KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ - PHÂN BAN Câu

số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Mã đề thi
214 B C A D C C C D A C D A B D B A B D A D A A A B C A B A C 323 D A D A C D C B B B B B D C C B C D A A D D B C A C B C A 478 A B C C B C C D A D A C A D B C C C D A A B D B B D B B D 593 A D D B B D C B D D C B C D A A C C B B D B C A B C A A D 682 D B C B D B B C A D A D A C C C B C B A D D A D A A C A D 798 A A A D D A D C C C D D D D A C C B A B C B A B C D C A D 835 D A D B D D B A D B A D C D D B B A C B C A A C A C D B B 952 C B D C A C B C B B A D A C C D C C D A A B C C B A D B D
1

Câu số 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Mã đề thi
214 D A C B C D C D C C B D D A D B B B B 323 D C A B B C D A C D D D A A B A B C A 478 A D D C C A B D A B D A D C A A B B C 593 B C C D C B B A B D A C D D A C A A A 682 D B A A C B D B B B B D C C D C C A A 798 B B A C B B B D C A B B C D D B A C A 835 A B B B C D C A A D C A D A C C C B C 952 B D A A A D D B A C B A B D D D C B A

2