Model de structurare a programei opţionalului la nivelul ariei curriculare - pentru clasele I- IV

Denumirea opţionalului: Tipul opţionalului: Clasa: Durata: Număr de ore/săptămână: Profesor: Instituţia de învăţământ: • Argument • Obiective pe arie curriculară • Obiective cadru • Obiective de referinţă 1 2 3 ... • Lista de conţinuturi • Modalităţi de evaluare • Bibliografie

• Activităţi de învăţare

În ceea ce priveşte obiectivele şi conţinuturile, proiectarea curriculară variază în funcţie de tipul de opţional propus. Astfel: Opţionalul de aprofundare - pentru anumite obiective menţionate în programa de trunchi comun se pot proiecta conţinuturi noi care vor conduce la aprofundarea obiectivelor respective. Aşadar, în programa de opţional se vor trece obietivele existente în programa de trunchi comun şi se vor adăuga noi conţinuturi care contribuie la formarea obiectivelor respective. Opţionalul de extindere – pornind de la obiectivele generale ale disciplinei (precizate în programa de trunchi comun) se vor deriva noi obiective specifice care vor fi realizate prin operarea cu noi conţinuturi vizând teme, capitole etc. care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun. Aşadar, în programa de opţional se vor trece noi obiective specifice, în corelare cu cele deja existente în programa de trunchi comun, precum şi continuturi cu ajutorul cărora se pot construi aceste obiective. Opţionalul ca disciplină nouă - se vor izola teme, capitole, unităţi de informaţie cu care operează respectiva disciplină şi se stabilesc finalităţile studierii/parcurgerii acestor conţinuturi, în termeni de obiective pe care dorim să le formăm la elevi.

Opţionalul ca temă integratoare: se proiectează asemănător opţionalului ca disciplină nouă, cu diferenţa că unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din mai multe discipline/domenii, iar obiectivele vizate vor fi în genere obiective de integrare şi transfer. 1

structurându-se şi restructurându-se permanent. ele intrând în combinaţie atât între ele. 2 . Pentru un opţional de o oră pe săptămână se recomandă să se stabilească şi să se urmărească 6-8 competenţe specifice. rezultat care poate fi performant şi verificat. proiecte. probe de evaluare practice. De asemenea. respectiv un set de valori şi atitudini care se preconizează a fi formate pe durata parcurgerii opţionalului. sugestiile metodologice includ referiri la sistemele metodologice utilizate preponderent pentru construirea situaţiilor de învăţare şi pentru facilitarea activităţilor de învăţare. însă nu vor fi reluări ale acestora. cât şi cu cele însuşite anterior.Obiective specifice se pot referi inclusiv la atitudinile vizate la elevi şi se formulează după modelul celor din programele naţionale elaborate pentru disciplinele obligatorii (din trunchiul comun). sistemul informaţiilor vehiculate în cadrul opţionalului nu vor fi considerate scop în sine. se vor formula şi obiective generale. Sugestiile metodologice includ tipurile de activităţi de învăţare recomandate pentru formarea şi modelarea obiectivelor. se va elabora o listă conţinând valori şi atitudini. Rubrica intitulată Conţinuturi cuprinde unităţile şi subunităţile de conţinut care vor servi ca vehicule pentru formarea obiectivelor urmărite. De asemenea. din care se vor deriva obiectivele specifice pentru fiecare an de studiu. ci mijloace pentru formarea elevilor. evidenţiindu-se progresia achiziţiilor. La fel ca şi în cazul programelor obligatorii. Modalităţile de evaluare cuprind precizări referitoare la strategiile de evaluare şi la tipurile de probe de evaluare care se consideră adecvate şi care se vor utiliza în cadrul opţionalului (nu se vor include probele efective): probe de evaluare scrise. portofolii etc. precum şi la sistemul mijloacelor de învăţământ utilizate. Un obiectiv specific este corect formulat dacă el defineşte şi descrie un rezultat aşteptat al instruirii. referate. Dacă opţionalul este prevăzut pentru întreg liceul. probe de evaluare orale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful