PROIECTE DIDACTICE

-PSIHOLOGIE -

PROIECT DIDACTIC

Data: 16-09-2011Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Obiect: psihologie Subiect: “Memoria” Scop: -familiarizarea cu procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: O1-să definească memoria ca proces psihic; O2-să ilustreze prin exemple rolul memoriei în viaţa psihică; O3-să identifice cele trei faze ale memoriei; O4-să facă diferenţa dintre cele trei faze ale memoriei; O5-să identifice caracteristicile memoriei; O6-să facă diferenţa dintre caracteristicile memoriei; O7-să identifice formele memoriei; O8-să ilustreze prin exemple diferenţele dintre formele memoriei; O9-să stabilească rolul uitării ca fenomen psihic; O10-să explice curba uitării, evidenţiind influenţa diferiţilor factori asupra formei acesteia; O11-să identifice teoriile care explică apariţia uitării; O12-să facă diferenţa dintre teoriile care explică apariţia uitării; O13-să compare teoriile care explică apariţia uitării; O14-să evalueze teoriile care explică apariţia uitării; O15-să formuleze o teorie proprie privind apariţia uitării; O16-să identifice condiţiile optimizării memoriei; O17-să explice fiecare condiţie în parte; O18-să propună noi modalităţi de optimizare a memoriei;

Anunţ a-rea temei şi a obiectivelor O1 O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 4. “Psihologie”. insis-tându-se asupra rolului memoriei în viaţa psihică -se anunţă tema şi obiectivele -se scrie titlul lecţiei pe tablă (schiţa lecţiei va fi completată pe măsură ce se -definesc parcurge conţinutul lecţiei) memoria -se defineşte memoria -se cere elevilor să -oferă alte .-coord.Transmiterea noilor O2 -se va da drept exemplu cazul mu-zicianului Clive Wearing.Organ i-zarea cla-sei 2. A. Polirom.Pregă ti-rea psihologică 3. O21-să identifice cele cinci etape ale metodei de învăţare SQ3R. O20-să argumenteze rolul important al memoriei în învăţare. 2000) Tipul lecţiei: transmitere de cunoştinţe Etape 1.O19-să definească procedeele mnemotehnice. Metode: -explicaţia -conversaţia -problematizarea -descrierea Mijloace: manualul (Neculau. Ed.. Iaşi.

noi . explicarea fiecărei condiţii şi propunerea altora. apoi teorii-le uitării explicarea cur-bei uitării.cunoştinţe O3 O4 O5 O6 O7 O8 definească me-moria -se revine la exemplul anterior şi se cer alte exemple prin care să se ilustreze rolul memoriei înviaţa psihică -se cere elevilor să identifice fazele memoriei. apoi le -se cere elevilor să diferenţiază identifice carac-teristicile -identifică fiecare memoriei. se vor compara. apoi să le diferenţieze exemple O9 O1 0 O1 1 O1 2 O1 3 O1 4 O1 5 O1 6 O1 7 O1 8 O1 9 O2 0 O2 1 -identifică şi apoi diferenţiază fazele memoriei -identifică caracteris-ticile memoriei. ţinând cont de factorii precizaţi -propun metode -se vor discuta teoriile care noi de optimizare explică apariţia uitării: se a me-moriei vor identifica. se vor evalua şi -definesc se vor cere propuneri noi de procedeele explicare mnemotehnice -se cere identificarea condiţiilor de optimizare a memoriei. apoi să le dife.for-mă şi apoi renţieze exemplifi-că -se cere identificarea formelor memoriei şi exemplificarea pentru fiecare formă -se cere stabilirea rolului -discută despre uitării în viaţa psihică.

5. în funcţie de factorii amintiţi anterior -MEMORIA IN CONCORDANTA CU I.Q. se va face fixarea -explicarea diferitelor forme pe care le poate lua curba uitării. scrisă pe tablă.Fixare a 6. .Tema pentru acasă -se cere definirea procedeelor mne-motehnice -se cere argumentarea rolului important al memoriei în învăţare şi identificarea etapelor metodei SQ3R (procedeul de lucru va fi: întrebare-răspuns-citirerepunerea întrebării-al doilea răspuns) -pe baza schiţei complete a lecţiei.

MEMORIA -schiţa lecţiei- 1.Formele memoriei -memoria senzorială -memoria de scurtă durată -memoria de lungă durată 4.Definire 2.Uitarea -teoriile uitării 5.Caracteristici -activă -selectivă -inteligibilă 3.Condiţiile optimizării memoriei -creşterea motivaţiei -organizarea şi sistematizarea materialului -înţelegerea mterialului -repetarea .

Memoria şi învăţarea PROIECT DIDACTIC Data: 16.2011 Şcoala: Liceul Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Imaginaţia” Scop: -familiarizarea cu procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: .-procedeel mnemotehnice 6.09.

O2. O8.Organizarea clasei 2. O5. O7.Verifica -rea temei şi a cunoştinţelor do- O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor -verifică tema.să definească fiecare procedeu imaginativ.să identifice formele imaginaţiei. “Psihologie”.să-şi amintească o situaţie în care afectivitatea le-a influenţat imaginaţia O4.să dea noi exemple pentru a ilustra modul în care imaginaţia interacţionează cu celelalte procese psihice. D.să descrie formele imaginaţiei.să compare formele imaginaţiei.conversaţia.să definească imaginaţia.O1. Tipul lecţiei: mixt Etape 1.explicaţia.manualul (Ştefănescu.să identifice criteriile după care se clasifică formele imaginaţiei. E..tabla. Metode: . cantitativ şi calitativ -verifică lecţia anterioară“Lim-bajul”: -definirea limbajului -definesc limbajul -caracterizarea -caracterizează comparti-mentelor vorbirii compar-timentele . O6..să ofere noi exemple pentru fiecare formă a imaginaţiei. . . Mijloace: . O3. O9. Ştefan. G.creta. Bălan.. .

“Astăzi vom învăţa un nou proces psihic.Imaginaţia. fonator. de vorbirii rezonanţă) -diferenţa limbă-limbaj -stabilesc diferenţele limbă-raporturile dintre limbaj limbaj şi ce-lelalte procese -stabilesc psihice raporturile dintre limbaj şi celelal-te -funcţiile limbajului procese psihice -caracterizează -formele limbajului funcţiile limbajului -caracterizează Se reia caracterizarea formele limbajului funcţiei lu-dice a limbajului.bândite an-terior 3.-scriu titlul lecţiei şi vom stabili rolul în caiete acestuia în dezvoltarea personalităţii.” -se scrie titlul lecţiei pe tablă -încearcă să .Anunţa -rea temei şi a obiective -lor O 1 (energetic. ajungându-se astfel la noţiunea de imaginaţie. pentru a se ajunge la evidenţierea unei mo-dalităţi de exprimare a acesteia: jocurile de cuvinte. pentru a realiza şi pentru a înţelege jocurile de cuvinte.Pregăti -rea psihologică 4. este nevoie de capacitatea de a prelucra mental imagini.

5. se citeşte această parte din manual. se cer exemple noi pentru a ilustra fiecare raport O 2 O 3 O 4 O 5 -oferă noi exemple pentru a ilustra raportu-rile imaginaţiei cu cele-lalte procese psihice O 6 O 7 O 8 O 9 -pentru predarea cunoştinţelor privind formele imaginaţiei (criterii de clasificare. aşa cum cred ei că s-ar defini -se citeşte definiţia din manual.Fixarea . exemple. se cere elevilor să defineas-că imaginaţia. Compară formele ima-ginaţiei. Oferă noi exemple pentru fiecare formă a imaginaţiei. clasifica-re. caracterizare. se stabilesc raporturile imaginaţiei cu celelalte procese psihice. apoi se reia această definiţie -prin întrbări succesive. citirea din manual. alte exemple.Transm i-terea noilor cunoştinţ e -schiţa lecţiei va fi definească completată pe tablă pe imaginaţia măsură ce se dobândesc noile cunoştinţe -înaintea citirii definiţiei din ma-nual. exemple) se va proceda după următorul algo-ritm: explicaţiile propunătorului. 6. Oferă noi exemple pentru fiecare procedeu imaginativ.

se repetă întreaga lecţie. “Au imaginaţie?” animalele .7. Pe baza schiţei lecţiei. pe baza noilor cunoştinţe.Tema pentru acasă Se cere compararea formelor imaginaţiei. Se citesc procedeele imaginaţiei din manual şi se cere oferirea de noi exemple. deja scrisă pe tablă.

Definire 2.după criteriul implicării voinţei:-visul din timpul somnului---Freud -reveria 4.Formele imaginaţiei a).IMAGINAŢIA -schiţa lecţiei- 1.Interacţiunile imaginaţiei cu celelalte procese pshice şi cu activitatea -inteligenţa -gândirea -afectivitatea -comportamentul -activitatea 3.Procedeele imaginaţiei -aglutinarea -amplificarea şi diminuarea -multiplicarea şi omisiunea -empatia .după crteriul originalităţii produsului:-reproductivă -creatoare b).

Metode: ORAL Mijloace: INTERACTIV Tipul lecţiei: de evaluare . argumentându-şi în scris răspunsul. O3 –să stabilească raportul dintre imaginaţie şi creativitate. O2 -să-şi amintească o situaţie în care apelul la imaginaţie a rezolvat problema apărută. argumen-tându-şi în scris răspunsul.PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: CHIORESCU LIGIA OLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Imaginaţia” Scop: -evaluarea cunoştinţelor elevilor privind procesele psihice şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii Obiective operaţionale: O1 -să realizeze un eseu pe tema “Imaginaţia este un aspect al gândi-rii”.

.Anunţa -rea temei şi a obiective -lor O Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Se reactualizează cerinţa orei tre-cute: elevii să înveţe întreg capito-lul “Imaginaţia”. deoarece vor -pregătesc foile da o lucrare scrisă din de hârtie pentru acest capitol.Demonstraţi prin exemplifi-care din experienţa proprie modul în care apelul la imaginaţie a re-zolvat o problemă.Care este raportul -transcriu dintre i-maginaţie şi subiectele creativitate? Argu-mentaţivă răspunsul.Verifica -rea cunoştinţelor O 1 O 2 O 3 Se anunţă subiectele lucrării scri-se: 1. lucrarea scrisă 3.Organi za-rea clasei 2.Imaginaţia este un aspect al gândirii. 2.Etape 1. 3.

părţi mai puţin cunoscute.Aprecie -rea şi nota-rea Se punctează principalele idei care sunt aşteptate să apară în lucrările elevilor: 1:-definiţia imaginaţiei -definiţia gândirii -argumentele pro şi contra 2:-descrierea problemei -soluţia -cum s-a ajuns la soluţie -procedeul imaginativ -pun întrebări folosit supli-mentare. părţi asupra cărora trebuie insistat. lipsuri. . 3:-definiţia creativităţii dacă este nevoie -definiţia imaginaţiei -raport şi argumentare Se răspunde eventulelor întrebări ale elevilor cu privire la modul de abordare a subiectelor.4. insis-tându-se asupra următoarelor: ele-mente pozitive ale lucrărilor. Se fac într-o oră viitoare.

.

. creta Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. O3 -să dezbată ideea “Adaptarea la mediu este o consecinţă a inteli-genţei”. Metode: -conversaţia. O4 -să realizeze portretul caracterial al tipului linguşitor. -sistematizarea cunoştinţelor despre componentele personalităţii. Mijloace: tabla. O5 -să identifice modul în care particularităţile individuale duc la diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii. “Aptitudinile” şi “Caracterul”.PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor: Chiorescu LiGIA oLIVIA Propunător: Obiect: psihologie Subiect: “Diferenţe individuale în construirea şi manifestarea personalităţii” Scop: -recapitularea cunoştinţelor despre componentele personalităţii. Obiective operaţionale: O1 -să reorganizeze planurile de idei ale lecţiilor “Temperamentul”. -explicaţia. O2 -să realizeze un autoportret temperamental şi un portret tempera-mental al colegului de bancă.

Etape 1. de asemenea.Momen t organizat o-ric 3.Reactu a-lizarea obiectivel Activitatea propunătorului Într-o oră anterioară. “Portretul caracterial al tipului linguşitor”. “Adaptarea la mediu este o consecinţă a in-teligenţei”. se precizează conţinutul supus recapitulării (“Diferenţe individuale în con-struirea şi manifestarea personalităţii”). Activitatea elevilor Se reactualizează cerinţele anunţate în ora precedentă. “Portretul temperamental al colegului de bancă”. Se atenţionează elevii să insiste asupra temelor “Autoportret temperamental”. . elevii vor fi înştiinţaţi că fiecare dintre ei trebuie să realizeze propriul plan dezvoltat de idei al lecţiilor capitolului res-pectiv.Preciza -rea conţinutului şi a obiective -lor de reali-zat O 2.

Împreună cu elevii.or O 1 O 2 4. ceilalţi se vor gândi la temele date. se va elabora câte un plan simplu de idei pentru fiecare temă: Autoportret temperamental: -definiţia temperamentului -tipuri temperamentale/caracterizare -autoportret temperamental -identificarea propriului tempera-ment Portretul temperamental al colegului de bancă -plan de idei similar precedentului Adaptarea la mediuconsecinţă a inteligenţei -definiţia aptitudinilor -inteligenţa ca aptitudine generală -adaptarea -dezbaterea propriu-zisă Portretul caracterial al tipului lin-guşitor -definiţia caracterului -tipuri caracteriale din literatură -elevii ascultaţi vor veni în faţa clasei. apoi unii dintre .Recapit u-larea O 3 O 4 O 5 Elevii sunt a-nunţaţi că unii dintre ei vor veni la tablă. la tablă. unde vor scrie planurile de idei elaborate. în timp ce alţii vor efectua oral temele anunţate în ora precedentă. unde îşi vor scrie planurile ela-borate. Între timp.

Obiective operaţionale: O1-să definească testul ca instrument de evaluare psihologică.Aprecie ri şi concluzii -aprecieri privind părţile de materie insuficient stăpânite -concluzii privind desfăşurarea lec-ţiei -notarea elevilor PROIECT DIDACTIC Data: 16-09-2011 Şcoala: Clasa: a X-a Profesor:CHIORESCU LIGIA OLIVIA Obiect: psihologie Subiect: “Testarea psihologică” Scop: -iniţierea elevilor în metodologia cercetării psihologice. (5-10 min de gândire) 5. .-tipul linguşitor ei vor fi ascultaţi. prin aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi prelucrarea datelor obţinute.

Organi za-rea clasei O 2.Reactu a-lizarea suportului O1 Activitatea Activitatea propunătorului elevilor -pregăteşte materialele -intră în necesare desfăşurării orei laboratorul de (pregătirea aparatelor. Mijloace: -“DM-II” -computer cu programe de teste psihologice Locul de desfăşurare: laboratorul de psihologie Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi Etape 1. -observarea. O6-să aplice un test de determinare a rezistenţei la oboseală unui coleg. psihologie verificarea funcţionă-rii) Se va purta o scurtă discuţie introductivă. pentru a se ajunge la test ca .O2-să identifice situaţiile în care este necesară testarea psihologică. Metode: -conversaţia. O4-să identifice situaţiile şi condiţiile în care se aplică acest test. -demonstrarea. -munca independentă. O5-să aprecieze performanţa colegului la test. O3-să aplice testul de disociere manuală “Sinusoidala Bonnardel” unui coleg. O7-să identifice domeniile în care este necesară o combinaţie a trăsăturilor evaluate prin cele două teste. pornind de la metodele psihologiei. -explicaţia.

specificându-se situaţiile în care este necesară aplicarea testelor. Se insistă asupra testului. Se explică modul de administrare a testului de disociere manuală şi se insistă asupra instructajului verbal. Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa să aplice două teste: unul de disociere manuală şi unul de determinare a rezistenţei la oboseală. -identifică . Sunt amintite situaţiile şi condiţiile în care se aplică acest test. în faţa tuturor. Elevii îşi vor aplica unul altuia.Verifica -rea înţelegerii de că-tre elevi a modelulu i demonst rat 6. Se aplică unui elev.Munca indepen- O3 O4 O5 O6 O4 O5 O7 instrument de evaluare psihologică. explicându-se modul de in-terpretare a datelor. Un elev aplică testul unui coleg. testul de disociere manuală. prin rotaţie. Urmăresc atenţi ex-plicaţiile şi demon-strarea.te-oretic nece-sar O2 3.Explica -rea şi demonstrar ea model a acţiunii 5.Anunţa -rea temei şi a obiective -lor 4. sub monitorizarea propunătoru-lui. Se acordă atenţie instructajului verbal şi a modului de interpretare a performanţei.

Aprecie -rea rezultatelor.dentă situaţiile în care -se vor relua etapele sunt aplicate pentru testul de ambele teste determinare a rezistenţei (selecţie de la oboseală personal-şoferi şi vatmani) 7. nota-rea .

Metode şi procedee : 30 conversatia euristica 31 explicatia 32 problematizarea Mijloace de învăţământ : 33 plan de idei 34 videoproiector 35 fise cu planul de recapitulare Tipul lecţiei : de sistematizare si consolidare . 28 sa completeze fisele cu planul de recapitulare. ajutandu-se de exemple din activitate umana. 27 sa defineasca imaginatia. a concepţiilor cu privire la rolul proceselor psihice superioare şi a proceselor psihice senzoriale Obiective operaţionale : 24 sa defineasca notiunea de gandire. 26 sa prezinte toate functiile limbajului. 25 sa descrie toate formele memoriei.Proiect didactic Clasa: a X – a Disciplina: Psihologie generală Subiect: Sistematizare şi recapitulare – procesele psihice superioare Obiective de referinţă: . 29 sa participle activ in desfasurarea lectiei.evaluarea critică a diferitelor puncte de vedere.

Etapele lectiei Moment organizatoric Activitatea cadrului didactic instalarea videoproiectorului si setarea acestuia si a prezentarii pentru o desfasurarea optima a lectiei .astfel.avand deja insusite cunostintele cu privire la procesele senzoriale si cele superioare. Acestre planuri de recapitulare va vor ajuta inrto mare masura in activitatea voastra individuala de invatare Acest plan va cuprinde toate procesele psihice superioare (gandire. 1. iar azi urmeaza sa realizam un plan asemanator si pentru procesele psihice superioare. elevii vor putea participa activ la discutie 3. Crt . Pregatirea psihologica . prin intermediul proceselor psihice senzoriale (implicatiile acestora in derularea proceselor cognitive superioare) se va face trecerea la categoria proceselor psihice superioare Ora trecuta am realizat un lan de recapitulare pentru Procesele psihice senzoriale. Activitatea elevilor 2.Nr.se va realiza prin discutii pe tema rolului proceselor senzoriale in viata de zi cu zi . Reamintirea temei si a planului .

formele si rolul fiecarui proces psihic superior in activitatea umana .) pe . cadrul didactic va reliza impreuna cu elevii formula corecta (a unor definitii etc. . dar si aprecieri individuale care se vor solda si cu note pentru munca depusa de unii elevi Indicatii Acest plan de .se vor realiza aprecieri finala globale asupra intregii munci pe care a depus-o clasa.elevii vor nota in care acestia o vor nota in fisele cu planul de fisele cu planul de recapitulare ideile recapitulare principale Evaluarea . 6.vor fi afisate slide-urile corespunzatoare Din fiecare proces psihic superior va fi necesar sa stiti: definitia. memorie si imaginatie).elevii sunt atenti la pentru studiul recapitulare este alcatuit indicatiile date de individual doar din subtemele pe cadrul didactic care le intalnim la fiecare proces psihic.elevii vor raspunde la si elevilor fiecare item ce apare sistematizarea in planul de cunostintelor .la fiecare proces psihic recapitulare analizat. 5. Pentru a completa cunostintle si . limbaj. caracteristicile.se va realiza cu ajutorul .va fi afisat slide-ul cu elementele componente ale planului de recapitulare Recapitularea .4.

va trebi sa relizati studiu individual. Spor la invatat! PLAN DE RECAPITULARE 36 GANDIREA 37 definitie 38 operatii 39 notiunile si rezolvarea de probleme 40 LIMBAJUL 41 definitie 42 caracterizare 43 formele 44 MEMORIA 45 definitie 46 caracterizare 47 forme 48 \IMAGINATIA 49 definitie 50 caracterizare . Fiecare item din acest plan de recapitulare va trebui detaliat.informatiile pe care leam abordat in aceasta ora. studiul individual are si el un rol important in evaluarea finala ce va urma. Asadar.

51 forme .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful