You are on page 1of 17
M İ LLÎ MÜCADELEDE AYINTAB RES İ MLER İ
M İ LLÎ MÜCADELEDE AYINTAB RES İ MLER İ

MİLLÎ MÜCADELEDE AYINTAB RESİMLERİ

M İ LLÎ MÜCADELEDE AYINTAB RES İ MLER İ

MİLLÎ MÜCADELEDE AYINTAB RESİMLERİ

Güney Asya’nı n dost bir ülkesinde 2002-2004 yıllar ı nda maiyetinde çalı şmakla çok şeyler kazandı ğı m Büyükelçim Sayı n H.Kemal Gür Beyin haberdar etmesiyle www.muallimnurikutuphanesi.com sitesinde yakı n tarihimizle ilgili özgün yüzlerce belge ve resimle tanı şt ı m.

Bu siteden indirdiğim Millî Mücadelemize ilişkin Antep ve Kilis’e ilişkin 15 adet fotoğrafı n üzerlerindeki açı klay ıc ı ifadeleri Latin harflerine aktardı m. Bu fotoğraflar bölge insanın ı n Misak- ı Millînin ilanı ndan büyük zaferin kazan ı lmas ı na kadar canla başla nası l kenetlendiğinin doğrudan belgesi niteliğindedir. Yine bu fotoğraflar işgale mukavemet eden şehrimizin mabetlerinden, Tümen karargâh binas ı na kadar nası l korkunç bir yı k ı ma maruz kaldı ğ ı n ı n da belgesidir.

Kilis’te yapılan protesto mitinglerinin resimleri, her seviyeden insan ı mı z ın panoramas ı olmas ı yan ı nda şehrin yetiştirdiği gayret sahibi eğitimli kesiminin de mücadeledeki faal varlı ğı n ın tanı ğı d ı r.

Kilis’in düşman işgalinden kurtulması ndan sonra şehirde piyade birliklerimizin düzenlediği ilk selaml ı k resmi halkımı z ı n ordumuza nası l bakt ı ğı n ı da göstermektedir. Tabii mahrumiyet içindeki askerimizin yüzündeki gurur ve mutluluğu da

Eskişehir, Afyon ve İzmir’in düşman istilası ndan kurtarı lmas ından hemen sonra şehrimizde tertiplenen kutlama toplant ı lar ı milli heyecanı n her tabakadan insan ı mı z ı nas ı l sardı ğ ın ı n ispat ı dı r.

Üç nesil öncesinin aziz kahramanların ı n cansı z hat ıralar ı olan bu resimlerin muhtemelen dönemin Türk Ocağ ı Kilis şubesi arşivinden günümüze ulaşmas ı n ı sağlayan ve bize nezaketle izin veren yukar ıda sitenin sahibi Eğitimci Sayı n Osman Nuri Karabı y ı k’a teşekkürlerimi sunar ı m.

sahibi E ğ itimci Say ı n Osman Nuri Karab ı y ı k’a te ş

25 Aral ı k 2008