REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

(la (la (la (la data data data data 23-Mar-2010 actul a fost reglementat de Procedura din 2010 ) 10-Sep-2007 actul a fost reglementat de Procedura din 2007 ) 19-Apr-2002 actul a fost reglementat de Procedura din 2002 ) 28-Aug-1994 actul a fost aprobat de Hotarirea 272/1994 )

Forma sintetică la data 23-Nov-2010. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Art. 1

Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, obiectivele, continutul si organizarea, precum si modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea in constructii. Dispozitiile regulamentului sint obligatorii pentru toti factorii implicati in emiterea certificatului de urbanism, a autorizatiei de construire, in amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor. Factorii implicati stabiliti prin lege sint: investitori, cercetatori, proiectanti, specialisti verificatori de proiecte atestati si experti tehnici atestati, fabricanti si furnizori de produse pentru constructii, executanti si responsabili tehnici cu executia atestati, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autoritati publice, asociatii profesionale de profil etc.

Art. 2

Controlul de stat al calitatii in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul in toate componentele acestuia, in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot aparea la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societatii, in parte sau in ansamblul ei.

Art. 3

Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor, inclusiv instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. Acest control se exercita diferentiat, potrivit legii, in toate etapele ciclului de existenta a constructiilor. Controlul se exercita atit la lucrarile noi, cit si la lucrarile de interventii in timp - modernizari, reabilitari, reparatii capitale, consolidari, precum si la alte categorii de lucrari de natura acestora. Exigentele privind calitatea instalatiilor si echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizeaza, potrivit legii, prin reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Art. 4 Art. 5

Controlul de stat este independent de factorii implicati in activitatile mentionate la art. 1.

CAPITOLUL 2: Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii

Controlul de stat al calitatii in constructii urmareste, in principal, urmatoarele obiective: a)indeplinirea, de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, comisiile tehnice sau agentii economici, a obligatiilor prevazute de lege referitoare la: - eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire-desfiintare si a avizelor necesare; - elaborarea reglementarilor tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor pentru constructii; - modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi de constructii; - atestarea specialistilor; - acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii;

- certificarea sistemelor de conducere si de asigurare a calitatii; - alte activitati similare prevazute de dispozitiile legale; b)respectarea, de catre toti factorii care contribuie sau sint implicati in conceperea, realizarea, utilizarea si postutilizarea constructiilor, a prevederilor legale privind: - reglementarile tehnice in constructii; - certificarea calitatii produselor folosite la realizarea constructiilor; - agrementele tehnice pentru produse si procedee noi; - verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si a constructiilor; - domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si disciplinei in urbanism; - aplicarea sistemului propriu de calitate, management si asigurare a calitatii; - modul de efectuare a verificarilor executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prin diriginti de specialitate, executanti si proiectanti si prin incheierea cronologica a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementarilor tehnice in vigoare; - solutionarea de catre proiectant a neconformitatilor, eventualelor deficiente de proiectare si defectelor de executie; - organizarea, functionarea si modul de indeplinire a controalelor interioare (autocontrol, control ierarhic), precum si a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale productiei; - functionarea in conditiile legii a laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii; - asigurarea activitatii metrologice in constructii; - receptia constructiilor la terminarea acestora, precum si la expirarea perioadei de garantie; - urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor si interventiile in timp asupra acestora; - postutilizarea constructiilor; c)respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege; d)respectarea reglementarilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la constructii, cauzate de fenomene sau calamitati naturale (cutremure de pamint, inundatii, alunecari de teren, uragane etc.) sau provocate prin actiuni ale omului (incendii, explozii, bombardamente, socuri, deficiente de conceptie si/sau de executie etc.), cu repercursiuni defavorabile asupra starii si sigurantei constructiilor; e)imbunatatirea sistemului calitatii in constructii si a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

CAPITOLUL 3: Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii
Art. 6

Controlul de stat al calitatii in constructii si lucrarilor publice se exercita de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si de celelalte organisme similare cu atributii specifice stabilite prin dispozitiile legale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului este constituita dintr-o inspectie centrala si inspectii teritoriale. Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu functii de control, pe baza unor proceduri de desfasurare a acesteia, de catre comisii aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Art. 7

se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructii. pe baza reglementarilor specifice: a)organizeaza. in acceptia acestui regulament. pe baza de instructiuni aprobate de Inspectia de stat in constructii. dispuse de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sau a Inspectiei de stat in constructii. b)inspectii in faze determinate ale executiei lucrarilor de constructii care sint stabilite de proiectantul lucararii cu acceptul inspectiilor teritoriale. urbanism si amenajarea teritoriului. lucrari publice. Prin faza determinata. ateliere de productie. lucrari publice. executie si explotare a constructiilor in diverse etape ale acestui proces. Art. mixturi asfaltice. urbanism si amenajarea teritoriului are urmatoarele obligatii si raspunderi principale.de catre proiectant. pe baza unor programe trimestriale intocmite de inspectiile teritoriale si aprobate de conducerea Inspectiei de stat in constructii. stabileste metodologiile. Stabilirea fazelor determinate.Controlul de stat al calitatii in constructii se organizeaza si se exercita prin inspectii. lucrari publice. e)inspectii ale autoritatilor administratiilor publice centrale si locale implicate in elaborarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. procedurile si obiectivele actiunilor de inspectie si controleaza activitatea inspectiilor teritoriale. 10 In exercitarea controlului de stat in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului in urmatoarele moduri: a)inspectii curente la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. urbanism si amenajarea teritoiului sau a inspectiilor teritoriale. Controalele in fazele determinate nu inlocuiesc si nu exclud raspunderile factorilor implicati in proiectarea si executia constructiilor. b)exercita controlul in domeniul constructiilor la autoritatile administratiei publice centrale si locale. precum si din initiativa proprie a conducerilor inspectiilor teritoriale. modul de realizare si dispunerea continuarii lucrarilor . 9 Inspectiile efectuate in cadrul controlului de stat al calitatii in constructii se consemneaza si se finalizeaza prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. executant si investitor . lucrari publice. la laboratoarele de incercari in constructii. urbanism si amenajarea teritoriului. potrivit legii. d)inspectii tematice. exploatare a constructiilor. executie. dupa caz. precum si alti furnizori de produse sau elemente de constructii executate in cadrul productiei secundar-industriale. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului. in mod diferentiat. 8 Inspectiile prevazute la lit. a)-d) din articolul precedent se vor exercita si la statiile de betoane. CAPITOLUL 4: Obligatii si raspunderi Art. avind ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea constructiilor sau modul de functionare si de aplicare a componentelor sistemului calitatii in constructii. autorizarea acestora de catre personalul inspectiei de stat in constructii. Art. c)inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia conducerii Inspectiei de stat in constructii. la factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. coordoneaza si inspecteaza modul de exercitare a controlului statului in constructii potrivit programelor aprobate si in conformitate cu prevederile cap. o data ajunsa. inspectia centrala din cadrul Inspectiei de stat in constructii.sau. precum si indeplinirea eventualelor masuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. poligoane de prefabricate. c)organizeaza in teritoriu sistemul de control. proiectantului si executantului. lucrari publice. 1 si 2 din prezentul regulament. . nu mai poate continua fara acceptul scris al beneficiarului.

n)deleaga. f)inspecteaza. intocmirea. instructiuni. elemente prefabricate etc. modul de respectare de catre beneficiari. Padurilor si Protectiei Mediului. h)inspecteaza la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie. pe parcursul executiei obiectivelor de investitii in fazele determinate. potrivit dispozitiilor legale in vigoare. cu Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. prin norme si proiecte. din proiecte si din caietele de sarcin si reglementarile tehnice. Ministerul Finantelor. Ministerul de Interne. precum si modul in care sint respectate in documentatiile de executie. b)inspecteaza la autoritatile publice locale. pentru punerea in siguranta a fondului construit existent. f)colaboreaza cu directiile de resort din Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. h)realizeaza programul de informatizare a activitatii proprii si furnizeaza date de sinteza din domeniul. e)elaboreaza periodic informari. pentru elaborarea de reglementari cu scop de protejare a populatiei. modul in care acestia respecta prevederile legale referitoare la autorizarea executarii lucrarilor si calitatea constructiilor.d)efectueaza inspectii in etapele de proiectare. care sint prezentate ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. g)elaboreaza si actualizeaza norme interne. cu propuneri de imbunatatire. rapoarte si sinteze in domeniu. executie si exploatare a constructiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calitatii in constructii. la constructiile pentru care a fost stabilita. l)emite. i)autorizeaza personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate. g)inspecteaza in perioada de utilizare.) in bazele proprii ale agentilor economici cu activitate in constructii. Institutul Roman de Standardizare. j)participa la elaborarea criteriilor si procedurilor de autorizare si acreditare a laboratoarelor de incercari in constructii. 11 In exercitarea controlului de stat in constructii la agentii economici din teritoriul arondat. de catre factorii implicati. d)inspecteaza activitatea specialistilor tehnici atestati in conformitate cu prevederile legii si ale reglementarilor in vigoare. precum si dirigintii de specialitate ai investitorilor si proprietarilor. o)asigura conditiile tehnice si economico-financiare pentru desfasurarea activitatii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. daca sint indeplinite. conditiile tehnice din proiecte si reglementarile tehnice si autorizeaza continuarea lor numai daca sint indeplinite aceste conditii. Ministerul Sanatatii. urbanism si amenajarea teritoriului au urmatoarele obligatii si raspunderi principale: a)inspecteaza modul de aplicare si functionare a sistemului calitatii si a componentelor sale. in caiete de sarci si in contracte prevederile din lege si reglementarile tehnice. efectuarea unor activitati proprii inspectiilor teritoriale. asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control. dupa caz. la cererea proprietarilor. inspectiile teritoriale in constructii. dupa caz. m)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege. Biroul National pentru Metrologie. k)autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii si personalul acestora. Ministerul Apelor. lucrari publice. c)inspecteaza existenta si complexitatea documentatiilor de executie pentru lucrarile ce se realizeaza. proceduri si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii. proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate in acest scop. e)inspecteaza pe santiere daca se respecta in executie prevederile din autorizatiile de construire. pastrarea si completarea cartii . precum si modul in care se asigura si se atesta calitatea lucrarilor si a productiei industriale secundare in constructii (betoane. Art. urmarirea speciala a comportarii in exploatare. investitori si beneficiari. Departamentul pentru Administratia Publica Locala si alte organe ale administratiei publice. acorduri de modificare a constructiilor existente.

potrivit dispozitiilor legale in vigoare. ministrului de interne. are obligatia de a pastra confidentialitatea datelor tehnice. d) din prezentul regulament. 14 In afara obligatiilor prevazute de lege. potrivit dispozitiilor legale. m)efectueaza periodic si ori de cite ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte privind disciplina si calitatea in constructii. d)sa aplice toate masurile prevazute de lege si sa anunte. lucrari publice. executie. din valoarea cheltuielilor de capital sau reparatii capitale. Art. dupa caz. de corectitudinea si exactitatea datelor. lucrari publice. CAPITOLUL 5: Dispozitii finale Art. elementelor si lucrarilor de constructii. de care au luat cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale. factorii si agentii economici implicati in procesul de proiectare. lucrari publice. in contul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. solutiilor tehnice. 16 Controlul de stat in constructii nu exclude si nu suplineste controlul interior sau alte forme de control si nu absolva factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitii legale cu privire la realizarea conditiilor referitoare la calitatea constructiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrarile executate. 5 lit. 12 Personalul Inspectiei de stat in constructii. amplasare. la cererea proprietarilor. directorului Serviciului Roman de Informatii. metodelor tehnologice etc. ca uramre a unor defecte de calitate.tehnice a constructiei si. urbanism si amenajarea teritoriului raspund. in conformitate cu competentele stabilite de Inspectia de stat in constructii. Art. g)sa achite la termenelel legale. i)inspecteaza respectarea prevederilor legale privind functionarea laboratoarelor de incercari din constructii. utilizare si postutilizare a constructiilor au urmatoarele obligatii si raspunderi: a)sa puna la dispozitie organelor de control toate documentele si informatiile necesare efectuarii controlului. h)alte obligatii prevazute de lege. b)sa perimita accesul la locul si punctele necesare pentru efectuarea controlului. acorduri de modificare a constructiilor existente. cuantumul sumei prevazute de lege. Art. Art. informatiilor. 13 Inspectorii Inspectiei de stat in constructii. k)constata abaterile de la prevederile legale si aplica sanctiunile prevazute de lege. e)sa sesizeze inspectiilor teritoriale cazurile de respingere a receptiilor lucrarilor de constructii de utilitate publica. masurilor si sanctiunilor stipulate de ei in documentele intocmite. c)sa aduca la indeplinire dispozitiile si masurile stabilite de organele de control. 15 Pentru constructiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apararii nationale. inspectiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. abilitate in acest scop. . care efectueaza inspectii la agentii economici sau care consulta si utilizeaza documente sau informatii de la acestia. urbanism si amenajarea teritoriului. controlul calitatii se realizeaza de catre organele proprii ale autoritatilor mentionate. f)sa anunte inspectia teritoriala cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor. modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a starii constructiilor. a performantelor. dupa caz. l)emite. in termen de 24 de ore. j)inspecteaza la agentii economici cu activitate in constructii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor. urbanism si amenajarea teritoiului.

Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare. sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator. inspectorii se legitimeaza cu legitimatiile de serviciu. Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupa sine raspunderi si sanctiuni. 19 In activitatile de inspectie. se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate. . potrivit legii. care pot afecta siguranta constructiilor.Art. a proiectului. Forma sintetică la data 23-Nov-2010. Art. a avizelor. se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie. 18 Art. In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii. 17 In cazul nerespectarii autorizatiei de construire. lucrari publice. urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale.

PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a diriginţilor de şantier Forma sintetică la data 23-Nov-2010. în mod independent sau ca angajat al unui operator economic de consultanţă specializat. în vederea prestării în România a activităţii de dirigenţie de şantier.calitate certificată de autorităţile competente recunoscute în acele state şi recunoscută în România. 2 Procedura stabileşte cerinţele privind studiile şi experienţa profesională a persoanelor care solicită autorizarea.. 272/1994. 10 lit. documentele necesare. denumită în continuare procedură. potrivit legii. Art. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. Art.C. cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. 1 Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .I. responsabilităţile şi competenţele conferite de autorizare. 4 Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoanele autorizate la organismul de autorizare şi nu le exonerează pe acestea de obligaţiile ce le revin. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. în conformitate cu prevederile art. persoane fizice. 3 Autorizarea are drept scop evaluarea experienţei profesionale şi a competenţelor persoanelor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţii de diriginte de şantier. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. Art. (la data 23-Mar-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 154/2010 ) CAPITOLUL I: Scop Art. domeniile de autorizare. (2)Excepţie de la prevederile alin. precum şi măsurile de sancţionare a nerespectării acestora. 5 (1)Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiştilor. CAPITOLUL III: Cadrul legal . pe tot parcursul lucrărilor de construcţii. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.S. CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare Art. (1) fac cetăţenii români şi cetăţenii altor state membre care au dobândit calitatea de diriginte de şantier în alte state membre .

procedura prin care. 6 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: . 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. cu modificările ulterioare. 84/1995. pe tot parcursul lucrărilor. 7 În contextul prezentei proceduri. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii .Art. cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii. . . . . aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.. termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: . cu modificările şi completările ulterioare. republicată. .Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.Legea nr.Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.diriginte de şantier .C.I. .Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. . . 10/1995 privind calitatea în construcţii. potrivit legii. cu modificările ulterioare. intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor. cu modificările ulterioare. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.S. CAPITOLUL IV: Termeni utilizaţi Art.persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori economici de consultanţă specializaţi. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2001. 1. cu modificările ulterioare. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. cu modificările ulterioare.Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.Legea învăţământului nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. 273/1994. 272/1994. .Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completărilor ulterioare.autorizare .Ordonanţa Guvernului nr. . .021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.

. în domeniul autorizat.autorizaţie .Inspectoratul de Stat în Construcţii . Construcţii civile. dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionată în acelaşi tabel.C. industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate.stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. (2).documentul oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii .I. prin comisia de autorizare. industriale şi agricole . (2)Domeniile în care se autorizează diriginţii de şantier. precum şi cerinţele obligatorii privind specializarea şi experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor sunt cuprinse în tabelul următor: Studii Cod domeniu Domeniul/subdomeniul de autorizare Domeniul de studii universitare de licenţă 3 Inginerie civilă Experienţa profesională în domeniul execuţiei construcţiilor 5 10 ani Specializarea 1 1.C. drumuri şi poduri Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 3 ani 2. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea corespunzătoare exercitării activităţii de diriginte de şantier în domeniul autorizat.stat membru . 2 Consolidări construcţii 4 Construcţii civile. industriale şi agricole: Construcţii civile. industriale şi agricole . .categoria de importanţă D Inginerie civilă Construcţii civile..1.S. atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier. CAPITOLUL V: Cerinţe şi domenii de autorizare Art.categoria de importanţă C Inginerie civilă Construcţii civile.S. Construcţii civile. drumuri şi poduri 5 ani . industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2. 8 (1)Poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. 2. industriale şi agricole Inginerie civilă Căi ferate.I.2.

Amenajări şi construcţii hidrotehnice 2. 3.3.categoria de importanţă A Inginerie civilă Construcţii civile. drumuri şi poduri Construcţii civile. drumuri şi poduri 8 ani 3.1.de interes judeţean Căi ferate. Lucrări hidrotehnice Lucrări hidrotehnice . piste de Inginerie civilă aviaţie.categoria Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani .categoria de importanţă B Construcţii civile. piste de aviaţie. Căi ferate. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Infrastructura transporturilor metropolitane 8 ani 5. industriale şi agricole .de interes local Căi ferate. metrou. Lucrări hidrotehnice . Construcţii civile. drumuri şi poduri Construcţii civile.de interes naţional Drumuri.3. poduri. transport pe cablu: Drumuri. tunete. poduri. Drumuri. industriale şi agricole . transport pe cablu . Drumuri. 5. 3. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 5 ani 3.4. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. Căi ferate. industriale şi agricole 10 ani 5 ani 2. tramvai Inginerie civilă Căi ferate.2. tunele. transport pe cablu . piste de Inginerie civilă aviaţie. poduri. industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie civilă Construcţii civile. poduri.1. drumuri şi poduri 3 ani 5. drumuri şi poduri Construcţii civile. transport pe cablu . tunele. piste de Inginerie civilă aviaţie.2. industriale şi agricole Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 5 ani 4. tunele.categoria de importanţă D Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile.

industriale şi agricole Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie sanitară şi protecţia mediului 7. Instalaţii sanitare. B. Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Instalaţii pentru construcţii 5 ani Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile. C şi D) Instalaţii electrice Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Instalaţii pentru construcţii . termoventilaţii Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului .4. drumuri şi poduri 5 ani 5.categoria de importanţă A Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice 10 ani 6.pompieri Inginerie electrică Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani 5 ani 8. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. Lucrări de îmbunătăţiri funciare Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile.3. industriale şi agricole Ingineria construcţiilor Căi ferate. drumuri şi poduri Inginerie sanitară şi protecţia mediului 5 ani 8.2. 8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A.de importanţă C Construcţii civile. drumuri şi poduri 5. Lucrări hidrotehnice .categoria de importanţă B Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii civile.1. Lucrări hidrotehnice . industriale şi agricole Inginerie civilă Construcţii căi ferate.

3.4. 2.1.2. (4)Categoriile de importanţă ale construcţiilor sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. 9. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. Reţele termice şi sanitare Ingineria instalaţiilor Inginerie energetică 9.4. . 5. 3 la Hotărârea Guvernului nr.5 poate solicita autorizarea în calitate de diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer în una dintre specializările menţionate în tabelul de la alin. cu modificările ulterioare. 9 (1)La subdomeniile de autorizare 8. 9. dacă are o experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor de cel puţin 10 ani. Reţele Reţele electrice Ingineria instalaţiilor Inginerie electrică 9.2. 9. 8. 5. şi sunt menţionate obligatoriu în documentaţia de execuţie.2. 9. (2). cuprins în anexa nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.3.3.2. 6. 3.1.1 "Reţele electrice" pot solicita autorizarea acele persoane care. 8. Reţele de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Specializări în inginerie electrică Instalaţii pentru construcţii 5 ani Termoenergetică Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 5 ani 9. 8. Art.1. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze (3)La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2. 3. 4. Instalaţii gaze naturale Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. 8.3.Amenajări şi construcţii hidrotehnice 8. Reţele de gaze naturale Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine. trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat.3.1 "Instalaţii electrice" şi 9. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 9. 7.2. 9.1. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei.1. 9. petrol şi gaze Inginerie de petrol şi gaze 95 Reţele pentru transportul produselor petroliere Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii 5 ani Mine.2.

. tunele. tunele. 11 se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare. (4)Candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind nivelul de studii şi experienţă profesională şi care deţin un titlu de doctor în domeniul fundamental "ştiinţe inginereşti" pot obţine autorizarea pentru domeniul de autorizare compatibil cu specializarea în care au elaborat teza de doctorat fără a mai susţine examen. Art.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoanele care. (2). trebuie să fie titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale. Art. piste de aviaţie. transport pe cablu".de interes local".1 "Drumuri.3 "Drumuri.3 "Instalaţii gaze naturale" şi 9.2 "Drumuri. iar obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. tunele. poduri. piste de aviaţie. transport pe cablu . cu condiţia respectării condiţiilor privind studiile şi experienţa profesională prevăzute la fiecare domeniu/subdomeniu solicitat.de interes judeţean" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniul 3.3 "Drumuri. poduri.de interes naţional" dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru subdomeniile 3. pe lângă îndeplinirea condiţiilor menţionate la art. transport pe cablu .2 "Drumuri. aprobat prin ordin al inspectorului general de stat. pe baza dosarului depus la secretariatul comisiei teritoriale de autorizare. poduri. obţinerea autorizaţiei pentru o categorie de importanţă a construcţiilor superioară dă dreptul dirigintelui de şantier să desfăşoare activităţi inclusiv pentru categoriile de importanţă inferioare. 10 (1)Un specialist poate fi autorizat. emisă de autoritatea de reglementare competentă în domeniul energiei. 11 Autorizarea se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . industriale şi agricole" şi 5 "Lucrări hidrotehnice". obţinerea autorizaţiei pentru subdomeniul 3. . poduri. poduri. (2)În domeniile de autorizare: 2 "Construcţii civile. 8. 13 (1)Autorizarea constă în declararea candidatului ca fiind admis în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare. tunele. Art. 12 Comisiile de autorizare prevăzute la art. tunele. CAPITOLUL VI: Procedura autorizării Art. piste de aviaţie.C. piste de aviaţie.de interes judeţean" şi 3. transport pe cablu . piste de aviaţie.S. transport pe cablu . tunele. poduri.I. (3)În domeniul 3 "Drumuri. prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii.(2)La subdomeniile de autorizare 8. în unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile prevăzute la art. piste de aviaţie. transport pe cablu . 8 alin. la cererea sa.de interes local".

în vederea desfăşurării temporare a activităţii de dirigenţie de şantier. registru gestionat de Inspectoratul de Stat în Construcţii .S. (4)În cazul în care. (2)Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr.C.C. CAPITOLUL VII: Recunoaşterea calităţii de diriginte de şantier obţinută în alt stat membru Art. după caz: a)cererea de înscriere în registru.C. solicitantul prevăzut la alin.S. În vederea înscrierii. (3)Persoanele menţionate la art.I. pe teritoriul României. în condiţiile legii. d)declaraţie pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activităţii de dirigenţie de şantier în alte state membre. (2) lit. dirigintele de şantier este exceptat de la înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier.S. aparat central şi publicat pe site-ul www. traduse în limba română.S. Art. (3).iscweb. (3) se află la prima aplicaţie în România. redactată în limba română. (2) care exercită activitatea de dirigenţie de şantier cu titlu permanent în unul dintre statele membre pot presta în România şi în mod temporar. . recunoaşte documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier obţinut în statul de origine sau de provenienţă şi îl înscrie în Registrul diriginţilor de şantier. dirigintele de şantier solicitant va depune la Inspectoratul de Stat în Construcţii .C. 5 alin.I. după caz.ro. acesta va înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii .C.I. c)copia cărţii de identitate sau dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre. Inspectoratul de Stat în Construcţii . b)copia documentului ce atestă dobândirea calităţii de diriginte de şantier în statul de origine. 2. În această situaţie. redactate în limba română sau în traducere în limba română.(2)Persoanele autorizate sunt înscrise în "Registrul diriginţilor de şantier". în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de şantier. (2)În temeiul cererii formulate de solicitanţii menţionaţi la alin.S. (1). şi documentele menţionate la alin. următoarele documente.I. 14 (1)Autorizaţia emisă are valabilitate nelimitată. privind serviciile pe care le va presta. b)-d). având obligaţia de a înainta Inspectoratului de Stat în Construcţii . (2) stabilite pe teritoriul României vor solicita înscrierea în Registrul diriginţilor de şantier în vederea desfăşurării activităţii de dirigenţie de şantier. o declaraţie. 5 alin. pe lângă declaraţia menţionată la alin. 15 (1)Persoanele menţionate la art.I.

solicitantul menţionat la alin. c)declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art. (2) lit. (7)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. 8. b)copia actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi copia documentelor de şedere în România. Inspectoratul de Stat în Construcţii . g)două fotografii în format 3x4 cm. dacă solicitantul intenţionează să exercite în mod temporar activitatea de dirigenţie de şantier pe teritoriul României.(5)În cazul în care intervine o modificare în ceea ce priveşte documentele depuse în conformitate cu alin. b)curriculum vitae. f)copia legitimaţiei de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale valabilă. la domeniile la care se solicită. (3) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual. (1) şi (3) va notifica Inspectoratul de Stat în Construcţii . emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente. cetăţean al altui stat membru. se compune în mod obligatoriu din următoarele documente. după caz: a)documentele prevăzute la alin. cu privire la această modificare. contactează autorităţile competente din statele membre. (3)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant. (2) sau (3). 16 (1)Participarea candidaţilor la examenul de autorizare se face pe baza dosarului de autorizare. 1. se compune în mod obligatoriu din următoarele documente: a)cerere din partea candidatului. h)dovada achitării taxei de autorizare.C. d)copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia. (2) şi (4). întocmit conform alin. e)copia actului de identitate.I.021/2004. conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. .C.S. cetăţean român. f)-h). CAPITOLUL VIII: Documentele solicitate în vederea autorizării Art. 1. (6)Declaraţia prevăzută la alin.S. după caz. redactate în limba română sau în traducere în limba română. (2)Dosarul de autorizare înaintat de solicitant. după caz. a)-d) şi lit. (2). prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. conform modelului prevăzut în anexa nr. după caz.I.

Art. (2)Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiei prevăzute la alin. iar de către solicitantul cetăţean al altui stat membru la Inspectoratul de Stat în Construcţii . (1) se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente.C aparat central. (1) va fi prelungit în funcţie de termenul de răspuns fixat de autoritatea competentă din statul membru căruia îi este adresată cererea de informaţii. potrivit legii.(4)Copiile documentelor solicitate la alin. contactează autorităţile competente din statele membre.C. completări şi clarificări. respectiv domeniile/subdomeniile la care solicitantul îndeplineşte condiţiile de participare la examen se face în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului. după caz.S. în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarului. (2)În cazul dosarelor incomplete.C aparat central. (4)Solicitările care nu îndeplinesc cerinţele de participare la examen în vederea autorizării la niciunul dintre domeniile de autorizare solicitate sau cele pentru care nu s-au depus completările solicitate în termenul menţionat la alin. Art. (2) se restituie solicitantului cu adresă de înaintare. în termen de 5 zile de la data primirii dosarului. . prin poştă sau electronic. 17 (1)Dosarul de autorizare se depune de către solicitantul cetăţean român la inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază locuieşte sau îşi desfăşoară activitatea. (5)În cazul în care este necesară verificarea legalităţii unor documente dintre cele menţionate la alin. termenul menţionat la art. 18 alin.I. prin intermediul Punctului de contact unic. Termenul de depunere a completărilor nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data solicitării acestora. În acest caz. de la data la care acesta devine funcţional. Inspectoratul de Stat în Construcţii . (3). inspectoratul teritorial în construcţii sau I.I. 18 (1)Analiza dosarului şi comunicarea privind domeniul. acesta achită taxa de autorizare şi transmite dovada achitării la inspectoratul teritorial în construcţii la care a depus dosarul.S. prin intermediul Sistemului Informatic al Pieţei Interne IMI. (3)După primirea comunicării privind domeniile la care solicitantul este acceptat să susţină examenul.S. (2)Dosarele de autorizare se pot depune prin următoarele mijloace: direct. Art.I. (2) şi (3) trebuie să fie certificate olograf de către solicitant privind conformitatea cu originalul. 19 (1)Decizia de neacceptare a participării la examenul de autorizare la unul sau mai multe domenii/subdomenii de autorizare poate fi contestată la nivelul conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii . solicită în scris.C.S.

şi care îndeplinesc formalităţile menţionate la art.ro Art. (3) cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului. 21 La examen participă persoanele care au depus dosarul de autorizare. Art.I. 23 (1)Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita inspectoratului teritorial în construcţii la care a depus dosarul.isc-web. inclusiv completările solicitate. Art.S.isc-web. 22 Examenul de autorizare se desfăşoară în limba română şi constă într-o lucrare scrisă şi un interviu. 20 Examenele de autorizare se desfăşoară conform programului de desfăşurare publicat pe site-ul www.S.ro şi afişat la sediile inspectoratelor teritoriale în construcţii cel mai târziu cu 14 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului. prin care se evaluează cunoştinţele referitoare la legislaţia şi sistemul calităţii în construcţii şi domeniul tehnic pentru care se solicită autorizarea. în scris. Art. 26 Rezultatele se afişează la sediul inspectoratului teritorial în construcţii la care s-a depus dosarul. care poate fi accesat la adresa de internet: www. Art. b)retragerea cererii de autorizare. 25 Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7.C. 24 Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul oficial al Inspectoratului de Stat în Construcţii .. cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului: a)reprogramarea participării la examen în următoarea sesiune de examene organizată de Inspectoratul de Stat în Construcţii . în termen de 3 zile lucrătoare de la data examenului.CAPITOLUL IX: Desfăşurarea examenului de autorizare Art.C. (2)Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri: a)candidatul absentează nejustificat de la examenul la care a fost acceptat să participe. .I. Art. 18 alin. b)candidatul nu promovează examenul.

(3)Decizia comisiei teritoriale de soluţionare a contestaţiilor poate fi atacată în justiţie. 32 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii. sub semnătură.S.C. Art. la instanţa de contencios administrativ competentă. . 27 (1)Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare.Art. Art. 30 "Registrul diriginţilor de şantier". cuprinzând lista persoanelor autorizate şi domeniile de autorizare. de la inspectoratul teritorial în construcţii la care au susţinut examenul de autorizare.C: www. 2. şi pot fi ridicate de titulari. diriginţii de şantier au următoarele obligaţii: 1. 31 Specialiştii autorizaţi au dreptul să desfăşoare activitate de dirigenţie de şantier în domeniul autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice/juridice investitoare/utilizatoare sau societăţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii în construcţii.verificarea existenţei autorizaţiei de construire. având componenţă diferită de cea a comisiei teritoriale de examinare. În acest scop vor depune un nou dosar de autorizare şi dovada achitării taxei de autorizare. precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate.S. numită prin ordinul inspectorului general de stat. (2)Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie teritorială de soluţionare a contestaţiilor.verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei şi ale proiectului. 28 Candidaţii care nu au promovat examenul de autorizare pot reveni cu o nouă cerere după o perioadă de cel puţin 6 luni. Art. Art. potrivit legii. se publică pe site-ul I.I.ro CAPITOLUL X: Drepturile şi obligaţiile titularilor de autorizaţii Art. 29 Autorizaţiile se eliberează în termen de 30 de zile de la data afişării rezultatelor examenului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.isc-web.

declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru produse. 18. procedee şi echipamente noi neagrementate tehnic. 11. libere de orice sarcină.interzicerea utilizării de produse. 10.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate. vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii . acordurilor. respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat. 5.studierea proiectului. corelarea acestora. respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte. aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice.verificarea existenţei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru construcţii.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor. 8. 14. 17. caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. a tehnologiilor şi a procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor. 7.participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante. respectiv procese-verbale în faze determinante.preluarea amplasamentului şi a executantului. 12. precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect. 16. .verificarea existenţei şi respectarea "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă. reperelor de nivelment şi predarea acestora 4. 19.verificarea existenţei programului de faze determinante.3. 13. procedee şi echipamente noi).I. 6. a caietelor de sarcini.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate. 15.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă.S. acolo unde este cazul.verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor.interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat.C. 9.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier.efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor.participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper. proceseverbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.

35 Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . în reglementările tehnice în construcţii. după efectuarea recepţiei finale.I. a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei. prin ordin.asigurarea secretariatului recepţiei la terminarea lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie. în baza unui referat înaintat de inspectoratul teritorial în construcţii în a cărui rază s-a constatat abaterea.informarea operativă a investitorul privind deficienţele de ordin calitativ constatate. 26. potrivit legii. Art. . 24. 22.urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie. 21. Art. precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte.C.predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei. suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier pentru neîndeplinirea obligaţiilor. 36 Suspendarea autorizaţiei în cazul încălcării oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile art. în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii. 32.transmiterea către proiectant. 32 nu sunt limitative. CAPITOLUL XI: Suspendarea/Anularea autorizaţiilor Art. Art. 27.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale. 34 Diriginţii de şantier răspund.urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia. 32 se face pe o perioadă de la 3 la 6 luni. în vederea dispunerii de măsuri. 23. prin intermediul investitorului. 33 Obligaţiile prevăzute la art. dirigintele de şantier putând participa în calitate de reprezentant al investitorului în toate fazele privind realizarea construcţiilor. caiete de sarcini.S.20. în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 25. poate dispune.

conform modelului prevăzut în anexa nr. respectiv după data primirii ordinului de anulare a autorizaţiei. c)titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în intervalul de timp în care autorizaţia este suspendată. se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii .I. 36. cu consecinţe privind obţinerea cerinţelor esenţiale ale construcţiei. în termen de 10 zile de la primirea comunicării privind anularea. nu au dreptul de a desfăşura activitatea pentru care au fost autorizaţi. în condiţiile art. va transmite titularului autorizaţiei şi investitorului la care este angajat acesta comunicarea de suspendare sau de anulare a autorizaţiei. 36 şi 37.I. 40 (1)Titularii autorizaţiilor suspendate. Art. vizat de conducătorul inspectoratului teritorial în construcţii. 37 Anularea autorizaţiei se face în situaţiile în care: a)îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare în ultimii 10 ani. Art.I. 41 Titularul unei autorizaţii anulate nu are dreptul să participe la un nou examen de autorizare în domeniul de autorizare în care i-a fost anulată autorizaţia.S.Art. d)titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului de autorizare şi a categoriei de importanţă a construcţiei pentru care a fost autorizat. 42 .C.S. în urma constatării uneia dintre situaţiile prevăzute la art. pe perioada de suspendare a autorizaţiei. în baza referatului prin care se motivează propunerea respectivă. (2)Inspectoratul de Stat în Construcţii . Art. Art. b)titularul a încălcat oricare dintre obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare. în termen de 10 zile de la emiterea ordinului de suspendare sau anulare a acesteia. 3. va ţine evidenţa autorizaţiilor suspendate sau anulate şi o va transmite spre ştiinţa tuturor inspectoratelor teritoriale din ţară. respectiv anulate. Art. Referatul. (2)Titularii autorizaţiilor anulate trebuie să depună autorizaţia la inspectoratul teritorial în construcţii care a întocmit referatul de anulare.S. 38 Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul teritorial în construcţii. în vederea luării unei decizii. 39 (1)Inspectoratul de Stat în Construcţii .C.C.

(2)Contestarea ordinului de suspendare sau de anulare a unei autorizaţii se poate face de către titularul autorizaţiei în cauză. 44 (1)În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii.(1)Titularul autorizaţiei suspendate. în scris. la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit legii. Decizia poate fi atacată în justiţie. CAPITOLUL XII: Dispoziţii finale Art. (2)În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii. (2).I. (2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri. (3)Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare. anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor până la care au fost emise. 4. se poate elibera un duplicat. Art. Art. titularul autorizaţiei adresează. 46 . însoţită de o fotografie 3x4 cm.I. (4)Modelul cererii de preschimbare este cel prevăzut în anexa nr. apărut într-un ziar local. la Inspectoratul de Stat în Construcţii . copia anunţului privind pierderea autorizaţiei. respectiv anulate are dreptul să conteste ordinul de suspendare sau anulare. printr-o comisie numită prin ordin al inspectorului general de stat.C.S. conducerii Inspectoratului de Stat în Construcţii . (3)Soluţionarea contestaţiei se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii .I. în termen de 14 zile de la data primirii ordinului. după caz. 8 alin. titularii autorizaţiilor menţionate la alin.C. 43 (1)Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii . cu excepţia domeniilor 8 şi 9 din tabelul prevăzut la art. Art. o cerere. 45 Taxa de autorizare este în valoare de 200 lei şi se percepe pe domenii de autorizare. (3)Cererea de preschimbare va fi adresată inspectorului general de stat şi va fi însoţită obligatoriu de copii ale autorizaţiilor de diriginte de şantier al căror titular este solicitantul.S. copia actului de identitate al titularului autorizaţiilor şi două fotografii în format 3x4 cm.S.C aparat central. (1) pot solicita preschimbarea acestora.S. pentru care aceasta se percepe pe subdomenii. sau autorizaţia deteriorată.I.C.

... de interes naţional |_| 3........ categoria de importanţă A 3.. Construcţii civile...C . categoria de importanţă D |_| 2.2. cod numeric personal ..Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii ...............1....... categoria de importanţă A .. (adresa completă) în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.. 47 Anexele nr...... ... de interes judeţean |_| 3.Drumuri...3.................................3.4.. ..........aparat central şi inspectoratele teritoriale în construcţii...... tunele.....1..... metrou..........2. tramvai 5. nr...... cetăţenia: ......... categoria de importanţă C |_| 5...... categoria de importanţă B |_| 5. categoria de importanţă D |_| 5... industriale şi agricole: |_| 2.... Căi ferate....... categoria de importanţă C |_| 2.. categoria de importanţă B |_| 2.. 1: INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCŢII .... de interes local |_| 4.....I... Consolidări construcţii |_| 2... solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "Diriginte de şantier" pentru domeniile bifate mai jos: |_| 1..........3.... Art............ seria ........ transport pe cablu: |_| 3.. -****- ANEXA nr.... Subsemnatul/Subsemnata.... piste de aviaţie.. poduri.S....................2...... cu domiciliul/reşedinţa în ......1........Lucrări hidrotehnice: |_| 5. identificat cu: ........4........ 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură..

..... Semnătura . după caz Copia actului de identitate sau a actului ce dovedeşte cetăţenia unuia dintre statele membre şi a documentelor de reşedinţă în România....Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A..... instalaţii sanitare şi termoventilaţii |_| 8... Reţele: |_| 9..|_| 6. . Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală |_| 7... Lucrări de îmbunătăţiri funciare 8.C. 1.024/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae) Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională în domeniul execuţiei construcţiilor menţionate la art........... file |_| Curriculum vitae (conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr...... reţele termice şi sanitare |_| 9....... C şi D): |_| 8. reţele de telecomunicaţii |_| 9...... Data ... reţele electrice |_| 9... 8 din procedură Copia diplomei de studii şi a actului de recunoaştere/echivalare a acesteia pe teritoriul României...S. instalaţii electrice |_| 8...1...I......3... Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca datele mele de contact (numerele de telefon şi adresa de e-mail) să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii .1.. B......... reţele de gaze naturale |_| 9..........2....... reţele pentru transportul produselor petroliere Anexez la prezenta cerere dosarul compus din: Nr...........4. e-mail ....3... după caz Copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale Două fotografii în format 3 x 4 cm |_| |_| |_| |_| Pot fi contactat la numerele de telefon .........5........... instalaţii gaze naturale |_| 9.2.....

S. Conform Legii nr.I. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă.ro. vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Inspectoratul de Stat în Construcţii . 2: Modelul de autorizaţie: . ANEXA nr. cu modificările şi completările ulterioare. datată şi semnată. beneficiaţi de dreptul de acces. De asemenea. cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www.C. prelucrează datele dvs. de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.isc-web. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

................ANEXA nr.............. (investitorul la care este angajat dirigintele de şantier) ................ (numele titularului autorizaţiei) Spre ştiinţă............................. 3: ANTET ISC Către .......................

..... nr......../..... .................... întocmit de Inspectoratul Teritorial în Construcţii ................ emisă la data: . ............................... Subsemnatul...................... s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI pentru o perioadă de ........................... nr.. Inspector general de stat.... autorizaţie: ........ din cauza nerespectării şi în conformitate cu prevederile cap... 4: Domnule Inspector general de stat............ Ataşez la prezenta cerere: copie/copii de pe autorizaţia/autorizaţiile al cărei/al căror titular sunt......................................Ca urmare a analizării Referatului nr......... prin care se propune suspendarea sau anularea Autorizaţiei de "Diriginte de şantier" nr....................... emisă la data: ................................................. ........) Date de contact: Adresa: ............. începând cu data de ................... sau ANULAREA AUTORIZAŢIEI începând cu data de .... nr........ nr.............C............ nr...S.................................... emisă la data: ........... autorizaţie: ............................... aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii I. emisă la data: .......................................... luni................................. (Se va menţiona inspectoratul teritorial în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea titularul autorizaţiei....... emisă la data: ........... Autorizaţia preschimbată o voi ridica de la Inspectoratul Teritorial în Construcţii: ....................... nr... ANEXA nr. autorizaţie: .. vă rog să aprobaţi preschimbarea autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier al cărei/al căror titular sunt şi pe care le menţionez mai jos: nr........ autorizaţie: ............................ 154/2010................................................... autorizaţie: ............... copie de pe actul de identitate şi două fotografii în format 3x4 cm......... XI din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier... autorizaţie: ................................................... .... emisă la data: ... CNP........................../................... ...

E-mail: .......C.. datată şi semnată... cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuţiilor legale privind autorizarea diriginţilor de şantier şi publicarea Registrului diriginţilor de şantier pe site-ul www...I. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer... cu modificările şi completările ulterioare.............S...... beneficiaţi de dreptul de acces...Telefon: ............... ..... Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii cu o cerere scrisă. Data .... Conform Legii nr. prelucrează datele dvs....... Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon şi adresa/adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcţii .. vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei..... Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice.......isc-web........S..I........ Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 184 din data de 23 martie 2010 Forma sintetică la data 23-Nov-2010... 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date..ro.... de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale............ Domnului Inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii ....C... De asemenea..... Semnătura ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful