1.

கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

1.

ோர்ஸ்௉்ின் த௃ண்ொ௒௛வுக்

21. கு௕ந்தோகத௔ ௌல்௓ சூ௕௓௛ல்

கக௚ள்தகௐில் உள்௔

௖௔ர்க்கும்ம௎௚து த௃ண்ொ௒௛வு ஈவு

௏்த்ோ௛௒ன்க௔ின் ஋ண்ொிக்தக - ஌ழு
2.

ௌ௉த்தோதௐ உற்று மௌ௚க்கல்

, ௎ோ௛வு

கெய்ோல், ஆய்வு கெய்ோல் , க௎௚துத௏ப்
௎டுத்துோல் ம௎௚ன்௒ ௎டிகத௔க்
கக௚ண்௉ உ௔௖ிௐல் ப௃த௒ - உற்று
மௌ௚க்கல் ப௃த௒.
3.

த௃ண்ொ௒௛வு குழுதக௑ொிக் கக௚ள்தக
த௃ண்ொ௒௛வு இபே க௚௑ொிக் கக௚ள்தக ௖ில்௓௛ௐம் ௏க்டூகல்

,

௖ில்௓௛ௐம்

மேம்ஸ்

எத்ோக்கூறு (அ) எத்ோ குொங்கள்
மக௚ட்௎௚டு - ோ௚ர்ண்த௉க்

8.
9.

Alfred Binet, தெ௏ன் Theodore Simon
ஆக்க௚ௌ௛த௓ௐிறுத்ோக் கற்௒ல் ஸ்க௛ன்்ர் (
26. ௏த௒ப௃க அ௒௛வுத௑ப் ௎கர்ோல் (கௌ௒௛
ெ௚௑௚ அ௒௛வுத௑ப் ௎கர்ோல் - க௚ர்ல்

கு௒௛க்மக௚ள் மக௚ட்௎௚டு - ௎௚க்௓௛
க௎௚துத௏ப் ௎டுத்ோல் மக௚ட்௎௚டு - ேட்

7.

இல்க௎௚பேள் க௚ட்ெ௛

25. கபே௖ிெ௚ர் (அ) கெௐல்௎௚டு

ஸ்௎ிௐர்க௏ன் இௐல்பூக்கக் கக௚ள்தக -

6.

க௚௑ொம் - சூழ்ௌ௛த௓
23. எபே௖ர் பு௔ிௐ ௏௑த்ோ௛ன் ௏ீ து ம௎ய்கள்

24. த௃ண்ொ௒௛வுச் மெ௚ோத்கள் - ௎ிம்

- ஋ல்.஋ல்.ோ௚ர்ஸ்௉ன்
5.

பு௓ன்க௚ட்ெ௛ ஌ற்௎டுத்து௖ோற்குக்

ௌ௉௏௚டு௖து ம௎௚ன்று ஋ண்ட௃ோல் -

த௃ண்ொ௒௛வு ௎௓க௚௑ொிக் கக௚ள்தக ோ௚ர்ண்த௉க்

4.

கூடிௐது ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் - ௓௛ப்௉ன்
22. ோ௛ரிபுக் க௚ட்ெ௛ அல்௓து ோ௖௒௚்

ம௑௚ேர்ஸ்
27. ெ௏௑ெ அ௒௛வுத௑ப் ௎கர்ோல் -

F.C. ோ௚ர்ன்

F.C.Thorne
28. ப௃ழுத௏க்க௚ட்ெ௛க் மக௚ட்௎௚டு -

௏௒த்ோல் மெ௚ோத் - ஋௎ிங்க௚ஸ் -

ககஸ்௉௚ல்ட் Gestalt. இது எபே கேர்௏ன்

௏௒த்ோல் மக௚ட்௎௚டு - ௎௚ர்ட்௓ட்

கெ௚ல் உ௔௖ிௐல் அ௒௛ைர் க௎ௐர்

அத௉வூக்கம் - ம௉௖ிட் க௏க்௓௛க௓ண்ட்

அல்௓.

10. ௎டிௌ௛த௓க் கற்௒ல் மக௚ட்௎௚டு க௚க்ம்

௎௚வ்௓வ்

11. க௔க்மக௚ட்௎௚டுக் கற்௒ல் கக௚ள்தக குர்த் க௓௖ின்

30. ப௃ௐன்று ோ௖௒௛க் கற்௒ல் - ோ௚ர்ண்த௉க்
31. ௌ௉த்தோௐிௐல் ( Behaviourism) - ௖௚ட்ென்,

12. ௖டி௖த௏ப்புக் மக௚ட்௎௚ட்த௉
உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் - டிட்ச்்ர்
13. ௏௚்ி௉ உ௔௖ிௐல்

29. ஆக்க ௌ௛த௓ௐிறுத்ோக் கற்௒ல் -

-க௚ர்ல் ம௑௚ேர்ஸ் ,

௏௚ஸ்மக௚
14. உ௔௖ிௐல் ௎ரிமெ௚ெத்கள் - க௖௎ர்
15. உ௔ இௐற்௎ிௐல் ஃக௎ச்ெ்ர் ப௃ோல்
உ௔௖ிௐல் ஆௐ௚௖கத்தோ
உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் - ௖ல்கம் வுண்ட்
16. ோ்ிௐ௚ள் ம௖று௎௚டுகத௔
அ௔௖ிட்௉௖ர் - ெர். ௎ி௑௚ன்௘௛ஸ்
க௚ல்௉ன், ஆர்.௎ி.க௚ட்௉ல்
17. ௏பேத்து௖ உ௔௖ிௐல் ப௃த௒கள் க௏ஸ்௏ர்
18. அ௒௛ோல் ோ௛௒ன் ௖௔ர்ச்ெ௛க் மக௚ட்௎௚டு
(Congnitive Development) ௎ிௐ௚மே Jean Piaget,
புபைொர் Jerome S.Bruner.
19. அ௉௓ென்ஸ் ஋்ப்௎டும் கெ௚ல்

ம௉௚ல்௏ன், ஸ்க௛ன்்ர், ௙ப்
32. உந்ோக் குத௒ப்புக் கற்௒ல் மக௚ட்௎௚டு ௙ல்
33. உட்க௚ட்ெ௛ ப௄௓ம் கற்௒ல் - மக௚௓ர்
34. த௃ண்ொ௒௛வுச் மெ௚ோத்ௐின் ோந்தோ ஆல்௎ி௑ட் ௎ீம்
35. த௃ண்ொ௒௛வுச் கட்௉த௏ப்பு மக௚ட்௎௚டு மே.௎ி.க௛ல்ம௎௚ர்டு
36. த௃ண்ொ௒௛வு ௎டிௌ௛த௓க் மக௚ட்௎௚டு ௘௛ரில் ௎ர்ட் - க௖ர்்ன்
37. அ௖௚வு ௌ௛த௓ அல்௓து ௖ிபேப்௎ அ௔வு
- க௉ம்ம௎௚(Dembo)
38. ௎௚ர்த௖த் ோ௛ரிபுக் க௚ட்ெ௛ - ப௃ல்௓ர்
39. ப௃ோன்த௏க் கற்௒ல் ௖ிோ௛கள் ோ௚ர்ண்த௉க்
40. அடிப்௎த௉க் கூறு ஆல௃த௏க்

஋ந்ோக௏௚௕௛ச் கெ௚ல் - இ௓த்ோீன்

கக௚ள்தக -

க௏௚௕௛ச் கெ௚ல்

R.B.க௚ட்௉ல்

20. கும௑௚ம௏௚மெ௚ம்க௔ில் க௚ொப்௎டு௖து ேீன்ஸ்

1

,

௓ௐர்

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

G.W.ஆல்ம௎௚ர்ட்

,

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

41. ௖தகப்௎௚டு ஆல௃த௏ கக௚ள்தக ௙௛ப்ம௎௚க்த௑ட்ஸ்,

63. க௖்ித்ோல் ௌ௏து ௏் ௖௚ழ்க்தகப௅௉ன்

க௛க௑ட்சு௏ர்,

஋ப்ம௎௚தும் இதொந்து

கௗல்௉ன்.

க௚ொப்௎டுக௛௒து.

42. ௏்ப்௎௚ண்த௏ அ௔௖ிடும் ப௃த௒தௐ
உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர்கள் - ோர்ஸ்௉ன்

64. எபே௖னுத௉ௐ கற்கும்ோ௛௒ன் உ௉ல் உ௉ல் ௖௔ர்ச்ெ௛கள் எட்டிமௐ

,

௓௛க்கர்ட்

அத௏க௛௒து.

43. கோ௚௕௛ல் ஆர்௖ ௏்ப்௎௚ன்த௏

65. ௖௔ர்ச்ெ௛ௐித்க் கு௒௛க்கும்

அ௔வுமக௚த௓ உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் -

ௌ௉த்தோகல௃ம் கெௐல்கல௃ம்

௎ிக௑ஸ்௘௛

௖௔ர்ச்ெ௛ெ௚ர் கெௐல்கள் க௙௓௛க௚ப்௉ர்

கோ௚௕௛ல் ஆர்௖ ௎ட்டிௐத௓

஋ன்௎௖௑௚ல் ௖ர்ொிக்கப்௎ட்௉து.௑௚

உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் - ஸ்டி௑௚ங்

66. .ப௃ோ௛ர்ச்ெ௛ௐத௉ந்ோ எபே௖்ின் க௖்ம்

44.

45. கோ௚௕௛ல் ஆர்௖ ௖ரிதெப் ௎ோ௛ம௖ட்த௉

இபேக்கும்.

உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் - கூ௉ர் (G.F.Kuder)

67. ம௉௚௑்ஸ் ஋ன்௎௖ர் ோந்து௖௖௚ோ௛.

இௐல்பூக்கக் கக௚ள்தக - ௖ில்௓௛ௐம்

68. . ோன் ௌ௛த௒வு மோத௖ கக௚ள்தகதௐ

46.

௏க்டூகல், ௖ில்௓௛ௐம் மேம்ஸ்

஋டுத்துத௑த்ோ௖ர் - ௏௚ஸ்ம௓௚

47. ௎டிௌ௛த௓த் மோத௖கள் மக௚ட்௎௚டு -

69. ெ௚ோத் ஊக்கக் கக௚ள்தகதௐ

௏௚ஸ்ம௓௚

௖ிரி௖௚க்க௛ௐ௖ர் -க௏க்லீ௓௚ண்ட்

48. அ௉வூக்கம் - ம௉௖ிட் க௏க்௓௛க௓ண்ட்

70. ெப௄க ௏்௖ிௐல் ௖ல்லுௌர் - ௎௚வ்௓௚வ்

49. . ௏௒த்ோல் மக௚ட்௎௚டு - ௎௚ர்ட்௓ட்

71.

50. ௏௒த்ோல் மெ௚ோத் - ஋௎ிங்க௚ஸ்
51. .

ப௃ன்௎பே௖க் கல்௖ிப௅௉ன்
கோ௚௉ர்௎ிௐல்௓௚ோ௖ர் - ே௚ன்டூௐி

எத்ோக்கூறு (அ) எத்ோ குொங்கள்

72. .க௖் ௏௚ற்௒ம் ஋ன்௎து கோ௚௉ர்ந்து

மக௚ட்௎௚டு - ோ௚ர்ண்த௉க்

எபே க௎௚பே௔ின் ௏ீ து 10 ௖ிௌ௚டிகல௃க்கு

52. க௎௚துத௏ப் ௎டுத்துோல் மக௚ட்௎௚டு ேட்

ம௏ல் ௌ௚ம் க௖்ம் கெலுத்ோ ப௃டிௐ௚து.
73. ெ௛௓ ெ௏ௐங்க௔ில் ௌ௏து க௖்த்தோக்

53. கு௒௛க்மக௚ள் மக௚ட்௎௚டு - ௎௚க்௓௛

க௖பேம் க௎௚பேள்க௔ின் ோன்த௏கத௔-

54. ௎டிௌ௛த௓க் கற்௒ல் மக௚ட்௎௚டு -

க௎௚பேள்கள் க௚௑ொிகள்.

க௚க்ம்

74.

55. கு௏௑ப் ௎பே௖்த்ோ௛்ரின் ௎ி௑ச்ெத்கள்
- ஸ்௉௚ன்௓௛ ௙௚ல்

௎ி௑௚ட்க௎ன்ட் ஋ன்௎௖௑து மக௚ட்௎௚டு ோற்க௚௓ச் கெய்ோ௛க் மக௚ட்௎௚டுகள்.

75. ADOLESENCE

஋ன்௒ ஆங்க௛௓ச்

56. ௌ௖்

உ௔௖ிௐ௓௛ன் ோந்தோ - ௎ி௑௚ய்டு

கெ௚ல்௓௛ன் அடிப்௎த௉ப் க௎௚பேள்

57. ப௃ோன்த௏க் கற்௒ல் ௖ிோ௛கள் -

஋ன்்? - ௖௔பேோல்

ோ௚ர்ண்த௉க்
58. .

76. . எப்புத௉த௏ ௖ிோ௛ ஋ன்௎து - குழு௖௚க

அ௖௚வு ௌ௛த௓ அல்௓து ௖ிபேப்௎

஋ண்ட௃ோல்.

அ௔வு - க௉ம்ம௎௚

77.

59. க௔க்மக௚ட்௎௚டுக் கற்௒ல் கக௚ள்தக குர்த் க௓௖ின்

79. கு௏௑ப்௎பே௖த்ோ௛்ரின் ௎ி௑ச்ெத்கள் -

க௎௚பே௔ி்ின்றும் ௌம் க௖்த்தோ

ஸ்௉௚ன்௓௛ ௙௚ல்

ம௖று ௎க்கம் இழுத்து இத௉பெறு

80. கட்டுப்௎௚௉ற்௒ இதொத்ோ௒௛ச்

கெய்௎த௖ க௖்ச் ெ௛தோவு ஆகும்.

மெ௚ோத் - பெங்

61. ௌம் ௌ௛த்௖ில் ஋ன்றும் ோங்கும்

81. க௎௚பே௔௒௛ம௖௚டு இதொத்ோ௒௛ச்

௓௚ரிக௔ின் ௎ின்பு௒த்ோ௛ல்

க௎௚து௖௚க ஋ழுோப்௎ட்டிபேக்கும்
஋ழுப்புக' ஋ன்௎ோற்கு ௎ோ௛ல்... ?
஋்க்கு (Sound to me)
62. க௖்ம் - பு௓ன் க௚ட்ெ௛கள்
அடிப்௎த௉ௐ௚கும்.

ௌ௛ௐோ௛கள் ஋த்ோத்? - ஍ந்து
78. ௌ௖்

உ௔௖ிௐ௓௛ன் ோந்தோ - ௎ி௑௚ய்டு

60. ௌ௚ம் க௖்ம் கெலுத்தும்

௖தகௐில்,

பு௓ன்க௚ட்ெ௛தௐ ப௃த௒ப்௎டுத்தும்

'எ௓௛
-

எ௓௛

மெ௚ோத் - ப௃ர்ம௑ - ௏௚ர்கன்.
82. த௏த்ோ௉ச் மெ௚ோத் - க௙ர்௏௚ன்
ம௑௚ர்ெ௚க்
83. ௎குப்பு உ௔௖ிௐல் - க௚ர்ல் ே௛ பெங்
84. ோ்ி ௌ௎ர் உ௔௖ிௐல் - ஆட்௓ர்
85. உ௔ப்௎குப்புக் மக௚ட்௎௚டு - ெ௛க்௏ண்ட்
௎ி௑௚ய்ட்

2

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

86. ௖௔ர்ச்ெ௛ ஆல௃த௏க் கக௚ள்தக -

100. பு௓ன் ௎ௐிற்ெ௛க் கல்௖ி ப௃த௒தௐ

ெ௛க்௏ண்ட் ௎ி௑௚ய்டு, ஆட்௓ர், பெங்

புகுத்ோ௛ௐ௖ர் - ௏௚ண்டிமெ௚ரி.

87. ௖தகப்௎௚டு - அடிப்௎த௉க் கூறு

101. ௏௚ஸ்ம௓௚௖ின் மோத௖கள் ௎டி

ஆல௃த௏க் கக௚ள்தக -

ௌ௛த௓கல௃ள் ப௃ோல்௎டி ஋தோக்

஍ென்க்(H.J.Eysenck)

கு௒௛க்கும் - அடிப்௎த௉த் மோத௖கள்.

௏்ிோ்ின் பு௓ன் உறுப்புகள் -

88.

102. ௏்மௌ௚தௐ ௙௛ப்்௚டிெம் ப௄௓ம்

அ௒௛௖ின் ௖௚ௐில்கள்.

குொப்௎டுத்ோ௓௚ம் ஋ன்௒௖ர் - ஃ௎ி௑௚ய்டு.

''உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௌ்வு ௌ௛த௓

89.

103. ப௃ோன்ப௃ோ௓௛ல் ஆர்௖த்ோ௛ன் ௌ௛த௓

௎ற்௒௛ௐது'' இோத் ௖௓௛ப௅றுத்ோ௛ௐ௖ர் -

஋ன்னும் ோத்து௖த்தோ

௖௚ட்ென்

அ௒௛ப௃கப்௎டுத்ோ௛ௐ௖ர் -

90. . உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௏்து ௎ற்௒௛ௐது
஋ன்று கூ௒௛ௐ௖ர் - க௚ன்ட்
உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ஆன்௏௚ ௎ற்௒௛ௐது

91.

அல்௓ ஋ன்று கூ௒௛ௐ௖ர் - க௚ன்ட்

கூர்த௏ ஋ன்௎தோத் கோரி௖ித்ோ௖ர் -

ௌ௉த்தோ, ௏்ிோ உ௒வு ப௃த௒கத௔ப்
௎ற்௒௛ௐப் ௎டிப்௎௚கும் ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் கும௑௚, கும௑௚
93. .

ோ௚ர்ண்த௉க்
106. சூழ்ௌ௛த௓ ௎ற்௒௛ ஆ௑௚ய்ந்ோ ௏்ௌ௛த௓
ஆய்௖௚௔ர் - ௉௚ர்௖ின்

஋வ்௖ிோக் கபே௖ிப௅ம் இன்௒௛ப்

107. ௏்க௖ழுச்ெ௛ ஋ழு௖ோற்க௚் க௚௑ொம்

௎ி௒பேத௉ௐ ௌ௉த்தோதௐ

஋ன்்? - ௏்க௖ழுச்ெ௛ ௌீ ட்ெ௛

அ௒௛ந்துகக௚ள்௔ உோவும் ப௃த௒ -

108. கு௕ந்தோப் ௎பே௖த்ோ௛லும் ப௃ன்

ம௎௚ட்டி ப௃த௒

௎ிள்த௔ப் ௎பே௖த்ோ௛லும்

94. ௌ௚ம் மக௚௎த்ோ௛ல் இபேக்கும்ம௎௚து ௌ௏து
ப௃கம் ெ௛௖ப்௎௚க௛௒து

கக௚ண்௉௖ர் - ஌.஋ஸ். ௌீ ல்
105. கு௕ப்௎௏௚் மக௚ட்௎௚டுத௉ௐ புத்ோ௛

உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௏்ிோ்ின்

92.

க௏க்௓௛௓௚ண்டு.
104. மோர்வுகள் ஋ோற்க௚க ஋ன்௒ ஋ண்ொம்

,

இந்ோ

ௌ௉த்தோௐின் ோன்த௏கத௔ அ௒௛ௐ
உோவும் ப௃த௒ - அகமௌ௚க்கு ப௃த௒.

,

௏்க௖ழுச்ெ௛க௔ில் இபேப௃கப்
ம௎௚க்குோ௛தெ மோ௚ன்றுக௛௒து.
109. 'மெ௚௎ி'

஋ன்௎து ஋ன்்

?

95. இ௑ண்டு கு௕ந்தோக௔ில் எபே கு௕ந்தோ

புத்ோகத்ோ௛ன் எபே ௎௚த்ோ௛௑ம்.

ௌன்கு தூங்க௛ௐ கு௕ந்தோ , ௏ற்க௒௚ன்று

110. .உட்க௚ட்ெ௛ ௖௕௛க் கற்௒த௓

தூங்க௚ோ கு௕ந்தோ இ௖ர்க௔ின்
கற்௒த௓ எப்௎ிடு௖ோற்கு உோவும்
ப௃த௒ - கட்டுப்௎டுத்ோப்௎ட்௉ உற்று
மௌ௚க்கல் ப௃த௒.
96. ௖௚க்ககடுப்பு ஋ந்ோ உ௔௖ிௐல்
ப௃த௒ௐின் எர் ௖தக - ௖ி்௚௖ரிதெ
ப௃த௒.
97. . ௎ி௒ப்௎ி௓௛பேந்து ப௃துத௏ ௖த௑க்கும்
எபே௖௑து கற்௒ல் அனு௎௖ங்கத௔
௖ி௖ரிப்௎துோ௚ன் கல்௖ி உ௔௖ிௐல்
஋ன்று கூ௒௛ௐ௖ர்- ஌.கும௑௚, ெ௛.டி.கும௑௚.
98. மோர்வு அத௉வுச் மெ௚ோத்ௐில்
த௃ண்ொ௒௛௖ின் ௎ங்தகப் ௎ற்௒௛
ஆ௑௚ய்௖ோற்க௚க உோவும் ப௃த௒ ௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒.
99. எபே ௌல்௓ ெப௄க அத௏ப்புக்க௚்

-

பைம௘௚

அ௖ர்க௔௚ல் ஋ழுோப்௎ட்௉ ஋௏௛௓௛

உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் - மக௚௙௓ர்
111. மக௚௙௓௑௚ல் ோ்து ௎ரிமெ௚ோத்ௐில்
௎ௐன்௎டுத்ோப்௎ட்௉ கு௑ங்க௛ன் க௎ௐர் சுல்ோ௚ன்.
112. ஆக்க ௌ௛த௓ப௅த்ோல் ப௄௓ம் கற்௒த௓
உபே௖௚க்க௛ௐது - ௎௚ல்௓௚வ்.
113. ௏்ச் கெௐல்க௔ி்௚ல் ஌ற்௎டும்
௏௚ற்௒ம் - அ௒௛வுத்ோ௛௒ன் ௖௔ர்ச்ெ௛.
114. ௏் உொர்வுகள் ம௏ம௓௚ங்க௛ௐ
ௌ௛த௓க்கு ஋ன்் க௎ௐர் - ௏்க௖ழுச்ெ௛.
115. ெ௛ந்ோ௛த்ோல்,

ோீர்௏௚்ித்ோல் ம௎௚ன்௒

௏்ச் கெௐல்க௔ின் த௏ௐ௏௚கத்
ோ௛கழ்௖து - க௎பே ப௄த௔.
116. எபே கு௕ந்தோ ோ௚ன் கண்கூ௉௚கப்
௎௚ர்த்து, ெ௛ந்ோ௛த்து கெௐல்௎டும் ௌ௛த௓
அ௒௛வு ௖௔ர்ச்ெ௛த் ோ௛௒்௚கும் ஋்

த௃ண்ொ௒௛௖ின் ௎ங்தகப் ௎ற்௒௛

௎ிௐ௚மே கு௒௛ப்௎ிடுக௛ன்௒௚ர். இது அ௒௛வு

ஆ௑௚ய்௖ோற்க௚க உோவும் ப௃த௒ -

௖௔ர்ச்ெ௛ௐின் ஋த்ோத்ௐ௚௖து ௌ௛த௓ ? -

௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒.

ப௄ன்௒௚ம் ௌ௛த௓.

3

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

117. ௎ி௒ந்ோ

கு௕ந்தோௐின் ௏்க௖ழுச்ெ௛

133. மக௚௎ம், ௏க௛ழ்ச்ெ௛, க௖த௓, ௎ௐம் இத௖

௖௔ர்ச்ெ௛ ஋ோனு௉ன் அோ௛கம்

஋ோ்௚ல் கெய்ௐப்௎டும் கெௐல்கள் -

கோ௚௉ப்புத௉ௐது? - உ௉ல் மோத௖

௏்க௖ழுச்ெ௛ ௖௔ர்ச்ெ௛.

118. அடிப்௎த௉ உ௔த்ோ௛௒ன்கள் மக௚ட்௎௚டு

134. ெ௛ந்ோ௛த்ோல்,

஋ன்௒ த௃ண்ொ௒௛வுக் மக௚ட்௎௚ட்டித்க்
உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் ௐ௚௑? -஋ல். ோர்ஸ்௉ன்.
119. ௏்க௖ழுச்ெ௛ ஋ன்௎து -

அ௒௛வுத் ோ௛௒்௚ல்.

உொர்ச்ெ௛

ம௏ம௓௚ங்க௛ௐ ௌ௛த௓
120. புகழ்க௎ற்௒ அ௏௓௚

135. உ௉௓௚ல் கெய்ௐப்௎டும் கெௐல்கள் ஋ோ ?
- ௌீ ந்துோல்.

,

க௏௓௚

ெமக௚ோரிக௔ின் ஆய்வு ஋தோ
௖௓௛ப௅றுத்துக௛ன்௒து? - சூழ்ௌ௛த௓.
உபே௖௚க்கும் ஋்க் கூ௒௛ௐ௖பே

136. அ௒௛ோல் ோ௛௒ன் ௖௔ர்ச்ெ௛க்
கக௚ள்தகதௐ உபே௖௚க்க௛ௐ௖ர் ௎ிௐ௚மே

121. எத்ோ இௐல்பு எத்ோ இௐல்௎ித்

137. ௏௑௎ின் ப௃க்க௛ௐத்து௖ம் ௎ற்௒௛ௐ
?

-

க௏ண்௉ல்

ஆ௑௚ய்ச்ெ௛தௐ ம௏ற்கக௚ண்௉௖ர் ௐ௚௑ ? க௚ல்௉ன்.

122. எபே கபே இ௑ட்த௉ௐர் மெ௚ோத்
ௌ௛கழ்ந்ோ இ௉ம் - அமௐ௚௖௚
123. உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௏்ிோ்ின்
ௌ௉த்தோ,

கற்௎த் ம௎௚ன்௒த௖

஋ோ்௚ல் கெய்ௐப்௎டும் கெௐல்கள் -

ௌ௉த்தோௐின் க௚௑ொங்கள் ,

138. ௖௚ழ்க்தகௐில் ெ௛ற்ப்௎௚க க௖ற்௒௛
க௎று௖ோற்கு உோவும் உ௔௖ிௐல்
க௚௑ொி ஋து? - த௃ண்ொ௒௛வு.
139. கற்௒ல் - கற்௎ித்ோல் ௌ௛கழ்வுகத௔

ௌ௛௎ந்ோத்கள் ஆக௛ௐ௖ற்த௒ப் ௎ற்௒௛ப்

௖ி௖ரிக்கும் உ௔௖ிௐல் ௎ிரிவு ஋ோ

௎டிப்௎ோ௚கும் ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் -

கல்௖ி உ௔௖ிௐல்

௏க்டூகல்
124. ோற்க௚௓ உ௔௖ிௐல் மக௚ட்௎௚டு ஋ன்்? ௏்ிோ்ின் ௌ௉த்தோக் மக௚௓ங்கள்
௎ற்௒௛ௐோ௚கும்.
125. உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௏்ிோ்ின்
ௌ்௖ற்௒ ௌ௛த௓மௐ ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் ெ௛க்௏ண்ட் ௎ி௑௚ய்டு.
126. உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து ௏் அ௒௛௖ிௐல்
அல்௓ ஋ன்று கூ௒௛ௐ௖ர் - ௖௚ட்ென்.
127. ௎ண்த௉க் க௚௓த்ோ௛ல் உ௔௖ிௐல் ஋ன்௒
கெ௚ல்௓௛ன் க௎௚பேள் -ஆன்௏௚.
128. ௎ண்த௉க் க௚௓த்ோ௛ல் எபே௖௑து

140. ௎ி௒த௑ப் ௎ற்௒௛ அ௒௛ந்துகக௚ள்௔ப்
௎ௐன்௎டும் உ௔௖ிௐல் ப௃த௒ அகமௌ௚க்கு ப௃த௒.
141. ோர்க்க௖ிௐல் ஋ந்ோ இௐ௓௛ன் எபே
௎குோ௛ௐ௚கும் - க௏ய்௖ி௔க்க௖ிௐல்.
142. 'உன்த்மௐ ௌீ அ௒௛௖௚ய்

'

஋்க்

கூ௒௛ௐ௖ர் - ெ௚க்௑டீஸ்
143. உற்றுமௌ௚க்க௓௛ன் ௎டிகள் - ஌ழு
144. உற்றுமௌ௚க்க௓௛ன் இறுோ௛ப்௎டி ௌ௉த்ோ௛ௐ ஆய்வு கெய்ோல்
145. ௖௚ழ்க்தகச் ெம்௎௖த் துட௃க்கு ப௃த௒
஋ந்ோ ப௃த௒ப௅௉ன் அோ௛க

ௌ௉த்தோகத௔ அ௒௛ந்து கக௚ள்௔

கோ௚௉ர்புத௉ௐது?

ௌம்௎க௏௚் ப௃த௒- அகமௌ௚க்குப௃த௒.

ப௃த௒.

129. ௏௚ொ௖ர்க௔ின் கற்௒ல் அத௉வுகத௔

? -

-

உற்று மௌ௚க்கல்

146. ௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒க்கு ம௖று க௎ௐர்

அ௒௛ந்துகக௚ள்௔ ௌம்௎க௏௚் ப௃த௒ -

஋ன்்? - கட்டுப்௎௚ட்டுக்குட்௎ட்௉ உற்று

௏ோ௛ப்௎ீட்டு ப௃த௒

மௌ௚க்கல்.

130. ௖குப்௎ில் ௏௚ொ௖ர்க௔ின்

147. ௏்ிோன் ெ௛ந்ோத் கெய்௖ோன்

ௌ௉த்தோகத௔ அ௒௛ந்து கக௚ள்௔

௖௚ௐி௓௚க ௎௓ ௖௚ழ்௖ிௐல்

ௌம்௎க௏௚் ப௃த௒ - உற்று மௌ௚க்கல்

உண்த௏கத௔க் கண்டு௎ிடிக்க ப௃டிப௅ம்

ப௃த௒
131. உௐிரி்ங்க௔ின் ௌ௉த்தோகத௔
அ௒௛ந்து கக௚ள்௔ ௌம்௎க௏௚் ப௃த௒ ௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒
132. அ௒௛வு ௖௔ர்ச்ெ௛க்குக் க௚௑ொ௏௚க
இபேப்௎து - ௏௑பு + சூழ்ௌ௛த௓

஋ன்று கூறு௖து - ோர்க்க௖ிௐல்
148. அ்ிச்தெச் கெௐல்கள் ௌ௛த௒ந்ோ
௎பே௖ம் - கோ௚ட்டுொபேம் ௎பே௖ம்.
149. குற்௒ம் புரிப௅ம் இௐல்பு ௎௑ம்௎த௑ப்
௎ண்௎௚கும் ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் - க௚ர்ல்
௎ிௐர்ென்
150. பு௓ன்க௚ட்ெ௛௖௕௛ ப௃ோ௓௛ல்
மோ௚ற்று௖ித்ோ எபேக௎௚பேள் அன்௒௛மௐ

4

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

அப்க௎௚பேள் ௎ற்௒௛ௐ உொர்ோத௓

165. கற்௒௓௛ன் ப௃க்க௛ௐ க௚௑ொிக௔ில்

௏்௎ிம்௎ம் ஋ன்க௛ம௒௚ம்.

என்று - க௖ர்ச்ெ௛

151. . ௎ி௒ப்௎ி௓௛பேந்து ப௃துத௏ ௖த௑க்கும்

166. க௖குௌ௚ட்க௔௚க ௌ௏து ௌ௛த்௖ில்

எபே௖௑து கற்௒ல் அனு௎௖ங்கத௔

இபேப்௎த௖ - ௎ல்பு௓ன் ௖௕௛க்கற்௒ல்.

௖ி௖ரிப்௎துோ௚ன் கல்௖ி உ௔௖ிௐல்

167. ோர்க்க௖ிௐல் Logic ஋ந்ோ இௐ௓௛ன் எபே

஋ன்று கூ௒௛ௐ௖ர்- ஌.கும௑௚, ெ௛.டி.கும௑௚.

௎குோ௛ௐ௚கும் - உ௔௖ிௐல்

152. மோர்வு அத௉வுச் மெ௚ோத்ௐில்

168. கற்௒ல் - கற்௎ித்ோல் ௌ௛கழ்வுகத௔

த௃ண்ொ௒௛௖ின் ௎ங்தகப் ௎ற்௒௛

௖ி௖ரிக்கும் உ௔௖ிௐல் ௎ிரிவு - கல்௖ி

ஆ௑௚ய்௖ோற்க௚க உோவும் ப௃த௒ -

உ௔௖ிௐல்

௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒.

169. உ௔௖ிௐல் ஋ன்௎து - ௏்ிோ

153. எபே ௌல்௓ ெப௄க அத௏ப்புக்க௚்

ௌ௉த்தோதௐ ஆ௑௚ப௅ம் அ௒௛௖ிௐல்.

த௃ண்ொ௒௛௖ின் ௎ங்தகப் ௎ற்௒௛

170. உற்று மௌ௚க்க௓௛ன் ௎டி - ௌ௚ன்கு

ஆ௑௚ய்௖ோற்க௚க உோவும் ப௃த௒ -

171. ௓௚கஸ் ஋ன்௎து - ஆ௑௚ய்ோத௓க்

௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒.

கு௒௛க்கும் கெ௚ல்.

154. பு௓ன் ௎ௐிற்ெ௛க் கல்௖ி ப௃த௒தௐ

172. தெக்க௛ ஋ன்௎து - உௐித௑க் கு௒௛க்கும்

புகுத்ோ௛ௐ௖ர் - ௏௚ண்டிமெ௚ரி.

கெ௚ல்

155. க௎௚துத௏க் கபேத்து ஋ன்௎ோ௛ன் க௎௚பேள்
஋ன்் - புத்ோகம்.

173. தெக்க௚௓ே௛ (

PSYCHOLOGY)

஋னும்

கெ௚ல் ஋ந்ோ க௏௚௕௛ச் கெ௚ல் - க௛ம௑க்க

156. புபே்ரின் க௎௚துத௏க் கபேத்து

க௏௚௕௛ச் கெ௚ல்.

உபே௖௚கும் ௎டிௌ௛த௓க் மக௚ட்௎௚ட்டு

174. உற்றுமௌ௚க்க௓௛ன் இறுோ௛ப்௎டி -

ௌ௛த௓கள் ஋த்ோத் -ப௄ன்று ௌ௛த௓கள்.
157. ேீன் ௎ி௓௚ம௙ ஋ன்௎௖ர் ஋ந்ோ ௌ௚ட்டு

ௌ௉த்தோதௐப் க௎௚துத௏ப் ௎டுத்துோல்
175. கல்௖ி உ௔௖ிௐ௓௛ன் ௎௑ப்க௎ல்த௓கள் -

அ௒௛ைர் - சு௖ிட்ெர்௓௚ந்து

௏௚ொ௖ர், கற்௒ல் அனு௎௖ம் , கற்௒ல்

158. பு௓ன்க௔ின்றும் ௏த௒க்கப்௎ட்௉த௖

,

௏௒க்கப்௎டுக௛ன்௒். ௎ி௒ந்து

10

௏௚ோங்கள் கென்௒௎ின் - க௎௚பேள்க௔ின்
ௌ௛த௓த்ோ்த௏ ௎ற்௒௛ கு௕ந்தோ

ப௃த௒, கற்௑ல் சூழ்ௌ௛த௓.
176. ௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒க்கு ம௖றுக௎ௐர் கட்டுப்௎௚ட்டுக்குட்௎ட்௉ உற்று
மௌ௚க்கல்.

அ௒௛க௛௒து.

177. ௏௚ொ௖ர்க௔ின் கற்௑ல் அத௉வுகத௔

159. கு௕ந்தோக௔ின் க௏௚௕௛ ௖௔ர்ச்ெ௛

அ௒௛ந்துகக௚ள்௔ ௌம்௎க௏௚் ப௃த௒ -

ோங்கள் மோத௖கத௔ ௎ி௒பேக்குத்

மோர்ச்ெ௛ ப௃த௒

கோரி௖ிக்க - ம௎ச்சுக்கு ப௃ந்தோௐ ௌ௛த௓
160. கற்௎த் ௎ிம்௎ங்கள் அல்௓து

178. ௖௚ழ்க்தகச் ெம்௎௖த்துட௃க்கு ப௃த௒
஋ந்ோ ப௃த௒ப௅௉ன் அோ௛கத்

ெ௚ௐல்க௔ின் துதொக்கக௚ண்டு

கோ௚௉ர்புத௉ௐது - உற்றுமௌ௚க்கல்

ோ௛கழும் ெ௛ந்ோத் - கற்௎த்

ப௃த௒.

161. எபே௖ன் பு௓ன்க௚ட்ெ௛ ௖௕௛மௐ அ௒௛ந்ோ
என்௒ன் ௎ி௑ோ௛ௐ௚க இபேப்௎ின் ௐ௚து
௏ீ ள் ஆக்கக் கற்௎த்.
162. ௌம் கற்௎த்ௐில் உோ௖ி கக௚ண்டு
ௌ௚ம௏ எபே ெ௛றுகதோ அல்௓து
க௖ிதோதௐப் ௎த௉த்ோ௚ம௓௚ அது ௎த௉ப்புக்கற்௎த்.
163. எர் இ௓க்தக அத௉ௐ ப௃ௐலும்
எபே௖னுக்கு அவ்௖ி௓க்தக அத௉ௐ

? -

179. கல்௖ிௌ௛த௓ௐங்க௔ில் ௏௚ொ௖ர்க௓௛ன்
ௌ௉த்தோதௐப் ௎ற்௒௛ அ௒௛ந்து
கக௚ள்௖ோற்கு உோவும் ௏௛க
ப௃க்க௛ௐ௏௚்ப் ௎ோ௛ம௖டு - ோ௛௒ன்
௎ோ௛ம௖டு.
180. அண்௉ம் (ெ௛த் ப௃ட்த௉)
௖ிந்ோட௃த௖ப் ம௎௚ன்று ஋த்ோத்
௏௉ங்கு க௎ரிௐது - 8500 ௏௉ங்கு.
181. 115.அ்ிச்தெ கெௐல் ஋ந்ோ ௖ௐது ௖த௑

ப௃டிௐ௚ோ௎டி அ௖னுக்ககோ௛ம௑ ெ௛௓

ௌத௉க௎றும் - ௎ி௒ப்பு ப௃ோல்

ோத௉கள் குறுக்க௛டு௏௚்௚ல் அது -

௏௚ோங்கள் ௖த௑.

௎ி௑ச்ெத் ஋்ப்௎டும்.
164. ஋ரிக்கன் ெப௄க௖ிௐல்பு ௖௔ர்ச்ெ௛ப்

182. ௏௕த௓ப் ம௎ச்சு ஋ந்ோ ௖ௐது ௖த௑
ி௛பேக்கும் - 4-5 ௖ௐது௖த௑

௎டிௌ௛த௓கள் - ஋ட்டு.

5

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

18

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

183. ஋ந்ோக் கு௕ந்தோகள்

௖ௐது௖த௑

2-6

கோ௚௉ர்ந்து ம௎சு௖து இல்த௓ - ோ௛க்க௛

ௌ௚டித்துடிப்பு ஋ண்ொிக்தக ஋வ்வு௔வு -

ம௎சும் கு௕ந்தோகள்.

144
201. ௎ி௒ந்ோ ஆண் கு௕ந்தோக்கு

184. ஋து ௏்ப்௎ி௒ழ்வுகல௃க்கு ௖௕௛
௖குப்௎ோ௛ல்த௓ - அ௉க்க௛ த௖த்ோல்.
185. கு௕ப்௎ம்,

கூச்ெம்,

200. ௎ி௒ந்ோ க௎ண் கு௕ந்தோக்கு

ௌ௚டித்துடிப்பு ஋ண்ொிக்தக ஋வ்வு௔வு -

க௎௚௒௚த௏,

ோற்க௎பேத௏, குற்௒ உொர்வு ம௎௚ன்௒
உொர்வுகத௔ ஋வ்௖௚று அத௕க்க௓௚ம்
- ெ௛க்க௓௚் ௏்க௖ழுச்ெ௛கள்.

130
202. ப௄ன்று ௖ௐோ௛ல் ஆண் கு௕ந்தோக்கு
ௌ௚டித் துடிப்பு - 95
203. ப௄ன்று ௖ௐோ௛ல் க௎ண் கு௕ந்தோக்கு

186. ௏௑௎ின் ோ௚க்கம் ஋ப்ம௎௚து கோரிக௛௒து -

ௌ௚டித்துடிப்பு - 90

௎ி௒ப்௎ின்ம௎௚து.

204. .

187. சூழ்ௌ௛த௓ௐின் ோ௚க்கம் ஋ப்ம௎௚து

உௐர்ௌ௛த௓ப் ௎ள்௔ிௐில் ௎டிக்கும்

௏௚ொ௖ர்கள் ஋ந்ோப் ௎பே௖த்ோ௛்ர் -

கோரிக௛௒து - ௖௔பேம்ம௎௚து.

ப௃ன் கு௏௑ப் ௎பே௖ம்.

188. உ௉ல் க௎பேக்கம் ஋ன்௎து - உ௉௓௛ன்

205. கல்லூரிக் கல்௖ி கற்௎௖ர்கள் ஋ந்ோப்

஋த௉ப௅ம் உௐ௑ப௃ம் அோ௛கரித்ோல்.

௎பே௖த்ோ௛்ர் - ௎ின் கு௏௑ப் ௎பே௖ம்.

189. உ௉ல் உறுப்புகள் ோ௚௏கம௖ ௖௔ர்ந்து

206. ப௃டிௐ௑சுக் கக௚ள்தக ஋்

௎க்கு௖௏த௉௖ோற்கு ஋ன்் க௎ௐர் -

அத௕க்கப்௎டு௖து ஋து - எற்த௒க்

ப௃ோ௛ர்ச்ெ௛.

க௚௑ொி த௃ண்ொ௒௛வுக் மக௚ட்௎௚டு.

190. ௖௔ர்ச்ெ௛ௌ௛த௓ ஋ந்ோ ௖ௐோ௛ல் எபே
ோ௛௑௔௚க உ௉ல் க௎பேகுக௛௒து -

207. ெ௛௒ப்௎ிௐ௓ல்பு ௏௚ொ௖ர்கத௔ ஋ோன்
6௖து

௖ௐோ௛ல்

அடிப்௎த௉ௐில் ௖தகப்௎டுத்துக௛ம௒௚ம் த௃ண்ொ௒௛வு ஈவு

191. ௎ி௒க்கும் க௎௚ழுது கு௕ந்தோௐின்

208. எவ்க௖௚பே ௏்ிோனும் ோ்ித்ோன்த௏ப்

ெ௑௚ெரி ஋த௉ - 3.0 க௛ம௓௚

க௎ற்று ௏ற்௒௖ர்க௔ி௉௏௛பேந்து

192. ப௃ன்௎பே௖ கல்௖ி ௖ௐது ஋ன்௎து -

3 -5

௖ௐது.

ம௖று௎ட்டுக் க௚ொப்௎டு௖ோற்குப் க௎ௐர்
- ோ்ிௐ௚ள் ம௖ற்றுத௏

193. ௏்ிோ ௖௚ழ்க்தகௐின் க௚௓கட்௉த்ோ௛ன்

209. கோ௚௉ர்ச்ெ௛ௐ௚க ஌ற்௎டும் ௏௚ற்௒ங்கள்

ப௃ோல் ௖௔ர்ச்ெ௛ெ௚ர் ௎பே௖ம் - கு௕௖ிப்

எழுங்க௚் ப௃த௒ௐில் ப௃ோ௛ர்ச்ெ௛தௐ

௎பே௖ம்.

மௌ௚க்க௛ ஌ற்௎டும் ௏௚ற்௒ங்கள் ஋ன்று

194. 'ோத௓ப௃த௒ இத௉க௖௔ி

'

஋ந்ோப்௎பே௖்த்ோ௛்பேக்குரிௐ

210. ேூக்ஸ் குடும்௎ங்கத௔ ஆ௑௚ய்ச்ெ௛

௎ி௑ச்ெத்ௐ௚கும் - ௎ின் கு௏௑ப்௎பே௖ம்.
195. கு௏௑ப் ௎பே௖ம் புௐலும்

,

கூ௒௛ௐ௖ர் - ௙௚ர்௓௚க்

அத௓ப௅ம்

ௌ௛த௒ந்ோ ௎பே௖ம் ஋்க் கூ௒௛ௐ௖ர் ஸ்௉௚ன்௓௛ ௙௚ல்

211. க௚௓௛கக௚க் குடும்௎ங்கத௔ ஆ௑௚ய்ச்ெ௛
கெய்ோ௖ர் - கட்௉௚ர்டு
212. ௎ிௐ௚மேௐின் அ௒௛ோல் ோ௛௒ன் ௖௔ர்ச்ெ௛க்

196. ோ்ி௏்ிோ ம௖று௎௚ட்டின் ப௃க்க௛ௐ

மக௚ட்௎௚ட்டித் ஋ந்ோ உ௔௖ிௐல்

க௚௑ொிகள் - ௏௑பு, சூழ்ௌ௛த௓கள்.

அ௒௛ைரின் அ௒௛ோல் ோ௛௒ன் ௖௔ர்ச்ெ௛

197. ஋ந்ோ ௖ௐோ௛ல் எர் கு௕ந்தோௐ௚்து
௎௚ட்டி ௏ற்றும் அம்௏௚ இ௖ர்க௔ித௉மௐ
ம௖று௎௚டு க௚ண்க௛௒து -

கெய்ோ௖ர் - ௉க்ம௉ல்.

12௖து

௏௚ோத்ோ௛ல்.
198. ௖௔ர்ச்ெ௛ ௌ௛த௓ௐில் ௏௛க ப௃க்க௛ௐ௏௚்
௎பே௖ம் கு௏௑ப் ௎பே௖ம். ஌க்்ில்
௏்க்கு௏௒லும் கக௚ந்ோ௔ிப்பும்
ௌ௛த௒ந்ோ ௎பே௖ம்.
199. ௏்ிோ்ின் ௎ி௒ப்பு ப௃ோல் இ௒ப்பு ௖த௑

மக௚ட்௎௚ட்டு௉ன் எப்௎ி௉௓௚ம் - பூபைொர்
213. சூழ்ௌ௛த௓க்கு ௏ற்க௒௚பே க௎ௐர் கெௐற்தக.
214. ௏௑புக்கு ௏ற்க௒௚பே க௎ௐர் - இௐற்தக
215. ௎ி௒௖ிம௓மௐ மோ௚ன்றும் ௏்க௖ழுச்ெ௛ அச்ெம்.
216. க௎ர்ெம்௚ ஋ன்௎ோன் க௎௚பேள் ப௃கப௄டி உத௉ௐ௖ர்.
217. கு௏௑ப் ௎பே௖ம் ௏்ிோ ௖௚ழ்க்தகௐில்

ௌ௛கழும் ௖௔ர்ச்ெ௛க்கும் ௌ௉த்தோக்கும்

ஆ௑ம்௎ ௌ௛த௓ௐின் கோ௚குப்பு ஆகும் -

க௚௑ொ௏௚க அத௏௖து - சூழ்ௌ௛த௓.

௑௚ஸ்

6

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com

1. கு௕ந்தோ ம௏ம்௎௚டும் கற்௎ித்ோல் ப௃த௒கல௃ம் -

218. . ஌ன்? ஌ோற்கு? ஋ப்௎டி? ஋ன்௒ மகள்௖ிகள்

234. அ௒௛வுத௑ ௎கர்ோல் ௖தகக௔ில்

஋ந்ோப் ௎பே௖த்ோ௛ல் ஌ற்௎டுக௛ன்௒் -

஋வ்௖தக அ௒௛வுத௑ ௎கர்ோ௓௛ல்

கு௕௖ிப் ௎பே௖ம்.

அ௒௛வுத௑ ௖௕ங்கு௎௖ர் ௏௛க ப௃க்க௛ௐப்

219. எர் கு௕ந்தோ ோன் ோ௚தௐ ஋த்ோத்
௏௚ோங்கல௃க்கு ௎ின்்ர் அத௉ௐ௚௔ம்
கண்டு ெ௛ரிக்கும் - 3 - 4 ௏௚ோங்கள்.
220. க௎௚து௖௚க ஆண் கு௕ந்தோ க௎ண்
கு௕ந்தோதௐ ௖ி௉ ெற்று உௐ௑௏௚கவும் ,

௎ங்கு ௖க௛க்க௛௒௚ர் - ெ௚ோ௚௑ொ
அ௒௛வுத௑ ௎கர்ோல்
235. மக௚௙௓ரின் கூற்றுப்௎டி கல்௖ி
஋ன்௎து - கோ௚௉ர்ச்ெ௛ௐ௚் ௌத௉ப௃த௒.
236. ௖ி௉த௓ப் ௎பே௖த்ோ௛ற்குத்

க்௏௚கவும் இபேக்கும். இது ஋ந்ோ

மோத௖ப்௎டு௖து - ௖௚ழ்க்தக

௎பே௖த்ோ௛ல் - ௎ிள்த௔ப் ௎பே௖ம்

கு௒௛க்மக௚ள் ௖௕௛க்க௚ட்௉ல்

221. எர் ஆெ௛ரிௐர் அோ௛க௏௚கக் க௖்ம்
கெலுத்ோ ம௖ண்டிௐ ௎பே௖ம் ஋து கு௕௖ிப் ௎பே௖ம்.
222. உ௔ப்௎குப்௎௚ய்வுக் மக௚ட்௎௚ட்த௉
௖ிோ௛ட்௉௖ர் - ௎ி௑௚ய்டு
223. ௎௚ர்த௖த்ோ௛௒ன், கற்௒ல், ௏்த்ோ௛பேத்ோல்
ம௎௚ன்௒௖ற்௒௛ல் உ௔௖ிௐில்
மெ௚ோத்கள் ப௄௓ம் அ௔௖ிட்௉வ்ர் மகட்டில்
224. புள்௔ிௐிௐல் அடிப்௎த௉ௐில் ோ்ிௌ௎ர்
ம௖று௎௚டுகத௔ அ௔௖ிட்௉௖ர் - ெர்
௎ி௑௚ன்ெ௛ஸ் க௚ல்௉ன்.
225. கேர்௏்ிௐிலுள்௔ லீட்ெ௛க் ஋ன்௒
இ௉த்ோ௛ல் ப௃ோல் ஆய்வுக் கூ௉த்தோ
ௌ௛று௖ிௐ௖ர் - ௖ில்௓௛ௐம் வுண்ட்
226. உ௔ இௐற்௎ிௐல் த௄௓௛த் ஋ழுோ௛ௐ௖ர்
- ே௛.டி. ௎ி௑௚ன்ெர்
227. உ௔௖ிௐல் ௎ரிமெ௚ோத்க்கு
௖ிோ௛ட்௉௖ர் - இ.஋ச். க௖௎ர்
228. ௖௔௏௔ிக்கும் ோ௛ட்௉ம் ௐ௚பேக்க௚க
அ௒௛ப௃கப்௎ட்௉து - கற்௒௓௛ல்
௎ின்ோங்க௛ௐ ெ௛று௖ர்கல௃க்க௚க.
229. ௖௓௛வூட்௉ல் ஋ன்௎து எபே தூண்டுமக௚ல்
230. கல்௖ி கற்௎ித்ோ௓௛ல் உ௎க௑ொ
ௌ௛த௓ௐித் அ௒௛ப௃கப்௎டுத்ோ௛ௐ௖ர் ஸ்க௛ன்்ர்.
231. . கற்௒௓௛௓ன் ௏௚றுோ௓௛ல் கபேத்ோ௛ௐல்
கக௚ள்த௔ ஋ன்௎ோத்
஋டுத்துத௑த்ோ௖ர் - ௖ில்௓௛ௐம் மேம்ஸ்
232. அத்த்து ௏௚ந்ோர்கத௔ப௅ம் அ௖௑௖ர்
உ௉௓த௏ப்புக் மகற்௒௖௚று கு௒௛ப்௎ிட்௉
உௐிரி்ங்க௔௚க ௖ரிதெப்௎டுத்ோ௛ௐ௖ர் கௗல்ட்ன்
233. ௌ௉த்தோ ெ௛க௛ச்தெௐின் ம௖ர்கத௔

237. .

௖௕௛க௚ட்டுோ௓௛ன் மௌ௚க்கங்கத௔

஋டுத்துத௑த்ோ௖ர் - ஆன்௉ர்ென்
238. ோன்ௌ௛த௒வு மோத௖க் கக௚ள்தகதௐ
஋டுத்துத௑த்ோ௖ர் - ௏௚ஸ்மக௚வ்
239. ஆக்கத்ோ௛௒ன் ஋ன்௎து ௖ிரி ெ௛ந்ோத்
240. த௃ண்ொிௐத௓க் கற்௎ித்ோல் ஋ன்௎து ௎ௐிற்ெ௛ த௃ட்௎ம்
241. கற்௒௓௛ல் குத௒௎௚டு உத௉ௐ
கு௕ந்தோகள் ஋த்ோ௛௒்ில் குத௒ந்து
க௚ொப்௎டு௖ர் - ௎டித்ோல்
242. ௎ிௐ௚மேௐின் மக௚ட்௎௚டு
கு௕ந்தோக௔ின் ௏் ௖௔ர்ச்ெ௛
௎ற்௒௛ௐது.
243. குறுக௛ௐ மௌ௑த்ோ௛ல் எபே௖ன் ோன்
ௌ௛த்௖ில் கக௚ள்ல௃ம் க௎௚பேட்க௔ின்
஋ண்ொிக்தக ௖ி௔க்கு௖து - க௖்
௖ச்சு

244. கல்௖ி ஋ன்௎து - க௖௔ிக் கக௚ண்௉து ( to
bring out)
245. ஋ட்கர்ம௉௓௛ன் அனு௎௖ ௖டி௖ம் - கூம்பு
246. எபே ோ்ிௌ௎ரின் ப௃ழுத௏ௐ௚்
ௌ௉த்தோ ோ௚ம் ஆல௃த௏ ஋ன்று
கூ௒௛ௐ௖ர் - ஆல்௎ர்ட்
247. ௎ரிமெ௚ோத் ப௃த௒க்கு உட்௎௉௚ோ
அடிப்௎த௉க் கக௚ள்தக - ஋ோ௛ர்௏த௒க்
கக௚ள்தக
248. ௖ரிதெ ப௃த௒ப்௎டி உள்௔ ஋ண்க௔ின்
க௎பேக்கல் ப௃த௒தௐ ம௏ம்௎டுத்ோ௛ௐ௖ர்
- ௎ிஷ்ௗர்
249. உள் ௏ோ௛ப்௎ீட்டு ப௃த௒க்கு
க௎௚பேத்ோ௏௛ல்௓௚ோது - ௎ரிமெ௚ோத்
அட்௉௖தொ
250. ஆல௃த௏தௐ ௏ோ௛ப்புக் கக௚ள்தகௐின்
அடிப்௎த௉ௐில் ௖ி௖ரித்ோ௖ர் ஸ்௎௑௚ங்கர்

ஊன்௒௛பேப்௎து - இௐல்புொர்வு கற்௒ல்
கபேதுமக௚ள்.

7

Child Development and Pedagogy-www.crsttp.blogspot.com