ஆசிரினர்கள் தகுதித் ததர்வுக்கு தனாபாக

தநிழ்

யி஦ா-யிடை
1. உ஬கப் ப஧ாதுநட஫ என்று அடமக்கப்஧டுயது எந்த நூல் - திருக்கு஫ள்
2. திருயள்ளுயர் யாழ்ந்த ஆண்டு - கி.ப௃ 31
3. பாந஬ிங்க அடிகள் எழுதின ஧ாைல்கள் எப்஧டி அடமக்கப்஧டுகி஫து திருயருட்஧ா

4. கு஫ிஞ்சிப்஧ாட்டு எந்த இ஬க்கினத்டத தசர்ந்தது - சங்க இ஬க்கினம்
5. ஥ன் கணினர் என்஫ால் - நிகவும் ப஥ருங்கிருப்஧யர்
6. குமந்டதகள் அடநதி ஥ிட஦யா஬னம் கட்டினயர் - சைதகா சாசாகி
7.உ.தய.சாயின் யாழ்க்டக யப஬ாறு ஧ற்஫ி எந்த நூல் ப௄஬ம் அ஫ின஬ாம் என்சரிதம்

8. இபட்டு஫பநாமிதல் என்஫ால் - சித஬டை
9. ஥ா஬டினார் என்஫ நூட஬ ஆங்கி஬த்தில் பநாமி ப஧னர்த்தயர் - ஜி.ப௅.த஧ாப்
10. தாப௅நா஦யரின் தந்டத ப஧னர் - தகடி஬ினப்஧ர்
11. ப௃த்தத ஧ய஭தந என்஫ யாழ்த்துப்஧ாைல் எந்த நூ஬ில் இைம் ப஧ற்஫து தாப௅நா஦யர் த஦ிப்஧ாைல் திபட்டு

12. தாப௅நா஦யர் ஥ிட஦வு இல்஬ம் அடநந்துள்஭ நாயட்ைம் - இபாந஥ாதபுபம்
13. தாப௅நா஦யர் எந்த கா஬த்டத தசர்ந்தயர் - கி.஧ி.18
14. யள்ளுயட஦ப் ப஧ற்஫தால் ப஧ற்஫தத புகழ் டயனகதந என்று ஧ாடினயர் ஧ாபதிதாசன்

15.னாடப ஥ாம் யள்஭஬ார் எ஦ யமங்குகித஫ாம் - பாந஬ிங்க அடிகள்
16. பாந஬ிங்க அடிகள் எங்கு ஧ி஫ந்தார் - நருதூர்
17. பாந஬ிங்கர் ஧ின்஧ற்஫ின ப஥஫ி - சன்நார்க்கப஥஫ி
www.TeacherTN.blogSpot.com

18. பாந஬ிங்கர் எதற்காக சன்நார்க்க சங்கம் ஥ிறுயி஦ார் - நத ஥ல்஬ிணக்கம்
19. அகத்து உறுப்பு னாது - அன்பு
20. பு஫த்து உறுப்புக஭ால் னாருக்கு ஧னன் இல்ட஬ - அன்பு இல்஬ாதயர்
21. உ.தய.சாயின் ஆசிரினர் ப஧னர் - நகாயித்யான் நீ ஦ாட்சி சுந்தபம்
22. உ.தய.சா ஧திப்஧ித்த காப்஧ினங்கள் னாடய - சீயக சிந்தாநணி, சி஬ப்஧திகாபம்,
நணிதநகட஬

23. சைதகா எந்த ஥ாட்டு சிறுநி - ஜப்஧ான்
24. உனிர் எழுத்துக்க஭஬ில் கு஫ில் எழுத்துக்கள் எத்தட஦ -ஐந்து
25. சைதகாவுக்கு஥ம்஧ிக்கா ஥ம்஧ிக்டக தந்தயர் - ததாமி சிசு
26. ஑ட்ை ஧ந்தனத்தில் ததாற்஫யரிைம் எப்஧டிப் த஧ச தயண்டும் - அடுத்த
த஧ாட்டினில் பயற்஫ி ப஧றுயாய்

27. ஥ா஬டினாடப இனற்஫ினயர் னார் - சநண ப௃஦ியர் ஧஬ர்
28. ஆலும் தயலும் ஧ல்லுக்குறுதி, ஥ாலும் இபண்டும் பசால்லுக்குறுதி என்஫
஧மபநாமி எந்த நூட஬ சி஫ப்஧ிக்கி஫து - ஥ா஬டினார்

29.஧ாபதினார் எவ்யாறு சி஫ப்஧ித்துக் கூ஫ப்஧ப்஧ட்ைார் - ஧ாட்டுக்பகாரு பு஬யர்.
30. தநிழ்ச் பசாற்கள் எத்தட஦ யடகப்஧டும் - 4 யடக
32. பநய் நனக்கம் எத்தாட஦ யடகப்஧டும் - 2 யடக
33. தநிழ்ச் பசாற்கள் எத்த஦ண யடகப்஧டும் - 4 யடக
34. தநிழ்஥ாட்டில் உள்஭ ஧஫டயகள் சபணா஬னங்கள் எத்தட஦ - 13
35 சநபய஭ி நபங்க஭ில் யாழும் ஧஫டயக஭ில் ஑ன்று - நஞ்சள் சிட்டு.
36. ஥ி஬த்திலும் அதிக உப்புத்த஦டந உள்஭ ஥ீரிலும் யாழும் ஧஫டய எது - பூ
஥ாட஫

37. உ஬கம் ப௃ழுயதும் ஧஬஥ாட்டுப் ஧஫டயகள் யந்கு தங்கி இருக்கும்
இைத்துக்குப் ப஧னர் - ஧஫டயகள் சபணா஬னம்
www.TeacherTN.blogSpot.com

38. இந்தினாயில் உள்஭ பாஜ஥ாகம் எத்தட஦ அடி ஥ீ஭ம் பகாண்ைது - 15 அடி
39. ஧ாம்பு யடகக஭ில் எத்தட஦ யடக ஧ாம்புகளுக்கு ஥ச்சுத்த஦டந பகாண்ைது 52 யடக

40. ஥ல்஬ ஧ாம்஧ின் ஥ஞ்சு எந்த ய஬ி ஥ீக்கும் நருந்தாக தனாரிக்கப்஧டுகி஫து தகாப்பாக்சின்

41. ந஦ிதர்கள் னாட஦டன தயட்டைனாைக் காபணம் - ததாலுக்காக
42. உ஬கம் பயப்஧நடைனக் காபணம் - யாக஦ப்புடக
43. நட஦க்கு யி஭க்கம் நையாள் என்ப ஧ாைல் இைம் ப஧ற்஫ நூல் - ஥ான்
நணிக்கடிடக

44. யபச்

சிறுயன் என்஫ சிறுகடதடன எழுதினயர் - ஜா஦கிநணா஭ன்
45. தநிழ் ஧சி என்஫ ஧ாை஬ின் ஆசிரினர் - க.சச்சிதா஦ந்தன்
46. னாழ்ப்஧ாணக் காயினத்டத எழுதினயர் - க.சச்சிதா஦ந்தன்.
47.஧திப஦ண்கீ ழ் கணக்கு நூல்க஭ில் இதுவும் ஑ன்று - இ஦ினடய ஥ாற்஧து.
48. பூதஞ்தசந்த஦ார் யாழ்ந்த கா஬ம் - கி.஧ி.2
49. பூதஞ்தசந்த஦ார் எழுதின நூ஬ின் ப஧னர் - இ஦ினடய ஥ாற்஧து.
50 கு஫ிஞ்சித் திபட்டு என்஫ நூட஬ எழுதினயர் - ஧ாபதிதாசன்
51.சுப்புபத்தி஦ம் 'ஏர் கயி' என்று ஧ாபதினாபால் அ஫ிப௃கம் பசய்னப்஧ட்ையர் ஧ாபதிதாசன்

52. ஜி. ப௅. த஧ாப் தநிமகத்தில் சநனப் ஧ணினாற்஫ யந்த த஧ாது அயருக்கு யனது
- 19

53. ஜி.ப௅.த஧ாப் எந்த ஥ாட்டை தசர்ந்தயர் - ஧ிபான்ஸ்
54. 'அ஭ப஧டை' எத்தட஦ யடகப்஧டும் - 2
55. தநிழ் இ஬க்கணம் எத்தட஦ யடகப்஧டும் - 5
56. எழுத்துக்கள் எத்தட஦ யடகப்஧டும் - 2
www.TeacherTN.blogSpot.com

57. தநிமில் ததான்஫ின ப௃தல் சதுகபாதிடன பதாகுத்தயர் - யபநாப௃஦ியர்

58. இரு஧தாம் நூற்஫ாண்டில் பய஭ியந்த நிகப்ப஧ரின அகபப௃த஬ி எது பசன்ட஦ப் ஧ல்கட஬க் கமக அகபாதி.

59. திபாயிை பநாமிக஭ின் ஑ப்஧ி஬கணத்டத எழுதினயர் - கால்டு பயல்
60. தநிழ்த் பதன்஫ல் -திரு.யி.கல்னாண சுந்தப஦ார்.

www.TeacherTN.blogSpot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful