LICEUL SILVIC TIMIȘOARA Oraş TIMIȘOARA judeţul TIMIŞ Str. PĂDUREA VERDE NR.

5 TEL/FAX 0256 219 513 0

VIZAT DIRECTOR ……………… ŞEF CATDERĂ………………..

STUDIUL CALITĂȚ II MEEDIULUI - clasa a IX - a Resurse naturale și protecția mediului Număr de ore pe săptămână : 2

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul
Număr de ore alocate : 8 ore Competenţe specifice : CS.1.1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Competenţe specifice Competenţe derivate competenţele specifice ale programei Sarcini de învăţare (concepte/obiective operaţionale ) Resurse materiale Resurse procedurale - explicaţia - observaţia dirijată -observaţia independentă - modelarea - demonstraţia -conversaţia euristică - problematizarea - explicaţia - observaţia dirijată - observaţia Evaluare

CS.1.1

CD1 Să identifice factorii de mediu

- Culegerea de date din surse variate de informare /documentare despre factorul de mediu: solul

- folii retroproiector - atlasul pedologic - diapozitive cu factorul de mediu

evaluarea orală (conversaţia euristică)

CS.1.1

CD2 Să prezinte principalele proprietăți ale solului

- folii retroproiector - recunoaşterea celor zece proprietăți ale - atlasul pedologic solului : textură, structură, permeabilitate - diapozitive cu factorul

exerciţii de recunoaştere a unor caracteristici ale

oservarea sistematica a elevului Ing. materia organică vie. micro și macrofloră. săruri -identificarea componentelor organice ale solului: materia organică moartă. activitate biologica independentă .temă de lucru în clasă : fişe de lucru .observaţia dirijată .explicaţia .atlasul pedologic .evaluare orală .evaluare orală . . micro și macrofaună.monstre de sol .diapozitive cu factorul de mediu .demonstraţia . capilaritate.referat . LAIES OANA CRISTINA Semnătura …………………………. aer.problematizarea .demonstraţia -conversaţia euristică .selectivitate.conversaţia euristică . minerale. fertiliate.modelarea .1 CD3 Să prezinte componentele solului -identificarea componentelelor minerale ale solului: apă.exerciţii pe probe de sol : analizarea prorietăților solului CS.modelarea .1.pentru apă și aer.problematizarea solului . ph.temă de lucru în clasă fişe de lucru .exerciţii pe probe de sol : studierea la microscop materiei organice . de mediu temperatură.observaţia independentă .probă scrisă : rezolvare de itemi .folii retroproiector . .

1 CD 2 CD 3 Evaluare orală Probă scrisă Probă practică Temă de lucru în clasă Referat Observarea sistematică a elevului .MATRICE DE EVALUARE UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Solul C. CD CD 1 1.S.

lupe Resurse procedurale : observaţia dirijată . lamele . Meiroșu E. Editura LVS Crepuscul. lame . București 1985. problematizarea Modalităţi de evaluare : evaluare formativă .. Editura Științifică și Enciclopedică.Chimia Mediului și a Calității Vieții.1. Clij-Napoca.. Profilul Resurse naturale și protecția mediului Tema : Factori de mediu: Solul.formare de noi competenţe Competenţe specifice : CS. . Drăgan N. Neag Ghe. 2001. .1 Caracterizarea factorilor de mediu în scopul stabilirii parametrilor naturali ai acestora Resurse materiale : Atlas Pedologic . Bucureşti . microscoape . observaţia independentă ..Soluri și ape subterane. . Tehnici de depoluare.PROIECT DE LECŢIE LA STUDIUL CALITĂȚ II MEDIULUI Clasa : a IX-a Filiera tehnologică.01. lecţie de predare învăţare . pe tot parcursul lecţiei prin observarea sistematică a elevilor în toate etapele lecţiei Bibliografie selectivă : Manual STUDIUL CALITĂȚII MEDIULUI clasa a IX-a Editura Economică Preuniversitaria .Din istoria meteorologiei. Tomescu N. truse biologie . monstre de sol . Culiuc A. Verraes G. demonstraţia prin efectuarea unui preparat microscopic .. 2004. Ploiești 2000.2012 Tipul lecţiei : Lecție mixtă. Editura Dacia. Principalele proprietăți ale solului Număr de ore : 1 oră Data : 24. Bâzac Gh. .

însușirea cunoștiințelor prezentate în .observarea proprietăț ilor solului şi proprietăților solului Evaluarea preparatului identificarea acestora.realizarea corectă a unui preparat Rezolvarea situaţiei problemă : microscopic pentru observarea .Desfăşurarea lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) Evaluarea competenţelor derivate Evaluare orală prin conversaţie euristică Evaluare prin realizarea de exerciţii de descriere a proprietăților solului pe material .recapitularea cunoștiințelor din lecția lecția anterioară anterioară în legătură cu caractersiticile principlae ale solului .să specifice principalele proprietăți ale solului și importanța acestora -identificarea celor 10 proprietăți ale solului Realizarea unei analize a acestor proprietăți.identificarea importanţei concluziilor teoretice a ferigilor practice şi . Transdisciplinaritatea instrumentală : microscopic realizat realizarea preparatului microscopic . . chimice și Abordare secvenţială : Ideile similare din biologice ale solului lecţie sunt predate în conexiune cu chimia sau fizica folosind metoda demonstraţiei cu substitute ( planșe cu diferite proprietăți ale solului ) respectând acelaşi algoritm de demonstrație Completarea noilor conţinuturi CD2 . planşe sau oral.să definească termenul de sol Etapele lecţiei Reactualizarea cunoştinţelor legate de noț iunea de sol . atlas . observarea şi identificarea proprietăților Evaluarea rezultatelor şi formularea .realizarea de observaţii macroscopice Prezentarea noilor conţinuturi : asupra materialului de lucru observat . folie . Competenţe derivate CD1 .descrierea proprietăților fizice.

.identificarea importanţei practice şi teoretice a proprietăților solului . ecologie referitoare la Educaţia pentru mediul înconjurător .abordare multidisciplinară : stabilirea unor relaţii de convergenţă între cunoştinţele din geografie . Evaluarea competenţelor derivate Evaluare prin rezolvarea unei situaţii problemă : rolul proprităților solului în evoluția acestuia.Competenţe derivate Etapele lecţiei Concepte operaţionale ( Sarcini de învăţare ) . Elevii îşi vor dezvolta capacităţile metacognitive formându-şi competenţe cheie . chimie .

chimice și biologice ale solului: . .permeabilitatea pentru apă: proprietatea solului de a fi străbătut de apă. . .structura: proprietatea solului de a se desface în fragmente de forme și mărimi diferite. .temperatura: este dependentă de structura solului. depinde de mărimea porilor. care se petrec în sol. . depinde de mărimea porilor și de volumul total al acestora. .activitatea biologică a solului: este determinată de faună și microroganisme le din sol. aer. Principalele proprietăți fizice. .ph-ul solului: indică valoarea acidității sau alcalinității lui. de la masa incandescentă din centrul Pământului și de procesele biochimice cu degajare de căldură.SCHIŢA LECŢIEI Principalele proprietăț i ale solului Compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului determină o serie proprietăți care influențează reținerea și migrarea poluanților. hrană) necesare plantelor pentru ca acestea să-și poată îndeplini ciclul vegetal. Solul primește căldură de la soare.capilaritatea: capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale.fertilitatea: este proprietatea solului de a acumula. . . .permeabilitatea pentru aer: proprietatea solului de a fi străbătut de aer.textura: indică proporția în care diferite fracțiuni granulometrice intră în alcătuirea solului.selectivitatea: proprietatea solului de a reține în porii săi diferite impurități care îl străbat. păstra și furniza toate elementele nutritive ( apă.

compoziția și modul de dispunere a elementelor componente ale solului puncte 1 2. compoziția b).Factorul de apă puncte 4 DIN OFICIU : NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii TOTAL 1 punct 10 PUNCTE 1 puncte 1 FIŞĂ DE ACTIVITATE . temperatura d). Care din următoarele proprietăți sunt specifice solului: a). este dependent de structura solului c). activitatea biologică c). capilaritatea b).Factorii care condiționează vertilitatea . activitatea biologică a solului punct 6. Despre ph-ul solului putem afirma că : a). Ce anume determină proprietățile care influențează reținerea și migrarea poluanțiolor în sol : a).Noțiunea de ferilitate . proprietatea solului de a fi străbătut de aer puncte 1 4. Ce reprezintă permeabilitatea pentru apă? a). indică valoarea acidității sau alcalinității solului b). calitatea puncte 1 3. Ce proprietate a solului este determinată de faună și microorganisme? a). fertilitatea b). capacitatea solului de a permite apei subterane să se ridice prin porii săi către straturile superficiale b). structura c). planta propriu-zisă 5. selectivitatea c). proprietatea solului de a fi străbătut de apă c).Numele şi prenumele elevului…………………………………Data………………… Punctaj……… TEST DE EVALUARE Tema : Principalele proprietăț i ale solului Încercuiţi răspunsurile corecte : 1. Alcătuiţi un eseu din lecția lecturată cu tema : Fertilitatea .

lamele pentru studierea compusului. Cernoziom Stagnosol . Fiecare grupă primeşte un anumit tip de sol pe care îl analizează vizual. 4. 5. Pe baza observaţiilor făcute fiecare grupă raportează concluziile.Temă : Exerciţii de studiere a principalelor proprietăți ale solului Mod de lucru : se lucrează pe 5 grupe 1. Descrie ce ai observat ! 3. Identifică şi notează la fiecare proprietate ce au observat. 2. Ficare grupă primește un microscop.

Cambisol Vertosol .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times