TET - PAPER – II

muR khÂç jhS¡fhd édh éilfŸ
fšé¢ nrhiy – jftš fsŠÁa¤Âš v‹Dila fU¤J¡fis

TET vGJ«
tH§»a

khzt, khzéfë‹

kdš

gÂa

it¡f

thŒ¥òfŸ

“fšé¢ nrhiy jªj fU¤J tŸsš”

k¥ÉFça

ÂU. K.K. njtjh°

KJãiy g£ljhç MÁça® Iah mt®fS¡F e‹¿.

ÂUk kufj«, M.A., M.Sc., M.Ed., M.Phil., Rtd, Professor fšéæaš fšÿç, brš 8925770107

www.kalvisolai.com

1

i. FHªij nk«ghL« f‰Ã¤jš KiwfS«
Child Development and Pedagogy
1. j‹bd¿¥gL¤J« m¿Îiu¥ gf®jiy Ãugy¥gL¤Âat® A fh®šnuh#®° B lh®é‹ C ily® D gh›nyh Non Directive councelling was advocated by A Karl Rogers B Darwin C Taylor D Pavlov 2. ‘fdÎfŸ MŒÎ’ v‹w üiy btëæ£lt® A #h‹ nlé B éšèa« n#«° C v£t®L Ô¢r‹° D Á¡k©£ ÃuhŒL ÃuhŒ The book titled ‘Dream Analysis’ was published by A John Dewey B William James 3. kd¥nghuh£l§fë‹ tiffŸ A4 A4 B2 B2 C3 D8 D8 C thÁ¤jš D £läLjš C pursuing C Edward Tichenes D Sigmund Freud

TET - PAPER – II

Types of Mental Conflicts are ___________ C3 4. f‰Ã¤jè‹ Kjš goãiy A kÂ¥ÕL brŒjš B jah® brŒjš First step in Teaching A Evaluation B Preparation D Planning 5. jtwhd n#hoia F¿¥ÃLf a) E©z¿Î <Î nrhjid – Mšg®£ Ãnd c) E.< - C.A. x 100 M.A. A a & b rçahd éil B a & c rçahd éil C c & a rçahd éil D b k£L« rç Find the odd pair out a) IQ test – Albert benae b) Verbal test-vexler c) I.Q - C.A. x 100 M.A. A a & b are correct B a & c are correct C c & a are correct BX C XY D XX D b alone is correct 6. fUÎWjè‹nghJ MâläUªJ bgw¥gL« Fnuhnkhnrh« AY b) bkhê¢ nrhjidbt¡°y®

www.kalvisolai.com

2

During fertilization the chromosome received from the male partner is AY BX C XY D XX 7. E©z¿Î rh®ªj g‹Kf¡fhuâ¡ nfh£gh£oid msél jh©il¡ TW« tê ahJ? A CVAD A CVAD B CAVD B CAVD C CDAV C CDAV D CDVA D CDVA Name the test deviced by Thorndike in multiple theory of Intelligence 8. ö©lš-Jy§fš V‰gl¡ fhuz« A _is B K®¢Á C òy‹ cW¥òfŸ D mDgt§fŸ Stimulus – response is due to A Brain B Maturity C Sense organs D Experience 9. A B nkny fhQ« ÏU nfhLfëš ‘A’ v‹w nfhL ‘B’ ia él Ús« FiwªJ fhQ« fh£Áæid _____________ vdyh« A ghOEf‹lh®¥ Âçò¡ fh£Á B gL¡if ne®nfhL Âçò¡ fh£Á C nršd®° Âçò¡ fh£Á D Kšy®-ya® Âçò¡ fh£Á Kšy®A B In the above figure the line ‘A’ is perceived to be shorter than the line ‘B’. This is due to _____________ A Poyendoffs illusion B Horizontal – Vertical line illusion C Zollener’s illusion D Muller-Lyer illusion 10. Fku¥ gUt« xU Á¡fyhd mikÂa‰w gUt« vd¡ T¿at® A î¡r‹ B nfhš C °lh‹è Ahš D éšèa« k¡^fš Adolescence is a period of storm and stress – said by A Brickson B Cole C Stanley Hall D William Mcdougall 11. clš brašghLfŸ k‰W« cs¢ brašghLfŸ Ïu©oidÍ« Óuhf¢ brašgl cjΫ K¡»a ehsäšyh¢ Ru¥Ã ______________ A ãô£lç Ru¥Ã B ijuhŒL Ru¥Ã C ghuhijuhŒL Ru¥Ã D m£ßdš Ru¥Ã The main ductless gland that regulates the physiological and psychological functioning of a person is ______________ A The pituitary gland B Thyroid gland C Para thyroid gland D Adrenal gland

www.kalvisolai.com

3

12. e«Kila _jhija®fëläUªJ bjhl®ªJ tê têahf clš, cs¥g©òfŸ Ë rªjÂfS¡F É‹fë‹ _ykhf tUjiy ______________ vd miH¡»‹nwh« A gçzhk ts®¢Á C cæçaš kuò ãiy generations is called
A Evolution B Transfer to next generation C Biological heridity D None of the above

B mL¤j rªj ãiy kh‰w« D Ït‰¿š vJÎäšiy

The transfer of physiological and genetic characters from parents to off springs through

13. xU fU Ïu£ila®fŸ xnu NHèš ts®ªjnghJ, Ït®fëilna E©z¿Î <Î (r) A r = 0.087 A r = 0.087 B r = 0.0870 C r = 0.87 B r = 0.0870 C r = 0.87 D r = 8.7 D r = 8.7 The IQ correlation (r) of monozygotic twins, brought up in the same environment is 14. Ãahn#æ‹ m¿jš Âw‹ ts®¢Áæ‹ _‹wh« ãiy ______________ A kd¢ brašgh£L¡F Kªija ãiy B f©Tlhf gh®¥gij it¤J¢ ÁªÂ¤J brašgL« ãiy C bjh£L czU« gUt« D Kiwahf nahÁ¤J ÁªÂ¤J v©z§fë‹ mo¥gilæš brašgL« kdãiy According to piaget ________ is the 3rd stage in the cognitive growth of an individual A Pre-operational stage C Sensory Motor stage B Concrete operational stage D Formal operational stage

15. c£fh£Á _y« f‰wiy Kj‹ Kjèš és¡»at® A B.F. °»‹d® B nkç fή n#h‹° C gh›nyh D nfhy® Learning through insight was first shown by A B.F. Skinner B Mary Kavur Jones C Pavlov D Kohler 16. jtW brOEÍ« khztid ÂU¤j V‰wJ
A j©lid B eštê fh£Ljš C gçRfŸ më¤jš D f©L bfhŸshkš é£L éLjš

The best way to change the wrong doing of a child is by A Punishment B Teaching good moral values C by giving awards D ignoring his behaviour 17. E©z¿Î K®¢Á bghJthf KGik bgU« taJ A 10-11 A 10-11 B 19-20 B 19-20 C 40-41 C 40-41 D 15-16 15-

Intelligence attains its maximum level at the age of D 15-16

www.kalvisolai.com

4

18. M¡fÂw‹ g‰¿a ä‹dnrhlh nrhjidæ‹ (bkhê k‰W« bkhêæšyh¢ nrhjid) cU¥gofŸ v¤jid A 10 B 14 C 12 D 19

State the total number of creativity tests (Verbal + Non verbal) in Minnesota test of thinking A 10 B 14 C 12 D 19 19. mfKf‹, òwKf‹ M»nahuJ Ïašòfis és¡»at® A nf£lš B Ir‹¡ C bf«¥ D ͧ Personality traits such as introvertism and extrovertism personality was explained by A Cattell B Eysenck C Kemp D Yung 20. MSikia msél¥ ga‹gL« äf¥ bghU¤jkhd Kiw A Rarçij B Ra kÂ¥ÕL C kWbkhê nfhUgit D kd¥gh‹ik msÎnfhš The most apt method of evaluating a person’s personality is through A Autobiography B Self rating C Questionnaire D Attitude scale 21. äif ãiy kd« v‹w ãiy vªj taÂdU¡F V‰gL»wJ A 1-3 B 3-6 A 1-3 B 3-6 C 6-9 C 6-9 D 9-12 D 9-12

Super ego stage occurs at the age of 22. ò%° l¡khå‹ MÁça® ju msÎ nfhèid¥ ga‹gL¤Â Ñœ¡F¿¥Ãl¥g£LŸs v¥g©Ãid MÁçaçl« msÅL brŒayh« A MÁçaç‹ el¤ij k‰W« M¡f¥g©ò B MÁçaç‹ gçÎ k‰W« V‰ò C MÁçaç‹ Ïa§F« g©ò k‰W« el¤ij D Ïit mid¤J«
Which of the following can be evaluated using Bruce Tuckman’s Teacher Feedback form

A Behaviour & Creativity C Dymanism & Organised demeanor A SER = DRXSH x K – I C SER = XDSRHR x K - I A SER = DRXSH x K – I C SER = XDSRHR x K - I A o.v‹.V. A D.N.A.

B Warmth & acceptance D All the above

23. Aš° v‹gtuJ f‰wš bfhŸifæid F¿¡F« N¤Âu« ahJ B RES = DXSRH x K - I D SER = DXSHR x K - I B RES = DXSRH x K - I D SER = DXSHR x K - I D fh®nghiAonu£ D Carbohydrates
5

Hull’s theory of learning formulae is

24. _isæš V‰gL« ãidé‰F äf K¡»a fhuzkhf Ïa§F« ntÂ¥bghUŸ B M®.v‹.V. C òuj« C Proteins

The most potential chemical agent responsible for memory is B R.N.A.

www.kalvisolai.com

25. fhy taJ 8, kd taJ 7 k‰W« fhy taJ 7, kd taJ 8 cŸs Ï›éUtç‹ E©z¿Î <Î ahJ? A 87.5 & 114.5 find out their I.Q. Level. A 87.5 & 114.5 A M°Ânuèah A Australia B 85.7 & 141.5 C 8.75 & 11.45 D 875 & 114 C Á¡fhnfh D rΠmnuÃah D Saudi Arabia 26. ïè v‹gt® 1909M« M©L ãWéa FHªijfŸ cs ey kU¤Jt éL v§F mikªJŸsJ B ϪÂah B India B 85.7 & 141.5 C 8.75 & 11.45 D 875 & 114 The Chronological age of one child is 8, Mental age is 7 and another child is with C.A. 7 & M.A. 8,

In which country was the Juvenile Psychopathic Institute established in the year 1909 C Chicago 27. ftd Å¢ir ms¡f cjΫ fUé A fiylh°nfh¥ B Motiu¢ nrhjid fUé

C lhÁ° lh°nfh¥ D ãidÎ, cUis fUé The device used to measure the span of attention is A Kaliedascope C Tachistascope A5 A5 B7 B7 B Mirror drawing apparatus D Memory drum apparatus D6 D6

28. uhg®£ fh¡nd v‹gtuJ T‰W¥go f‰wš v‹gJ ________goãiyfis bfh©lJ C8

Robert Gagne’s theory of Hierarchial learning includes _______types of learning C8 29. ãidé‹ K¡»a Ïu©L tiffŸ A STM & LTM B ATM & GTM C LTM & ATM D ATM & STM The two types of memory are A STM & LTM B ATM & GTM C LTM & ATM D ATM & STM 30. VIBGYOR v‹gJ ____________ v‹gj‰F xU Áwªj vL¤J¡fh£L A RU§f f‰wš B ãidÎ N¤Âu§fŸ C vëa f‰wš D nkhå¡° VIBGYOR is a good example of A abbrevation B Mnemonics C easy learning D monics

ii. Language I – jäœ - Tamil
Ñœ cŸs g¤Âia¥ go¤J 1 Kjš 3 tiu cŸs édh¡fS¡F éilaë¡f. jäœ eh£oš r§f fhy¤Â‰F K‹dnu Xéa§fŸ tiua¥g£ld. jh« tiuªj Xéa§fis Kjèš f©bzG¤J v‹nw tH§»d®. jäœ Ïy¡»a¤Âš vG¤J v‹gj‰F Xéa« v‹W« bghUŸ cŸsJ. ne®¡nfhL, nfhz¡nfhL, tisnfhL bfh©L tiua¥g£l Xéa§fŸ nfh£nlhéa§fŸ

www.kalvisolai.com

6

vd¥gL«.

Xéa®fŸ

v©z§fë‹

vG¢Áia

gy

t©z§fë‹

Jiz

bfh©L

vGJnthuhjè‹ f©QŸ éidP® vd¥g£ld®. M© Xéa® ‘Á¤juh§fj‹’ vdΫ, bg© Xéa® ‘Á¤Âunrdh’ vdΫ miH¡f¥gLt®. 31. tisnfhLfŸ bfh©L tiua¥gLtJ A vGjh Xéa« B nfh£nlhéa« C òidah Xéa« D ghit Xéa« 32. ‘f©QŸ éidP®’ v‹wiH¡f¥gLgt® A òyt® B ghlf® C eh£oa¡fhu® D Xéa® 33. `bg© Xéa®fŸ’ Ï›thW miH¡f¥gLt® A Á¤Âunrdh B Á¤Âuh§fj‹ C Á¤Âu¥ghit D Á¤Âu¡fhu¥ òè

34. ‘ÚLJæš Ú¡f¥ gho tªj ãyh’ v‹W ah® ahiu¥ ghodh®
A ghuÂjhr‹ ghuÂia B ghu ghuÂjhrid C thâjhr‹ ghuÂia D ghu thâjhrid

35. ËtUtdt‰¿š rçahd tçiria¤ nj®Î brOEf. A ngij, k§if, klªij, bgJ«ig B ngij, klªij, bgJ«ig, k§if C ngij, bgJ«ig, k§if, klªij D ngij, k§if, bgJ«ig, klªij 36. j‹ fšyiwæ‹ ÛJ, ‘j‹id xU jäoe khzt‹’ v‹W vGj¢ brh‹dt® A fhšLbtš B ÅukhKåt® C í.ô. ngh¥ D Ínuå° ghuÂah® 37. fy«gf¤Â‹ cW¥òfŸ A 10 B 14 C 8 D 18 38. `Fok¡fŸ fh¥Ãa«’ v‹W miH¡f¥gL« üš A Áy¥gÂfhu« B kânkfiy C ÓtfÁªjhkâ D tisahg 39. ‘Áwªj g¤ij’ j‹df¤nj bfh©l üš A K¤bjhŸshæu« B KJbkhê¡ fhŠÁ C mil¡fy¥ g¤J D g‰W¥g¤J 40. fhy§fuªj bgabu¢r« A éidK‰W B <Wbf£lv®kiw¥bgabu¢r« C éid¤bjhif D <Wbf£l v®kiwéidba¢r« 41. `ÏiraKJ’ v‹w üiy Ïa‰¿at® A ghuÂah® B ghuÂjhr‹ C ehk¡fš féP® D Rujh 42. “jhd« th§»l¡ TÁLth‹ jUtJ nkš vd¥ ngÁLth‹” – v‹D« tçfis¥ ghoat® A fékâ B ehk¡fš féP® C òu£Á¡ féP® D ctik¡ féP® 43. y, H, s – Ï«_‹W vG¤JfS« xnu khÂç xè¥gJ A ka§bfhè¥ ÃiH B rªÂ¥ ÃiH C vG¤J¥ ÃiH D xè¥ò¥ ÃiH

www.kalvisolai.com

7

44. ‘öu¤J xë’ v‹D« ÁWfijæ‹ MÁça® A ehŠÁš ehl‹ B th.nt.R. Ia® C fh.bfs. K¤jHf® D Á.R. bršy¥gh 45. ‘ehŸnjhW« cl‰gæ‰Á brOE’ v‹gJ v›tif¤ bjhl® A f£lis¤ bjhl® B brŒÂ¤ bjhl® C cz®¢Á¤ bjhl® D cl‹gh£L¤ bjhl® 46. Kjš guâ üš A ghrtij¥ guâ B Ïuâatif¥ guâ C fè§f¤J¥guâ D j¡fahf¥guâ 47. ‘Âiu¡fé¤ Âyf«’ v‹W eh« ahiu¡ F¿¥ÃL»nwh« A cLkiy ehuhaz fé B F.kh. ghyR¥Ãukâa« C m.kUjfhÁ D ghgehr« Át« 48. K¢Óuhš tU« mo A Fwso B msto C Áªjo D beoyo 49. gÂbd© Ñœ¡fz¡F üšfëš cŸs òwüš A Ï‹dh eh‰gJ B fstê eh‰gJ C Ïåait eh‰gJ D fh® eh‰gJ 50. ‘Nshkâ’ v‹D« üè‹ MÁça® A bga® bjçaéšiy B ehj¡F¤jdh® C njhyhbkhê¤ njt® D ÂU¤j¡f¤njt® 51. bgçaòuhz¤Â‰F nr¡»Hh® Ï£l bga® A ÂU¤bjh©l® bjhif B nr¡»Hh® òuhz« C ÂU¤bjh©l® ÂUtªjh D ÂU¤bjh©l® òuhz« 52. ‘kh®fê ó¤jJ’ A bjhêyhF bga® B ÏlthF bga® C ÁidahF bga® D fhythF bga® 53. v£L¤bjhif üšfëš mfK«, òwK« fyªj üš A beLªbjhif B g‰W¥g¤J C gçghlš D FWªbjhif 54. `mur‹’ v‹gij `miur‹’ v‹W TWtJ A Ïy¡fzKilaJ B k%c C Ïy¡fz¥ nghè D Ïl¡ful¡fš 55. ‘bgh‹dfu«’ v‹w ÁWfijæ‹ MÁça® A b#afhªj‹ B òJik¥Ã¤j‹ C ÃugŠr‹ D F.gh. uh#nfhghy‹ 56. `jäoe ehlf¥ nguhÁça®’ v‹wiH¡f¥gLgt® A r§fujh° RthäfŸ B ngu¿P® m©zh C M®.v°. kndhf® D g«kš r«gªj Kjèah®

www.kalvisolai.com

8

57. òfnHªÂ¥ òytiu Mjç¤j tŸsš A rªÂu‹ Rt®¡» B rila¥g tŸsš C Ój¡fh D ghç 58. ‘fW¥ò ky®fŸ’ v‹gJ A kuò¡ féij B iA¡T C òJ¡féij D èkiu¡T 59. `fhto¢ ÁªJ’ ghoat® A m©zhkiyah® B kfhfé ghuÂah® C murŠr©Kfdh® D mUz»çehj® 60. t©z« fythkš fç¤J©Lfshš tot« tiutJ A t£oif¥ gyif B òidah Xéa« C t£oif¢ brOE D eLfš tz¡f«

iii. M§»y« - English
61. Choose the correct phrase to fill in the blank in the sentence. She ____________ living in Chennai since 1989. A have been B had been C have being D has been Fill in the blank with correct Homophone. 62. I thought it might ______________ A reign B rein C ruin D rain 63. Change the given verb into noun form : Imagine A imagination B imagined C imaginative D imaginary In each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted select the alternative which best describes its use in the sentence. 64. The police will leave no stone unturned to discover the murderer A turn every stone B investigate thoroughly C make no excuse D be indifferent 65. The concert was brought to a close with a display of fire works A concluded B interrupted C announced D cancelled In the following passage, there are blanks each of which has been numbered. Against each number, four words are suggested find out the appropriate word in each case A rich land owner was on his deathbed, gasping for breath. He told his three sons to dig under his bed when he was gone, and he died. Some days later, the sons dug at the spot and unearthed three pots, (66) one above the other. The first pot contained mud, the middle contained dried cow dung and the (67) pot contained straw. Below this pot there was a silver coin. The brothers were puzzled. “Obviously, father meant to (68) some message to us through the pots and their contents, said the eldest brother. They (69) for a while but (70) of them could come up with an explanation. Finally they decided to (71) their doctor, who was also a family friend. The doctor laughed when he, heard about their problem. ‘Your father loved puzzles,’ he said, ‘The interpretation is

www.kalvisolai.com

9

simple. The topmost pot contains mud you say, that (72) he wants his eldest son to have his fields. The second pot contains cow dung. It means he wants his second son to have his (73) of cattle. The last pot contains straw. Straw is golden coloured that means he wants his youngest so to have all his gold.’ The brothers were happy with the way their father had divided his wealth and appreciated the doctor’s (74). ‘The silver coin at the bottom of the pots? What does it mean?’ asked the youngest brother. ‘Your father knew you would come to consult me,’ smiled the doctor, ‘The coin is my (75). 66. A only B stand C stood D placed 67. A least B lowest C less D deep 68. A tell B request C order D teach 69. A think B thought C relaxed D taught 70. A one B either C some D none 71. A go B told C consult D take 72. A meaning B telling C suggesting D means 73. A herd B flock C gathering D school 74. A effort B wisdom C brilliant D wit 75. A friendship B pot C fee D keep Rearrange the following sentences in proper sequence to form a meaningful paragraph, and answer the given questions. A) The farmer called his neighbours and asked them to help him put mud into the well but the mule thought that he was calling the neighbours to help him get out of the well. B) A farmer wanted to get rid of his old mule and buy a new one but the mule always came back from wherever the farmer left him. C) He walked away from his cruel master and never returned. D) One day the mule fell into the well and the farmer thought, ‘Why not bury it there so that I don’t have to worry about getting rid of it?’ E) The mule started shaking off all the mud that fell on him and kept climbing on the leap of mud as it fell into the well, soon he was on top of the mud heap and he easily got out of the well. F) When they started putting mud in the well the mule realized his master’s plan and started thinking of ways to say himself. Choose the correct order of the sentences from the list given below: 76) A ABDCEF B BDAFEC C DFEABC D BDEFC In each sentence below one word has been underlined. Of the four words suggested under each sentence, one can replace the underlined word without changing the meaning of the sentence.
10

www.kalvisolai.com

Find out the appropriate word in each case. 77. It was a useless attempt on her part to participate in the competition. A fruitful A unhappy 79. Polite A angry 80. Reveal A show once? A none one out eg: bag, basket, hat, bucket Ans: hat – the others are used for carrying things. 82) A bite B chew C suck D nibble 83) Choose the appropriate word and fill in the blank I do not know what _____________ my father choose that particular school A happened B controlled C asked any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. It there is 84) while he was walking along the road (A) / a speeding car (B) / knocked down to him (C) / no error (D) 85) Everybody know that his failure can (A) / be attributed to (B) / his lack of practice (C) / No error (D) 86) Do you wanted to discuss this (A) / project today or can (B) / we do it tomorrow (C) / no error (D) 87) What animal is found, by taking the fifth letter of the second word, the ninth letter of the first word, the sixth letter of the fourth word and the fourth letter of the third word? PARTICIPATION SHOULDER SYMBOLICALLY
11

B future

C last D futile

78. He is reluctant to ask for permission o leave early. B ungrateful C unwilling D unsatisfied Choose the word which is most opposite in meaning of the word given. B sheepish B exhibit C offended D rude C conceal D prohibit

81. How many meaningful English words can be formed with the letters OTE using each letter B two C one D three

The following sets of ideas / objects have some common feature / function. Spot the odd

D made

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if

www.kalvisolai.com

SALESMAN A TOAD B LAMB C BULL D MARE 88) A horse is tied to a 30 feet rope. A haystack lies 40 feet away, but the horse is able to eat it. How is this possible? A The horse is very smart. B The other end of the rope is not tied to anything. C The distance is not measured correctly. D The wind blew and brought the haystack close to the horse. 89) In the Active Learning Method (ALM) Mind map is drawn to check the ________________ of the students. A drawing Skill B writing Skill C understanding of the content D to while away the time 90) Identify the compound sentence : A He is too tired to walk B After he had done the sums he went to bed. C As she worked hard she completed the work. D The farmer was old and he could not plough the field himself

iv. (b) Social Science
TET khÂç édh¤jhŸ / TET Model Question Paper r_f m¿éaš Social Science jhŸ – II - Paper – II
91. Au¥gh ehfßf¤Âš ‘bgU§Fs«’ ÏUªjJ v‹gJ cz®¤JtJ A Úç‹ K¡»a¤Jt« C Úç‹ nrä¥ò A Importance of water C Water Harvest B Úç‹ òåj¤j‹ik D Úç‹ ga‹ghL

The significance of the presence of ‘Great bath’ in Harappan Civilization B Holiness of water D Utility of water

92. cy»nyna äf¤ bjh‹ikahdbjd tuyh‰w¿P®fshš fUj¥gLtJ vJ? A f§if¢ rkbtë B éªÂa kiy¡F¤ bj‰»YŸs gF C tlnk‰F ϪÂa¢ rkbtë A Gangetic Valley D ϪÂahé‹ tl»H¡F gFÂ

Which is considered as the most ancient part of the world by historians? B Southern part of Vindhya Mountain D North Eastern part of India C North Western Indian Valley

www.kalvisolai.com

12

93. ntj fhy bg© féP®fŸ A Ãu#hgÂ, éRtgÂ, rjkhdh C fh®», ik¤nuæ, xsit The Female poets of Vedic period A Prajapathi, Viswapathi, Sadamana C Garki, Maithreyi, Avvai A f®ehlf« B Õfh® A Karnataka B Bihar A ».K. 298-273 A B.C. 298-273 B B Niska, Panjali, Swarna D Abala, Kosa, Lobamudra C #h®f©L D xorh C Jharkhand D Oddisa C ».K. 261-236 D ».K. 280-255 B ãZfh, ghŠrhè, Rt®zh D mgyh, nfhrh, nyhgK¤uh

94. bgs¤j Jwéfë‹ éfhu§fŸ äFªj khãy«

The State that comprises more number of Buddhist Viharas is 95. rªÂuF¥j bksçaç‹ M£Á¡ fhy« B ».K. 324-299 324-

The reign of Chandragupta Mauriya B.C. 324-299 C B.C. 261-236 D B.C. 280-255

96. Áuht°Â v‹gJ A e B ntjüš ‘Siravasthi’ means A River A fnuh°Â A Karosthi B Holy book C Town D Temple D u¤dhtë 97. A®õ® tlbkhêæš vGÂa üš B j®k é#a« C K¤uuh£rr« C efu« D nfhéš

The book written by Harsha in Sanskrit B Dharma Vijayam C Mudraratshasam D Ratnavali 98. Á-ô-» v‹D« üš TWtJ A A®õç‹ ã®thf« B bgs¤j kj«

C A®õç‹ gilbaL¥ò D ehsªjh gšfiy¡fHf« The book ‘Si-Yu-Ki’ is on A Administration of Harsha B Buddhism C Conquests of Harsha D Nalanda University 99. f#]uhnAh nfhéiy¡ f£oat®fŸ A rªnjy®fŸ B Ïuh#ò¤Âu®fŸ C brsfh‹fŸ D ÃuÂfhu®fŸ ‘Khajuraho’ temple was built by A Sandelas B Rajputs C Chauhans D Prathiharas

www.kalvisolai.com

13

100. bAhŒrhs k‹d® éZQt®jd®, jiyefiu nrhrÅ® v‹w Ïl¤ÂèUªJ kh‰¿a Ïl« A thu§fš B njt»ç C bt§» D JthurK¤Âu« Vishnuvardhana, the Hoysala king, who shifted his capital from Sosaveer to A Warangal B Devagiri C Venki D Dwara Samudra 101. I«bgh‹dhš Áiy brOEÍ« fiyia m¿Kf¥gL¤Âat®fŸ A gšyt®fŸ B Éfhy¥ gšyt®fŸ C nrhH®fŸ D Éfhy¢ nrhH®fŸ Iconography was introduced by A Pallavas B Later Pallavas A r®. #h‹ kh®õš
A Sir. John Marshal

C Cholas D Later Cholas

102. KfkJ fíåæ‹ 17 gilbaL¥òfis¥ g‰¿¡ F¿¥ÃL« tuyh‰W MÁça® B r®. jhk° C r®. bA‹¿ vèa£ D r®. bA‹¿ ngh®L
B Sir. Thomas C Sir. Henry Elliot D Sir. Henry Ford

The historian, who mentioned the 17 invasions of Muhamed Gazani was

103. ‘yh¡g¡õh’ vd¥ òfH¥g£l mur® A F¤òÔ‹ Ig¡ B ghšg‹ C ÏšLäZ D eRUÔ‹ C Iltumish D Nasurudeen C Âthå m®° D Âthå M« C Diwani Urs D Diwani Am

The King who was praised as ‘LakBaksha’ A Qut-pu-din Ibek B Balban A Âthå Ï‹õh B Âthå ç[hy¤ 104. blšè Ršjh‹fŸ M£Áæš btëÍwΤ Jiw mik¢rç‹ bga®

The name of the Foreign Minister in the Rule of Delhi sultanate was A Diwani Inshah B Diwani Rizalat 105. jiy¡nfh£il¥ ngh® eilbg‰w M©L A ».Ã. 1545 B ».Ã. 1555 C ».Ã. 1565 D ».Ã. 1575 Battle of ‘Talaikottai’ was held in the year A AD 1545 B AD 1555 C AD 1565 D AD 1575 106. _‹whtJ ghåg£ nghU¡F K‹ gŠrhig if¥g‰w ϪÂahé‹ ÛJ gyKiw gilbaL¤jt® A fíå Kf«kJ B Kf«kJ nfhç C mfkJ õh m¥jhè D xsu§fÁ¥
The King who invaded India many a times to capture Punjab before the third Battle of Panipet

A Gazani Mohamud

B Mohamud Ghori

C Ahamed Shah Abdali D Auranzeb 107. òuªj® cl‹go¡if nk‰bfhŸs¥g£l M©L A ».Ã. 1650 B ».Ã. 1665 C ».Ã. 1660 D ».Ã. 1655 Treaty of ‘Purandhar’ was signed in the year A AD 1650 B AD 1665 C AD 1660 D AD 1655

www.kalvisolai.com

14

108. M§»y¥ nguuir ϪÂahéš njh‰Wé¤jt® A Ïuhg®£ »is› B oô¥ns C ä®#hg® D r® Ia® T£ The person who established British rule in India A Robert Clive B Duplex C Mirjafer D Sir. Iyercoot 109. thu‹ nA°o§° M£Áæ‹bghGJ mnah¤ÂÍl‹ Ïiz¡f¥g£l gF A #h®¡f©L B c¤Âufh©L A Jharkhand B Utharkhand 110. ‘ikN® òè’ vd miH¡f¥g£lt® A iAj® mè B Â¥ò Ršjh‹ C r¥j® mè D gnj¡ iAj® C nuhïšf©L D gªjš fh©L C Rohilkhand D Bundlekhand

The place annexed with Oudh during the rule of Warren Hastings

The person who was named as ‘Tiger of Mysore’ A Hyder Ali B Tippu Sultan 111. ».Ã. 1453 M« M©o‹ K¡»a¤Jt« A mšòf®¡F Ïu©lhtJ MSeuhf gjéna‰wJ B bfhy«g° flš gaz¤ij nk‰bfh©lJ C JU¡»a®fŸ fh‹°lh‹o nehÃis¡ if¥g‰¿aJ D m«ghædh gLbfhiy elªjJ The importance of the year 1453 AD A Albuequrque who appointed as second Governor B The sea route journey of Columbus C Constantinoble was captured by Turks D The massacre of Ambaina 112. kJiu eha¡f® M£Áæ‹ filÁ M£Áahs® A ÂUkiy eha¡f® B Ûdh£Á C Ïuhâ k§f«khŸ D é°tehj eha¡f® The last ruler of Madurai Nayakas was A Thirumalai Nayak B Meenakshi C Rani Mangammal D Viswanatha Nayak 113. gšyt®fŸ fhy¤Â‹ M£Á bkhê A jäœ B »uªj« C ghè D rk°»Uj« The official language of Pallavas is A Tamil B Grantham C Pali D Sanskrit 114. rKjha K‹nd‰w¤Â‹ éisãy« A ÅL B FL«g« C gŸë D r_f« The nurturing field of social progress A House B Family C School D Society C Sabdar Ali D Fadek Hyder

www.kalvisolai.com

15

115. ϪÂahéš cŸsh£Á mik¥ig Kj‹Kjèš V‰gL¤Âat® A f®r‹ Ãuò B fhå§ Ãuò C ç¥g‹ Ãuò D lšbAsÁ Ãuò The local Government in India was initially established by A Lord Curzon B Lord Canning C Lord Rippon D Lord Dolhouse 116. jäoeeh£oYŸs Cuh£Á x‹¿a§fë‹ v©â¡if A 370 A 370 B 375 B 375 C 380 C 380 D 385 D 385 Total number of Panchayat Unions in Tamil Nadu 117. khãy§fsitæš FoauR¤ jiytuhš ãakd« brŒa¥gL« cW¥Ãd®fë‹ v©â¡if A 12 B 14 C 16 D 18 The number of persons nominated by President in Rajya Saba A 12 B 14 C 16 D 18 118. _‹W khãy§fëš mikªJŸs ôåa‹ Ãunjr« A ilô, lhk‹ B jh¤uh ehf® iAntè C r©of® D òJ¢nrç The Union Territory that is located in three State A Dieu, Damen B Dadra-Nagar Highvalley 119. ϪÂahé‹ bkh¤j gu¥gsÎ A 32 87, 263 r.».Û. B 31 87, 263 r.».Û. C 34 88, 326 r.».Û. D 32 86, 362 r.».Û. The total area of India A 32 87, 263 Sq.Km B 31 87, 263 Sq.Km C 34 88, 326 Sq.Km D 32 86, 362 Sq.Km 120. muÁaš ã®za rigæ‹ Kjš T£l¤Â‰F jiyik t»¤jt® A lh¡l® Ã.M®. m«ng¤fh® B lh¡l®. r¢Ájhdªj Á‹fh C lh¡l® nf.v«. K‹î D lh¡l® Ïuhn#ªÂu Ãurh¤ The first meeting of constituent Assembly was presided by A Dr. B.R. Ambedkar B Dr. Sachidananda Sinha C Dr. K.M. Munshi D Dr. Rajendra Prasad 121. midtU¡F« fšé tH§F« muÁayik¥Ã‹ ÃçÎ A ru¤J 43 B ru¤J 44 C ru¤J 45 D ru¤J 41 C Chandigar D Puducherry

The Article which deals with ‘Education for All’ A Article 43 B Article 44 C Article 45 D Article 41 122. rhujh r£l« bfh©L tu¥g£l M©L A 1927 A 1927 B 1929 C 1937 C 1937 D 1939 D 1939
16

‘Saradha Act’ was enacted in the year B 1929

www.kalvisolai.com

123. cyf t§» v‹gJ A IMF B IBRD C ILO D IPU World Bank means A IMF B IBRD C ILO D IPU 124. ϪÂahéš äf mÂfkhf ngr¥gL« Ïu©lhtJ ϪÂa bkhê A t§fhs« B bjY§F A Bengali A 1991 A 1991 C f‹dl« D xçah C Kannada D Oriya D 1994 D 1994

The second Indian language which is widely spoken in India B Telugu B 1992 B 1992 125. ϪÂahéš njÁa kåj cçikfŸ Miza« V‰gL¤j¥g£l M©L C 1993

In India, the National Human Rights Commission was established in the year C 1993 126. bghUëaè‹ mo¥gil¡ TWfŸ A c‰g¤Â, bjhêš, tUkhd« B c‰g¤Â, bjhêš, Ef®¢Á C c‰g¤Â, Ef®¢Á, g»® g»®Î D c‰g¤Â, g»®Î, tUkhd«

The basic features of Economics are A Production, Labour, Income B Production, Labour, Consumption C Production, Distribution, Consumption D Production, Distribution, Income 127. bghUëaè‹ jªij vd miH¡f¥gLgt® A #h‹ kh®õš A John Marshall 128. khd£lh v‹gJ A cnuhkhåa bg© flΟ B cnuhkhåa czÎ tif C nuhkhåa efu« D cnuhkhåa vG¤J Kiw ‘Manatta’ means A Women Goddess of Romans B Cuisine of Romans C Town in Rome A óä B òj‹ A Earth C br›thOE C Mars D Script of Romans D be¥oô‹ D Jupiter
17

B Ml« °ä¤

C fhuš kh®¡° D khšö° C Karl Marx D Malthus

The Father of Economics B Adam Smith

129. Nça¡ FL«g¤Âš NçaD¡F äf mU»š cŸs nfhŸ?

Which is the nearest planet to the sun in the solar system? B Mercury

www.kalvisolai.com

130. nuhk‹¢ Mœflš gF mikªJŸs bgU§flš A m£yh©o¡ bgU§flš B ϪÂa bgU§flš C gÁá bgU§flš D m©lh®o¡ bgU§flš Romanche deep sea lies in A Atlantic Ocean B Indian Ocean C Pacific Ocean D Antarctic Ocean

131. jäœeh£oš bkh¤j¥ gu¥ò A 1,30058 r.».Û. B 2,20060 r.».Û. C 1,40078 r.».Û. D 3,60004 r.».Û Total area of Tamil Nadu A 1,30058 Sq.Km B 2,20060 Sq.Km C 1,40078 Sq.Km D 3,60004 Sq.Km 132. rçahd n#hofis¤ nj®ªbjL¡fΫ m) ä°luš-Mš¥° M) Áuh¡nfh-M°Ânuèah Ï) ÿ-uZah <) Á}¡-k¤Âa M¥Ãç¡fh A M & Ï B Ï & < C < k£L« D m k£L« Select the correct pairs a) Mistral-Alps b) Sirocco-Australia c) Loo-Russia d) Chinook-Central Africa A b & c B c & d C Only d D Only a 133. ϪÂa £l neu¤ij¡ fz¡»l cjΫ Ô®¡fnuif vªj ϪÂa efu¤Â‹ têna¢ brš»wJ? A b#Œ¥ó® B érhf¥g£od« C myfhgh¤ D Nu¤ The Longitude that determines Indian Standard Time passes through the city of A Jaipur B Visakkapattinam C Allahabad D Surat 134. bt©ik¥ òu£Á
A v©bzŒ é¤J¡fŸ B gH c‰g¤Â C ghš bghU£fŸ D K£il k‰W« nfhê¥g©iz

White Revolution A Oil seeds B Fruit Production 135. Ñœ¡f©lt‰¿š vJ Ôgf‰g« A M°Ânuèah B #¥gh‹ C I°yhªJ D mnuÃah Find out the peninsula from the following A Australia B Japan C Iceland D Arabia 136. thåiy kh‰w§fS¡fhd tëk©ly mL¡F A moaL¡F B gilaL¡F C maåaL¡F D btëaL¡F C Milk Products D Egg and Poultry

The Atmospheric layer of weather changes

www.kalvisolai.com

18

A Troposphere B Stratosphere C Ionosphere D Exosphere 137. cy»‹ bkh¤j ãy¥gu¥Ãš _‹¿š xU gF ãy¥gu¥ig j‹df¤nj bfh©LŸs bgU§flš A g Áá bgU§flš B m£yh©o¡ bgU§flš C ϪÂa¥ bgU§flš D M®¡o¡ bgU§flš Which Ocean has one third of land surface in the world A Pacific Ocean B Atlantic Ocean C Indian Ocean D Arctic Ocean 138. cy»‹ äf¥bgça Ú®¢rªÂ A nlé° Ú®¢rªÂ B gh¡ Ú®¢rªÂ C nghnuh Ú®¢rªÂ D lh®lh® Ú®¢rªÂ World’s largest strait A Davis strait B Palk strait C Borro strait D Tartar strait C rh¡flš D c£lh Vç 139. mÂfkhd c¥ò¤j‹ik (Salinity) bfh©l Ú®ãiy A fh°Ãa‹ flš B th‹ Vç A Caspian sea

The highest salinity is found in the waterbody B Van lake C Dead sea D Lake of Uttah C bjh§F« gŸs¤jh¡F D vJΫ Ïšiy 140. ÑnH cŸs ãy¤njh‰w¤Âš vJ gåah‰¿‹ braèdhš cUthdJ mšy A U tot gŸs¤jh¡F B r®¡

Which is not the work of the glacier from the following? A U shaped valley B Cirque C Hanging Valley D None of these 141. Ñœ¡fhQ« gl« cz®¤JtJ

Nça‹

rªÂu‹

òé

A Nça »ufz« B bgs®zä The following diagram indicates
Moon

C rªÂu »ufz« D mkhthir

Sun

Earth

A Solar eclipse B Full moon C Lunar eclipse D New moon 142. kiyfS¡fhd cyf mséš V‰W¡ bfhŸs¥g£l ãw« A Úy« A Blue B g¢ir B Green C kŠrŸ C Yellow D gG¥ò

Universally accepted colour for mountain D Brown

www.kalvisolai.com

19

143. Ãiw¢ rªÂu tot ‘g®fh‹-š’ fh‰W ÅR« Âir

A1

B2

C3

D4

On which direction the predominant wind blows in the crescent shaped Barchan A1 B2 C3 D4 144. mÂfkhd bt¥gãiy ãyΫ ϪÂa efu« A b#Œrhšk® B $ f§fhef® C áfÜ® D m{Û® Highest temperature is found in India at A Jaisalmer B Sri Ganganagar C Bikaner D Ajmer 145. c¥ò¤j‹ikia (Salinity) ms¡f cjΫ fUé A yhnfh Û£l® B mšo Û£l® C vby¡£ç¡ Û£l® D ghnuh Û£l® Salinity is measured by A Laco meter B Altimeter C Electric Salinity meter D Barometer 146. vªj m£rnuiffS¡F Ïilæš nlhšou«° mik»wJ A 30º k‰W« 40º t & bj m£r« C 5º k‰W« 30 t & bj m£r« 30º ‘Doldrums’ lie roughly between A 30º and 40º N & S latitude B 35º and 60º N & S latitude C 5º and 30º N & S latitude D 5º and 50º N & S latitude 147. ϪÂahéš et«g® Kjš Ã¥utç tiu Fë®fhy«, #]‹ Kjš br¥l«g® tiu kiH¡fhy«, nfhil¡fhy« v¥nghJ? A Ã¥utç-kh®¢ B #]‹ k¤ÂæèUªJ-m¡nlhg® C kh®¢-#]‹ D br¥l«g®-or«g® kh®¢In India from Nov to Feb is winter, June to Sep is rainy reason, when is summer season? A Feb to March B Middle of June to October C March to June D Sep to Dec B 35º k‰W« 60º t & bj m£r« D 5º k‰W« 50º t & bj m£r«

www.kalvisolai.com

20

148. bgça tiugl msitia nj®ªbjL¤J vGJf. A 1:50,000 B 1:00,000 C 1:250,000 D vJΫ Ïšiy Choose the largest map scale from the following A 1:50,000 B 1:00,000 C 1:250,000 D None of these
khzt bršt§fns Ú§fŸ go¡»‹w nghJ VjhtJ rªnjfäUªjhš bjhl®ò¡F 8925770107

149. xnu msΟs fh‰wG¤j¤Âid bfh©l bt›ntW Ïl§fis Ïiz¡F« nfhLfŸ A rk cau¡nfhL B rk mG¤j¡nfhL C rkbt¥g¡nfhL D iAj®»uh¥

The lines that adjoin different places with the same pressure A Contour B Isobar C Isotherm D Hythergraph 150. ãytiugl§fis f£lik¡F« m¿éaš A fh®nlh»uhà B nlh¥ngh»uhà C blnkh»uhà D òéæaš The science of constructing map A Cartography B Topography C Demography D Geography

“c§fŸ ãWtd¤jhš khzt®fŸ MÁça®fshf£L«, MÁça®fshš cybf§F« fšé¢nrhiy Áw¡f£L«”.

Ï¥go¡F,
ÂUk kufj«, M.A., M.Sc., M.Ed., M.Phil., Rtd, Professor fšéæaš fšÿç, brš 8925770107

www.kalvisolai.com

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful