You are on page 1of 2

Regulamin Forum

Pisz�c jak�kolwiek wiadomo�� na forum akceptujesz ten regulamin ze �wiadomo�ci�


sankcji wynikaj�ych z jego nieprzestrzegania.

Na wszystkich forach TrackMania Poland zabronione s�:

- spam (np. wielokrotne wysy�anie wiadomo�ci o tej samej tre�ci lub pisanie
kompletnie nie na temat),
- tre�ci obra�aj�ce innych uczestnik�w dyskusji lub wymierzone przeciwko
konkretnym osobom lub grupom spo�ecznym,
- u�ywanie zwrot�w lub wyraz�w powszechnie uwa�anych za wulgrane lub obra�liwe
(moderatorzy zastrzegaja sobie prawo do cenzury wyraz�w wulgarnych, a w skrajnych
przypadkach usuwania post�w)
- reklamy rzeczy lub us�ug, kt�re chcia�by� kupi�/sprzeda�/wymieni� w rzeczywistym
�wiecie,
- pro�by o pomoc w u�ywaniu nielegalnego (pirackiego) oprogramowania lub kluczy-CD
do takich gier/program�w,
- popieranie zachowa� niezgodnych z obowi�zuj�cym prawem (dozwolona jest natomiast
polemika z nim),
- podbijanie w�tku (dodawanie nieistotnych wiadomo�ci) w celu promocji w�asnej lub
zawarto�ci w�tku,
- pisanie niepotrzebnych, nic nie wnosz�cych post�w (wiadomo�ci) w celu podbicia
liczby w�asnych post�w,
- niekonstruktywna krytyka decyzji podejmowanych przez Administrator�w/Moderator�w

Dodatkowo nadmierne u�ywanie DU�YCH liter lub celowe zniekszta�canie polskich


wyraz�w (np. ju� => jush) nie jest tolerowane.
Ortografia: Moderatorzy b�d� w miar� potrzeb poprawia� ra��ce b��dy kolorem
czerwonym, co ma Ci� zmotywowa� do poprawnego pisania, wiecej w temacie Ortografia
i inne

Pisz�c jakikolwiek post na forum zobowi�zujesz si� do:


- przestrzegania zasad prawid�owej ortografii oraz interpunkcji (w przypadku
pewnych dysfunkcji, np. dysleksji nalezy u�ywa� program�w
sprawdzaj�cych/poprawiaj�cych b��dy
- przestrzegania wy�ej wymienionych zakaz�w,
dodatkowo, je�li zak�adasz nowy temat/w�tek powiniene� wcze�niej przeszukac forum
(uzywaj�c funkcji [url=http://tmpl.info/forum/search.php]Szukaj[/url]), �eby nie
powtarza� poruszanych ju� temat�w, tematy wcze�niej ju� poruszone b�d� zamykane z
pro�b� przeszukania forum (lub, jesli moderator ma dobry dzie� ;) z linkiem do
starego tematu :))
tytu� nowego temtu powinien wyjasnia� czego on dotyczy

Sankcje

- wykroczenia przeciw powy�szym zasadom mog� powodowa� otrzymanie ostrze�enia od


Admina lub Moderatora, w przypadku du�ej liczby ostrze�e� lub ra��cych wykrocze�,
u�ytkownik moze zosta� czasowo wykluczony z forum.
- wiadomo�ci/w�tki mog� by� przenoszone przez moderator�w na odpowiednie forum.
Wiadomo�ci/w�tki mog� tak�e by� ca�kowicie usuwane.
- wymierzane kary nie mog� by� publicznie dyskutowane na forach. Za�alenia lub
pytania o kary powinny by� omawiane bezpo�rednio z Moderatorem, kt�ry wymierzy�
kar�.

Zasady poprawnego pisania oraz wyra�ania opinii na forum

- wiadomo��, kt�r� chcesz przekaza�, powinna by� przede wszytskim zrozumia�a dla
czytelnika, dlatego powiniene� pisa� poprawn� polszczyzn� (unika� dialekt�w),
stosowa� interpunkcj� oraz najlepiej przeczyta� swoja wiadomosc jeszcze raz, zanim
klikniesz przycisk 'Wy�lij';
- je�eli masz jak�� pro�b� nie powiniene� si� narzuca� ani niczego wymaga�, to
jest wy��cznie dobra wola i ch�� ludzi, kt�rzy Ci pomagaj�, a nie ich obowi�zek,
na przyk�ad:
[quote="z�y przyk�ad"]Temat: Pomuzcie PLISSSSSSSSSSSSSSSSS
ej no pomuzcie mi szybko trackmani mi nie dziala dzialala jeszcze wczoraj a
dzisiaj dupa o co chodzi pomuzcie szybko
PLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
edit: no pomorzecie czy nie?????????????????????????????????????[/quote]
jak widzisz autor takiego posta nie powinien sie spodziewa� odpowiedzi, poniewa�
pope�nia kilka podstawowoych b��d�w:
- temat powinien zawiera� nazwe problemu
- post powinien obszernie opisywa� problem
- no i oczywi�cie powinien by� poprawnie j�zykowo napisany
[quote="dobrzy przyk�ad"]Temat: Problem z gr� przez internet
Witam, mia�em dzisiaj pewien dziwny problem z gr�. Ot� kiedy w��czy�em TrackMani�
i chcia�em pogra� po sieci dosta�em dziwny komunikat: "wrong proxy configuration"
i nie mi uda�o sie po��czy� z serwerem.
Czy kto� moze wie czym to mo�e by� spowodowane? Jeszcze wczoraj gra�em i wszytsko
by�o ok, natomisat dzisiaj taki problem.
By�bym wdzi�czny za szybk� odpowied�, pzdr[/quote]
jak widzisz poprawnie sformu�owany post zach�ca do odpowiedzi na niego, niczego
si� nie domaga

Niestosowanie si� do powy�szych zasad nie b�dzie powodowa�o �adnych sankcji,


natomiast nie stosujac si� do nich nie powinie� oczekiwac odpowiedzi na swoje
posty, chyba, �e komu� si� zechce ;)

08.07.2006
mor_olo & Yard

Administracja sewrwisu zastrzega sobie prawo do p�niejszych poprawek.