PROGRAMA

INFORMATICĂ OPŢIONAL
AN ŞCOLAR: 2012-2013

TITLUL OPŢIONALULUI:

Informatică si Tehnologia informaţiei si a comunicaţiilor

TIP curriculum: elaborat ca disciplina noua

Întocmit de: Prof. Ficior Ioan

1

iar la sfârşitul lui elevii să poată utiliza cu uşurinţă sistemele de operare învăţate şi să ştie să elaboreze un program în limbajul C++ sau Pascal. proiectarea de grafice şi diagrame. Acest curs este conceput astfel încât fiecare an de studiu să fie o continuitate al celui precedent. interpretarea unor date. însă. studiată în clasele V-VIII şi prevăzută cu o oră pe săptămână.  simularea pentru formarea unor deprinderi (conducere auto.Competente generale . are ca scop familiarizarea elevilor din clasele V-VIII cu structura fizică şi logică a unui calculator personal.  simularea unor fenomene. 2 . Mijloacele de învăţământ pot fi definite ca un ansamblu de resurse sau instrumente materiale şi tehnice adoptate şi selectate în vederea realizării sarcinilor instructiv educative ale şcolii de azi.Sugestii metodologice. cu posibilităţile de folosire a tehnologiilor informatice si de comunicare. însoţite de fişe-program.Competente specifice. În procesul de predare-învăţare. cu noţiunile de sistem de operare.  organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare. rezolvare de exerciţii şi probleme. scanner. doua imprimante. dacă programele nu sunt alcătuite pe baza unor cerinţe didactice şi nu se are în vedere dezvoltarea creativităţii. prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor-tip. Învăţarea asistată de calculator este un factor de progres în activitatea didactică. eficienţa poate să fie scăzută. . asociat cu videotextul şi videodiscul. . punerea de întrebări. Experienţa didactică a ultimilor ani demonstrează că întâlnirea cu calculatorul este benefică de la o vârstă cât mai fragedă. aplicaţii practice.Lista de conţinuturi.  simularea unor jocuri didactice . constituind şi un fel de documentaţie a soft-ului. Sub o îndrumare competentă saltul este spectaculos. activitatea va fi orientată pe rezolvarea de probleme. a unor experienţe şi interpretarea lor. . demonstrarea unor teoreme. specializarea Informatică-5ani. Universitatea Craiova. evaluarea rezultatelor la învăţătură şi autoevaluare. etc. mintea lor este permanent iscoditoare în căutare de noutăţi. dactilografie). iar cadrul didactic titular care predă este absolvent (licenta iunie2006) al Facultăţii Matematică-Informatică. cu noţiunile elementare de informatică.Valori şi atitudini . poate fi folosit în activităţile didactice în diferite forme:  secvenţe de pregătire pentru transmiterea de informaţii. Copiii nu au prejudecăţi. Programa are următoarele componente: . mai ales din punct de vedere formativ.Notă de prezentare . ca mijloace modeme de activizare a colectivului.Argument . Calculatorul. Şcoala cu clasele I-VIII Vladila dispune de un laborator de informatica AEL dotat cu 16 PC-uri Pentium IV. pentru ei totul este ca o joacă în care descoperă mereu ceva nou. de algoritm şi de programare.Metode de evaluare ARGUMENT Cursul opţional "Informatica". Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmării dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul proiect de curriculum şcolar cuprinde programa pentru optionalul Informatică si Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. utilizându-se preponderent metoda învăţării prin descoperire şi punându-se accent pe analiza problemei. structurat pe patru ani de studiu..

pot organiza activitatea. Învăţătorii/profesorii colaborativi încurajează participarea colegilor.  Cooperarea poate duce la un aşa-numit conflict socio-cognitiv. experienţe. întrun cadru de cooperare are loc multă reflecţie în comun. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor oferă elevilor mari oportunităţi în direcţia cooperării cu colegi. elaborării unor lucrări personale. De aceea activitatea intelectuală trebuie desfăşurată conform cu metodele şi tehnicile de utilizare şi prelucrare a informaţiilor. În acest nou mod de învăţare. strategii pe care elevii le produc în diferite situaţii de învăţare. învăţătorii furnizează informaţii elevilor şi. a obiectivităţii şi a reflexiunii discursive”. cât şi înţelegând modul celuilalt de a reacţiona şi argumenta. ci şi motivaţia elevilor în ceea ce priveşte autoeficienţa acestora. să îşi pună de acord informaţiile cu cele ale partenerilor. a unor reguli şi a unor sarcini specifice de lucru pentru fiecare grup. 3 . dominant pentru procesul de predare este faptul că învăţătorul/profesorul este furnizor de informaţii. în acelaşi timp. sprijinind elevii în a se conecta la noi surse de informaţii pentru îmbogăţirea experienţei lor. (S-a observat că unii elevi. atât explicându-şi raţionamentul.) necesare desfăşurării activităţii propuse. ci ai învăţa cum să ia parte activă la procesul de învăţare. Învăţătorul devine mediator de cunoştinţe. care începe cu munca la clasă şi se continuă cu alte activităţi intelectuale şcolare sau extraşcolare (de exemplu munca în bibliotecă). Este foarte importantă crearea unei motivaţii interioare justificată. care să-l facă pe elev să acţioneze din propria-i pornire. să ofere argumente. Avantaje ale învăţării prin cooperare:  Elevii pot profita de pe urma faptului că trebuie să îşi coordoneze (inter)acţiunile. care impune elevilor să îşi recapituleze cunoaşterea atunci când se confruntă cu informaţii necunoscute sau contradictorii venite de la parteneri. să înveţe să se asculte reciproc şi să evalueze soluţiile posibile la probleme. deoarece barierele sociale pot fi diminuate în mediile de comunicare electronică). dar să şi cedeze împreună!  Cooperarea poate ajuta la depăşirea sentimentului de izolare.  Elevii învaţă să câştige o competiţie. şi poate contribui la dezvoltarea aptitudinilor sociale de comunicare. profesionişti.Realizarea unei lecţii bune nu înseamnă a face pe elevi să înmagazineze un volum de informaţii. mijloace audio-video etc. Jean Piaget afirma „cooperarea este cea mai aptă să favorizeze schimbul de idei şi discuţia. la formarea propriei personalităţi. În contrast cu aceasta. experţi. fluxul de cunoştinţe fiind într-un singur sens: de la învăţător către elevi. a părinţilor şi a membrilor comunităţii în activitatea propusă. la autoeducaţie şi autoinstrucţie.  Învăţarea prin cooperare nu influenţează doar sarcinile academice. altfel spus: îi învaţă cum să înveţe. din înţelegerea şi convingerea necesităţii de a îndeplini sarcinile de învăţare ce îi revin. dobândesc ei înşişi noi cunoştinţe. care contribuie rar la discuţiile din clasă participă cu mult mai mult entuziasm în echivalentul electronic al acestor discuţii. pot sprijini elevii pentru a-şi aduce o contribuţie la întreaga activitate. Cu alte cuvinte. Învăţătorii/profesorii colaborativi facilitează învăţarea prin stabilirea unor grupuri eterogene. tutori. care ar apărea într-un mediu de învăţare bazat pe tehnologie. creaţiei şi invenţiei. În acest context. învăţătorii pot structura resursele (materiale pe suport electronic. dominant pentru clasele cu activitate de învăţare prin cooperare şi colaborare este transferul informaţiilor şi al cunoştinţelor între învăţători şi elevi. deoarece fiecare trebuie să îşi susţină punctul său de vedere. E necesar ca acestor preocupări să li se adauge iniţierea în problematica cercetării ştiinţifice. În învăţământul tradiţional. adică toate condiţiile care contribuie la educarea spiritului critic. conştientizarea scopului învăţării şi evaluarea intrinsecă a sarcinilor de învăţare. părinţi etc.  Cooperarea stimulează procesele cognitive.

Lucrări de control. Elevii vor fi mereu chestionaţi. 2. 2. 3. Excel şi Power Point) În cazul programelor elaborate de elevi. corectitudinea soluţiei prezentate. 4 . Familiarizarea elevilor cu calculatorul personal si TIC Familiarizarea cu noţiunile elementare ale informaticii Familiarizarea cu noţiunile de algoritm şi programare. Lecţia se va desfăşura în laboratorul de informatică şi după prezentarea noţiunilor teoretice se vor realiza aplicaţii practice pe calculator. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice 6. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate RECOMANDĂRI METODOLOGICE     Obiectivele care trebuie atinse până la sfârşitul lecţiei vor fi comunicate elevilor de la început. antrenaţi în realizarea lecţiei. o mică secvenţă din timpul orei trebuie să fie folosită pentru a reactualiza acele cunoştinţe deja însuşite de elevi şi care vor fi folosite în lecţia prezentă. Realizarea în grup a unor proiecte (la aplicaţiile: Word. Formarea obişnuinţelor de a recurge la concepte şi metode informatice de tip algoritmic specifice în abordarea unei varietăţi de probleme. 5. METODE DE EVALUARE     Teste grilă. la evaluare se va ţine seama de: 1.CLASA a VII-a PROGRAMA DE INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICAŢIILOR COMPETENŢE GENERALE: 1. 4. gradul de dificultate al problemei. în structurarea şi rezolvarea problemelor 2. După anunţarea temei şi a obiectivelor. Aplicaţii pe calculator. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general 5. se propune pentru fiecare oră un număr limitat de obiective care pot fi realizate în mod sigur. economic şi moral al informaticii 3. Exprimarea unui mod de gândire creativ. 4. Implementarea algoritmilor in limbaj de programare Turbo Pascal si/sau C++ Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator NIVEL EXPERIENTIAL AL CLASEI:  Sunt familiarizati cu mediul de lucru oferit de SO Windows VALORI ŞI ATITUDINI 1. Conştientizarea impactului social.

simboluri Formatarea textului: font. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul             5 . stil. a unui rând Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule Inserarea de rânduri/coloane Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii Tema unitatii de invatare Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru calculul tabelar . adăugare antet şi subsol. a unei linii. dimensiune. COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 5. Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine Introducerea de informaţii într-o celulă: numere. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel       Conţinuturi Deschiderea aplicaţiei Deschiderea. a unei linii.1. 4. a unui rând Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente. orientare Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente.Excel 5. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator Competenţe specifice 5. text. salvarea unei foi/registru de calcul Folosirea funcţiei „ajutor” Închiderea aplicaţiei Moduri de vizualizare Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii. originalitatea soluţiei.2. introducere numere pagină. orientarea acesteia. timpul de lucru.3. culoare. etc.

Decupare.3. ştergerea diagramelor sau a graficelor Importul de fişiere imagine. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor       5. Folosirea funcţiilor: min.4. Realizarea unor aplicaţii practice              5. Realizarea de import obiecte   5. sum. într-un registru de calcul Copierea. absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii Fixarea opţiunilor pentru tipărire Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul.10 Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .5.8.copiere. a foii de calcul active sau a unui registru de calcul Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic Schimbarea tipului diagramei Mutarea/copierea. mutare.9 Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 5. Utilizarea corectă a optiunilor de tipărire a unei foi de calcul   5. scăderi. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări 5. grafice. înmulţiri şi împărţiri Completarea automată a unei serii de date (autofill). a unui grup de celule adiacente. count.7.6. imagine. average Funcţia IF Folosirea referinţei relative. etc. mutarea şi redimensionarea obiectului importat Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui semestru Calcule de dobânzi bancare Realizarea unor tabele de buget Inventare Pornirea aplicaţiei Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea prezentării Închiderea prezentării Folosirea „Ajutor” – ului Crearea unei noi prezentări Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora Inserarea unui text Inserarea unei imagini Folosirea instrumentelor Copiere. diapozitive în cadrul 6 Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint . ştergere Introducerea unei formule simple într-o celulă Formule aritmetice şi logice pentru adunări. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame     5.5. Lipire pentru a copia text. max.

aliniere Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv Setarea grosimii liniei. culoare. umbriri Crearea unei diagrame Modificarea structurii unei diagrame Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart. Utilizarea elementelor grafice în  prezentare      5. stil. fişiere grafice Adăugarea de efecte de animaţie Schimbarea efectelor de animaţie preselectate Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead. Realizarea unei prezentări      5. pie chart. tabele.14.mutarea.15. diapozitive de 35 mm (35 mm slides). etc. culori. Realizarea animaţiei într-o prezentare    5.12. Utilizarea diagramelor 5. vertical Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator Începerea unui slide-show de la orice folie Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran Ascunderea unui /unor diapozitive Tipărirea diapozitivelor în diferite formate 7 .16. mărime.13. casete.   5. Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii. centrare. prezentare pe ecran (on-screen show) Schimbarea orientării diapozitivelor . mărime. foi de calcul.orizontal. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare  5. adăugarea de efecte de contur pentru obiect Importarea altor obiecte în prezentare: text. diagrame.17 Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării   unei prezentări sau între mai multe prezentări active Ştergerea obiectului selectat Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare Formatarea textului – corp de literă. mutarea ei în alt diapozitiv. stilului şi culorilor unei casete text Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii. cercuri Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic .11 Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări    5. handout.

18. realizarea unor aplicaţii practice  Sugestii: realizarea unei prezentări vizând anotimpurile 2. Implementarea algoritmilor in limbaj de programare Turbo Pascal si/sau C++ Competenţe specifice Conţinuturi Şiruri de caractere Tipul char Codul ASCII.5. produse Contorizări Algoritmul de ordonare Inserari si eliminări de componente 4. Comentarii Tipul string Inserari si eliminări de componente Funcţii şi proceduri de prelucrare a şirurilor de caractere Proceduri de conversie Fisiere text Tema unitatii de invatare Notiuni in programare Prelucrarea şirurilor de caractere Prelucrarea şirurilor de caractere 8 . Familiarizarea cu noţiunile elementare ale informaticii Competenţe specifice Conţinuturi Tema unitatii de invatare Prelucrarea tablourilor unidimensionale Notiuni in programare Prelucrarea componentelor unui tablou unidimensional Tablouri unidimensionale Algoritmul de maxim Sume.

imagine. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . mărime. ştergere    1. diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Ştergerea obiectului selectat Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare Formatarea textului – corp de literă. 4.copiere. Familiarizarea elevilor cu calculatorul personal si TIC Competenţe specifice 1. Implementarea algoritmilor in limbaj de programare Turbo Pascal si/sau C++ 5.1. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator NIVEL EXPERIENTIAL AL CLASEI:  Sunt familiarizati cu mediul de lucru oferit de SO Windows COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 1. Decupare.CLASA A VIII-A PROGRAMA DE INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICAŢIILOR COMPETENŢE GENERALE: 1. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 1. culori. centrare. 9 Tema unitatii de invatare Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint 1. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări          Conţinuturi Pornirea aplicaţiei Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea prezentării Închiderea prezentării Folosirea „Ajutor” – ului Crearea unei noi prezentări Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora Inserarea unui text Inserarea unei imagini Folosirea instrumentelor Copiere.4.3. stil. Lipire pentru a copia text. Familiarizarea cu noţiunile de algoritm şi programare.2. mutare. Familiarizarea elevilor cu calculatorul personal si TIC 2. Familiarizarea cu noţiunile elementare ale informaticii si TIC 3. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări  .

7. fişiere grafice Adăugarea de efecte de animaţie Schimbarea efectelor de animaţie preselectate Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead. handout. diapozitive de 35 mm (35 mm slides). Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare  1.orizontal. etc. Utilizarea diagramelor 1. prezentare pe ecran (on-screen show) Schimbarea orientării diapozitivelor .6. Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii. Realizarea unei prezentări       1.9. tabele.  1. vertical Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator Începerea unui slide-show de la orice folie Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran Ascunderea unui /unor diapozitive Tipărirea diapozitivelor în diferite formate Sugestii: realizarea unei prezentări vizând anotimpurile 10 . Utilizarea elementelor grafice în prezentare       1. foi de calcul. cercuri Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic . casete.10.5.mutarea. stilului şi culorilor unei casete text Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii. realizarea unor aplicaţii practice   aliniere Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv Setarea grosimii liniei. mutarea ei în alt diapozitiv.11. culoare. mărime. Realizarea animaţiei într-o prezentare    1. diagrame.8. adăugarea de efecte de contur pentru obiect Importarea altor obiecte în prezentare: text. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 1. umbriri Crearea unei diagrame Modificarea structurii unei diagrame Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart. pie chart.

6. redirecţionarea unui mesaj folosirea facilităţii „ataşare fişiere” folosirea agendei de adrese administrarea e-mail-urilor (directoare. citirea. clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 5. Netscape Messenger. Pegasus etc. enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 5.5.2. exemplificare pe NETMEETING Newsgroup FTP PORTAL E-comerce Formulare în Internet Baze de date on-line Operaţii bancare prin Internet Tipuri de comunicaţii Modemul Calculatorul Browser Provider Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider Adresarea de Internet – adrese de pagini Adrese de e-mail Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora) motoare de căutare programe de poştă: Outlook Express. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator Competenţe specifice 5. utilizarea posibilităţilor de căutare  a informaţiilor 5.protocolul http host şi client DNS proxi WWW (World Wide Web) E-mail Chat Chat. DNS Browser. trimiterea. Eudora. definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului                             5.3. întocmirea. filtre) căutarea adreselor de e-mail pachete complete de birotică şi 11 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet 5.5.4. aplicarea modalităţilor de folosire  a serviciului de e-mail       Conţinuturi Tema unitatii de invatare Istoria Internetului Protocolul de transmisie TCP/IP DHCP într-o reţea locală Adresa IP.1.

4. utilizarea serviciului de conversaţie             5. enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiperlegătură 3. folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 5. descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 5.9. imagine    Conţinuturi Tema unitatii de invatare lansarea editorului HTML interfaţa editorului inserarea şi formatarea unui text: corp de literă.3. realizarea unor aplicaţii practice secretariat cuprinzând fax/email/telefonie.. ştergere 3. mutare. stil. respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una dintre disciplinele studiate folosind motoarele de căutare. agende de adrese şi planificare criptarea transmisiei semnătura digitală apărarea împotriva viruşilor firewall Netmeeting Video şi audio conferinţă Telefonie IP utilizarea corectă a serviciilor IRC particularităţi ale comunicaţiei chat: smileys. mărime. încadrare în text formatarea unui fundal sau a unei teme Folosirea instrumentelor Copiere. imagine Realizarea unei legături pe un text Realizarea unei legături pe o imagine Maparea unei imagini Inserarea unui tabel Formatarea tabelului Formarea deprinderilor de creare a unei pagini WEB   3..1. utilizarea acestora într-un referat (ex. acronime (emoticons) adresarea politicoasă. „Dacia în timpul lui Decebal”) 2.10.7. culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia Calculator (Dec-Hex) inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare. Lipire pentru a copia text. Familiarizarea cu noţiunile elementare ale informaticii si TIC Competenţe specifice 3. Decupare. dimensiuni. utilizarea tabelelor într-o pagină WEB       12 .5.2. aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.5.8.

economic şi moral al informaticii 3. Prelucrarea tablourilor bidimensionale si functii definite 13 . Conştientizarea impactului social. 4. Manifestarea disponibilităţii de a evalua/autoevalua activităţi practice 6. Elevii vor fi mereu chestionaţi.6. în structurarea şi rezolvarea problemelor 2. După anunţarea temei şi a obiectivelor. Formarea obişnuinţelor de a recurge la concepte şi metode informatice de tip algoritmic specifice în abordarea unei varietăţi de probleme. Exprimarea unui mod de gândire creativ. Aria unui triunghi Probleme date la concursuri de informatica VALORI ŞI ATITUDINI 1.3. realizarea paginii clasei utilizând paginile personale Modalităţi de depozitare a paginilor Aplicaţii practice 5.7. se propune pentru fiecare oră un număr limitat de obiective care pot fi realizate în mod sigur. Lecţia se va desfăşura în laboratorul de informatică şi după prezentarea noţiunilor teoretice se vor realiza aplicaţii practice pe calculator. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general 5. antrenaţi în realizarea lecţiei. o mică secvenţă din timpul orei trebuie să fie folosită pentru a reactualiza acele cunoştinţe deja însuşite de elevi şi care vor fi folosite în lecţia prezentă. Implementarea algoritmilor in limbaj de programare Turbo Pascal si/sau C++ Competenţe specifice Conţinuturi Tema unitatii de invatare Familiarizarea cu notiuni in programare Rezolvare probleme si definire functii Tablouri bidimensionale-construire Tablouri unidimensionale si bidimensionale constante Functii definite de utilizator Functii predefinite Tipul multime Coordonate in plan. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web Sugestii: întocmirea unei pagini WEB personale. realizarea unor aplicaţii practice    3. Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate RECOMANDĂRI METODOLOGICE     Obiectivele care trebuie atinse până la sfârşitul lecţiei vor fi comunicate elevilor de la început.

Craciunoiu. D. 2004 Cristea Boboilă. corectitudinea soluţiei prezentate. Matei S. “Proiectarea siturilor Web”. Petre. 2004 18.METODE DE EVALUARE     1. 3.Alin Leonard Venea.2002 M. „Indrumator pentru utilizarea computerului ca mijloc de invatamant in ciclul primar” .Papa V. Athanasiu. C. Ed. Dana Lica. Pro Gnosis 9. M. Ed. Colecţia „Iniţiere în calculatoare”: Microsoft Word. I.Sabin Buraga. "Bazele informaticii".Nuta. Microsoft Excel. Polirom.Bîzdoacă E.. Iasi. 2.. Bucureşti 1999 16.N. “Situri Web la cheie”.. Craiova 2002 15. Word 2000 pentru copii .Sabin Buraga.".G. Iniţiere în Word. Ed.curs 1.Pătruţ B. Petrion. V. Liţoiu N. originalitatea soluţiei. . 14 . Editura Image. Craiova 2005 E. Realizarea în grup a unor proiecte (la aplicaţiile: Word.Cristea. 4. Editura Teora. 6. "Turbo Pascal. Arves.. „Metodica predarii informaticii si tehnologiei informatiei”. „Prietenul meu calculatorul”. 5. St. Colegial 10.M. Bucureşti 1996. Editura Bic All. 2. Editura Aramis.C. Lica. Kalisz. 7. Bucureşti 1999 12. “Instruire asistata de calculator”. 2000 Gh. Ed. la evaluare se va ţine seama de: gradul de dificultate al problemei. Tudor Sorin. Ed. Iasi. Tiparg. Ed. 2005 17.Pintea R. Lica. Craiova. Bucureşti 2001 13. BIBLIOGRAFIE E. „Initiere in Turbo Pascal”. I. Minidicţionar explicativ de termeni informatici moderni. Barbu. Cerchez.O. L&S INFOMAT.Vincent J. Rodica Pintea. Lucrări de control. 2002 11. Adrian Atanasiu. “Informatica pentru gimnaziu”. Ed. Editura Arves.. 4. Şerban. 8. 3. Popa.. Ed. Bucuresti 2002 14. Internet pentru începători. Polirom. Iliescu.M. Aplicaţii pe calculator. timpul de lucru. Algoritmi şi limbaje de programare. Sitech. I. Emil Onea. Teste grilă. „Utilizarea calculatorului”. Iasi. Teora. "Culegere de probleme Pascal". Ed.. Ed. Bîzdoacă N. Ghid de evaluare informatică şi tehnologia informaţiei.Heatcod P. Excel şi Power Point) În cazul programelor elaborate de elevi.I. Polirom. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful