You are on page 1of 6

ELS VERBS LLATINS: CARACTERÍSTIQUES

1. NOMÉS els verbs en forma personal poden ser nucli de l’oració.

2. Altres característiques en format breu:

1. NOMÉS els verbs en forma personal poden ser nucli de l’oració. 2. Altres característiques en

INDICATIU DE LA VEU ACTIVA

 

PRIMERA

SEGONA

 

TERCERA

     

QUARTA

VERB COPUL · LATIU

CONJUGACIÓ

CONJUGACIÓ

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

 

estimo

 

veig

 

regeixo

     

escolto

 

sóc

amo

video

rego

   

audio

 

sum

PRESENT

amas

vides

regis

audis

es

amat

videt

regit

audit

est

amamus

videmus

 

regimus

 

audimus

 

sumus

 

amatis

videtis

regitis

auditis

 

estis

amant

vident

regunt

audiunt

 

sunt

 

estimava

 

veia

 

regia

     

escoltava

 

era

PRET. IMPERFET

amabam

videbam

regebam

   

audiebam

 

eram

amabas

videbas

regebas

audiebas

eras

amabat

videbat

regebat

audiebat

erat

amabamus

videbamus

 

regebamus

 

audiebamus

eramus

amabatis

videbatis

 

regebatis

 

audiebatis

 

eratis

 

amabant

videbant

regebant

audiebant

erant

 

estimaré

 

veuré

 

regiré

     

escoltaré

 

seré

FUTUR IMPERFET

amabo

videbo

regam

   

audiam

ero

amabis

videbis

reges

 

audies

eris

amabit

videbit

reget

audiet

erit

amabimus

videbimus

 

regemus

 

audiemus

 

erimus

amabitis

videbitis

regetis

audietis

eritis

amabunt

videbunt

 

regent

audient

erunt

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

 

vaig estimar

 

vaig veure

 

vaig regir

     

vaig escoltar

 

vaig ser

PRETÈRIT PERFET

he estimat

 

he vist

 

he regit

 

he escoltat

he estat

amavi

vidi

rexi

 

audivi

fui

amavisti

vidisti

rexisti

 

audivisti

 

fuisti

amavit

vidit

rexit

 

audivit

 

fuit

amavimus

vidimus

reximus

 

audivimus

fuimus

amavistis

vidistis

rexistis

audivistis

 

fuistis

amaverunt

viderunt

 

rexerut

audiverunt

fuerunt

 

havia estimat

 

havia vist

 

havia regit

     

havia escoltat

havia estat

PLUSQUAMPERF.

amaveram

videram

rexeram

   

audiveram

fueram

amaveras

videras

rexeras

audiveras

 

fueras

amaverat

viderat

rexerat

audiverat

fuerat

amaveramus

videramus

 

rexeramus

 

audiveramus

fueramus

amaveratis

videratis

rexeratis

 

audiveratis

fueratis

amaverant

viderant

rexerant

audiverant

fuerant

 

hauré estimat

 

hauré vist

 

hauré regit

     

hauré escoltat

hauré estat

FUTUR PERFET

amavero

videro

rexero

   

audivero

 

fuero

amaveris

videris

rexeris

audiveris

fueris

amaverit

viderit

rexerit

audiverit

fuerit

amaverimus

viderimus

 

rexerimus

 

audiverimus

fuerimus

amaveritis

videritis

rexeritis

 

audiveritis

 

fueritis

amaverint

viderint

rexerint

audiverint

fuerint

INDICATIU DE LA VEU PASSIVA

 

PRIMERA

 

SEGONA

   

TERCERA

 

QUARTA

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

   

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

   

sóc estimat

 

sóc vist

 

sóc regit

sóc escoltat

amor

videor

 

regor

 

audior

PRESENT

amaris/-re

videris/-re

regiris/-re

 

audiris/-re

amatur

videtur

regitur

 

auditur

amamur

videmur

regimur

audimur

 

amamini

videmini

regimini

audimini

amantur

videntur

reguntur

 

audiuntur

   

era estimat

 

era vist

 

era regit

era escoltat

PRET. IMPERFET

amabar

videbar

 

regebar

 

audiebar

amabaris/-re

videbaris/-re

 

regebaris/-re

 

audiebaris/-re

amabatur

videbatur

 

regebatur

 

audiebatur

amabamur

videbamur

regebamur

audiebamur

amabamini

videbamini

regebamini

audiebamini

 

amabantur

videbantur

regebantur

audiebantur

   

seré estimat

 

seré vist

 

seré regit

seré escoltat

FUTUR IMPERFET

amabor

videbor

regar

 

audiar

amabiris/-re

videbiris/-re

 

regeris/-re

 

audieris/-re

amabitur

videbitur

 

regetur

 

audietur

amabimur

videbimur

regemur

audiemur

amabimini

videbimini

regemini

 

audiemini

amabuntur

videbuntur

regentur

 

audientur

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

PRETÈRIT PERFET

 

vaig ser estimat he estat estimat

 

vaig ser vist he estat vist

 

vaig ser regit he estat regit

vaig ser escoltat he estat escoltat

amatus sum

visus sum

rectus sum

 

auditus sum

amatus es

visus es

rectus es

 

auditus es

amatus est

visus est

rectus est

auditus est

amati

sumus

visi

 

sumus

 

recti

 

sumus

 

auditi

sumus

amati

estis

visi

estis

recti

estis

 

auditi

estis

amati

sunt

visi

sunt

recti

sunt

auditi

sunt

 

havia estat estimat

 

havia estat vist

 

havia estat regit

havia estat escoltat

PLUSQUAMPERF.

amatus eram

visus eram

 

rectus eram

 

auditus eram

amatus eras

visus eras

 

rectus eras

auditus eras

amatus erat

visus erat

rectus erat

auditus erat

amati

eramus

visi

 

eramus

 

recti

 

eramus

 

auditi

eramus

amati

eratis

visi

eratis

recti

eratis

 

auditi

eratis

amati

erant

visi

erant

recti

erant

auditi

erant

 

hauré estat estimat

 

hauré estat vist

 

hauré estat regit

hauré estat escoltat

FUTUR PERFET

amatus ero

visus ero

 

rectus ero

 

auditus ero

amatus eris

visus eris

rectus eris

 

auditus eris

amatus erit

visus erit

rectus erit

 

auditus erit

amati

erimus

visi

 

erimus

 

recti

 

erimus

 

auditi

erimus

amati

eritis

visi

eritis

recti

eritis

 

auditi

eritis

amati

erunt

visi

erunt

recti

erunt

 

auditi

erunt

SUBJUNTIU DE LA VEU ACTIVA

 

PRIMERA

SEGONA

   

TERCERA

     

QUARTA

VERB COPUL · LATIU

CONJUGACIÓ

CONJUGACIÓ

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

 

estimi

 

vegi

 

regeixi

     

escolti

sóc

amem

videam

regam

   

audiam

 

sim

PRESENT

ames

videas

regas

 

audias

sis

amet

videat

regat

audiat

sit

amemus

videamus

 

regamus

 

audiamus

 

simus

 

ametis

videatis

regatis

audiatis

sitis

ament

videant

regant

audiant

sint

 

estimés

 

ve

 

regís

     

escoltés

fos

PRET. IMPERFET

amarem

viderem

regerem

   

audirem

 

essem

amares

videres

regeres

audires

esses

amaret

videret

regeret

audiret

 

esset

amaremus

videremus

 

regeremus

 

audiremus

essemus

amaretis

videretis

regeretis

 

audiretis

 

essetis

 

amarent

viderent

regerent

audirent

essent

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

PRETÈRIT PERFET

hagi estinat

 

hagi vist

 

hagi regit

     

hagi escoltat

hagi estat

amaverim

viderim

rexerim

   

audiverim

 

fuerim

amaveris

videris

rexeris

audiveris

fueris

amaverit

viderit

rexerit

audiverit

fuerit

amaverimus

viderimus

 

rexerimus

 

audiverimus

fuerimus

amaveritis

videritis

rexeritis

 

audiveritis

 

fueritis

amaverint

viderint

rexerint

audiverint

fuerint

 

hagués estimat

hagués vist

 

hagués regit

     

hagués escoltat

hagués estat

PLUSQUAMPERF.

amavissem

vidissem

 

rexissem

   

audivissem

fuissem

amavisses

vidisses

rexisses

audivisses

fuisses

amavisset

vidisset

rexisset

audivisset

 

fuisset

amavissemus

vidissemus

 

rexissemus

 

audivissemus

fuissemus

amavissetis

vidissetis

 

rexissetis

 

audivissetis

fuissetis

amavissent

vidissent

rexissent

 

audivissent

fuissent

SUBJUNTIU DE LA VEU PASSIVA

 

PRIMERA

 

SEGONA

   

TERCERA

 

QUARTA

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

   

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

   

sóc estimat

 

sóc vist

 

sóc regit

sóc escoltat

amer

videar

 

regar

 

audiar

PRESENT

ameris/-re

videaris/-re

 

regaris/-re

 

audiaris/-re

ametur

videatur

regatur

 

audiatur

amemur

videamur

regamur

audiamur

 

amemini

videamini

regamini

 

audiamini

amentur

videantur

regantur

 

audiantur

   

era estimat

 

era vist

 

era regit

era escoltat

PRET. IMPERFET

amarer

viderer

 

regerer

 

audirer

amareris/-re

videreris/-re

 

regereris/-re

 

audireris/-re

amaretur

videretur

 

regeretur

 

audiretur

amaremur

videremur

regeremur

audiremur

amaremini

videremini

regeremini

audiremini

 

amarentur

viderentur

regerentur

audirentur

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

PRETÈRIT PERFET

 

vaig ser estimat he estat estimat

 

vaig ser vist he estat vist

 

vaig ser regit he estat regit

vaig ser escoltat he estat escoltat

amatus sim

visus sim

rectus sim

 

auditus sim

amatus sis

visus sis

rectus sis

auditus sis

amatus sit

visus sit

rectus sit

auditus sit

amati

simus

visi

 

simus

 

recti

 

simus

 

auditi

simus

amati

sitis

visi

sitis

recti

sitis

 

auditi

sitis

amati

sint

visi

sint

recti

sint

auditi

sint

 

hauré estat estimat

 

hauré estat vist

 

hauré estat regit

hauré estat escoltat

PLUSQUAMPERF.

amatus essem

visus esem

 

rectus esem

 

auditus essem

amatus esses

visus esses

rectus esses

auditus esses

amatus esset

visus esset

rectus esset

auditus esset

amati

essemus

visi

 

essemus

 

recti

 

esemus

 

auditi

essemus

amati

essetis

visi

essetis

 

recti

essetis

auditi

esetis

amati

essent

visi

essent

recti

essent

auditi

essent

 

PRIMERA

 

SEGONA

   

TERCERA

 

QUARTA

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

   

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

INFINITIU

actiu

amare

actiu

videre

 

actiu

 

regere

 

actiu

audire

passiu amari

passiu videri

passiu regi

 

passiu audiri

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

INFINITIU

actiu

amavisse

actiu

vidisse

 

actiu

 

rexisse

 

actiu

audivisse

passiu

passiu

 

passiu

 

passiu

amatus a um esse

 

visus a um esse

   

rectus a um esse

 

auditus a um esse

 

PRIMERA

 

SEGONA

   

TERCERA

 

QUARTA

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

   

CONJUGACIÓ

 

CONJUGACIÓ

 

T

E

M

A

D

E

P

R

E

S

E

N

T

PARTICIPI

actiu

amans

actiu

videns

 

actiu

 

regens

 

actiu

audiens

ntis

 

ntis

 

ntis

ntis

   

T

E

M

A

D

E

P

E

R

F

E

T

PARTICIPI

passiu amatus a um

passiu visus a um

 

passiu rectus a um

 

passiu auditus a um