METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA
UVOD 1. Odredjivanje predmeta metodologije i njenog odnosa prema srodnim disciplinama, pojam metoda 2. Istorijski pregled shvatanja o socioloskom metodu (shvatanja razvijena u okviru marksizma, pozitivizma, istorizma, neopozitivizma) 3. Epistemoloske osnove teorijske nauke (opstost, sistematicnost, objektivnost, preciznost; teorija, zakon, objasnjenje, razumevanje)

POSTUPCI ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA 1. Metod kao nacin istrazivanja u ostvarivanju epistemoloskih principa nauke u domenu stvaranja iskustvene evidencije i njene analize 2. Stvaranje plana istrazivanja; istrazivanje i teorija; problemi operacionalizacije i drustvenih pokazatelja 3. Principi eticnosti, dobrovoljnosti i komplementarnosti u socioloskom istrazivanju 4. Osnovni principi klasifikacije i merenja 5. Upotreba postojecih izvora podataka (statistickih, arhivskih i dr.) 6. Posmatranje 7. Anketno istrazivanje 8. Biografski metod 9. Metod slucaja 10. Analiza sadrzaja 11. Eksperiment 12. Multivarijantna analiza 13. Funkcionalna analiza 14. Uporedno-istorijski metod 15. Kvantitativna i kvalitativna orijentacija u savremenoj metodologiji Literatura
Osnovna literatura:

1. Vojin Milic: Socioloski metod (2. izdanje); Beograd, 1978. 2. Vojin Milic: Metod kriticke teorije; Filozofija, (2) 1969. 3. Marija Bogdanovic: Kvantitativni pristup u sociologiji; Beograd, 1981. 4. Marija Bogdanovic: Metodoloske studije; Beograd, 1993. 5. Rajt Mils: Socioloska imaginacija; Beograd, 1964.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (1 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

METODOLOGIJA SOCIOLOSKIH ISTRAZIVANJA

Istrazivacke studije:

1. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih; Beograd, 1991. 2. Marija Bogdanovic: Sociologija u Jugoslaviji-Institucionalni razvoj; Beograd, 1990. 3. Vuksanovic Gordana: Na putu do kuce, Odsek za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1998.
Sira literatura:

1. V. Gud, P. Het: Metodi socijalnog istrazivanja; Beograd, 1966. 2. C. A. Mozer: Metode anketiranja u istrazivanju drustvenih pojava; Beograd, 1962. 3. A. Djili: Kako se istrazuje; Zagreb, 1974. 4. R. Supek: Ispitivanje javnog mnenja; Zagreb, 1961. 5. M. Djuric: Problemi socioloskog metoda; Beograd, 1962. 6. I. Kuvacic: Rasprave o metodi; Zagreb 1988. 7. Dj. Susnjic: Kritika socioloske metode; Nis, 1973. 8. S. Gradelj: S onu stranu ogledala; Beograd, 1985. 9. R. Merton: O teorijskoj sociologiji; Zagreb, 1979. 10. Zan-Pol Sartr: Egzistencijalizam i marksizam (Pitanje metode); Beograd, 1962., 1973. 11. T. Adorno, M. Horkhajmer: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 12. E. Dirkem: Pravila socioloske metode; Beograd, 1963. 13. M. Veber: Privreda i drustvo (Metodoloske osnove); Beograd, 1976. 14. A. Fiamengo: Saint-Simon i Auguste Comte; Zagreb, 1966. 15. S. Novakovic: Hipoteze i saznanje; Beograd, 1988. 16. T. Kun: Struktura naucnih revolucija; Beograd, 1974. 17. A. Milic: Domacinstvo, porodica i brak u Jugoslaviji; Beograd, 1981. 18. G. Vuksanovic, Stari seljaci, Feljton, Novi Sad, 1994. 19. M. Popovic i saradnici: Drustvene nejednakosti; Beograd, 1986. 20. R. Petrovic, M. Blagojevic, Seobe Srba i crnogoraca sa Kosova i Metohije, SANU, Beograd, 1989. 21. V. Afric: Struktura socioloske teorije; Zagreb, 1989. 22. M. Veber: Metodologija drustvenih nauka; Zagreb, 1986. 23. V. Milic: Drustvena struktura i pokretljivost Jugoslavije, (Jedan pojmovno - hipoteticki okvir za proucavanje drustvene strukture), Katedra za sociologiju - Filozofski fakultet, Novi Sad, 1996.

file:///D|/My Documents/katedra/PostMetod.html (2 of 2) [12/11/2000 5:27:06 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

OPSTA SOCIOLOGIJA
Kurs iz Opste sociologije obuhvata samo savremene teorijske pravce i orijentacije, odnosno proucavanja strukture i razvoja savremenog drustva. Poslo se od pretpostavke da studenti koji upisu poslediplomske studije vec solidno poznaju klasicne socioloske teorije i istrazivanja. Stoga ce one biti obuhvacene samo u meri u kojoj ih reinterpretiraju moderne teorije i ukoliko su neophodne za razumevanje savremenog drustva, njegove strukture i razvoja.

I NOVIJI TEORIJSKI PRAVCI I ORIJENTACIJE 1. Pozitivizam, istorizam, marksizam 2. Funkcionalizam 3. Strukturalizam 4. Akcionalizam 5. Neopozitivisticke orijentacije 6. Hermeneuticka orijentacija 7. Fenomenoloske orijentacije 8. Etnometologija 9. Simbolicki i strukturalni interakcionizam 10. Neomarksizam i postmarksizam 11. Radikalna ili nova sociologija 12. Zenska perspektiva u sociologiji 13. Metodoloski individualizam 14. Socioloski empirizam i prakticizam 15. Sistemski i akcioni pristup 16. Integralna ili multidimenzionalna sociologija 17. Novija sociologija u pojedinim zemljama: SAD, Engleska, Nemacka, Francuska, druge zemlje II STRUKTURA DRUSTVA 1. Pojam strukture i srodni pojmovi 2. Razlicita teorijska shvatanja pojma strukture 3. Pojam drustvene strukture u sirem i uzem smislu i modeli njenog izlaganja (interpretacije) 4. Klasno-konfliktni modeli 5. Stratifikacijski model 6. Elitisticki model (konzervativne, liberalne, kriticke i pluralisticke teorije elita)

III DRUSTVENE PROMENE I RAZVOJ 1. Tematski zaokret od strukture ka drustvenim promenama i razvitku 2. Pojam promene

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (1 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

3. Rast i razvitak 4. Tradicija, difuzija i inovacija 5. Dimenzije, indikatori i protivrecnosti drustvenog razvitka i napretka 6. Stagnatna i dinamicka drustva 7. Drustveni pokreti kao akteri promena 8. Drustveni sukobi - blokada i promene 9. Patologija (deformacije) drustvenog razvitka 10. Teorije promena i razvoja: klasicne i moderne, opste i posebne 11. Neoevolucionizam 12. Difuzionizam 13. Ciklizam 14. Neofunkcionalizam 15. Teorije modernizacije 16. Teorija nacina proizvodnje 17. Teorija kasnog kapitalizma 18. Teorije zavisnog razvoja i nejednake razmene 19. Teorija svetskog kapitalistickog sistema 20. Studije buducnosti

IV STRUKTURA I RAZVOJ SAVREMENOG DRUSTVA 1. Teorije industrijskog i postindustrijskog drustva 2. Teorije o postmodernom i informatickom drustvu 3. Teorije o novoj radnickoj klasi i novom srednjem sloju 4. Teorije o totalitarizmu (totalitarna drustva i autoritarna licnost) 5. Moderna drzava i drustvene promene (civilno drustvo i pravna drzava) 6. Potrosacko drustvo i drzava blagostanja (socijalna drzava) 7. Razvojni procesi u savremenim drustvima 8. Naucno-tehnoloski razvoj i drustvene posledice 9. Obrazovanje i moderno drustvo 10. Profesionalizacija 11. Drustvene nejednakosti u modernom drustvu 12. Tehnostruktura i novi drustveni pokreti 13. Masovno drustvo i masovna kultura 14. Potkulture i protivkultura 15. Sekularizacija i desekularizacija 16. Ekoloski aspekti drustvenog razvoja 17. Shvatanja o nastanku kapitalizma 18. Liberalni i korporacijski kapitalizam 19. Drzavni i transnacionalni kapitalizam 20. Socijalizam kao teorijski, utopijski i ideoloski projekat 21. Socijalisticke revolucije i sistem realnog socijalizma 22. Teorijski pristupi proucavanju drustvene strukture socijalizma

file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (2 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

OPSTA SOCIOLOGIJA

23. Komandna ekonomija i kadrovska uprava 24. Klase, slojevi i elite u socijalizmu 25. Socrealizam i kulturna osporavanja 26. Pokusaji i granice reformi u socijalizmu 27. Drustveni sukobi i promene u socijalizmu 28. Kuda idu postsocijalisticka drustva? 29. Socioloske analize strukture jugoslovenskog drustva 30. Sukobi u jugoslovenskom drustvu 31. Raspad jugoslovenskog drustva u svetlu sociologije LITERATURA
I Knjige domacih autora i prevedene studije

1. Adorno T, W., Horkheiner M: Socioloske studije; Zagreb, 1980. 2. Amin S: Akumulacija kapitala u svjetskim razmerama; Beograd, 1978. 3. Amin S., Gunder Frank A., Arigi Dj., Volerstin I: Dinamika globalne krize; Beograd, 1985. 4. Arghiri E: Nejednaka razmjena I-II; Beorad, 1974. 5. Arzensek V: Struktura i pokret;, Beograd, 1984. 6. Ayers R. U: Nesigurna sutrasnjica; Zagreb, 1981. 7. Barnet R., Muler R: Globalni zahvat; Zagreb, 1979. 8. Blagojevic M: Zene izvan kruga (profesija i porodica); Beograd, 1991. 9. Berger H., Kellner P: Sociologija u novom kljucu; Nis, 1991. 10. Berkovic E: Socijalna nejednakost u Jugoslaviji; Beograd, 1986. 11. Bolcic S: Interesna dimenzija razvoja; Zagreb, 1986. 12. Bolcic S: Razvoj i kriza jugoslovenskog drustva u socioloskoj perspektivi; Beograd, 1983. 13. Bottomor T: Elite i drustvo; Beograd, 1967. 14. Bottomor T: Sociologija kao drustvena kritika; Zagreb, 1977. 15. Bowles S., Edwards R: Razumijevanje kapitalizma; Zagreb, 1991. 16. Braverman H: Rad i monopolisticki kapital; Zagreb, 1983. 17. Brodel F: Dinamika kapitalizma; Sremski Karlovci, 1989. 18. Capra T: Vrijeme preokreta - znanost, drustvo i nastupajuca kultura; Zagreb, 1986. 19. CifricJ: Ekoloska adaptacija i socijalna pobuna; Zagreb, 1990. 20. Cifric J: Socijalna ekologija; Zagreb, 1989. 21. Dahl R. A: Uvod u ekonomsku demokratiju; Beograd, 1993. 22. Deca krize: Omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, zbornik, red. S. Mihailovica, Beograd, 1990. 23. Dahrendorf R: Homo sociologicus; Nis, 1989. 24. Deletic S: Teorija o drustvenom razvoju; Beograd, 1993. 25. Dockes P: Internacionala kapitala; Zagreb, 1977. 26. Dobb M: Studije o razvoju kapitalizma; Zagreb, 1961. 27. Dugandzija N: Religija i nacija; Zagreb, 1983. 28. Djordjevic D: O religiji i ateizmu; Beograd, 1990. 29. Djukanovic M: Ekoloski izazov; Beograd, 1991. 30. Djuric V: Inovacije u drustvu; Nis, 1975.
file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta.html (3 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM]

: Diktatura nad potrebama. Beograd. 40. Jaksic M: Teorija nacina proizvodnje. Zagreb. 1976. Jaksic B: Svest socijalnog protesta. Gorz A: Tegobni socijalizam. 41. 1984. 73. 61. Mencinger J.. Zagreb. Zagreb. 48. Elleinstein J: Historija staljinskog fenomena. Flere S.. Marjanovic M: Uvod u sociologiju. A. 1983. Beograd. 1986. 1986. 60. Rus V. 63. Zagreb. 1982. Jovanov N: Radnicki strajkovi u SFRJ od 1958-1969. Milic): Istrazivanje i planiranje drustvenih promena i razvoja. 1988. 68. Freeman Ch. 1986. Beograd.. 1983. Golubovic Z: Covek i njegov svet u antropoloskoj perspektivi. zbornik radova. Pusic E. 57. Zagreb. Inic S: Teskoce socijalizma. Beograd. 38. 1980. Sarajevo. 1986. 1985. Kuljic T: Teorije o totalitarizmu. Beograd. 56. 1991. 1982. 64. 58. Beograd. 1970. 1982. 1979. Korac V: Marks i savremena sociologija. Beograd. 67. Beograd. 71. 1980. 1988. 1980. Heald M: Uvod u sociologiju. 72. Beograd.. blokade i perspektive. Beograd. Kalanj R. 65. Jaksic B: Milsova kritika americkog kapitalizma.. Zagreb. Kuljic T: Birokratija i kadrovska uprava. Zagreb. 1991.. Beograd. 1988. 33. Gamus A: Svojina. 50. Kos M. 36. 49. 74. Beograd.. Zagreb.. Zagreb. 1990. 1977. I-III. 66. 55.. 1985. 1989.OPSTA SOCIOLOGIJA 31. 1987.. 1983. Kuvacic I: Funkcionalizam u sociologiji. 43. 42. Novi Sad. Gligorov V: Gledista i sporovi o industrijalizaciji u socijalizmu. 53. 32. Markus Dj. Heler A. Katunaric V: Dijalektika i sociologija. Petrin T. Zagreb.. 1989. Beograd. 70. (priredio): Modernost i modernizacija. Gorz A: Zbogom proletarijatu. Guldner A: Za sociologiju. Habermas J: Filozofski diskurs moderne. Zagreb. Jahoda M: Buducnost svijeta. Kolakovski L: Glavni tokovi marksizma.html (4 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 1979. 47. Golubovic Z: Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog drustva. Zagreb. Beograd. 1965. Gorz A: Radnicka strategija i neokapitalizam. Beograd. zbornik radova. Beograd. Beograd. Zagreb. Zagreb. Beograd. Kuvacic I: Obilje i nasilje. Horkheimer M: Kriticka teorija drustva. 59. 54. 44. 1985. Indjic T: Uspon masa. Zagreb. 1980. Feher F. Zagreb. Kloskovska A: Masovna kultura. Grupa autora (ur. Beograd. 1985. 34. Novi Sad. Maricic S. Zagreb. 1988. 62. 1980. Kahn H: Slijedecih 200 godina. I-II. Beograd. Zupanov J: Kriza. 1981. 39. 46. Haralambos M. 37. 35. Jerovsek J. Korac M: Zatocenice pola. 1982.. 52. Zagreb. Habermas J: Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Janjic D: Otvorena pitanja nacije. Harington M: Druga Amerika. Katunaric V: Dioba drustva. Golubovic Z: Porodica kao ljudska zajednica. Zagreb. Emile Durkheim i suvremena sociologija. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Zagreb. 1990. 1988. Beograd. 1990. Kolakovski L: Filozofija pozitivizma. 51. 1986. Jevtic B: Drustvena alternativa: teorija naucno-tehnoloskog razvoja. Inteligencija i moderno drustvo. 45. 69. 1973. Galbrait Keneth J: Anatomija moci.

Zagreb. Zagreb. 1988. Papic Z: Sociologija i feminizam.OPSTA SOCIOLOGIJA 75. 115. Beograd. 1970. 86. Levi Stros K. Zagreb. 1992. Zagreb. 105. W: Bijeli ovratnik. 84. Lazic M: U susret zatvorenom drustvu. 1987. Beograd. Beograd. 1990. 1979. Miligram S: Poslusnost autoritetu. Beograd. 1990. 93. Beograd. 1976. Pastel E: Covjecanstvo na raskrscu. Beograd. 96. Zagreb. Mlinar Z: Protislovja druzbenega razvoja. 1989. Kuvacic I: Sociologija. 1992. 1991. 1982. Zagreb. Beograd. 99. Sarajevo.. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija. Zagreb. 1980. 1990. Obradovic D: Sindrom totalitarizma. Lundberg F: Bogati i najbogatiji. 1990. 97. Mesarovic M. 1981. Zagreb. Beograd. Lazic M: Kapitalizam u evoluciji. 77.. 1983. Milic A. Eribon D: Izbliza i izdaleka. 1988. Beograd. Mills C. Beograd. Zvekic U: Sociologija drustvene akcije Talkota Parsonsa. 98. Pavlovic V. 101. 87. 91. Parsons T: Moderna drustva. 78. Beograd. Meadows D. Bolcic S. Zagreb.. Beograd . 1981. 116. Milic A.. 103. 89. Sarajevo. I-II. Parsons T: Drustva: evolucijski i poredbeni pristup. H. Ljubljana. 1990. 118.html (5 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . 88. Mandel E: Kasni kapitalizam. (priredio): Suvremene socioloske teorije. Niksic. Milatovic Z: O robnom drustvu: trnovita traganja homo economicusa. Beograd. Mrksic D: Srednji slojevi u Jugoslaviji. 117. 112. Naville P: U susret automatiziranom drustvu. 109. Mitrovic Lj: Sociologija razvoja. Levi-Strauss C: Strukturalna antropologija 2. 82. Pavlovic V: Poredak i alternativa. 1977. 111. Zagreb. 1988. 1979. Mils R: Elita vlasti. 1987. 79. 1987. 76. Zagreb. 90. et al: Granice rasta. Zagreb. Ossowski S: Klasna struktura u drustvenj svijesti. 1988. 119. 80. 1990. 1986. Nis. Madzar Lj: Suton socijalistickih privreda. 1970. Lukacs G: Povijest i klasna svijest. 1989. 102. 1964. Pesic V. 113. Zagreb. Milic A: Zagonetka omladine. Beograd. Beograd. 81. Zagreb. 1982. 1983. 1977. 1978. Kuvacic I. 92. Pantic D: Klasicna i svetovna religioznost. 1971. Zagreb. Zagreb. 1974. Beograd. 114. 95. Miric J: Sistem i kriza.Zagreb. 106. Luhman N: Teorija sistema. 107. Mrksic D. Marcuse H: Covjek jedne dimenzije. 108. 1988. Beograd. Zagreb. Zagreb. Majer B: Strukturalizam. 1968. Beograd. Beograd. 1979. Palloix C: Svjetska kapitalisticka privreda i multinacionalne kompanije. Zagreb. 1981. 1987. 1977. 85.. 83. Zagreb. 94. Male S: Nova radnicka klasa. Nolte E: Fasizam u svojoj epohi.. Markovic D: Socijalna ekologija. Neuman F: Demokratska i autoritarna drzava. Kuvacic I: Sukobi. Zagreb. 110. Mimica A: Ogled o srednjoj klasi. (priredila): Radjanje moderne porodice. Morin E: Kako izaci iz XX stoljeca. 100. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Merton R: O teorijskoj sociologiji. 104. (priredio): Obnova utopijskih energija.

127. Beograd. 1981. Popovic M. 139. Popovic M. Servan-Schreiber J. Sekelj L: Jugoslavija: struktura raspadanja. redaktori B. 141. Arzensek V: Rad kao sudbina i kao sloboda. (urednik): Ogledi iz sociologije drustvenog razvoja. Beograd. 987. 1983. Zagreb. Rus V. 152. 156. (urednik): Masa u socioloskoj teoriji. Beograd. Beograd. socijalizam i demokratija. 153. Beograd. Seton-Watson H: Nacije i drzave. Beograd. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Zagreb. 134. 1973. 146. Sumpeter J: Kapitalizam. 126. Rankovic M: Gurvicevo shvatanje strukture i tipologije globalnih drustava. Scott P. 131. Pecujlic M: Savremena sociologija. F. 138. Supek R: Zanat sociologa: strukturalna analiza. Zagreb. Sarajevo. 142. Socijalna struktura. 1987. 1991. Pulancas N: Klase u savremenom kapitalizmu. 1981. Beograd. 1986. Bolcic. 154. 137.. Peru F: Za filozofiju novog razvoja. Beograd. Postmoderna: nova epoha ili zabluda. 1974. i saradnici: Drustveni slojevi i drustvena svest. 1990. 123.OPSTA SOCIOLOGIJA 120. Rankovic M. Beograd. Beograd. 159. 155. 140. B: Roboticka revolucija. Poper K: Otvoreno drustvo i njegovi neprijatelji. Promene u savremenom razvijenom kapitalizmu. Zagreb. 149. Kuvacic i G. Beograd. 1980. Zagreb. Pirec D: Kriza realnog socijalizma. 1973. Popovic M. Beograd. Zagreb. Beograd. Zagreb. 121. 1986. Roca Z: Demografsko-ekoloski slom: mit o demografskoj eksploziji i ekoloskoj katastrofi. 122. 133. Rankovic M. Pijaze Z: Strukturalizam. i saradnici: Drustvene nejednakosti. Popovic M: Problemi drustvene strukture. Beograd. Beograd-Novi Sad. Zagreb. 1967. 157. 125. 1987. 1991. Zagreb. 1983. Pulantzas N: Politicka vlast i drustvene klase. 129. 136. 145. Rankovic M: Teorije i problemi drustvenog razvoja. 1986. 1986. 1974. 1991. 135. I-II. 1978. Preduzetnistvo i sociologija. Beograd. Spengler O: Propast Zapada. 130. 150. 1986. 1993. Milosevic. Beograd. Zagreb. Sawer M: Marksizam i pitanje azijskog nacina proizvodnje. zbornik. 1988. 132. 1960. 147. Zagreb. Beograd. Beograd. 1980. 1985. 1-2. Beograd. 1984. Beograd. 1993. Pravna drzava: poreklo i buducnost jedne ideje. (urednik): Deformacije i granice drustvenog razvitka. Stankovic. 128.. Pusic E: Drustvena regulacija. 124. 158. Suvremeno drustvo i sociologija. 1970. Beograd. 1983. Petrovic R: Migracije u Jugoslaviji i etnicki aspekt. 1989. 160. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih: sociolosko istrazivanje drustvenih nejednakosti i neuskladjenosti. Pecujlic M: Klase i savremeno drustvo. 151.izazov sociologiji. Popov N: Drustveni sukobi . 161. J: Svjetski izazov. 148. Zagreb. zbornik radova 1-2. 1986. 162. 1978. Flege. Rankovic M. Zagreb. 1989.html (6 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Puliselic S: Suvremene klase u preobrazaju. Zagreb. Beograd. S. Popovic M: Savremena sociologija. Beograd. Pusic V: Industrijska demokracija i civilno drustvo. Rankovic M: Promene i razvitak drustvenih organizacija. Sporer Z: Sociologija profesije. 144. Zagreb. 143. Rifkin J: Posustajanje buducnosti. zbornik radova. urednik I. 1936. Beograd. 1981. Novi Sad. 1967. Rizzi B: Birokratski kolektivizam. 1990. zbornik. 1977. 1978. 1990. 1984. 1977. Beograd. Popovic M.

1985. 183. Beograd. 1987. 1985. 1989. 1991. 173. 168. 9. Blau P: Approaches to the Srudy of Sociol Structure. 1969. 2. C: Neofunctionalism.. 1978. 184. 176. Zubrinic D: Marksizam i teorija elita. Blumer H: Symbolic Interactionism: Perspective and Metod. Novi Sad. Golubovic). 1973. 1990. 1991. Beograd. Topic L: Kapitalizam. London. Zagreb. I-II. I-II. Beograd. 167. 13. D: Rethinking Development..OPSTA SOCIOLOGIJA 163. 174. Zagreb.. Turen A: Sociologija drustvenih pokreta. Weiss D: Industrijska demokratija. 1982. 186. 1976.. 14. 1986. 6. 3. Zagreb. 15. 166. (ed. vol. The Modern Reconstruction of Clasical Thoughat: Talcott Parsons. 1985. Cambridge.1983. Teorija i kriza realnog socijalizma. 170. 1988. Beograd. 1983. Touraine A: Postindustrijsko drustvo. Zagreb. Beograd. II Literatura na stranim jezicima 1. Tadic Lj: Nauka o politici. 172. 1975. Tojnbi A: Istrazivanje istorije. Luckman Th: The Social Constitution of Reality. vol. Paris. Zagreb. 1992. 1968. Alexander J. 1987. 1972. Beograd. priredila Z. Rijeka. 1967. (eds): A History of Sociological Analysis. Apter E. Vatimo Dj: Kraj moderne. 1987. 188. Zagreb. Cower. 187. 1970. 1988. zbornik radova. Bordeaux. 4. 164. Blockmans W. 1994. (priredio): Modernizacija i drustveni razvoj. Blumer M. (urednik): Pravna drzava. Berger P. Novi Sad. Toni R. Alexander J. 181. Beograd. Beograd. Sarajevo. 180. 1974. Tofler A: Sok buducnosti. 1990. Vasilijevic V. 169. Aron R: Les desillusions du progres. 175.. H: Religija i uspon kapitalizma. Paris. 165. London. Viner N: Kibernetika i drustvo. Velmer A: Prilog dijalektici moderne i postmoderne.. 1983. 179. Cambridge. 8. Birnbaum N: La crise de la societe industrielle. Zagreb. Wittfogel K. 7. IV. 178. 1986. Zagreb. Wallerstin I: Suvremeni svjetski sistem. 1975. Vrcan S: Drustvene nejednakosti i moderno drustvo. Boudon R: A qui sert la notion de "structure"? Essai sur la signification de la notion de file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Novi Sad. 1982. Alan W: Contemporary British Society. Tripkovic G: Industrijsko drustvo i demokratija. Berting J. 1975. Nisbet R. London. Alercrombie N. New York. Bevery Hills. Bell D: The Coming of Post-Industrial Society. Tripkovic M: Socioloske teorije. New York. Beograd. Vrcan S: Od krize religije ka religiji krize. 1979. 1987. 12. Novi Sad. Beograd. Berkeley-Los Angeles. 10. 1974. Accardo A: Invitation a la sociologie de l'illusionnisme social: invitation a la lecture des oeuvres de Pierre Bourdien. 185. Teokorevic J. 171. 177. Kokovic D. Beograd. Zaslavski V: Neostaljinisticka drzava. 182.uporedno istrazivanje totalne moci. Weber M: Protestanska etika i duh kapitalizma. 11. 1980. Zagreb. A: Orijtalna despocija .. Trkulja J: Socijalizam na sudu istorije. 1980. (eds): Beyond Progress and Development. 1988. 5. Zupanov J: Marginalije o drustvenoj krizi. tehnologija i nemacka sociologija. Mitrovic M: Sociologija.html (7 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Tripkovic M.): Essays on the History of British Sociological Research. Bottomore T. C: Theoretical logic in Sociology. 1983.

New Jersey. P. Boston. 23. Elemeuts pour une thearie de la violence symbolique. Giddens A: The Class Structure of Advenced Societes. Etzioni E.. Giddens A: Central Problems in Social Theory. 1967. 1974. 21. Lepenies W. 53. Flamer P. Cambridge. Habermas J: Theorie des Kommunikativen Handelns. Franfurt a. Johnson J. 1986.. H: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Etzioni A. 28. 1964. S. 17. 1977.-C: La reproduction. 1971. Chamboredon J. Brighton. London. 1974. Giddens A: The Constitution of Society. Garfinkel H: Studies in Ethnomethodology. Glucksman M: Structuralist Analysis in Contemporary Social Theory. 1972. London-New York. 1968. London. C. 34. 47. New York. 42. 29. 51. Eldridge J. 1985. London. Paris. London.-P: Les models en sociologie. London. Cicurel A.-C: Le metier de sociologue. La mobilite sociale dans les societes industrielles. 1968. 1972. 1964. 31. 52. Eisenstadt S. Craib J: Modern Social Theory. Stenford. 1981. 1981. Eisenstadt S. New York. 1981. Paris. Cambridge. London. (Hrsg): Socialer Wandel. Giddens A: The Consequances of Modernity. 45. New York. New York. Frankel B: The Post-Industrial Utopians. 39.. 1973. Berlin. Burnham J: The Managerial Revolution. Westport. S: Modern Social Theory.html (8 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Gremy J.-C. Chicago. 38. Phillipson M. Cambridge. 1-4. V: Cognitive Sociology. Goldthorpe J. Crozier M: La societe bloquee. 1966. Walsh D: New Directions in Social Theory. London. i 1973. 35. 1977. Passeron J. N. (eds): Approaches to Social Theory. Oxford. prevod: I-II. 37. 1968. M. 1985. 1968. Lemert Ch. (engl.. 44. Boudon R. J: Existencial Sociology.. 1970. 1980. Bourdieu P. Eisenstadt S. 36. N: The Protestant Ethic and Modernization. 1964. T: Recent British Sociology. Frankfurt/Main. Crozier M: The Bureaucratic Phenomenon... Stanford. 49. 1977. Passeron J. Paris. (ed): Comparative Perspectives on Social Change. (eds): Sociol Change. Cambridge. 1987. Etzioni A: The Activ Society. New York. 1979. Cambridge. 1990. 25. A Theory of Societal and Political Processes. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. 20. London. 43. Lindeberg S. 27. 22. 46. 19.. 48. 1976. Paris. 40. 16. N: Modernization: Protestand Change. 30.). (engl. E. 50. 1979. Dahrendorf R: Class and Class Confliet in Industrial Society. 1972. Giddens A: New Rules of Sociological Method. 1987. 1980. London.. Cohen P. Paris. 1971. Coleman J. 1981..OPSTA SOCIOLOGIJA structure dans les sciences humaines. New York. Boudon R: L'inegalite des chanes. 1984.. Crise et avenir de classe onvriere. Douglas J. 33. 18. New York. 1968. 1968. Washington.. Novak S. prevod: The Uses of Structuralism.). Bourdieu P. 24. 1980. Coser L: The Functions of Sociol Conflict. Paris. 1987. 26. 41. 32. Silverman D. Giddens A: Social Theory and Modern Sociology. zbornik. (Hrsg): Geschihte der Sociologie. (ed): French Sociology: Rupture and Renewal Since 1968. Francis Abraham M: Perspective on Modernization: Toward a General Theory of Third World Development. 1959. Paris. 1970. 1984. Dreitzel H. Giddens A: Capitalism and Modern Social Theory. D.

Schutz A: Phenomenology of the Social World. 70. 63. 66. New York-London. 1982. 73. Touraine A: L'Apres-Socialisme. Paris. 76. Smith A: The Ethnic Revival in the Modern World. 1984. 56. S: Kapitalismus und Klassen. 1984. 84.Hevley. Skinner Q: The Return of Grand Theory in the Human Sciences. New York. (eds): Handbook of Modern Development in World Sociology. 1989. Touraine A: Les societes depandans. London. Paris. Rex J. Miliband R: The State in Capitalist Society. 1973. 1979. 57. 1983. Smelser N.. 1982. E: The Professions. 1980. New York. 72. Touraine A. 1983. (ed): Structural Sociology. Udehn L: Methodological Individualism: A Critical Reappraise. New York. (ed): Modernization. 1987. Rossi I. 1970. 1975. (ed): The Challenge of Social Change. Cambridge. 87. J: Handbook of Sociology. J. Turner J. 68. Touraine A: Le Retour de l'actur. 1968. Semjonov W. 1988.. Koln. 1977. Cambridge. 89. N: The Sociology and Politics of Development. 85. (ed): Approaches to Sociology. 75.. Touraine A: La voix et le regard. 1974. Weiner M. 1980. K: Social Theory and Social Structure. Orlando F. London. London. Wellman B. London. London-Boston-Henles. Voslensky M. Poloma M. Suhrkamp. 88. 71. Moore W. Cambridge. 1984. 1985. 1-3. Rogers Mary F: Sociology. A Phenomenological Critique. 80. Podgorecki A. Rocher G: Introduction a la sociologie generale.OPSTA SOCIOLOGIJA 54. S: Nomenklatura.. 61. 1976. Uppsala. 82. 65. 78. Melotti U: Mark and the Third World. 1981. 81. 1974. Paris. 1975. 67. N: Contemporary Sociological Theory. New York. A Theoretical Analysis. Westport. London-Boston. Parsons T: Zur Theorie des socialen Handelns. Paris. 74. (sous la direction de): Mouvements sociaux d'aujord'hui: Acteurs et Analystes. 86. 1966. Randal S: An Introduction to Theories of Change. O: Sociobiology: The New Synthesis. 59. 60. 1981. B. 1975. Outhwaite W: Concept Formation in Social Science. Munchen. Martindele D. Mohan R. Loc M: Multi-Dimensional Sociology. file:///D|/My Documents/katedra/PostOpsta. Merton R. 62. Paris. Paris. 1985. Ritzer G: Contemporary Sociological Theory.. New York. 58. London. 64. 1969. Cambridge. Wilson E. 69. 1988. Cambridge. Schutz A. 1968. 1977. H: Societal Atratification. 55. Berkowitz S.html (9 of 9) [12/11/2000 5:27:19 PM] . Strasser H. Warshay L: The Curent State of Sociological Theory. New York. 1972. New York. Ethnomethodology and Experience. Touraine A: Production de la societe. London. (eds): Social Structares: A Network Approach. Touraine A: La parole et le sang: politique et societe en Amerique latine. Paris. 1973. New York-London.1979. Varma B. 79. Paris. 1978.. 77. 1984. Nembury Park-London-New Delhi. 1983. 83. D.

Mogucnosti i granice sistemsko-kibernetskog pristupa radu 5. Pojmovna raznolikost odredjenja sociologije rada i neki savremeni pogledi na njene teorijsko-metodoloske probleme 2. gradjanski konzervativizam i globalizacija nacina proizvodnje 2. Strukturalno-funkcionalisticki obrazac teorijskog proucavanja i objasnjenja rada u savremenoj sociologiji rada 4. Rad i savremeni nacin proizvodnje drustvenog zivota file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Pol (rod) i rad: sociolosko "otkrice" kucnog rada I SAVREMENI NACIN PROIZVODNJE I PROIZVODNJA IDEOLOGIJE 1. Ideologija organizacije a) Stari i novi paternalizam u industrijskom radu (problemi moci u radu) b) Covek organizacije (problem odgovornosti u radu) c) Uprava. Socioloska istrazivanja sadrzaja rada 7. Istorijski pristup proucavanju rada 6. Ideologija "proizvodnih snaga" a) Nauka i proizvodna praksa savremenih drustava b) Tehnika i covek u drustvu c) Drustveno grupisanje i sukob interesa u procesima rada d) Egalitarizam. Tehnicko stvaralastvo i drugi vidovi radnog stvaralastva kao istrazivacki problem sociologije rada 8. Organizacija rada i drustveni totalitet a) Organizacija rada kao drustvena organizacija b) Organizacija rada i drustvena sredina c) Prilagodljivost organizacije rada promenama d) Organizacija rada i multinacionalne kompanije e) Mogucnosti merenja uspesnosti organizacije rada f) Sociolosko proucavanje i predvidjanje razvitka drustvenih organizacija 4.SOCIOLOGIJA RADA SOCIOLOGIJA RADA U V O D: TEORIJSKO-METODOLOSKE TENDENCIJE I SAVREMENE ISTRAZIVACKE PREOKUPACIJE U SOCIOLOGIJI RADA 1. Refleksije teorijske koncepcije "otudjenja rada" u savremenoj sociologiji rada 3. birokratizacija i debirokratizacija (problem kontrole u radu) d) Participacija i "industrijska demokratija" (problem komunikacije u radu) e) Uspon i pad ideologije komandno-planskog organizovanja nacina proizvodnje 3.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] .

Feminizacija radne snage i novi oblici sindikalnog delovanja V SOCIOLOSKE PRETPOSTAVKE MOTIVACIJE ZA RAD I RADNO STVARALASTVO 1. Drustveni razvitak i "futurologija" rada: doba (ne)izvesnosti ili buducnost koja je pocela file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Mogucnosti tehnickog stvaralastva u savremenim procesima rada 5. Socio-tehnicki sistemi i njihovo eksperimentalno uvodjenje u procese rada 4. Drustveno-ekonomske determinantne motivacije 6. nasilje i beda 8. Profesionalizacija kao monopolizacija i kao pretpostavka socijalizacije rada 3. Mogucnosti marketinskog oblikovanja covekovih potreba u savremenim drustvima 8.html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Doprinos psihologije rada proucavanju motivacije za rad i radno stvaralastvo VI BUDUCNOST RADA U "BUDUCEM DRUSTVU" 1. Moderno upravljanje radom (management) 7.SOCIOLOGIJA RADA III MODERNIZACIJSKI PROCESI U SAVREMENOM RADU 1. Obilje. Preduzetnistvo kao mera modernizacije rada 6. Kulturno-vrednosni okvir motivacije 2. Profesionalizacija i/ili dekvalifikacija rada (sporovi u istrazivanjima promene strukture savremenih drustava) 7. Sindikat i poslodavci: sukob interesa i mogucnost regulisanja socijalnih posledica savremenog nacina rada 9. Socioloske pretpostavke za tranziciju komandno-planskih privreda ka trzisnom nacinu privredjivanja IV DRUSTVENO GRUPISANJE U RADU I PROMENE STRUKTURE SAVREMENIH DRUSTAVA 1. Tehnicko-tehnoloski razvoj i struktura organizacije rada 3. "Siva ekonomija" i marginalne grupe 6. Tehnicko-tehnoloski okvir motivacije 4. Obrazovanje i motivacija za rad i radno stvaralastvo 3. Organizacijske uloge i profesionalna karijera 2. Mogucnosti i granice institucionalnog podsticanja na rad i radno stvaralastvo 7. Profesionalno grupisanje i stvaralacke grupe u savremenom radnom procesu 4. Savremene socioloske teorije o podeli rada u traganju za "oslobodjenjem rada" 2. Teorijske dileme i sporovi oko "domacinske" profesije 5. Informacije i motivacija za rad i radno stvaralastvo 5.

D. 9. Rad i nastupajuca kultura covecanstva: prozimanje "dubinske" i "povrsinske" kulture 6. Ljubljana. 1991. Sarajevo. Dokolica i 'putujuce covecanstvo' 7. 1990. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Zagreb. Tanic. Obradovic . 1997. Miller . Veljko Rus i Vladimir Arzensek: Rad kao sudbina i kao sloboda. 5. 1971. nacin proizvodnje 4. 1973. 3. 3. Novi Sad. Industrijska sociologija (grupa autora: Jarovsek. Naville: Sociologija rada. sedmo izdanje.Buducnost rada u nasem drustvu VII STANJE I PERSPEKTIVE SOCIOLOGIJE RADA U NASEM DRUSTVU 1. 7.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Mozina. 1989. 1980. Zagreb. 4. Rekvijem za socijalisticki. Zagreb. Veljko Rus: Odgovornost in moc v delovnih organizacijah. Bozo Milosevic: Sociologija rada. Rus. 1972. Friedman . Covecanstvo na raskrscu i mogucnosti prezivaljavanja u novim uslovima 10. 1972. Bozo Milosevic: Tehnicko stvaralastvo radnika. (Ne)ograniceni rast i ekoloske posledice 5. Filozofski fakultet. 10. 2. Beograd.P. Granice rasta i globalizacija moci: posustajanje buducnosti 8. Psihologija i sociologija organizacije (priredio Josip Obradovic). Drustvene potrebe i ogranicenja 3. Vladimir Raskovic: Sociologija rada. menadzerskog organizovanja i preduzetnickog poslovanja 5. 1984. Beograd. komandno-planski. 1972. Bozo Milosevic: Mogucnost i granice kibernetike. 6. Beograd. Josip Zupanov: Samoupravljanje i drustvena moc. Studije i zbornici: 1. 2. 1968. 4. Sociologija rada (u redakciji dr Ilije Stanojcica i dr Predraga Radenovica). Pretpostavka uspesnog sindikalnog programiranja i drustvenog delovanja LITERATURA Udzbenici i prirucnici: 1. 1966. Dr Predrag Radenovic: Praktikum iz sociologije rada. Zupanov). 1985. Novi Sad. Karanj. Medjunarodne mogucnosti menadzmenta i marketinga 9. 1982. Zagreb. Beograd. Bozo Milosevic: Umece rada. G. From: Industrijska sociologija. Potrebe profesionalnog obrazovanja 4. Adam Sarapata: Sociologija rada. Otvorene mogucnosti kapitalistickog nacina proizvodnje: od prerade materija(la) ka obradi informacija 3. 8.SOCIOLOGIJA RADA 2. H. Zagreb. Unutarnaucne blokade i nove tendencije u razvoju sociologije rada 2. Beograd. 5.V. C. Pretpostavka uspesnog marketinskog predstavljanja.

Beograd. 36. Pierre Naville: U susret automatizovanom drustvu. Peter Drucker: Inovacije i preduzetnistvo. 44. 1990. Jadov: Celovek i ego trud. 1986. 1983. 1986. (4) 1989. Gordana Tripkovic: Industrijsko drustvo i demokratija. Moskva. Hermann Lubbe i Elisabet Stroker: Ekoloski problemi u kulturalnoj mijeni. (5-6) 1986. 1964. Amitai Etzioni: Modern Organizations. radnicka klasa i sindikati. Beograd. Moskva. Zagreb. Charles R. 1-2. Slobodan Bakic: Automatizacija i radnicka klasa. Woodword: Managment and Technology. Gornji Milanovac.html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . Silvano Bolcic: Socijalno-strukturalne determinante u posleratnom privrednom razvoju Jugoslavije. 1983. 21. Epstajn: Industrialjnaja sociologija v SSA. 1983. 1979. 1991. 45.SOCIOLOGIJA RADA 6. zbornik radova. Alain Touraine: Postindustrijsko drustvo. Ann Oakley: The sociology of housework. 1967. 1972. trud. 16. Walker: Moderna tehnlogija i civilizacija. 1989. Dimitri Weiss: Industrijska demokratija. 1985. Zagreb. (3) 1990. Zagreb. Casopis Sociologija. Ina Spiegel-Rosing and Derek de Solla Price: Technology and Society. Zagreb. Sociologija. New York. Casopis Nase teme. 1981. Lewis Mumford: Mit o masini. Rozin-V. 19. London. Savremeno drustvo i sociologija. 46. 10. Robert Blauner: Alinetion and Freedom. Sociologija. Ekonomiceskaja sociologija i perestrojka (u redakciji: T. 13. Zagreb. Vojin Milic: "Odnosi srediste-periferija kao problem u drustvenim proucavanjima nauke". Gunther Frieddrich-Adam Schaff: Mikroelektronika i drustvo. Zagreb. Stanley UDY: Work in Traditional and Modern Societies. Barnet i R. Zagreb. proizvodstvo. Zagreb. G. 1985. Chicago. Beograd. Zagreb. A. 31. E. 37. 1979. J. Zagreb. Beograd. Novi Sad. 26. 1968. 43. 1968. Ayres: Nesigurna sutrasnjica. Sarajevo. 1981. 7. 28. 34. A. Hotimir Burger: Filozofija tehnike. (1) 1993. Josip Zupanov: Marginalije o drustvenoj krizi. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. 1970. 24. Serz Male: Nova radnicka klasa. 1989. Zagreb. 39. blokade i perspektive. New York. 14. Oxford 1974. Moskva. 1977. Sarajevo. Sarajevo. 25. Miroslav Radovanovic: Sociologija bede i pauperizacije. 23. 1967. 1986. Beograd. 27. 33. Moskva. London. Beograd. 47. 30. Vojin Milic: "Noviji tokovi u nauci i tehnici zemalja u razvoju". von Engelhard (Hrsg): Entfremdete Wissenschaft. Muller: Globalni zahvat. 1984. 22. Janez Jerovsek i saradnici: Kriza. Zdravomislov-V. 1987. A. J. 18. 1989. 11. 9. Hary Braverman: Rad i monopolisticki kapital. Ekologija i kriza. J. Zagreb. 41. Beograd. 38. Beograd. Beograd. Max Weber: Protestanska etika i duh kapitalizma. Zvorykin: Nauka. 17. 20. Bohme-M. Zaslavskoj i R. 12. Zagreb. 1979. 1960. tematska celina: Privatizacija". James Burnham: The Menagerial Revolution. Beograd. Robert U. 32. Frankfurt am Main. 1965. Miodrag Rankovic: Promene i razvitak drustvenih organizacija. 1962. 1980. Beograd. Anri Lefevr: Prezivljavanje kapitalizma. 1970. 15. 1979. Mihajlo Popovic i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. Rivikinoj). V. 1982. 29. 40. S. tematski broj: "Istrazivanje u industriji". 42. 1976. Zagreb. R. 35. 8. Brana Markovic: Nove tehnologije. 1991.

1992. Actors and Atitudes east .. Modeli demokratije. V. Cijan R. Novi Liber. 52. 1971. 1994. 66. Sage London. Silvano Bolcic. 62. Novi Sad. Pan Piper. Y. Silvano Bolcic: Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. Siva ekonomija u Jugoslaviji. 1987. 1994. The Skills of Menagement. Skolska knjiga. Lengyel. Managers and Their Jobs.. 69. London. Niksic (prevod s ruskog jezika) 1997. 1968. Marija Bogdanovic i saradnici: Sociologija u Jugoslaviji. Res W. 1990. 58... London 1990. Hed D... Ahrne G. Drucker P.. Nis 1995. Bozovic G. Filozofski fakultet.Smelser. Budapest 1992. T. 60. Vukicevic S. Privredni pregled. P. I. 1991. Drjahlov N.. Vladaoci i upravljaci. Simuliranje promjene..: Economic Institutions. Masinski fakultet. Marina Blagojevic: Zene izvan kruga. Chicago. D. Burns. 71. 49. Etnic Entrepreneurs... Mcgrow. Problemi mihracije naucnih i tehnickih kadrova. Tannenbaum A. 1980. 1962. London. Sage. Beograd. Roger. London. J. 67.. Zagreb 1990. Sociologija rada. Beograd. Dejanovic R. Savezni zavod za statistiku. Routledge. H. Stewart R. Beograd. 64.Centrel Europe in Transition. 59. 68. Cambridge. 1998. Penguin Books. Beograd. Agency and Organization. Scerbina V. N. 1992. 51.. Social Structure and Mobility in economic Development. 1990. Neil. Beograd. Pusic V. The Shaping of Social Organization. G. J. Osnivanje i rad preduzeca i radnji u privatnoj svojini. Waldinger..Burnham. 1970. The Managerial Revolution. 992. Sage. 63. Schoencher: The Structure of Organizations. 55. Flam. Novi liber. Djordjevic D. SANU. New York. 54. eds.. 65. Rad kao sudbina.SOCIOLOGIJA RADA 48. 1992. Aldin Co. Nova zbilja. 56. London. 1991. 1990. file:///D|/My Documents/katedra/PostRad. Blau-B.html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:24 PM] . A. 1966.. Podgerica. Jackson: Professions and Professionalization. 70. Beograd. 61.): Preduzetnistvo i sociologija. Bozo Milosevic. Univerzitet Crne Gere. Zagreb. zbornik. Fuada Stankovic (red. Control in Organizations. Djurovic B. Zagreb. Kravcenko A. 53.. all.. 50. 57.. I..

Kultura kao sistem 3.html (1 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Mitoloska funkcija kulture V ZNACENJE KULTURNE TRADICIJE I RAZMENE KULTURNIH VREDNOSTI 1. Drustvena struktura i kultura III POTREBE. Funkcija menjanja prirode i preobrazaja sveta 2. Covek kao drustveno-kulturno i istorijsko bice 2. Kultura. Kultura i ljudska delatnost 4. Kultura i priroda 3. DRUSTVO I KULTURA 1. Kulturni identitet i razvoj file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. drustvo i licnost 5. Normativna funkcija kulture 4. Unutrasnja struktura kulture 5. Kultura i svakodnevni zivot II COVEK. Kultura. Snizavanje kulturnih vrednosti . VREDNOSTI I KULTURA 1. Povezanost kulturnih vrednosti i kulturnih potreba 5. Uticaj kulture na drustveni zivot 6.problem kica IV FUNKCIJE KULTURE 1. Uvodjenje u izucavanje kulture kao specificne pojave 2. Kultura kao ukupnost ljudskih potreba 3. tradicija i inovacija 2. Prenosenje kulturnih vrednosti i obrazaca kulture VI KULTURA I RAZVOJNI PROCESI DRUŠSTVA 1. Klasicni model kulture 4.SOCIOLOGIJA KULTURE SOCIOLOGIJA KULTURE I IZVORI I PRETPOSTAVKE ZA FORMIRANJE TEORIJE KULTURE 1. Drustveni razvoj i kulturni razvoj 2. Simbolicka funkcija kulture 5. Geneza kulturnih vrednosti 4. Funkcija komunikacije i akumuliranja informacija 3. Specificnost kulturnih potreba i vrednosti 2. Ritualna funkcija kulture 6.

. Sociologija umetnicke komunikacije i recepcije LITERATURA 1. Beograd. Bozovic R. Masovna i medijska kultura . Vuk Karadzic. Prosveta. Homogenizacija masovne kulture 5. Umetnost kao proizvod drustva 2. Beograd. Postmodernizam i kulturni pokreti IX KULTURA. Umetnost kao drustvena ustanova 5. Kult-ura file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. Jezik i drustvene klase. Potkulture i identitet generacije VII SAVREMENA DRUSTVA I KULTURE 1. Bastide R. 5. Bodrijar Z. 1991. Umetnost i rad 4. Bozovic R. Ideje. 7. Pojam kulture masovnog drustva i njena osnovna obelezja 2.. 1975.html (2 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Beograd. Masovni mediji kao osnova masovne kulture 3. 1984. 3. Svetovi. Iskusenja slobodnog vremena. Postmoderno drustvo i kultura 3. zbornik.kulturni relativizam ili slom sistema vrednosti? 4. Skolska knjiga.. Beograd. 2. 6. Beograd. Zagreb. Enkulturacija kao proces razvoja kulturnog identiteta 4. POSTMODERNIZAM I KULTURA 1.destandardizacija nasuprot standardizaciji VIII MODERNIZAM. Antropologija danas. 1976. Umetnost i drustvo..SOCIOLOGIJA KULTURE 3. Bernstajn B.. "Kulturna industrija" i "industrija svesti" 6. Benedikt R. Kulturna demokratija i demokratizacija kulture 3. Simulakrumi i simulacija. Prosveta. 1981. Obrasci kulture. 1972. Postmoderna kultura . BIGZ. 8. Protivrecni karakter masovnih medija 4. Kultura i drustvo. KULTURNA POLITIKA I POLITICKA KULTURA 1. Totalitet drustva i totalitet umetnosti 3. 4. Novi Sad.. 1976. Ideja nacionalne kulture i kulturni identitet 5. Kultura u politici i politika u kulturi 2. Bauman Z. Politicka kultura i svakodnevni zivot X UMETNOST I DRUSTVO 1. Moderno drustvo i kulturna proizvodnja 2..

Zagreb. Beograd. 51. Despot B. Socijalna antropologija. 1979 39.SOCIOLOGIJA KULTURE 9. zbornik. 1970... Matica srpska. Kultura bez granica. BIGZ. 33. Fenomenologija kica. Huizinga J. Knjizevne novine. Beograd. 1958. Moda. From E.. 1996. Nolit. Beograd. Naprijed.Daglas M. Dzuverovic B.. beograd. 23. Hebdidz D. BIGZ. 40. Dzuverovic B. 1973. Mitologija i kultura.. 41. 1992. informacija. Elijade M. Beograd. 1989. 1980... Beograd. Naprijed/Nolit. BIGZ. Zagreb. 25. 1989.. Heler A. 1974. Ideje. 29. 1989. Eskarpi R. 26.html (3 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Prosveta. Nemi jezik. 1988. 42.. 31. 34. 17. Studije iz sociologije umetnosti. Elijade M. Umetnost i tehnika.. Zdravo drusto. Logos. Nolit. Covek i njegov svet. Damnjanovic M. Skolska knjiga. Igre i ljudi. 15. 43. 14. 53. Zagreb.1975. Mit i zbilja. Nolit.. Elijade M. 1976. Gurvic Z. Kale E. Umetnost i politika. Zagreb.. 11. Beograd. Iz kulture i umetnosti. Univerzitetska rijec. 1989. Sarajevo. Nolit. G. Matica hrvatska. BIGZ. Pledoaje za dokolicu. 1978. Anatomija ljudske destruktivnosti 1-2. Jung K. 1995.. Evans-Pricard E.. 1973. Golubovic Z. Svetovi/Oktoih. Nis. 1978. Uvod u znanost o kulturi. Beograd. Beograd. Sociologija jezika. Istorija kulture. Hac E. Beograd. 1987. 1981. Gradina. 1976. Sociologija II. Nolit. Vrednosti i potrebe. 32. Antropoloske teorije 1-2. Dorfles Dj. 1988. Ilic M. Svjetlost. Niksic. Matica hrvatska. Beograd. 1982. Zagreb. Beograd. Socijalna istorija umetnosti i knjizevnosti I-II.. Beograd. Nemacka.. Beograd. Matica hrvatska. Svjetlost. Kultura. Karlovci/Novi Sad. 1966. Bratsvo-jedinstvo. Dozivljaj. SKZ. Rad. From E. 1970.. Jezik u drustvu. Naprijed/Nolit. Brodel F. 1975. Imati ili biti. 1990 36. 1983.. 1977. 1978.. Beograd. komunikacija... 1966. 24. 49. 1981. E. 19. 12. Florovski G. Hauzer A. Fisšman J.. Jerotic V. 1985. 1986. Nolit. GZH. Zagreb. 46. Neofolk kultura. Novi Sad. 1981. Heler A.. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica. Frojd S. 20. 35. 28.. Nolit. 27.. M. 44. Sporne kulture. Beograd.. 16. Zagreb/Beograd. Zagreb. BIGZ. From E.. magija i pomodne kulture. 38. Frankastel P. Simbol. umetnicko delo i vrednosti. Prosveta. Matica srpska.. 1986. 13.. Dragicevic-ŠSešsic M.. Nemacka. Kako misliti Evropu. Eko U. 1994. Hriscanstvo i kultura. 47. 18.. 45. Sociologija kulture i umetnosti. Sarajevo. Novi Sad. Hol E. Bugarski R.. Sociologija knjizevnosti. 21. 1985. Prirodni simboli. Skolska knjiga. Beograd. 1970. 52. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura... Svjetlost. Naucna knjiga.. 48. Hauzer A. 1970. Naprijed/Nolit. Samanizam. Zagreb. 30. 1973. 22. Difren M. Frankastel P. 1980. Encesberger H. Svakodnevni zivot. 1995. Gic L. Beograd. Potkultura .. Novi Sad. izmedju ostalog. 10. 1986. Beograd... Kultura. Psihoanaliza i kultura. Novi Sad/Podgorica.. Beograd.. Narodna knjiga/Alfa. Zagreb/Beograd. 37. 50... Okultizam. Eko U. Zagreb/Beograd. Spisi o istoriji. Beograd.znacenje stila. Ilic V. Beograd. Kajoa R. Homo ludens. Ingarden R. Prosveta.. Covek i njegovi simboli. Sociologija umetnosti I-II. Beograd.. Sarajevo. Mladost. Beograd.

. Beograd. Skolska knjiga.. 1997.. Eseji o sociologiji kulture. MakLuan M. 1977. 1976. Radovanovic M. Uciteljski fakultet. Levi-Stros C. 1970. Zagreb. 93. 70. 56. Beograd. Mos M.. 1993. 94.umetnost srece. Rihtman-Augustin. 77. 74. 76. Kultura i demokratija. 67. Lukic S. Kasirer E. 1989.. Estetika i sociologija. Zagreb. Sociologija radio-televizije. 1975. Zagreb. Nolit. 1985.. Beograd. Zagreb. Beograd.. 61. 64.. Doba nasilja i sport.. 55. Puhovski Z. Kultura i drušstvo. 1987. 69. 1989. Radnicka stampa. 1983. Narcisticka kultura. Struktura tradicijskog misljenja.. Kultura kao samoodredjenje. Pecat. 1973.. Lasch C. 1975. Podjoli R. 1974. Svijest malogradjanina. Kultura i umetnost. Zagreb. Masovna kultura. Tribina mladih. Glas.. Obilje i nasilje. Beograd. BIGZ. 80. Zagreb. 86. Beograd. Beograd. Prosveta.. Naucna teorija kulture. D. Nis.. Manhajm K. Kulturne potrebe. Kritika svakidasnjeg zivota. 85. Knjizevna zajednica Novog Sada. file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura.. 97. Novi Sad. Mol A. Beograd. Stvarnost.. Kokovic D. Beograd. 1979. Marketing i umetnost. Perovic M.. Naprijed. Beograd. Petrovic S. Futura publikacije. 1982. 1987. Malinovski B. Informator. Matica srpska. Prosveta. Moren E.. Kokovic D. Markuze H. 1967.. Beograd. Nziranje umetnosti. 72.SOCIOLOGIJA KULTURE 54. Lipovecki Z. Nemanjic M. Slobodno vrijeme i suvremeno drušstvo.. Kasirer E. Poznavanje opstila. 73. Novi Sad. Lic E. 68. Beograd. 1986. Teorija avangardne umetnosti. 88. Levi-Stros C. Doba praznine. BIGZ.. 58. Prosveta.. Strukturalna antropologija. Kontekst kulture. Zagreb. Kokovic D. August Cesarec.. 84. Naprijed. Uvod u sociologiju masovnih komunikacija. Beograd. 81. Ogled o covjeku. 59. Novi Sad. Lefebvre H. 1964. 92.. Naprijed. Kokovic D. Novi Sad. 1976. Kuvacic I. Naprijed. Beograd. Narodna knjiga. 1974. zbornik. Nolit. Zagreb. 1985. Beograd.. Angazovano i lepo. Rohajm G. Kaznev Z. Institut drustvenih nauka.. Gutenbergova galaksija. 1989. 78. 1970... Prosveta. 1978.. 1988. Beograd. 1979. Zagreb. 83. Kloskovska A. Sociologija i antropologija 1. Mitrovic A. 1993. 1998. Sport’’s World. Pukotine kulture.. Zagreb. 95. BIGZ. Prosveta. Beograd. Prosveta. BIGZ..html (4 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] .. 66. Kovacevic I. 63. Beograd. Vuk Karadzic. 1977... 91. 98. 75. 1972.. 1984. Beograd.. BIGZ. Papic Z.. 1981. 1996. 87. Mid M. Beograd. Beograd. Vuk Karadzic. 1997. Polnost i kultura.. Sombor. Skolska knjiga. Pesic-Golubovic Z. Sociolingvistika. Nastanak i funkcije kulture. 89. Zagreb. Prosveta. Kic . Sociologija religije i obrazovanja. Stvarnost. 1979. Novi Sad.. Kolakovski L. Martinic T. Strukturalna antropologija 2. Zagreb. Beograd. Umetnost i kriterijumi. MakLuan M. 1983. Kultura i komunikacija. Prisutnost mita. BIGZ. Majstorovic S. Duh vremena 1-2. Beograd. 71.. Lukic S. 1988. 1978. 82. Nis. 1977. Beograd.. 65. Petrovic S. 90. Jezik i mit. 1973. Prosveta.. 57. Sazrevanje na Samoi. 79. Mek Kvejl D. CEKADE. Ideje. Martinic T. 96. Kulturni radnik. Beograd. FDU. 1990. Gradina... 62. Kultura medju narodima.. Antropologija kao drustvena nauka. Semiologija rituala. 60. 1972.

Nis.. 1975. Thomas S. Nolit. Novi Sad. Zunic D.. Teorija kulturne promene. Jezik.. 107. Beograd. 1992. Beograd.html (5 of 5) [12/11/2000 5:27:29 PM] . Beograd. Zagreb. Rozak T. 102. Novi sad. Beograd.): The Sociology of Culture 3. BIGZ. Vajt L.. Otokar Kersovani. Daniel Bell: The Cultural Contradictions of Capitalism 2.. Margaret Mead (ed. 1997. 113. A.SOCIOLOGIJA KULTURE 99. Muzika i trans. Ribari ljudskih dusa. 1974. Diana Crane (ed. Sapir E. Rijeka. Ruze Z. Dnevnik. Culture and Society 7. 100. 1995. Mit o avangardi i mit o dekadenciji. dela G. Sok buducnosti. 1976.): Cultural Patterns and Technical Change 6.): Man. 109. Raymond Williams: Culture and Society file:///D|/My Documents/katedra/PostKultura. 1983.. Treci talas 1-2. Vatimo Dj. 106. 103. Susnjic Dj. BIGZ. 115. 1978. 1975. Beograd. Beograd. Nauka o kulturi. Naprijed. 110. 108. Harry L... Novi Sad. 1975.. Beograd. Kontrakultura.. Rad. 116. 104. Ideje. Kultura kao istorija. 105. 114. Sapir E. Cigoja. 1990. Volpe. 101.1985. 1987. 111. Beograd. Susnjic Dj.. Jugoslavija. Elliot: Notes Towards the Definition of Culture 4. Tofler A. Beograd. Sokolov E. Izdavacka knjizarnica Zorana Stojanovica. Sasman V. Solar M. 1996. Kritika ukusa. 1971. 112. Clyde Kluckhohn: Culture and Behavior 5. Sociologija umetnosti. Ogledi iz kulturne antropologije.. Stjuard Dz. zbornik.. Kraj moderne. Tofler. V. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Sociologija knjizevnosti. Dve kulture i ponovo o njima. 1970. Prosveta. Bratstvo-jedinstvo. Snou C. 1981. Nolit Boegrad. BIGZ. Dijalog i tolerancija. Literatura na engleskom jeziku 1.. Beograd. Kultura. Kultura i licnost. Shapiro (ed.. Filozofski fakultet. 1984. Beograd..

q Drustvena konstrukcija gradskih vrlina q Drustvena konstrukcija gradskih problema q Merljivost kvaliteta urbanog zivota: ekonomski. q Teritorijalna jedinica kao izraz transformisanog socijalnog prostora.debata koja se nastavlja: od Platona do Doksijadisa. II URBANA KRIZA ILI PREKOMPOZICIJA VREDNOSTI q Trazenje "dobrog grada" . q Rezidencijalni segregacionizam kao najrasprostranjeniji oblik savremenog segregacionizma.SOCIOLOGIJA GRADA SOCIOLOGIJA GRADA "OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA URBANOG ZIVOTA" I SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SEGREGACIJA KAO TRAJNO OBELEZJE GRADA Grad kao izraz ili posledica socijalne segregacije. normi i stratifikacionih sistema drustva na formiranje urbanog zivota r razlicitost nivoa percepcije urbanih (ne)jednakosti i urbanih kvaliteta q Objektivizacija strukture urbane stratifikacije: kreiranje u zavisnosti od tipa drustva q Urbane manjine: pojmovna i sustinska razlicitost u zavisnosti od kulturno-genetickog tipa urbanog drustva q Urbani simbolizam kao elemenat oblikovanja i organizacije urbanog zivota IV OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI (Mogucnosti politicke akcije) q file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. politicki. q Istorijska utemeljenost socijalne segregacije u gradu: r predindustrijski grad r industrijski grad r savremeni grad q Odnos dinamcke strukture grada i socijalne segregacije. urbanisticki q Velicina grada kao pretpostavka za kvalitetno oblikovanje i organizaciju urbanog zivota. q Unutargradska segregacija kao najvidljiviji pokazatelj drustvene nejednakosti.html (1 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . socioloski. ekoloski. Znacenje optimalnih vrednosti III KONTEKSTUALNA RAVAN U SOCIOLOSKOM RAZUMEVANJU GRADA q Kulturno-geneticke osobine urbanih drustava: mogucnosti objektivizacije osnovnih oblika urbanog zivota q Uticaj dominantnih vrednosti.

Matica srpska i Prometej. "Problemi socijalne integracije u urbanim sredinama". Ljubinko Pusic. Beograd. 1987. Ogranicenja mogucnosti planiranja urbanih procesa .SOCIOLOGIJA GRADA q q q q q Oblici organizovanja "urbanog politickog sistema" Akteri koji ucestvuju u oblikovanju odluka vaznih za grad Promena urbane politike kroz vreme: Istorijska utemeljenost "urbane politicke masine" Dva suprotstavljena oblika formiranja urbane politike: r snaga elite ili hijerarhijski poredak r -pluralisticka politika ili difuzija snage Jedan primer medjuzavisnosti moci i interesa: stanovanje. Socioloski ogledi o gradu i stanovanju. 7. 2. 5. Grad: znaci vremena. Socijalni prostor grada. Poslediplomske studije. Prometej. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. Arhitektonski fakultet. Sveska 47. 1981. Zagreb 1978. 1987. Ante Marinovic-Uzelac. Skolska knjiga. s Novi socio-politicki koncept i psiholoske barijere. SNL. s Aplikativne metode. s Socio-ekonomska polarizacija. Miroslav Zivkovic. Novi Sad.ogranicene mogucnosti oblikovanja urbanog zivota Osnovna literatura za tematsku jedinicu SOCIJALNA DIFERENCIJACIJA I SOCIJALNA SEGREGACIJA 1. 6. Ljubinko Pusic. 1. Ognjen Caldarovic. 4. s (De)centralizacija r (b) Urbano-kulturni identitet zajednice kao pretpostavka odrzivog drustvenog razvoja r Transformacija gradova u post-komunistickim zemljama: sanse i opasnosti koncepta globalizacije odrzivog razvoja u urbanoj sferi: s Usmerenja kriticizma zapadnog iskustva. Grad po mjeri covjeka.html (2 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . s Regionalne razlicitosti urbanih i ruralnih podrucja. Zagreb. s Rast urbanog stanovnistva. 1995. Rudi Supek. 1991. Suvremeno drustvo i urbanizacija. 1977. Rudi Supek. s Resursni (pred)uslovi. Novi Sad. klasni interesi i politicka akcija V MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI q q Okviri urbane prospekcije: r (a) Odrzivi razvoj kao kriticki koncept i paradigma urbane buducnosti: s Globalizacija VS lokalizacija. Sociologija. Citanje grada: izmedju duha i materije. Zagreb. 3. Naprijed.

Beograd. 1981. Suvremeno drustvo i urbanizacija. Mediteran. Osnovna literatura za tematsku jedinicu OBLICI FORMIRANJA URBANE MOCI 1. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Universitat Trier. SNL. Zagreb. Ljubinko Pusic. Novi Sad. Globus. 1964. The Prospective City. Ante Marinovic-Uzelac. John Naisbitt. Ljubinko Pusic. Zagreb. 1979. Osnovna literatura za tematsku jedinicu MOGUCNOSTI OBLIKOVANJA URBANOG ZIVOTA U BUDUCNOSTI 1. Osnovna literatura za tematsku jedinicu KONTEKSTUALNA RAVAN U RAZUMEVANJU GRADA 1. Urban Sociology. 3. Kultura. Alvin Tofler. Ognjen Caldarovic. Grad po mjeri covjeka. Ljudi i gradovi. "Simbolicki grad". 1988. 6. Gary Gappert. 1985. 1987. Treci talas. Capitalism and Modernity. 2. Citanje grada: izmedju duha i materije. Polish Academy of Science. Grad. Sustainable Development and the Future of Cities. II. Continuum. 2. 1983. 3. Grad. 1991. Miodrag Rankovic. 1993. Prometej. Skolska knjiga. London. Bohdan Jalowiecki. Warszawa. Nesigurna sutrasnjica. B. Matica srpska i Prometej. 1990. Cambridge. 1995. Rajt Mils. Beograd. S. 1995. Sociologija i futurologija. Megatrendovi. Ljubinko Pusic. 2. Elita vlasti. Beograd. Beograd. Zagreb. Naprijed. 7. "Teorija prostora". 1997. Budva. Hamm. Zagreb 1978. Sreten Vujovic. Zagreb. Zagreb. The Social Nature of Space. New York. G. 2. 557-651. Beverly Hills. 1997.SOCIOLOGIJA GRADA 8. Jugoslavija. Anri Lefevr. 6. 6. 7. Ognjen Caldarovic. drustvo . 1992. Naprijed. Peter Saunders. 1980. The MIT Press. Globus. 5. Luis Mumford. Grad u Historiji. Novi Sad. Zimmer. 1990. drustvo . Beograd. Grad. Trier. Zagreb. Filozofska istrazivanja". Socijalni prostor grada. 4. Institut za socioloska istrazivanja. 1982. 1997. prostor: Sociologija grada. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. Rudi Supek. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. 5. 3. Filozofski fakultet. Ljubinko Pusic. 8. 5. Sage Publications. Bernd Hamm. 4. 1987. Mike Savage and Alan Warde. Trec†i program Radio Beograda. 4. Kratz (eds). Richard Knight (eds).html (3 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] . Arthur Solomon. br 45. Hutchinson of London. Cities in the 21st Century. prostor: Sociologija grada. prostor: Sociologija grada. 1988. Grad: znaci vremena. Ljubinko Pusic. drustvo . Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 1980. Urban Politics : A Sociological Interpretation. 9. Robert Ayres.

9. file:///D|/My Documents/katedra/PostGrad. Doxiadis. Beograd. Kamo vodi taj put?. C. Ekumenopolis naselje buducnosti. Globus. 1970. Adam Schaff. 1989. Zagreb.SOCIOLOGIJA GRADA 8.A. Arhitektonski fakultet.html (4 of 4) [12/11/2000 5:27:39 PM] .

Struktura i funkcije lokalne seoske zajednice 5.SOCIOLOGIJA SELA SOCIOLOGIJA SELA I KONSTITUTIVNI I KONCEPTUALNI PROBLEMI SOCIOLOGIJE SELA 1.html (1 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Nastanak. Seoske ustanove i obrasci kulture IV MODERNIZACIJA SELJACKIH DRUSTAVA I RAZVOJ SEOSKIH PODRUCJA 1. Problemi kulturnog identiteta i prevladavanja masovne kulture file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Selo i ekoloski problemi savremenih drustava 3. Seosko naselje kao prostorni okvir svakodnevnog seljackog zivota 4. razvoj i problemi sociologije sela 2. Globalne determinante strukture seljackih drustava 2. Preobrazaj tradicionalnih obrazaca kulture i razliciti modeli drustvenog i kulturnog razvoja 2. Aktualni zadaci i perspektive sociologije sela II SELO I DRUSTVENA STRUKTURA 1. Teorijsko-metodoloske orijentacije u sociologiji sela 3. Priroda i ljudi u selu 2. Globalni drustveni procesi i promene u strukturi seljackih drustava 3. Drustvena i tehnicka organizacija moderne poljoprivrede 4. Prostorno planiranje i urbanizacija seoskih naselja V SEOSKA KULTURA I MODERAN RAZVOJ 1. Industrijalizacija i urbanizacija globalnih drustava kao osnova modrenizacije sela i seoskih regiona 2. Seljastvo i drugi drustveni slojevi u socioloskim istrazivanjima drustvene stratifikacije III STRUKTURA TRADICIONALNIH SELJACKIH DRUSTAVA 1. Seljacki radovi i seljacka ekonomija 3.

Beograd. Beograd. Beograd. 1966. Zagreb. 1984. Zagreb. 32. Beograd. 1925. 34. 1930. Erdeljanovic Jovan: O pocecima vere i o drugim etnoloskim problemima. 1973. 1910. 1983. 11. 20. 14. Beograd. Erdeljanovic Jovan: Srbi u Banatu. 8. 28. Djordjevic Tihomir: Nas narodni zivot. Sumrak seljastva. Grupa autora: Drustvjene promjene u selu. 1977. 1989. Organizovanje seljacke zemljisne svojine. Seoska tradicija. 1924. tom 1-4. Seoska tradicija i moderan razvoj srpskog drustva i kulture 5. 30. Split. Beograd. Beograd. 1962. 1976. Zuljic Stanko: Urbanizacija na podrucju Jugoslavije. Dvornikovic Vladimir: Karakterologija Jugoslovena. 1941. Avramovic Mihailo: Trideset godina zadruznog rada. Veselinov Dragan. 9. 4. Erlih Vera: Jugoslavenska porodica u transformaciji. Eric Milivoje: Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918-1941. Sociologija stanovanja. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Beograd. 1953. Beograd. 1965. Beograd. 1974. 31. 1939. 27. 33.Petrovic R. 1926. Gacesa Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. 1910. 5. 6. Beograd. Kalezic Zarko: Strukturne promjene u crnogorskom selu u XX vijeku. Beograd. Dubic Slavoljub: Sociologija sela. 1980.: Razvoj teritorijalnih zajednica. 1984. Jovanovic Dragoljub: Agrarna politika. Beograd. Beograd. Zagreb. Vuckovic Mihailo: Istorija zadruznog pokreta u Jugoslaviji 1918-1941. Zagreb. 1995. 21. Grupa autora: Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji. I knj. Bogisic Valtazar: Zbornik sadasnjih pravnih obicaja u Juznih Slovena. 1971. II knj. Novi Sad. 29. 16. Zagreb. Vukosavljevic Sreten: Istorija seljackog drustva.SOCIOLOGIJA SELA 3. Sarajevo. Titograd (Podgorica). Beograd. III knj.html (2 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . Erdeljanovic Jovan: Makedonski Srbi. Nis. 1957. Bogisic Valtazar: O obliku nazvanom inokostina u seoskoj porodici Srba i Hrvata. 13. 12. Vukosavljevic Sreten: Organizacija dinarskih plemena. Novi Sad. Gostovic Marko: Uredjivanje seoske teritorije. I-III. 1981. Dilic Edhem: Drustveni polozaj i orijentacija seoske omladine. 7. 1992.. Andjelic Andjelko: Problemi razvoja zemljisnih posedovnih odnosa u poljoprivredi Vojvodine. 1987. 23. 18. 26. 1958. 15. Grupa autora: Mjesovita domacinstva i seljaci-radnici u Jugoslaviji. 2. Vukosavljevic Sreten: Pisma sa sela. 1884. Vukosavljevic Sreten: Seoske uredbe o vodama. Beograd. 1938. 25. 22. Grupa autora: Seoska omladina danas. Beograd. Vujatovic-Zakic Zorka: Agrarna ekonomija. Beograd. Fenomenologija drustvenog delovanja i tradicionalni obrasci kulture LITERATURA I Knjige na srpskom jeziku 1.. nacionalni identitet i kulturni univerzalizam u savremenim drustvima 4. 1972. 3. 1975. 17. Avramovic Mihailo: Drzava i zadrugarstvo. JAZU. Beograd. Bolcic S. 1971. Djuric Vojislav: Inovacije u drustvu. Beograd. 1874. 24. Beograd. Beograd. Krneta M. 10. 1947. Bogisic Valtazar: Pravni clanci i rasprave. Zagreb. 19. Erdeljanovic Jovan: Stara Crna Gora. Sociologija seljackih radova.

Radomirovic Vojin: Reprodukcija seljackog gazdinstva. Beograd. Beograd. 69. 51. Stipetic Vladimir: Poljoprivreda i privredni razvoj. Novakovic Stojan: Selo. 1964. Komadinic Milan: Problemi seljackih dugova. 45. I-III. 46. 1937. 1986. 1961. Karadzic St. 59.posleratni ruralni eksodus. 52. Zagreb. Beograd. 67. Kostic Darinka: Promene u drustvenom zivotu kolonista. 1969. Kostic Cvetko: Seljaci industrijski radnici. Petrovic R. 1970. 64. Markovic). 54. 47. 1979. 56. 36. 1994. Berkovic E. 1953. Jugoslovenska sociologija sela. 1987. Beograd. Milosevic Milorad Brevinac: Sociologija seoskog saobrazaja. 41. izbor socioloskih tekstova. Beograd. 1989. 1965. Odabrani spisi. 63. Kostic Cvetko: Sociologija sela. 1981. 1934. Beograd. 38. Beograd. Beograd. 1974. 50. Zagreb. 48. Beograd. 44. Beograd. Mirkovic Mijo: Seljaci u kapitalizmu. 53. 1993-1994. Mitrovic Milovan: Jugoslovenska predratna sociologija. Beograd. 71. 49. razvitak i prevazilazenje suprotnosti. Mirkovic Mijo: Poljoprivreda i seljastvo u Jugoslaviji. Milic A. Mirkovic Mijo: Odrzanje seljackog posjeda. Zagreb. 43. Karadzic St. Beograd. 1975. Zagreb. 1936. Beograd. 55. 1974. 1985. Kostic Cvetko: Bor i okolina. Beograd. Simonovic Djordje: Centri zajednica sela u Srbiji. porodica i brak u Jugoslaviji. Markovic Svetozar: Srbija na Istoku. 1969. Rihtman-Augustin Dunja: Struktura tradicijskog misljenja. 42. Kojic Branislav: Seoska arhitektura i rurizam. Zagreb. I-II. Zagreb. Seoske varosice i seoske carsije. 1955. 62. Vuk: Istorijski spisi. 50. Kaucki Karl: Agrarno pitanje. izmedju proslosti i buducnosti. 1959. 1969. 1982. Lukic Radomir (urednik): Buducnost sela i seljaka. Beograd. 62.. I-IV. knj. Pribicevic Adam: Seljak. Beograd. Petrovic Ruza i Blagojevic Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije. Krstic Branislav: Kosovo. 1965. 37. i Simonovic Djordje: Seoska naselja Srbije. Vuk: O drustvu. Beograd. Beograd. Prostorni plan Republike Srbije. Beograd. Beograd. Markovic Petar: Migracije i promene agrarne strukture. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. 39. Zagreb. 65. Beograd. 1952. 60.: Domacinstvo. 1961. Zagreb. izmedju istorijskog i etnickog prava. Beograd. Markovic Petar: Poljoprivredni atlas Srbije. Novi Sad. 1979. 1984. 1958. 61. Beograd. 1995.html (3 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 40.. Nastajanje. 1994.SOCIOLOGIJA SELA 1976. zbornik IV Kongresa o hrani. (priredio P. 1971. Simonovic Dragoljub: Transfer jugoslovenskih seljaka u radnike . Zagreb. 68. Livada Svetozar: Poljoprivredna proizvodnja i socijalna obiljezja starackih poljoprivrednih domacinstava Jugoslavije. 58. Prilozi sociologiji sela i poljoprivrede. 1975. Beograd. 66. Beograd. Milovancevic Djordje: Selo i grad. Beograd. Kojic B. 35. 70. 57. 1977. Zagreb. Mitrovic Milovan: Nase selo. Kardelj Edvard: Problemi socijalisticke politike na selu. Razvoj agroindustrijske proizvodnje Jugoslavije. 1989. 1963. Puljiz Vlado: Eksodus poljoprivrednika. Beograd. Mendras Henri: Seljacka drustva.

1969. 18. Barbieris Corrado: Sociologia rurale. 19.: Oxford Univ. Cvijic Jovan: Balkansko poluostrvo i juznoslovenske zemlje. Ein Beitrag zur laendlichen Soziologie.: Culture and Comunity. 1976. I. Moskva. Press. 1990. Zagreb. 1981. 1953. Filipovic Milenko: Covek medju ljudima.). file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. and Barbara Kerewsky Halpern: A Serbian Village in Historical Perspective.SOCIOLOGIJA SELA 72. 1972. 1973. Halpern M. 1964. White (ed. Beograd. Koetter Herbert: Struktur und Funktion von Landgemeinden im Einflussbereich einer deutschen Mittelstadt. 1. London. 1931.: Rural Societies. Joel: A Serbian Village. 1952. Tripkovic Milan: Selo i kultura. Chayanov Alexander: Theory of Peasant Economy. 1991. Hart C. Galeski Boguslaw: Basic Concepts of Rural Sociology. of California Press. New York. 77. 5. Warszawa. Suvar Stipe: Sociologija sela. 6. 1958. Duesseldorf. Kontinuitet ili promjene. M. Cernea M.. J.: Gorod i derevnja. Darmstadt. Zagreb. 2. Macmillan Press. First-Dilic Ruza: Promjene u strukturi primarnih grupa u nasem selu. Beograd. Cajkanovic Veselin: Sabrana dela iz srpske religije i mitologije u pet knjiga. 1976.: Rural Life: Paterns and Processes. Cvijic Jovan: Sabrana dela. Novi Sad. 74. Jahiel N. 75. 13. New York. A. 15. 16. 1922. Galeski Boguslaw: Sociologia wsi. 7. 1978. Kimball S. 17. 76. James (ed): Our Changing Rural Society: Perspectives and Trends. 1985. Stojsavljevic Bogdan: Seljastvo Jugoslavije 1918-1941. 1988. (ed. I-II. Stojanov Mladen: Profesionalizacija rada u poljoprivredi i polozaj poljoprivrednika. Franklin S. Coop H. Cifric Ivan: Revolucija i seljastvo. Press. Zagreb. 73. Turton & B.S. London.U.): Agrarian Transformations. 1974. Halpern M. London. H. 1-3. 1966. Irwin. Tanic Zivan: Seljaci na raskrsnicama Evrope.Nis. Bologna. 1972. Ciric Jovan: Osnove sociologije naselja i sociologije sela. Ames. 8. 1987. Franklin S. Pres. 1968. New York.. Beograd.: The Rural State? Limits to Planing in Rural Society. 11. 81. 83. 3. 4. Paris. Oxford Clarendon Press. 85.: The European Peasantry: the Final Phase.. Cukanovic Savo: Selo i seljastvo u agrarnoj politici Jugoslavije. New York. Berkeley. Manchester Univ. 78. Sociologiceskie aspekti. 1979. knj. 79. 1987. II Knjige na stranim jezicima 1. Arensberg Conrad. 1965. Beograd. New York etc. knj. Putting People First: Sociological Variables in Rural Development. Zagreb. Little J. Univ. 1966. E. 84. 1983. Local Processes and the State in Southeast Asia. knj. Koetter Herbert: Landbevoelkerung im sozialen Wandel. Critchefield Richard: Villages. 9. 12. Zagreb. 1971. 1965. 10. 14. Beograd. 80. 1958 (1967). 2.html (4 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . 1994. Novi Sad. Hoyois Giovanni: Sociologie rurale. Beograd. First-Dilic Ruza: Seoska porodica danas. 1989. 1981. Cloke P. H. Jones G. 82. 1968.

New Jersey. 38. Roberts Bryan: Cities of Peasants. 7. Loomis P. Charles: A Sistematic Source Book in Rural Sociology. (Paris. 27. William. Etudes rurales. Sorokin A. Sociologija sela (Zagreb. Ecole pratique des hautes etudes. 29.Zagreb. C. 42. Wurzbacher Gerhard (und andere): Das Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwiclung. 1960). Pitirim. 1935). Naputak za opisivanje pravnijeh obicaja. 5. Sarbruecken-Fort Lauderdale: Breitenbach Publishers. 41. 1971. 1976. 1956. 21. 32. Thomas I. New York. Wiese von Leopold: Das Dorf als soziales Gebilde. London. Chicago. Stevens R. 28.: Agricurtural Development Principles. 1964.: Zur Stellung des Mitglieds in agrarischen Kooperativen. 39. 1963. Zeitschrift fuer Agrargeschichte und Agrarsoziologie. Lubig E. 22. 4. 30. London. Englewood Clifs. Paul: Rural Life in Proces. 25. Redfield Robert: The Little Comunity. 1988. 1966. Neuman W. Artur: Rural Life and Urbanized Society. 1985. Carle. Zimmerman C.: Rural Sociology and Rural Social Organisation. Sociologia ruralis.: Elements of Rural Sociology. The Netherlands. 1947. Stuttgart. 2. Press. 26.): Peasants and Peasant Societies. 1963). Baltimor Univ. Ferdinand Enke Verlag. 37. 1958. Wolf R. 1942. Galpin J. Peasant Society and Culture. 1988. Jones R. 36. 1988.: Wie die Welt in das Dorf und das Dorf in die Welt kam. Bogisic Baltazar. Untersuchung an den 45 Doerfern und Weilern einer westdeutschen laendlichen Gemeinde. Smith T. Lyhn: Sociology of Rural Life.Assen. Jabara L. 34. the Political Economy of Urbanisation in the Third World. 1953. IV Najpoznatija medodoloska uputstva 1. 40. Redfield Robert: Peasant Society and Culture. The Journal of Peasant Studies (London.1961). Landis H.html (5 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] . file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Tronton Rout: Peasant Renaissance in Yugoslavia 1900-50. 24. New Jersey. Freiburg. Rambaud Placide: Sociologie rurale. New York. Shanin Teodor (ed. New York. (Frankfurt). New York. Sanderson D. Muenchen-Leipzig. 1965. Penguin Education.SOCIOLOGIJA SELA 20. New York. Chicago. EC Commission COM (88). 1866. 1928.. Eric: Peasants.D. Paris. Warszawa. 31. Alan: Rural Sociology. Burns Ileksy: Drogi modernizaciji wsi. Taylor Lec. Lerner Daniel: The Passing Traditional Society. The European Society for Rural Sociology (Van Gorcum . 1961. 1952. 6. Znaniecki Florian: The Peasant in Europe and America. Mineapolis. 1970. 1932. 1970. Bec . 1973). Vidjenja (Beograd. New York. III Najvazniji casopisi 1. Glencoe. 35. 1948. 1968. Rural Sociological Society. Economic Theory and Empirical Evidence. Beegle J. (New York. Englewood Cliffs. Charles. 23. 3. 1995). Rural Sociology. Sims N. Turovski Jan. koji u narodu zivu. The Future of Rural Society. 33.

Beograd. 1925. Sarajevo. Beograd. 8. Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje naselja i psihickih osobina. bibliografija radova. 10. 5. 1921. 4. 1979. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za izucavanje narodnog zivota i obicaja u Vojvodini. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Bosni i Hercegovini. Novi Sad. Novi Sad. osnovne teme. Beograd. Uz knjigu Henri Mendrasa Seljacka drustva data je jedna odabrana bibliografija stranih knjiga o ruralnim podrucjima u pojedinim delovima sveta. Kosic Mirko: Sociografska uputstva za ispitivanje sela. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota i obicaja. Beograd. 1939. Siri popis radova iz oblasti sociologije sela u Jugoslaviji dat je uz pojedina poglavlja udzbenika Stipa Suvara Sociologija sela. Novi Sad. 1898. 1898. 1907. 1922. koja omogucuje produbljenije studije problema ruralne sociologije. Novi Sad. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Staroj Srbiji i Makedoniji. Cvijic Jovan: Uputstva za proucavanje sela u Srbiji i ostalim srpskim zemljama. a najpotpuniji pregled predstavlja rad Bosiljke Milinkovic:Istrazivanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu: vrste istrazivanja. 7.SOCIOLOGIJA SELA 2. 1898. 1924. 1911. 11. 6. 3. Beograd. Erdeljanovic Jovan: Uputstva za ispitivanje narodnog zivota u Juznoj Srbiji i Makedoniji. (zajedno sa Milenkom Filipovicem). Cvijic Jovan: Uputstva za ispitivanje porekla stanovnistva i psihickih osobina. Markovic Radoslav: Uputstva za pribiranje i sredjivanje podataka za ispitivanje sela. 9. file:///D|/My Documents/katedra/PostSelo. Zagreb.html (6 of 6) [12/11/2000 5:27:57 PM] .

Svetska kriza i lokalni ratovi 5. Drzava blagostanja i industrijska demokratija 4. Uprava i participativno politicko delovanje 15. Neke nove tendencije u nauci o upravljanju 12. Politicka kultura i visepartizam 19. Poredak i obrazovanje: tiha ideologizacija 22. Anatomija moci 3. Savremena bekstva od slobode 28. Jednakost i sloboda u demokratiji 26. 'Dezideologizacija' i politicka manipulacija 21. Poredak i tehnika: tiha dominacija 23. Nacionalizam i burzoaski konzervatizam 9. Etnocentrizam i ksenofobija u savremenim drustvima 32. Uprava kao vlast i uprava kao delovanje 14.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA Tematski okvir kursa: "Savremene drustveno-politicke modifikacije moci i mogucnosti politicke zajednice" TEME: 1. Razumevanje smisla i svrhe slobode 25. Kibernetsko sistemske mogucnosti upravnog delovanja 13. dezintegracija i anomija drustva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. Uloga tzv. Poredak i sloboda 6. Savremeno proucavanje totalitarizma 17. Tendencije i perspektive politickih pokreta 20. Etika i politika danas 10. Manipulacije politicke prakse i politicka socijalizacija 7.html (1 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . Granice slobode u savremenim demokratijama 27. Poredak i komunikacija: tiha manipulacija 24. 'velikih licnosti' u politickom usmeravanju savremenih drustava 18. Etika i pravo danas 11. Intelektualac i politika 34. Boljsevicka tradicija i krah socijalizma 29. Rat kao produzetak politike 33. Jeretik i crkvena ideologija: svetogrdje u politickoj ljusturi 30. Javno mnenje i politcki autoritet u savremenim drustvima 16. Poredak. Rasizam i drustvena (dez)integracija u savremenim drustvima 8. Moc i autoritet u savremenim drustvima 2. Neprijatelj kao predmet pliticke teorije 31.

Beograd. 1975. 20. Ljubomir Tadic: Poredak i sloboda. 1985. 1982.1979. 33. 10. Beograd. zbornik. Kosta Cavoski: O neprijatelju. 30. Alen Turen: Sociologija drustvenih pokreta. 1983. 24. zbornik. 32. Dzon Galbrajt: Anatomija moci. 23. Zoran Trbojevic: Suocavanje istorijskih doba . 9. 8. 1987. 1979. 12. (9) 1977. 1973. 1985. Georg Lukacs: Etika i politika. 28. Zagreb. 1987. Todor Kulic: Teorije o totalitarizmu. Zagreb. 1990. 1983. 1972. Beograd. 26. Beograd. Beograd. 25. Agnes Heler: Filozofija levog radikalizma. 1989. 1976. Beograd. Maks Veber: Privreda i drustvo. file:///D|/My Documents/katedra/PostPravo. 15. Erih From: Bekstvo od slobode. 1990. 16. 3. 6. Pokusaj jedne etike za tehnolosku civilizaciju. 1990. 22. 2. 1987. Jovan Miric: Interesne grupe i politicka moc. Beograd. 13. 1972. Filozofija i drustvo. 18. 1981. 5. Sarajevo. 1987. 1967. 19.susret tradicije i novih drustvenih pokreta. 34.zbornik radova o drustvenim pokretima. 11. Zagreb. Beograd. Zagreb. Milan Podunavac: Politicka kultura i politicki odnosi. Frankfurt am Main. Hans Jonas: Princip odgovornosti. 1984.Beograd. Eugen Pusic: Nauka o upravi. 1989. 1978. 31. 27. Ljubomir Tadic: Autoritet i osporavanja. Beograd. Zagreb. Joachim Ritter: Metafizika i politika. Emil Vlajki: Igre drustvenog komuniciranja. Beograd.SOCIOLOGIJA POLITIKE I PRAVA 1. Kritika kolektivizma. Ljubomir Tadic: Tradicija i revolucija. 21. 17. Harold Laski: Sloboda u modernoj drzavi. Beograd. Ljubomir Tadic: Nauka o politici. Gledista. Beograd. 1983. Beograd. Zagreb. Zagreb. Beograd. Moris Karnsten: 'Etika i politika'. Zagreb. 4. Beograd. Zagreb.html (2 of 2) [12/11/2000 5:28:03 PM] . 1965. Obnova utopijskih energija . 7. Edgar Morin: Kako izaci iz XX stoljeca. 1988. Silvester Zavadski: Drzava blagostanja. Beograd. Eugen Pusic: Drustvena regulacija. Kosta Cavoski: Mogucnosti slobode u demokratiji. Georges Devereiux: Komplementaristicka etno-psihoanaliza. I-II. 1987. 1988. Beograd. Vladimir Goati: Ideologija i drustvena stvarnost. Ernst Bloch: Politicka mjerenja. Sarajevo. 1990. Beograd. 1975. Djuro Susnjic: Otpori kritickom misljenju. 29. Theodor Eschenburg: Uber Autoritat. Zagreb. Beograd. David Held: Modeli demokracije. 14.

26. Dugandzija N. Religija i obrazovanje. Mladost. Predmet. Religja i rad. Beograd. Religija i porodica. 17. 27. 15. Ministarstvo obrazovanja. Religija kao sistem. 20. 19. 2. Religija i nacija. 14. 30. Glavni predstavnici sociologije religije. Religija i drustvo. 5. Socioloski pristup proucavanju religije. 28. 13. Novi religijski pokreti. 7. Dirkem E. 16. Civitkovic I. Sekularizacija. Cajkanovic V. Savremene teorije u proucavanju religije u okviru sociologije. Sarajevo. kulture i sporta. Ucenje. nauke. Sociolosko odredjenje pojma religije. 4. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. (1985) O magiji i religiji. 4. Prosveta. U: Enciklopedija politicke kulture. Cimic E.SOCIOLOGIJA RELIGIJE SOCIOLOGIJA RELIGIJE 1. Verska tolerancija. Beograd. 21. Beograd. 5. (1982) Drama ateizacije. Funkcije religije. 22. Indikatori religioznosti 25. (1993) Religija. 6. (1996) Sociologija religije. Tipologija verskih organizacija. Mladost. 10. 3. zadaci i metode sociologije religije. Religija i brak. Prosveta Beograd. Socioloske determinante religioznosti. Tipologija religija. 11. Cimic E. (1982) Elementarni oblici religijskog zivota. 3. Teorijske pretpostavke o buducnosti religije. 8. (1980) Svetovna religija. Tipologija religijskih vodja.html (1 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . 18. 23. LITERATURA: 1. 29. Religja i zdravlje. organizacija i delovanje verskih zajednica i pokreta. Religija i psihijatrija. 24. Religija i zena. 9. Religija i rat. Beograd. Tipologija vernika. Empirijska istrazivanja religije. 6. 12. Savremena administracija. Svetske religije. 2.

40. Fromm E. Jukic J. (1996) Vodic kroz svetske religije. (1996) Dve predstave boga u religijskom iskustvu. 10. Crkva u svijetu. Vrcan S. 22. (1991) Buducnost religije. Uciteljski fakultet. Jukic J. Beograd. 11. 37. (1973) Religja u modernom industrijskom drustvu. Kasirer E. porodica i mladi. Prilozi sociologiji religije. Nis. No. Beograd. (1998) Religija.XX vek. Gledista. Zagreb. Kresic A. (1997) Rasprostranjeost i polozaj protestantizma na Balkanu. Ling T. 21Kokovic D. Dnevnik. 43. Gornji Milanovac.Zemun. 12. Gradina Nis i Strucna knjiga Beograd. Socioloski predgled. Naprijed.O. Matica Hrvatska. 4. (1997) Odnos izmedju empatije i religioznosti. Petrovic S. Sarajevo. 32. Gradina. Djordjevic D. Svjetlost. 15. Vol XXX. No. Nis. Mladost. Kuburic Z. nauka i religija. Susnjic Dj. No. Malinovski B. (1985) Filozofija simbolickih oblika i Mitsko misljenje. (1984) Psihoanaliza i religija. 429-455. Beograd. (1983) Sveto. Veber M. 33. 27. BIGZ. (1970) Mit i zbilja.. Socioloski pregled. str. Skolska knjiga. Beograd . (1976) Protestantska etika i duh kapitalizma. Gradina. (1996) Religija. Kuburic Z. 127-162. (1980) Sociologija religije sa elementima filozofije religije. U: Joksimovic. 30. U: Djordjevic (ed) Pravoslavlje izmedju neba i zemlje. Zagreb. JUNIR. Split. (1997) Vaspitanje i altruizam. (1996) Religija i polne razlike. pp. Socioloski pregled. (1997) Sekte. Beograd. Otto R.3-4. Gasic-Pavisic i Miocinovic (ed). Susnjic Dj. Elijade M. (1992) Misticna stanja. tema broja: Nauka i religija. Matica srpska. vizije i bolesti. No. Beograd. 13. Zagreb. 41. Cigoja stampa. Decje novine. (1997) Dijalog i tolerancija. Veselin Maslesa. 25. 19. Zagreb. Pavicevic V. Beograd. Novi Sad. 291-307. Kuburic Z. U: Religija. Kuburic Z.html (2 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . Etno-religijski odnosi na Balkanu. Eliade M. pp. (1986) Od krize religije k religiji krize. pp. Beograd. Jung K. 9. (1996) Vrednosni sistem i stil zivota adventista. vol. Teoloski institut. (1995) Znati i verovati. Nis. 17. (1994) Povratak Svetog. 90-108. 38. Vol. pp. crkva. Savramis D. James W. 23. (1990) Uporedna religija. Beograd. Eliade M. Prosveta. Prosveta. Beograd. Plato . Narodna knjiga Alfa. 44. Kuburic Z. (1991) Maks Veber i Pravoslavna crkva.Veber M. 423-428. Beograd. pp. Kuburic Z. 1997. Mit.G. Jerotic V. Nis. 34. Matica hrvatska. 1997. Cigoja stampa. 14. pp. XXX. Kuburic Z. 24. 20. (1973) Covek i njegovi simboli. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. XXXVII. Susnjic Dj. Zagreb. Zagreb.SOCIOLOGIJA RELIGIJE 7. Split. XXXI. 173-196. 1. (1990) Raznolikosti religioznog iskustva. Beograd. (1990) Istorija religije istoka i zapada. Enciklopedija zivih religija (1992) Nolit. (1997) Promena slike o sebi adolescenata u periodu drustvene krize. Cigoja stampa. Naprijed. Novi Sad. 36. (1971) Magija. Gradina. Sombor. 16. 31. 39. (1995) Kultura. (1990) O religiji i ateizmu. (1996) Religija. Napred. (1996) Sociologija religije i obrazovanja. Srpska knjizevna zadruga. 26. 35-53. (1981) Filozofija religije. Beograd. Djordjevic D. Prosveta. Dzems E. 1996. nacija. Zbornik instituta za pedagoska istrazivanja. 18. 8. (1991) Istorija verovanja i religijskih ideja. Beograd 35. ed. 28. Sarajevo. Vernet Z. JUNIR. (1976) Privreda i drustvo I. Susnjic Dj. 4. 42. Religija.

1996. 6. Martih W. Allport G.MIR. Boston. 2. 5. ed. Socioloski pregled. Eliade M. NAUKA I RELIGIJA. Minneapolis.html (3 of 3) [12/11/2000 5:28:15 PM] . MacMillan. (1963) The Sociology of Religion. Hinnells J. 5. JUNIR Nis. (1975) The Social Psychology of Religion. (1984) The Penguin Dictionary of Religions. McGraw-Hill Book Company. Weber M. ETNO-RELIGIJSKI ODNOSI NA BALKANU. godisnjak I . 3. Argyle M. 3-4. Vernon G. RELIGIJA I RAZVOJ. Gledista. godisnjak IV. 1996.1995. br. RELIGIJA CRKVA NACIJA. 6. New York. London .SOCIOLOGIJA RELIGIJE Zbornici i tematski casopisi: 1. 4. 1997.1996. JUNIR Nis. 4. file:///D|/My Documents/katedra/PostReligija. (1960) The Individual and His Religion. ed. JUNIR godisnjak III .M. London. RELIGIJA I DRUSTVO. Macmillan.New York. br. 3. 4. JUNIR Nis. (1987) The Encyclopedia of Religion. New York. Literatura na engleskom jeziku: 1. (1997) The Kingdom of the Cults.1994. RELIGIJA RAT . 2. Bethany House Publishers. (1962) Sociology of Religion. 7. Penguin Books. London. godisnjak II .

Istorijski pregled (Kretanje fertiliteta u posleratnom periodu. prema aktivnosti i zanimanju) KRETANJE MORTALITETA STANOVNISTVA Mortalitet (smrtnost) stanovnistva (Determinante mortaliteta. vremenska komponenta u demografiji) 2. izvori podataka o file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. tablice mortaliteta.html (1 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . demografski metodi. noviji teorijski razvoj. mortalitet odojcadi) PRIRODNO KRETANJE STANOVNISTVA Prirodni prirastaj stanovnistva (Istorijski pregled. jedinice i obelezja u istrazivanju stanovnistva. socio-ekonomski. (Teorija o demografskoj tranziciji. predmet demografije. mortalitet odojcadi). fertilitet zena prema obrazovanju. kretanje prirodnog prirastaja u posleratnom periodu. specificne stope mortaliteta prema starosti.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA DEMOGRAFIJA I STATISTIKA Nastava na postdiplomskim ce se odvijati iskljucivo putem konsultacija po pojedinim temama i literaturi domacoj i stranoj koja obradjuje odredjenu problematiku. odnos prirodnog prirastaja i reprodukcije stanovnistva) MIGRACIJE Mehanicko kretanje stanovnistva (Migracije i ukupno kretanje stanovnistva. demografija i druge nauke. KRETANJE STANOVNISTVA KRETANJE FERTILITETA STANOVNISTVA Fertilitet (plodnost) stanovnistva (Determinante fertiliteta: bioloski. PREDMET DEMOGRAFIJE Istorijski pregled teorijskih stanovista o problemu stanovnistva. 1. kulturno-psiholoski faktori). Studenti su duzni da urade seminarski rad na izabranu temu uz obavezno koriscenje domace i strane literature i novijih statistickih podataka. Istorijski pregled (Kretanje mortaliteta u posleratnom periodu.

. Djosic D. Beograd. analiza. Breznik. 2. porast stanovnistva i starenje. stanovnistvo prema polozaju u zanimanju. prema veroispovesti.. demografski procesi i savremeni drustveni problemi (Porast stanovnistva. metodi i modeli". selektivnost migracija. sektoru svojine i drugim socio-ekonomskim obelezjima) PROMENE OBRAZOVNIH STRUKTURA STANOVNISTVA VOJVODINE STRUKTURA STANOVNISTVA PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI OSTALE STRUKTURE STANOVNISTVA Struktura stanovnistva prema bracnom stanju.: "Demografija. zena i porodica.: "Demografija sa osnovama statistike".) 5. pokazatelji migracija vojvodjanskog stanovnistva) 3. 1977. D. 1996. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. porast stanovnistva i ekonomski razvoj.. osnovni pokazatelji i metodi analize migracija.html (2 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . pokazatelji starosne strukture. struktura stanovnistva prema starosti: determinante starosne strukture. aktivno stanovnistvo prema privrednim delatnostima i zanimanju. porast stanovnistva i urbanizacija. POPULACIONA POLITIKA Populaciona politika (Pojam i ciljevi. tipologija migracija. demografski proces starenja stanovnistva) PROMENE EKONOMSKIH STRUKTURA STANOVNISTVA Ekonomske strukture (Stanovnistvo prema aktivnosti. DEMOGRAFSKI PROCESI I NJIHOVO KORISCENJE Projekcije stanovnistva.. 4. tipovi i oblici i savremene karakteristike populacione politike) UDZBENICI: 1.polna struktura stanovnistva (Struktura stanovnistva prema polu. Novi Sad. Stilos.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA migracijama. PROMENE STRUKTURA STANOVNISTVA PROMENE U STAROSNO-POLNOJ STRUKTURI STANOVNISTVA Starosno .

: "Fertilitet. D. A. 4.U. LITERATURA: 1. 1996. 3-4. IDN (Institut drustvenih nauka)(1971). 21. "Stanovnistvo". 1989.: "Sema relevantnih faktora fertiliteta na primeru Kosova". No.S. 1990-1991. "Anketa o fertilitetu udatih zena i planiranje porodice". USA. Djosic. Davis.: "The second demographic transition: Fact or illusion?". CDI. 12..: "Karakteristike fertiliteta stanovnistva Vojvodine". Dusan: "Stanovnistvo Jugoslavije". 1-2. 1968. 11. "Fertilitet stanovnistva u Jugoslaviji". Djosic. 1992. D. 5. I. 1-2. Univerzitet u Beogradu: "Problemi demografskog razvoja Srbije". Beograd. Univerzitet u Beogradu"Problemi demografskog razvoja Srbije". 1988.. Beograd. Stanovnistvo br. 17. "Migracije stanovnistva Jugoslavije". "Demografska kretanja i karakteristike stanovnistva Jugoslavije prema nacionalnoj pripadnosti". 1971. 15. Djosic. Zbornik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.: "Demografija. Breznik. R. D. P. 3-4. 1990.: "Reprodukcija stanovnistva i populaciona politika". CDI. A. CDI.J. 1990. Vol. 1989. 14. Zagreb. Djosic. Wertheimer-Baletic. European Population Committee. Belmont. 6. Strasbourg. 138.: "Empirijski elementi druge demografske tranzicije". Avramov. Beograd.: "Social science and population policy". file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. Stanovnistvo. Beograd. Coale. 1963. IDN "Razvitak stanovnistva SR Srbije i promene do 2000. CDI. CDI (Centar za demografska istrazivanja). IDN. International Population Conference. Dragana: "Opadanje stanovnistva od populacionog fenomena do populacionog problema". 7. Zbornik Matice srpske za drustvene nauke.: "The theory of change and response in modern demographic history". CDI. Cliquet. Beograd.: "Sema relevantnih faktora demografskog preobrazaja stanovnistva na primeru Vojvodine". Methuen & CO Ltd London.S. Beograd. 92-93. Beograd. IDN. 8. CDI. 1973. 1979. Weeks. 13. IDN (1974). 22. Liege. 1991 4. 23. 3-4. Socioloski pregled br.: "The demographic transition". 1995. The Population Council. 1978. 2. 1971. CDI. K. Beograd. IDN:(1978). 16. br. Demeny. IDN (1978). Djosic. Andorka Rudolf: "Determinants of Fertility in Advanced Societies". 3. J. 3-4. Council of Europe. "Razvitak stanovnistva Jugoslavije u posleratnom periodu".P. Beograd. Population index. 1978. 19. 1982. kontrola radjanja i profesionalne karakteristike udatih zena". IDN (1971).: "Population". Beograd. Working papers. D. 9. Novi Sad. 1. 29 (4). Univerzitet u Beogradu "Pogledi na migracije stanovnistva Jugoslavije".html (3 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . Stanovnistvo. Beograd. Djosic D. IDN. Novi Sad. stanovnistvo i ekonomski razvitak". "Varijable niskog fertiliteta stanovnistva i namerni abortusi u SAP Vojvodini". 1990-1991. IDN (1972). 10.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 3. 18. 20. 3. CDI. Novi Sad. D. CDI. godine". 1990. CDI. Beograd.

1974.: "Fertilitet autohtonog i migrantskog stanovnistva u Jugoslaviji". Ivanka: "Fertilitet i kontrola radjanja u odnosu na starost udatih zena". Kirk Maurice: "Demographic and Social Change in Europe: 1975 . Novi Sad1988. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo po polu i starosti na teritoriji SR Srbije van teritorija SAP u 1961. 1986. 1987. Lalovic. 1993. Rad. R. 1955. 30. Centar za demografska istarazivanja. and Scotts Watkins (Eds): "The Decline of Fertility in Europe". 25. Beograd. 47. M. SZS (Savezni zavod za statistiku). Ekonomski institut. Rancic. 1973.) (Clarendon Press. Princeton). N. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. Ginic. Beograd. Beograd. 36.2000. R. 27. Oxford). i 1981. Mirjana: "Ka razumevanju abortusa u Srbiji". Ricardo-Campbell (Eds. 1981. & C.new social and psychological aspects". Marriage. 37. Cleland J. Beograd. Milos: "Prilozi teoriji i politici stanovnistva". Beograd. Demographic Working Papers. R. Freedman. Liverpool Un. 28. Inglehart.po regionima i opstinama". 45. 1991. Population and family in the Low Countries. VI. 34. M. Kostic.: "The background of fertility behavior in Europe . Strasbourg. Beograd. New Jersey. Beograd. godini . 40. Miroslav: "Kontrola radjanja putem abortusa". 1986. 41. 1990. Rasevic. 46. 44. Netherlands Fertility Survey 1988: "Cohabition. NCBS.) (Cambridge University Press. Ruza: "Demografski razvitak Vojvodine". Sentic.: "Demographic recruitment in Europe: an explanation of alternatve scenarios and policies". Keyfitz. Bilten 266. 39.: "The family that doas not reproduce itself". Bilten 268. European Journal od Population 2 (1986) 225-268 North-Holland. 1986. Press in association with the Council of Europe. Beograd. 1977. 1991. Medicinski fakultet Novi Sad: "Prirodni prirastaj u SAP Vojvodini i faktori koji na njega uticu" (Natural Population Growth in SAP Vojvodina and its Influencing Faktors). Republicki zavod za statistiku SRS: "Prirodno kretanje stanovnistva na teritoriji SR Srbije van teritoriji SAP u periodu 1961-1984.. 1971. Bilten 251.: "Fertility determinants" u "The world fertility survey. Novi Sad.html (4 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] . Stanovnistvo. 32. Birth Control. 38. 43. Leshaeghe. Davis K. 1962. Rasevic. 1971. 31. Macura. Petrovic. IDN. Princeton. Lesthaeghe Ron and Meekers Dominique: "Value Changes and the Dimensions of Familism in the European Community". 42. Employment and fertility". 3-4. . 1986.DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 24. Beograd. Beograd. IPD-Working paper 1989-5. Stanovnistvo. Scott (Eds. Republicki zavod za statistiku SRS: "Stanovnistvo u gradovima SR Srbije". an assessment. 1973.". Cvetko: "Seljaci industrijski radnici". Press. Kostic. Bernstam. Milica: "Kontracepcija i njeni demografski aspekti". Cvetko: "Bor i okolina".S. br. 1988. 1-4. 33. Stanovnistvo. Univerzitet u Beogradu. 1987. 1985. u: "Below replacement fertility in industrial societies". 1976. god. 3-4 1976 i 1-4 1977. "Fertilitet zenskog stanovnistva".Schimid. 26. Institut drustvenih nauka. 35. 29. J. 3-4 1971. Cambridge).: "Culture shift in advanced industrial society" (Princeton University Press. Knodel John and Van de Walle Etienne: "Lessons from the Past: Policy Implications of Historical Fertility Studies" in: Coale A.po regionima i opstinama". Princeton Un. & R. J. Miroslav: "Determinante fertiliteta stanovnistva u Jugoslaviji".

49. Amsterdam. file:///D|/My Documents/katedra/PostDemos. Van de Kaa D. 1. 3-4.". "Stanovnistvo".DEMOGRAFIJA I STATISTIKA 48. Wertheimer-Baletic. 1993. 50. March 1987. 42. Beograd. "Demografska statistika 1991. SZS. Population Bulletin. 1-2.: "The Second Demographic Transition Revisited: Theories and Expectations". Dirk J. J.html (5 of 5) [12/11/2000 5:28:25 PM] .: "Europezs Second Demographic Transition". 51. December 1988. No. 1990-1991. Van de Kaa. Alica: "Problemi determinacije posttranzicijske etape u razvoju stanovnistva". Vol.

2.4. Eksperiment 1.3.1.1. Ispitivanje pojava 1. Metodi kriminologije i socijalne patologije 1.3. Psiholoske osnove destrukcije 2.3.3.2. Prikupljanje podataka 1.3. Pojam socijalnih devijacije 2. Priroda coveka i agresivnost 2.4. Drustvene determinante ljudske destrukcije 2. Primena posebnih metoda 1.3.1. Istrazivacki postupci 1.5.html (1 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] . Bioloski pristupi 2. METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA SOCIJALNIH DEVIJACIJA 1.5.3.3.5. Fromova shvatanja ljudske destrukcije 2.4.2.4. Projektovanjeistrazivanja 2.4.3.3. Antropoloska skola 2.4. II. TEORIJA SOCIJALNE DEVIJANTNOSTI 2. Frustraciona teorija 2.3.4. Klasifikacija 1. Psioanaliticka teorija (Frojd) 2. Teorija nasledja 2.3.4. Dokazivanje i opovrgavanje 1.3.3.2.5. Konstutucionalna teorija 2.1.3. SADRZAJ PREDAVANJA 1.4.1.6.4.3.1.2. Bihejvioristicka teorija 2. CILJ I ZADATAK Cilj nastave iz predmeta Kriminologije sa socijalnom patologijom je da studentima na poslediplomskim studijama sociologije omoguci sticanje posebnih znanja o etiologiji i fenomenologiji kriminaliteta i socijalno patoloskih pojava i da se osposobe za naucno istrazivacki rad u ovim oblastima. Hromozomska teorija 2. Posmatranje pojava 1. Rasna teorija file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo. Pojam metodologije i metoda istrazivanja 1.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM I. Analiza sadrzaja 1.2.

6.6.1.1.6. Delikti nasilja a) Pojam i klasifikacija b) Politicki delikti nasilja c) Terorizam d) Krvni delikti e) Seksualni delikti 4.3.4. Teorija drustvene dezorganizacije 2. Uslovi i povodi kriminogenog ponasanja 4.3.html (2 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .4. Socioloske teorije 2. Kriminalna fenmomenologija 4.3. Psihopatoloski pristupi 2. Pojam kriminogenog faktora 4.6.2.2.6.2. Teorija diferencijalne asocijacije 2. Politicki kriminalitet 4.5.3.6.6. Ostale socioloske teorije 2.5. Teorija socijalne sredine 2.2.1.3. Teorija imitacije 2. Kriminogene determinante 4.2. Teorija anomije 2.3.6. Organizovani kriminalitet 4.3.5. Maloletnicka delinkvencija a) Pojam maloletnicke delinkvencije b) Maloletnicki kriminalitet c) Socijalno patoloske pojave maloletnika d) Prekrsaji maloletnika e) Faktori maloletnicke delinkventnosti file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo.7. Saobracajna delinkvencija a) Pojam i specificnosti b) Vrste i posledice c) Faktori saobracajne delnikvencije 4.1.3. KRIMINOLOGIJA 4. Uzrocnost kriminogenog ponasanja a) Sociogeni faktori b) Licnost delikventa 4.2.6.3. Multifaktorski pristupi i kriticka orijentacija 4.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 2.3. Privredni kriminalitet a) Pojam privrednog kriminaliteta b) Struktura privrednog kriminaliteta c) Uzroci i uslovi privrednog kriminaliteta 4.2. Pojam i premet kriminologije 4.

1. SOCIJALNA PATOLOGIJA 5. Bolesti zavisnosti a) Alkoholizam aa) Pojam alkoholizma bb) Alkoholizam kao drustvena pojava cc) Uzrocnost alkoholizma dd) Alkoholicarski kriminalitet b) Narkomanija aa) Pojam narkomanije bb) Droga i licnost narkomana cc) Uzrocnost narkomanije dd) Socijalni i drugi problemi ee) Narkomanija i kriminalitet c) Ostale bolesti zavisnosti 5. Recidivizam 4. Fenomenoloske razmere 4. Pojam i predmet socijalne patologije 5.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM aa) Uvodne napomene bb) Bioloski i psiholoski faktori cc) Socijalni faktori 4.2.4.html (3 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] .2.4. Mentalno-socijalne devijacije a) Prostitucija aa) Pojam i oblici bb) Uzrocnost prostitucije cc) Sociopatoloski elementi dd) Skitnicenje i prosjacenje ee) Kocka 5.4. Socijalna obelezja kriminaliteta 5. dinamika i struktura 4.2.1.2. Samoubistva i pokusaji samoubistva a) Pojam i rasprostranjenost suicida b) Uzrocni faktori c) Vrste i posledice suicida d) Pokusaj samoubistva LITERATURA file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo. Obim.5.1.4. Pojavni oblici socijalne patologije 5. Seksualne devijacije 5. Pojam i aktuelnost problema 4.2.3.3.2.2.4.

Boskovic Milo. Sarajevo. 9. Kriminologija maloletnicke delinkvencije. Kriminologija. Novi Sad. Socijalna patologija. Jasovic Zarko. Kriminoloski leksikon. 3. Milutinovic Milan. 1993. 1981. 5. Nadzirati i kaznjavati. 1988. Kriminologija. Zlocin u savremenom drustvu. 1996. Zagreb. 7. Misel Fuko. 1991. Beograd. Novi Sad. 1993. 13. 11. 2.KRIMINOLOGIJA SA SOCIJALNOM PATOLOGIJOM 1.html (4 of 4) [12/11/2000 5:28:32 PM] . Boskovic Milo. Novi Sad. 8. Kriminologija. Rajka Mladjenovic Kupcevic. Kriminologija i socijalna patologija. Novi Sad. Separovic Zvonimir. Niksic. 1982. 1995. Ignjatovic Djordje. 1997. Kriminologija. 1987. 4. Sarajevo. Beograd. Socijalne devijacije. 12. Krsto Perovic. 1998. Boskovic Milo. Pesic Vukasin. 6. Beograd. Kriminologija i socijalna patologija. 1985. Kriminologija. Mejbl Eliot. Titogradd. Dzinic-Spadijer Jelena. 10. file:///D|/My Documents/katedra/PostPatolo. Beograd. 1962.

Sociologija obrazovanja i sociologija kulture 4. Strukturalisticki pristup 3. Analiticki pristup VII Teorijske orijentacije u sociologiji obrazovanja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Obrazovanje i indoktrinacija VI Razliciti pristupi obrazovanju 1. Socijalizacija vaspitanja i obrazovanja 3.obrazovanje i drugi srodni pojmovi 1. Sociologija obrazovanja.izmedju teorijskih ostvarenja i prakticnih mogucnosti III Sociologija obrazovanja i druge drustvene nauke 1. Pedagogija i sociologija obrazovanja 2.html (1 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . Obrazovanje. Obrazovanje i konformizam 6.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA Obrazovanje i vaspitanje za dijalog i toleranciju (nuzni uslovi za duhovni rast) I Predmet i konstituisanje sociologije obrazovanja 1. Obrazovanje. Pojam obrazovanja 2. Metodoloska usmerenost sociologije obrazovanja II Sociologija obrazovanja . Odnos sociologije obrazovanja prema pedagoskoj antropologiji 3. Funkcionalisticki pristup 4. Drustveno-istorijski pristup 2. individuacija i manipulacija 5. Predmet sociologije obrazovanja 2. psihologija obrazovanja i pedagoska psihologija 5. ucenje i obucavanje 4. Sociologija obrazovanja i ekonomika obrazovanja IV Filozofsko .socioloski osnovi obrazovanja V Definicija obrazovanja .

Skola kao institucija 2.izmedju mita i stvarnosti 5.srediste kulture ili pitanje prosvete? 3. Potkulture.prosvetiteljski cin ili ucenje za zivot 1. Obrazovanje: vrednovanje uloga i saznanja IX Drustvene strukture i obrazovanje 1. Obrazovanje i vrednosti . Drustvena pokretljivost i obrazovanje 4. Interakcionisticka orijentacija 5. Liberalisticka orijentacija VIII Potrebe vrednosti i obrazovanje 1. Potkulture i koncept "nadoknadjujuceg obrazovanja" 5. Marksisticka orijentacija 3.html (2 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .problemi izbora 3. Pokretljivost i obrazovanje . Ljudske potrebe i obrazovanje . Drustvene nejednakosti i nejednakosti u obrazovanju 3. Zvanicno i nezvanicno obrazovanje 3. Obrazovanje . Egzistencijalisticka orijentacija 4. Drustvene promene. Funkcionalisticka orijentacija 2. Moze li obrazovanje promeniti drustvo? X Institucionalni okviri obrazovanja 1. Obrazovanje izmedju drustvene uslovljenosti i autonomije 2. Institucija porodice i obrazovanje XI Obrazovanje . Obrazovanje .pitanja opste kulture i celovite licnosti 2.pitanja obrazovnih potreba 2. Mogucnost alternativnog obrazovanja 5.od statusnog simbola do masovne ekspanzije 7. razvoj i obrazovanje 6.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1. Obrazovanje . kontrakulturno ponasanje i ideologija nasilja file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Obrazovanje i kultura siromastva XII Obrazovanje. Granice institucionalnog i formalnog obrazovanja . obrazovanje i uspeh u skolovanju 4."razvod" skole i obrazovanja 4.

rad i stvaralastvo 1. Obrazovanje i skriveni rad zene 5.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 1. Savremeno informaticko drustvo i obrazovanje 2. Obrazovanje i ekoloska svest 2. Obrazovanje i feminizacija uloga XV Naucno-tehnicka revolucija i obrazovanje 1. profesije i profesionalna orijentacija 2. Religijska kultura i religijska svest XVIII Ekologija . Obrazovanje. Opste promene u savremenim obrazovnim procesima 2. Profesionalizacija uloga. Medijsko nasilje i obrazovanje 3. obrazovanje i naucno-tehnoloska revolucija XVI Obrazovanje i razvojni procesi u savremenim drustvima 1. Rad.izmedju podeljene i celovite licnosti XIV Obrazovanje. Kvalitet zivota i obrazovanje file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. Pedagoski cin .vid simbolickog nasilja ili dijaloga XIII Obrazovanje. Obrazovanje i stvaralastvo 2. profesije i profesionalne uloge 1. Informatika i raznolikost obrazovanja . ucenici i devijantno ponasanje 2. obrazovanje i pol 4. Modernizacija. Permanentno obrazovanje za naucno-tehnicku revoluciju 3. Obrazovanje i specijalizacija 3. kultura i obrazovanje 1.novi izazov za obrazovanje 1.html (3 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .dinamizam nasuprot duhu pasivnosti XVII Religija. slobodno vreme i stvaralastvo 3. Obrazovanje i slobodno vreme . Nove tehnologije i obrazovanje 3. Skola.

Djui.. Dz: Pedagogika i demokratija. 1994. Obrazovanje i emancipacije 2. 1976. 1981. Drakulic. Socioloski pregled. Skolske novine. Srbija krajem devedesetih. Zagreb. Djui. Naprijed/Nolit. 21. 20. BIGZ. 1959. 1976. 1980. M. S. Izdavacki centar. Djelpi. Obrazovanje i tolerancija XX Obrazovanje izmedju emancipacije i krize 1. J. Kriza obrazovanja . Ikor.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA XIX Obrazovanje za sve ili obrazovanje za svakoga 1. Naprijed.. Flere. 8. Obrazovanje za sve? BIGZ. 1995. From. Democracy and Education 12. Skolska knjiga. 19. Drustvene promene i svakodnevni zivot. BIGZ. 1996. Flere. Grupa autora. Filozofska istrazivanja. E: Zdravo drustvo.: Uvod u sociologiju. 9. 11. Beograd. 15. Dewey. 6. Beograd. G: Edukacijski izazov. Institut za socioloska istrazivanja Filozokskog fakulteta. Beograd. 1976. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Zapadnoj Nemackoj". Gledišsta 2 (1967) 7. 1926. 1984.skrivena riznica. Nis. P: "Skola kao zastitnik nejednakosti". Obrazovanje i drustvo. Beograd. Bjelobaba. Burdije. Majer: "Objasnjenje porekla i izvora masovnog obrazovanja". S. Boli. Zagreb. I: Klasno drusštvo i obrazovanje. Beograd. Skola i kultura. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov. E: Vaspitanje i sociologija. Bernstajn. Beograd. 13. 10. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. Ramirez. Zagreb. Bolcic. Beograd. Zagreb. Beograd. Cifric.html (4 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] . 14. Z: Razmrvljeni rad. 1989.: Obrazovanje u drustvu. 3. Beograd. 22. Zagreb/Beograd. 23.kriza sistema i identiteta kao kriza obrazovnog smisla 3. 2. Cifric. 1989. 1989. Globus. Kriza komunikacije XXI Postmoderno doba i obrazovanje LITERATURA 1. Gradina. I: Ogledi iz sociologije obrazovanja. 1983. 19 (1986) 18. zbornik radova. 1-2 (1989) 5. Demokratizacija obrazovanja 2. Jezik i drustvene klase..: Obrazovanje . 1934. 1973. Haralambos. 17. Dz: Skole i drusštvo. S: Obrazovanje i poredak. Zagreb. S. Bosanac. Z. BIGZ. Tegobe prelaza u preduzetnicko drustvo. Marksisticke teme. B. Dirkem. Delar. Rijeka. Fridman. 1981. 16. 1 (1973) 4. Beograd. E: Skola bez katedre. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. I.

M.: Male seoske skole. D: Sociologija religije i obrazovanja. Beograd. Obrazovanje pre svega. Beograd. 1992. Begrad.: Education in Multucultural Societes. Beograd. Jeger. 64. 1974.: Pobuna elita . 49. London. 1980. 39. Nenadic. Zagreb. 34. Zagreb. Savicevic. Knjizevna zajednica Novog Sada.. Maslov. 1995. stambeno-komunalne delatnosti i gradjevinarstvo. Obrazovanje i drustvo. zbornik. Uspjesno poducavanje. 1995. 1-2 (1989) 29. 15 (1971) 26. 61. Uciteljski fakultet. Prosveta. 25. Langran. 3 (1970) 58. BIGZ. M. 1972. Staton. Croom and Helm.. Zagreb. Beograd. Matica srpska. CEKADE. 1977. Marksizam u svetu. Skolske novine. 31. Skolska knjiga. 55. Kokovic. Gradina. 1989. Nil. S. Rijeka. Proturjecja suvremenog obrazovanja. Marksisticke teme. 37. Trevor. A: Sok buducnosti. M. A: Treci talas. Beograd. Morrish. Beograd. 47. Svetkovina svesnosti. N. Hrvatski. 1982. 1996. Las. 1996. 42. Kokovic. Zagreb. Beograd. M. G: Pedagošska antropologija. BIGZ. 1997. 63. 1982. V: Obrazovanje i drusštvo. Kums. Beograd. Nis. 1989. Vrcan. Sombor. Beograd. I: "Alternativa skolovanju". Uciteljski fakultet. 60. M. Rankovic. Beograd. 1991. Ratkovic. N: Slobodno vreme i obrazovanje. I. P: Uvod u permanentno obrazovanje.: Otpori kritickom misljenju. 1976. T. Kokovic. BIGZ. Ivkovic. 46. 52. 56. 45. Popovic. 1995. Lobro. Kacavenda-Radic. Nolit. Ilic. 51. Rad. 57. 54. 38. 1991. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. Trnavac. BIGZ. Perspektive obrazovanja. 27. F: Svetska kriza obrazovanja. 1994. A: Slobodna deca Samerhila.. Institut za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta. Beograd. 33. Novi Sad. Ratkovic.: Sociologija i futuroogija. Nenadic: Ogledi iz sociologije obrazovanja. Beograd. Jorgensen. Socioloski pregled. 50. London. 1986. Naprijed. Jugoslavija. 43. 1995. 53. 1985. Beograd. Psihologija i drustvo. Ministarstvo za urbanizam. Las. C. Otokar Kersovani. 32. beograd. Dj. Uciteljski fakultet. 59. Ivanovic. Interpres. 1975. i saradnici: Srbija krajem osamdesetih. 35. "Sociologija obrazovanja". K. Novi Sad. M: Novi duh obrazovanja. tematski blok. 1983. Svetovi. Beograd. Zagreb. 1979. 1989.: Savremeno drustvo i obrazovanje. zbornik. Tofler. 30. 1984. Zagreb. 1965. file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.. J. Teme 1-2 (1992) 28. Panorama. Kultura. Beograd. 1996. Beograd. Milanovic. BIGZ. Ilic I: Dole skole. Susnjic. M: "Nastanak sociologije obrazovanja". 40. 1984. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva. 44. Sombor. Beograd. A: "Sociološsko proucavanje obrazovanja u Jugoslaviji". The Sociology of Edication. Prostorni plan Republika Srbije. D. Povratno obrazovanje. 36.: Znati ili nestati. K: Narcisticka kultura. Tofler. Novi Sad. 48. Uciteljski fakultet. 1975. M: Skola koju su osnovali ucenici. Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. 1994. 1977. BIGZ.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 24. 1987. Jaksic. 6-7 (1986) 41.: Prilozi za sociologiju obrazovanja. S: Drušstvene nejednakosti i moderno drušstvo. George Allen and Unwin LTD. Ogbu.izdaja demokratije. A: Motivacija i licnost. 62. 1981. 1988. B: Paidea. D: Sociologija obrazovanja.html (5 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .

Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja.SOCIOLOGIJA OBRAZOVANJA 65. 20 (1987) file:///D|/My Documents/katedra/PostObrazov.html (6 of 6) [12/11/2000 5:28:42 PM] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times