You are on page 1of 16

Wspaniały sukces naszej Gminy !

Sala gimnastyczna w Szklarach Górnych znalazła się wśród


trzech Najlepszych Projektów Samorządowych w Polsce
Podczas gali Dni Samorządu 2008 zo- otrzymał nagrodę GRAND INNOWA-
stały po raz pierwszy przyznane na- TOR za najlepszy Projekt Samorzą-
grody Innowator dla Najlepszych Pro- dowy: kompleks basenowy z wyko-
jektów Samorządowych. rzystaniem źródeł termalnych w
Gmina Wiejska Lubin została docenio- Mszczonowie.
na za budowę sali gimnastycznej przy Nagroda Innowator dla Najlep-
Szkole Podstawowej w Szklarach Gór- szych Projektów Samorządowych
nych wraz z adaptacją starego budyn- była przyznana przez jury, Aka-
ku szkolnego. demię Samorządu złożoną z laure-
Znalazła się wśród trzech no- atów ubiegłorocznych edycji kon-
minowanych samorządów w kursu Innowator.
kategorii Najlepszy Projekt Gospodarzem uroczystości było
Sportowy i Turystyczny. Centrum im. Adama Smitha, a
Najwyżej w tej kategorii oce- laureaci zostali nagrodzeni pod-
niono Urząd Miejski w Msz- czas gali w hotelu Sofitel Victoria
czonowie, który dodatkowo w Warszawie.

Przedszkole w Raszówce
drugie na Dolnym Śląsku
Aleksandra Targowicz, Emil- Sanitarny i Zofia Marcinkiewicz
ka Dul i Adrianna Kowalska koordynator oświaty zdrowotnej
z Przedszkola w Raszówce to i promocji zdrowia. Specjalne po-
laureatki wojewódzkiego kon- dziękowanie dla przedszkolaków
kursu plastycznego „Mamo tato i nauczycieli oraz w nagrodę sło-
nie pal przy mnie”. Opiekunami dycze przekazała Wójt Gminy Lu-
dziewczynek są Panie Małgorza- bin Irena Rogowska. - Jesteśmy
ta Fedorowska i Maria Doniec. bardzo dumni z przedszkola, że
W konkursie wzięło udział 5 tys. dzieci otrzymały takie poważne
dzieci ze 100 przedszkoli z całego nagrody. Chciałam wam za to bardzo
województwa. mocno podziękować od siebie i od całej
Rady Gminy Lubin.
W środę 10 grudnia w Przedszkolu w - Bardzo dużą rolę w tym sukcesie
Raszówce odbyła się uroczystość wrę- miały panie nauczycielki – mówiła Dy-
czenia dyplomów i nagród za zdoby- rektor przedszkola Katarzyna Foryś. -
cie 2. miejsca w konkursie. Nagrody Duże brawa dla dzieci i ich opiekunek,
wręczała Magdalena Mieszkowska, jest to pierwszy etap edukacji prozdro-
przedstawicielka Państwowego Woje- wotnej, będziemy dalej ten program
wódzkiego Inspektora Sanitarnego we kontynuować.
Wrocławiu - koordynator programu Konkurs plastyczny odbył się w ra-
pt. „Nie pal przy mnie”. Prace nagro-
na poziomie wojewódzkim, Joanna mach realizowanego przez Przedszkole
dzone w konkursie będą eksponowane
Szelągowska - Powiatowy Inspektor w Raszówce programu edukacyjnego
na wystawie we Wrocławiu.

Pasowanie na ucznia w szkole w Osieku


W Szkole Filialnej w Osieku 9 dzieci Obecnie realizujemy program wyrów- warsztaty plastyczne do MDK-u. Zaletą
wstąpiło w szeregi uczniowskie. Uro- nywania szans edukacyjnych. Dzieci klas o mniejszej liczbie uczniów jest to,
czystego pasowania na ucznia dokonał nasze wyjeżdżają na basen do Lubina i że znamy bolączki każdego dziecka, in-
dyrektor Szkoły Podstawowej w Nie- dywidualnie podchodzimy do ucznia,
mstowie Mateusz Marciniak. np. gdy dziecko choruje to nauczyciel
- W naszej szkole mamy obecnie 11 niezwłocznie organizuje mu dodat-
dzieci w oddziale 6-latków, a w klasach kowe zajęcia, żeby szybko wyrównało
1-3 jest 30 uczniów – mówi Mirosława braki. Cieszymy się zaufaniem ro-
Korzeniowska kierownik placówki. - dziców, pomagają nam w każdej uro-
Udostępniamy też jedną z klas na za- czystości. Atrakcyjność naszej oferty
jęcia świetlicowe dla dzieci w wieku edukacyjnej wzrosła po rozbudowaniu
przedszkolnym jako kontynuacja pro- obiektów sportowych przy szkole. Za-
gramu „alternatywnych przedszkoli”. praszamy do naszej szkoły.
Strona 2
Certyfikaty wręczone Kluby radnych w Radzie
Gminy bez zmian
Wójt Gminy Lubin Irena Ro- dlatego staraliśmy się o utworzenie ko-
gowska wręczyła 17 absolwen- lejnego centrum, które znalazło swoją Próba rozwiązania dwóch trzyoso-
tom certyfikaty ukończenia siedzibę w Miłoradzicach. bowych klubów radnych „Wspólno-
ta” i „Razem” przez większościowy
kursów w Centrum Kształce-
Uroczystość odbyła się w Gminnym klub „Porozumienie” nie powiodła
nia na Odległość na Wsiach w
Ośrodku Kultury w Raszówce pod- się. Podjętą uchwałę wojewoda za-
Raszówce. czas spotkania seniorów z Miłoradzic, skarżył do sądu. Chodziło o zapisy:
Raszówki i Lubina. Spotkanie odbyło „Klub liczy co najmniej 5 radnych,
Wszyscy ukończyli po kilka kursów, a radny może należeć tylko do jedne-
się od hasłem „Piosenka jest dobra na
rekordziści nawet po kilkanaście. W go klubu. Kluby ulegają rozwiązaniu
wszystko”. Wśród wielu atrakcji była
sumie wręczono aż 59 certyfikatów. gdy liczba ich członków spadnie po-
wieczornica zaprezentowana przez Ze-
- Bardzo się cieszę, że tak wiele osób niżej pięciu”.
spół „Leśne Echo” z Raszówki. Wiersze
uczestniczy w kursach organizowa- Wojewódzki Sąd Administracyjny
patriotyczne przedstawił najstarszy
nych w naszych Centrach Kształcenia uznał, że zaskarżone przez wojewodę
uczestnik uroczystości Pan Czesław
na Odległość, tym bardziej że zabie- zapisy naruszają ustawę o samorzą-
Bugała z Raszowej Małej. Była też pre-
gałam o utworzenie takiego Centrum dzie gminnym oraz Konstytucję RP
zentacja w wykonaniu Klubu Seniora z
na terenie naszej gminy – mówi Wójt i uznał nieważność tej uchwały. W
Miłoradzic, a także wspólne śpiewanie
Irena Rogowska. Pomysł sprawdził się, uzasadnieniu czytamy że: „określe-
ulubionych piosenek.
nie pięciu radnych jako minimalnej

Literacki ochotniku – napisz liczby radnych tworzących klub, przy


ustawowym składzie rady wynoszą-
cym 15 radnych w istotny sposób
o Chróstniku ! ograniczałoby możliwość zrzeszania
się w formie klubów wszystkich rad-
Opowiadania, wiersze, humoreski oraz inne prace literackie o nych wchodzących w skład Rady.
Chróstniku – są tematem konkursu ogłoszonego na temat tej
miejscowości Stanisław Rzempowski na-
Prace w zalakowanych kopertach nale- stym spotkaniu, na którym będą pre- dal sołtysem
ży składać do końca br. tj. 31.12.2008 zentowane ich prace.
r. u Sołtys wsi Chróstnik pani Janiny Organizatorem konkursu jest Gminny Klub „Porozumienie” przegrał z soł-
Mucha lub członków Rady Sołeckiej. Ośrodek Kultury w Księginicach, Rada tysem Miłoradzic. Wojewódzki Sąd
Spośród wszystkich prac specjalnie Sołecka wsi Chróstnik wraz z pomysło- Administracyjny uchylił uchwałę
powołane jury wybierze laureatów. dawca konkursu panią Janiną Mucha. Rady Gminy Lubin podjętej głosami
Zostaną oni nagrodzeni na uroczy- Serdecznie zapraszamy ! większościowego liczącego 8 rad-
nych Klubu „Porozumienie”. Uchwa-
ła dotyczyła unieważnienia wybo-
Od 1 grudnia rolnicy otrzy- rów sołtysa wsi Miłoradzice.
- Stwierdzenie nieważności tej

mują dopłaty bezpośrednie uchwały oznacza, że działanie Rady


polegające na stwierdzeniu nieważ-
ności wyborów sołtysa było sprzecz-
Od 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- ne z prawem, a tym samym Sołtys
twa (ARiMR) wypłaca dopłaty bezpośrednie do gruntów Wsi Miłoradzice w dalszym ciągu
pełni swoją funkcję - wyjaśnia An-
O pieniądze wnioskowało w tym roku 1 zł, tj. 41 proc. całej kwoty dopłat bez-
drzej Król, zastępca dyrektora Wy-
mln 420 tys. rolników. pośrednich.
działu Nadzoru i Kontroli Dolnoślą-
Zgodnie z przepisami unijnymi, takie Jednolita płatność obszarowa za 2008
skiego Urzędu Marszałkowskiego.
dopłaty mogą otrzymywać rolnicy od r. wynosi 339,31 zł/ha, a dopłata uzu-
Sąd przychylił się do skargi woje-
grudnia do 30 czerwca następnego pełniająca do upraw podstawowych
wody dolnośląskiego i tym samym
roku. 269,32 zł/ha. Oznacza to, że rolnik
uchylił uchwałę Rady Gminy Lubin,
W tym roku w pierwszej kolejności uprawiający zboża otrzyma ok. 600 zł
która na początku marca unieważ-
dopłaty te otrzymają rolnicy z 89 po- na hektar. W ubiegłym roku dopłata
niła wybory na sołtysa wsi Miłora-
wiatów dotkniętych suszą. Agencja była na poziomie 597 zł/ha.
dzice. Sołtys Stanisław Rzempowski
chce wypłacić w pierwszym tygodniu Wcześniej, bo od 20 listopada, Agencja
pozostaje na stanowisku, a Gminę
grudnia blisko 1,1 mld zł dla około 268 zaczęła wypłacać pieniądze z tytułu
ominą dodatkowe koszty związane
tys. rolników. Do końca grudnia ma je gospodarowania na niekorzystnych
z wyborami. Była to druga próba
otrzymać łącznie 850 tys. rolników. terenach np. w górach - tzw. dopłaty
odwołania sołtysa, 26 lutego odbyło
Dopłaty do gruntów za 2008 rok wy- ONW. W sumie ubiega się o nie ok. 750
się w Miłoradzicach referendum w
niosą 9 mld 400 mln zł, czyli o 686 tys. rolników. Agencja zaplanowała
sprawie odwołania sołtysa Rzem-
mln więcej, niż w ubiegłym roku. wypłacenie w listopadzie 115,3 mln zł
powskiego. Wieś poparła sołtysa i
Agencja wypłaci w grudniu w formie w postaci dopłat ONW, zaś w grudniu
głosowała przeciwko jego odwoła-
płatności obszarowych 3 mld 800 mln - 486,2 mln zł.
niu.
Strona 3
Sesje Rady Gminy Lubin
26 listopad 2008
Rada Gminy podjęła następujące działalności pożytku publicznego
uchwały w sprawach: przez organizacje pożytku publicz-
nego 3,10 zł od 1 m2 powierzchni
- określenia wysokości stawek po- użytkowej.
datku od nieruchomości /nowe staw- Podatki od budowli 2% ich wartości.
ki obowiązywać będą od 1 stycznia
2009 r. i wynosić będą/: - obniżenia ceny skupu żyta przyjmo-
a) od gruntów związanych z prowa- wanej za podstawę do obliczenia po- nia zasadniczego (w wys. 900 zł w I
dzeniem działalności gospodarczej, datku rolnego w Gminie Lubin (cenę kat. zaszeregowania) oraz wartości
bez względu na sposób sklasyfikowa- skupu żyta ogłoszoną w komunika- jednego punktu (na kwotę 7zł) dla
nia w ewidencji 0,74 zł od 1 m2 po- cie Prezesa GUS, obniżono z kwoty pracowników niebędących nauczy-
wierzchni, 55,80 zł za 1dt do kwoty 30 zł za 1dt cielami zatrudnionych w szkołach i
b) od gruntów pod jeziorami, zaję- dla celów obliczenia podatku rolnego przedszkolu, dla których organem
tych na zbiorniki wodne retencyjne na 2009 r. w Gminie Lubin). prowadzącym jest Gmina Lubin oraz
lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 1 dla pracowników Zespołu Ekono-
ha powierzchni, - ustalenia wysokości ekwiwalen- miczno-Administracyjnego Szkół
c) od gruntów pozostałych, w tym tu pieniężnego za udział członków Gminy Lubin w Księginicach,
zajętych na prowadzenie odpłatnej Ochotniczych Straży Pożarnych w
statutowej działalności pożytku pu- działaniu ratowniczym (1/175 prze- - zmiany uchwały Nr VI/34/2007
blicznego przez organizacje pożyt- ciętnego wynagrodzenia) lub szko- Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca
ku publicznego 0,17 zł od 1 m2 po- leniu pożarniczym organizowanym 2007 r. w sprawie utworzenia komu-
wierzchni. Podatki od budynków lub przez Państwową Straż Pożarną lub nalnego zakładu budżetowego dzia-
ich części: Gminę Lubin (1/350 przeciętnego łającego pod nazwą Gminny Zakład
a) mieszkalnych 0,59 zł od 1m2 po- wynagrodzenia), Usług Komunalnych i Mieszkanio-
wierzchni użytkowej, wych w Księginicach (wykreślono z
b) związanych z prowadzeniem dzia- - przejęcia przez Gminę Lubin zada- zapisu lokale mieszkalne w ich miej-
łalności gospodarczej oraz od bu- nia z zakresu administracji rządowej sce dodano budynki, dotyczy miej-
dynków mieszkalnych lub ich części w zakresie utrzymania grobu wo- scowości Gorzelin i Składowice),
zajętych na prowadzenie działalno- jennego (Wojewoda Dolnośląski na
ści gospodarczej 19,81 zł od 1 m2 po- podstawie porozumienia z Wójtem Podczas sesji radni głosami Klubu
wierzchni użytkowej, Gminy Lubin przekaże w 2009 r. na Porozumienie nie przyjęli projektu
c) zajętych na prowadzenie działal- utrzymanie grobu wojennego w Sie- uchwały w sprawie Strategii Rozwoju
ności gospodarczej w zakresie obrotu dlcach 1000 zł), Gminy Lubin na lata 2008-2013, do-
kwalifikowanym materiałem siew- magając się wpisania do tego doku-
nym 9,24 zł od 1 m2 powierzchni - ustalenia najniższego wynagrodze- mentu obszarów występowania złóż
użytkowej, nia zasadniczego (w wys. 900 zł w I węgla brunatnego.
d) zajętych na prowadzenie działal- kat. zaszeregowania) oraz wartości
ności gospodarczej w zakresie udzie- jednego punktu (na kwotę 7zł) dla
lania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł pracowników Gminnego Ośrodka
od 1 m2 powierzchni użytkowej, Pomocy Społecznej w Lubinie,
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej - ustalenia najniższego wynagrodze-

11 grudzień 2008

Rada Gminy podjęła następujące wadzili na sesji zmiany w propono- wysokości 7 zł).
uchwały: wanym projekcie uchwały w sprawie
- w sprawie zmiany budżetu Gminy zmiany budżetu na 2008 r. Część wy- Podczas sesji Wójt Gminy Lubin
Lubin na rok 2008, datków postanowili pozostawić na udzieliła informacji o działalności za
(Po zmianach tych dochody zmniej- nie zmniejszonym poziomie, co skut- okres od 9 października 2008 r. do
szają się tak jak w przygotowanym kuje rozbieżnością między dochoda- 10 grudnia 2008 r. Kierownik Refe-
w projekcie o 1 mln 983 tys. 778 zł. mi a wydatkami budżetu na kwotę 1 ratu Inwestycji złożył sprawozdanie
Radni Klubu „Porozumienie”: Ry- mln 670 tys. zł), ze stopnia zaawansowania prowa-
szard Stasiuk, Tadeusz Jaszczyszyn, - w sprawie ustalenia wartości jedne- dzonych prac inwestycyjnych na te-
Roman Komarnicki, Karol Mazur, go punktu dla pracowników Gmin- renie gminy Lubin.
Maria Pluta, Robert Piekut, Zbigniew nego Zakładu Usług Komunalnych i
Szymański, Paweł Szudrowicz wpro- Mieszkaniowych w Księginicach (w
Strona 4
Wystąp o odszkodowanie Pij mleko
będziesz WIELKI!
za mienie pozostawione na Gmina Lubin przystąpiła do

Wschodzie !
ogólnopolskiego programu
„Szklanka Mleka” - umożliwia-
jąc uczniom korzystanie z tej
Do końca grudnia można się starać o odszkodowanie za mie- formy wzbogacania rozwoju
nie pozostawione na Wschodzie. Dolnośląscy urzędnicy roz- młodego organizmu
patrzą tysiące wniosków
W ramach tego programu uczniowie
Osoby, które pozostawiły majątek na Ilu osób na Dolnym Śląsku do- szkół mogą codziennie korzystać nie-
Wschodzie - na terenach należących tyczy problem odszkodowań odpłatnie z porcji mleka.
kiedyś do Polski - mogą się dziś sta- za majątek pozostawiony na Jest ono bezsmakowe w kartoniku lub
rać o odszkodowanie. Należy się ono Wschodzie? buteleczce. Istnieje także możliwość
spożycia jogurtu.
również spadkobiercom przedwojen- Tylko w naszym związku działa trzy Za niewielką dopłatą program umoż-
nych właścicieli. tysiące osób. Przeważnie są to spad- liwia spożywanie „mleka smako-
Zgodnie z prawem, Skarb Państwa kobiercy właścicieli majątków po- wego” wydawanego przez szkołę, a
oddaje 20 proc. wartości majątku zostawionych na Kresach. Ale nie dostarczonego przez uprawnioną
porzuconego za dzisiejszą wschodnią wszyscy, którym należą się odszko- mleczarnię.
granicą Polski. dowania, działają w związku. Szkoły gminy Lubin dołożyły wszel-
Niestety, cała procedura jest skom- Jeżeli ktoś dopiero dziś zacznie za- kich starań, aby wszyscy uczniowie
korzystali z możliwości dostarczenia
plikowana i długotrwała. Niektóre łatwiać formalności związane z uzy- młodemu - rozwijającemu się organi-
sprawy trwają tak długo, że umierają skaniem odszkodowania czy ma jesz- zmowi stosownej dawki wapnia.
kolejni spadkobiercy właścicieli ma- cze szanse cokolwiek załatwić? Możliwość korzystania z programu
jątków. O odszkodowanie zaczynają Ważne, żeby złożył wniosek do końca mają wszyscy uczniowie - kwestia
się więc starać spadkobiercy spadko- roku. Brakujące dokumenty później jeszcze przekonania się do niego sa-
bierców, co komplikuje i tak już bar- będzie mógł jeszcze uzupełnić. mych uczniów i płynących z tego ko-
dzo skomplikowaną procedurę. Co trzeba przedstawić w urzę- rzyści dla ich młodych organizmów !
Wnioski o odszkodowanie składać dzie, aby uzyskać pozytywną
można w Dolnośląskim Urzędzie decyzję? Mikołaj w Oborze
Wojewódzkim tylko do końca roku. Trzeba udowodnić, że pozostawiło się
Tak mówi prawo. Po 1 stycznia 2009 majątek, czyli pokazać odpowiednie
nie będzie już można się starać o ja- dokumenty. Powinny szczegółowo
kiekolwiek odszkodowania za zosta- opisywać majątek. Co to było - dom,
wiony na Wschodzie majątek. pola, sady, łąki. Osoby wysiedlane ze
Na odszkodowanie liczyć mogą tylko Wschodu w latach 40. dostawały ta-
ci, którzy przedstawią dokumenty kie dokumenty. Można też przedsta-
poświadczające, że oni sami lub ich wić świadków.
rodzice czy dziadkowie pozostawili Ale zabużanie, którzy walczą
majątek na Wschodzie. Jeśli doku- o odszkodowania za utracony
mentów nie ma, można przyprowa- majątek, narzekają, że urzędni-
dzić dwóch świadków, ale muszą to cze procedury są długie i skom-
być osoby z tej samej miejscowości plikowane.
i nie może to być nikt z rodziny. Nie Czasem urzędnicy rzeczywiście do-
wystarczy, by potwierdzili fakt po- szukują się dziury w całym. Wyma-
siadania majątku. Powinni też - tak gają coraz to nowych dokumentów.
szczegółowo, jak to możliwe - opi- Bywało, że żądali poświadczenia, że
sać ten majątek, by na tej podstawie dach kamienicy w centrum Lwowa
można było wycenić jego dzisiejszą nie był kryty strzechą. Kazali sobie
wartość. Kiedy już urząd wyda pozy- dostarczać współczesne zdjęcia po-
tywną decyzję, trzeba odczekać swo- zostawionych na Wschodzie mająt-
je na wypłatę odszkodowania. ków. Ale warto walczyć o swoje i nie
Najważniejsze to złożyć wnio- zrażać się biurokracją.
sek
Rozmowa z Krystyną Michniewicz-
Wanik, działaczką wrocławskiego
Związku Wysiedlonych Wierzycieli
Skarbu Państwa, autorką pracy dok-
torskiej o odszkodowaniach dla za-
bużan. Źródło: POLSKA Gazeta Wrocławska

Strona 5
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Od końca miesiąca października do końca br. trwać będą w jednostkach oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Lubin zajęcia prowadzone w ramach realizacji rządowego programu wy-
równywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
W ramach tego programu w każdej ze tury w Lubinie – w tzw. warsztatach 6) w ramach Programu przeprowa-
szkół oraz przedszkolach Gminy Lubin w glinie. W tym przypadku uczniowie dzone w miesiącu grudniu zostaną
przeprowadzone zostaną: także nie ponoszą żadnych kosztów , szkolenia – warsztaty psychologicz-
gdyż przejazd na zajęcia, opieka oraz no-pedagogiczne dla rodziców dzieci
1) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z opłata za udział w warsztatach, finan- przedszkolnych i szkolnych pt. „Jak
informatyki – 2 razy w tygodniu dla sowana jest ze środków zabezpieczo- rozmawiać z dzieckiem”.
dzieci uczęszczających do tzw. „0” oraz nych na realizację Programu
w dwóch blokach dla uczniów kl. I-III 7) W zajęciach zorganizowanych w ra-
oraz kl. IV-VI; w sumie przeprowadzo- 4) wszystkie dzieci zarówno z oddzia- mach projektu uczestniczyć będzie 620
nych zostanie 200 godzin tych zajęć łów przedszkolnych (tzw.”0”)oraz dzie- uczniów Szkół Podstawowych - objęci
ci starsze od 4 lat uczęszczające do zostaną wszyscy uczniowie szkół pod-
2) wszyscy uczniowie szkół mają moż- Przedszkoli (5 grup dzieci przedszkol- stawowych prowadzonych przez Gmi-
liwość zdobywać umiejętności pły- nych), uczestniczą w 2 razy w tygodniu nę Lubin oraz ponad 100 – przedszko-
wania w ramach zorganizowanych zajęciach języka angielskiego; także laków.
nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych od- uczyć mogą się tego języka uczniowie
bywających się na basenach/pływalnia kl.VI SP w Raszówce jako przygotowa- Koszt Programu wyszacowano na 76
w mieście Lubinie ; uczeń nie ponosi nie do nauki w gimnazjum, gdyż do- 182 zł, z czego 53.327 zł (70%) kosztów
żadnych kosztów związanych z udzia- tychczas uczyli się tylko jęz. niemiec- pokryte zostanie z dotacji pozyskanej z
łem w zajęciach, gdyż zarówno bilety kiego budżetu państwa.
wstępu na basen, opłacenie instrukto- Celem programu jest głównie:
ra nauki pływania, przejazd na zajęcia 5) dla dzieci uczęszczających do Przed- ● rozbudzanie zainteresowań i umie-
i opieka w czasie przewozu i w czasie szkola w Raszówce zorganizowano jętności uczniów oraz ich zdolności do
zajęć finansowana jest przez Gminę także atrakcyjne zajęcia artystyczne zagospodarowania wolnego czasu
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ra- ● wyrównywanie szans edukacyjnych
3) każdemu uczniowi szkoły stworzo- szówce, natomiast dzieci uczęszcza- między miastem a wsią
no także szansę na udział w cieszących jące do Oddziału Zamiejscowego tego ● rozszerzenie i wzmocnienie atrak-
się dużą popularnością i zainteresowa- Przedszkola w Lubinie uczestniczą w cyjności oferty edukacyjnej dla dzieci
niem zajęciach artystycznych prowa- 10 warsztatach artystycznych w MDK wiejskich.
dzonych przez Młodzieżowy Dom Kul- w Lubinie (warsztaty w glinie)

UŚMIECHNIJ SIĘ nie chcą wejść..... Uuuf, we-


szły!
Rozmawia dwóch kolegów:
- Jak wczoraj wróciłeś?
Choinka składana: Pani siedzi, dyszy a dziecko - Jak błyskawica.
- Szkielet - 1 szt, mówi: - Tak szybko?
- Gałązki - 46 szt, - Ale to nie moje buciki.... - Nie, szedłem zygzakiem.
- Igły - 13543 szt, Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy.
- Klej montażowy - 3 litry. Odczekała i znowu szarpie się z buta- - Czy możesz pożyczyć mi 20 milio-
mi... Zeszły! nów?
Pani przedszkolanka pomaga dziecku Na to dziecko : - Człowieku, na co ci tyle pieniędzy?
założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie -...bo to są buciki mojego brata ale - Postanowiłem oddać wszystkie długi
się, męczy, ciągnie... mama kazała mi je nosić. i skończyć z tym wiecznym pożycza-
- No, weszły! Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, niem.
Spocona siedzi na podłodze, dziecko odczekała, aż przestaną jej się trząść, i
mówi: znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. W szkole na matematyce pani pyta Ja-
- Ale mam buciki odwrotnie... Wciągają, wciągają..... weszły!. sia:
Pani patrzy, faktycznie! No to je ścią- - No dobrze - mówi wykończona pani - -Jasiu co to jest kąt??
gają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! a gdzie masz rękawiczki? Jasiu na to:
Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale - W bucikach. -Kąt to najbrudniejsza część mojego
pokoju
źródło: www.dowcipy.pl

Strona 6
Życzenia i kwiaty dla „Mazowsza”
80 mieszkańców Gminy Lubin uczestniczyło w uroczystym
koncercie z okazji 60-lecia „Mazowsza”. Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego wystąpił 6
grudnia w Hali Stulecia we Wrocławiu
Podczas uroczystej gali
w obecności ponad 5 Na zakończenie kon-
tys. widzów złożono certu Wójt naszej
podziękowania dla Gminy jako jedyny
Gminy Lubin za wspar- przedstawiciel sa-
cie koncertu i tak liczny morządu, została
udział w tej uroczysto- zaproszona do zło- regionów naszego kraju. Szczególnie
ści, a także życzenia żenia gratulacji dla podobały się polonez, kujawiak, tańce
na ręce Pani Wójt Ire- zespołu i wręczenia góralskie oraz lubuskie.
ny Rogowskiej z okazji kwiatów: „Mazowsze” to największy na świecie
drugiej rocznicy ślubowania i sprawo- - Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, zespół tańca ludowego, sięgający do
wania Urzędu Wójta. składam Wam najlepsze życzenia w bogactwa narodowych tańców, piose-
- Mieszkańcy, którzy społecznie praco- imieniu własnym i wszystkich miesz- nek, przyśpiewek i obyczajów. Gdy się
wali na rzecz gminy, na rzecz jej pro- kańców Gminy Lubin. Życzenia zdro- pojawi na scenie oddaje ciepło każdego
mocji, brali udział w wielu festiwalach wia, pomyślności, dalszych sukcesów, polskiego zakątka.
promując w ten sposób naszą gminę, wielu występów na scenach dla nas i
powinni otrzymać choćby jakąś na- dla wszystkich ludzi na świecie. Żeby
grodę – mówi Wójt Irena Rogowska. wiedzieli, że jest taki kraj piękny nad
W związku z tym postanowiłam za- Wisłą - Polska, roztańczony i rozśpie-
prosić tych wielkich społeczników na wany „Mazowszem”. Jednocześnie
koncert galowy Zespołu Pieśni Tań- dziękujemy za ten piękny dzisiejszy
ca „Mazowsze”. Jestem tak samo jak koncert, który dostarczył nam wielu
wszyscy uczestnicy zachwycona tym niezapomnianych wrażeń i chwil.
przepięknym koncertem. Było to nie- Na scenie Hali Stulecia Zespół „Ma-
zwykłe przeżycie. zowsze” zaprezentował tańce z wielu

Wycieczka uczniów do kopalni z okazji


13 listopada br. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wy-
Dnia Górnika cieczkę edukacyjną dla dzieci z naszej gminy. Uczniowie z Sie-
dlec, Czerńca, Księginic, Krzeczyna Wielkiego i Gorzycy zwie-
Autobus wystartował o godz. 8.00 z
parkingu przy Szkole Podstawowej w
dzili kopalnię soli i rudy miedzi Polkowice-Sieroszowice
Krzeczynie Wielkim, aparaty ucieczkowe, a Górniczego. Tam były słodkie pączki i
po zabraniu kolejnej zostawiają marki. Po „Kubusie” – palce lizać. Obejrzeliśmy
grupy z Siedlec, auto- drodze mijają punkt z też dwa filmy pt „Kolory miedzi”, które
bus pomknął na szyb napojami i do windy – opowiadały o pracy górnika pod zie-
SW-1 kopalni Polko- ale tam dmuchało. mią.
wice-Sieroszowice. Na Później zobaczyliśmy Dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
parkingu zostaliśmy skip, którym trans- gli nam w zorganizowaniu tej wspania-
przywitani przez opie- portuje się rudę na łej wycieczki, a w szczególności, panu
kuna. W „Sali Tradycji i powietrznię. Tuż obok Zdzisławowi – przyjacielowi GOK w
Pamięci”, pani Grażyn- windy dla ludzi – win- Księginicach. Na koniec dziękowali-
ka opowiedziała nam wiele ciekawo- da transportowa dla….. wagoników z śmy naszym opiekunom, wręczyliśmy
stek o historii, życiu i pracy kopalni. solą. Ale bialutko tam było. Szkoda, że laurki i życzyliśmy wszystkiego najlep-
Podobała nam się ta o Skarbku. Obej- nie mogliśmy zjechać tą windą na sam szego z okazji święta.
rzeliśmy gabloty, w który prezentowa- dół. Ach... Szczęść Boże wszystkim górnikom!
ne były osiągnięcia firmy i jej pracow- Kolejny punkt podróży – wyobrażali- Do zobaczenia w przyszłym roku!
ników. śmy sobie, jak górnik wraca – pode-
Kolejny etap naszego zwiedzania były szliśmy do punktu z napojami i każdy
szatnie górników. Jakże sprytnie zor- mógł napić się do woli.
ganizowane – tu czysta szatnia – tu W czasie spaceru po placu widzieliśmy
prysznice – tu brudna szatnia. Wszyst- transport naziemny rudy i soli, ogrom-
ko na łańcuchach, wysoko pod sufitem. ne wentylatory oraz małe pociągi, któ-
Mogliśmy sobie wyobrazić, jak nasi re zjeżdżają pod ziemię z paliwem do
rodzice czy znajomi zaczynają pracę, maszyn.
którzy po przebraniu się, przechodzą Ostatnim punktem programu była wi-
do lampowni, gdzie zabierają lampy i zyta w Kopalnianej Stacji Ratownictwa
Strona 7
Rozmowa z Ireną Rogowską Wójt Gminy Lubin
- Gminy, często rekomendu- usunęliśmy kilkadzie-
ją swoją innowacyjność, na siąt ton odpadów. Na
różnych obszarach działania jednym z nich zamon-
tj. dostępność do Internetu, towano monitoring,
sprawność działania urzędów, aby zapobiec ponow-
bezpieczeństwo, usprawnienia nemu zanieczyszcze-
dla inwestorów itp. Jakie działa- niu tego terenu. Pro-
nia uznaje Pani za innowacyjne blemem, który będzie
w swojej gminie ? rozwiązywany w cią-
- Wśród działań innowacyjnych jest gu kolejnych lat jest
uruchomienie dwóch Centrów Kształ- likwidacja azbestu na
cenia na Odległość na Wsiach w Ra- terenie gminy. Na ten
szówce i Miłoradzicach. Pozyskaliśmy cel przeznaczone są
na ten cel środki z Europejskiego Fun- środki z Gminnego
duszu Społecznego. Centra są wypo- Funduszu Ochrony
sażone w Internet, sprzęt komputero- Środowiska i Gospo-
wy oraz oprogramowanie służące do darki Wodnej w wy-
edukacji na odległość i dostosowane sokości 50% kosztów
są dla potrzeb osób niepełnospraw- poniesionych przez
nych. Gmina Lubin otrzymała dyplom osoby fizyczne na de-
uznania za aktywny udział w realiza- montaż, transport i
cji projektu pn. „Budowa Zintegrowa- u n i e s z k o d l i w i a n ie
nego Systemu Informatycznego dla wyrobów i odpadów
Zrównoważonego Rozwoju Regionu zawierających azbest.
Dolnego Śląska”. Zadeklarowaliśmy wie i Gorzelinie. Budowa świetlic w
także chęć przystąpienia do programu - Proszę o wskazanie jednego Osieku i Krzeczynie Małym dobie-
budowy szerokopasmowego Internetu najmocniejszego elementu, dzia- ga końca. Kolejne przewidziane są
z dostępem dla każdego mieszkańca łania, wydarzenia z roku 2008, z w planie wieloletnim. W planach są
gminy. którego jest Pani dumna. remonty: Pałacu w Księginicach, bi-
W tym roku oddaliśmy do użytku - Jestem dumna z przedszkola, które bliotek i boisk sportowych - w tym
nową salę gimnastyczną przy Szkole uruchomiliśmy w Lubinie. Jest to od- roku zakończyliśmy budowę boisk
Podstawowej w Szklarach Górnych dział zamiejscowy Przedszkola Gmin- wielofunkcyjnych w Raszówce, Osie-
wraz z adaptacją starego budynku nego w Raszówce. Nowe przedszkole ku, Siedlcach i Szklarach Górnych. W
szkolnego. Inwestycja ta znalazła utworzyliśmy w rekordowym czasie 2 planach są nowe tereny rekreacyjne,
uznanie Akademii Samorządu, Gmina miesięcy. Przez ten okres wyremonto- ścieżki rowerowe, renowacja parków o
Lubin znalazła się wśród trzech nomi- waliśmy i dostosowaliśmy wynajęte znaczeniu historycznym. Wyposaża-
nowanych w kraju samorządów do Na- pomieszczenia przy kościele św. Mak- my ośrodki zdrowia oraz Ochotnicze
grody Innowator w kategorii Najlep- symiliana Marii Kolbego w Lubinie. Straże Pożarne w sprzęt poszerzają-
szy Projekt Sportowy i Turystyczny. Dzięki tym działaniom 75 dzieci z te- cy działalność tych instytucji. W tym
Rozstrzygnięcie nastąpiło pod koniec renów wiejskich w wieku od 3 do 6 lat roku oddaliśmy do użytku po byłej
listopada w Warszawie podczas Dni zostało objętych edukacją przedszkol- szkole Ośrodek Zdrowia w Szklarach
Samorządu, gdzie gospodarzem gali ną w 3 oddziałach pod opieką 13 pra- Górnych. Zbudowaliśmy sieć kanali-
było Centrum im. Adama Smitha. cowników w tym 6 nauczycieli. Jest zacyjną w miejscowości Gola. Poło-
to ogromne udogodnienie dla miesz- wę środków na ten cel pozyskaliśmy
- Ważnym elementem funkcjo- kańców naszej gminy, zwłaszcza tych z WFOŚiGW. Wyremontowaliśmy 80
nowania gminy jest ochrona którzy pracują w Lubinie. Staramy się odcinków dróg, w planach na przy-
środowiska. Jakie najpilniejsze o dofinansowanie tej inwestycji z Re- szły rok jest modernizacja kolejnych
problemy ekologiczne musi Pani gionalnego Programu Operacyjnego kilkudziesięciu odcinków. W 2008
rozwiązać w gminie i w jaki spo- Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz- r. prowadzono na terenie gminy 60
sób sobie z nimi Pani radzi ? twa Dolnośląskiego. różnych inwestycji, złożono też ponad
- W naszej gminie propagujemy segre- 20 wniosków o zewnętrzne dofinan-
gację odpadów. W tym celu wydaliśmy - Jakie najważniejsze działania sowanie zadań realizowanych przez
ulotkę „Dbajmy o czystość naszych inwestycyjne prowadzone są w Gminę.
wsi”, w której informujemy w jaki spo- gminie?
sób należy segregować odpady i jakich - Strategia rozwoju gminy zakłada bu- - Jak układa się współpraca z in-
odpadów spalać nie wolno. W dostęp- dowę, modernizację dróg gminnych nymi samorządami i podmiota-
nych miejscach we wszystkich wsiach i budynków użyteczności publicznej mi?
ustawione są pojemniki na odpady np.: świetlic wiejskich - w 2008 r. - Aby spełnić obowiązki samorządu
segregowane, gmina opłaca również oddaliśmy do użytku po kapitalnym wobec bezdomnych zwierząt podpi-
ich wywóz. Udało nam się zlikwido- remoncie kompleksowo wyposażone saliśmy wspólnie z przedstawicielami
wać dwa nielegalne składowiska, skąd świetlice w Miłoradzicach, Pieszko- 24 gmin z dziesięciu dolnośląskich
Strona 8
powiatów list intencyjny w sprawie 2000. warsztatów plastycz-
współpracy na rzecz powstania „Re- - Jaka jest oferta dla mieszkań- nych i bezpłatnych lek-
gionalnego Schroniska dla Zwierząt”. ców w czasie wolnym? cji pływania.
Dobrze układa się współpraca z gmi- W wielu wsiach kultywowane są lo-
ną miejską Lubin, powiatem lubiń- kalne tradycje, prężnie funkcjonują - Czy gmina Lubin w
skim oraz władzami województwa, a zespoły folklorystyczne, a Koła Go- porównaniu do innych gmin jest
także z przedsiębiorstwami zwłasz- spodyń Wiejskich dbają o zachowa- atrakcyjna dla mieszkańców?
cza z największym na naszym terenie nie rodzimej tożsamości kulturowej. - Gmina Lubin to atrakcyjne miejsce
pracodawcą KGHM Polska Miedź S.A. W ubiegłym roku powołaliśmy dwa dla osób, które cenią środowisko na-
Wydajemy Informator Gminny, pro- Gminne Ośrodki Kultury, które swo- turalne, bogate lasy i malownicze kra-
wadzimy stronę internetową, szeroko ją działalnością wspierają lokalnych jobrazy, szukają miejsca do zamiesz-
współpracujemy z lokalnym media- twórców, artystów, dbają o kontakt kania w pięknej okolicy, gdzie można
mi. Władze gminy sprzyjają wszelkiej mieszkańców z kulturą i sztuką. Z znaleźć urocze pejzaże, a jednocześnie
działalności gospodarczej, stanowią- programu unijnego Mała Odnowa Wsi nowoczesną, stale rozwijającą i wzbo-
cej filar rozwoju handlu, gastronomii pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkow- gacającą się w nową infrastrukturę
i usług. Ta dziedzina rozwoju gminy skiego dotacje na instrumenty mu- wieś. Posiadamy bardzo korzystną
traktowana jest priorytetowo dlatego zyczne, stroje ludowe i wyposażenie lokalizację w pobliżu sieci dróg kra-
wystąpiłam z inicjatywą uchwałodaw- do organizacji imprez plenerowych. jowych i tranzytowych, w niewielkiej
czą do Rady Gminy o podjęcie uchwa- Swoją ofertę mają gospodarstwa agro- odległości od granicy z Czechami i
ły w sprawie preferencji dla przedsię- turystyczne, proponujące wyśmienitą Niemcami do tego jesteśmy jednym z
biorców. kuchnię, jak również atrakcje związa- najcieplejszych regionów Polski. Gmi-
ne z walorami wsi. Gmina na swoim na jest przygotowana na nowe inwe-
- Jakimi bogactwami może po- terenie posiada 23 organizacje poza- stycje, rozwój handlu, gastronomii,
szczycić się gmina Lubin? rządowe. Dla uaktywnienia działalno- usług, a także rozmaitej działalności
- Gmina dysponuje dużymi zasoba- ści tych organizacji ogłaszane są kon- gospodarczej. Naszym celem jest za-
mi bogactw naturalnych, złóż rudy kursy na zadania z zakresu kultury chowanie wizerunku tradycyjnej wsi,
miedzi, węgla brunatnego, soli, gazu oraz kultury fizycznej. Wynikiem tego ale i otwartej na nowoczesność.
oraz kruszyw mineralnych. Bogac- są liczne festyny oraz zajęcia rekre- Od kilku lat obserwujemy gwałtowny
twem Gminy Lubin jest również to acyjno - sportowe. wzrost zainteresowania mieszkańców
co znajduje się na powierzchni. Na jej miast możliwością zamieszkania na
obszarze są liczne tereny zabytkowe, - Czy są jakieś dodatkowe dzia- terenie Gminy Lubin. Doskonale roz-
m.in.: kościół w Chróstniku wraz z łania wspierające mieszkańców winięta i ciągle modernizowana in-
przykościelnym cmentarzem założo- naszych wsi? frastruktura terenów wiejskich oraz
nym z XIV w., kościół w Gogołowi- W 5 miejscowościach realizowali- położenie wśród malowniczych lasów
cach z końca XIV w., osada kultury śmy program Alternatywne Formy i pól w pełni zaspakaja potrzeby i speł-
łużyckiej w Kłopotowie, pałac w Krze- Wychowania Przedszkolnego, celem nia oczekiwania mieszkańców. Istnie-
czynie Małym z XVIII wieku, zespół którego było wyrównywanie szans jący od ponad roku Gminny Zakład
pałacowy z XVIII w. wraz z parkiem edukacyjnych i który był finansowany Usług Komunalnych i Mieszkanio-
w Krzeczynie Wielkim, pałac z I po- ze środków Unii Europejskiej. Cieszył wych w Księginicach działa na rzecz
łowy XIX w. w Księginicach, pałac się on ogromnym społecznym popar- lokalnej społeczności. Z powodzeniem
Jonstona z XVII w. w Składowicach, ciem. Obecnie jest on kontynuowany współpracujemy z developerami re-
pałac z XVIII w. w Szklarach Górnych ze środków gminnych w formie zajęć alizującymi budowę osiedli na terenie
oraz park krajobrazowy w Liścu. Na świetlicowych dla dzieci. Działaniami gminy. Zamierzamy udostępnić nowe
terenie gminy spotkać można cenne tym chcemy objąć jeszcze pięć kolej- tereny dla przyszłych inwestorów. W
obiekty dziedzictwa kulturowego. Re- nych wsi. Staramy się także o wzno- tym celu opracowywane jest nowe stu-
jestr obiektów zabytkowych zawiera wienie programu „alternatywnych dium i plan zagospodarowania prze-
85 pozycji. Nasz gmina wyróżnia się przedszkoli”. Przystąpiliśmy do pro- strzennego. O zmianę wystąpiło już
wyjątkowymi walorami przyrodni- gramu „prace społecznie - użyteczne”, tysiąc wnioskodawców. Wśród nich są
czymi, znajduje się tu 18 parków kra- który miał na celu aktywizację bezro- osoby fizyczne, instytucje oraz przed-
jobrazowych oraz obszar chronionego botnych. W ciągu dwóch lat uczest- siębiorcy, którzy chcą się rozwijać. W
krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. niczyło w nim 50 osób. Część z nich Szklarach Górnych powstaje osiedle
Przyrodniczą perłą gminy jest rezer- pomagała w działalności „alternatyw- 103 domów wraz z infrastrukturą re-
wat przyrody „Zimna Woda” utwo- nych przedszkoli”. Realizowaliśmy też kreacyjno - wypoczynkową, gdzie za-
rzony w1987 r. o łącznej powierzchni program prac interwencyjnych, w któ- mieszka w ciągu dwóch lat czterystu
60 ha, stanowiący wschodnią odnogę rym uczestniczyło ok. 20 osób. Wielu nowych mieszkańców. Podejmujemy
Borów Dolnośląskich. Ochroną obję- bezrobotnych znalazło dzięki temu także działania dla pozyskania miesz-
te są tu źródliska łęgowe i grądowe z stałe zatrudnienie w instytucjach kań komunalnych i socjalnych, chce-
licznymi drzewami pomnikowymi o gminnych. Uczestniczymy również w my poprawić warunki mieszkaniowe
znacznych rozmiarach oraz stanowi- rządowym programie wyrównywa- tym ludziom, którzy od pokoleń zwią-
ska wielu gatunków górskich zaakli- nia szans edukacyjnych skierowanym zani są z naszą gminą. Służba ludziom
matyzowanych na terenach niżowych. do uczniów z gminnych szkół, którzy to cel, który zawsze przyświeca nam w
Staramy się o wpisanie rezerwatu na mogą korzystać z wielu dodatkowych naszych działaniach.
listę obszarów chronionych Natura zajęć m.in. informatyki, angielskiego, - Dziękuję za rozmowę.
Strona 9
Przedświąteczne Warsztaty P r z epi s y :
Naleśniki z soczewi-
cą:
Kulinarne w Chróstniku ½ kg mąki, 2-3 jajka, ½
litra mleka, 1 opakowanie soczewicy
11 grudnia br. GOK Księginice wspólnie z Powiatowym Ośrod- zielonej, opakowanie szpinaku mrożo-
kiem Doradców DODR zorganizowali warsztaty kulinarne dla nego, 20 dkg sera żółtego, przyprawy –
mieszkańców Chróstnika pod hasłem: „Zmiana modelu żywie- naleśniki usmażyć, nadziać soczewicą i
nia w oparciu o najnowszą wiedzę w żywieniu człowieka” szpinakiem, zwinąć, ułożyć na półmi-
sku, posypać serem i zapiec w piekar-
Na spotkanie przybyło wielu zaintere- niku.
sowanych. Pani Urszula Znamirowska Udka faszerowane:
– doradca z PZD DODR – rozpoczęła 1 kg kapusty kiszonej, ½ pieczarek lub
punktualnie o 17.00 wykładem na te- garść suszonych grzybów – udka wyfi-
mat spożywanych przez nas produk- letować, nadziać kapustą z grzybami,
tów i ich wpływaniu na nasze samopo- spiąć wykałaczkami i upiec w piekarni-
czucie i kondycję fizyczną. ku na złoty kolor.
Niczym zawodowiec z programów emi-
towanych przez kuchnia.tv przeszła do Śledzie pod puchową pierzynką:
prowadzenia warsztatów w których ½ kg śledzi, śmietana 30%, kawior –
wszyscy zgromadzeni zostali „zatrud- śledzie namoczyć w mleku lub w wo-
nieni” do przygotowania zaplanowa- dzie przegotowanej z liściem laurowym
nych potraw. A było co robić! i zielem angielskim. Śmietanę ubić na
W ruch poszły noże i deseczki. Jedna sztywno, połączyć z kawiorem. Na uło-
grupa robocza rozpoczęła od filetowa- żone na półmisku śledzie nakładamy
nia udek drobiowych i przygotowania śmietanę i gotowe.
farszu. W tym samym czasie inna gru-
pa już kroiła produkty do sałatki, jesz- Sałatka z pomarańczy:
cze inni – smażyli naleśniki, a kolejna 3 pomarańcze, słoiczek oliwek, kolo-
z grup przygotowywała farsz ze szpi- rowy pieprz, 3 czerwone cebule, oliwa
naku i soczewicy. z oliwek – pomarańcze obrać i pokroić
W finale przygotowań, na stole zna- w kostkę, oliwki przepołowić, cebulę
lazły się wszystkie potrawy – te które pkroić w półkrążki, doprawić pieprzem
wymagały tylko dekoracji i te, które i oliwą.
wędrowały do pieca. Śledzie pod pu-
chową pierzynką, sałatka z pomarań- Sałatka z pory:
czy i sałatka z pory były gotowe po do- 3-4 pora, 4 jabłka, sok z cytryny, 10 dkg
daniu elementów „dla oka”, natomiast orzechów włoskich, ½ szklanki oliwy,
faszerowane udka i naleśniki z socze- przyprawy – por pokroić w półkrążki,
wicą powędrowały do pieca. jabłka w kostkę, rozdrobnić orzechy i
Finał był smaczny! Wszyscy próbowali wymieszać wszystkie składniki.
i zarazem chwalili. Sm ac z ne go!

Uczciliśmy święto 11 listopada


18 listopada 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Niemstowie w szczególny sposób uczcili 80 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji w murach szkoły zorgani- uczniowie recytowali wiersze, śpiewali
zowano wieczornicę, na którą zapro- pieśni patriotyczne. Przy blasku świec,
szono gości: rodziny uczniów, społecz- udekorowanej sali i w strojach do-
ność uczniowską i nauczycieli. stosowanych do każdej epoki patrio-
Uroczystość przebiegała w duchu tyczny nastrój udzielił się wszystkim
patriotycznym i miała podniosły uczestnikom uroczystości. Cała aka-
charakter. Uczniowie w programie demia zakończona została wspólnym
przedstawili historię państwa polskie- odśpiewaniem hymnu narodowego, co
go od zarania jego dziejów po czasy pokreśliło jej wyjątkowość. Program
współczesne, ukazano przełomowe przygotowany przez uczniów Szkoły
momenty w historii państwa polskie- Podstawowej w Niemstowie przypo-
go, chwile chwały oraz czas upadku i mniał historię państwa, jego martyro-
walki o wolność. Zaprezentowano syl- logię i sylwetki wielkich przywódców
wetki Polaków – patriotów, którzy na narodu.
trwałe wpisali się w chlubne karty hi-
storii Polski. W podniosłym nastroju
Strona 10
Wieczór Seniora w Krzeczynie Wielkim
14 listopada br. o godz. 17.00, w siedzibie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Gminny
Ośrodek Kultury, Sołtys i Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowali spotka-
nie dla seniorów
Z okazji dorocznych „Dni Seniora” rych przypomniał o najważniejszych
dla nestorów Krzeczyna Wielkiego wydarzeniach naszej historii.
wystąpił zespół „Pinezka” ze Szkoły
Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Kolejną niespodzianką dla senio-
prowadzony przez opiekunów – panią rów był występ zespołu „Jarzębina”
Elżbietę Młynek i panią Aldonę Ma- z Księginic. Zespół przedstawił wiele
ziarz. znanych i lubianych piosenek. Sym-
Zespół przedstawił spektakl słowno- patyczna i wesoła atmosfera udzieliła
muzyczny, w trakcie którego zapre- się wszystkim obecnym. Były wspólne
zentował wiersze i pieśni patriotyczne śpiewy i opowiadania.
pochodzące z okresów budowania pol-
skiej państwowości oraz scenki, w któ- Wspólnie spędzony czas minął jak mgnienie oka.

Remont kościoła w Szklarach Górnych


Zakończył się remont dachu kościoła rzym.-kat. w Szklarach Górnych.
Koszt całkowitego remontu zabytkowego obiektu to około 300 tys.złotych
Inwestycja rozpoczęła się 1 września że przyszłe pokolenia by nam tego nie tys.zł Gmi-
br., a jej faza zakończona wymianą da- wybaczyły – powiedział nam Marian na Lubin,
chu 29 listopada. Gorący proboszcz parafii w Szklarach 3,5 tys.- pa-
Wymieniono łaty i częściowo wieźbę Górnych. Ksiądz proboszcz znany z jest rafianie.
dachową oraz położono nową dachów- również z tego, iż wykonuje dla para- Robocizna
kę. Zamontowano nowe rynny na ca- fii wraz z wikariuszem Ryszardem w ykony wa-
łym obiekcie. Malowanie elewacji ze- Sroką dużą ilość inwestycji np: ogro- na jest w
wnętrznej zaplanowano na wiosnę. dzenie i rozbudowa cmentarza, remont ramach tzw.
-To był już naprawdę ostatni dzwonek kościołów w Szklarach G. i Oborze, re- „szkód górniczych” przez KGHM. W
,aby ustrzec obiekt przed zniszcze- mont plebanii itp. planie duszpasterze mają jeszcze po-
niem. Woda wlewała się już dosłownie 45 tys. złotych na remont kościoła zyskanie środków z różnych źródeł na
do środka zagrzybiając ściany - myśl, przeznaczył Urząd Marszałkowski, 25 remont ołtarzy.

Gmina Lubin w programie


„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
Gmina Lubin w br. przystąpiła do spo- • sfinansowania badań w zakresie szych szkół uczestniczyło w pierwszym
łecznego programu „Szkoła bez prze- stanu bezpieczeństwa ”Diagno- z cyklu szkoleń nt. „Jak sobie radzić z
mocy”, z tą chwilą uzyskując tytuł za szklona” we wszystkich swoich agresją i przemocą w szkole – 30 go-
Partnera Lokalnego Programu szkołach dzinny warsztat”.
Program będzie realizowany przez • sfinansowania szkoleń związanych
cały rok szkolny 2008/2009, jest on z profilaktyką przemocy i działań Zorganizowane zostaną także szko-
objęty Honorowym Patronatem Prezy- na rzecz lokalnego środowiska lenia skierowane do uczniów przygo-
denta RP. prowadzonych przez autoryzo- towujące do realizacji zajęć wycho-
Także większość szkól prowadzonych wane organizacji, którymi objęci wawczo-profilaktycznych pod nazwą
przez Gminę uczestniczy indywidual- będą zarówno nauczyciele, ucznio- „Spójrz inaczej” , którego celem bę-
nie w tym Programie. wie oraz rodzice. dzie nauczenie dzieci rozumienia sie-
W ramach Programu podejmowane są bie i innych, lepszego radzenia sobie
liczne działania budujące i integrujące Udział w programie jest kontynuacją z różnymi problemami, umiejętności
społeczności szkolne. wcześniej podejmowanych przez Gmi- współżycia z innymi i znajdowania w
Celem działań jest mobilizowanie lo- nę różnorodnych działań profilaktycz- sobie oparcia w trudnych sytuacjach,
kalnych środowisk do współpracy w no-edukacyjnych, zapobiegających po- tak aby w przyszłości nie sięgać po
rozwiązywaniu problemów przemocy, wstawania lub rozpowszechnianiu się środki uzależniające.
zachęcanie szkół, aby wraz z innymi zjawisk przemocy, przestępczości oraz Przewidziane jest także szkolenie dla
organizacjami i grupami wsparcie an- zapobieganiu innym niedostatkom rodziców, którego istotą jest wskaza-
gażowały się w życie rodzimego środo- społecznych nie metod i sposobów współpracy ro-
wiska. dziców ze szkołą.
Przystępując do Programu samorząd W dniach 21 – 23.11.2008r. osiemna-
zobowiązał się do: stu (18) nauczycieli z wszystkich na-
Strona 11
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
POSZKODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ
Wójt Gminy Lubin informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem sygn: Fwe-3133/153/
KK/08/4921 z dnia 28.10.2008r. wyraził zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii
kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
poszkodowanych suszą na terenie gminy Lubin
W związku z powyższym rolnicy, któ- nych wniosków do Urzędu Gminy opinii Wojewody, składa w ban-
rzy zadeklarowali chęć zaciągnięcia Lubin w terminie do dnia 31 grud- ku współpracującym z Agencją
kredytu „klęskowego” mają możliwość nia 2008r. wypełnionego wnio- Restrukturyzacji i Modernizacji
ubiegania się o wyżej wymieniony kre- sku. Rolnictwa w zakresie stosowania
dyt. • Przekazanie w formie zbiorczej dopłat do oprocentowania kredy-
Procedura ubiegania się o kredyt jest przez gminę wypełnionych wnio- tów przeznaczonych na likwidację
następująca: sków o wydanie opinii do Choj- skutków klęsk, komplet dokumen-
• Pobranie oraz wypełnienie przez nowskiej Komisji Rejonowej, do tów niezbędnych do uzyskania
poszkodowanego rolnika wnio- spraw szacowania i weryfikacji kredytu, zgodnie z regulaminem
sku o wydanie opinii wojewody. szkód, celem wypisania opinii i kredytowania banku.
Wnioski dostępne są w Urzędzie akceptacji Wojewody.
Gminy Lubin, budynek 6a, Referat • Opinia wojewody zostaje odesłana Jednocześnie informuję, że oprocen-
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przez Komisję Rejonową do gmi- towanie płacone przez kredytobiorcę
pokój nr 11. ny. (linia nKL/02) wynosi nie mniej niż
• Prosi się o dostarczanie wypełnio- • Rolnik po odebraniu w gminie 3,50 %.

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży


116 111 to bezpłatny numer telefonu, na który mogą dzwonić dzieci i młodzież potrzebujący pomocy
Od 6 listopada 2008 roku działa pierw- telefonu wśród dzieci i młodzieży m.in. pracę z ogólnopolską siecią instytucji
szy bezpłatny ogólnopolski Telefon Za- za pośrednictwem kuratoriów oświaty. i organizacji właściwych do podejmo-
ufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Zadeklarowała również pomoc w do- wania takich działań w sprawach dzie-
który będzie służyć młodzieży i dzie- cieraniu z materiałami informacyjny- ci. W pierwszym okresie funkcjonowa-
ciom potrzebującym wsparcia, opieki mi bezpośrednio do szkół. nia linii dzieci i młodzież będą mogli
i ochrony. Obsługą linii w Polsce zaj- Wagę wydarzenia podkreślił również korzystać z telefonu zaufania 116 111 od
muje się Fundacja Dzieci Niczyje, a pa- obecny na konferencji Grzegorz Sche- poniedziałku do piątku w godzinach od
tronat honorowy nad telefonem objęło tyna Wicepremier, Minister Spraw 12.00 do 20.00, anonimowo i bezpłat-
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wewnętrznych i Administracji. – nie w każdym przypadku, niezależnie
Uroczyste uruchomienie Telefonu 116 Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie od sieci, z której wykonują połączenie.
111 odbyło się 6 listopada. w Narodo- uda nam się m.in. skuteczniej walczyć Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
wej Galerii Sztuki „Zachęta”. – Funda- z przemocą domową wobec dzieci i 116 111 należy do grupy ogólnoeuropej-
cja Dzieci Niczyje jest sprawdzonym i młodzieży – powiedział szef MSWiA, skich bezpłatnych linii telefonicznych
godnym zaufania partnerem. Współ- zapewniając jednocześnie o poparciu o charakterze społecznym stworzo-
praca z nią daje pewność, że przedsię- rządu dla tego typu inicjatyw. Wice- nych, z inicjatywy Komisji Europej-
wzięcie, w które się angażujemy będzie premier Schetyna podkreślił, że jest skiej. Jest to pierwsza linia z tej gru-
na najwyższym poziomie. Cieszę się, to wspaniały przykład współdziałania py uruchomiona w Polsce. Numer 116
że MEN patronuje tej akcji, ponieważ rządu, podmiotu społecznego oraz biz- 111 został przydzielony 14 krajom Unii
jestem przekonana, że zadanie to bę- nesu. Europejskiej, Polska jest piątym kra-
dzie realizowane bardzo rzetelnie i Telefon 116 111 obsługiwany jest przez jem członkowskim, który uruchomił
w interesie dzieci - mówiła Minister wykwalifikowanych psychologów i pe- telefon zaufania pod tym numerem.
Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. dagogów, którzy są przygotowani nie Wcześniej linia została uruchomiona
Minister Katarzyna Hall zapowiedzia- tylko do udzielania porad i pomocy w w Czechach, Rumunii, Słowacji i na
ła również wsparcie działań Fundacji sytuacjach kryzysowych, ale także do Węgrzech.
w upowszechnianiu wiedzy o istnieniu podjęcia interwencji poprzez współ-

Andrzejki w Raszówce

Strona 12
Radny nie może głosować w swojej sprawie
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli - uchwały w sprawie przystąpienia łą radnego, jeśli uchwała taka dotyczy
Urzędu Wojewódzkiego Jacek Dżedzyk do zmiany studium uwarunkowań i jego interesu prawnego. W przedmio-
poinformował Przewodniczącego Rady kierunków zagospodarowania prze- towej sprawie zarówno głos Pana Paw-
Gminy Lubin Romana Komarnickiego strzennego Gminy Lubin, oznaczonej ła Szudrowicza, jak i głosy Radnych
o obowiązku działania na podstawie i numerem XIV/79/08, Ryszarda Stasiuka i Tadeusza Jaszczy-
w granicach prawa. W postępowaniu - uchwały w sprawie diet i kosztów szyna nie miał wpływu na rozstrzy-
nadzorczym ustalono, że Radni Gminy podróży służbowych przysługujących gnięcia Rady, jednak uchwała podjęta
Lubin, których interesu prawnego do- sołtysom Gminy Lubin, oznaczonej z uwzględnieniem głosu radnego, jeśli
tyczyły projekty uchwał, brali udział w jako uchwała Nr XIX/107/2008. dotyczy ona jego interesu prawnego,
głosowaniu nad tymi projektami. Do- może zostać uznana za nieważną w
tyczyło to przedkładanych projektów: Dyrektor Dżedzyk poinformował całości z powodu istotnego naruszenia
- uchwały w sprawie stwierdzenia wy- Przewodniczącego Rady Gminy Lu- art. 25a ustawy o samorządzie gmin-
gaśnięcia mandatu Radnego Pawła bin, że jest zobowiązany nie dopuścić nym.
Szudrowicza, do udziału w głosowaniu nad uchwa-

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
Zespół Szkół Specjalnych w Lubinie teatralnego oraz spotkanie z poetką dla wszystkich
zorganizował na początku grudnia w Eweliną Tołopiło. Wśród zaproszonych mieszkańców
Centrum kultury „Muza” poranek po- gości była Wójt Gminy Lubin Irena Ro- Gminy Lubin.
etycki i połączył go z podsumowaniem gowska. Na okładce tomiku poezji pt.
projektu „Nie ma barier. Dolny Śląsk”. „Malinowy śnieg” poetka przekazała
Była to prezentacja przedstawienia na ręce Pani Wójt niezwykłe życzenia

Forum w Krzyżowej
Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska twa i stolicy Dolnego Śląska. słowach inicjatorów forum prof. Jana
uczestniczyła w X Dolnośląskim Fo- - Jaki Dolny Śląsk pozostawimy tym, Waszkiewicza i Janisława Muszyń-
rum Politycznym i Gospodarczym w którzy przejmą po nas odpowiedzial- skiego. Pięknie w swoim wystąpieniu
Krzyżowej. Forum przebiegało pod ność za jego rozwój? Pytanie nabie- Pani Prezes WFOŚiGW dr. inż. Ewa
hasłem „Dolny Śląsk w perspektywie ra dodatkowego znaczenia w świetle Mańkowska odniosła się do tytuło-
zmian pokoleniowych”. Uczestniczyło kryzysu – bo nie wiemy na dzisiaj jak wego zagadnienia przekazując uczest-
w nim blisko osiemset osób: samorzą- będzie głęboki, jak długo potrwa? – nikom forum motto: „Ziemia nie jest
dowcy, przedsiębiorcy i naukowcy. W mówi Wójt Gminy Lubin Irena Rogow- naszą własnością, pożyczyliśmy ją od
obradach uczestniczyli między inny- ska. - Dlatego w jego świetle tytułowe naszych wnuków, i musimy ją zwró-
mi wicepremier i minister spraw we- zagadnienie zmienia się w pytanie: Co cić dla przyszłych pokoleń taką aby im
wnętrznych i administracji Grzegorz zostawimy naszym następcom oprócz służyła, aby dla nich została”.
Schetyna, Bogdan Zdrojewski, mini- problemów, z którymi nie potrafimy
ster kultury i dziedzictwa narodowego się uporać? Cytowane wyżej pytania
oraz przedstawiciele władz wojewódz- zostały skierowane do uczestników w

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy !
Dziękujemy za to, że jesteście z nami już drugi rok. Za dowody sympatii oraz budujące uwagi i su-
gestie - za otrzymane życzenia świąteczno - noworoczne i chęć współpracy. Ci, którzy chcą z nami
budować pozytywny wizerunek naszej wspólnej gminy wiedzą, że staramy się być wszędzie. I za
to wszystkim Wam ODPOWIEDZIALNYM mieszkańcom naszej gminy DZIĘKUJEMY !
Nie staramy się nawet komentować poczynań ludzi, którzy niejednokrotnie nas – obywateli re-
prezentują, a w imię nie do końca zrozumiałych interesów – wizerunku tego nie budują,a nawet
mu szkodzą.
Wszystkim naszym Szanownym Czytelnikom życzymy zdrowych, pogodnych i spędzonych w gro-
nie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia.
SZAMPAŃSKIEJ ZABAWY SYLWESTROWEJ ORAZ SAMYCH SZCZĘŚLIWYCH CHWIL W NOWYM
2009 ROKU !
Redaktor Naczelny
Strona 13
Sportowcy Gminy Lubin wicemistrzami
Dolnego Śląska !
Gmina Lubin zajęła drugie miejsce w klasyfikacji sportowej
LZS-ów na Dolnym Śląsku. Sukces jest bardzo znaczący, gdyż
rywalizowało ponad 90 gmin
Gmina Lubin, już po raz kolejny udo- Tu właśnie do zawodów zagrzewała na- Gościem Finału był Stanisław Jurce-
wadnia, iż jest jedną z najlepszych szych zawodników i zawodniczki wójt wicz – przewodniczący Rady Woje-
sportowych gmin na Dolnym Śląsku. Gminy Lubin Irena Rogowska oraz wódzkiej LZS we Wrocławiu, senator
Działacze i sportowcy naszej gminy radni naszej gminy z przewodniczą- RP.
swoim działaniem i wynikami mogą cym Komisji Zdrowia i Sportu Ryszar-
poszczycić się również na tle gmin na- dem Stasiukiem. Przewodniczący podkreślał ogromne
szego kraju. Przewodniczący Ryszard Stasiuk jest znaczenie sportu, który jest realizowa-
A przypomnijmy, że oceniane jest również czynnym zawodnikiem i wy- ny w gminnych LZS- ach.
szkolenie w różnych dyscyplinach oraz chowawcą wielu młodych zawodników Podziękował działaczom i zawodni-
idące za tym wyniki sportowe. w grze w warcaby. kom, jak również obiecał pomoc w roz-
Z pewnością nie bez znaczenia jest wiązywaniu problemów związanych ze
mocne wsparcie ,również finansowe ze - Witam uczestników i gości Finału sportem na szczeblu parlamentarnym.
strony gminy Lubin dla działań i orga- Dolnośląskiego w Warcabach 100-
nizowanych imprez sportowych. polowych w Gminie Lubin. Życzę Gmina Lubin w Finale w Siedlcach
wszystkim zawodnikom wspaniałej zajęła II miejsce i jest już wiadome, że
Przykładem może być ,choćby ostatni sportowej walki zakończonej końco- także na Dolnym Śląsku zajmie w tym
Finał w Warcabach 100-polowych w wym sukcesem - powiedziała przy roku to samo miejsce.
Siedlcach. otwarciu finału wójt Irena Rogowska.

GOK w Raszówce prezentuje przepisy na


potrawy z Konkursu „Ziemniak na 1000
sposobów” PRZEPIS NA KEKS KGW- KSIĘGINICE

SERNIK ZIEMNIACZANY KGW- BUKOWNA 1 kg ziemniaków- surowych, startych


4 jajka
0,75 kg sera 5 łyżek mąki
4 ziemniaki ugotowane po pół papryki- żółtej, zielonej, czerwonej
¾ kostki margaryny 20 dkg boczku wędzonego smażonego na cebulce
5żółtek+ 1,5 szklanki cukru sos czosnkowy
Utrzeć, dodać zmieloną śmietana 18%
masę i wymieszać dodać 1 mały majonez
łyżkę mąki pszennej, zapach 3 ząbki czosnku
według uznania, sok z cy- Składniki wymieszać.
tryny, wszystko wymieszać Przyprawy: wegeta, sól, pieprz do smaku wg uznania
i dodać ubitą pianę z jajek,
wymieszać. Wylać na blachę Ziemniaki zetrzeć na tarce dodać jajka, mąkę. Przyprawy,
piec ok.50 min. następnie paprykę i boczek z cebulką. Wyłożyć do formy
piec w temperaturze 150 stopni ok 1 godziny. Życzymy
smacznego. Podawać z sosem czosnkowym.

Strona 14
Urząd Gminy w Lubinie Godziny pracy urzędu
ul. Łokietka 6 Poniedziałek 7:30-15:30
59-300 Lubin Wtorek 8:00-16:00
Telefon: Środa 7:30-15:30
+48 076 8403 100 Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30
www.gmina.lubin.pl

Foto prezentacje Dziewczyny z naszej


gminy
Bożena
Kurowska
BOGUSŁAWA
KOTLARSKA
Inspektor
Referatu Spraw
Obywatelskich i
Obrony Cywilnej
Chcesz aby Twoje
zdjęcie ukazało się
w tym miejscu - wy-
ślij e-mail na adres:
ig@gmina.lubin.pl
ze swoimi danymi,
CZESŁAWA nr telefonu i zdję-
RUSNARCZYK ciem lub zadzwoń
Inspektor Referatu
603-551-237 - mu-
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
sisz być pełnoletnią
mieszkanką Gminy
Lubin.

Quiz dla mieszkańców naszej gminy w rodzinie


o gminie
Nagrodami w quizie są:
- Wystawna kolacja dla 2 osób w restauracji „Chata Karczowiska” wśród trzech
- Kolacja dla 2 osób w restauracji „Rozdroże” w Szklarach Górnych Najlepszych
- Nagroda niespodzianka od redakcji „Informatora Gminnego” Projektów
1. Druga rocznica sprawowania a – 15 listopada, Zespołu: Samorządowych w:
stanowiska przez wójt gminy b – 30 listopada, a – „Śląsk”, a – Powiecie,
Lubin Irenę Rogowską od mo- c – 6 grudnia. b – „Legnica”, b – Województwie,
mentu uroczystego ślubowania c – „Mazow- c – Polsce.
minęła : 2. Literacki konkurs na temat sze”.
miejscowości naszej 6 . ISCHEREY to przedwojen-
gminy został ogło- 4. Przedszkole na nazwa dzisiejszej miejsco-
szony przez Radę w Raszówce w konkursie pla- wości:
Sołecką i Sołtysa : stycznym „Mamo, tato nie pal a – Osiek,
a – Chróstnika, przy mnie” na Dolnym Śląsku b – Miłosna,
b – Pieszkowa, zajęło miejsce: c - Bukowna.
c – Siedlec. a – 1,
b – 2, 7 . VICTORIA to nazwa klubu
3. 80 mieszkańców c – 3. sportowego naszej gminy z:
naszej gminy uczest- a – Raszówki,
niczyło w koncercie 5. Sala gimnastyczna w b – Miłoradzic,
z okazji 60-lecia Szklarach Górnych znalazła się c – Niemstowa.
1 Nagroda: kolacja dla dwóch osób - Wystawną kolację dla 2 osób w Rozwiązanie z poprzedniego nu- cja: b – IV
w restauracji „Chata Karczowiska” restauracji „Chata Karczowiska” wy- meru 5. Gmina Lubin udzieliła dotacji Pań-
grała Sylwia Moroch z Czerniec 1.Finał Dolnośląski w Warcabach 100- stwowej Straży Pożarnej w Lubinie w
osób w restauracji „Rozdroże”
2 Nagroda: kolacja dla dwóch

polowych odbył się w: c – Siedlcach wysokości: a – 50 tys zł.


- Kolację dla 2 osób w restauracji 2. W październiku otwarto odcinek dro- 6. List intencyjny w sprawie utworze-
”Rozdroże” wygrała Wos Teresa gi powiatowej nr.1219 D w: c – Oborze nia schroniska dla zwierząt podpisało:
z Chróstnika 3. Przy paleniu plastiku powstaje b – 24 gmin
- Nagrodę niespodziankę od redakcji śmiertelna trucizna gorsza od: a – cy- 7. GZUKiM to: Gminny Zakład Usług
janku potasu Komunalnych i Mieszkaniowych
wygrała Bogusławska Wioletta 4. W Liścu odbyła się „Chwila z Rusiń-
z Siedlec. Zwycięzców prosimy o ską/Łemkowską Kultura była to edy-
kontakt z redakcją nr. 603-551-237
Na odpowiedzi czekamy do Wydawca: ARTMIX, g.n@vp.pl
18.01.2008r. SMS na numer Redaktor Naczelny: Jan Chełpa,
603-551-237 podając rozwiązanie redaktor@gmina.lubin.pl
oraz swoje dane, lub e-mail: Zespół redakcyjny: Janusz Łucki, Jan Chełpa
Zdjęcia: zespół redakcyjny
ig@gmina.lubin.pl lub pocztą:
Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Nalepa
59-300 Lubin, skr.pocz. 133 Adres do korespondencji: ig@gmina.lubin.pl Nakład: 3.000 szt.

Strona 15
Mały Książe i Mikołaj w Księginicach, Chróstni-
ku oraz Niemstowie
5 grudnia br. Mały Książę z planety B-612 wspólnie ze św. Mikoła-
jem „wylądowali” w Gminnym Ośrodku Kultury w Księginicach i w
świetlicy wiejskiej w Chróstniku. Mikołaj oczywiście – jak przystało
na porę roku – z prezentami, Mały Książę – z głębokim przesłaniem
Zmuszony przez awarię samolotu, pilot pięcioma tysiącami róż, lecz żadna nie
przymusowo ląduje na pustyni Sahara przypadła do serca księciu.
tysiące mil od zamieszkałych terenów. Po kilku dniach spędzonych z pilotem
Mając zapas wody zaledwie na osiem wybrał się na poszukiwanie studni.
dni, możliwie szybko próbuje naprawić Znaleźli ją w końcu na pustyni. Wtedy Gminny Ośrodek Kultu-
awarię silnika. Pewnego dnia wieczo- właśnie Mały Książę ostatecznie zro-
rem zasypia na piasku. O świcie budzi zumiał, że kocha tylko swą różę. ry oraz Biblioteka w Ra-
go maleńki człowieczek - Mały Książę. Postanowił wracać. Pomogła mu w tym szówce zorganizowali
Człowieczek ów prosi pilota o naryso- Żmija, ukąszając go w nogę. Zasypia-
wanie baranka. jąc, nasz bohater mówił, że tylko jego
wspólnie dla wszystkich
Niestety, pilot nie potrafił dobrze ry- ciało zostanie na Ziemi, jest bowiem dzieci Mikołajki w Zim-
sować, gdyż dorośli ludzie pozbawieni zbyt ciężkie, by wziął je tak daleko. nej Wodzie, Raszówce i
wyobraźni zniechęcili go do zajmo- Sztuka przedstawiana przez dzieci w
wania się sztuką. Ku zdziwieniu i na Księginicach i Chróstniku pod kie- Miłoradzicach.
szczęście dla pilota, po kilku nieuda- runkiem pani Dmochowskiej, choć
nych próbach, nieznajomy zadowolił miejscami wywoływała śmiech, miała
się rysunkiem skrzynki, w której wła- głębokie przesłanie. Zwracała uwagę
śnie ukrył się baranek. przede wszystkim na to, że w życiu
Nawiązują rozmowę, z których pilot człowieka nie jest najważniejsze po-
wywnioskował, że Książę mieszka na siadanie różnych rzeczy, przedmiotów.
maleńkiej planecie, niewiele większej Zwróciła uwagę że ważniejsze jest po-
od zwykłego domu. Na owej planecie święcenie się drugiemu człowiekowi,
księcia rosła róża, którą Mały Książę niż bycie bankierem liczącym gwiazdy
bardzo starannie pielęgnował, zaba- dla samego siebie, królem rozkazują-
wiał rozmowami i pokochał. Róża jed- cym po to, by rozkazywać czy też po-
nak bywała niezadowolona, więc ksią- dróżnym bez celu wędrówki.
żę opuścił ją. Podróżując odwiedzał Sztuka uczyła, że mieć przyjaciela to
kolejne planety. znaczy wiele mu poświęcić, czuć się
za niego odpowiedzialnym, opiekować
się nim. To właśnie jest sensem ludz-
kiego życia. To właśnie decyduje o na-
szej wartości.

Natomiast 4.12.2008 r. w bibliotece w GOK w Raszówce przy-


Niemstowie odbyło się spotkanie ze
Św. Mikołajem. gotował atrakcje miko-
Dzieci chętnie uczestniczyły w zaba- łajkowe w Wiercieniu,
W swojej podróży Mały Książę spotkał wach i grach:
m.in. Króla, który wydawał wciąż roz- * Wykonywały maski Św. Mikołaja
Pieszkowie i Gorzeli-
kazy, chociaż ... nie miał ani jednego * Uczestniczyły w „Białym Quizie” nie.
poddanego, Próżnego oczekującego * Kolorowały świąteczne malowanki
wyłącznie oklasków i uznania, Pijaka, * Słuchały historii o Św. Mikołaju
który pił, ponieważ wstyd mu było, że * Opowiadały o tradycjach świąt Boże-
pije, Bankiera, bezustannie liczące- go Narodzenia i o choince
go gwiazdy i uważającego je za swo- * Wykonały plakat Św. Mikołaja i brały
ją własność, Latarnika, zapalającego udział w przygotowaniu dekoracji mi-
i gaszącego co minutę latarnię - tak kołajkowej w bibliotece.
szybko następował tam dzień po nocy. Podczas spotkania miała miejsce wy-
Na szóstej planecie Mały Książę spo- stawa prac pt.”Portret Św. Mikołaja”,
tkał uczonego geografa doradzającego wykonanych przez dzieci podczas zajęć
księciu zwiedzenie Ziemi. plastycznych organizowanych przez
Na Ziemi Małemu Księciu przytrafiło GOK w Księginicach.
się kilka interesujących spotkań. Żmi- Było też spotkanie przy słodyczach,
ja obiecała mu pomóc w powrocie na było dużo śmiechu i zabawy. Uczestni-
jego planetę. Z lisem rozmawiał o po- czyło 11 osób.
lowaniu, oswajaniu i innych ważnych Po spotkaniu Mikołaj oddalił się z bi-
sprawach. Rozmawiał z kwiatem, Kup- blioteki by odwiedzić inne dzieci, a my
cem i Zwrotniczym. Znalazł ogród z czekamy na Mikołaja za rok.

Related Interests