Regulamin Forum Pisz�c jak�kolwiek wiadomo�� na forum akceptujesz ten regulamin ze �wiadomo�ci� sankcji wynikaj�ych z jego nieprzestrzegania.

Na wszystkich forach TrackMania Poland zabronione s�: - spam (np. wielokrotne wysy�anie wiadomo�ci o tej samej tre�ci lub pisanie kompletnie nie na temat), - tre�ci obra�aj�ce innych uczestnik�w dyskusji lub wymierzone przeciwko konkretnym osobom lub grupom spo�ecznym, - u�ywanie zwrot�w lub wyraz�w powszechnie uwa�anych za wulgrane lub obra�liwe (moderatorzy zastrzegaja sobie prawo do cenzury wyraz�w wulgarnych, a w skrajnych przypadkach usuwania post�w) - reklamy rzeczy lub us�ug, kt�re chcia�by� kupi�/sprzeda�/wymieni� w rzeczywistym �wiecie, - pro�by o pomoc w u�ywaniu nielegalnego (pirackiego) oprogramowania lub kluczy-CD do takich gier/program�w, - popieranie zachowa� niezgodnych z obowi�zuj�cym prawem (dozwolona jest natomiast polemika z nim), - podbijanie w�tku (dodawanie nieistotnych wiadomo�ci) w celu promocji w�asnej lub zawarto�ci w�tku, - pisanie niepotrzebnych, nic nie wnosz�cych post�w (wiadomo�ci) w celu podbicia liczby w�asnych post�w, - niekonstruktywna krytyka decyzji podejmowanych przez Administrator�w/Moderator�w Dodatkowo nadmierne u�ywanie DU�YCH liter lub celowe zniekszta�canie polskich wyraz�w (np. ju� => jush) nie jest tolerowane. Ortografia: Moderatorzy b�d� w miar� potrzeb poprawia� ra��ce b��dy kolorem czerwonym, co ma Ci� zmotywowa� do poprawnego pisania, wiecej w temacie Ortografia i inne Pisz�c jakikolwiek post na forum zobowi�zujesz si� do: - przestrzegania zasad prawid�owej ortografii oraz interpunkcji (w przypadku pewnych dysfunkcji, np. dysleksji nalezy u�ywa� program�w sprawdzaj�cych/poprawiaj�cych b��dy - przestrzegania wy�ej wymienionych zakaz�w, dodatkowo, je�li zak�adasz nowy temat/w�tek powiniene� wcze�niej przeszukac forum (uzywaj�c funkcji [url=http://tmpl.info/forum/search.php]Szukaj[/url]), �eby nie powtarza� poruszanych ju� temat�w, tematy wcze�niej ju� poruszone b�d� zamykane z pro�b� przeszukania forum (lub, jesli moderator ma dobry dzie� ;) z linkiem do starego tematu :)) tytu� nowego temtu powinien wyjasnia� czego on dotyczy Sankcje - wykroczenia przeciw powy�szym zasadom mog� powodowa� otrzymanie ostrze�enia od Admina lub Moderatora, w przypadku du�ej liczby ostrze�e� lub ra��cych wykrocze�, u�ytkownik moze zosta� czasowo wykluczony z forum. - wiadomo�ci/w�tki mog� by� przenoszone przez moderator�w na odpowiednie forum. Wiadomo�ci/w�tki mog� tak�e by� ca�kowicie usuwane. - wymierzane kary nie mog� by� publicznie dyskutowane na forach. Za�alenia lub pytania o kary powinny by� omawiane bezpo�rednio z Moderatorem, kt�ry wymierzy� kar�. Zasady poprawnego pisania oraz wyra�ania opinii na forum - wiadomo��, kt�r� chcesz przekaza�, powinna by� przede wszytskim zrozumia�a dla

czytelnika, dlatego powiniene� pisa� poprawn� polszczyzn� (unika� dialekt�w), stosowa� interpunkcj� oraz najlepiej przeczyta� swoja wiadomosc jeszcze raz, zanim klikniesz przycisk 'Wy�lij'; - je�eli masz jak�� pro�b� nie powiniene� si� narzuca� ani niczego wymaga�, to jest wy��cznie dobra wola i ch�� ludzi, kt�rzy Ci pomagaj�, a nie ich obowi�zek, na przyk�ad: [quote="z�y przyk�ad"]Temat: Pomuzcie PLISSSSSSSSSSSSSSSSS ej no pomuzcie mi szybko trackmani mi nie dziala dzialala jeszcze wczoraj a dzisiaj dupa o co chodzi pomuzcie szybko PLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS edit: no pomorzecie czy nie?????????????????????????????????????[/quote] jak widzisz autor takiego posta nie powinien sie spodziewa� odpowiedzi, poniewa� pope�nia kilka podstawowoych b��d�w: - temat powinien zawiera� nazwe problemu - post powinien obszernie opisywa� problem - no i oczywi�cie powinien by� poprawnie j�zykowo napisany [quote="dobrzy przyk�ad"]Temat: Problem z gr� przez internet Witam, mia�em dzisiaj pewien dziwny problem z gr�. Ot� kiedy w��czy�em TrackMani� i chcia�em pogra� po sieci dosta�em dziwny komunikat: "wrong proxy configuration" i nie mi uda�o sie po��czy� z serwerem. Czy kto� moze wie czym to mo�e by� spowodowane? Jeszcze wczoraj gra�em i wszytsko by�o ok, natomisat dzisiaj taki problem. By�bym wdzi�czny za szybk� odpowied�, pzdr[/quote] jak widzisz poprawnie sformu�owany post zach�ca do odpowiedzi na niego, niczego si� nie domaga Niestosowanie si� do powy�szych zasad nie b�dzie powodowa�o �adnych sankcji, natomiast nie stosujac si� do nich nie powinie� oczekiwac odpowiedzi na swoje posty, chyba, �e komu� si� zechce ;) 08.07.2006 mor_olo & Yard Administracja sewrwisu zastrzega sobie prawo do p�niejszych poprawek.