ஆசிரினர் தகுதித் ததர்வு : சப௄க அ஫ியினல் யி஦ா-யிடை 6

1. ஧ாண்டின ஥ாட்டின் ஧ஞ்சத்டத கு஫ிப்஧ிட்ையர் - ப௅யான் சியாங்

2. சிபெக்கி எ஦ப்஧டும் ஧னண நூட஬ எழுதினயர் - ப௅யான் சியாங்
3. ததன்஦ிந்தினாயில் ஧ல்஬யர் கா஬த்தில் காஞ்சிபுபம் யந்தயர் - ப௅யான்
சியாங்

4. ப௅யான் சியாங் இந்தினாயில் தங்கினிபேந்த கா஬ம் - 12 ஆண்டுகள்

5. ப௅யான் சியாங் இந்தினாயிற்கு யபேடக தந்த ஆண்டு - கி.஧ி. 603 - 664
6. ப௅யான் சியாங்கின் தசாந்த ஥ாடு - சீ஦ா

7. ப௅யான் சியாங் னாபேடைன ஆட்சிக் கா஬த்தில் இந்தினாயிற்கு யபேடக
புரிந்தார் - ஹர்ரர்

8. இ஧ின் ஧துதாயின் கா஬ம் - கி.஧ி. 1304 -1368

9. நார்க்தகாத஧ா஬ சீ஦ாயில் னாபேடைன அபசடயனில் ஧ணி புரிந்தார் குப்஬ாய்கான்

10. நார்க்தகாத஧ாத஬ாயின் கா஬ம் - கி.஧ி. 1254 - 1324
11. நி஬ிதனான் - 2 என்஫ ஧னண நூல் எழுதினயர் - நார்க்தகாத஧ாத஬ா
12. ஧ார்தத஬ாநினா ைனஸ் னாரிைம் ஧ணிபுரிந்தார் - த஧ார்த்துக்கீ சின நன்஦ர்
இபண்ைாம் ஜான்
13. புனல் ப௃ட஦ என்று அடமக்கப்஧ட்ைது - ஆப்ரிக்காயின் ததன் ப௃ட஦
14. ஆப்ரிக்காயின் ததன் ப௃ட஦க்கு புனல் ப௃ட஦ என்று த஧னரிட்ையர் நார்க்தகாத஧ாத஬ா ைனஸ்

15. புனல் ப௃ட஦க்கு ஥ன்஦ம்஧ிக்டக ப௃ட஦ என்று த஧னரிட்ையர் த஧ாத்துக்கீ சின நன்஦ர் இபண்ைாம் ஜான்
16. தநகல்஬஦ின் தசாந்த ஥ாடு - த஧ார்ச்சுகல்
17. கைற்஧னணம் தசய்து ப௃தன் ப௃த஬ில் உ஬கத்டதச் சுற்஫ி யந்தயர் தநகல்஬ன்
18. தநகல்஬ன் ஥ீர்ச்சந்தி என்று அடமக்கப்஧ட்ை இைம் - ததன் அதநரிக்காயின்
ததன் ப௃ட஦
19. உ஬கப் ஧னணம் தசய்த ப௃தல் கப்஧ல் - யிக்தைாரினா
20. இ஦ங்க஭ின் ப௄஬ம் என்஫ புத்தகத்டத தய஭ினிட்ையர் - சார்஬ஸ் ைார்யின்
21. சார்஬ஸ் ைார்யின் ஧னணம் தசய்த கப்஧ல் - ஧ீகிள்
22. இங்கி஬ாந்து ஥ாட்டின் ப௃தல் யடபப்஧ைத்திட஦ யடபந்தயர் - தா஬நி
23. அதநரிக்காடய கண்டு஧ிடித்தயர் - தயஸ்புகி
24. தநற்கு இந்தினத் தீவுகட஭ கண்டு஧ிடித்தயர் - தகா஬ம்஧ஸ்
25. தகா஬ம்஧ஸ் ஧னணம் தசய்த கப்஧஬ின் த஧னர் - சாந்தா நாரினா
26.தகா஬ம்஧சின் தசாந்த ஥ாடு - இத்தா஬ி
www.TeacherTN.blogSpot.com

27. ப௃தன் ப௃த஬ாக யடபப்஧ைத்திட஦ ஧னன்஧ாட்டிற்கு தகாண்டு யந்தயர் தநகல்஬ன்
28. உ஬கம் உபேண்டை எ஦ னாபேடைன ஧னணம் ப௄஬ம் உறுதி தசய்னப்஧ட்ைது தநகல்஬ன்

29. அடநதிப் த஧பேங்கைல் என்று அடமக்கப்஧ட்ைது - ஧சு஧ிக் த஧பேங்கைல்
30. ஐதபாப்஧ினாயிற்கும் இந்தினாயிற்கும் இடைதன கைல் யமிடன
கண்டு஧ிடித்தயர் - யாஸ்தகாைகாநா

31. யாஸ்தகாைகாநா இந்தினாயிற்கு யந்த ஆண்டு - 20.05.1498
32. யாஸ்தகாைகாநா ப௃தன் ப௃த஬ில் யந்தடைந்த இைம் - கள்஭ிக்தகாட்டை
33. பூநினின் உள் அடநப்ட஧ எத்தட஦ யடபனாக ஧ிரிக்க஬ாம் - ஥ான்கு

34. த஥பு஬ாக்கள் என்஧து - த஧பே தயடிப்பு தகாள்டகனில் ஏற்஧ட்ை யிண் துகள்
கூட்ைங்கள்

35. பூநிக்கும் சூரினனுக்கும் இடைதன உள்஭ ததாட஬வு - 93 நில்஬ினன்
டநல்கள்

36. பூநினில் தநற்஧பப்஧ில் காணப்஧டும் ஥ி஬ப்஧குதி - ஥ி஬க்தகா஭ம்
37. காற்று நண்ை஬ம் ஥ிட஬னாக இபேக்கக் காபணம் - புயி ஈர்ப்பு யிடச
38. பூநினில் ஥ி஬ம், ஥ீர், காற்று ப௄ன்றும் இடணப௅ம் ஧குதி - உனிர்தகா஭ம்
39. கண்ைப் ஧஬டகக஭ின் நீ து அடநந்த கண்ைங்க஭ின் எண்ணிக்டக - 7

40. பூநி உபேயா஦ த஧ாது ஑ன்஫ாக இபேந்த ஧ான்ஜினா ஧ிரிந்து உபேயா஦து கண்ைப் ஧஬டககள்

www.TeacherTN.blogSpot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful