1.

ந஥ல் ஧ள்஭த்தாக்கு அநநந்துள்஭ இடம் - ஆப்ரிக்கா
2. இபண்டு உனபந்த ஥ி஬ப்஧குதிகளுக்குநடயன உள்஭ ஧குதிகள் ஧ள்஭த்தாக்குகள்

3. ப௃தன்நந தீர்க்கக் யகாடு செல்லும் இடம் - கிரீன்யிச்

4. கிரீன்யிச் யா஦யினல் ஆபாய்ச்ெி நநனம் அநநந்துள்஭ ஥ாடு - இங்கி஬ாந்து
5. ெர்யயதெ திட்ட ய஥பம் கணக்கிட ஧னன்஧டுயது - கிரீன்யிச் தீர்க்க யபநக.

6. இந்னியின் த஬ ய஥பத்நத கணக்கிட ஧னன்஧டும் தீர்க்க யபநக - 82 1/2 டிகிரி
கிமக்கு

7. இந்தினாயின் த஬ ய஥பத்நத கணக்கிடும் தீர்க்க யபநக செல்லும் யமி அ஬கா஧ாத்

8. அடிப்஧நட திநெகள் - ஥ான்கு

9. 1 க.செ.நீ . நண் உய௃யாக ஆகும்கா஬ம் - 1000 ஆண்டுகள்

10.இந்தினாயில் காணப்஧டும் ப௃க்கின நண் யநகப்஧ிரிவுகள் - 5
11. ஆறு கடலுடன் க஬க்கும் இடம் - கமிப௃கம்.

12. ஆற்றுச் ெநசய஭ி நற்றும் கடற்கநபச் ெநசய஭ிக஭ில் காணப்஧டும் நண் யண்டல் நண்.
13. கய௃ப்பு ஥ி஫ப௃நடன நண் - கரிெல் நண்.
14. இந்தினாயின் அரிெிக் கிண்ணம் ஋஦ப்஧டுயது - ஆற்றுச் ெநசய஭ிகள்.
15. ஈபத் ஧ிடித்து நயத்துக் சகாள்ளும் நண் - கரிெல் நண்.

16. தக்காணத்தில் ஬ாயா ஧குதினில் காணப்஧டுயது - கரிெல் நண்
17. சபகர் ஋ன்று அநமக்கப்஧டுயது - கரிெல் நண்.
18. இந்தின ஥ி஬ப்஧பப்஧ில் யண்டல் நண் அ஭வு - 24%

19. நண் அரிப்஧ி஦ால் ஧ாதிக்கப்஧ட்டுள்஭ இந்தின ஥ி஬ப்஧பப்பு - 20%
20. நண் அரிநா஦ம் ஌ற்஧டக் காபணம் - காற்று, நநம, சயள்஭ம்
21. ய஫ட்ெித் தாயபங்கள் ய஭ய௃ம் நண் - ஧ாந஬ நண்
22. நந஬ச் ெரிவுக஭ில் காணப்஧டும் நண் - ெபநண நண்
23. யதாட்டப் ஧னிர்கள் ய஭ர்ச்ெிக்கு ஌ற்஫ நண் - ெபந஭ நண்
24 யயர்க்கடந஬ ய஭ப ஌ற்஫ நண் - செம்நண்
25. செம்நண்ணில் காணப்஧டுயது - இய௃ம்பு
26. ஧ய௃த்தி யிந஭ன ஌ற்஫ நண் - கரிெல் நண்.
27. ெியப்பு ஥ி஫நாக உள்஭ நண் - செம்நண்
28. தாக்காணத்தின் ஬ாயா ஧குதினில் காணப்஧டுயது - ெபந஭ நண்
29. ஈபத்நத ஧ிடித்து நயத்துக் சகாள்ளும் நண் - கரிெல் நண்
30.உ஬கத்தின் ெர்க்கநபக் கிண்ணம் - கியூ஧ா
31. உ஬கத்தில் நிக அதிகம் யிற்஧ந஦னாகும் ச஧ாய௃ள் - கா஧ி
32. ஋கிப்தின் சயள்ந஭த் தங்கம் ஋ன்று அநமக்கப்஧டுயது - ஧ய௃த்தி
www.TeacherTN.blogSpot.com

33. ஧ாந஬ய஦க் கப்஧ல் ஋ன்று அநமக்கப்஧டுயது - ஒட்டகம்
34. ஈச்ெ நபங்கள் ய஭ய௃ம் நண் -஧ாந஬ நண்
35. ஆண்டு ப௃ழுயதும் ஧சுநநனாக காணப்஧டும் காடுகள் - ஧சுநந நா஫ாக்
காடுகள்

36. உனபப௃ம் ய஬ிநநயும் நிக்க காடுகள் காணப்஧டும் இடம் - ஧சுநந நா஫ாக்
காடுகள்

37. அந்தநான் ஥ியகா஧ார் தீவுக஭ில் காணப்஧டும் காடுகள் - ஧சுநந நா஫ாக்
காடுகள்

38.நபச் ொநான்கள் செய்னப் ஧னன்஧டும் நபங்கள் உள்஭ காடுகள் - இந஬யுதிர்
காடுகள்

39.சுந்தரி நப யநககள் காணப்஧டும் நபங்கள் உள்஭ காடுகள் - ெதுப்பு ஥ி஬க்
காடுகள்

40. ஆற்஫ின் கமிப௃கப் ஧குதினில் ய஭ய௃ம் காடுகள் - ெதுப்பு ஥ி஬க்காடுகள்
41. ஧ய௃யக் காற்றுக் காடுக஭ிட்஦ யயறு ச஧னர் - இந஬யுதிர் காடுகள்
42. நாங்குயபாவ் காடுக஭ின் யயறு ச஧னர் - ெதுப்பு஥ி஬க்காடுகள்
43. கூம்பு யடியி஬ா஦ நபங்கள் காணப்஧டும் இடம் - நந஬க்காடுகள்
44. ஊெினிந஬க் காடுக஭ின் யயறு ச஧னர் - நந஬க் காடுகள்
45. தநிழ்஥ாட்டில் ஊெினிந஬க் காடுகள் காணப்஧டும் இடம் - ஧ம஦ி

46. ஒய௃ ஥ாட்டின் இனற்நக ய஭ம் ெீபாக அநநன இய௃க்க யயண்டின காடுகள்
ெதயதம்

- 33%
47. ஥ம் ஥ாட்டின் காடுக஭ின் ஧பப்஧஭வு ெதயதம்

- 19.39%
48. யநபப்஧டத்தின் ஧ச்நெ ஥ி஫ம் கு஫ிப்஧து - ெநசய஭ிகள்
49. யநபப்஧டத்தில் நஞ்ெள் ஥ி஫ம் கு஫ிப்஧து - ஧ீடபூநிகள்

50. ெிங்கங்களுக்கா஦ ெபணா஬னம் அநநந்துள்஭ இடம் - கிர்஧ாடுகள்

www.TeacherTN.blogSpot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful