ஆசிரினர் தகுதித் ததர்வு : சமூக அ஫ியினல் யி஦ா-யிடை5

1. இந்தினாயின் ஧பப்஧஭யில் தநிழ்஥ாட்டின் சதயதம்

- 4 சதயதம்

2. இந்தின நா஥ி஬ங்க஭ின் ஧பப்஧஭யில் தநிழ்஥ாட்டின் ஥ிட஬ - 11யது ஥ிட஬
3. தநிழ்஥ாட்டின் அடநயிைம் - இந்தினாயின் ததன்தகாடி
4. உ஬கப் புகழ் த஧ற்஫ ஜல்஬ிக்கட்டு ஥டைத஧றும் இைம் - அ஬ங்கா஥ல்லூர்
5. திம௅யள்ல௃யர் தி஦ம் - டத நாதம் 3ம் ஥ாள்
6. குமந்டதகள் தி஦ம் - ஥யம்஧ர் 14
7. ஆசிரினர் தி஦ம் - தசப்ைம்஧ர் 5
8. புயி தி஦ம் - ஏப்பல் 22
9. நடம ஥ீடபப் த஧ாற்஫ி யமி஧டும் யிமா - ஆடிப்த஧ம௅க்கு
10. ஆடி நாதம் 18ம் ஥ாள் தகாண்ைாைப்஧டுயது - ஆடிப்த஧ம௅க்கு
11. சதகாதபத்துய உணர்டய தநம்஧டுத்தும் யிமா - பக்ஷா ஧ந்தன்
12.யண்ணப் த஧ாடிகள் தூயி நகிழ்ச்சிடன தய஭ிப்஧டுத்துயது - த
13. தகாதுடந அறுயடைத் திம௅யிமா - த

ா஬ி

ா஬ி

14. தகாதுடந அறுயடைக் கா஬ம் ஥டைத஧றும் நாதம் - ஧ங்கு஦ி
15. திம௅தயாணத்டத முன்஦ிட்டு ஥டைத஧றும் த஧ாட்டி - ஧ைகுப் த஧ாட்டி
16. த஧ாங்கல் ஧ண்டிடக முன்஦ிட்டு தநிமகத்தில் ஥டைத஧றும் யபீ யிட஭னாட்டு
- ஜல்஬ிக்கட்டு

17. தகப஭ாயின் அறுயடைத் திம௅஥ாள் - ஓணம் ஧ண்டிடக
18. நார்கமி நாதத்தின் கடைசி ஥ாள் - த஧ாகிப் ஧ண்டிடக
19. டயகாசி நாதம் த஧ௌர்ணநி ஥ாள் - புத்த த஧ௌர்ணநி
www.TeacherTN.blogSpot.com

20. இதனசு கி஫ிஸ்து ஧ி஫ந்த தி஦ம் - டிசம்஧ர் 25
21. தகாடை நைம் என்஧து - ஥ிட஦த்தவுைன், தனாசிக்காநல் தகாடை யமங்குயது
22. ஧ாரினின் நக஭ிர் - அங்கடய, சங்கடய
23. தநிழ் யப஬ாற்஫ில் த஧ாற்கா஬ம் எ஦ப்஧டுயது - சங்ககா஬ம்
24 அதினநா஦ின் அடயப்பு஬யர் - ஔடயனார்
25. தகடூடப ஆட்சி தசய்தயர் - அதினநான்
26. அதினநான் நீ து ஧டைதனடுக்க முனற்சி தசய்தயர் - ததாண்டைநான்
27. ததாண்டைநா஦ிைம் தூது தசன்஫யர் - ஔடயனார்
28. கடைதனழு யள்஭ல்க஭ின் சி஫ப்ட஧ எடுத்துக் கூறுயது சிறு஧ாணாற்றுப்஧டை

29. முல்ட஬க்குத் ததர் தகாடுத்தயர் - ஧ாரி
30. நனிலுக்குப் த஧ார்டய யமங்கினயர் - த஧கன்
31.ஔடயக்கு த஥ல்஬ிக் கணிடன தகாடுத்தயர் - அதினநான்
32. சியனுக்கு அரின ஆடை யமங்கினயர் - ஆய் அண்டிபன்
33. தகால்஬ிநட஬ கூத்தர்கல௃க்கு தன் ஥ாட்டைதன ஧ரிசாக யமங்கினயர் யல்யில் ஓரி

34. இபய஬ம௅க்கு த஦து குதிடபடனம௃ம் ஥ாட்டைம௃ம் யமங்கினயர் திம௅முடிக்காரி

35. காட்டிலும் தன்ட஦ ஥ாடி யந்தயர்கல௃க்கு உதயினயர் - ஥ல்஬ினக் தகாைன்
36. தநகஸ்த஦ிசின் கா஬ம் - கி.஧ி. 350 - 290
37. தநகஸ்த஦ிஸ் எந்த ஥ாட்டை சார்ந்தயர் - கிதபக்க ஥ாடு
38. தநகஸ்த஦ிஸ் னாம௅டைன அபசடயக்கு யந்தார் -சந்திப குப்த தநௌரினர்
39. தநகஸ்த஦ிஸ் எழுதின புத்தகம் - இண்டிகா
www.TeacherTN.blogSpot.com

40. தநகஸ்த஦ிஸ் இந்தினாயில் தங்கி இம௅ந்த இைம் - ஧ாை஬ிபுத்திபம்
41. தநகஸ்த஦ிஸ் னாம௅டைன தூதுயபாக இந்தினாயில் இம௅ந்தார் - தசல்ம௄கஸ்
஥ிதகட்ைர்

42. சங்க கா஬ப் ஧ாண்டினரின் ஆட்சிக் கா஬த்தில் நதுடபக்கு யந்தயர் தநகஸ்த஦ிஸ்

43. ஧ாகினா஦ின் தசாந்த ஥ாடு - சீ஦ா
44. ஧ாகினா஦ின் கா஬ம் - கி.஧ி. 422 - 437
45. ஧ாகினான் னாம௅டைன கா஬த்தில் இந்தினாயிற்கு யம௅டக புரிந்தார் இபண்ைாம் சந்திப குப்தர்

46. நார்க்தகா த஧ாத஬ாயின் தசாந்த ஥ாடு - இத்தா஬ி
47. இ஧ின் ஧துதா னாம௅டைன ஆட்சி கா஬த்தில் இந்தினாயிற்கு யந்தார் - துக்஭க்
யம்ச கா஬ம்

48. இ஧ின் ஧துதாயின் தசாந்த ஥ாடு - தநாபாக்தகா
49. இந்தினாயிற்கு யந்த முதல் இசு஬ாநினப் ஧னணி - இ஧ின் ஧துதா
50. ம௃யான் சுயாங் கல்யி கற்஫ இைம் - ஥ா஭ந்தா

www.TeacherTN.blogSpot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful