ஆசிரியர் தகுதித் ததர்வு : தமிழ் வினா-விடை

* ஡஥றழ்த் த஡ன்நல் - ஡றன௉. ஬ி. கல்஦ர஠ சுந்஡஧ணரர் (஡றன௉.஬ி.க)
* ததரதும஥ வ஬ட்டல் ஋ன்னும் த௄னறன் ஆசறரி஦ர் - ஡றன௉.஬ி.க
* '஢ர஥க்கல் க஬ிஞர்' ஋ண அம஫க்கப்தடுத஬ர் - த஬.஧ர஥னறங்கம்.
* ஢ர஥க்கல் க஬ிஞன௉க்கு கறமடத்஡ வ஡சற஦ ஬ின௉து - தத்஥ன௄஭ன்
* குடி஥க்கள் கரப்தி஦ம் ஋ண அம஫க்கப்தடு஬து - சறனப்த஡றகர஧ம்
* இபங்வகர஬டிகள் இ஦ற்நற஦ கரப்தி஦ம் - சறனப்த஡றகர஧ம்
* ஡஥றழ்த஥ர஫ற஦ின் ன௅஡ல் கரப்தி஦ம் - சறனப்த஡றகர஧ம்
* ஧ர஥ர஦஠ம் ஋த்஡மண கரண்டங்கபரகப் திரிக்கப்தட்டுள்பண - ஆறு
கரண்டங்கபரக

* ஥ர஦஠த்஡றல் "தசரல்னறன் தசல்஬ர்" ஋ண அம஫க்கப்தட்ட஬ர் அனு஥ன்

* ஧ர஥ர஦஠த்஡றல் 5-஬஡ரக அம஥ந்஡ கரண்டம் - சுந்஡஧ கரண்டம்
* இனங்மக஦ில் சலம஡ சறமநம஬க்கப்தட்ட ிறடம் - அவசரக஬ணம்
* சுக்ரீ஬ன் ஆட்சற தசய்஡ ஢ரடு - கறட்கறந்ம஡
* சலம஡க்குக் கர஬னறன௉ந்஡ ததண் - ஡றரிசமட
* க஬ிச் சக்க஧஬ர்த்஡ற ஋ண அம஫க்கப்தடுத஬ர் - கம்தர்
* "கறநறஸ்து஬க் கம்தன்" ஋ண அம஫க்கப்தடும் க஬ிஞர் ஋ச்.஌.கறன௉ஷ்஠ப்திள்மப

* இ஧ட்சண்஦ ஦ரத்஡றரிகம் ஋னும் கரப்தி஦த்஡றன் ஆசறரி஦ர் ஋ச்.஌.கறன௉ஷ்஠ப்திள்மப

TeacherTN.blogSpot.com

* இ஧ட்சண்஦ ஦ரத்஡றரிகம் ஋ந்஡ த௄னறன் ஬஫ற த௄னரகும் - தில்கறரிம்ஸ்
ன௃வ஧ரகற஧ஸ் (ஆங்கறனம்)

* தில்கறரிம்ஸ் ன௃வ஧ரகற஧ஸ் த௄னறன் ஆசறரி஦ர் - ஜரன் தன்஦ன்
* இ஧ட்சண்஦ ஦ரத்஡றரிகம் ஋ன்த஡ன் ததரன௉ள் - ஆன்஥ஈவடற்நம்
* இ஧ட்சண்஦ ஦ரத்஡றரிகம் ஋த்஡மண தன௉஬ங்கபரகப்
தகுக்கப்தட்டுள்பது - ஍ந்து

* ஋ச்.஌.கறன௉ஷ்஠ப்திள்மப஦ின் இ஦ற்தத஦ர் - தயன்நற ஆல்தர்ட்
* கம்தம஧ ஆ஡ரித்஡ ஬ள்பல் - சமட஦ப்த ஬ள்பல்
* கம்தர் இ஦ற்நற஦ ஥ற்தநரன௉ த௄ல் - ச஧சு஬஡ற அந்஡ர஡ற
* ஬ள்பத் வ஡ரபின் தரடல்கமப த஥ர஫ற தத஦ர்த்஡றன௉க்கும் க஬ிஞர் க஬ிஞர். துமந஬ன்

* "஡றன௉஬ிணரள்" ஋ண சறநப்திக்கப்தடுத஬ர் - னட்சும் வ஡஬ி
* த஡ரல்கரப்தி஦ர் கூறும் அகத்஡றம஠கள் ஋த்஡மண - ஌ழு
* ஜடரனே஬ின் அண்஠ன் - சம்தர஡ற
* "சரகறத்஡ற஦ ஥ஞ்சரி" ஋ன்னும் த௄னறன் ஆசறரி஦ர் - ஥மன஦ரபக்
க஬ிஞர் ஬ள்பத்வ஡ரள்

* ஡றரிகடுகத்஡றல் இடம்ததறும் தரடல்கள் ஋த்஡மண - 101
த஬ண்தரக்கள்

* ஡றரிகடுகம் குநறப்திடும் ஥ன௉ந்துப் ததரன௉ட்கள் - சுக்கு, ஥றபகு, ஡றப்தினற
* ஡றரிகடுகம் ஋ன்னும் த௄னறன் ஆசறரி஦ர் - ஢ல்னர஡ணரர்
* "ஆக்டி஦ம்" ஋ன்ந தசரல்னறன் ததரன௉ள் - ஌பணம்
* ஢ல்கு஧வு ஋ன்ந தசரல்னறன் ததரன௉ள் - ஬றும஥
* ஞரனம் ஋ன்ந தசரல்னறன் ததரன௉ள் - அநறவு
TeacherTN.blogSpot.com

* ஬மச ஋ன்ந தசரல்னறன் ததரன௉ள் - த஫ற
* த஬குபி ஋ன்ந தசரல்னறன் ததரன௉ள் - வகரதம் (அ) சறணம்
* ஬ிபக்கறனறன௉ந்து கறமடப்தது எபி஦ர? எ஫ற஦ர? - எபி
* குறுந்த஡ரமக ஋ன்னும் த஡ரமக த௄னறன் தரடி஦ ன௃ன஬ர்கள் - 205
ன௃ன஬ர்கள்

* குநறஞ்சறத் ஡றம஠ப் தரடல் தரடு஬஡றல் ஬ல்ன஬ர் - கதினர்
* குறுந்த஡ரமக஦ில் இடம் ததற்ந தரடல்கள் ஋த்஡மண - 402
தரடல்கள்

* ன௃ந஢ரனூறு ஋ன்னும் த௄னறல் சறன தரடல்கமப ஆங்கறனத்஡றல்
த஥ர஫ற தத஦ர்த்஡஬ர் - ஜற.னை.வதரப்

* ன௃ந஢ரனூறு இடம் ததறும் த஡ரகுப்ன௃ - ஋ட்டுத்த஡ரமக
* சலத்஡மனச் சரத்஡ணரர் தரடல்கல் இடம் ததறும் சங்க இனக்கற஦
த௄ல்கள் - அக஢ரனூறு, ன௃ந஢ரனூறு, குறுந்த஡ரமக

* சலத்஡மன சரத்஡ணரர் ன௃ந஢ரனூற்றுப் தரடனறல் குநறப்திடும் ஥ன்ணன்
- தரண்டி஦ன் ஢ன்஥ரநன்

* ஋ந்஡ த௄ல் அ஧ங்வகற்நத்஡றன்ததரது கு஥஧குன௉த஧ன௉க்கு
஥ீ ணரட்சற஦ம்ம஥ ததண் கு஫ந்ம஡ ஬டி஬ில் ஬ந்து ஥ர஠ிக்க஥ரமன
தரிசபித்஡ரர்? - ஥ீ ணரட்சற஦ம்ம஥ குநம்

* கு஥஧குன௉த஧ர் ஬ரய் ஊம஥ ஢ீங்கற஦ உடன் இமந஬மணப் தரடி஦
ிறனக்கற஦ம் - கந்஡ர் கனறத஬ண்தர

* கு஥஧குன௉த஧ரின் வதச்சுத்஡றநன் ததற்ந ஡றன௉த்஡னம் - ஡றன௉ச்தசந்தூர்
ன௅ன௉கன் ஡றன௉க்வகர஬ில்

* கு஥஧குன௉த஧ரின் கரனம் - 17-ம் த௄ற்நரண்டு
* கு஥஧குன௉த஧ரின் ததற்வநரர் - சண்ன௅க சறகர஥஠ி க஬ி஧ர஦ர்,
சற஬கர஥ற சுந்஡ரி அம்ம஥஦ரர்
TeacherTN.blogSpot.com

* கு஥஧குன௉த஧ர் திநந்஡ இடம் - ஡றன௉ம஬குண்டம் (த஢ல்மன
஥ர஬ட்டம்)

* ஡றரிகூட஥மன ஋ன்தது ஋஡மணக் குநறக்கறநது - ஡றன௉க்குற்நரன
஥மன

* ஥ீ ணரட்சற஦ம்ம஥ திள்மபத் ஡஥ற஫றன் ஆசறரி஦ர் - கு஥஧குன௉த஧ர்
* குற்நரனக் குந஬ஞ்சற஦ில் ஡றரிகூட஥மன ஬பத்ம஡ ஦ரர் கூறுகறநரர்
- குநத்஡ற

* குற்நரனக் குந஬ஞ்சற ஋வ்஬மக இனக்க஠ம் - சறற்நறனக்கற஦ம்
* குற்நரனக் குந஬ஞ்சற஦ின் தரட்டுமடத் ஡மன஬ர் - ஡றன௉க்குற்நரன
஢ர஡ர் (சறத்஡ற஧ சமத)

* குற்நரனக் குந஬ஞ்சற஦ின் ஆசறரி஦ர் - ஡றரிகூட ஧ரசப்தக் க஬ி஧ர஦ர்
* ஢ந்஡றக் கனம்தகத்஡றன் தரட்டுமடத் ஡மன஬ர் - ஢ந்஡ற஬ர்஥ தல்ன஬ன்
* ஢ந்஡றத் கனம்தகத்஡றன் கரனம் - கற.தி.9-ம் த௄ற்நரண்டு.
* ஢ந்஡றக் கனம்தகத்஡றன் ஆசறரி஦ர் - ஆசறரி஦ர் தத஦ர் இல்மன
* கர஬டிச் சறந்து இனக்கற஦ ஬மககளுள் ன௅஡ன்ம஥஦ரணது அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரர் கர஬டிச் சறந்து.

* அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரரின் ததற்வநரர் - தசன்ணப்த த஧ட்டி஦ரர்,
எவு அம்ம஥஦ரர்.

* அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரர் திநந்஡ ஆண்டு 1861
* அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரர் கர஬டிச் சறந்து஬ில் தரடப்தடும்
இமந஬ன் - கழுகு஥மன ன௅ன௉கப் ததன௉஥ரன்

* அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரர் ஊர் - தசன்ணிக்குபம் (஡றன௉த஢ல்வ஬னற
஥ர஬ட்டம்)

* கர஬டிச் சறந்து஬ின் ஆசறரி஦ர் - அண்஠ர஥மன த஧ட்டி஦ரர்
TeacherTN.blogSpot.com

* னெவ஬ந்஡ர் - வச஧ர், வசர஫ர், தரண்டி஦ர்
* ஢ரன்கு வ஬஡ங்கள் - ரிக், ஦ஜீர், சர஥ம், அ஡ர்஬஠ம்
* அறுசும஬ ஋ன்தம஬ - மகப்ன௃, கரர்ப்ன௃, கசப்ன௃, ன௃பிப்ன௃, இணிப்ன௃,
து஬ர்ப்ன௃

* ஌ழு கடல்கள் -உப்ன௃க் கடல், ஢ன்ண ீர், தரல், ஡஦ிர், த஢ய், வ஡ன்,
கன௉ம்ன௃ச் சரறு கடல்.

* ஢஬஧சம் ஋ன்தம஬ - ஢மகப்ன௃, அழுமக, இபி஬஧ல், ஥ன௉ட்மக, அச்சம்,
ததன௉஥ற஡ம், த஬குபி(சறணம்), உ஬மக. சரந்஡ம்.

* ஍ந்஡றனக்க஠ம் ஋ன்தம஬ - ஋ழுத்து, தசரல், ததரன௉ள், ஦ரப்ன௃, அ஠ி
* ஋ண் ஬மக த஥ய்ப்தரடுகள் ஋ம஬ - ஢மகப்ன௃, அழுமக, இபிவு,
஥ன௉ட்மக, அச்சம், ததன௉஥ற஡ம், த஬குபி, உ஬மக.

* தசற஬ந்஡ரல் தத்தும் தநந்து வதரகும் அந்஡ தத்து - ஥ரணம், குனம்,

கல்஬ி, ஬ண்ம஥, அநறவுமடம஥, ஡ரணம், ஡஬ம், உ஦ர்ச்சற, ஡ரபரண்ம஥,
கர஡ல் வ஬ட்மக ன௅஡னற஦ண.

* கனம்தகத்஡றன் உறுப்ன௃கள் - கனம் -12, தகம் - 6, த஥ரத்஡ம் = 18
* சறற்நறனக்கற஦ங்கபில் ஋த்஡மண ஬மக - 96 ஬மக
* ஍ந்஡஥றழ் - இ஦ற்ந஥றழ், இமசத்஡஥றழ், ஢ரடகத்஡஥றழ், அநற஬ி஦ல்
஡஥றழ், ஆய்வுத் ஡஥றழ்.

* ஥ணச்வசரர்஬ின்நற தச஦ரற்றும் தண்திமண உ஠ர்த்தும் ஡றன௉க்குநள்
அ஡றகர஧ம் - ஊக்கன௅மடம஥.

* ஢ர஥க்கல் க஬ிஞரின் திநந்஡஢ரள் - 19.10.1988.
* அகத்஡றம஠ - குநறஞ்சற, ன௅ல்மன, ஥ன௉஡ம், த஢ய்஡ல், தரமன,
மகக்கறமப, ததன௉ந்஡றம஠

* ன௃நந்஡றம஠ - த஬ட்சற, ஬ஞ்சற, உ஫றமஞ, தும்மத, ஬ரமக, கரஞ்சற,
தரடரண்

TeacherTN.blogSpot.com

* கல்஬ி஦ில்னரப் ததண் கபர்஢றனம் வதரன்ந஬ள் - தர஧஡ற஡ரசன்
* ம஬க்கம் ஬஧ர்

-ததரி஦ரர்
* ஦ரதும் ஊவ஧ ஦ர஬ன௉ம் வகபிர் - க஠ி஦ன் ன௄ங்குன்நணரர்.
* எப்தினக்க஠த் ஡ந்ம஡ ஋ன்று அம஫க்கப்தடுத஬ர் - கரல்டுத஬ல்
* ன௃னற ஡ங்கறச் தசன்ந குமக வதரன்நது - ஬஧த்

஡ர஦ின் ஬஦ிறு
* ஢ீர் ஬஫றப் தடூம் ன௃ம஠ வதரல் - ஊழ்஬஫றச் தசல்லும் உ஦ிர்
* க஡ற஧஬மணக் கண்ட ஡ர஥ம஧ வதரன - ஥கறழ்ச்சற
* ஡஠னறனறட்ட த஥ழுகு வதரன - கம஧஡ல்
* உடுக்மக இ஫ந்஡஬ன் மகவதரன - இடுக்கண் கமபத஬ர்
அடைமமாழியால் குறிக்கப்மெறும் நூல்கள்
* ஡ரனே஥ரண஬ர் தரடல்கள் - ஡஥றழ்த஥ர஫ற஦ின் உத஢றட஡ம்
* சறனப்த஡றகர஧ம் - எற்றும஥க் கரப்தி஦ம், னெவ஬ந்஡ர் கரப்தி஦ம்,
குடி஥க்கள் கரப்தி஦ம், ன௅஡ல் கரப்தி஦ம், வ஡சற஦ கரப்தி஦ம், ன௅த்஡஥றழ்
கரப்தி஦ம், சன௅஡ர஦க் கரப்தி஦ம்
* சல஬கசறந்஡ர஥஠ி - ஥஠த௄ல்
* கம்த஧ர஥ர஦஠ம் - இ஧ர஥஬஡ர஧ம், இ஧ர஥கரம஡, கம்தச் சறத்஡ற஧ம்,
கம்த ஢ரடகம்

* அக஢ரனூறு - த஢டுந்த஡ரமக
* த஫த஥ர஫ற - ன௅துத஥ர஫ற
* ததரி஦ ன௃஧ர஠ம் - ஡றன௉த்த஡ரண்டர்ன௃஧ர஠ம், வசக்கற஫ரர் ன௃஧ர஠ம்
* இனக்க஠ ஬ிள்க்கம் - குட்டித் த஡ரல்கரப்தி஦ம்
* தட்டி஠ப்தரமன - ஬ஞ்சற த஢டும்தரட்டு
TeacherTN.blogSpot.com

* கனறத்த஡ரமக - கற்நநறந்வ஡ரர் ஌த்தும் த஡ரமக
* ன௃ந஢ரனூறு - ஡஥ற஫ர் ஬஧னரற்றுக் கபஞ்சற஦ம்
* ததன௉ம்தர஠ரற்றுப்தமட - தர஠ரறு
* ஥மனதடும்கடரம் - கூத்஡஧ரற்றுப்தமட
* ன௅ல்மனப்தரட்டு - ததன௉ங்குநறஞ்சற, த஢ஞ்சரற்றுப்தமட
* குநறஞ்சறப் தரட்டு - கரப்தி஦ப்தரட்டு
* த஬ற்நறவ஬ற்மக - ஢றுத்த஡ரமக
* னெதும஧ - ஬ரக்குண்டரம்
* ததன௉ங்கம஡ - தகரங்குவ஬ள் ஥ரக்கம஡, அக஬ற்கரப்தி஦ம்
* சறனப்த஡றகர஧ம் - இ஧ட்மடகரப்தி஦ங்கள்
* ஥஠ிவ஥கமன - ஥஠ிவ஥கமன துநவு, ததபத்஡ கரப்தி஦ம்
* ஢ீனவகசற - ஢ீனவகசறத்த஡ன௉ட்டு

அடைமமாழியால் குறிக்கப்மெறும் சான்தறார்கள்
*

஡஥றழ்த்த஡ன்நல், ஡஥றழ் ன௅ணி஬ர், ஡஥றழ்ப்ததரி஦ரர், த஡ர஫றனரபர்

஡ந்ம஡ - ஡றன௉.஬ி,க.

* ஡஥றழ்த் ஡ரத்஡ர - உ.வ஬.சர஥ற஢ர஡ ஍஦ர்
* ம஬஠஬ம் ஡ந்஡ தசல்஬ி, சூடிக்தகரடுத்஡ சுடர்தகரடி - ஆண்டரள்
* ஢஬ண

கம்தர் - ஥ீ ணரட்சற சுந்஡஧ம் திள்மப
* ஧சறக஥஠ி - டி.வக.சற
* ஡த்து஬ வதர஡கர் - இ஧ரதரர்ட் - டி - த஢ரதினற
TeacherTN.blogSpot.com

* ஡஥றழ்஢ரட்டின் தஜன் ஆஸ்டின் - அத௃த்஡஥ர
* ஡஥றழ்஢ரட்டின் வஜம்ஸ் உநரட்னற - சுஜர஡ர
* த஡ன்ணரட்டு ஡ரகூர் - அ.கற.வ஬ங்கட஧஥஠ி
* த஥ர஫ற ஞர஦ிறு - வ஡஬வ஢஦ப் தர஬ர஠ர்
* இமசக்கு஦ில் - ஋ம்.஋ஸ்.சுப்ன௃னட்சு஥ற
* வ஬஡஧த்஡றணம் திள்மப - சர்஡ரர்
* க஧ந்ம஡க் க஬ிஞர் - வ஬ங்கடரஜனம் திள்மப
* ஡சர஬஡ரணி - தசய்குத் ஡ம்தி஦ரர்
* தசக்கறழுத்஡ தசம்஥ல், கப்தவனரட்டி஦ ஡஥ற஫ன் - ஬.உ.சற
* வ஥ ஡றணம் கண்ட஬ர் - சறங்கர஧ வ஬னணரர்
* தகுத்஡நறவு தகன஬ன், சு஦சரிம஡ச் சுடர் ததரி஦ரர் - ஈ.வ஬.஧ர஥சர஥ற
* த஡ன்஢ரட்டு ததர்ணரட்஭ர, த஡ன்஢ரட்டுக் கரந்஡ற, வத஧நறஞர் - அநறஞர்
அண்஠ர

* ஡஥றழ்஢ரட்டின் ஥ரப்தமரன் - ன௃தும஥ப்தித்஡ன்
* ஡஥றழ்஢ரட்டின் வ஬ரர்ட்ஸ்வ஬ரர்த், ஡஥றழ்஢ரட்டுத் ஡ரகூர் ஬ர஠ி஡ரசன்

* உ஬ம஥க் க஬ிஞர் - சு஧஡ர
* க஬ிக்வகர -

அப்துல் ஧கு஥ரன்

* உம஧஦ரசறரி஦ர் * க஬ி஥஠ி -

இபம் ன௄஧஠ரர்

வ஡சற஦ ஬ி஢ர஦கம்திள்மப

* கு஫ந்ம஡க் க஬ிஞர் -

TeacherTN.blogSpot.com

அ஫.஬ள்பிப்தர

* த஡ரண்டர் சலர் த஧வு஬ரர் * குநறஞ்சற வ஥ர஥ரன் * க஬ிச்சக்க஧஬ர்த்஡ற -

வசக்கற஫ரர்

கதினர்
கம்தன்

* ஆளுமட஦஧சு, ஥ன௉ள் ஢ீக்கற஦ரர், அப்தர் - ஡றன௉஢ரவுக்க஧சு
* ஆளுமட஦ப்திள்மப, ஡ற஧ர஬ிட சறசு - ஞரண சம்தந்஡ர்
* ன௅த்஡஥றழ் கர஬னர் - கற.ஆ.தத.஬ிஸ்஬஢ர஡ம்
* ஡றன௉க்குநபரர் - ஬ி.ன௅ணிசர஥ற
* இ஧ர஥னறங்கணரர் -

ஆட்சறத் ஡஥றழ் கர஬னர்

* 20 ஆம் த௄ற்நரண்டின் எபம஬஦ரர் * வத஦ரர் -

தண்டி஡ அசனரம்திமக

கரம஧க்கரல் அம்ம஥஦ரர்

* தரட்டுக்தகரன௉ ன௃ன஬ன், ஥கரக஬ி, வ஡சற஦ க஬ிஞர் - தர஧஡ற஦ரர்
* சறந்துக்குத் ஡ந்ம஡ - அண்஠ர஥மன தசட்டி஦ரர்.
* னெ஡நறஞர் - இ஧ரஜரஜற
* தசரல்னறன் தசல்஬ர் - இ஧ர. தி. வசதுப்திள்மப
* கரந்஡ற஦க் க஬ிஞர் - ஢ர஥க்கல் ஧ர஥னறங்கம் திள்மப
* கறநறத்து஬க் கம்தர் - ஋ச்.஌. கறன௉ஷ்஠ப் திள்மப
* ஥கர஬ித்து஬ரன் - ஥ீ ணரட்சற சுந்஡஧ம் திள்மப
* சறறுகம஡ ஥ன்ணன் - ன௃தும஥ப்தித்஡ன்
* சறறுகம஡ ஡ந்ம஡ - ஬.வ஬.சு.஍஦ர்
* ன௃துக்க஬ிம஡ ஡ந்ம஡ - தர஧஡ற஦ரர்

TeacherTN.blogSpot.com

* வசர஥சுந்஡஧ தர஧஡ற஦ரர் - ஢ர஬னர்
* ஧சறக஥஠ி தண்டி஡஥஠ி - ன௅.க஡றவ஧சஞ் தசட்டி஦ரர்
* ஡஥றழ்஢ரட்டு ததர்ணரட்஭ர - ன௅.஬஧஡஧ரசணரர்
* ஡஥றழ் ஬஧னரற்று ஢ர஬னறன் ஡ந்ம஡ - ககல்கற
* ஡஥றழ் ஢ரடகத் ஡ந்ம஡ - தம்஥ல் சம்தந்஡ ன௅஡னற஦ரர்
* ஡஥றழ் ஢ரடகத் ஡மனம஥ ஆசறரி஦ர் - சங்க஧஡ரஸ் சு஬ர஥றகள்
* ஡ணித்஡஥றழ் இமசக்கர஬னர் - இ஧ரசர.அண்஠ர஥மனச் தசட்டி஦ரர்.

TeacherTN.blogSpot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful