You are on page 1of 219

ISSN: 2065-5975 ISSN-L: 1223-7507

BULETIN STATISTIC LUNAR

MONTHLY STATISTICAL BULLETIN

1 / 2012

PRINCIPALII INDICATORI CONJUNCTURALI - date provizorii -

Pagina

Page

MAIN SHORT-TERM INDICATORS - provisional data -

CUPRINS

 

CONTENTS

Evoluţia economico-socială a României în

Economic and social evolution of Romania in

anul 2011şi în luna ianuarie 2012

1

2011 and in January 2012

INDUSTRIE; INVESTIŢII; CONSTRUCŢII

17

INDUSTRY; INVESTMENTS; CONSTRUCTION

Indicii producţiei industriale - serie brută

Industrial production indices – unadjusted

(luna precedentă = 100) Indicii producţiei industriale - serie ajustată

18

series (previous month =100) Industrial production indices – adjusted series

în funcţie de numărul de zile lucrătoare

according to the working days number

(luna precedentă = 100) Indicii producţiei industriale - serie brută (luna

21

(previous month =100) Industrial production indices – unadjusted series

corespunzătoare din anul precedent = 100) Indicii producţiei industriale – serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare (luna

24

(corresponding month of previous year = 100) Industrial production indices - adjusted series according to the working days number

corespunzătoare din anul precedent = 100) Indicii productivităţii muncii în industrie – serie

27

(corresponding month of previous year = 100) Labour productivity indices in industry

brută (luna precedentă = 100) Indicii productivităţii muncii din industrie

31

– unadjusted series (previous month = 100) Labour productivity indices in industry

– serie brută (luna corespunzătoare din anul

 

unadjusted series (corresponding month

precedent = 100) Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)

34

of previous year = 100) Turnover value indices in industry per total (domestic and non-domestic market)

(luna precedentă = 100) Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (luna corespunzătoare din anul

37

(previous month =100) Turnover value indices in industry per total (domestic and non-domestic market) (corresponding month of previous year =100)

precedent = 100)

40

Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa

 

New orders value indices per total manufacturing (domestic and non-domestic

externă) (luna precedentă = 100) Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (luna corespunzătoare din anul

43

market) (previous month = 100) New orders value indices per total manufacturing (domestic and non-domestic market) (corresponding month of previous

precedent = 100) Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (luna

45

year = 100) Industrial production price indices per total (domestic and non-domestic market)

precedentă = 100)

47

(previous month =100)

Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) (luna

Industrial production price indices per total (domestic and non-domestic market)

corespunzătoare din anul precedent = 100)

50

(corresponding month of previous year = 100)

Principalele resurse de energie primară

53

Main resources of primary energy

Balanţa energiei electrice Indicii investiţiilor realizate în economia

53

Balance of electric energy Indices of investment in national economy by

naţională pe elemente de structură Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii

55

structure elements Indices of construction works by structure elements and by type of construction

-

serie brută -

55

-

unadjusted series -

Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente

Indices of construction works by structure

de structură şi pe tipuri de construcţii

elements and by type of construction

-

serie ajustată în funcţie de numărul de zile

-

adjusted series according to the working

lucrătoare -

56

days number -

I

Pagina

Page

Indicii lucrărilor de construcţii pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii

 

Indices of construction works by structure elements and by type of construction

- serie ajustată sezonier - Autorizaţii de construire eliberate pentru

56

- seasonally adjusted series - Construction licences issued for

clădiri – număr Autorizaţii de construire eliberate pentru

58

buildings – number Construction licences issued for

clădiri – mii mp – suprafaţă utilă Indicii de cost în construcţii, pe tipuri de elemente de structură şi pe tipuri

59

buildings – thousand sq.m – useful floor Construction cost indices, by structure elements and type of construction

de construcţii Locuinţe terminate, pe surse de finanţare

60

Finished dwellings, by financing source

şi

medii

61

and by area

AGRICULTURĂ

63

AGRICULTURE

Numărul animalelor sacrificate şi producţia

Number of slaughtered animals and

de carne

64

meat production

Ouă puse la incubat şi puii eclozionaţi

65

Eggs for hatching and farmyard poultry chicks

Însămânţări la culturile de toamnă

65

Autumn sowings

COMERŢ INTERIOR

67

DOMESTIC TRADE

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie brută

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles - unadjusted series (previous month = 100)

(luna precedentă = 100)

68

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie ajustată în funcţie de numărul de zile

 

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles - adjusted series according to the working days number (previous month = 100)

lucrătoare (luna precedentă = 100)

69

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie

 

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles – adjusted series (previous month = 100)

ajustată (luna precedentă = 100)

70

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie brută (luna corespunzătoare din anul

 

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles - unadjusted series (corresponding month of previous year = 100)

precedent = 100)

71

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare (luna corespunzătoare din anul

 

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles – adjusted series according to the working days number (corresponding month of previous year = 100)

precedent = 100)

72

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor – serie ajustată (luna corespunzătoare din anul

 

Turnover volume indices of retail excepting motor vehicles and motorcycles – adjusted series (corresponding month of previous year = 100)

precedent = 100)

73

II

Pagina

Page

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor – serie brută

Turnover volume indices of wholesale and retail, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles - unadjusted series

(luna precedentă = 100) Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor – serie brută (luna

74

(previous month = 100) Turnover volume indices of wholesale and retail, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles - unadjusted series

corespunzătoare din anul precedent = 100) Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete – serie brută

74

(corresponding month of previous year = 100) Turnover value indices for wholesale, except of motor vehicles and motorcycles - unadjusted series (previous month = 100)

(luna precedentă = 100)

76

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete – serie brută (luna corespunzătoare

Turnover value indices for wholesale, except of motor vehicles and motorcycles - unadjusted series (coresponding month of previous year = 100)

din anul precedent = 100)

77

COMERŢ INTERNAŢIONAL

79

INTERNATIONAL TRADE

Comerţul internaţional cu bunuri

80

International trade in goods

Cursul de schimb al pieţei valutare Comerţul internaţional cu bunuri pe secţiuni din Clasificarea Standard de Comerţ

80

Exchange rate of foreign currency market International trade in goods by section of Standard International Trade Classification

Internaţional (CSCI Rev. 4) – milioane lei Comerţul internaţional cu bunuri pe secţiuni din Clasificarea Standard de Comerţ

81

(SITC Rev. 4) - lei million International trade in goods by section of Standard International Trade Classification

Internaţional (CSCI Rev. 4) – milioane euro

82

(SITC Rev. 4) - EURO million

SERVICII

85

SERVICES

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate populaţiei – serie

Turnover volume indices of market services rendered to the population

brută (luna precedentă = 100)

86

unadjusted series (previous month = 100)

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate populaţiei – serie

Turnover volume indices of market services rendered to the population

brută (luna corespunzătoare din anul

unadjusted series (corresponding month of

precedent = 100)

86

previous year = 100)

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate în special

Turnover value indices for market services mainly rendered to the enterprices

întreprinderilor – serie brută (luna

unadjusted series

precedentă = 100)

87

(previous month = 100)

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate în special

Turnover value indices for market services mainly rendered to the enterprices

întreprinderilor – serie brută (luna

unadjusted series

corespunzătoare din anul precedent = 100)

88

(corresponding month of previous year = 100)

Transportul de pasageri

89

Passengers transport

Transportul de mărfuri

90

Goods transport

Transportul portuar de mărfuri

91

Goods transport at ports

Transportul aeroportuar de pasageri şi mărfuri

92

Air transport of passengers and goods

Înmatriculări noi de vehicule rutiere

93

New registrations of road vehicles

III

Pagina

Page

Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare

 

Arrivals in the main establishments of touristic reception

turistică Înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni

94

with functions of touristic accommodation Overnight stays in the main establishments of touristic reception

de cazare turistică Indicii de utilizare netă a locurilor

95

with functions of touristic accommodation Indices of net use of tourist

de cazare

96

accommodation bed - places

Sosirile vizitatorilor străini în România Plecările vizitatorilor români în străinătate,

97

Arrivals of foreign visitors in Romania Departures of Romanian visitors abroad,

după mijlocul de transport utilizat

97

by used mean of transport

INDICATORI SOCIALI

99

SOCIAL INDICATORS

Efectivul salariaţilor din economie

100

Number of employees in the economy

ştigul salarial mediu brut

104

Average gross earnings

ştigul salarial mediu net

108

Average net earnings

ştigurile salariale nominale medii

112

Average nominal earnings

ştigurile salariale medii orare Indicii trimestriali ai costului forţei de muncă pe activităţi economice – modificări procentuale faţă de trimestrul precedent şi faţă de aceeaşi

116

Average hourly earnings Quarterly labour cost indices by economic activity – percentage changes as against previous quarter and as against the same

perioadă a anului precedent -

120

period of previous year -

Indicii preţurilor de consum Creşterea preţurilor de consum

125

Consumer price indices Rise of consumer prices in

în luna ianuarie 2012 Evoluţia raportului dintre indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele

127

January 2012 Evolution of the ratio between the net average earnings and the consumer

preţurilor de consum Coeficientul de creştere a câştigurilor

127

price index Growth coefficient of net average

salariale medii nete pe economie Numărul şomerilor înregistraţi, pe judeţe,

127

earnings income per economy Number of registered unemployed,

la

sfârşitul lunii ianuarie 2012

128

by county, at the end of January 2012

Numărul şomerilor înregistraţi după nivelul de

Number of registered unemployed by

instruire, la sfârşitul lunii ianuarie 2012

Numărul şi rata locurilor de muncă vacante pe

a

pensionarilor şi beneficiarilor de

129

educational level, at the end of January 2012

Numărul şomerilor înregistraţi

130

Number of registered unemployed

Rata şomajului înregistrat Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia

130

Registered unemployment rate Weight of registered unemployed

stabilă în vârstă de 18-62 ani

130

in stable population aged 18-62 years

Rata estimată a şomajului, pe sexe

131

Estimated unemployment rate, by sex

Numărul estimat al şomerilor, pe sexe

131

Estimated number of unemployed, by sex Number of vacancies and vacancies rate by

activităţi economice Numărul şi rata locurilor de muncă vacante pe

133

economic activity Number of vacancies and vacancies rate by

grupe majore de ocupaţii

134

major group of occupations

Numărul mediu şi pensia medie lunară

Average number and monthly average pension of pensioners and social allowance

ajutor social

135

recipients

Mişcarea naturală a populaţiei

136

Vital statistics

IV

CONTURI NAŢIONALE

Produsul intern brut, pe categorii de resurse – serie brută

Produsul intern brut, pe categorii de utilizări

– serie brută

Produsul intern brut, pe categorii de venituri

– serie brută

Indicii produsului intern brut, pe categorii de resurse (faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent)

– serie brută

Indicii produsului intern brut, pe categorii de utilizări (faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent) – serie brută Produsul intern brut, pe categorii de resurse şi de utilizări

– serie ajustată sezonier

Indicii produsului intern brut, pe categorii

de resurse şi de utilizări (faţă de trimestrul precedent)

– serie ajustată sezonier

Agregatele macroeconomice ale sectoarelor instituţionale, pe trimestre Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale şi după statutul profesional Ore lucrate de populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale şi după statutul profesional

ECONOMIE ŞI FINANŢE

Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, în perioada 1991 – 30 septembrie 2011 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, pe judeţe, în luna septembrie 2011 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, pe ţări de rezidenţă a investitorilor, în luna septembrie 2011

Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) Principalii indicatori ai pieţei de capital

– Bursa de valori Bucureşti

Execuţia bugetului de stat Execuţia bugetelor locale Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj Execuţia bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Indicatori privind activitatea desfăşurată de Comisariatele Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor, în anul 2011

Note metodologice

Pagina

Page

137

NATIONAL ACCOUNTS

Gross domestic product, by category

138

of resources – unadjusted series

Gross domestic product, by category of uses

140

unadjusted series

Gross domestic product, by category of

141

incomes – unadjusted series Indices of gross domestic product, by category of resources (as against

corresponding period of previous year)

142

unadjusted series

Indices of gross domestic product, by category of uses (as against corresponding

144

period of previous year) – unadjusted series Gross domestic product, by category of resources and of uses – seasonally

145

adjusted series Indices of gross domestic product, by

category of resources and of uses (as against the previous quarter)

147

seasonally adjusted series

Macroeconomic aggregates of institutional

148

sectors, by quarter Employment, by activity of national economy

154

and by status of employment Worked hours by employment, by activity of national economy and by status of

156

employment

159

ECONOMY AND FINANCES

Registrations of commercial companies with

foreign participation in subscribed social

160

capital, during 1991 – September 30, 2011 Registrations of commercial companies with foreign participation in subscribed social

161

capital, by county, in September 2011 Registrations of commercial companies with foreign participation in subscribed social capital, by investors residence country,

162

in September 2011 Net consolidated balance sheet of monetary financial institutions (NBR and other

163

monetary financial institutions) Main indicators of capital market

165

Bucharest Stock Exchange

166

Execution of the state budget

168

Execution of the local budgets Execution of the state social insurance

170

budget Execution of the unemployment insurance

171

budget Execution of the single national insurance

172

fund budget health Indicators on activity carried out by County Comisariates for Consumers

173

Protection in 2011

174

Methodological notes

V

EEvvoolluuţţiiaa eeccoonnoommiiccoo--ssoocciiaallăă aa RRoommâânniieeii îînn aannuull 22001111 şşii lluunnaa iiaannuuaarriiee 22001122 Economic and social evolution of Romania in 2011 and in January 2012

AA PPrriinncciippaalliiii iinnddiiccaattoorrii mmaaccrrooeeccoonnoommiiccii

1. Produs intern brut (PIB) Produsul intern brut - date neajustate sezonier - estimat pentru anul 2011 a fost de 578551,9 milioane lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali – cu 2,5 % comparativ cu anul 2010. Din punct de vedere al formării produsului intern brut, se remarcă contribuţia, la creşterea pe ansamblu a produsului intern brut, a activităţii din agricultură, silvicultură şi pescuit, ramura deţinând o pondere de 6,5% în PIB. Valoarea adăugată brută din acest sector a crescut cu 11,3%, volumul de activitate din industrie s-a situat cu 5,0% peste nivelul anului 2010, iar valoarea adăugată brută din construcţii a marcat o creştere de 2,7%. Volumul impozitelor nete pe produs a crescut cu 2,7% faţă de anul 2010. Valoarea adăugată brută din sectorul servicii a scăzut cu 0,1%. Din analiza factorilor, care au contribuit la creşterea cu 2,5% a produsului intern brut, rezultă influenţa dominantă a industriei (+1,3%) şi a agriculturii, silviculturii şi pescuitului

(+0,7%).

AA MMaaiinn mmaaccrrooeeccoonnoommiicc iinnddiiccaattoorrss

1. Gross Domestic Product (GDP) The Gross Domestic Product – seasonally unadjusted data - estimated for 2011 amounted to lei 578551.9 million current prices, increasing – in real terms – by 2.5 % as against 2010. From the viewpoint of GDP formation, we should notice the contribution to total GDP the growth of agriculture, forestry and fishing activity, this branch holding a share of 6.5%. The gross value added in this sector increased by 11.3%, the activity volume in industry was by 5.0% above the level of 2010 and the gross value added in construction registered a growth by 2.7%. The volume of net taxes on product increased by 2.7% as against 2010.

The gross added value in services sector decreased by 0.1%. The analysis of factors which contributed to the 2.5% of GDP growth results in the prevalent influence of industry (+1.3%) and of agriculture, forestry and fishing (+0.7%).

Contribuţia principalelor ramuri de activitate la creşterea PIB în anul 2011 faţă de anul 2010 Contribution of the main activity branches to the GDP growth rate in 2011 as against 2010

Impozite nete pe produs Net taxes on product

Servicii

Services

Construcţii

Construction

Industrie

Industry

Agricultură, silvicultură, pescuit Agriculture, forestry, fishing

Produs intern brut Gross domestic product

- % -

0.3 -0.1 0.3 1.3 0.7 2.5 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0.3
-0.1
0.3
1.3
0.7
2.5
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Pentru analiza evoluţiei în termeni reali a principalelor agregate macroeconomice este necesară deflatarea acestora utilizând indici de preţ corespunzători.

In order to analyze the evolution in real terms of the main macroeconomic aggregates, it is necessary to deflate those using relevant price indices.

1

Indicii de preţ ai valorii adăugate brute în anul 2011 Price indices of gross value added in 2011

- în % faţă de anul 2010 / in % as against 2010 -

 

Indicii de preţ ai valorii adăugate brute Price indices of gross value added

Produsul intern brut Gross domestic product Agricultură, silvicultură şi pescuit Agriculture, forestry and fishing Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning production and supply; water supply; sewerage, waste management and decontamination activities Construcţii Construction Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motocycles; transport and storage; hotels and restaurants Informaţii şi comunicaţii Information and communication Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediation and insurance Tranzacţii imobiliare Real estate activities Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support Professional, scientific and technical activities; activities of adminstrative services and of support services Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială Public administration and defence; social insurance of public sector; education; health and social assistance Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii Shows, culture and recreation activities; repair of hosehold goods and other sevices Impozite nete pe produs Net taxes on products

108,1

108,3

107,5

106,1

106,2

102,0

102,2

101,6

104,1

100,6

104,0

133,0

Produsul intern brut în preţuri curente se calculează ca sumă a valorii elementelor sale componente exprimate în preţuri curente. În mod

similar, PIB în preţuri constante se determină pe baza aceleiaşi relaţii de calcul, cu menţiunea că valoarea fiecărui element component este estimată în preţuri constante pe baza indicilor de preţ corespunzători. Indicele de preţ al PIB se calculează prin raportarea valorii în preţuri curente a acestui agregat la valoarea exprimată

în preţuri constante şi înglobează efectele tuturor

modificărilor de preţ intervenite în economie. Evoluţia produsului intern brut din punct de vedere al utilizării evidenţiază o creştere a formării brute de capital fix (+6,3%) şi a cererii interne (+3,1%). Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei (+0,7%), în anul 2011,

a fost influenţat, în sens negativ, de scăderea volumului de mărfuri vândute prin comerţul cu

The gross domestic product in current prices is calculated as the sum of its components’ value in current prices. Similarly, the GDP in constant prices is calculated based on the same calculation relation, with the observation that the value of each component is estimated in constant prices using appropriate price indices. The price index of GDP is calculated as a ratio between its value in current prices and its value in constant prices and includes the effects of all the changes in prices taking place in the economy. The evolution of gross domestic product from the viewpoint of its use points out a increase of gross fixed capital formation (+6.3%) and of domestic demand (+3.1%). In 2011, the household actual individual final consumption (+0.7%) was negatively influenced by the decrease in the volume of goods sold by retail (-1.7%) and it was positively influenced by

2

amănuntul (-1,7%) şi în sens pozitiv, de majorarea volumului serviciilor de piaţă prestate populaţiei (+10,0%). Evoluţia formării brute de capital fix (+6,3%) în anul 2011 a fost determinată de majorarea volumului investiţiilor, componentă principală a acestui agregat. Astfel, investiţiile în construcţii noi au crescut cu 2,5%, iar cele în utilaje (inclusiv mijloace de transport) au înregistrat o creştere de 18,6% faţă de anul 2010. Creşterea volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+9,9%) şi a importurilor de bunuri şi servicii (+10,5%), au influenţat deficitului Balanţei comerciale şi de plăţi a României. Astfel, în anul 2011 comparativ cu anul 2010, deficitul balanţei de plăţi a fost, în termeni reali, cu 14,7% mai mare. Din analiza factorilor care au condus la creşterea cu 2,5% a produsului intern brut, din punct de vedere al utilizării, reiese contribuţia semnificativă a formării brute de capital fix (+1,5%) şi a variaţiei stocurilor (+1,4%).

the increase in the volume of market services rendered to the population (+10.0%).

The evolution of gross fixed capital formation (+6.3%) in 2011 was determined by the increase of investments volume, the main component of this aggregate. Therefore, investments in new construction increased by 2.5% and those in equipment (including transport means) registered a growth of 18.6% as against 2010. The increase in exports of goods and services (+9.9%) and imports of goods and services (+10.5%), influenced the Romanian Trade Balance and Balance of Payments deficit. Thus, in 2011 than 2010, the Balance of Payments deficit was, in real terms, by 14.7% higher.

The analysis of the factors which led to the 2.5% growth of gross from the viewpoint of the using results in significant contribution of gross fixed capital formation (+1.5%) and of chance in inventories (+1.4%).

Contribuţia elementelor de utilizări la creşterea PIB în anul 2011 faţă de anul 2010 Contribution of the use components to the GDP growth rate in 2011 as against 2010

Variaţia de stoc Change in inv entories

Export net

Net export

Formarea brută de capital f ix Gross f ixed capital f ormation

Consum f inal colectiv al administraţiilor publice Gov ernment's actual collectiv e f inal consumption

Consum f inal indiv idual al gospodăriilor populaţiei Households actual indiv idual f inal consumption

Produs intern brut Gross domestic product

- % -

1.4 -0.8 1.5 -0.2 0.6 2.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
1.4
-0.8
1.5
-0.2
0.6
2.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2011 a fost de

148882,2 milioane lei preţuri curente, în scădere

– în termeni reali – cu 0,2% faţă de trimestrul III

2011.

Impozitele nete pe produs au scăzut cu 0,9% comparativ cu trimestrul III 2011.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în trimestrul IV 2011 rezultă creşterea cu 1,8% a formării brute de capital fix şi cu 0,6% a consumului final efectiv. Volumul importurilor de bunuri şi servicii (-1,6%)

a fost devansat de volumul exporturilor de bunuri şi servicii (+0,2%).

The Gross Domestic Product – seasonally adjusted data – estimated for the fourth quarter of 2011 amounted to 148882.2 million lei current prices, decreasing – in real terms – by 0.2% as against the third quarter of 2011. Net taxes on product decreased by 0.9% as compared to the third quarter of 2011. From the viewpoint of Gross Domestic Product use in the fourth quarter of 2011, results the increase by 1.8% of gross fixed capital formation and by 0.6% of actual final consumption. The volume of goods and services (-1.6%), it was exceeded by that of exports of goods and services (+0.2%).

3

2. Investiţii şi locuinţe

Investiţiile realizate în economia naţională în anul 2011 au înregistrat o creştere cu 9,2% comparativ cu anul 2010. Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au înregistrat o creştere de 18,6%, în timp ce investiţiile în lucrări de construcţii noi s-au majorat cu 2,5%, faţă de anul 2010. Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii sunt: industrie, comerţ şi servicii. În anul 2011 au fost terminate 44456 locuinţe, cu 4356 locuinţe mai puţin faţă de anul 2010. Majoritatea locuinţelor terminate s-a realizat din fonduri private. Acestea au reprezentat 94,9% în totalul locuinţelor terminate, numărul lor fiind mai mic cu 3896 locuinţe faţă de anul 2010. Pe regiuni de dezvoltare cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în regiunile : Nord-Est (20,5% faţă de total ţară), Nord-Vest (16,1%), Sud-Muntenia (14,9%), Sud-Est (13,6%) şi Bucureşti-Ilfov (11,1%).

3.

Preţuri

În luna ianuarie 2012, preţurile de consum au crescut faţă de luna decembrie 2011 cu 0,4% pe total, cu 0,3% la mărfurile alimentare, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 0,4%, iar la tarifele serviciilor cu 0,4%. În cadrul grupei de produse alimentare s-au înregistrat creşteri de preţuri la legume şi conserve de legume (+1,0%), la fructe şi conserve din fructe (+0,9%), la brânză (+0,7%), la cacao şi cafea (+0,6%). Scăderi de preţuri s-au înregistrat la ouă (-0,7%) şi la cartofi

(-0,2%).

La mărfurile nealimentare s-au înregistrat creşteri mici ale preţurilor la majoritatea grupelor, cele mai importante fiind la combustibili (+1,2%), la tutun, ţigări (+0,9%). Scădere s-a înregistrat la energie termică (-1,2%). Evoluţia tarifelor la servicii a fost influenţată de creşterea tarifelor la apă, canal, salubritate (+1,0%), transportul interurban (+0,6%), telefon

(+0,4%).

În luna ianuarie 2012, preţurile producţiei industriale au crescut cu 0,7% faţă de nivelul lunii precedente. Industria extractivă a înregistrat o creştere a preţurilor cu 0,3% faţă de luna decembrie 2011, datorată creşterii preţurilor la alte activităţi extractive (+1,1%), la extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+1,0%), la extracţia cărbunelui superior şi inferior (+0,8%). Scăderi s-au înregistrat la activităţi de servicii anexe extracţiei

(-3,2%).

În industria prelucrătoare, preţurile pe total au crescut cu 0,8% faţă de nivelul lunii decembrie 2011 datorită majorării preţurilor la fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (+3,6%), la fabricarea

2. Investments and dwellings

Investments achieved in the national economy in 2011 registered a growth of 9.2% in comparison 2010. Investments in transport equipment and means registered an increase of 18.6%, while investments in new construction works increased by 2.5%, as against 2010. The branches achieving a higher volume of investments are: industry, trade and services. In 2011, 44456 dwellings were completed, with 4356 dwellings less than in 2010. Most of completed dwellings were financed from private funds. They represented 94.9% of total completed dwellings, their number being by 3896 dwellings lower than 2010. By regions of development, most of the dwellings were ready to be used in the regions: North-East (20.5% of total country), North-West (16.1%), South-Muntenia (14.9%), South-East (13.6%) and Bucharest-Ilfov (11.1%).

3.

Prices

In January 2012, as against December 2011, consumer prices increased per total by 0.4%, for food goods by 0.3%, consumer prices for non-food goods increased by 0.4% and for tariffs of services by 0.4%. In the group of food products, increases in prices were registered for vegetables and tinned vegetables (+1.0%), for vegetable and tinned vegetables (+0.9%), for cheese (+0.7%), for cocoa and coffee (+0.6%). Decreases of prices were registered for eggs (-0.7%) and for potatoes (-0.2%). For non-food goods, low increases in prices were registered for most of the groups, the most important ones being for fuel (+1.2%), for tobacco, cigarettes (+0.9%). Decrease was registered for thermal energy (-1.2%). The evolution of tariffs for services was influenced by the increase in tariffs for water, sewerage, sanitation (+1.0%), interurban transport (+0.6%), for telephone (+0.4%). In January 2012, industrial production prices increased by 0.7% as against the level of previous month. Mining and quarrying registered an increase in prices by 0.3% as against December 2011, due to growth of prices for other mining and quarrying (+1.1%), for extraction of crude petroleum and natural gas (+1.0%), for mining of coal and lignite (+0.8%). Decreases were registered for mining support service activities (-3.2%).

In manufacturing, prices per total increased by 0.8% as against the level of December 2011, due to the increase for manufacture of coke and refined petroleum products (+3.6%), manufacture of tobacco products (+2.2%),

4

produselor din tutun (+2,2%), la fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (+1,6%), la fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (+1,5%), la fabricarea produselor textile (+1,3%), la fabricarea altor produse din minerale nemetalice

(+1,1%).

Scaderi de preţuri s-au înregistrat în industria alimentară (-0,8%), la fabricarea de mobilă (-0,3%), în industria construcţiilor metalice şi produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (-0,3%). Preţurile pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei au crescut cu 3,3%, iar cele pentru producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 0,4%. Pe marile grupe industriale, în luna ianuarie 2012 comparativ cu luna decembrie 2011, s-au înregistrat creşteri de preţuri în industria energetică (+1,6%), în industria bunurilor intermediare (+0,3%), în industria bunurilor de uz curent (+0,3%), în industria bunurilor de capital (+0,1%). În industria bunurilor de folosinţă îndelungată s-a înregistrat o scădere de 0,5%.

manufacture of paper and paper products (+1.6%), manufacture of chemicals and chemical products (+1.5%), manufacture of textiles (+1.3%), for manufacture of other non-metallic mineral products (+1.1%).

Decreases in prices were registered for manufacture of food products (-0.8%), for manufacture of furniture (-0.3%), for manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (-0.3%). Prices for water catchment, treatment and distribution increased by 3.3% and those for production and supply of electric and thermal energy, gas, steam and air conditioning decreased by 0.4%. By main industrial groups, in January 2012, as compared to December 2011, increases in prices were registered in energy industry (+1.6%), for intermediate goods industry (+0.3%), current use goods industry (+0.3%) and capital goods industry (+0.1%). In durable goods industry it was registered a decrease by 0.5%.

BB EEvvoolluuţţiiii sseeccttoorriiaallee

1. Industrie

BB SSeeccttoorr eevvoolluuttiioonnss

1. Industry

Indicii producţiei industriale Industrial production indices - serie brută / unajusted series -

- %

Ianuarie 2012 faţă de:

January 2012 as against:

Decembrie 2011

December 2011

Ianuarie 2011

January 2011

Industrie - total Industry

-

- by section Industria extractivă Mining and quarrying Industria prelucrătoare Manufacturing Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply pe marile grupe industriale:

-

pe secţiuni:

- by broad industrial groups:

Industria bunurilor intermediare Intermediate goods industry Industria bunurilor de capital Capital goods industry Industria bunurilor de folosinţă îndelungată Durable goods industry Industria bunurilor de uz curent Current goods industry Industria energetică Energy industry

99,7

96,7

100,4

96,7

100,4

111,8

98,5

84,8

96,2

101,2

105,4

100,9

100,9

98,1

106,4

95,7

98,1

100,9

5

1.1. Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială realizată în luna ianuaire 2012, comparativ cu luna decembrie 2011, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 0,3%, datorită scăderilor înregistrate în industria extractivă (-3,3%) şi la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-3,3%). În industria prelucrătoare s-a înregistrat o creştere de

0,4%.

În industria extractivă s-au înregistrat scăderi la alte activităţi extractive (-38,9%) şi la extracţia cărbunelui superior şi inferior (-3,9%). Creşteri s-au înregistrat la activităţi de servicii anexe extracţiei (+5,2%). În industria prelucrătoare, s-au înregistrat creşteri în ramurile: fabricarea produselor din tutun (+33,0%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+31,9%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (+21,8%), tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinăriei, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor (+18,9%), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (+15,6%), fabricarea echipamentelor electrice (+11,1%), fabricarea produselor textile (+8,7%). Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în ramurile: fabricarea altor produse din minerale nemetalice (-35,3%), fabricarea băuturilor (-29,1%), industria alimentară (-25,5%), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (-24,3%), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (-14,7%), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (-11,8%), fabricarea altor mijloace de transport (-11,2%), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (-9,8%), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (-9,4%). Pe marile grupe industriale, s-au înregistrat scăderi în industria bunurilor de uz curent (-15,2%), în industria energetică (-3,8%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată

(-1,5%).

Creşteri s-au înregistrat în industria bunurilor de capital (+11,8%) şi în industria bunurilor intermediare (+0,4%).

1.1. Comparison with the previous month

The industrial production achieved in January 2012, as against December 2011, registered a decrease of 0.3% per total, due to the decrease in mining and quarrying (-3.3%), electricity, gas, steam and air condition production and suply (-3.3%). In manufacturing it was registered an increase by 0.4%.

Mining and quarrying registered decreases for other mining and quarrying (-38.9%) and for mining of coal and lignite (-3.9%). Increases were registered for mining support service activities (+5.2%), In manufacturing, growths were registered in the following branches: manufacture of tobacco products (+33.0%), manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (+31.9%), manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (+21.8%), tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear; preparation and dyeing of furs (+18.9%), manufacture of wearing apparel (+15.6%), manufacture of electrical equipment (+11.1%), manufacture of textiles (+8.7%). The highest decreases were registered in the following branches: manufacture of other non- metallic mineral products (-35.3%), manufacture of beverages (-29.1%), manufacture of food products (-25.5%), repair, maintenance and installation of machinery and equipment (-24.3%), printing and reproduction of recorded media (-14.7%), manufacture of coke and refined petroleum products (-11.8%), manufacture of other transport equipment (-11.2%), manufacture of machinery and equipment n.e.c. (-9.8%), manufacture of chemicals and chemical products

(-9.4%).

By broad industrial groups, decreases were registered in current use goods industry (-15.2%), in energy industry (-3.8%) and in durable goods industry (-1.5%)

Increases were registered in capital goods industry (+11.8%) and in intermediate goods industry (+0.4%).

6

Indicele valoric al cifrei de afaceri în industrie a scăzut pe total industrie cu 10,6%, scădere datorată industriei bunurilor de folosinţă îndelungată (-18,0%), industriei bunurilor de uz curent (-17,2%), industriei energetice (-10,9%), industriei bunurilor intermediare (-9,6%), industriei bunurilor de capital (-4,5%).

1.2. Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna ianuarie 2012 comparativ cu luna ianuarie 2011, producţia industrială a înregistrat o creştere cu 1,2%, creştere semnalată în industria extractivă (+5,4%), în industria prelucrătoare (+0,9%), la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,9%). În industria prelucrătoare, cele mai mari creşteri s-au înregistrat în ramurile: fabricarea produselor din tutun (+17,9%), fabricarea altor mijloace de transport (+17,0%), fabricarea băuturilor (+16,1%), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite (+11,1%), industria metalurgică (+11,0%), fabricarea altor produse din minerale nemetalice (+10,4%), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (+9,1%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+5,7%), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (+5,0%). Scăderi s-au înregistrat în ramurile: fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (-30,9%), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor (-18,3%), tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor (-13,8%), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (-12,1%), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (-10,5%), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (-7,5%), alte activităţi industriale n.c.a. (-6,6%), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (-6,2%), fabricarea echipamentelor electrice (-5,5%).

Total turnover value index in industry decreased by 10.6% per total industry, due to the decrease registered in durable goods industry (-18.0%), in current use goods industry (-17.2%), in energy industry (-10.9%), in intermediate goods industry (-9.6%), in capital goods industry

(-4.5%).

1.2. Comparison with the same month of the previous year

In January 2012, as against January 2011, the industrial production registered an increase of 1.2%, increase reported in mining and quarrying (+5.4%), in manufacturing (+0.9%) and electricity, gas, steam and air conditioning production and supply (+0.9%).

In manufacturing, the highest increases were registered in the following branches:

manufacture of tobacco products (+17.9%), manufacture of other transport equipment (+17.0%), manufacture of beverages (+16.1%), manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials (+11.1%), manufacture of basic metals (+11.0%), manufacture of other non-metallic mineral products (+10.4%), manufacture of machinery and equipment n.e.c. (+9.1%), manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (+5.7%), manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (+5.0%).

Decreases were registered in the following branches: manufacture of chemicals and chemical products (-30.9%), printing and reproduction of recorded media (-18.3%), tanning and dressing of leather; manufacture of travel and leather goods, harness and footwear; preparation and dying of fur (-13.8%), manufacture of rubber and plastic products (-12.1%), manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (-10.5%), manufacture of coke and refined petroleum products (-7.5%), other manufacturing n.e.c. (-6.6%), manufacture of paper and paper products (-6.2%) manufacture of electrical equipment (-5.5%).

7

Pe marile grupe industriale s-au înregistrat creşteri în industria bunurilor de capital (+6,4%) şi în industria energetică (+0,9%). Scăderi s-au înregistrat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-4,3%), în industria bunurilor intermediare (-1,9%) şi în industria bunurilor de uz curent (-1,9%). În luna ianuarie 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri totală 1) a unităţilor industriale a fost mai mare cu 4,7%, comparativ cu luna ianuarie 2011, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+9,7%) în industria bunurilor de uz curent (+6,9%), în industria bunurilor de capital (+6,3%), în industria bunurilor intermediare (+3,3%) şi în industria energetică (+0,1%). Productivitatea muncii în industrie a înregistrat o scădere cu 2,3% în luna ianuarie 2012 faţă de luna ianuarie 2011, datorată scăderii productivităţii muncii în industria prelucrătoare (-3,3%). Creşteri s-au înregistrat în industria extractivă (+8,2%) şi la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+3,7%).

1.4. Resursele de energie primară

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1.I.-31.I.2012, au totalizat 3382,5 mii tone echivalent 2) petrol (din care 2574,3 mii tone echivalent petrol din producţia internă), în scădere cu 19,3% faţă de perioada 1.I.-31.I.2011, ca urmare a scăderii producţiei cu 24,9%. Importul de resurse de energie primară a crescut cu 5,9%. Producţia de energie electrică, în perioada 1.I.-31.I.2012, a însumat 5418,8 milioane kWh, în scădere cu 9,7% faţă de perioada 1.I.-31.I.2011. Cea mai mare parte din producţie, continuă să se obţină în termocentrale clasice (61,6%), urmată de hidrocentrale (14,0%). Consumul final de energie electrică în perioada 1.I.-31.I.2012 a fost de 4629,3 milioane kWh, cu 0,8% mai mic faţă de perioada 1.I.-31.I.2011; consumul populaţiei a scăzut cu 2,1%, iar iluminatul public a crescut cu 6,0%. Exportul de energie electrică a scăzut cu 85,6%.

By broad industrial groups, increases were

registered in capital goods industry (+6.4%) and

in energy industry (+0.9%).

Decreases were registered in durable goods industry (-4.3%), in intermediate goods industry (-1.9%) and in current use goods industry

(-1.9%).

In January 2012, total turnover 1) value index of

industrial units was by 4.7% higher, compared to January 2011, due to the increases registered in durable goods industry (+9.7%), in current use goods industry (+6.9%), in capital goods industry (+6.3%), in intermediate goods industry (+3.3%) and in energy industry (+0.1%).

The labour productivity in industry registered

a decrease by 2.3% in January 2012 as against

January 2011, due to the productivity decrease in manufacturing (-3.3%). Increases were registered in mining and quarrying (+8.2%), in electricity, gas, steam and air conditioning production and supply (+3.7%).

1.4. Resources of primary energy

During 1.I.-31.I.2012, the main resources of primary energy amounted to 3382.5 thousand tonnes oil equivalent 2) (out of which 2574.3 thousand tonnes oil equivalent from domestic production), by 19.3% less than during 1.I.-31.I.2011, as a result of the decrease of production by 24.9%. Import of resources of primary energy increased by 5.9%. During 1.I.-31.I.2012, the production of electric energy amounted to 5418.8 million kWh, by 9.7% less than during 1.I.-31.I.2011. Most of the production is still obtained in classical thermo- power stations (61.6%), followed by hydro-power stations (14.0%). The final consumption of electric energy was 4629.3 million kWh during 1.I.-31.I.2012, by 0.8% less than during 1.I.-31.I.2011; the population consumption decreased by 2.1% and public lighting increased by 6.0%. The export of electric energy decreased by 85.6%.

1)

Cifra de afaceri totală provine atât din activitatea totală, cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil industrial. 1) Total turnover comes both from total activity and from secondary activities of industrial type enterprises. Combustibil convenţional cu putere calorifică de 10000 kcal/kg. 2) Conventional fuel with calorific power of 10000 kcal/kg.

2)

8

2.

Construcţii

În luna ianuarie 2012, lucrările de construcţii au înregistrat o creştere cu 14,9% faţă de luna ianuarie 2011, creştere constatată, pe elemente de structură, la lucrări de construcţii noi (+64,9%), iar pe tipuri de construcţii, la clădiri nerezidenţiale (+31,6%) şi la construcţii inginereşti (+19,5%). Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-37,7%) şi la lucrările de reparaţii capitale (-31,0%), iar pe tipuri de construcţii s-a înregistrat o scădere de 24,1% la clădiri rezidenţiale. În luna ianuarie 2012 s-au eliberat, pentru clădiri rezidenţiale, 1732 autorizaţii de construire, cu 36,6% mai puţin faţă de decembrie 2011 şi cu 0,5% mai puţin decât în luna corespunzătoare din anul 2011.

3.

Agricultură

În anul 2011, comparativ cu anul 2010, se constată o creştere a suprafeţelor însămânţate la culturile: grâu dur (+58,8%), orzoaică (+11,7%), triticale (+9,8%), orz (+6,7%) şi o scădere la:

secară (-35,5%), rapiţă (-20,0%) şi grâu comun

(-0,4%).

Comerţ şi servicii 4.1. Comparaţie cu luna precedentă

4.

În luna ianuarie 2012, volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de comerţ cu amănuntul cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete a scăzut cu 27,8% comparativ cu luna precedentă datorită scăderilor înregistrate la vânzarea produselor alimentare (-32,8%), la vânzarea produselor nealimentare (-28,4%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate (-16,9%). Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor şi motocicletelor; întreţinerea şi repararea acestora, a fost mai mică cu 19,9% în luna ianuarie 2012, faţă de nivelul lunii precedente. Scăderi s-au înregistrat la comerţul cu autovehicule (-30,5%), la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente,

2.

Construction

In January 2012, the construction works registered an increase of 14.9% as against January 2011, by structure elements, new construction works (+64.9%) and by type of construction, for non-residential building (+31.6%) and for civil engineering (+19.5%). Decreases were registered, by structure elements, for maintenance and current repair works (-37.7%) and for capital repair works (-31.0%) and by types of construction it was registered a fall of 24.1% for residential buildings. In January 2012, 1732 construction permits were released for residential buildings, by 36.6% less than in December 2011 and by 0.5% less than in the corresponding month of 2011.

3.

Agriculture

In 2011, compared with 2010, it is noticed an increase of surface seeded crops: durum wheat (+58.8%), two-row barley (+11.7%), triticale (+9.8%), barley (+6.7%) and a decrease in: ray (-35.5%), rape (-20.0%) and wheat (-0.4%).

4. Trade and services

4.1. Comparison with the previous month

In January 2012, the turnover volume of enterprises having as main activity retail except trade of motor vehicles and motorcycles decreased by 27.8% as against the previous month due to the decreases registered by sale of food products (-32.8%), sale of non-food products (-28.4%) and by retail of automotive fuel in specialised stores (-16.9%).

In January 2012, the turnover volume of enterprises having as main activity wholesale and retail, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles, was by 19.9% lower than in the previous month. Decreases were registered for trade of motor vehicles (-30.5%), for the trade of motor vehicles spare parts and accessories, maintenance and repair of motocycles (-26.5%) and for maintenance and

9

întreţinerea şi repararea motocicletelor (-26,5%) şi la întreţinerea şi repararea autovehiculelor (-16,7%). Comenrţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule a înregistrat o creştere cu 3,1%. Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei în luna ianuarie 2012 a înregistrat o scădere de 14,0% comparativ cu luna precedentă. La comerţul cu ridicata, în luna ianuarie 2012, indicele valoric al cifrei de afaceri a scăzut cu 22,8% faţă de luna decembrie 2011. În luna ianuarie 2012, la serviciile prestate în special întreprinderilor s-a înregistrat o cifră de afaceri, în termeni nominali, mai mică cu 23,1% comparativ cu luna decembrie 2011.

4.2. Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna ianuarie 2012, volumul cifrei de afaceri a

întreprinderilor cu activitate principală de comerţ cu amănuntul cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete a crescut cu

10,2% comparativ cu luna ianuarie 2011. Produsele care se comercializează prin

intermediul caselor de comenzi sau prin internet au înregistrat o creştere cu 112,9%. Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule a crescut cu

31,4%.

Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor şi motocicletelor; întreţinerea şi repararea acestora, a înregistrat, în luna ianuarie 2012, o scădere de 0,4% comparativ cu luna ianuarie

2011.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei în luna ianuarie 2012, a înregistrat o cifră de afaceri cu 1,5% mai mică, comparativ cu luna ianuarie 2011. S-au înregistrat creşteri la

spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi

a produselor din blană (+17,2%), la hoteluri şi

restaurante (+8,5%). Scăderi s-au înregistrat la jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-12,2%), la activităţi ale agenţiilor turistice şi tur- operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (-10,3%), la coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-2,1%).

repair of motor vehicles (-16.7%). Trade of spare parts and acceosies of motor vehicle registered an increase by 3.1%.

In January 2012, the activity of market services rendered to the population registered a decrease of 14.0% as against the previous month. For wholesale, in January 2012, the turnover value index decreased by 22.8% as compared to December 2011. In January 2012, the services mainly rendered to the enterprises registered a turnover, in nominal terms, by 23.1% less than in December

2011.

4.2. Comparison with the same month of the previous year

In January 2012, the turnover volume of enterprises having as main activity retail except trade with motor vehicles and motorcycles increased by 10.2% as against January 2011.

Products sold by order houses or via internet registered an increase of 112.9%. The turnover volume index for retail of automotive fuel increased by 31.4%.

In January 2012, the turnover volume of enterprises having as main activity wholesale and retail, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles, registered a decrease of 0.4% as against January 2011.

In January 2012, the activity of market services rendered to the population registered a turnover by 1.5% lower than in January 2011. Increases were registered by washing and (dry) cleaning of textiles and fur products (+17.2%), by hotels and restaurants (+8.5%). Decreases were registered by gambling and other recreation activities (-12.2%), by travel agencies, tour- operators and other booking and tourist assistance services and related activities (-10.3%) and by hairdressing and other beautifying activities (-2.1%).

10

În luna ianuarie 2012, cifra de afaceri din

comerţul cu ridicata, în termeni nominali, a crescut cu 3,6%, comparativ cu luna ianuarie

2011.

La serviciile prestate în special întreprinderilor, s-a înregistrat o cifră de afaceri în termeni nominali, mai mare cu 4,8%.

5. Comerţ internaţional cu bunuri

Exporturile FOB realizate în anul 2011 au fost de 190819,6 milioane lei (45016,8 milioane euro), valoarea acestora fiind mai mare cu 21,2% faţă de anul 2010, calculat la valori exprimate în lei, respectiv cu 20,5% calculat pe baza valorilor exprimate în euro. În structura exporturilor, trei din cele zece secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev. 4) deţin împreunǎ 74,4% din totalul exporturilor, după cum urmează: maşini şi echipamente de transport (41,2%), produse prelucrate, clasificate în principal după materia primă (17,8%) şi articole manufacturate diverse (15,4%). Importurile CIF în anul 2011 au însumat 231953,2 milioane lei (54739,0 milioane euro), valoarea acestora fiind mai mare faţă de anul 2010 cu 17,4% la valori exprimate în lei, respectiv cu 16,7% la valori exprimate în euro. În structura importurilor, patru din cele zece secţiuni de bunuri din Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev. 4) deţin împreunǎ 81,1% din totalul importurilor, dupǎ cum urmeazǎ: maşini şi echipamente de transport (34,7%), produse prelucrate, clasificate în principal după materia primă (21,9%), produse chimice şi produse conexe nespecificate în altă

parte (13,2%) şi combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale conexe (11,3%). Deficitul comercial în anul 2011 a fost de 41133,6 milioane lei (9722,2 milioane euro) în preţuri FOB/CIF, mai mare cu 1008,9 milioane lei (188,3 milioane euro) decât cel înregistrat în anul

2010.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri în anul 2011 a fost de 135673,9 milioane lei (32006,7 milioane euro) la expedieri şi de 168464,5 milioane lei (39741.5 milioane euro) la introduceri, reprezentând 71,1% din total exporturi şi 72,6% din total importuri.

In January 2012, turnover in wholesale, in nominal terms, increased by 3.6% as compared to January 2011.

The services mainly rendered to the enterprises registered a turnover, in nominal terms, by 4.8% higher.

5. International trade in goods

During 2011, FOB exports amounted to lei

190819.6 million (€ 45016.8 million), their value

being 21.2% higher than in 2010, calculated based on the values expressed in lei and, by 20.5% higher calculated based on the values expressed in euro respectively. In the structure of exports, three of the 10 sections of goods in the Standard International Trade Classification (SITC Rev. 4) account for 74.4% of total exports as follows: machinery and transport equipment (41.2%), manufactured products mainly classified by raw material (17.8%) and miscellaneous manufactured articles (15.4%).

During 2011, CIF imports amounted to lei

231953.2 million (€ 54739.0 million), their value

being higher than in 2010 with 17.4%, based on the values expressed in lei and 16.7% based on the values expressed in euro respectively. In the structure of imports, four of the 10 sections of goods in the Standard International Trade Classification (SITC Rev. 4) account for 81.1% of total imports, as follows: machinery and transport equipment (34.7%), manufactured products, mainly classified by raw material (21.9%), chemicals and related products not-elsewhere specified (13.2%) and mineral fuels, lubricants and related materials (11.3%).

During 2011, the trade deficit amounted to lei

41133.6 million (€ 9722.2 million) in FOB/CIF

prices, lei 1008.9 million (€ 188.3 million) more

than during 2010.

The value of intra-community exchanges of goods during 2011 was of lei 135673.9 million (€

32006.7 million) for deliveries and lei 168464.5

million (€ 39741.5 million) for inputs, representing

71.1% of total exports and 72.6% of total imports.

11

6. Turism

6.1.

Comparaţie

cu

luna corespunzătoare

din anul precedent

Sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în luna ianuarie

2012 comparativ cu luna ianuarie 2011, au

înregistrat o creştere cu 16,0%. Înnoptările în structurile de primire turistică

cu funcţiuni de cazare turistică în luna ianuarie

2012 au înregistrat o creştere cu 16,0% faţă de

luna ianuarie 2011 . Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna ianuarie 2012 a fost de 16,8% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţa de luna ianuarie 2011. Cea mai ridicată valoare a înregistrat-o indicele de utilizare netă la hoteluri (20,1%). Pe zone turistice, cel mai mare indice a fost cel aferent zonei: “Staţiuni din zona montană“ (20,3%). Sosirile vizitatorilor străini în România în luna ianuarie 2012 au fost în creştere cu 3,0% faţă de luna ianuarie 2011. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (95,7%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 58,7% provin din statele Uniunii Europene. Plecările vizitatorilor români în străinătate au fost în scădere cu 0,2%, comparativ cu luna ianuarie 2011. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate (73,6% din numărul total de plecări).

6. Tourism

6.1. Comparison with the same month of the previous year

The arrivals in establishments of tourist reception with functions of tourist accommodation registered a growth of 16.0% in January 2012 in comparison with January 2011. The overnight stays in establishments of tourist reception with functions of tourist accommodation experienced an increase of 16.0% in January 2012 as against January 2011. In January 2012 the net use index of accommodation places was 16.8% per total establishments of tourist reception with functions of tourist accommodation, by 0.2 percentage points more compared to January 2011. Accommodation places registered the highest value of net use index for hotels (20.1%). By tourist areas, the highest index was registered by “Mountain area resorts” (20.3%). In January 2012, the foreign visitors’ arrivals in Romania increased by 3.0% as against January 2011. Most of foreign visitors come from European countries (95.7%). 58.7% of total arrivals of foreign visitors in Romania come from EU countries. The departures of Romanian visitors abroad decreased by 0.2% as against January 2011. The road means of transportation were mostly used by the Romanian visitors for their departures abroad (73.6% of total departures).

12

lei

Informaţii şi comunicaţii Information and comunication

Intermedieri financiare şi asigurări Financial intermediation and insurance

Activităţi de spectacole culturale şi recreative Shows, culture and recreation activities

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Water distribution, sanitation, waste administration, decontamination activities

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Profesional, scientific and technical activities

Alte activităţi de servicii Other services activities

Industria prelucrătoare

Transport şi depozitare Transport and storage

Agricultură, silvicultură si pescuit Agriculture, forestry and fishing

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport Activities of administrative services and of support services

Industria extractivă Maning and comunication

Construction

Tranzacţii imobiliare Real estate transactions

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public *) Public administration and defence; social insurance of public sector *)

şi asisten ţă soSănătate cială Health and social assistance

Invaţămant

Hoteluri şi restaurante Hotels and restaurants

Education

Comer ţ cu ridicata şi cu am ănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor Wholesale and retail; repair of motor vehicles and motorcycles

Construcţii

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply

Manufacturing

7. Câştiguri salariale

ştigul salarial nominal mediu brut pe economie în luna ianuarie 2012 a fost de 2022 lei, iar cel net de 1467 lei. Câştigul salarial mediu brut şi cel net s-au diminuat cu 8,5% faţă de nivelul lunii decembrie 2011. Faţă de luna ianuarie a anului 2011, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3,0%. În luna ianuarie 2012, raportul dintre indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele preţurilor de consum a fost 91,2% comparativ cu luna precedentă, 100,3% faţă de luna corespunzătoare a anului 2011 şi 117,3% comparativ cu luna octombrie 1990.

7. Earning

In January 2012, the gross average nominal earning per total economy was of 2022 lei and the net one of 1467 lei. The average gross earning and the net one decreased by 8.5% as against December 2011. The net nominal average earning increased by 3.0% as against January 2011. In January 2012, the ratio between the net nominal average earning index and the consumer price index was 91.2% compared to the previous month, 100.3% compared to the same month of 2011 and 117.3% compared to October 1990.

Câştigurile salariale medii nete în luna ianuarie 2012 pe principalele activităţi ale economiei (secţiuni CAEN
Câştigurile salariale medii nete în luna ianuarie 2012 pe principalele activităţi ale economiei
(secţiuni CAEN Rev.2)
Net average earning in January 2012 by main economic activity
( CANE Rev.2 sections)
4500
Total
4000
Series2
3500
3366
3000
2856
2677
2654
2500
2224
2000
1860
1600 1532
1467
1320
1334
1328
1500
1260
1199
1239
1068
1066 1012
962
1000
852
500
0

* ) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I. etc.). * ) Except armed forces and similar (M.N.D., M.A.I., R.I.S. etc.).

13

8. Piaţa forţei de muncă

În luna ianuaire 2012, efectivul salariaţilor a fost

de 4215,1 mii persoane, cu 43,0 mii persoane

mai mic decât în luna decembrie 2011.

8. Labor force market

In January 2012, the number of employees

amounted to 4215.1 thousand persons, by 43.0

thousand persons less than in December 2011.

Diferenţele efectivului de salariaţi

) din luna ianuarie 2012 faţă de luna ianuarie 2011

pe principalele activităţi ale economiei (secţiuni CAEN Rev.2) Differences in the employees’ number in January 2012 as against January 2011 by main economic activity ( CANE Rev.2 sections)

1.5 0.7 -27.1 -7.9 -7.6 28.3 7.0 -0.5 -1.5 6.2 10.6 4.2 30.0 30.2 3.2
1.5
0.7
-27.1
-7.9
-7.6
28.3
7.0
-0.5
-1.5
6.2
10.6
4.2
30.0
30.2
3.2
-1.9
40.4
-1.4
5.5
119.9
-50.0
0.0
50.0
100.0
150.0
mii persoane / thousand persons

Alte activităţ i de servicii / Other services activities ăţi de servicii / Other services activities

Activităţ i de spectacole, culturale ş i recreative / Shows, culture and recreation activities ăţi de spectacole, culturale şi recreative / Shows, culture and recreation activities

Să n ă tate ş i asisten ţă social ă / Health and social assistance ănătate şi asistenţă socială / Health and social assistance

Învăţă mânt / Education ăţământ / Education

Administraţ ie public ă ş i ap ă rare; asigur ă ri sociale din sistemul ţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public *) / Public administration and defence; social insurance of public sector *)

Activităţ i de servicii administrative ş i activit ăţ i de servicii suport / Activities ăţ