Universitatea Nicolae Titulescu,Facultatea de Drept,anul II,grupa X.

Simion AnaMaria Păun Florentina Patricia

Oferta de a contracta

Oferta de a contracta reprezintă aceea propunere ce conţine suficiente elemente pentru formarea contractului şi exprimă în mod clar intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar. În NCC oferta este reglementată ca fiind un act unilateral care poate fii cu termen sau fără termen adresată unei persoane determinate sau unei persoane nedeterminate;prezente sau absente. În cazul ofertei de a contracta ofertantul are în vedere o manifestare de voinţă a viitorului co-cotractant şi anume acceptarea ofertei. În cazul ofertei fără termen de acceptare adresată unei persoane prezente rămâne fără efecte dacă nu este acceptată de îndată;precum şi în cazul ofertei transmise prin telefon sau prin alte asemenea mijloace de comunicare la distanţă. În schimb,în cazul în care oferta fără termen este adresată unei persoane absente trebuie să se menţină un termen rezonabil după împrejurări pentru ca destinatarul să o primească,să aibe timpul necesar să o analizeze şi să expedieze acceptarea. Pe când în cazul ofertei cu termen aceasta nu poate fii retrasă atâta timp cât termenul nu este împlinit,adică este irevocabilă. De altfel,acceptarea ofertei reprezintă orice act sau fapt al destinatarului care indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la aceasta,aşa cum a fost ea formulată şi ajunge în termen la autorul ofertei.Adică oferta se încheie când acceptarea ajunge la ofertant,chiar dacă acesta nu ia cunostinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Totuşi în conformitate cu articolul 1197 NCC răspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cand cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite,sau nu respectă forma cerută anume de ofertant sau ajunge la ofertant după ce a devenit caducă.

2 NCC arată că propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă astfel din lege.acordul părţilor.chiar dacă este precisă. În cazul în care acceptarea este tardivă. Oferta produce efecte numai din momentul în care ajunge la destinatar. Comunicarea acceptării trebuie făcută prin mijloace cel puţin la fel de rapide ca cele folosite de ofertant dacă din lege.din acordul părţilor. 2 .dacă ofertantul nu îl înştiinţează pe acceptant despre aceasta de îndată. În aceste cazuri revocarea ofertei adresate unor persoane nedeterminate produce efecte numai dacă este făcută în aceeaşi formă cu oferta însăşi sau întro modalitate care permite să fie cunoscută în aceeaşi măsură cu aceasta.adică forma autentică.din uzanţe sau alte împrejurări. Conform articolului 1187 NCC oferta şi acceptarea trebuie emise în forma ceruta de lege pentru încheierea valabilă a contractului. De reţinut este faptul că oferta nu este antecontract şi de asemenea trebuie să fie precisă şi să conţină toate elementele.din practicile statornicite între acestea. De asemenea. Tăcerea sau inacţiunea destinatarului nu valorează drept acceptare decât atunci când aceasta rezultă din lege.practicile statornicite sau alte asemenea împrejurări nu rezultă contrariul.chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile.De asemenea. Totuşi există situaţii în care propunerea adresată unei persoane nedeterminate. Declaraţia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun efect.aceasta va produce efecte numai dacă autorul ofertei îl înştiinţează de îndată pe acceptant despre încheierea contractului. Termenul de acceptare curge din momentul în care oferta ajunge la destinatar.uzanţe sau alte împrejurări. În cazul în care acceptarea ajunge la ofertant după expirarea termenului va produce efecte.ci după împrejurări solicitare de ofertă sau intenţie de negociere.oferta devine caducă dacă acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit sau întrun termen rezonabil pentru ca destinatarul să aibe posibilitatea să o primească sau dacă destinatarul o refuză.oferta este irevocabilă de îndată ce autorul ei se obligă să o menţină un anumit termen. Cu toate acestea articolul 1189 alin.nu valorează ofertă.

Bucureşti. Dacă părţile nu ajung la un acord asupra elementelor secundare sau persoana nu i-a o decizie(terţ).fiind nevoie de consimţământ.natura contractului şi intenţia părţilor.acesta se interpretează în favoare celui care se obligă. Este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori încredinţează determinarea acestora unei alte persoane.Contractul se încheie prin negocierea lui de către părţi sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta.editura Hamangiu.instanţa va dispune la cererea oricăreia dintre părţi completarea contractului ţinând seama de împrejurări.2011.iar dacă după aplicarea regulilor de la interpretare.contractul rămâne neclar.(in dubio pro reo) Bibliografie: 1) Noul Cod civil republicat în vigoare de la 1 octombrie 2011.adică de exteriorizarea voinţei de a contracta. Chiar dacă s-a început negocierea nu înseamnă că s-a şi încheiat contractul. 3 .se încheie doar când se acceptă oferta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful