko. -a. -n valtio. -n murhaaja. -n keittiö. isännän jännittävä. -n ruokala. -ä. -a. lompakon numero. tupakkaa. palkintoa. -n historia. -n kollega. -n kuolema. lompakkoa. -a. laatikon +lompakko. -a. astia. -n asema. -a. -ta. -a. -ä. -n johtaja. -a. aurinkoa. -a. -a. -n hedelmä. -ä. -n +tupakka. -n radio. -n kynttilä. -a. -n tyhmä. -a. -n ongelma. -ä. auringon kirjasto. -ä. -n piirtäjä. -n krapula. -n kamala. -n vasara. -ä. -a. -n asia. -a. -n +lusikka. -n ohjelma. -a. -n ravintola. -n kitara. isäntää. lusikkaa. -a. -n yskä. -n +asunto. -n kiinnostava. -a. -n +isäntä. -n koti-ikävä. -a. -a. -a. tupakan urheilija. -a. -a. -n elämä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 silmä. -n opiskelija. -n peruna. -a. -n opettaja. -ä. -a. -a. -n. -a. -ta. -ä. -n jäätelö. -n puhelu. -n valoisa. -n apina. -a. -a. -a. -n tyhjä. -ta. -n puhuja. -n tarina. -n kahvila. -n vankila. -n makkara. -n armeija. -n ikkuna. -a. -n ystävä. -a. -n keskusta. -n kaakao. -a. -n väärä. -a. asunnon +aurinko. -a. -a. -a. -n 190 mukava. -n lattia. -a. -ä. -ä. -a. -tä. -n saippua. -n syntymä/päivä. -a. -n henkilö. -a. -n televisio. -n laulaja. palkinnon toimisto. -a. -n autoilija. -n . laatikkoa. -a. asuntoa. -a. -ä. -ä. -a. -a. -a. -n omena. -n +palkinto. -a. -ä. -n sairaala.

-ä. ammatin appelsiini. -n kapea. -a. -n +takki. -n risti. -n vaikea. -n posti. -ä. -a. -a. -n uuni. takkia. karkkia. -n 191 . -n metri. leikkiä. -n +penkki. -n mämmi. -a. -ä. -a. takin taksi. -ä. kotia. -a. mökkiä. -ä. -a. penkin peli. -a. kupin kurssi. -a. -n oikea. -n +mökki. -n torni. -ä. -merkin filmi. ammattia. -n rivi. elefantin +Englanti. kortin +koti. -a. pankin +pappi. -a. -a. tunnin tuoli. -n bensiini.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 ilkeä. -n bussi. -n insinööri. karkin kassi. -a. -a. -n riisi. -n +joulu/pukki. -ä. -ä. -ä. -n vihreä. lakia. -ä. -n viini. -n +täti. pappia. elefanttia. Englantia. -ä. -ä. neidin +pankki. -n banaani. -n +tentti. -a. -a. -a. -a. -a. tuntia. -n +tunti. nappia. -ä. -n +kiltti. -ä. napin +neiti. -n +äiti. -a. kaapin kahvi. sekkiä. -n +sekki. -a. leikin lempi/väri. -ä. -n peili. -n rohkea. -a. -a. pankkia. -n väri. -a. -ä. -ä. sekin +sentti. -a. papin pari. penkkiä. -ä. -n pihvi. -n +karkki. -n ruskea. kilttiä. tenttiä. lakin lasi. lakkia. mökin +nappi. Englannin filosofi. tädin uima/halli. -ä. -ä. tätiä. -a. senttiä. -n 3) bussi-tyyppi baari. -n hotelli. lain +lakki. äitiä. -n grilli. -ä. sentin siili. -n pehmeä. kodin +kuppi. -a. -n +laki. -n +elefantti. -ä. -pukin +kaappi. -merkkiä. -n leveä. -ä. neitiä. -a. -a. -n tulli. -ä. -n puna/viini. -n Ruotsi. -n kipeä. korttia. -ä. -n tärkeä. -n nopea. -n sali. tentin tori. -pukkia. -n penni. -n pimeä. -a. kuppia. -n korkea. -a. äidin +ammatti. -n hissi. -n +leikki. -n malli. -n talli. -ä. kiltin +kortti. -n +esi/merkki. -n komea. kaappia.

-nimen Suomi. lunta. kaupungin +ketsuppi. Islannin karamelli. -n tohtori. lemmikin makaroni. musiikkia. Suomen talvi. violettia. puolen saari. -n sokeri. violetin kalenteri. pilven sormi. monta. -a. -a. -n professori. -a. oljen onni. suurta. nimen +olki. henkeä. -n materiaali. -a. lehteä. -a. -a. oven pilvi. tulen tuuli. unta. kaikkea. tomaatin turisti. -a. Suomea.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 +Islanti. pilveä. -ä. järjen järvi. lohta. -n +musiikki. suuren tuli. lemmikkiä. hiirtä. ovea. -a. -a. kiven koski. nuoren pieni. tulta. talven +tähti. -a. kieltä. onnea. -nimeä. salaatin +sinappi. -n +violetti. hengen +joki. kuusta. salaattia. saarta. unen 192 . -a. rakettia. nuorta. -a. presidentin projekti. paketin parfyymi. lehden +mäki. kosken +lahti. Islantia. -a. mäkeä. veljen 5) kieli-tyyppi hiiri. kaupunkia. -n +salaatti. -n +lemmikki. -a. mäen niemi. saaren suuri. tähteä. -a. niemen nimi. -n kongressi. -a. veljeä. olkea. -n poliisi. lahden +lehti. tomaattia. kiveä. -n 4) ovi-tyyppi +henki. niemeä. kielen kuusi. -n +minuutti. mielen moni. -a. onnen ovi. -n oranssi. järkeä. koskea. nimeä. lapsen lohi. pienen puoli. -n paperi. sormen suku/nimi. joen +järki. -a. kaiken kivi. tuulta. -n lääkäri. -a. -n toveri. musiikin normaali. -n +paketti. -a. tähden veli. pakettia. sormea. tablettia. sinapin sipuli. lohen lumi. tuulen uni. lasta. jokea. minuutin moderni. -n liftari. pysäkkiä. pysäkin +raketti. hiiren kieli. presidenttiä. monen nuori. järven +kaikki. -n teatteri. järveä. -a. -n naapuri. meren mieli. pientä. karamellia. -n +tabletti. kuusen lapsi. lumen meri. mieltä. -a. -a. lahtea. -n +presidentti. puolta. -n margariini. -a. minuuttia. merta. ketsuppia. tabletin +tomaatti. -n +pysäkki. raketin romaani. -n traktori. talvea. sinappia. ketsupin kioski. karamellin +kaupunki.

hevosen ihminen. kiireen kirje. punaisen pääsiäinen. perhosta. erikoisen erinomainen. vuoden 7) huone-tyyppi +aie. -tta. aamiaisen erikoinen. -ttä. lahjetta. surullista. totta. köyden +susi. vuotta. tunnetta. äänen 6) käsi-tyyppi +kuukausi. tapaamista. taidetta. lahkeen lause. kuukautta. veden +vuosi. valkoisen vihainen. ranteen +sade. -ttä. -tta. -laista. -tta. hameen huone. täyttä. lautasta. poikkeuksellista. jätteen kappale. aietta. aamiaista. mausteen olo/huone. -tta. sukulaisen suomalainen. sutta. osoitteen +parveke. -tta. -ttä. pyyhkeen +ranne. iloisen keltainen. -ttä. naista. -laista. pääsiäisen saman/lainen. veitsen veri. -tta. perhosen poikkeuksellinen. -tta. tunteen vene. suomalaisen surullinen. -tta. sateen +taide. -ttä. täyden +uusi. kuukauden +käsi. -huoneen +osoite. likaista. asteen hame. valkoista. parvekkeen perhe. -koneen +tunne. tapaamisen ulko/maa/lainen. sukulaista. -koneen +liike. aikeen aste. ääntä. hyljettä. eteisen hetkinen. -laisen sellainen. -tta. punaista. koneen kuume. taiteen terve. naisen onnellinen. -kiintoisen nainen. huoneen +hylje. liikettä. vihaista. hylkeen +jäte. suomalaista. ihmistä. sadetta. -laisen valkoinen. ihmisen iloinen. erikoista. käden +köysi. kirjeen kone. toden +täysi. uuden +vesi. terveen tieto/kone. keltaisen kultanen. kultasta. erinomaista. liikennettä. kultasen lautanen. onnellisen perhonen. lauseen lento/kone. pyyhettä. vihaisen 193 . erinomaisen eteinen. sinistä. kättä. lääkkeen mauste. vettä. pääsiäistä. suden +tosi. veren ääni. sellaista. liikenteen +lääke. hetkisen hevonen. jätettä. keltaista. perheen +pyyhe. -tta. veistä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 veitsi. onnellista. köyttä. kuumeen +lahje. eteistä. osoitetta. hetkistä. liikkeen +liikenne. parveketta. likaisen mielen/kiintoinen. kappaleen kiire. uutta. sinisen sukulainen. rannetta. poikkeuksellisen punainen. verta. hevosta. -kiintoista. sellaisen sininen. surullisen tapaaminen. lautasen likainen. lääkettä. -tta. veneen 8) nainen-tyyppi aamiainen. iloista.

asukasta. portaan porsas. kankaan +kiuas. -kumouksen vastaus. varpaan vieras. taivaan +tehdas. tulevaisuutta. hiuksen juhannus. hitaan +kangas. vastauksen 12) avain-tyyppi avain. raskaan +rengas. asukkaan eräs. porrasta. sormuksen sävellys. sävelen lyhyt. itsenäisyyttä. puhelimen 10) salaisuus-tyyppi 13) muita tyyppejä +itsenäisyys. kokouksen kysymys. -tä.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 9) sairas-tyyppi +allas. valmiin askel. maalauksen rakennus. puhtaan +rakas. -ta. -ta. tehtaan +uima-allas. kerroksen kiitos. -ta. -ta. tulevaisuuden 11) vastaus-tyyppi ajatus. laitoksen maalaus. oluen . vieraan viisas. asiakkaan +asukas. -ta. -allasta. valaan +varvas. opasta. lammasta. kalliin kaunis. mahdollisuuden +nuoruus. lapsuuden +mahdollisuus. -ta. rakkauden +salaisuus. -ta. puhdasta. -ta. asiakasta. oppaan +porras. lampaan lounas. altaan +asiakas. rakkautta. eläimen puhelin. hauiksen hius. lapsuutta. -ta. totuutta. rengasta. -ta. askelen (askeleen) kyynel. kirjallisuutta. kiitoksen kokous. allasta. -ta. -ta. -altaan valas. erään +hammas. -ta. kyynelen (kyyneleen) sävel. -ta. annoksen hauis. -tä. -ta. renkaan +rikas. -ta. lounaan +opas. kuningasta. lyhyen olut. -ta. rakkaan raskas. avaimen eläin. rikkaan sairas. kuninkaan +lammas. nuoruutta. pituuden +rakkaus. pituutta. hammasta. -ta. -tä. -ta. -tä. ajatuksen annos. -ta. -tä. hidasta. -ta. tehdasta. hampaan +hidas. -ta. -ta. kiuasta. rakasta. rikoksen sormus. sävellyksen vallan/kumous. -ta. -tä. -ta. kangasta. rikasta. -ta. porsaan +puhdas. nuoruuden +pituus. -ta. salaisuuden 194 kallis. juhannuksen kerros. salaisuutta. rakennuksen rikos. kiukaan +kuningas. varvasta. mahdollisuutta. totuuden +tulevaisuus. itsenäisyyden +kirjallisuus. viisaan +totuus. -ta. sairaan taivas. kauniin valmis. kirjallisuuden +lapsuus. kysymyksen laitos. -ta. -tä. -ta.

kuuden seitsemän. lämpimän mies. tuntemattoman hiukset. kolmannen +neljäs. tyttären +vasen. väsyneen +rahaton. ensimmäisen toinen. kahta/kymmentä. teitä. tuhatta. yhden/toista +kaksi/toista. vasenta. -ta. jonkin itse. kahta/toista. -tä. hiuksia. seitsemää. kahden/kymmenen +sata. yhdeksää. tuntematonta. sitä. hiuksien housut. kuolleen väsynyt. tuon se. kahta. viittä. heitä. vanhempia. vanhempien jokainen. viidennen 195 Pronominit: minä. -ä. -tä. jonka . tätä. viidettä. minkämaalaista. kahden/toista +kaksi/kymmentä. yhden +kaksi. sydämen +tytär. lähimmän +lämmin. kuutta. -n +viisi. vasemman hermostunut. meidän te. housujen kasvot. -ä. rasvattoman +tuntematon. yhdeksän kymmenen. sinun hän. seitsemän kahdeksan. -miehen jazz. tuota. kolmatta. -tä. kenenkään (ei) mikään. jokaisen jokin. rasvatonta. kasvojen +vanhemmat. ketä. rockin sisar. kenen millainen. jota. kymmenen +yksi/toista.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 avio/mies. millaisen minkämaalainen. mitä. niiden joka. sataa. kasvoja. teidän he. rahattoman +rasvaton. rockia. jotakin. viiden +kuusi. -ta. -tä. minun sinä. minkävärisen Numeraalit: +yksi. -a. kevään +lähin. noiden ne. lämmintä. tämän tuo. -n neljä. minkämaalaisen minkävärinen. minkä kuka. hänen me. -ta. mitään. kahden kolme. meitä. millaista. jazzin kevät. niitä. sadan +tuhat. -n ensimmäinen. rahatonta. tytärtä. kymmentä. ketään. minua. minkään Kysymyssanat: mikä. tuhannen miljoona. yhtä/toista. neljännen +viides. toista. sinua. heidän tämä. minkäväristä. näiden nuo. ensimmäistä. sen nämä. hermostuneen kuollut. näitä. neljättä. yhtä. miehen rock. jazzia. toisen +kolmas. housuja. -a. jokaista. -tä. häntä. kahdeksaa. -n (ei) kukaan. noita. lähintä. sisaren sydän. kahdeksan yhdeksän.

nelosta. kahdeksatta. -ä. yhdeksättä. kahdeksikon (=kasi. yhdettä/toista. yhdennen/toista +kahdes/toista. seitsemättä. -n) +yhdeksikkö. kuutosta. -a. kymppiä. ykkösen. kakkosen kolmonen. -a. -n) +kymppi. kympin Taipumattomat adjektiivit: aika (=melko) ensi eri joka (’jokainen’) koko melko pikku viime 196 . kakkonen. ykköstä. nelosen viitonen. kakkosta. kolmosta. kymmenennen +yhdes/toista. kuudetta. kahdennen/kymmenennen ykkönen. kymmenettä. kuudennen +seitsemäs. seitsemännen +kahdeksas. yhdeksännen +kymmenes. -n +kahdeksikko. viitosen kuutonen. kolmosen nelonen. kuutosen seiska.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 +kuudes. kahdetta/toista. kahdennen/toista +kahdes/kymmenes. kahdeksikkoa. viitosta. kahdetta/kymmenettä. yhdeksikköä. yhdeksikön (=ysi. kahdeksannen +yhdeksäs.

muutan. ampunut astu/a. -n. opetti. -nut +otta/a. -nut +nukku/a. seisoi. -n. -nut kysy/ä. löi. -n. kutoi. -n. päättyi. -nyt myy/dä. vei. -n. -n. -nyt saa/da. -n. -nut lyö/dä. -n. tapahtui. -nyt +käänty/ä. -n. odottanut omista/a. liikun. -nut +saapu/a. kirjoitti. kaadun. tarkoitan. -nut vie/dä. istui. -n. söi. -nut +tarkoitta/a. -n. pysähtynyt +päätty/ä. nukun. ammun. -n. soitti. -n. -nyt +pysähty/ä. -n. ampui. kutonut kutsu/a. -n. muisti. -n. kirjoittanut loista/a. viihdyn. -n. leipoi. -n. -nut seiso/a. -nut itsenäisty/ä. -n. -nyt +jääty/ä. rakasti. odotan. -n. pysähdyn. maistui. -nut juo/da. -n. -nut +kirjoitta/a. opetan. -n. ui. opettanut osta/a. matkusti. varoi. joi. -nut +luotta/a. kertonut +kuto/a. -nut puhu/a. toi. kaatui. tarkoitti. luotti. puhui. soittanut sula/a. myi. -nut +kerto/a. kaatunut katso/a. -n. -nyt tuo/da. soitan. nukkui. luottanut matkusta/a. aikoi. -nut kuulu/a. otan. polttanut rakasta/a. toivoi. soi. leiponut +liikku/a. rakastui. loisti. pysähtyi. -nut ui/da. -n. -n. osti. kuului. -nyt syö/dä. kääntyi. poltti. leivon. saavun. muutti. kirjoitan. -n. -nut varo/a. itsenäistyi. -nut pysty/ä. -nut tutustu/a. liikkunut maistu/a. -nyt pysy/ä. uskoi. poltan. -nut asu/a. asui. -n. -n. päättynyt rakastu/a. -nut säilö/ä. katsoi. -nut muista/a. käännyn. aikonut +ampu/a. -n. muuttanut +odotta/a. kerron. -nut istu/a. -nut ratsasta/a. otti. ratsasti. jäädyn. viihtyi. kudon. -n. tutustui. -n. säilöi. odotti. -n. harrasti. -n. kertoi. -n. -nut +viihty/ä. tapahtunut toivo/a. -nyt tupakoi/da. -nut sauno/a. -n. nukkunut . -n. aion. -n. -n. astui. jäätynyt +kaatu/a. -nut +muutta/a. saunoi. -n. saapunut sano/a. tarkoittanut 197 Verbityyppi 2 +aiko/a. ottanut +poltta/a. liikkui. saapui. sai. -nut +soitta/a. pystyi. omisti. suli. jäätyi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 VERBISANASTO Verbityyppi 1 jää/dä. sanoi. tupakoi. luotan. -n. päätyn. voi. -nut voi/da. -nut +opetta/a. kääntynyt +leipo/a. -n. pysyi. jäi. kysyi. -n. viihtynyt harrasta/a. -nut soi/da. tapahdun. -nyt +tapahtu/a. -nut usko/a. kutsui.

särki. lentänyt 198 +löytä/ä. vaihtanut elä/ä. antanut +autta/a. -nut +alka/a. ajattelen. lensi. kääntänyt +lentä/ä. huutanut +kieltä/ä. heittänyt +herättä/ä. yritän. kuoli. leikin. rientänyt +tietä/ä. lämmitti. -nut +luke/a. riennän. etsi. -n. jätti. toimi. ajatteli. puki. pidän. -nyt laske/a. silitän. alkanut +anta/a. löysi. yritti. ymmärsi. tuntenut +viheltä/ä. -nut paista/a. -nut +laitta/a. hiihtänyt +jättä/ä. laittanut laula/a. ajatellut +esitel/lä. tappoi. -n. keittänyt kestä/ä. suljen. lämmittänyt +näyttä/ä. ehdin. -nyt +kylpe/ä. ajoi. -nut pala/a. heitän. välittänyt +yrittä/ä. alkoi. lähden. lähettänyt +lämmittä/ä. katseli. -n. -nut naura/a. ymmärrän. herätän. kylpi. -nut toimi/a. tiedän. onki. keitän. kuuntelen. kuolen. esitellyt hymyil/lä. kielsi. kiellän. oppi. -n. -n. käyttänyt +lähettä/ä. juttelen. -nut +unohta/a. -n. kuuli. jätän. -n. maksoi. näytti. katselen. kylven. -nut maksa/a. -n. -lut kuol/la. -n. kieltänyt +kääntä/ä. sadan. lähetti. hiihti. -n. ehti. vihellän. -n. -nyt +käyttä/ä. nauroi. piirrän. jättänyt +keittä/ä. tunsi. hymyilen. laittoi. piti. tunnen. hiihdän. pitänyt +riittä/ä. käytän. -lyt +jutel/la. unohdan. ehtinyt etsi/ä. -nyt +leikki/ä. itki. särjen. lennän. viheltänyt +ymmärtä/ä. potki. unohtanut +voitta/a. -nut +sopi/a. esittelen. -n. sulkenut +särke/ä. oppinut potki/a. yrittänyt +huuta/a. -nut tutki/a. lähtenyt +puke/a. tapan. välitti. riitti. herätti. -n. vaihtoi. lähetän. huudan. auttoi. löydän. vaihdan. käytti. näytän. käski. käännän. leikkinyt +onki/a. silitti. -n. vihelsi. toisti. voittanut aja/a. ymmärtänyt itke/ä. piirtänyt +pyytä/ä. laski. silittänyt +välittä/ä. jutellut katsel/la. sovin. tiesi. tutki. -nut jatka/a. voitti. opin. -nut Verbityyppi 3a +ajatel/la. leikki. kesti. riitän. -nut jaksa/a. keskusteli. unohti. jutteli. lauloi. riensi. herättänyt +hiihtä/ä. kuunteli. piirsi. kuulen. -nyt +heittä/ä. -lut kuul/la. sopinut tanssi/a. kuunnellut . laitan. lähti. haistoi.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 toista/a. huusi. tiennyt +tunte/a. riittänyt +silittä/ä. -n. keitti. antoi. paistoi. auttanut haista/a. löytänyt +piirtä/ä. voitan. -n. käänsi. satanut +tappa/a. autan. luki. eli. esitteli. särkenyt +ehti/ä. hymyili. välitän. keskustelen. -n. -lut +kuunnel/la. tappanut +vaihta/a. tanssi. pukenut +sulke/a. paloi. -lut keskustel/la. onkinut +oppi/a. -nut +sata/a. pyytänyt +rientä/ä. annan. sopi. sulki. jaksoi. lukenut +lähte/ä. näyttänyt +pitä/ä. lämmitän. satoi. puen. pyysi. pyydän. -n. heitti. kylpenyt käske/ä. ongin. -n. alan. luen. -n. jatkoi.

-lut tul/la. tarjoilen. -nnut laina/ta. mittasi. rynnännyt +siepa/ta. ryntään. -lut tuul/la. -nnut +haka/ta. leikannut +levä/tä. kätellyt kävel/lä. merkitsen. hallitsi. ratkaisen. vertasi. vastasi. vispasi. luuli. suri. pahoitteli. katosi. -nnut lisä/tä. -nnyt luki/ta. näytteli. tulen. huomasi. korjasi. lainasi. luisteli. tavannut tila/ta. haluan. tiskasi. luistelen. hallitsen. karkasi. -nnut +pelä/tä. -syt ratkais/ta. pelännyt +rynnä/tä. leikkasi. pakkasi. -syt pääs/tä. siivoan. maannut +mita/ta. riidellyt +suositel/la. tuuli. pahoittelen. tarjoili. lukitsi. lepään. pakkaan. -nut +riidel/lä. -nnut vali/ta. lupasi. osasi. valitsi. luulen. korjaan. tapasi. tilaan. tykkään. valehdellut Verbityyppi 3b hais/ta. tilasi. hakkasi. osaan. lukitsen. liftaan. sieppasi. pahoitellut pan/na. maalaan. mittaan. häiritsen. kammannut halli/ta. -lut luul/la. halusi. -nnut +hanga/ta. kävelen. levännyt lifta/ta. pani. harkitsi. -nyt +näytel/lä. kätteli. häiritsi. tuli.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 +kätel/lä. menen. hakkaan. -sut pes/tä. pääsen. lepäsi. tuulen. -nnut häiri/tä. -nnut merki/tä. avasi. opiskelen. siivosi. luvannut maala/ta. -nnut Verbityyppi 4b Verbityyppi 4a ava/ta. työskenteli. sijaitsi. pelkään. haisen. vertaan. -lyt luistel/la. -nnut +tava/ta. -nnut herä/tä. -nnut tarvi/ta. kättelen. liftasi. valtasi. suositellut sur/ra. harkitsen. -lut +työskennel/lä. pelaan. kadonnut +kamma/ta. vastaan. siepannut siivo/ta. lainaan. meni. näytellyt opiskel/la. tarvitsen. karkaan. hypännyt +kado/ta. sieppaan. tarvitsi. -sut +kara/ta. suren. makaan. hankasi. palaan. -lut men/nä. riitelen. leikkaan. valtaan. pakannut pala/ta. -sut nous/ta. -nnut +paka/ta. lisään. palasi. -nnut +verra/ta. tykkäsi. näyttelen. -nnut +maa/ta. vispaan. hankaan. maalasi. hyppään. -rut tarjoil/la. vallannut vasta/ta. katoan. riiteli. suositteli. -nnyt sijai/ta. työskentelen. tapaan. -nnut +leika/ta. vihasi. -nnut harki/ta. -nnut 199 . sijaitsen. herään. valehteli. lupaan. ratkaisi. -nnyt +hypä/tä. hakannut halu/ta. verrannut viha/ta. ryntäsi. -nnyt +luva/ta. mitannut osa/ta. avaan. pelasi. pesi. lisäsi. heräsi. hyppäsi. tykännyt +valla/ta. opiskeli. suosittelen. -lut +pahoitel/la. kampaan. pääsi. -nnut +tykä/tä. valehtelen. makasi. karannut korja/ta. nousi. vihaan. haisi. merkitsi. -nnut tiska/ta. panen. käveli. pesen. pelkäsi. -nnut pela/ta. valitsen. työskennellyt +valehdel/la. -nnut vispa/ta. huomaan. kampasi. tiskaan. hangannut huoma/ta. nousen.

nähnyt +teh/dä. vaikeni. kävi. täytyi. olen. -lut juos/ta. täytynyt 200 . juoksi. vanheni. täytyy. pitää. teki. juoksen. -nyt +näh/dä. piti. vaiennut Epäsäännöllisiä: ol/la. vanhenen. näen. -nnut +täyty/ä. oli. tarvitsi. kyennyt +pae/ta. pakenen. pakeni.Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 Verbityyppi 4c +kye/tä. tarvitsee. pitänyt tarvi/ta. kykeni. vaikenen. paennut vanhe/ta. näki. teen. kykenen. -n. -nnut +vaie/ta. tehnyt +pitä/ä. -sut käy/dä.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 PARTIKKELISANASTO a) adverbit aikaisin aina ainakin aivan ajoissa alas anteeksi auki edes ehkä ei eilen eivät emme en enemmän eniten ensin entä enää et ette -han (-hän) heti hiljaa huomenna hyvin ihan ikävä kyllä jo “joo” joskus kai kauan kauas kaukana kiinni -kin koskaan kotoa (olla) kotoisin kotona kovemmin kuinka kuitenkaan kuitenkin kuulemma kyllä lainkaan liian lisää lukossa melkein (olla) menossa mihin miksi milloin minne missä mistä mistään miten myöhemmin myöhässä myös myöskään (mennä) naimisiin niin noin nykyisin nyt näin oikein onneksi (olla) pahoilla/nsa paljon pian pois 201 .

ja postpositiot alla ilman jälkeen .Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 rikki samoin siellä siihen siinä siis siitä siksi silloin sinne sisään sitten taas takaisin tarpeeksi tietenkin todella toissa/päivänä tuohon tuolla tuolta tuossa tuosta tähän tänne tänään tässä tästä täynnä täällä täältä ulkona ulos usein uudelleen vain vasta vastakkain vielä viimeksi vuonna vähän väärin yhdessä 202 yhteensä yhtään yksin yli/huomenna ylös älä ääneen ahkerasti hitaasti huonosti kauniisti nopeasti syvästi tavallisesti tyylikkäästi vakavasti valitettavasti varmasti varovasti b) konjunktiot että ja jos koska kuin kun -kä mutta sekä sillä tai vaan vai c) pre.

Heikki Kangasniemi SUOMEN KIELEN TIKAPUUT /Alkeistaso 1 kanssa lähellä mukaan mukana päällä saakka vieressä yli d) interjektiot ahaa ai haloo hei huomenta hyi moi no nähdään näkemiin päivää terve tervetuloa voi 203 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful