You are on page 1of 13

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

1

 

Definisi

Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

(SPI Bil. 3/1999)

2

Ciri Utama Rancangan Pelajaran Tahunan

a. Berdasarkan Sukatan Pelajaran

b. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran

c. Merangkumi sepanjang tahun

d. Diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid

e. Disusun berdasarkan takwim sekolah

3

Perkara dalam Lajur Rancangan Pelajaran Tahunan

a. Kelompok : Masa pelaksanaan ( tiga hingga empat minggu)

b. Tema dan Tajuk

c. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK)

d. Sistem Bahasa dan Pengisian Kurikulum

e. Catatan

peperiksaan / ujian bulanan,

Cuti Sekolah

Program / Aktiviti Sekolah

Laman web

Bahan bantu belajar/ mengajar, lembaran pengurusan grafik (LPG).

Hari sukan dan yang lain-lain.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

1

Definisi Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai.

(SPI Bil. 3/1999)

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

2 Perkara dalam Rancangan Pelajaran Harian

a. Tarikh

b. Hari

c. Waktu

d. Tingkatan

e. Mata pelajaran

f. Tajuk

g. Objektif / Hasil Pembelajaran

h. Aras

i. Nilai Murni

j. Kandungan

k. Aktiviti

l. lmpak / refleksi

Ulasan Ringkas Perkara dalam Rancangan Pelajaran Harian

1.

Objektif / Hasil Pembelajaran.

 

dinyatakan secara khusus (HPK).

 

merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran.

 

menggunakan ayat sendiri .

 

objektif dibina dengan merujuk kepada HPK.

 

objektif jelas dan dapat diukur.

 

satu daripada objektif berkaitan dengan pengajaran sistem tatabahasa.

 

bersesuaian dengan tajuk.

 

2.

Aras

Kemahiran berbahasa yang meliputi Aras 1 , Aras 2 dan Aras 3 (rujuki HSP)

3.

Nilai Murni

Berfokuskan satu nilai atau lebih.

 

Meliputi aspek peribadi, keluarga, masyarakat, negara atau global.

 

4.

Kandungan

Berkaitan

dengan

sistem

bahasa

yang

berfokuskan

pengajaran

dan

pembelajaran (P&P).

 

Kandungannya terdiri daripada tatabahasa (morfologi, sintaksis, fonetik dan fonologi, semantik).

Sebutan dan intonasi juga merupakan sebahagian daripada sistem bahasa.

5.

Aktiviti

Proses P&P bertujuan untuk mencapai objektif.

Perlu ditulis secara ringkas dan padat.

Merangkumi set induksi, perkembangan langkah dan penutupan .

Set induksi bertujuan untuk menarik minat pelajar terhadap P&P.

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

6. lmpak / refleksi

penilaian atau pengukuran dalam pencapaian objektif P&P.

penilaian guru terhadap prestasi P&P yang telah dijalankan.

menjadi asas perancangan P&P seterusnya.

Impak ialah kesan yang diharapkan tercapai (objektif).

refleksi ialah penilaian guru terhadap P&P yang telah dijalankan.

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) Bahasa Melayu ialah suatu rangka pengajaran dan pembelajaran ( P & P) yang dirancangkan untuk hari persekolahan sepanjang tahun. Biasanya, terdapat 42 minggu hari persekolahan. Oleh itu, guru harus merujuki Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu dan buku teks untuk menyediakan RPT yang mencakupi semua aspek kecekapan berbahasa. Aspek ini terdiri daripada tiga bidang, iaitu Bidang lnterpersonal, Bidang Maklumat dan Bidang Estetik yang termaktub dalam HSP. Dalam menyediakan RPT, guru boleh memilih sama ada untuk merancang P & P dalam bentuk mingguan ( 42 minggu) atau dalam bentuk kelompok. Jadual yang disediakan sebaik-baiknya mempunyai 6 lajur seperti contoh yang disediakan di bawah ini. Keterangan bagi setiap lajur adalah seperti yang berikut ini.

1.

Kelompok

bermaksud P & P yang diadakan antara tiga hingga empat minggu mengikut tahap pencapaian murid berdasarkan tema atau tajuk yang terdapat dalam buku teks atau bahan bantu mengajar yang lain.

2. Tema / Tajuk

Tema ialah tajuk-tajuk P & P yang terdapat dalam buku teks.

 Tajuk ialah bahan yang ada kaitan dengan tema dan diperoleh daripada buku teks atau
 Tajuk ialah bahan yang ada kaitan dengan tema dan diperoleh daripada buku
teks atau sumber lain termasuk teks KOMSAS, contohnya adalah seperti
yang di bawah ini.
KELOMPOK
TEMA/TAJUK
1. Unit 1 : LAMAN ILMU
-SARS
-Sekolah Harmoni/
tema
Sekolah Selamat
1 -Murid Cemerlang
2. Ringkasan
( Minggu 1- 3 )
tajuk
3. Karangan
- Teknik menulis
karangan
- karangan Bahagian B
- karangan Bahagian C

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

3. Hasil Pembelajaran Khusus (HPK) merujuk kepada HPK, iaitu perincian kecekapan berbahasa bagi Hasil Pembelajaran Utama (HPU) yang merangkumi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. HPK perlu ditulis ayatnya bukan nombor yang mewakilinya. Pihak sekolah dibenarkan untuk menentukan jumlah HPK mengikut keperluan dan tahap pencapaian murid masing-masing.

4. Sistem Bahasa terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, dan peribahasa. Contohnya adalah seperti yang di bawah ini.

HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS SISTEM BAHASA Bidang Interpersonal 1.1 Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada
HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS
SISTEM BAHASA
Bidang Interpersonal
1.1
Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada
yang sesuai tentang tajuk dalam kehidupan
1. Tatabahasa
Kata Nama (KN)
Penggolongan KN
harian berkaitan keperihalan diri, keluarga, rakan,
dan masyarakat.
2.5
Berbincang dan membuat penjelasan secara
spontan tentang sesuatu perkara terhadap isu
yang dikemukakan.
2. Sistem Ejaan
Ejaan Baku
3. Sebutan dan intonasi.Dialog
( m.s. 1-2 )
Bidang Maklumat
7.5
Memahami dan meneliti maksud tersurat dan
tersirat daripada sesuatu bahan
Ayat Tanya dan
Penyata
Ayat
8.2
Menyusun maklumat mengikut keutamaan
Bidang Estetik
4. Kosa kata
KN m.s. 22
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya
secara keseluruhan.
5. Peribahasa
12.2 Memilih isi yang bernas dan
membina kerangka penulisan
- Ilmu itu pelita hati
- Di mana ada kemahuan, di
situ ada jalan
perincian kecekapan
berbahasa bagi Hasil
Pembelajaran Utama

5. Pengisian Kurikulum

elemennya

sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah.

ialah

ilmu,

nilai

murni,

kewarganegaraan,

peraturan

a. ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu & disiplin, contoh ilmu Sains, Geografi, termasuk perkara semasa/isu semasa.

b. nilai murni semua nilai murni yang dapat melahirkan insan yang mulia.

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

c. kewarganegaraan penyerapan unsur patriotisme & kewarganegaraan bagi meningkatkan komitmen terhadap bangsa & negara

d. peraturan sosiobudaya meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, & peribahasa

e. kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat & komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, dan pembelajaran kontekstual.

6. Catatan

Perkara-perkara yang dicatat adalah seperti yang berikut ini.

i. laman web

ii. bahan bantu belajar/ mengajar, lembaran pengurusan grafik (LPG).

iii. cuti ( cuti peristiwa, cuti umum, cuti berganti )

iv. ujian dan peperiksaan

v. hari sukan dan yang lain-lain. PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 1. Ilmu: Kemasyarakatan LPG – petikan
v. hari sukan dan yang lain-lain.
PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
1.
Ilmu:
Kemasyarakatan
LPG – petikan ringkasan tentang
sekolah selamat
Kesihatan
2. Nilai:
Baik hati
Laman web –
http://www.moe.gov.
my.
Hemah tinggi
Elemen
http://warkah.com/
azali-azlan-pelajar-
dalam
terbaik-spm2007/
Pengisian
3. Kewarganegaraan
Cinta dan taat akan
Negara
Kurikulum
4. Peraturan
Sosiobudaya
Kesantunan
Bahasa
Laras Bahasa
Peribahasa
5. Kemahiran bernilai
tambah.
Kemahiran Berfikir
- Membanding beza
Belajar cara belajar
- Kemahiran
Membaca
Kecerdasan Pelbagai
- Verbal-linguistik

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

         

PENGISIAN

 

KELOMPOK

TEMA/TAJUK

 

HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS

SISTEM BAHASA

KURIKULUM

CATATAN

 

1.

Unit 1 : LAMAN

Bidang Interpersonal

     

ILMU

1.1

Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada yang sesuai tentang tajuk dalam kehidupan harian berkaitan keperihalan diri,

1. Tatabahasa

1.

Ilmu:

LPG petikan ringkasan tentang sekolah selamat

-SARS

Kemasyarakatan

-Sekolah

keluarga, rakan, dan masyarakat.

Kata Nama (KN) Penggolongan KN Imbuhan KN Ayat FN KN Majmuk KN Ganda

Kesihatan

1

 

Harmoni/

1.2

Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain

 

Selamat

2. Nilai:

 
 

-Murid

1.3

Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

 

Baik hati

Laman web http://www.moe.g ov. my.

Minggu

1- 3

Cemerlang

Hemah tinggi

Berdikari

2. Ringkasan

2.1

Mencetuskan idea bernas dan teliti semasa memberikan pendapat dalam perbincangan.

3.

Kewarganegaraan

3. Karangan

2.5

Berbincang dan membuat penjelasan secara spontan tentang

2. Sistem Ejaan Ejaan Baku

Cinta dan taat akan Negara

 

- Teknik menulis

sesuatu perkara terhadap isu yang dikemukakan.

m/

 

karangan

Bidang Maklumat

3. Sebutan dan intonasi.Dialog ( m.s. 1-2 ) Ayat Tanya dan Ayat Penyata

 

azali-azlan-

 

-

karangan

7.1

Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didenga,

4.

Peraturan

pelajar-

Bahagian B

Sosiobudaya

terbaik-spm2007/

 

-

karangan

dibaca dan ditonton.

Kesantunan

Bahagian C

7.2

Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks

Bahasa

 

Laras Bahasa

4. Komsas -Novel Merdeka! Merdeka!

7.4

Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik.

4. Kosa kata KN m.s. 22

Peribahasa

7.5

Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan

5.

Kemahiran bernilai

5. Peribahasa

tambah.

 

- Pengenalan, biodata penulis, ciri- ciri novel.

8.2

Menyusun maklumat mengikut keutamaan

- Ilmu itu pelita hati

Kemahiran Berfikir

8.4

Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu

 

- Membanding

8.8

Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

- Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan

 

beza

9.1

Menggunakan kata,istilah,frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat

 

- Menganalisis

- Sinopsis ( Bab 1 - 6 )

9.2

Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

- Menjana idea , dll

Seperti lipas kudung -Usaha tangga kejayaan * peribahasa lain yang sesuai

-

 

Bidang Estetik

Belajar cara belajar -Kemahiran Membaca -Merujuk Kamus,dll

 

10.1

Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.

10.4

Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan

pengajaran.

12.2

Memilih isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

 

12.4

Menyusun isi & menggunakan p. wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

   

Kecerdasan Pelbagai -Verbal-Linguistik -Kinestetik , dll

 

P.

Konstruktivisme

P.

Kontekstual

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Rancangan Pelajaran Harian (RPH) Bahasa Melayu ialah suatu rangka P & P yang dirancangkan untuk jangka masa yang ditetapkan pada setiap hari persekolahan. Untuk menyediakan RPH, guru harus merujuki RPT. Tegasnya, RPH mesti berkait rapat dengan RPT

Dalam menyediakan RPH, aspek-aspek seperti tarikh, hari, waktu, tingkatan, mata pelajaran, tajuk, objektif /hasil pembelajaran, kandungan, aktiviti, impak/refleksi perlu dicatat.

1

Tarikh

Hari persekolahan.

Ditulis secara lengkap, contohnya: 12 Jan. 2009 () 12 Januari 2009 () , 12/01/09 (×) , 12. 1 .09 (×)

2

Hari

Hari Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Contohnya: lsnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat

3

Waktu

Masa P&P . Contohnya : 8.10 -9.30 () , masa 2 dan 3 (×)

4

Tingkatan

Kelas yang diajar oleh guru dicatat dengan penuh Contohnya: 3 Cempaka

5

Mata pelajaran

Subjek yang diajarkan oleh guru Ditulis dengan penuh. Contoh : Bahasa Melayu () , B.M (×) , B. Melayu (×)

6

Tajuk

Kandungan yang terdapat dalam buku teks, buku teks KOMSAS dan bahan- bahan lain yang berkaitan dengan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Contoh : Pelajar cemerlang () , KOMSAS - Dugong () , novel Merdeka! Merdeka! () ,cerpen Dugong (), cerpen (×)

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

Tarikh: 15 Januari 2009 Hari : Khamis Waktu : 11.10 –12.30 tengah hari Tingkatan :
Tarikh: 15 Januari 2009
Hari : Khamis
Waktu : 11.10 –12.30 tengah hari
Tingkatan : 3 CEKAL
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk: Murid Cemerlang

dicatat dengan lengkap

7 Objektif / Hasil Pembelajaran

Objektif jelas dan dapat diukur.

Objektif yang dibina mesti ada kaitan dengan HPK.

Sekurang-kurangnya dua objektif dicatat.

Satu daripada objektif mestilah berkaitan dengan P&P sistem tatabahasa.

HPK perlu ditulis dalam bentuk angka. Contohnya : HPK : 1.1 , 7.2

HPK perlulah bersesuaian dengan tajuk P&P.

HPK : 1.1, 7.4, 9.2, 12.4 Objektif / Hasil Pembelajaran : Murid dapat i. berbual
HPK :
1.1, 7.4, 9.2, 12.4
Objektif / Hasil Pembelajaran : Murid dapat
i. berbual dan berbicara dengan intonasi dan
nada yang sesuai berkaitan dengan murid
cemerlang.
ii. menghasilkan karangan jenis dialog melebihi
180 patah perkataan
maklumat dan estetik.
iii. menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kata
nama.

merujuk kepada HSP yang meliputi tiga bidang, iaitu interpersonal, maklumat dan estetik.

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

8 Aras

Kemahiran berbahasa yang meliputi Aras 1 , Aras 2 dan Aras 3 seperti yang terdapat dalam HSP tingkatan 1 hingga tingkatan 5.

9 Nilai Murni

Berfokuskan satu nilai atau lebih

Meliputi aspek peribadi, keluarga, masyarakat, negara atau global.

Cara penulisan aras dan nilai murni adalah seperti yang di bawah ini.

Disesuaikan dengan tajuk, objektif dan aktiviti 10 Kandungan
Disesuaikan
dengan tajuk,
objektif dan
aktiviti
10
Kandungan

Aras : 1, 2

Nilai Murni:

Gigih, tabah

Berkaitan dengan sistem bahasa

Kandungannya terdiri daripada aspek tatabahasa ( morfologi, sintaksis, fonetik dan fonologi, semantik)

Sebutan dan intonasi juga merupakan sebahagian daripada sistem bahasa.

Kandungan: Sistem Bahasa; (a) Kata nama (b) Peribahasa – membaca jambatan ilmu, ringan tulang, kalau
Kandungan: Sistem Bahasa;
(a) Kata nama
(b) Peribahasa – membaca jambatan ilmu, ringan tulang, kalau
tidak dipecahkan duyung manakan dapat sagunya

terdiri daripada aspek tatabahasa

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

11 Aktiviti

Proses P&P bertujuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Perlu ditulis secara ringkas dan padat.

Merangkumi set induksi, perkembangan langkah dan penutupan.

Set induksi bertujuan untuk menarik minat pelajar terhadap P&P pada hari tersebut.

Berfokuskan

murid

ringkas dan

padat.

mencapai

objektif.

Aktiviti: Murid

1. bersoal jawab tentang ciri-ciri murid

cemerlang dan peribahasa yang berkaitan. (m.s 8 buku teks) 2. mengenal pasti ciri-ciri pelajar

cemerlang dalam rencana sambil mengarisi kata nama (laman web:http://warkah.com/azali- azlan-pelajar-terbaik-spm-) 3. secara berpasangan memainkan peranan sebagai murid cemerlang dan wartawan. 4. menyampaikan dialog di hadapan kelas. (PLBS) 5. menghasilkan karangan dialog secara bertulis

Pengayaan : http://www.bmspm.net/

dialog secara bertulis Pengayaan : http://www.bmspm.net/ 12 lmpak / refleksi      Penilaian
dialog secara bertulis Pengayaan : http://www.bmspm.net/ 12 lmpak / refleksi      Penilaian
dialog secara bertulis Pengayaan : http://www.bmspm.net/ 12 lmpak / refleksi      Penilaian

12 lmpak / refleksi

Penilaian atau pengukuran guru terhadap pencapaian objektif P & P.

Penilaian guru terhadap prestasi P & P yang telah dijalankan.

Menjadi asas perancangan P&P seterusnya.

Impak ialah kesan yang diharapkan tercapai (objektif).

refleksi ialah penilaian guru terhadap P&P yang telah dijalankan.

( Impak / Refleksi) : Murid dapat berbicara dan berdialog secara bertatasusila.
( Impak / Refleksi) : Murid dapat berbicara dan
berdialog secara bertatasusila.

Penilaian atau pengukuran guru terhadap P & P

Guru boleh sama ada menulis impak atau refleksi atau kedua-duanya sekali

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN ( Cadangan )

Tarikh: 15 Januari 2009

 

Hari : Khamis

Waktu : 11.10 12.30

Tingkatan : 3 Cempaka

 

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tajuk : Murid Cemerlang

 

HPK :

1.1, 7.4, 9.2, 12.4

 

Aras : 1, 2

Objektif / Hasil Pembelajaran : Murid dapat;

 

i. Berbual dan berbicara dengan intonasi dan nada

yang sesuai

 

berkaitan

dengan murid cemerlang.

 

Nilai Murni:

ii. Menghasilkan karangan jenis dialog melebihi 180 patah perkataan.

iii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya lima kata nama.

Gigih, tabah

Kandungan: Sistem Bahasa;

 

(a)

Kata nama

(b)

Peribahasa membaca jambatan ilmu, ringan tulang, kalau tidak dipecahkan duyung manakan dapat sagunya

Aktiviti: Murid

 

1. bersoal

jawab

tentang

ciri-ciri

murid

cemerlang

dan

peribahasa

yang

 

berkaitan. (m.s 8 buku teks)

 

2. mengenal pasti ciri-ciri pelajar cemerlang dalam rencana sambil mengarisi kata nama ( laman web: http://warkah.com/azali-azlan-pelajar-terbaik-spm-) 3.secara berpasangan memainkan peranan sebagai murid cemerlang dan wartawan. 4. menyampaikan dialog di hadapan kelas. (PLBS) 5. menghasilkan karangan dialog secara bertulis

Pengayaan : http://www.bmspm.net/

 

( Impak / Refleksi) : Murid dapat berbicara dan berdialog secara bertatasusila.

Pengetua

MANUAL PENULISAN BUKU REKOD MENGAJAR BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH