KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ - KHÔNG PHÂN BAN

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Mã đề thi
108 B D C D B A A D D B D A D A B B B B D C A C C D B C C B D 231 A D D D A B B B B C B A B D D C C C C A C B D A A C C D A 354 C D B C A D B A B D C D C A B A C A B D C B D A D B C B D 438 B D B A A A D A A D C D A B B C C D C C D C B B C C B A D 545 C D A C A B B C A A D C A B B D C A B A D B C D B D A D A 650 A B B A D C A B C D D A C C B B A C A D D B A C B C C D D 729 D C B B A C B D D C D A D B A B C C D B A C A A D A D B D 895 C D B A C B B A D B D C D D A D D C D C B B B A B D C A C
1

Câu số 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Mã đề thi
108 A C A B C C A A C D A 231 B C A C D A D A D B B 354 A A A C A C D B D B C 438 A A D B C D D A B B C 545 C C D B B B C D C D A 650 D D B B A D A C A B C 729 C B B A C B D C A C A 895 B A A D A A C C B C A

2