You are on page 1of 226

#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012Case Nr : 1
8edr|[f ] Crgan|sat|e : V|ncent Sheppard

VINCEN1 SHEIIARD on Soclal Medla

vlncenL Sheppard ls een 8elglsche meubelproducenL gespeclallseerd ln heL produceren van Lloyd Loom
meubelen. Al meer dan 20 [aar sLaaL heL bedrl[f garanL voor kwallLaLleve meubelen meL een elgen sLl[l
en een consLanLe lnnovaLle ln deslgn en producLle. vlncenL Sheppard verkoopL meubelen aan wlnkels,
decoraLeurs en conLracL dealers over de gehele wereld. Als men heL producL wll promoLen ls heL dus
lnLeressanL zowel de rechLsLreekse klanLen (828) als elndconsumenLen Le berelken. Soclale medla zl[n
daarvoor een ldeaal mlddel.

8l[ vlncenL Sheppard zlen we onze facebook paglna als een
ldeaal aanvullend medlum op onze webslLe. PeL ls dan ook
een gedroomde opporLunlLelL om llefhebbers van vlncenL
Sheppard rechLsLreeks Le kunnen conLacLeren vla hun
facebook newsfeed. 8elangrl[k ls zeker en vasL daL dlL nleL
op een opdrlngerlge manler gebeurd, maar door heL prlkkelen van hun lnLeresses. Wanneer we
berlchLen communlceren of foLo's, vldeo's of llnks delen wensen we daL onze berlchLen een
meerwaarde brengen voor onze 'llkers'. Len surplus ls daL ze dle lnformaLle ook graag verder delen.
Soclale medla zoals facebook zl[n ldeaal voor heL berelken van een breed doelpubllek. Zowel onze
rechLsLreekse als elnd-consumenLen kunnen zo op een gemakkell[ke efflclenLe manler berelkL worden.
ue voerLaal dle wl[ hanLeren ls dan ook Lngels.

Wl[ wlllen naLuurll[k zoveel mogell[k volgers ulL ons doelpubllek kunnen berelken. ln dle ll[n hebben we
al enkele wedsLrl[den georganlseerd op onze facebook paglna. Cns doel ls Lelkens zowel heL engageren
van onze huldlge facebook fans, als ook heL creeren van exLra lnLeresse ln onze producLen door
conLacLen bl[ Le wlnnen over de gehele wereld.

Len ldeale manler om heL engagemenL meL ons publlek Le versLerken leek ons Le zl[n door ons publlek
deel ulL Le laLen maken van heL creaLleve proces van onze producL onLwlkkellng. MeL andere woorden
door ons publlek zelf eens een vlncenL Sheppard producL Le laLen onLwerpen. Cm dlL LoL sLand Le
kunnen brengen hebben we een Des|gn Contest georganlseerd op facebook.

Cnze deslgn conLesL gaf aan ledereen de mogell[kheld een onLwerp up Le loaden op onze ueslgn ConLesL
appllcaLle. Cm deel Le kunnen nemen moesL men fan van onze vlncenL Sheppard paglna worden. ue
wedsLrl[d llep LoL 31 [anuarl en daarna werd door ons deslgn Leam ulL alle deelnemers 1 wlnnend
concepL gekozen. ulL wlnnende onLwerp zal dan geproduceerd worden, en vervolgens opgesLuurd
worden naar de wlnnaar. lndlen heL wlnnende onLwerp ook een commerclele waarde heefL zou heL
onLwerp ook ln collecLle opgenomen worden. ln daL geval zal de wlnnaar royalLy's onLvangen op zl[n of
haar onLwerp. Cp deze manler zou de wlnnaar dus ook de lancerlng van een deslgn carrlere kunnen
meemaken. ue enlge voorwaarde dle gesLeld werd op de deelnemende onLwerpen was daL heL onLwerp
produceerbaar moeL zl[n voor vlncenL Sheppard.

loLo wedsLrl[den en dergell[ke mogen nleL zomaar rechLsLreeks op facebook gehouden worden. Men
mag bl[voorbeeld de facebook 'wall' nleL gebrulken voor heL lnzamelen van lnzendlngen voor een
wedsLrl[d. lacebook legL sLrlkLe regels op en laaL heL rechLsLreeks gebrulk van heL facebook plaLform
voor een wedsLrl[d nleL Loe. uaarom ls heL noodzakell[k een appllcaLle van derdes Le gebrulken. voor
onze deslgn conLesL hebben we offerpop (hLLp://offerpop.com/lacebook.psp) gebrulkL. Len zeer
gemakkell[k en overzlchLell[k plaLform om allerhande wedsLrl[den mee Le organlseren. lndlen men de
facebook voorwaarden overLreed neemL men heL rlslco daL de facebookpaglna verwl[derd wordL en alle
fans verloren gaan. Len voorbeeld daarvan ls waL Pumo overkomen was meL desLl[ds meer dan 30.000
verloren volgers.

Cm aandachL Le creeren voor onze ueslgn conLesL werden verschlllende kanalen gebrulkL:

8erlchLen werden geplaaLsL op dlverse lnLernaLlonale deslgn fora.
kunsL en deslgn scholen over gans Luropa werden geconLacLeerd.
news leLLers meL lnformaLle omLrenL onze conLesL werden naar al onze besLaande conLacLen
gesLuurd.
Mond LoL mond reclame werd vla onze agenLen en agenLes wereldwl[d gemaakL.
8erlchLen werden geplaaLsL op onze facebook paglna zelf.


ue besLe manler om exLra fans aan Le Lrekken vla een phoLo conLesL ls
door Le sLellen daL de deelname meL de meesLe sLemmen op heL elnd als
wlnnaar ulL de bus komL. Cp deze manler engageren deelnemers zlch om
zoveel mogell[k sLemmen Le ronselen, en kan men heL splnnenweb van
connecLles, dle facebook conLacLen zl[n, heL besL benuLLen. ueze manler
van werken hebben wl[ voor onze ueslgn conLesL bewusL nleL gehanLeerd.
Cns doel was nleL enkel heL vergroLen van ons aanLal volgers op facebook,
maar ook om een onLwerp Le vlnden dle heL besL, zowel esLheLlsch als
prakLlsch, bl[ vlncenL Sheppard pasL. uesalnleLemln werd er Loch een
lnLeressanLe groel gegenereerd ln heL aanLal fans. ulL komL vooral doordaL de personen dle
deelgenomen hebben aan onze deslgn conLesL fler waren op hun creaLlef onLwerp, en dlL graag deelden
meL hun connecLles op facebook. Zo werd er van over de gehele wereld (8ulgarl[e, Pongarl[e, Slngapoor,
Pong kong, nederland, lrankrl[k, 8elgle, eL ceLera) buzz gecreeerd rond vlncenL Sheppard.


Lens onze wedsLrl[d afgelopen was hebben we ulL al onze deelnemers een onLwerp moeLen klezen. ulL
was zeker nleL gemakkell[k vanwege de verbazend hoge kwallLelL van onLwerpen dle lngedlend werden.
Wl[ zl[n er duldell[k ln geslaagd zowel amaLeurs als professlonele creaLleve deelnemers Le beLrekken bl[
onze conLesL.

PeL deslgn dle heL ulLelndell[k
gehaald heefL ls een onLwerp van
Zsfla 8udal en heeL 'Cslpke'. ueze
[onge Pongaarse dame heefL een
zeLel onLworpen dle zowel een
lndoor als ouLdoor poLenLleel
heefL. 'Cslpke' sLaaL voor kanL ln
heL Pongaars en ls een klos-
Lechnlek.

Puldlg zl[n we meL de ulLwerklng
van heL deslgn bezlg waarbl[ Zsfla
ons zeer goed helpL meL verdere
gedeLallleerde lnformaLle lnzake
maLerlalen, producLle proces en afmeLlngen.

Wl[ zullen eersL enkele proLoLypes produceren waarvan een model naar Zsfla zal opgesLuurd worden ln
Pongarl[e. Lens heL producL op punL sLaaL zal heL ln onze collecLle opgenomen worden en zal onze
wlnnaar de royalLy's onLvangen op haar model. Wl[ hopen hlermee aan de ene kanL een [ong deslgn
LalenL een duw ln de rug Le kunnen geven, een succesvol vernleuwend producL bl[ ons producL gamma
Loe Le voegen en aan Le Lonen daL vlncenL Sheppard als brand een frlsse en lnnovaLleve kl[k heefL op
nleuwe medla en heL conLacL meL hun klanLen, volgers en sympaLhlsanLen.
lnLeresL ls een relaLlef nleuwe speler ln heL aanbod van
Soclale medla webslLes op heL neL. Puldlg zlL heL elgenll[k
nog ln zl[n LesL-fase (beLa) en ls heL nog nleL beschlkbaar
voor heL groLe publlek. Cm gebrulker Le worden moeL men
momenLeel nog een lnvlLaLle krl[gen ofwel een aanvraag
sLuren. uesondanks zl[n er Loch al meer dan 9 mll[loen gebrulkers acLlef. lnLeresL fungeerL elgenll[k als
een onllne prlkbord waarop men allerhande beelden kan plnnen dle men lnLeressanL vlndL. ueze
beelden kunnen van elders op heL web komen of zelf geupload worden. 8eelden worden verzameld
rond een Lhema op een plnboard. PeL ls dus een lmage daLabase waarbl[ men conLenL kan aanmaken
daL zlchLbaar ls voor ledereen en waarbl[ de gebrulker vla 'plns' kan Lonen waL voor smaak, lnLeresses,
hobles, humor men heefL. Cebrulkers van plnLeresL kunnen andere gebrulkers volgen en bll[ven op deze
manler op de hoogLe van nleuwe plns. ledereen kan [e boards bezoeken, commenLaar geven of [e
beelden zelfs herplnnen en op zl[n of haar elgen plnboards zeLLen.MeL vlncenL Sheppard hebben we op plnLeresL ge-experlmenLeerd door een aanLal foLo's van onze
elgen webslLe Le plnnen. ule werden snel opgemerkL, gereplnned, gellked en geshared op LwlLLer en
facebook.
AchLer elke afbeeldlng dle geplnned ls zlL er ook een llnk naar de orlglnele paglna, ln dlL geval de webslLe
van vlncenL Sheppard. ulL heefL er voor gezorgd daL op 1 maand Ll[d www.plnLeresL.com de Lweede
grooLsLe verwl[zende webslLe (referrer) werd voor vlncenL Sheppard. Cp google AnalyLlcs kunnen wl[
mool Lerugvlnden welk effecL heL vlraal en soclaal versprelden van plns heefL. Poe meer replns, des Le
meer mensen ook hun weg vonden naar de Sheppard-webslLe. uaar bovenop zl[n de llnks op plnLeresL
ook zoekroboL-vrlendell[k en helpen dle ons ook SLC-gewl[s voorulL.

De groei over anderhalve maand van Pinterest.com
als referrer voor Vincent Sheppard.

ue merendeel van de lnLeresL gebrulkers komen ulL noord Amerlka en zl[n voornamell[k vrouwen
Lussen de 23 en 43 [aar oud. ulL kan men vooral zlen aan heL soorL van plns dle de grooLsLe aandachL
krl[gen en dle heL meesL gereplnned worden (L.g. gelakLe nagels, lnLerleurs, mode, [uwelen, gebak,...).
Maar heL gebrulkers publlek wordL gesLaag breder en dlverser.
Cm Le slagen op plnLeresL moeL [e leLs vlsueel Le bleden hebben. 8l[ vlncenL Sheppard werken we veel
meL foLografle en vlsuele medla om sferen en ldeeen Le creeren. ldeaal voor plnLeresL dus. Cm nleL als
een markeLlng machlne pure sang over Le komen hebben we plnboards gemlxed meL dlverse foLo's, en
dus als volwaardlg lld aan de plnLeresL communlLy deelgenomen. Lerll[kheld gebled: PeL ls een leuke
maar verslavende bezlghoudlng. Andere foLo's dle nleL meLeen aan uw elgen producL gellnked zl[n
kunnen er Lrouwens voor zorgen daL er meer Lrafflc naar [e plnboards komL en daL [e elgen foLo's
zodoende opnleuw meer vlslblllLelL krl[gen.#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 2
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 2voorS
Wie:

Uitgeverij 2voor5, wij hebben ons als uitgeverij gespecialiseerd in boekprojecten over
voornamelijk architectuur, bouwen, wonen en interieur.

Wat:

De lancering van het nieuwe boek Buitengewoon Belgisch Bouwen: Puur Architectuur
Het boek toont je een selectie van 50 eengezinswoningen, zowel nieuwbouw als renovatie, die
hoge ogen gooien in de Belgische architectuur.

Genspireerde en inspirerende Belgische architecten ontwierpen woningen waarbij de beleving
centraal staat en waarbij het interieur harmonieus voortvloeit uit zijn drager. Architectuur met
allure, maar altijd leefbaar. Experimentele habitats waren niet zozeer de opzet van het boek, als
wel eengezinswoningen volledig op maat van haar bewoners met een verrassende volumetrieof
speciale uiterlijke verschijning.


Hoe:

Dit boekproject is voorgesteld met een Event in Tour&Taxis waar er ook Awards werden
uitgereikt.1 van deze awards was de FACEBOOK LIKE award.

De 50 projecten uit het boek kon je op onze facebookpagina bekijken en Liken !

Het project met de meeste Like stemmen was de winnaar !

In totaal stemden 7657 mensen, zie lijst, op al deze 50 projecten en dit op 3 weken tijd !

Ook onze eigen facebookpagina is gestegen van iets meer dan 200 volgers naar 698
mensen die onze pagina leuk vinden !!
#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 3
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 1a|es

lrederik Van HeuIe


Van. CasLeur LiseloLLe <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. donderdag 22 maarL 202 6.05
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door CasLeur LiseloLLe
Inzending case:
Name :
Casteur Liselotte
Email :
liselotte@tales.be
Tel :
0497 452028
Bedrijf :
Tales - Project Management
Website :
www.tales.be
Message :
We hebben ons in 2011 gelanceerd op twitter, linkedin & facebook. Maar vooral via Twitter & Linkedin boren we effectief
nieuwe contacten aan. Acties & events die we organiseren (workshops, seminar, infosessies) worden via die kanalen
verspreid. Onze naamsbekendheid wordt op een organische manier (dus eerder traag) uitgebreid.
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
178.119.74.2


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 4
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 1he A|m

lrederik Van HeuIe


Van. De volder valerie <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. vrijdag 9 maarL 202 9.22
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door De volder valerie
Inzending case:
Name :
De Volder Valerie
Email :
valerie.d@the-aim.be
Tel :
09 237 27 00
Bedrijf :
the AIM - marketingmanager
Website :
www.the-aim.be
Message :
Voor onze klant Quick-step hebben wij een word-of-mouth campagne via Facebook opgezet rond het concept \'Win een
make-over\'.
Doel: meer interactie met klant + brand ambassadors creren.
Case: zie http://www.youtube.com/watch?v=NV67Ht-fut0&list=PL204D94B3257C0175&index=3&feature=plcp
(ingezette communicatie: Facebook, Facebook advertenties, e-mail marketing, AdWords & flyers.
Resultaat: 4000 nieuwe Likers (1 maand tijd), >2000 praatten over Quick-Step, +/- 87.000 weergaves van Facebook posts.
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
213.224.17.18


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : S
8edr|[f ] Crgan|sat|e : N|co|as S|oen

lrederik Van HeuIe


Van. Nicolas Sioen <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. dinsdag 20 maarL 202 8.08
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door Nicolas Sioen
BijIagen. 40-20.pd
Inzending case:
Name :
Nicolas Sioen
Email :
coiffure@nicolassioen.be
Tel :
056 / 42 27 39
Bedrijf :
Nicolas Sioen coiffure / make-up & fine jewelry
Website :
www.nicolassioen.be
Message :
Dit zelf gemaakt videoo\'tje was een hit op ons bedrijfs facebook profiel.
http://www.youtube.com/watch?v=tIc2XnwEcmM&feature=g-upl&context=G2f8425aAUAAAAAAABAA
op https://www.facebook.com/pages/Coiffure-Nicolas-Sioen/110389012368195
Submit :
Inzenden
Bestandsnaam upload:
40-20.pdf
IP address of the submitter:
178.118.232.248
ALLE MOOIE DINGEN
KOMEN TERUG...
Net zoals een nieuwsredactie evolueert, zijn
ook de trends in modeland en de technieken
in kapsalons voortdurend in beweging.
Maar 1 ding is zeker: mooie dingen doorstaan
de tand des tijds en komen terug.
Wij van kapsalon Nicolas Sioen vieren dit
jaar ook feest, want onze zaak wordt 20 jaar.
Ook na 20 jaar is de essentie van ons werk
nog dezelfde: we inspireren onze klanten
en creren samen met hen een positieve
uitstraling die hen op het lijf geschreven is.
Maak kennis met het team en de diensten
van Nicolas Sioen op www.nicolassioen.be
of bel naar 056 422 739
MOESKROENSTRAAT 68, 8930 REKKEM
Proficiat
40 jaar De Streekkrant
1971
2011
www.nicolassioen.be


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 6
8edr|[f ] Crgan|sat|e : D|[a-Costco|or
@achielle_ #SMupdate
Achielle is een klein familiebedrijf waar op ambachtelijke manier fietsen met de
uitstraling van vroeger gemaakt worden.
Wij leveren onze fietsen aan de fietshandel, die ze dan op hun beurt verkopen aan
de consumenten.
We komen dus weinig in contact met onze eind klanten, de consument. Maar hier
biedt de sociale media voor ons een grote hulp.
Door hier aanwezig te zijn kunnen we aan onze eind klanten tonen wat we doen,
kunnen we vragen beantwoorden, bouwen we fans op,...
Achielle staat voor handgemaakte fietsen die op bestelling gemaakt worden. Geen
massaproduct maar unieke producten volgens de wensen van de klant.
Beide zaken kunnen we naar voor brengen door via sociale media geregeld
'unieke' fietsen te tonen en nu en dan een inkijk in de productie.
Hoewel Achielle berust op drie generaties en start in 1946, is het fietsmerk Achielle
nog relatief jong. Hierdoor hebben we geen grote budgetten voor marketing. We
beslissen dan ook weinig te investeren naar het actief zoeken naar nieuwe dealers.
We verkiezen om de eindklanten 'warm' te maken, door hen aan te spreken. Als zij
dan naar de fietshandel trekken doen zij ons werk en vertellen ze ons verhaal. Dit
prikkelt de fietshandel, waardoor zij contact met ons opnemen.
Ook in het buitenland gaan we niet actief op zoek naar dealers, maar via de sociale
media vinden deze ons. Op heden heeft het grootste deel van ons buitenlandse
dealers ons leren kennen via sociale media.
Deze zomer plannen we ook nog enkele activiteiten, zoals een fietstocht, samen
met onze fans, volgers,...
Mocht u nog meer info wensen, dan sta ik u graag te woord.
Peter Oosterlinck
Google+ https://plus.google.com/110423095438269610250/
Facebook Profiel http://www.facebook.com/profile.php?id=100001807973936
Facebook Pagina http://www.facebook.com/achiellecycles
Twitter https://twitter.com/#!/achielle_/

-. . ,. . .. .


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 7
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 1oer|sme Costende

lrederik Van HeuIe


Van. PieLer Hens <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. woensdag 2 maarL 202 7.3
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door PieLer Hens
Inzending case:
Name :
Pieter Hens
Email :
pieter@visitoostende.be
Tel :
0485 71 76 82
Bedrijf :
Marketing // Toerisme Oostende vzw
Website :
http://www.visitoostende.be
Message :
Toerisme Oostende vzw is al enkele jaren een pionier wat betreft Social Media in Vlaanderen. We zetten Social in op een
strategisch niveau en gaan voor een effect op lange termijn. We overbruggen tussentijdse campagnes door een
consuquente aanwezigheid op verschillende kanalen en zien hier ook duidelijk een appreciatie in aantal likes en followers.

Facebook
Het kanaal www.facebook.com/ostend werd 2 jaar geleden overgenomen door Toerisme Oostende vzw en groeide
sindsdien van +5.000 fans naar bijna 25.000 likes. Dit aantal stijgt nog dagelijks, net als de respons en de interactie. We
inversteren heel wat tijd in het up-to-date houden van onze timeline en het informeren van onze bezoekers. Het stijgende
aantal likes duidt dat deze strategie duidelijk gevolgd door ons publiek.
Het behalen van 20.000 likes vierden we met een letterbombing: http://youtu.be/5KVWLg8AJ-4

Twitter
Toerisme Oostende vzw monitort dagelijks alle tweets met het woord Oostende. Hierop wordt indien nodig gereageerd of
geretweet. Daarnaast verspreiden we doelgericht informatie via ons eigen twitter kanaal (@visitoostende). Dit kanaal heeft
ondertussen al +1.200 followers.

Online meets offline
De cover van onze Oostende pockets werd samengesteld door middel van crowd sourcing. Via ons facebook kanaal
konden bezoekers foto\'s insturen die uiteindelijk het gezicht werden van onze print publicaties.


Social Media zit doorweven in heel het bedrijf en we willen een pionier zijn wat betreft gebruik van social media in toerisme.

In bijlage een presentatie van vorig jaar op www.travel2011.be
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
194.78.235.70


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 8
8edr|[f ] Crgan|sat|e : kemaut Verzeker|ngen

lrederik Van HeuIe


Van. RemauL CeerL <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. dinsdag 27 maarL 202 3.5
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door RemauL CeerL
Inzending case:
Name :
Remaut Geert
Email :
geert.remaut@remaut-verzekeringen.be
Tel :
0477/24.96.03
Bedrijf :
Zaakvoerder
Website :
www.remaut-verzekeringen.be
Message :
Facebook - Twitter - LinkedIn - WordPress

Communicatie met klanten

Twitter best gelukt
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
81.82.249.165


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 9
8edr|[f ] Crgan|sat|e : neemkund|ge kr|ng
||chterve|de
Betreft: deelname aan Social Media Award 2012
Deelnemer: De heemkundige kring Karel Van de Poele van Lichtervelde, contactpersoon
benedict.wydooghe@katho.be. Kerkplein 5, 8810 Lichtervelde, 051724013 of 0470848090.


Inleiding

De heemkundige kring Karel Van de Poele van Lichtervelde zet hard in op sociale media. Eerst vertel
ik kort iets over het doel van de vereniging, pas dan kan het gebruik van de sociale media beoordeeld
worden.
De heemkring stelt zich tot doel kennis te verzamelen en te ontsluiten van de Lichterveldse
geschiedenis, de geografie, de kunst en de volkskunde en het beschermen en het restaureren
ervan. Voor sommigen is dit het lezen van een boek of een site, voor anderen is het sfeer of
nostalgie, nog anderen snuisteren in vergeelde documenten (of online) en schrijven hierover.


Sociale media gebruik

De website is uiteraard het ideale startpunt: http://heemkringlichtervelde.wikidot.com. Dit is niet
zomaar een website, maar een wikisite, die door zijn gebruiksgemak door alle leden van de kring te
bewerken is (en dus social media). De praktijk wijst echter uit dat het doorgaans de ene beheerder is
die instaat voor wijzigingen. De website biedt informatie over de werking van de kring (hoe kan ik lid
worden, wie is het bestuur) en ontsluit inhoudelijk het verleden. Dat doen we via:

- Een blog speelt in op de actualiteit. De berichten zijn korte artikels met een afbeelding over
een vondst of een activiteit.

- Een beeldbank die we afhuren bij Flickr. Dit kan ook kosteloos, maar wie een klein bedrag
P- Verder gebruiken we Scoop it om de krantenactualiteit rond geschiedenis en heemkunde in
beeld te brengen. We noemen het de Geschiedenisupdate, lokale geschiedenis uit
Lichtervelde en omstreken.

- De ta Lichterveldse tijd Lvelde op
Wikipedia die we voor een groot stuk zelf/mee onderhouden. Deze online encyclopedie is
tevens een schitterend instrument voor heemkundigen en diverse artikels werden er door
ons gerealiseerd, ik noem er enkele:

Vrijwel alle burgemeesters kregen een eigen biografie, de bibliografische
referentie brengt de lezer op de website van de heemkring.

Bekende Lichterveldse figuren (al dan niet mee gestart) zoals Leon Hoet,
Albert Termote, Karel Van de Poele, Pieter Lansens, Paul Houwen, Achiel
Coppenolle, Gilbert Desmet, Henri Vanlerberghe, Xavier Vanslambrouck,

Heb boek Z werd ooit in Lichtervelde voorgesteld. Het
resulteerde in een Wikipedia pagina. Dit is een voorbeeld van een winwin
situatie. De auteurs van het boek bezorgden ons fotomateriaal, wij dropten
het op de wikicommons en schreven er het artikel bij. De auteurs hebben op
die manier reclame voor hun boek, wij tonen een ruim publiek hun
fotomateriaal.

Bekende Lichterveldenaars zoals Els Kindt, Johnny Vansevenent, Patrick
Cornillie, Dirk Vandewalle kregen hun eigen pagina. Opnieuw: winwin.


- Facebook wordt uiteraard ingezet. Telkens er een verandering is aan de site of er een foto of
een weetje opduikt, dan wordt dit op Facebook gepost. Facebook kent meer succes dan de
site en dat hoeft niet te verwonderen. Heemkundige Kring Lichtervelde is geen groep, maar
een persoon op FB. Dat is ooit zo gegroeid, we weten dat dit niet het FB-beleid is, maar goed:
1134 vrienden begin april 2012 is een groep genteresseerden waarvan we voor Facebook
maar een fractie bereikten. Bovendien is dit drempelverlagend: het lokaal van de heemkring
En met een aantal van deze
Facebookers gaan we werkelijk in interactie, vooral zij die wat verderop wonen en toch
interesse hebben in Lichtervelde. Enkel illustraties:

Een duivenliefhebber uit Limburg schrijft een boek over zijn hobby. Wij
Hij rapporteert quasi onmiddellijk.

l l8
zorg nu en dan voor veel reactie.

Drie honderdjarigen L en zorgt
voor ontroerde reacties.

Via facebook houden we contact met collega-organisaties zoals Erfgoed
v k

- Heemkundigen of particulieren die een onderzoek willen opzetten, krijgen diverse
databanken en catalogi in deze zoektab.

- Google analytics houdt het sitebezoek bij. We merken dat de site veel aangeklikt wordt in
drukke periodes, van september tot begin mei. Dan vinden ook onze activiteiten plaats: Open
monumentendag, de voorstelling van het jaarlijkse fotoboek, de uitreiking van de persprijs,
de presentatie van het jaarboek, Nacht van de geschiedenis, L C
internetgebruik is dus niet zomaar iets virtueel, maar deint mee op de golven van onze
dagelijkse werking.


Strategie en voordelen

- Sociale media worden niet alleen doelgericht (zie hierboven) maar in een lus ingezet. Dit wil
zeggen dat er steeds naar de onderscheiden sociale media doorgelinkt wordt. Een voorbeeld:
In een artikel op Wikipedia is onderaan een bibliografie te lezen. Die is aanklikbaar en linkt
door naar de website waar die boeken te koop aangeboden worden. Zie bijvoorbeeld hier
onderaan.

- Een extra voordeel van het inzetten van sociale media, is dat het imago, of het beeld van
heemkunde als een stoffige hobby voor senioren, doorbroken wordt en dat doelgroepen
bereikt worden die anders nooit bereikt worden.

- Of we bang zijn dat mensen niet meer fysiek naar ons lokaal zullen komen om een foto te
bekijken? Het Louvre was met zijn collectie snel online: het bezoekersaantal daalde niet,
integendeel. En, over de hele wereld konden mensen dingen zien op een plek waar zij nooit
zouden komen. Wel, voor Lichtervelde is dat niet anders: uitgewekenen komen opnieuw in
contact met hun dorp.


Toekomst

Verder maak ik gebruik van ondersteunend materiaal dat in de aanbieding is op.
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Benedict_Wydooghe/23_dingen
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Benedict_Wydooghe/Wikipediaklas (voor studenten)
- http://www.delicious.com/benedictwydooghe/geschiedenis
- http://www.linkedin.com/in/benedictwydooghe

Het is mogelijk dat we dit voor onze vereniging uitwerken. Voorlopig lijkt deze graad van specialisatie
niet nodig.
Wat we wel onderzoeken, is het potentieel van de genealogie en hoe we met smartphones, tablets
of dit aan de slag kunnen, zonder zwaar te investeren.
Daarnaast zoeken we hoe we videomateriaal gestructureerder kunnen aanbieden. Dit gebeurt nu via
Youtube, maar zonder ondersteuning en visie. Een eigen kanaal is een mogelijkheid. Samenwerking
met andere verenigingen of individuen is nodig, wat typisch is voor een organisatie die met sociale
media werkt: je doet het niet alleen. En dat maakt het sociaal.


Met vriendelijke groeten,

Benedict Wydooghe 5 april 2010
(http://twitter.com/#!/bwydooghe)


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 10
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 8ytteb|er
BYTTEBIER Be Happy illustraties social media award
x Profiel BYTTEBIER (Xenia bvba) J. Vandaleplein 7a 8500 Kortrijk www.byttebier.com
o Design en geschenkenzaak met 5 afdelingen in hartje Kortrijk: design, kookwinkel, serviezen,
modejuwelen en cadeaus.
o 450 m op 2 niveaus breed assortiment, moeilijk in 140 karakters samen te vatten ;-)
o Sinds 3 jaar actief in de sociale media.
o Familiebedrijf pur sang met 3 actieve familieleden: Lieve, Sofie en Koen (soms aangevuld met Bruno).
Het gebruik van de sociale media bij BYTTEBIER is spelenderwijs begonnen. 2 generaties in het bedrijf experimenteerden
door en met elkaar, aanvankelijk enkel met persoonlijke paginas, sinds 2 jaar ook met een fanpagina en andere media.
Ingezette middelen:
x Facebook fanpagina met 1142 fans (april 2012)
o Dagelijkse input van fotos en informatie
o Afwisselend commercile en louter informatieve boodschappen
o Gebruik van facebook advertenties
o Reply op elke vraag of elke commentaar indien wenselijk
o Marktverkenning bij nieuwe assortimenten of overwegingen
o Participatie van klanten m.b.t. etalages (vb. zoektocht naar oude stoelen)
o Aankondiging van eigen of andere events
o Aansluiten bij facebook-paginas van partners (vb. merken of commercile organisaties in Kortrijk)
o Belonen van 777
ste
, 1000
ste
, 1234
e
fan...
o Doorsturen van nieuwsberichten naar de twitter account van Koen Byttebier
o Spontane afwisseling, soms reageren als Byttebier, soms als personen
o Verwerving van www.facebook.com/byttebier als korte link
x Facebook accounts van alle leden van het Byttebier team
o Overnemen van bepaalde themas op persoonlijke facebookpagina (ca 2500 contacten)
x Twitter accounts van alle leden van het Byttebier team
o Doorverwijzen, facebook, blogs, twitter...
x Blogs die inspelen op nieuwe trends (Lieve voor Foodies, Sofie voor Fashion addicts)
o Wanneer van toepassing worden verborgen links gelegd naar onze website
x Integratie op de website www.byttebier.com van facebook en twitterberichten
o Laatste berichten staan steeds op openingspagina van de website
o Een aantal facebookprofielen van fans zijn ook aanklikbaar
x Gebruik van Pinterest voor het posten van leuke productfotos
o Hier hechten we vooral belang aan de kwaliteit van de fotos, de kracht van het beeld.
x Gebruik van Foursquare en toekennen van voordeel voor wie incheckt
x Gebruik van Google ads voor wie ons bewust of indirect zoekt met link naar site
x Gebruik van Goudengids.be met link naar plan, website, e-mail
x Gebruik van Linked In voor B2B toepassingen
x Webshop voor huwelijkslijsten, gekoppeld aan de website
x Verwerving van de domeinnamen www.byttebier.com , www.byttebier.be, www.byttebier.eu, www.byttebier.net
De sociale media worden gecordineerd door Koen Byttebier maar ook Lieve en Sofie zijn actief op de account van
Byttebier. De ervaring leert dat de klanten die met onze aanwezigheid op de sociale media vertrouwd zijn, vaker
communiceren langs daar, dan via de gewone weg (e-mail, telefoon). Het is dus van belang op alles te antwoorden.
Centrale gedachte: je steeds in de plaats van je klant of prospect proberen te stellen en vanuit dat oogpunt een social-
media-gedrag opbouwen. Dit vraagt dus veel aanwezigheid en interactie. Elke stiel moet je leren ;-) Hiervoor helpt ook het
volgen van seminaries en de vakliteratuur (o.m. Steven Van Belleghem van Insites en Stefaan Lammertyn van Pixular)
Op de volgende paginas staan printscreens die onze activiteiten illustreren. De rode draad is spontaniteit, openheid, direct
taalgebruik, consequentie en continuteit.
FACEBOOK - fanpaginaINTEGRATIE Facebook op website www.byttebier.com
INTEGRATIE TWITTER op www.byttebier.comTWITTER via @koenbyttebier @lievebyttebier @msaprilfish @brunobyttebier


FOURSQUARE met voordeel bij check-inBLOG voor FOODIES Rue de Surne - www.ruedesurene.blogspot.com Lieve Byttebier
BLOG Fashion & Beauty - MsAprilFish www.msaprilfish.blogspot.com Sofie Byttebier
PINTEREST via Koen ByttebierLINKED IN via Koen Byttebier B2BGOOGLE ADS


GOUDEN GIDS ONLINEINTEGRATIE WEBSHOP HUWELIJKSLIJSTEN via www.byttebier.comMet personalisatie door de koppeltjes zelf in facebook-stijl


De vragen
Is het gebruik van social media gentegreerd in de volledige werking en strategie?
x Toen de zaak in oktober 2007 volledig werd vernieuwd werden ook de huisstijl, de website en de de
hele communicatie aangepast aan het centrale thema Be Happy. Hierbij stond het goed gevoel
centraal, zowel bij wie iets voor zichzelf koopt, voor iemand anders als voor wie een geschenk uit de
Byttebier-winkel krijgt. Dit uit zich in verpakking, etalages, winkelopstelling, omgang met de klanten
die sedert enkele jaren veel minder formeel is.
x Hiermee was het pad naar de sociale media geffend. De nieuwe communicatieplatformen leenden
zich wonderwel voor deze informele communicatie die toch consequent de message be happy bleef
vertalen.
x Directe reacties, vriendelijk maar informeel taalgebruik, vrijblijvend karakter van de informatie, een
beetje extra zorg bij verpakking en service na verkoop, veel visuele aspecten bij de communicatie, het
subtiel bespelen van diverse generaties, ook al door de aanwezigheid van 2 generaties in de winkel,
het zijn maar enkele aspecten hiervan.
x Het aanwenden van persoonlijke accounts naast de niet onbelangrijke Facebook-account van de
winkel Byttebier zijn een bewuste keuze. Wij willen het bijzondere karakter van de familiale
speciaalzaak ook naar buiten brengen als een troef, een tool in het streven naar klantenbinding. Klant
zijn bij Byttebier heeft iets van een clubgevoel.
Kadert de case in een langere termijn visie of is het een one shot actie?
x Het gebruik van sociale media zijn uiteraard gekaderd in een LT-visie, waarbij ook de evolutie van de
SM-toepassingen bijzonder opgevolgd wordt. Vrijwel elk medium wordt uitgetest, soms via
persoonlijke accounts.
Is er een meetbare return (hoeft daarom niet enkel in EUR uitgedrukt te zijn)
x De meest meetbare return is de verkoop als direct gevolg op de berichten en de
communicatie in de sociale media. Die is er vrijwel elke dag, vaak met kleine goedkope
artikelen, doch ook bij duurdere investeringen, vooral dan van kooktechnische producten.
Indien mensen iets nieuws ontdekken via Facebook en Twitter zijn ze ook blij dit te kunnen
delen. Hieruit komt dus verkoop.
x Ook het feit dat het aantal fans en volgers blijft groeien (1150 bij Facebook en 800 bij
Twitter, over de 2500 op persoonlijke account, de blogs, de pageviews) als gevolg van onze
activiteiten op de sociale media, stimuleren om het elke dag opnieuw te doen. Uitzonderlijk
kalme weken in onze activiteiten verslappen ook de groei.
x Meest markante voorbeeld is het Fish-hotel van het merk Umbra. Het product heeft tot op
heden nog nooit het winkelrek gehaald. Telkens wanneer het binnenkomt wordt het
onmiddellijk gepost en de dag zelf reeds verkocht. Zo zijn er een aantal echte topartikelen.
x Naar ROI toe is het gebruik van de sociale media bijzonder rendabel. De kosten die we de
laatste jaren maakten in dit segment beperken zich tot:
o De nieuwe website van 2012 die er toch moest komen en die volledig gericht op de
SM-visie ca 30 % goedkoper uitviel dan de vorige (iets meer eigen werk, dus tijd).
o Google Adwords
o Facebook Advertising
o Enkele seminaries en boeken

Meer info:
Koen Byttebier 0475-237671
mail koen@byttebier.com
twitter @koenbyttebier
facebook www.facebook.com/byttebier - www.facebook.com/koen55#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 11
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Cayman
Dossier West-Vlaamse social media Award 2012

:
L
D S

A
C 8 L


C
C Wv l lvlClv8C
Ml8CM lvCC lMCC lvvC Wv u


I
! L
1
v
u

W k
A
W
v L L
W
v


C
A
!
W W
L&
Z
P

Voorbeeld van filmpje en reacties op www.letsdoitindevuilbak.be.

<
u L L
v

D
l
n
M

C


C L


L
L
C

L

L ?1
u


s<s

d
#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 12
8edr|[f ] Crgan|sat|e : arkoff|ce
PARKOFFICE

Social media-platformen zijn niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. Het
zijn handige informatiekanalen en communicatietools om een levendig contact te
onderhouden met een professioneel netwerk, om fotos te posten, om polls op te stellen,
om nieuws te verspreiden en om gediversifieerde feedback van een breed publiek te
ontvangen.

Ondenkbaar om tegenwoordig als ietwat hip bedrijf weg te blijven uit het virtuele
landschap. Dat wisten we bij Parkoffice al langer. Hoewel het als kleine KMO met vijf
medewerkers in een B2B-omgeving niet vanzelfsprekend is om snel en veel aanhang te
krijgen via de diverse kanalen, voert Parkoffice toch -met succes!-
een intensief social media-beleid waarin nieuws van en over onze
zakencentra en klanten via de diverse webwegen de
genteresseerden bereiken. Zo kan het publiek al een hele tijd
Parkoffice sympathiek 'stalken' via de Parkoffice-pagina op
Facebook, via de account @ParkofficeBC en de hashtag
#Parkoffice op Twitter, via de Parkoffice-group op LinkedIn, via
de Parkoffice-spot op Foursquare en via de Parkoffice-boards op
Pinterest. Bovendien worden status-updates, tweets en berichten
geregeld breder uitgesponnen in de artikels op de Parkoffice-blog.

Naast deze verspreide aanwezigheid in het social media-landschap, worden in de
zakencentra ook social media-gerelateerde events georganiseerd. Zo ging in Parkoffice
Kortrijk de allereerste TwinnerK door met gastsprekers en experts Stefaan Lammertyn en
Felix De Clerck. Enkele maanden later werd "Het ABC van Twitter" in Parkoffice Gent een
gezellige en succesvolle lunch-bijeenkomst met gastlezingen en tips voor zowel prille
kuikens als meer ervaren Twitterbirds.

Door de groeiende populariteit van de social media, ontstond de behoefte om de
verschillende kanalen te integreren in de website van Parkoffice. Grandioos en hip plan,
maar helaas niet eenvoudig om de bestaande, behoorlijk statische website te updaten.
Daarom werd na deskundig advies besloten om met
professionele bijstand een nieuwe, veel dynamischere website
te bouwen. Over een maand pronken we trots met de
gloednieuwe www.parkoffice.com, waarin de social media
een prominente plaats en belangrijke functie zullen invullen.
Vanaf dan zou onze website via de gentegreerde social media-
sites grotendeels 'gevoed' worden door klanten en bezoekers,
ter bevordering van het dynamische karakter, de actuele
content en de vlotte interactie.Omdat de virtuele bedrijfscommunicatie zodanig snel verandert en evolueert, vindt
Parkoffice het van groots belang om op tijd en stond de vaardigheden van het team bij te
schaven. Vandaar dat de medewerkers de kans krijgen om gespecialiseerde workshops,
lezingen en netwerk-events bij te wonen om hun kennis bij te werken of uit te breiden.

De heer Geoffroy Speybrouck, Managing Director in Parkoffice Kortrijk en actief
Twitteraar, geloofde van bij het begin sterk in de kracht en efficintie van social media.
Zo getuigde hij ook onlangs in Vacature.com:

Sociale media maken deel uit van ons imago. Het is een huismerk geworden en
we communiceren langs deze weg veel vlotter met onze klanten. We motiveren
onze klanten ook om ons voorbeeld te volgen en de weg van de sociale media in
te slaan. Elk klein bedrijf kan groot zijn in sociale media, in tegenstelling tot de
traditionele media waar de grote bedrijven met even grote budgetten nog steeds
de bovenhand halen.

Naast heel wat externe reacties en extra fans/followers, merken we dat de inspanningen
ook communitybevorderend werken. De klanten komen elkaar niet enkel in de gangen of
in de keuken tegen, maar ontmoeten elkaar ook virtueel via de social media-platformen
en promoten er elkaars business, delen nieuws en helpen elkaar waar mogelijk. Een
kruisbestuiving waar Parkoffice graag aan bijdraagt! Daarom vragen we bij nieuwe
prospects en klanten altijd meteen naar hun aanwezigheid en exacte cordinaten in het
social media-landschap. We volgen graag hun nieuws en delen -indien gewenst- de
berichten via onze kanalen.

De Parkoffice-statistieken op de verschillende platformen
duiden op een gewaardeerde, actieve aanwezigheid: grafieken
stijgen, aantal followers nemen toe, allerhande
interactiemogelijkheden (bvb. polls) winnen aan populariteit en
alsmaar meer berichten worden geliket, geretweet of
beantwoord. Dat vatten wij graag op als positieve feedback en
beschouwen we als stimulans om ermee door te gaan en er nog
meer contacten voor warm te maken!

#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 13
8edr|[f ] Crgan|sat|e : ou 8r|dge
Dream of Jackline Ogwal, Kampala UGANDA
To achieve my qualification as a nurse, work in any
clinical setting in the world, and provide the best services
to those in need. To have excellent computer knowledge
and usage in order to grow with the growing world of
technology.
2
Dream of Pranab Dhakal, Kathmandu NEPAL
My dream, and the reason why I choose to
become an engineer, is to serve my
underdeveloped country as a nation builder. I
want to help the needy people and my needy
nation.
ou8r|dge, the non-prof|t Iacebook
3
M|ss|on Statement
?ou8rldge wanLs Lo brldge Lhe lnformaLlon gap by
creaLlng a plaLform LhaL allows people Lo send a new
lapLop Lo less developed counLrles and LhaL allows
Lhem Lo lnLeracL on Lhls dlglLal plaLform. eople wlll
become connecLed Lo each oLher and form a become connecLed Lo each oLher and form a
mulLlnaLlonal soclal neLwork.
4
now?
?ou8rldge enables you Lo choose a pro[ecL LhaL
maLches your personal proflle, and supporL lL by
donaLlng a lapLop Lo Lhe sLudenL or enLrepreneur
behlnd lL.
8uL ?ou8rldge goes beyond charlLy as lL allows you Lo
connecL wlLh LhaL person on a soclal plaLform. llnd
you pro[ecL, add a frlend & change a llfe.
kesu|ts Apr|| 2012
70 member countries
9 projects countries
kCILC1S
ro[ect 1: Internat|ona| nea|th Sc|ence Un|vers|ty
kampa|a, Uganda
Slnce uecember 2009
unlverslLy
SLudenLs medlclne
88 lapLops: lndlvldual donaLlons
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and parLner Close 1he Cap
8
ro[ect 2: Dhaka, 8ang|adesh
Slnce May 2010
lnLerneL school
?oungsLers wanLlng Lo be lnvolved ln local falr Lrade lnlLlaLlves
13-23 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough 8elglan nCC ASPA and vlerlck School
ro[ect 3: kathmandu, Nepa|
9
ro[ect 3: kathmandu, Nepa|
Slnce CcLober 2010
lnLerneL school
23 lapLops: mulLlple use
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and Lhrough collaboraLlon wlLh
8elglan school presenL ln nepal.
ro[ect 4: Lubumbash|, D.k. CCNGC
Slnce !anuary 2011
unlverslLy
SLudenLs comlng ln conLacL wlLh Lhelr 8elglan counLerparL aL 8russels unlverslLy
23 lapLops per year: lndlvldual donaLlons
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and Lhrough uCCS ngo presenL.
ro[ect S: k|sangan|, D.k. CCNGC
10
Slnce Aprll 2011
Several unlverslLles and hlgh schools
CompuLer and lnLerneL access Lo 10.000 sLudenLs
130 lapLops per year: mulLlple use ln a secure envlronmenL
Local supporL Lhrough n18S ngo presenL and klng 8oudouln loundaLlon
ro[ect 6: 1anzan|a
Slnce !anuary 2012
Secondary school + falr Lrade parLners
?oungsLers wanLlng Lo be lnvolved ln local falr Lrade lnlLlaLlves
13-23 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough collaboraLlon wlLh 1he Coffee Club
ro[ect 7: S|em k|ep, Cambod[a
11
ro[ect 7: S|em k|ep, Cambod[a
Slnce CcLober 2011
Lngllsh school - ?oung AdulL program
10 lapLops: mulLlple use
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador
ro[ect 8: Cameroon
As from May 2012
Secondary school
?oungsLers geLLlng lnLerneL and compuLer educaLlon
23-30 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough collaboraLlon wlLh LcoloundaLlon and Combell
ro[ect 9: Afghan|stan
12
ro[ect 9: Afghan|stan
Slnce !une 2011
SupporL of MoLhers for eace": 8elglan nCC.
SLarL wlLh Lwo lapLops: used for Lhe organlzaLlon,
medlcal examlnaLlons & communlcaLlon.
Women's cenLers ln lsLallf/kabul and 3 oLher reglons.
ln collaboraLlon wlLh ZonLa CenL ll
1he Core 1eam
Jonas De Cooman
Co-Founder &
General Manager
(Strategy & Long
Term)
Pieter Dewinter
Co-Founder &
Deputy General
Manager
(Operations & Short
term)
Barbara Van
Speybroeck
Co-Founder &
Resp. for Schools
Tim
Elise Eeckhout
Kande Kazadi
Tim
Vandenbergh
Strategic
Partnerships
Manager
Elise Eeckhout
Project Manager
Receiving
Countries
Kande Kazadi
Conversation
Manager &
Webmaster
8oard of Advlce
!ullen 8lanchez - Pead of MarkeLlng Coogle
Alexander uecroo - resldenL CpenvLu
Anneleen uemasure -Managlng ulrecLor ldeeflks & ldeeklds
8runo ueleplerre - Managlng ulrecLor Adlorce
Cedrlc ue vleeschauwer - lounder roudfleld
CeerL uesager - CCC uu8 8russels
WalLer Celens - arLner AkkanLo
ldes 1lckeL - CMC & CSC aL 1he Pouse of P8 ldes 1lckeL - CMC & CSC aL 1he Pouse of P8
Lrlka vanobbergen - SLraLeglc ulrecLor Mlndshare
Cllvler vanden Lynde - lounder and Ceneral Manager Close Lhe Cap
Culllaume van der SLlchelen - Co-lounder uuval Culllaume
uavld venLer - rof. vlerlck Leuven ChenL ManagemenL School
CeerLrul Wlndels - CemeenLeraadslld SlnL-Ceneslus-8ode
artners
And many others
Us|ng Soc|a| Med|a
Coogle AdWords: 100.000t/year vla Coogle CranLs
Llnkedln: Croup & 1wlLLer-llnkage
lacebook: full lnLegraLlon of Lhe webslLe and fundralslng. ?ou8rldge ls Lhe
flrsL nCC Lo do Lhls. Launch: Week 18.
1wlLLer: many key followers spread our message.
?ou1ube
lllckr lllckr
neLlog
keep up-Lo-speed on new developmenLs
WebslLe: cenLral parL of Lhe pro[ecL and fully lnLegraLed wlLh all soclal
medla.
8logs: for more ln-depLh conLenL.
lnLeracLlon: on web forum, on 1wlLLer eLc.
Webs|te
Classified - Internal use
De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.
Iacebook
Classified - Internal use
Classified - Internal use
1w|tter
kesu|ts of Soc|a| Med|a
10.000 vlslLors per monLh Lo Lhe webslLe
lrom 2010 Lo 2012: members ln 72 counLrles
lnLernaLlonal exposure on plaLforms as Sprlngwlse.com
?ou8rldge ls recognlzed as LrendseLLer ln non-proflL + soclal
medla medla
neLwork of parLners and members lncreases
Maln resulL: Lhe pro[ecL has grown and ls now acLlve ln 9
counLrles where we glve youngsLer a wlndow Lo Lhe world.
Case - Spread|ng the word:
1. Story p|cked up by Spr|ngw|se and through the|r
soc|a| med|a wor|dw|de to |ts members
22
Case - Spread|ng the word:
2. US person '||kes' story and supports ou8r|dge
w|th 3 computers for Uganda
23
Case - Spread|ng the word:
3. She posts and b|ogs about |t, g|v|ng one person |n
N the |dea to a|so support ou8r|dge
24
We use a|| soc|a| med|a
- lor communlcaLlon abouL our pro[ecL Lo spread Lhe word
- As means Lo communlcaLe wlLh our members and parLners
- lor fasL worldwlde expanslon
- As 'sales' Lool where parLners geL vlslblllLy Lhrough our
soclal neLworks
- ln a full lnLegraLlon wlLh each oLher
ou8r|dge
- ln a full lnLegraLlon wlLh each oLher
We are a new med|um
- WlLh focus on non-proflL
- Cfferlng LransparenL and lmmedlaLe communlcaLlon
- ln a worldwlde neLwork
4/6/2012 25
SCCIAL MLDIA AWAkD 2012
?ou8rldge exlsLs slnce 2009 and has been growlng
ever slnce, wlLh clear goals for Lhe comlng monLhs and
years.
1he blggesL parL of our growLh has been posslble
Lhanks Lo appllcaLlon of several soclal medla. 1he cosL
for Lhls has been very low (< 10.000t) compared Lo for Lhls has been very low (< 10.000t) compared Lo
Lhe fasL worldwlde recognlLlon,
Maklng soclal medla an lnLegral parL of our 'buslness'
model..
4/6/2012 26
LINk ML1 WLS1-VLAANDLkLN
verschlllende leden en besLuurders wonen ln WesL-vlaanderen
Lr ls al Lwee [aar op rl[ een nauwe samenwerklng meL o.a de gemeenLe
CosLkamp.
?ou8rldge heefL recenL een dossler lngedlend bl[ de rovlnclale noord-Zuld
8aad voor exLra subsldles ln 2012-2013
MeLer van heL pro[ecL, Mevr. CeerLrul Wlndels-van 8ompuy ls van WesL-
vlaanderen afkomsLlg en sLeunL ?ou8rldge vla voordrachLen voor lokale vlaanderen afkomsLlg en sLeunL ?ou8rldge vla voordrachLen voor lokale
servlce clubs.
Samenwerklng meL unlzo CosLkamp, vzw MoLhers for eace ulL leper eLc.
ulLgenodlgd om Le spreken voor o.a !Cl 8oeselare-lzegem
2012-2013: geplande samenwerklng meL enkele secundalre scholen ulL de
provlncle
4/6/2012 27
Contact
leLer uewlnLer
M. pleLer.dewlnLer[youbrldge.org
SLokhovesLraaL 2, 8020 CosLkamp
1. +32 479 70 30 44
ulscover how you can brldge Lhe gap aL : ulscover how you can brldge Lhe gap aL :
I: hLLp://www.facebook.com/?ou8rldge
1: hLLp://www.LwlLLer.com/?ou8rldgeCrg
W: hLLp://www.youbrldge.org
28
Dream of Jackline Ogwal, Kampala UGANDA
To achieve my qualification as a nurse, work in any
clinical setting in the world, and provide the best services
to those in need. To have excellent computer knowledge
and usage in order to grow with the growing world of
technology.
2
Dream of Pranab Dhakal, Kathmandu NEPAL
My dream, and the reason why I choose to
become an engineer, is to serve my
underdeveloped country as a nation builder. I
want to help the needy people and my needy
nation.
ou8r|dge, the non-prof|t Iacebook
3
M|ss|on Statement
?ou8rldge wanLs Lo brldge Lhe lnformaLlon gap by
creaLlng a plaLform LhaL allows people Lo send a new
lapLop Lo less developed counLrles and LhaL allows
Lhem Lo lnLeracL on Lhls dlglLal plaLform. eople wlll
become connecLed Lo each oLher and form a become connecLed Lo each oLher and form a
mulLlnaLlonal soclal neLwork.
4
now?
?ou8rldge enables you Lo choose a pro[ecL LhaL
maLches your personal proflle, and supporL lL by
donaLlng a lapLop Lo Lhe sLudenL or enLrepreneur
behlnd lL.
8uL ?ou8rldge goes beyond charlLy as lL allows you Lo
connecL wlLh LhaL person on a soclal plaLform. llnd
you pro[ecL, add a frlend & change a llfe.
kesu|ts Apr|| 2012
70 member countries
9 projects countries
kCILC1S
ro[ect 1: Internat|ona| nea|th Sc|ence Un|vers|ty
kampa|a, Uganda
Slnce uecember 2009
unlverslLy
SLudenLs medlclne
88 lapLops: lndlvldual donaLlons
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and parLner Close 1he Cap
8
ro[ect 2: Dhaka, 8ang|adesh
Slnce May 2010
lnLerneL school
?oungsLers wanLlng Lo be lnvolved ln local falr Lrade lnlLlaLlves
13-23 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough 8elglan nCC ASPA and vlerlck School
ro[ect 3: kathmandu, Nepa|
9
ro[ect 3: kathmandu, Nepa|
Slnce CcLober 2010
lnLerneL school
23 lapLops: mulLlple use
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and Lhrough collaboraLlon wlLh
8elglan school presenL ln nepal.
ro[ect 4: Lubumbash|, D.k. CCNGC
Slnce !anuary 2011
unlverslLy
SLudenLs comlng ln conLacL wlLh Lhelr 8elglan counLerparL aL 8russels unlverslLy
23 lapLops per year: lndlvldual donaLlons
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador and Lhrough uCCS ngo presenL.
ro[ect S: k|sangan|, D.k. CCNGC
10
Slnce Aprll 2011
Several unlverslLles and hlgh schools
CompuLer and lnLerneL access Lo 10.000 sLudenLs
130 lapLops per year: mulLlple use ln a secure envlronmenL
Local supporL Lhrough n18S ngo presenL and klng 8oudouln loundaLlon
ro[ect 6: 1anzan|a
Slnce !anuary 2012
Secondary school + falr Lrade parLners
?oungsLers wanLlng Lo be lnvolved ln local falr Lrade lnlLlaLlves
13-23 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough collaboraLlon wlLh 1he Coffee Club
ro[ect 7: S|em k|ep, Cambod[a
11
ro[ect 7: S|em k|ep, Cambod[a
Slnce CcLober 2011
Lngllsh school - ?oung AdulL program
10 lapLops: mulLlple use
Local supporL vla ?ou8rldge ambassador
ro[ect 8: Cameroon
As from May 2012
Secondary school
?oungsLers geLLlng lnLerneL and compuLer educaLlon
23-30 lapLops: mulLlple use
Local supporL Lhrough collaboraLlon wlLh LcoloundaLlon and Combell
ro[ect 9: Afghan|stan
12
ro[ect 9: Afghan|stan
Slnce !une 2011
SupporL of MoLhers for eace": 8elglan nCC.
SLarL wlLh Lwo lapLops: used for Lhe organlzaLlon,
medlcal examlnaLlons & communlcaLlon.
Women's cenLers ln lsLallf/kabul and 3 oLher reglons.
ln collaboraLlon wlLh ZonLa CenL ll
1he Core 1eam
Jonas De Cooman
Co-Founder &
General Manager
(Strategy & Long
Term)
Pieter Dewinter
Co-Founder &
Deputy General
Manager
(Operations & Short
term)
Barbara Van
Speybroeck
Co-Founder &
Resp. for Schools
Tim
Elise Eeckhout
Kande Kazadi
Tim
Vandenbergh
Strategic
Partnerships
Manager
Elise Eeckhout
Project Manager
Receiving
Countries
Kande Kazadi
Conversation
Manager &
Webmaster
8oard of Advlce
!ullen 8lanchez - Pead of MarkeLlng Coogle
Alexander uecroo - resldenL CpenvLu
Anneleen uemasure -Managlng ulrecLor ldeeflks & ldeeklds
8runo ueleplerre - Managlng ulrecLor Adlorce
Cedrlc ue vleeschauwer - lounder roudfleld
CeerL uesager - CCC uu8 8russels
WalLer Celens - arLner AkkanLo
ldes 1lckeL - CMC & CSC aL 1he Pouse of P8 ldes 1lckeL - CMC & CSC aL 1he Pouse of P8
Lrlka vanobbergen - SLraLeglc ulrecLor Mlndshare
Cllvler vanden Lynde - lounder and Ceneral Manager Close Lhe Cap
Culllaume van der SLlchelen - Co-lounder uuval Culllaume
uavld venLer - rof. vlerlck Leuven ChenL ManagemenL School
CeerLrul Wlndels - CemeenLeraadslld SlnL-Ceneslus-8ode
artners
And many others
Us|ng Soc|a| Med|a
Coogle AdWords: 100.000t/year vla Coogle CranLs
Llnkedln: Croup & 1wlLLer-llnkage
lacebook: full lnLegraLlon of Lhe webslLe and fundralslng. ?ou8rldge ls Lhe
flrsL nCC Lo do Lhls. Launch: Week 18.
1wlLLer: many key followers spread our message.
?ou1ube
lllckr lllckr
neLlog
keep up-Lo-speed on new developmenLs
WebslLe: cenLral parL of Lhe pro[ecL and fully lnLegraLed wlLh all soclal
medla.
8logs: for more ln-depLh conLenL.
lnLeracLlon: on web forum, on 1wlLLer eLc.
Webs|te
Classified - Internal use
De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.
Iacebook
Classified - Internal use
Classified - Internal use
1w|tter
kesu|ts of Soc|a| Med|a
10.000 vlslLors per monLh Lo Lhe webslLe
lrom 2010 Lo 2012: members ln 72 counLrles
lnLernaLlonal exposure on plaLforms as Sprlngwlse.com
?ou8rldge ls recognlzed as LrendseLLer ln non-proflL + soclal
medla medla
neLwork of parLners and members lncreases
Maln resulL: Lhe pro[ecL has grown and ls now acLlve ln 9
counLrles where we glve youngsLer a wlndow Lo Lhe world.
Case - Spread|ng the word:
1. Story p|cked up by Spr|ngw|se and through the|r
soc|a| med|a wor|dw|de to |ts members
22
Case - Spread|ng the word:
2. US person '||kes' story and supports ou8r|dge
w|th 3 computers for Uganda
23
Case - Spread|ng the word:
3. She posts and b|ogs about |t, g|v|ng one person |n
N the |dea to a|so support ou8r|dge
24
We use a|| soc|a| med|a
- lor communlcaLlon abouL our pro[ecL Lo spread Lhe word
- As means Lo communlcaLe wlLh our members and parLners
- lor fasL worldwlde expanslon
- As 'sales' Lool where parLners geL vlslblllLy Lhrough our
soclal neLworks
- ln a full lnLegraLlon wlLh each oLher
ou8r|dge
- ln a full lnLegraLlon wlLh each oLher
We are a new med|um
- WlLh focus on non-proflL
- Cfferlng LransparenL and lmmedlaLe communlcaLlon
- ln a worldwlde neLwork
4/6/2012 25
SCCIAL MLDIA AWAkD 2012
?ou8rldge exlsLs slnce 2009 and has been growlng
ever slnce, wlLh clear goals for Lhe comlng monLhs and
years.
1he blggesL parL of our growLh has been posslble
Lhanks Lo appllcaLlon of several soclal medla. 1he cosL
for Lhls has been very low (< 10.000t) compared Lo for Lhls has been very low (< 10.000t) compared Lo
Lhe fasL worldwlde recognlLlon,
Maklng soclal medla an lnLegral parL of our 'buslness'
model..
4/6/2012 26
LINk ML1 WLS1-VLAANDLkLN
verschlllende leden en besLuurders wonen ln WesL-vlaanderen
Lr ls al Lwee [aar op rl[ een nauwe samenwerklng meL o.a de gemeenLe
CosLkamp.
?ou8rldge heefL recenL een dossler lngedlend bl[ de rovlnclale noord-Zuld
8aad voor exLra subsldles ln 2012-2013
MeLer van heL pro[ecL, Mevr. CeerLrul Wlndels-van 8ompuy ls van WesL-
vlaanderen afkomsLlg en sLeunL ?ou8rldge vla voordrachLen voor lokale vlaanderen afkomsLlg en sLeunL ?ou8rldge vla voordrachLen voor lokale
servlce clubs.
Samenwerklng meL unlzo CosLkamp, vzw MoLhers for eace ulL leper eLc.
ulLgenodlgd om Le spreken voor o.a !Cl 8oeselare-lzegem
2012-2013: geplande samenwerklng meL enkele secundalre scholen ulL de
provlncle
4/6/2012 27
Contact
leLer uewlnLer
M. pleLer.dewlnLer[youbrldge.org
SLokhovesLraaL 2, 8020 CosLkamp
1. +32 479 70 30 44
ulscover how you can brldge Lhe gap aL : ulscover how you can brldge Lhe gap aL :
I: hLLp://www.facebook.com/?ou8rldge
1: hLLp://www.LwlLLer.com/?ou8rldgeCrg
W: hLLp://www.youbrldge.org
28


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 14
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Sw|nggroup

lrederik Van HeuIe


Van. FveraerL CunLher <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. vrijdag 6 april 202 0.26
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door FveraerL CunLher
Inzending case:
Name :
Everaert Gunther
Email :
gunther@swinggroup.be
Tel :
092188924
Bedrijf :
SwingGroup - Managing Director
Website :
www.swinggroup.eu
Message :
Talent werven en binden is belangrijker dan ooit. In een steeds complexer wordende arbeidsmarkt is dat echter niet
vanzelfsprekend. Met het nieuwe employee referral platform SwingJob benutten bedrijven nu maximaal de kracht van
referral en de sociale netwerken om sneller topkandidaten te spotten en te selecteren. Zij rekruteren vlotter via het sociale
netwerk van hun medewerkers en belonen hen op een persoonlijke en originele manier. Zo verlagen zij niet alleen de
kostprijs per aanwerving gevoelig, maar winnen ze ook tijd.

Momenteel zijn pilots in opstartfase met Savaco uit Kortrijk en Auxilios uit Roeselare.

###
Over SwingGroup
SwingGroup groeide sinds zijn ontstaan in 2002 uit tot Benelux-marktleider in online incentive marketingcampagnes.
Meer info: www.swinggroup.eu/NL/Press.aspx.
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
82.146.101.7


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 1S
8edr|[f ] Crgan|sat|e : nowest

lrederik Van HeuIe


Van. Cene vangampelaere <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. maandag 2 april 202 0.03
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door Cene vangampelaere
Inzending case:
Name :
Gene Vangampelaere
Email :
Gene.Vangampelaere@howest.be
Tel :
+32 56 24 12 90
Bedrijf :
Hogeschool West-Vlaanderen - docent sociale media
Website :
http://www.howest.be
Message :
Binnen Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen maken wij actief gebruik van sociale media. Via verschillende social
media tools geven wij FEEDBACK naar studenten, docenten, alumni en ouders. Verder gebruiken verschillende docenten
ook sociale media om hun studenten te MOTIVEREN en te INFORMEREN. Getuige de #HowestGoesUsa studiereis waar
alle ouders en docenten het laatste nieuws kunnen volgen via Facebook en Twitter dankzij de tweets van de docenten die
op dit moment in de USA verblijven.
Onze onderzoekers en docenten gebruiken Twitter en LinkedIn om te NETWERKEN met gevestigde waarden binnen hun
vakgebied. Al onze externe en interne EVENEMENTEN worden aangekondigd via de Facebook pagina\'s van de
verschillende opleidingen en de ticketverkoop wordt vaak geregeld via EventBrite. Op onze ALUMNI website is er een luik
waar elke alumni zijn vroegere studiegenoten kan terugvinden via hun sociale media accounts. Geregeld organiseren wij
interne en externe events rond sociale media.

Sociale media is bij ons een waardevolle bron van informatie en een deel van onze interne en externe
communicatiestrategie

Meer informatie staat op mijn SlideShare pagina:

http://www.slideshare.net/genevangampelaere/sociale-media-bij-howest
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
193.191.136.194


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 16
8edr|[f ] Crgan|sat|e : kr|a|

lrederik Van HeuIe


Van. 8eheyL Lode <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. zondag 8 april 202 9.04
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, vh@groupac.be
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door 8eheyL Lode
Inzending case:
Name :
Beheyt Lode
Email :
Beheyt.lode@gmail.com
Tel :
0479680063
Bedrijf :
Krial bvba, zaakvoerder
Website :
Www.krial.be
Message :
Alle nieuwigheden en uitgevoerde realisaties worden op onze facebookpagina geplaatst. Ook het verhaal rond onze nieuwe
showroom krijgt er vorm. Zo zie je het verloop van kaal gebouw tot afgewerkte showroom met zelfs de uitnodiging met
persvoorstelling. Ook de restyling van het bedrijf is hierop te volgen.
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
178.117.229.118


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 18
8edr|[f ] Crgan|sat|e : We|| Commun|cat|ons
Social media
Schiesser case
29 Maart 2012
1 WELL Communications
2 Schiesser brand
3 briefing
4 idee en mechanisme
5 gentegreerde, tactische inzet social (Facebook)
6 resultaten
7 learnings
2
1 WELL Communications
3
9-koppig
sterk team
allen vast in dienst,
allen aan 1 lange tafel
Diensten
Erkend
reclamebureau
Official
DNS-registrar
opgericht op
4 oktober 1999

Full service
communicatie-
bureau
Well CMS op
maat van uw site
Interactive design
Website
ontwikkeling

Mobiele sites en
applicaties

SEO en SEA
Social media
Media planning
& buying

E-mailmarketing
PR-advies
Graphic design
Projectbegeleiding
en strategie

Programmeerwerk
Vormgeving
Administratie
Arne Account manager
Nic Managing partner
Vanessa Account executive
Pieter Mobile developer
Steven Web developer
Wouter Webmaster
Evelien Graphic designer
Soe Web developer
Kelly Management assistent
Erkend
reclamebureau
Official
DNS-registrar
opgericht op
4 oktober 1999

Full service
communicatie-
bureau
4
2 Schiesser brand
5
kwaliteitsmerk met mooie historiek van 137 jaar, since 1875
key values: innovatiekracht, kwaliteit en natuurlijkheid
geen echte loversbrand: ondergoed roept eerder namen van
concurrenten op, ook whitelabels en basislijnen zijn courant
wel een zeer intense band met distributie: belang van promoties en
incentives
op merkniveau voordien nog geen efforts op vlak van social media:
geen fan page op Facebook, geen YouTube-kanaal, geen Twitter, ...
3 briefing
6
nieuwe basiclijn 95/5, die 95% katoen combineert met 5% stretch,
komt op de markt als afzonderlijke productlijn
marketing en communicatie op maat van jonge, actieve mensen die
belang hechten aan comfort en kwaliteit
doelstelling = hen bij onze winkelpunten over de vloer krijgen.
Aanzetten tot trial van de nieuwe productlijn 95/5 + kennismaking
met volledige gamma stimuleren
daarbij willen we ook natuurlijkheid en avontuurlijkheid claimen
4 idee en mechanisme
7
idee: wedstrijd: Win a trip to South-Africa, with Schiesser.
mechanisme:
Bij aankoop 95/5 krijgt men sleutelhanger 95/5 met unieke code,
waarmee kan je meedoen aan een wedstrijd (digitaal),
waarmee je kans maakt op een reis naar Cape Town n waarmee je
aankoopcheques kan winnen.
5 gentegreerde, tactische inzet social (Facebook)
8
keuze voor Facebook was logisch:
95/5 mikt op een publiek, dat sterk meegaat in online virale
promoties.
Basisinzicht was ook dat het internet voor die jongeren niet los staat
van andere media (TV, print, ...).
Van de versterkende virale golf wou het merk gebruik maken om
naambekendheid te boosten + doorstroming naar de winkels te
vergroten.

9
mechanisme
gentegreerde facebook-actie met applicatie binnen fanpagina
actie liep van 3 oktober 2011 tot 7 november 2011
1 - kick-off = teaser TV-campagne op VTM en 2BE:
Ga naar Schiesser shop, bij aankoop zit deelnamecode voor
wedstrijd waarbij je kans maakt op reis naar Afrika.
10
Toon film (internetverbinding nodig) >>
11
2 - via verkooppunten:
promotie: koop een 95/5-lijn product en je krijgt een deelnamecode
voor onze facebookwedstrijd, waarlangs je kans maakt op een reis
naar Zuid-Afrika.
+ sales organiser voor verkooppersoneel
12
posters 70x100
13
sales organiser (versie WIP)
14
3 - via print media:
advertenties in Steps (locale edities)
en in Het Nieuwsblad Magazine (Vlaanderen)
15
print ad 1/1
16
teaser op cover Steps
17
4 - via Facebook:
(voor tv-spot:)
Nog geen fan? Word fan van Schiesser en volg alle nieuws op de
voet.
(na tv-spot:)
Word fan van Schiesser en maak kan op de reis naar Zuid-Afrika.
m.a.w. wordt geprivilegieerde persoon als je liket.
Afzonderlijke benadering fans en niet-fans.
18
5 - de wedstrijd zelf:
authenticatie door code uit de winkel (sleutelhanger 95/5)
of men ontvangt een (facebook)code via een deelnemer
voor deelname geeft speler code in en krijgt toegang tot
wedstrijdvragen
3 meerkeuzevragen, met telkens 1 hint erbij + schiftingsvraag
19
sleutelhanger bij aankoop
20
begeleidend kaartje
21
22
5 - de wedstrijd zelf:
Viraal effect:
na deelname met je code kan je (niet verplicht) de wedstrijd
persoonlijk delen met minstens 5 FB-vrienden, waardoor je
automatisch terug een nieuwe code ontvangt om nogmaals deel te
nemen
23
24
25
6 resultaten
26
deelnames, deelnemers:
aantal gebruikte sleutelcodes: 2601
aantal gebruikte facebookcodes: 166
totaal gebruikte codes: 2767
aantal deelnemers: 2574
aantal uitgenodigde vrienden: 830
aantal correcte deelnames: 2413
6 resultaten
27
aantal bezoekers op de website:
voor start van de wedstrijd:
>1.450 unique visitors met 10.500 pageviews
tijdens de wedstrijd:
> 15.500 u.v. met +- 60.000 pageviews (3,3 pages in 1min. 42 sec.)
na de wedstrijd (8/11 tot 23/11):
2.100 u.v. met 8.300 pageviews (3,5 pages in 1min. 3sec.)
na de wedstrijd (8/11 tot 20/12):
4.128 u.v. met 17.542 pageviews (3,6 pages in 1min. 9sec.)
6 resultaten
28
rechtstreeks surfverkeer naar de website:
voor en tijdens:
6 resultaten
29
rechtstreeks surfverkeer naar de website:
na:
30
6 resultaten
weerslag op Facebook fan page van Schiesser:
voor start van de wedstrijd:
zo goed als geen beweging op fan page, was nieuw bij aanvang actie
31
6 resultaten
weerslag op Facebook fan page van Schiesser:
tijdens de wedstrijd:
start einde
32
6 resultaten
De campagne leverde finaal meer dan 4000 fans op.
7 learnings voor marketeers en genteresseerden
we beloonden onderweg ook de 2000ste fan met waardebon van
25EUR. Let op met reglementering daaromtrent: niet alles mag
zomaar. http://www.socialmediaexaminer.com/facebook-promotions-what-you-need-to-know/
content klaarhebben om na aandachtspiek alles gaande te houden
cross-browser testing + voortdurend paraat staan om vragen te
beantwoorden
33
zonder inzet van de tv-teaser, print & duidelijke POS-communicatie
had dit niet zon impact gehad => integratie en strategische planning
werkt absoluut versterkend.
Facebook alleen wont do the magic.
Mechanisme errond is essentieel.
Viraal effect is mooi meegenomen, grotendeels voorspelbaar
en kan je dus campagnematig inzetten.
het opvangen van sentiment omtrent het merk is in dit geval mooi
meegenomen, maar niet essentieel: wat schrijft men op de sociale
media? Hoe kunnen we hier als merk en bedrijf uit bijleren?
34
7 learnings voor marketeers en genteresseerden
Clintonpark - Ter Reigerie 9/7 - 8800 Roeselare - Tel. 051 250 600 - Fax 051 250 705

info@well.be
Mail naar
Twitter:
@Well_Come
Facebook:
facebook.com/wellcommunications


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 19
8edr|[f ] Crgan|sat|e : S|nt-Iozefs|nst|tuut nande|
en 1oer|sme

lrederik Van HeuIe


Van. Lieven Deswae <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. zondag april 202 20.04
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door Lieven Deswae
Inzending case:
Name :
Lieven Deswaef
Email :
lieven.deswaef@sintjozefbrugge.be
Tel :
0486992743
Bedrijf :
Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, cordinat
Website :
www.sintjozefbrugge.be
Message :
Onze infodag (dd. 21 april) wordt volledig live verslagen op Twitter en Facebook. Alle activiteiten en lokalen worden op
Twitter en Facebook onmiddellijk gecoverd. We voorzien ook webcams waarop bezoekers en genteresseerden hun
mening/getuigenis mee op Twitter en Facebook kunnen plaatsen. Twitterfonteinen tonen live ter plekke wie wat post.
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
213.49.117.240


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 20
8edr|[f ] Crgan|sat|e : D|me concepts
!"#$%&!'()%&
#&*+,&,-.&/0&12-3+&.043&567+8&
,,,812-3+1,69+8:0;&
!"#$ %"&"'$ ()'$ *"$ &"("'$ +"#$ (,-"'%"'$ ."'#$ /#""%/$ +"",$ (",/01-&&"'%"$ (2,+"'3$
41),"$45-6"$+)).#$7"8,9-.$()'$%"$:;<$#"01'2&27-"$2+$""'$-'#",)0#-"$26$#"$="##"'$+"#$
8"/#))'%"$/20-)&"$+"%-)$'"#5",."'$=2)&/$;)0"822.$"'$>5-##",3 $
Wl[ onLwlkkelden een unlek soclal medla plaLform voor evenemenLen, waarmee we over een
krachLlg lnLeracLlef markeLlng Lool beschlkken. PeL plaLform kreeg de naam Share Swlpe en
sLelL gebrulkers ln sLaaL om vla nlC (near lleld CommunlcaLlon) lnLeracLle aan Le gaan meL hun
besLaande soclale medla neLwerken zoals lacebook of 1wlLLer. ueze lnLeracLle kan gemaakL
worden door mlddel van een meL nlC ulLgerusLe armband, LoegangskaarL, sLlcker of zelfs meL
een recenLe smarLphone dle over deze Lechnologle beschlkL.

<#=>%$(=?&@A'&B&$%%C!&DEE$&@A'&D%FE=>C"%%$%&
Wl[ gebrulkLen dlL plaLform bl[voorbeeld voor de lancerlng van de nleuwe 8MW 1 reeks door
8MW ue[onckheere Le 8oeselare. ue genodlgden konden door mlddel van een meL nlC
ulLgerusLe armband hun favorleLe ulLvoerlng van de nleuwe 8MW 1 reeks klezen, waarna er
auLomaLlsch een sLaLus updaLe over hun voorkeur werd gedeeld meL hun lacebook vrlenden,
neL zoals een 'check-ln' bl[ hun aankomsL.
Cm deze lnLeracLle mogell[k Le maken kregen de bezoekers van heL evenemenL bl[ hun
aankomsL een nlC armband aangerelkL en werden op heL evenemenL dlsplays geplaaLsL dle
meL de nodlge lngebouwde hardware om dlL allemaal mogell[k Le maken.
ue bezoekers moesLen enkel maar even hun armband voor 1 van de dlsplays houden om
meLeen een check-ln, sLaLus updaLe of foLo Le delen meL hun lacebook vrlenden. Plervoor was
helemaal geen handellng nodlg op hun smarLphone.


C$#>"G(?&A#$C%G(=?&)<#GHE$A&
ulL pro[ecL werd lasL-mlnuLe opgezeL en Ll[dens de avond zelf konden wl[ leLs meer dan 100
genodlgden overLulgen om hleraan deel Le nemen. uoor de lnLeracLle meL lacebook berelkLen
we vla deze bezoekers op 2 dagen Ll[d meer dan 33.000 andere gebrulkers. uoor mlddel van
ulLgebrelde sLaLlsLleken ls heL zeer makkell[k om Le weLen hoe effecLlef de campagne was en bl[
welke gebrulkers (leefLl[dscaLegorle, geslachL, .) de boodschap werd overgebrachL.

PeL plaLform bledL dus een ulLsLekende opporLunlLelL voor bedrl[ven om grooLschallg aan soclal
medla markeLlng Le doen Ll[dens de lancerlng van een nleuw producL, een bedrl[fsevenemenL
of zelfs als sponsor van een publleksevenemenL.


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 21
8edr|[f ] Crgan|sat|e : 8rugse 2ot
1
lrederik Van HeuIe
Van. Fdward Claeys <edward.claeys@LeleneL.be>
Verzonden. zaLerdag 3 maarL 202 5.37
Aan. Frederik van Heule
Onderwerp. FW. SMupdaLe. inzending case door MaLhieu De Raeve
BijIagen. shareswipe-bmwcase.pd
Pello,

LaaL [l[ een berlchL[e daL we de case goed onLvangen hebben?

Mercl
Ldward

From: Nathieu De Raeve [mailto:nobody@www.socialmediaupdate.be|
Sent: vrijdag 30 maart 2012 13:31
To: edward.claeys@telenet.be; fvh@groupac.be
Subject: SNupdate: inzending case door Nathieu De Raeve

Inzending case:
Name :
Mathieu De Raeve
Email :
mathieu@dimeconcepts.com
Tel :
0476757570
Bedrijf :
Eigenaar en marketing manager bij DIME CONCEPTS
Website :
www.dimeconcepts.com
Message :
Wij zijn 2 jonge ondernemers die sinds 3 jaar onder de naam DIME CONCEPTS diverse digitale marketing tools
ontwikkelen voor bedrijven en evenementen. Tijdens het afgelopen jaar ontwikkelden wij een uniek social media platform
voor evenementen, waarmee we over een krachtig interactief marketing tool beschikken. Het platform kreeg de naam Share
Swipe en stelt gebruikers in staat om via NFC (Near Field Communication) interactie aan te gaan met hun bestaande
sociale media netwerken zoals Facebook of Twitter. Wij gebruikten dit platform bijvoorbeeld voor de lancering van de
nieuwe BMW 1 reeks door BMW Dejonckheere te Roeselare. De genodigden konden door middel van een met NFC
uitgeruste armband hun favoriete uitvoering van de nieuwe BMW 1 reeks kiezen, waarna er automatisch een status update
over hun voorkeur werd gedeeld met hun Facebook vrienden, net zoals een \'check-in\' bij hun aankomst. Dit project werd
last-minute opgezet en tijdens de avond zelf konden wij iets meer dan 100 genodigden overtuigen om hieraan deel te
nemen. Door de interactie met Facebook bereikten we via deze gebruikers op 2 dagen tijd meer dan 35.000 andere
gebruikers. Via deze weg hopen we dat het platform meer aandacht kan krijgen en we de kans kunnen hebben om dit ook
op grote evenementen op te zetten.
Submit :
Inzenden
Bestandsnaam upload:
shareswipe-bmwcase.pdf
IP address of the submitter:
ArLlsLlc Campalgn SLraffe Pendrlk
uebrleflng afLer Lhe closure of Lhe conLesL
ConLesL SLaLus
1he webslLe and Lhe lacebook age have been developed and
publlshed onllne
1he conLesL was launched ln !anuary 2012, and promoLed Lowards
more Lhan 3000 arLlsLs
1he conLesL was closed on Aprll 3
Lh
, 2012 wlLh
More Lhan 3300 lans on Lhe lacebook age
More Lhan 300 arLworks
AbouL 6300 voLes, Lhe wlnnlng arLwork geLLlng more Lhan 1000 voLes
nexL SLeps
1he selecLlon of Lhe 13 flnallsLs + communlcaLlon
1he recepLlon of Lhelr arLworks
1he creaLlon of Lhe arL book
1he 3 wlnners selecLlon
1he Award Ceremony on May 11
th
, 2012 - 8rewery the na|ve Maan
w||| |nv|te a|| ||kes (more then SS00) to the Ceremony, ta|k|ng about a
stunt...!!!!
1he reproducLlon of Lhe wlnnlng arLworks
.
1he resulLs: a real success!
1he conLesL engaged Lhousands of lans,
3600 consumers from all around Lhe world (8L, l8, uS, CL, C, .)
are now connecLed Lo Lhe brand
lL generaLed buzz:
A slgnlflcanL weekly reach: up Lo 31.000 facebook users havlng a posL
( hl, you may be lnLeresLed ln Lhls conLesL , l [usL submlL an
arLwork for Lhe sLraffe arLlsLs conLesL , please voLe for my arLwork
, .) abouL Lhe SLraffe Pendrlk appearlng on Lhelr news feed.
Cnllne conversaLlons beyond lacebook
Cffllne conversaLlons (LhaL we can'L measure)
302 arLworks were submlLLed by arLlsLs from all around Lhe world,
20 more Lhan lasL year, Lhanks Lo soclal medla.
More Lhan 3.000 lans!
Weekly reach of 30.000 lacebook users
Cnllne conversaLlons beyond lacebook
8logs
1weeLs
Large Lrafflc on Lhe onllne arLbook webslLe
key Success lacLors
We||-des|gned user |nterface to create the buzz:
lnLerneL users are lncreaslngly lnfluenced by soclal medla slLes and peer revlews
llke lacebook. WlLh over 800 mllllon users, lacebook ls one of Lhe mosL popular
soclal neLworks and consumer-generaLed medla slLes. We declded Lo use Lhls
medla coupled wlLh a webslLe dedlcaLed Lo Lhe conLesL Lo run Lhe 3rd edlLlon of
Lhe conLesL ln order Lo generaLe buzz, Lo creaLe a SLraffe Pendrlk fan base and Lo
spark Lhe lnLeresL of poLenLlal cusLomers.
1hanks Lo Lhe conLesL webslLe and Lhe lacebook age lL was easy Lo [oln Lhe
conLesL and Lo share lL wlLh hls/her frlends.
romot|on:
Spreadlng Lhe word was a core componenL of Lhe campalgn, and lL pald off ln
reach and awareness! 1o promoLe Lhe conLesL, 8C alnLlngs
posLed abouL Lhe conLesL on lacebook on a regular basls
creaLed 2 emall markeLlng campalgns, Lhe flrsL was senL Lo 8C alnLlngs' arLlsL daLabase Lo
lnform Lhem abouL Lhe openlng of Lhe 3
rd
edlLlon of Lhe conLesL, Lhe second almed aL lnvlLlng
people Lo voLe and was senL Lo our whole conLacL daLabase.
approached large relevanL lacebook pages (communlLles of arLlsLs, beer lovers or people from
8ruges) Lo seL up a sorL of promoLlonal exchange
promoLed Lhe conLesL on varlous onllne forums and blogs
.eLc.
r|zes:
1he prlze (up Lo 3000t) [usLlfles Lhe conLesL enLry. ArLlsLs creaLed and submlLLed
arLwork(s) because Lhe prlze was sufflclenLly aLLracLlve.
Lxample of romoLlon on lacebook
WhaL Lo do nexL Lo leverage on Lhls success?
Commun|ty Management: AnlmaLe Lhe lacebook age on a regular
basls Lo keep connecLed Lhe lans and use Lhls medla as an
engagemenL and sales medla Lo promoLe Lhe beer SLraffe Pendrlk
8egular posLs abouL Lhe brewery and lLs beer(s), Lhe beer ln general, .
news abouL Lhe brewery resLauranL (Lunch of Lhe day)?
Mlnl conLesL/qulz/challenge wlLh small prlces.
Get brand ambassadors: CeL people from 8rugge lan of Lhe
lacebook age (wlLh Lhe help of lacebook Ads LargeL on lacebook
users llvlng ln 8rugge for example) and leL Lhem promoLe Lhe beer
A|ready p|an and promote a 4
th
ed|t|on: keep Lhe arLlsLs ln Louch
by already promoLlng a new edlLlon of Lhe conLesL


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 22
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Sportmagaz|ne


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 23
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Streekkrant koese|are


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 24
8edr|[f ] Crgan|sat|e : De|o|tte
Entrepreneurship Challenge 2012
En de winnaar is Facebook!
2012 Deloitte Fiduciaire
Deloitte Fiduciaire Entrepreneurship Challenge 2012
Op zoek naar de bedrijfsleiders van de toekomst!
2
Hoe gingen we op zoek?
Teams van vier studenten moesten een virtueel bedrijf leiden
o Ze moesten beslissingen nemen over HR, financin, marketing, R&D,
o Elk team had een Deloitte Fiduciaire coach
De hoofdprijs? Een reis naar The Big Apple!
Wie? Studenten in hun laatste jaren accountancy,economische of andere financile
richtingen
Wat wilden we bereiken met deze
challenge?
Deloitte (Fiduciaire) nog bekender maken
bij de studenten
Studenten aanwerven
Aanwezigheid van Deloitte op sociale
media versterken
Bekijk de video van de finaledag
2012 Deloitte Fiduciaire
De ster van onze campagne: sociale media!
We communiceerden bijna exclusief via
3
Van bij het begin waren sociale media d hoofdrolspelers in ons communicatieplan:
Registratie verliep via Facebook in plaats van aparte website of e-mail
Alle aankondigingen betreffende het event verliepen via Facebook
o Cross-postings met &
De foto like wedstrijd motiveerde de deelnemers om fotos te posten van hun team en
updates te geven over hun vooruitgang
Veel fotos en posts werden gedeeld door andere gebruikers op persoonlijke profielen
en geretweet via Twitter
Door de campagne gebruikt Deloitte Fiduciaire de Facebook pagina nu altijd om met
studenten of andere genteresseerden te communiceren
En vice versa; onze Facebook pagina functioneert als een portal waarlangs we
vragen en opmerkingen ontvangen van over heel Belgi
2012 Deloitte Fiduciaire
Communiceren met de buitenwereld
Aantrekken van studenten!
4
Via sociale media:
Ondersteund door
Flyers aan universiteiten
Mailings naar studenten (via hogescholen en universiteiten)
Informatiebanners op deloitte.be, deloitte-fiduciaire.be en Deloitte jobsite
Artikel in Deloitte Fiduciaire magazine Dialoog
Aankondiging via Facebook pagina's van deelnemers van vorig jaar
Promotie via gastcolleges aan hogescholen en universiteiten
Er werd telkens verwezen naar Facebook als de enige manier om zich in te schrijven.
2012 Deloitte Fiduciaire
Hoe communiceerden we intern met onze eigen teams?
Spread the word...fast!
5
Via sociale media:
Private groep op ons intern sociale media platform voor de Deloitte Fiduciaire coaches.
Ondersteund door:
E-mailcampagne naar alle werknemers
Alle coaches promootten de challenge via hun persoonlijke Facebook
Informatie PowerPoint voor alle werknemers (Hoe sociale media gebruiken om de
Challenge te promoten?)
Intranet banner
Posters in lokale Deloitte Fiduciaire kantoren
2012 Deloitte Fiduciaire 6
De Deloitte en Deloitte Fiduciaire Facebookpagina bevatte alle nodige informatie (data,
locaties, inschrijving, verloop van de wedstrijd, aanmoedigingen,), filmpjes, fotos van de
winnaars in NY,
2012 Deloitte Fiduciaire
Het startschot van de campagne!
7
Aankondiging van de
challenge via Facebook.
De campagne ging
viraal via Facebook,
Twitter en LinkedIn.
2012 Deloitte Fiduciaire 8
Regelmatige activiteit op de pagina was
de sleutel naar succes: interactie
Zowel het winnende team van vorig jaar, de Deloitte Fiduciaire coaches, en de
deelnemers zelf postten regelmatig berichten op onze wall. De conversatie ging
steeds door.
2012 Deloitte Fiduciaire 9
Via deze wedstrijd trokken we extra
verkeer naar de pagina en
motiveerden we alle deelnemers om
door te zetten tot het einde.
Fotowedstrijd: extra like verkeer
2012 Deloitte Fiduciaire 10
1.190 likes
&
39 shares.
Fotowedstrijd: And the most likes
go to
2012 Deloitte Fiduciaire 11
And the challenge winner is
2012 Deloitte Fiduciaire
Hoe meer volkhoe beter!
12
Deloitte medewerkers verwezen op
hun LinkedIn pagina naar de
Challenge op de Deloitte Fiduciaire
Facebook pagina.
2012 Deloitte Fiduciaire 13
Start je carrire bij Deloitte
2012 Deloitte Fiduciaire
One retweet a day
14
Alle Deloitte Fiduciaire medewerkers met een Twitter account deden actief mee
Aankondiging via Twitter, regelmatige twitter updates, actieve retweets van volgers
2012 Deloitte Fiduciaire
Community binnen Deloitte
15
Private Yammer groep voor de coaches van de teams met alle praktische informatie.
Yammer gaf ons de
mogelijkheid om
relevante informatie snel
te delen met de
verschillende team
coaches. Even
gemakkelijk als
Facebook.
De coaches stonden
rechtstreeks met elkaar
in contact: ze stelden
vragen, discussieerden,
wisselden ideen uit en
postten relevante
documenten.
2012 Deloitte Fiduciaire
Wat hebben we bereikt met onze sociale media campagne?
16
studenten, verdeeld in 20
teams schreven in via
Facebook
100
8
Vorig jaar werden 4
studenten gerekruteerd,
dit jaar hopen we op
1.190
De winnaar van de
Facebook fotowedstrijd
verzamelde
likes
2012 Deloitte Fiduciaire
Wat hebben we bereikt met onze sociale media campagne?
17
512
mensen converseerden
tegelijk in n week over de
challenge via Facebook
2454
De campagne haalde
een viraal weekbereik van
De campagne
haalde een maximaal
weekbereik van
3051
18


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 2S
8edr|[f ] Crgan|sat|e : eps|


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 26
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Lay's


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 27
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Coca
Fanta lanceert de nieuwe gentegreerde
7$67(0(,)<28&$1&$03$,*1
Fantalanceerde begin april een nieuwe gentegreerde campagne genaamd Taste Me If
YouCan.Beze campagne is speciaal ontwikkelu vooi jongeien en uiaait om ue jacht op ue
onweeistaanbaie Fanta smaak Tieneis woiuen uitgenouigu om via een speciale Fanta
Facebook app toe te treden tot Fanta City, waar ze verschillende games kunnen spelen en
punten kunnen verdienen om mooie Fanta prijzen te winnen, waaronder gratis
toegangskaartenvoorattractieparkWalibi.

Door middel van onder meer een aanstekelijke commercial (met een soundtrack van de
bekende Parijse DJ Martin Solveig), experiential marketing, on-pack promotie en een
outdoor campagne wordt de nieuwe Taste Me If You Can campagne ondersteund. De
campagneloopttoteindjuni.

Bij de Taste Me If You Can campagne draait het om de de jacht op de onweerstaanbare


Fanta smaak en dit is in alle uitingen duidelijk terug te zien. In de nieuwe aantrekkelijke
commercial zien we Andy een van de karakters van Fanta die achtervolgd wordt door
zijnvriendenomdathijeenonweerstaanbareFantadrinkt.UiteindelijkweetAndymetzijn
Fantaflesteontkomen.TijdomdehulpvanBelgischetienersinteschakelenenhenuitte
dagen om via een speciale Fanta Facebook app zelf ue jacht op Anuys Fanta fles te
openen.OokindeoutdoorcampagneenopdewinkelvloerkunnenwenietomAndyenzijn
crew heen en worden tieners keer op keer aangemoedigd op zoek te gaan naar de
onweerstaanbareFantaviadeFantaFacebookappopinternet.

De Fanta Facebook app staat centraal in deze nieuwe Fanta campagne. Tieners worden
meegenomen naar Fanta City met als doel de Fanta fles waar Andy in de commercial mee
vandoorgegaan is, op te sporen. In deze Fanta social game kunnen spelers hun vrienden
uitnodigenmeetedoenenhebbenzetoegangtotelfmini-gamesdiegedurendeachtweken
nvoornwordengelanceerd.Daarnaastwordendetienersuitgedaagdomhunscorete
verbeterenenmeerpuntenteverdienen,waaiuooi ze toegang kiijgen tot leuke extias en
meer kans maken op Fun Fanta prijzen. De Fanta Facebook app is vanaf4 april live via
www.facebook.com/fanta. Daarnaast kunnen tieners ook een speciale Fanta app voor hun
smaitphone uownloauen zouat ze altiju en oveial toegang hebben tot een uosis less
seiiousness

Ook dit jaar is Fanta een samenwerking aangegaan samen met attractiepark Walibi. Bij
aankoop van Fanta wordt bij inlevering van speciale Fanta doppen 7,50 euro korting
gegeven op de toegang tot Walibi. Daarnaast kunnen er door tieners wekelijks gratis
entreekaartenvoorhetattractieparkgewonnenwordenviadeonlinegames,evenalsleuke
Fantagadgets.

woiut een spannenu jaai vooi Fanta Net Taste Ne If You Can hebben we een
campagnegecreerddieperfectaansluitopdeinteressesvantienersenvoortbouwtophet
succesvandeeerderecampagnesbinnenhetMoreFanta,LessSeriousthema.Metname
de inzet van de eerste Fanta social game, bieden wij tieners een must do ervaring die hen
gemotiveeiu en enthousiast maakt vooi het meik
Speelnuenwinopfacebook.com/Fanta
WaaromFacebookenFanta:
Be bekenue Welcome to the F0N champagne heeft het meik FANTA sinus
aantrekkelijkgemaaktvoortieners. Consumentenoverdehelewereld,eninhetbijzonder
tieners, associren Fanta met Happiness enplezier met vrienden enfamilie. Dit positieve
beeld wordt verstrekt door de vrolijke, speelse en plezante persoonlijkheid van het merk,
die hand in hand gaat met de opgewekte kleuren, gedurfde fruitsmaak en tintelende
bubbeltjes.
Facebook is het social media medium bij uitstek dat mensen connecteert met vrienden,
collegas en medestudenten over gans de wereld. Facebook is samen met Twitter n van
defavorietesocialmediaenisdemeestpopulairesocialnetworkingsite.
www.facebook.com/fanta:
2.776.600likes,42.037pratenerover.
Populairsteleeftijdsgroep:13tot17jaar
Fanta lanceert de nieuwe gentegreerde
7$67(0(,)<28&$1&$03$,*1
Fantalanceerde begin april een nieuwe gentegreerde campagne genaamd Taste Me If
YouCan.Beze campagne is speciaal ontwikkelu vooi jongeien en uiaait om ue jacht op ue
onweeistaanbaie Fanta smaak Tieneis woiuen uitgenouigu om via een speciale Fanta
Facebook app toe te treden tot Fanta City, waar ze verschillende games kunnen spelen en
punten kunnen verdienen om mooie Fanta prijzen te winnen, waaronder gratis
toegangskaartenvoorattractieparkWalibi.

Door middel van onder meer een aanstekelijke commercial (met een soundtrack van de
bekende Parijse DJ Martin Solveig), experiential marketing, on-pack promotie en een
outdoor campagne wordt de nieuwe Taste Me If You Can campagne ondersteund. De
campagneloopttoteindjuni.

Bij de Taste Me If You Can campagne draait het om de de jacht op de onweerstaanbare


Fanta smaak en dit is in alle uitingen duidelijk terug te zien. In de nieuwe aantrekkelijke
commercial zien we Andy een van de karakters van Fanta die achtervolgd wordt door
zijnvriendenomdathijeenonweerstaanbareFantadrinkt.UiteindelijkweetAndymetzijn
Fantaflesteontkomen.TijdomdehulpvanBelgischetienersinteschakelenenhenuitte
dagen om via een speciale Fanta Facebook app zelf ue jacht op Anuys Fanta fles te
openen.OokindeoutdoorcampagneenopdewinkelvloerkunnenwenietomAndyenzijn
crew heen en worden tieners keer op keer aangemoedigd op zoek te gaan naar de
onweerstaanbareFantaviadeFantaFacebookappopinternet.

De Fanta Facebook app staat centraal in deze nieuwe Fanta campagne. Tieners worden
meegenomen naar Fanta City met als doel de Fanta fles waar Andy in de commercial mee
vandoorgegaan is, op te sporen. In deze Fanta social game kunnen spelers hun vrienden
uitnodigenmeetedoenenhebbenzetoegangtotelfmini-gamesdiegedurendeachtweken
nvoornwordengelanceerd.Daarnaastwordendetienersuitgedaagdomhunscorete
verbeterenenmeerpuntenteverdienen,waaiuooi ze toegang kiijgen tot leuke extias en
meer kans maken op Fun Fanta prijzen. De Fanta Facebook app is vanaf4 april live via
www.facebook.com/fanta. Daarnaast kunnen tieners ook een speciale Fanta app voor hun
smaitphone uownloauen zouat ze altiju en oveial toegang hebben tot een uosis less
seiiousness

Ook dit jaar is Fanta een samenwerking aangegaan samen met attractiepark Walibi. Bij
aankoop van Fanta wordt bij inlevering van speciale Fanta doppen 7,50 euro korting
gegeven op de toegang tot Walibi. Daarnaast kunnen er door tieners wekelijks gratis
entreekaartenvoorhetattractieparkgewonnenwordenviadeonlinegames,evenalsleuke
Fantagadgets.

woiut een spannenu jaai vooi Fanta Net Taste Ne If You Can hebben we een
campagnegecreerddieperfectaansluitopdeinteressesvantienersenvoortbouwtophet
succesvandeeerderecampagnesbinnenhetMoreFanta,LessSeriousthema.Metname
de inzet van de eerste Fanta social game, bieden wij tieners een must do ervaring die hen
gemotiveeiu en enthousiast maakt vooi het meik
Speelnuenwinopfacebook.com/Fanta
WaaromFacebookenFanta:
Be bekenue Welcome to the F0N champagne heeft het meik FANTA sinus
aantrekkelijkgemaaktvoortieners. Consumentenoverdehelewereld,eninhetbijzonder
tieners, associren Fanta met Happiness enplezier met vrienden enfamilie. Dit positieve
beeld wordt verstrekt door de vrolijke, speelse en plezante persoonlijkheid van het merk,
die hand in hand gaat met de opgewekte kleuren, gedurfde fruitsmaak en tintelende
bubbeltjes.
Facebook is het social media medium bij uitstek dat mensen connecteert met vrienden,
collegas en medestudenten over gans de wereld. Facebook is samen met Twitter n van
defavorietesocialmediaenisdemeestpopulairesocialnetworkingsite.
www.facebook.com/fanta:
2.776.600likes,42.037pratenerover.
Populairsteleeftijdsgroep:13tot17jaar


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 28
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Mars


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 29
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Un||ever


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 30
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Loth|as

lrederik Van HeuIe


Van. Frederik Sanders <Frederik@loLhias.be>
Verzonden. maandag 6 april 202 6.04
Aan. Frederik van Heule
Onderwerp. lnzending case Social Media UpdaLe
BijIagen. LoLhias Flyer_April202.pd
Geachte Heer Van Heule,

Bij deze contacteer ik u in verband met de Social Media Update avond van donderdag 5 mei.
Aangezien ik net onze case wou ingeven, zie ik dat de deadline op gisteren geplaatst werd. Ik hoop dat
deze dag vertraging geen probleem vormt om bij deze onze case door te sturen. Wij zullen
waarschijnlijk ook aanwezig zijn die avond.

Wij van Lothias Vastgoed hebben niet echt een ruime case in te dienen, maar hadden pro forma wel
graag laten weten hoe we dit aanpakken/wensen aan te pakken in de nabije toekomst. Sinds 10 dagen
hebben wij (na maanden van arbeid) onze website volledig vernieuwd, dit natuurlijk om onze klanten
nog beter te informeren en om kandidaat-kopers/huurders sneller te dienen in hun zoektocht naar een
eigendom.

Aangezien wij het belang van sociale media volledig inzien, en hier nog geen gebruik van maakten
(vr de invoering van onze nieuwe website) hebben wij dus recent besloten hier mee te starten om
zo nieuwe kanalen aan te spreken. Onze website is hierop gericht: bovenaan rechts onze website
(www.lothias.be) vindt de bezoeker van de site een link terug naar Facebook en Twitter, daarnaast
kunnen onze panden ook gedeeld worden door een directe link bij elk pand. Wij zijn uiteraard ook van
plan om manueel onze twitter- en facebookpagina actief te gaan gebruiken, op heden is dit nog steeds
low profile. In de toekomst willen we hierop verder inspelen.

Wij plaatsen nu ook reeds een QR-code op onze maandelijkse folder (verspreid over gans Roeselare, in
23.000 exemplaren) om op die manier de mensen de kans te bieden onze panden nog sneller te
raadplegen. Op deze manier proberen wij ons ook verder te profileren als hip en vooruitstrevend
kantoor.

Om onze frisse look verder te onderstrepen hebben wij recent ook een heuse photoshoot gedaan. Dit
krijgt een prominente plaats op onze website, alsook op de facebookpagina. Zo tonen wij aan dat we
dicht bij de mensen staan, en geven wij ons kantoor een gezicht. Service is zeer belangrijk in onze
sector, en wij denken met deze visie daar genoeg waarde en belang aan te hechten.

Hierbij vindt u de link naar zowel onze facebookpagina als onze twitteraccount;

http://nl-nl.facebook.com/pages/Lothias-Vastgoed/202338616536746
http://twitter.com/#!/LothiasVastgoed
http://www.lothias.be/images/Lothias_diensten-verkoop-verhuur-2011_kl.pdf

In bijlage vindt u pro forma eveneens maandelijkse folder die wij over Roeselare verspreiden. Op deze
manier heeft u een idee van onze look & feel en werking.

Zoals u kunt lezen hebben wij op heden helaas nog geen volledige case in te dienen, aangezien het
gebruik van sociale media nog in de kinderschoenen staat. Maar zoals u ook kunt lezen, doen wij er
alles aan hier op in te zetten in de zeer nabije toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat dit onze werking
kan verbeteren en ons succes zal bieden.

Dank voor uw begrip, u kan mij steeds contacteren bij verdere vragen of opmerkingen.

Met vriendelijke groeten,


Frederik SandersLothias Vastgoed - Sint Amandsstraat 103 - 8800 Roeselare
Tel 051/69 56 17 - Fax 051/69 65 59 - GSM 0472/81 51 16
email frederik@lothias.be - bezoek onze website www.lothias.be

Dit e-mail bericht is confidentieel. Enkel de gerichte ontvanger mag er zich toegang tot verschaffen of
de inhoud ervan gebruiken. Elk misbruik, verspreiding of kopieeractiviteit van dit e-mail bericht is
strikt verboden. Indien u niet de gerichte ontvanger bent, gelieve ons dan spoedig op de hoogte te
stellen via een beantwoordende e-mail en vernietig de ontvangen e-mail. Wij gebruiken virusscanning
software, maar zien af van elke aansprakelijkheid die deze e-mail of elk van zijn bijvoegsels of
verdoken virussen kan aanrichten bij de ontvanger.#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 31
8edr|[f ] Crgan|sat|e : C|ub 8rugge

lrederik Van HeuIe


Van. KirsLen Willem <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. vrijdag 3 april 202 4.34
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door KirsLen Willem
BijIagen. SMUpdaLe.pd
Inzending case:
Name :
Kirsten Willem
Email :
kirsten.willem@clubbrugge.be
Tel :
050 64 22 73
Bedrijf :
Conversation Manager - Club Brugge K.V.
Website :
www.clubbrugge.be
Message :
Als eerste sportclub in Belgi heeft Club Brugge een Conversation Manager aangeworven.

Social Media is binnen Club Brugge een totaalaanpak. Het doel is om de supporters en het team dichter bij elkaar te
brengen. We hebben dan ook gekozen om echt actief de conversatie aan te gaan.

Op Twitter doen we dit door actief vragen te gaan beantwoorden en ook input te vragen aan onze supporters. Zo vroegen
we feedback over de stadionbeleving, over onze countdown,.. en bovendien doen we ook iets met de resultaten nadien!

We houden wekelijks een Twinterview waarbij we de supporters de kans geven om via Twitter een uur lang vragen te
stellen aan een speler.

Dit beleid zorgde voor een spectaculaire stijging in het aantal volgers waardoor we nu met voorsprong de grootste
Belgische sportclub op Twitter zijn. ( +10 000 volgers).

Ook op Facebook gaan we actief voor de conversatie. We vroegen supporters naar hun favoriete Club-Song, we vroegen
wat beter kon in het stadion n gingen met die gegevens aan de slag om de beleving te verbeteren.

Als eerste ploeg in Belgi schakelden we over op Facebook Timeline. We stelden supporters Timelinecovers ter
beschikking om hun eigen pagina\'s te gaan opfleuren.

Als eerste organisatie in Belgi besteden we ook aandacht aan onze geschiedenis op onze Facebookpagina. En bovendien
deden we dit in samenwerking met de supporters. We crowdsourcen onze timeline.

Via verschillende kanalen riepen we de supporters op om foto\'s van belangrijke Clubmomenten door te mailen. Met behulp
van deze foto\'s bouwen we aan de geschiedenis van Club op Facebook. Je kan op onze pagina dan ook terug gaan tot de
oprichting in 1891 en alle mooie momenten tussen toen en nu herbeleven.

Zoals je ziet werken we met een gentegreerde aanpak n doen we dit zelf. Authentiek, in samenwerking met de spelers n
de supporters.
Submit :
Inzenden
Bestandsnaam upload:
SMUpdate.pdf


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 32
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Ion|te|


l
n 1

&>d
z

FONITEL@SOCIALMEDIA


l
n 1

lCnl1LL lCnlCA8L SCClAL MLulA

u l

l lC1-
l
v
W


u
l W
W

L lC

L
M
l lC
M

C
v uLC1- WLAn-

P lC-
P
M
u

u
u

-
u lC-
l- u
LAn- WAn-


l
n 1

CL88ulk vAn SCClAL MLulA
S
S
S

^
W
C
C

u v
L 8 l n -
l v
u
C
C u u
M S
l A

u l vl- vl-
W
l C l-
C

1 P L
W
W

^
W W

l
n 1


^
u lC1
u
l l
-lC1
l
l
n 1

lACL8CCk LlnkLuln 1Wl11L8 ?Cu1u8L
W
l
l l lC
n
l-
l- W l
-L
L
W
W
l- L


1
v
W
C
l L 1
C 1

lnv

?
v ?
k l-
l- u- C
?-
u u
Z -
u l
L l-
#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 33
8edr|[f ] Crgan|sat|e : k |n kortr|[k

Sociale meuia in K in Koitiijk.


k ln korLrl[k besLaaL slnds 10 maarL 2012 2 [aar.
Cp dlL ogenbllk hebben we bl[na 16.000 fans op Iacebook.
ln heL laaLsLe [aar zeL k ln korLrl[k volop ln op soclale medla. k ln korLrl[k
gebrulkL naasL zl[n webslLe en nleuwsbrlef nu ook de soc|a|e med|a a|s off|c|ee|,
vo|waard|g commun|cat|ekanaa|.
PeL resulLaaL van een enquLe bl[ onze bezoekers Ll[dens heL ver[aardagsweekend (maarL 2012) wl[sL
erop daL 3S van de bezoekers beinvloed zl[n door de berlchLen op onze soclale medlakanalen.
ue soclale medlakanalen worden op verschlllende manleren en meL verschlllende acLles
gesLlmuleerd.
Samenvatting:
WebslLe: www.k-ln-korLrl[k.be
lacebook: bl[na 16.000 fans : hLLp://www.facebook.com/klnkorLrl[k
1wlLLer: 344 volgers : hLLp://LwlLLer.com/#!/k_ln_korLrl[k
loursquare: 3200 checklns
?ouLube: 99 onllne fllmp[es op www.youLube.com/klnkorLrl[k
Website K in Kortri|k - www.k-in-kortri|k.be
ue verschlllende soclale medlakanalen worden act|ef gepromoot vla
onze homepaglna.
8ezoekers kunnen vla deze weg onmlddelll[k ook fan worden op
lacebook, ons volgen vla 1wlLLer of gebrulk maken van loursquare als
ze ln k ln korLrl[k komen shoppen.

Len Lweede lnLegraLle ln de webslLe ls heL
sharen/LweeLen van evenLs en aanbledlngen
meL [e vrlenden. PeL valL ons duldell[k op daL
meer en meer mensen dlL ook effecLlef
beglnnen doen! Zo ls er een moole koppellng Lussen lacebook/1wlLLer en
onze webslLe. 8l[ heL sharen wordL alLl[d een llnk naar de paglna op onze
webslLe meegesLuurd. Cp dle manler kunnen vrlenden zonder veel problemen doorkllkken naar onze
webslLe om meer lnfo Le vlnden. Zo ls er een moole LweewegscommunlcaLle Lussen webslLe en
soclale medla.
ue lnLegraLle meL de soclale medla wordL ook doorgeLrokken naar onze groLe Ledwalls ln k ln
korLrl[k. Cp de groLe schermen kan [e volgen hoeveel fans er zl[n van k ln korLrl[k en wle de laasLsLe
13 nleuwe fans zl[n.
Cok loursquare wordL acLlef gepromooL op de groLe schermen. !e kan er zlen wle de Mayor ls van k
ln korLrl[k en hoeveel mensen op daL ogenbllk zl[n lngechekL.
FacebookJTwitter -
bttp:JJwww.facebook.comJkinkortri|k J K_in_Kortri|k
vla lacebook en 1wlLLer communlceren we dagell[ks nleuws/acLles/evenLs naar onze fans van k ln
korLrl[k. Cok speclale promoLles (dle allereersL op onze webslLe vermeld worden) van de meer dan
90 wlnkels worden vla deze weg bekend gemaakL aan heL groLe publlek.
na elk evenL uploaden we de foto's ln een album op Iacebook. 8ezoekers kunnen deze makkell[k
Lerugvlnden, Laggen en sharen meL hun vrlenden. ulL zorgL na elk evenL voor een serleuze groel van
heL aanLal fans op onze paglna. Mensen wlllen een betrokkenhe|d meL een merk/producL en delen
daL heL llefsL door foLo's Le sharen meL hun vrlenden.
Als k ln korLrl[k volgen we ook alle facebookpaglna's van de wlnkels dle bl[ ons aanwezlg zl[n.
8elevanLe berlchLen/foLo's/acLles van wlnkels delen we vanaf hun elgen paglna meL de fans van k ln
korLrl[k lpv heL zelf opnleuw Le posLen. Cnze fans zl[n vla deze weg ook op de hoogLe daL wlnkels een
elgen facebookpaglna hebben dle ze dan al of nleL verder kunnen volgen.
Cok heL omgekeerde wordL gedaan door de wlnkels zelf, zl[ delen ook berlchLen dle op onze
facebookpaglna geplaaLsL worden. ue perfecLe wlsselwerklng en een wln-wln slLuaLle voor ledereen
zonder daL [e hlervoor serleuze markeLlngbudgeLLen nodlg hebL.
ln de laaLsLe 2 maanden ls heL aanLal fans gesLegen van 13.000 naar bl[na 16.000. We krl[gen nu bl[na
dage||[ks S0 of meer n|euwe fans bl[! Len ongezlene groel de we nog noolL gezlen hebben ln de
voorbl[e 2 [aar.
ln deze perlode zaL onder andere onze Lweede ver[aardag waar we heel veel foLo's van onllne
gedeeld hebben.
k ln korLrl[k supporLerde ook acLlef mee voor kv korLrl[k ln de bekerflnale voeLbal. Cok vla deze weg
groelde heL aanLal fans supersnel.
vla onze Lweewekell[kse nleuwsbrlef geven we ook alLl[d de llnk naar onze facebookpaglna mee. vla
de soclale medla kan [e sneller [e publlek berelken, Lerwl[l [e meL de nleuwsbrlef Lelkens 2 weken
moeL wachLen.
Foursquare
Mensen kunnen lnchecken op loursquare ln k ln korLrl[k. na heL lnchecken krl[gen de mensen een
4S-spec|a| Le zlen: bl[voorbeeld PeL eersLe uur parkeer [e graLls ln de parklng onder k ln korLrl[k."
Maar naargelang de perlode of evenLs wordL deze speclal aangepasL.
ue eersLe checkln was op 10 maarL 2010, bl[ de openlng van k ln korLrl[k. ln heL eersLe anderhalf [aar
werd er geen promo gevoerd voor 4SC en waren er amper 100 checklns per maand. Slnds december
2011 maken we hler acLlef promoLle voor vla onze soclale medla kanalen. 8esulLaaL: aanLal checklns
ln december 2011: 732 LoL 940 check|ns |n maart 2012. Len specLaculalre groel ln heel korLe Ll[d!
ln de laaLsLe 3 maanden hebben 1027 unleke personen lngecheckL, hlervan 632 nleuwe personen dle
voordlen nog noolL hadden lngecheckL ln k ln korLrl[k op loursquare.
23 van de checklns worden ook op lacebook geposL, 9 op LwlLLer, waL dus onrechLsLreeks Lerug
promoLle ls voor [e zaak vla de soclale medla.

Youtube - www.youtube.comJkinkortri|k
k ln korLrl[k beschlkL ln heL shopplngcenLer over 4 groLe ledwall schermen waar heel waL
vldeoconLenL geLoond wordL. 8l[ heL organlseren van evenLs worden reclamespoL[es gemaakL dle dan
eveneens vla youLube en soclale medla verspreld worden.
8l[ speclale gelegenheden wordL er nadlen ook een vldeoverslag gemaakL, zoals meL onze Lweede
ver[aardag of de kC1-wedsLrl[d (zle volgend punL).

Win een Kot in K in Kortri|k
1l[dens de zomermaanden [ull/augusLus van 2011 heefL k ln korLrl[k een wedsLrl[d gelanceerd
waarbl[ een sLudenL dle sLudeerL aan een hogeschool/unlverslLelL ln korLrl[k een [aar lang een graLls
koL kon wlnnen, lncluslef aankopen ln heel veel wlnkels.
Deze act|e |s a||een v|a de webs|te en de soc|a|e med|a bekend gemaakt.
ue sLudenLen kregen de opdrachL om een leuk fllmp[e van 1 mlnuuL Le maken waar korLrl[k, SLudlo
8russel en krlek Max (de 3 groLe sponsors) ln voorkwamen. PeL fllmp[e kon de sLudenL uploaden
naar een speclale webslLe en dan sLemmen verzamelen. ln LoLaal werder meer dan 30 fllmp[es
lngesLuurd en zl[n meer dan 8000 sLemmen verzameld door de sLudenLen. SLudenLen maakLen
promo voor hun fllmp[e vla alle mogell[ke soclale medlakanalen. ue 20 sLudenLen meL de meesLe
sLemmen moesLen ln een Lweede ronde een examen afleggen ln k ln korLrl[k zelf. uaarna bleef er
nog een Lop 3 over. Cp 1 sepLember kwam SLudlo 8russel llve ulLzenden vanulL heL koL. 1l[dens de
ulLzendlng werd de flnale voor heL koL llve op SLudlo 8russel gespeeld. ue wlnnaar leefL lnLussen een
[aar graLls op heL koL ln k ln korLrl[k. ue wlnnaar heefL ook als opdrachL meegekregen om regelmaLlg
Le bloggen over zl[n koL, heL sLudenLenleven ln korLrl[k, de prl[zen dle hl[ ln de wlnkels krl[gL, ..
ue blog ls Le volgen op: hLLp://koLlnkorLrl[k.blogspoL.com/
ue blogposL worden ook Lerug gedeeld vla onze facebook/LwlLLer paglna en vla de soclale medla van
de sLudenLen ln korLrl[k zelf.
PeL wlnnende fllmp[e ls lnLussen meer dan 2300 keer bekeken geweesL op ons youLubekanaal.

De toekomst
Cp dlL ogenbllk bll[ven we nleL sLll zlLLen bl[ lacebook/1wlLLer/loursquare maar onderzoeken we ook
reeds de mogell[kheden van nleuwe Lrends zoals |nterest, Stor|fy, .
#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 34
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Accent Iobs


Solliciteren kan bij Accent Jobs For People in 140 tekens.

Het fenomeen waarbij bedrijven Twitter als rekruteringstool gebruiken staat nog in zijn
kinderschoenen. Toch lanceerde uitzend-selectiebedrijf Accent Jobs for People al haar online platform
waar werkzoekenden in 140 tekens kunnen solliciteren op vacatures voor interne functies (jobs bij
Accent zelf). Twilliciteren op twacatures.

Twee modewoorden die verwijzen naar het solliciteren op vacatures aan de hand van een kernachtige
boodschap gebasseerd op een tweet (twitter-bericht).

Dat Accent dit nu reeds lanceert is volgens Lieven Bonamie niet verwonderlijk. Lieven Bonamie: we
zien sinds verschillende jaren dat de lengte van een sollicitatiebrief of mail steeds korter wordt. Omdat
twitteren een manier van communiceren is geworden willen we dit ook gebruiken als nieuw
sollicitatiekanaal naast de traditionele manier van solliciteren.

De website www.twilliciteer.com maakt geen gebruik van Twitter, wel van de filosofie van de sociale
netwerksite: de relevante informatie bundelen in 140 tekens. Lieven Bonamie: We konden geen
gebruik maken van Twitter zelf omdat een sollicitatie op een twacature dan publiek zou zijn. Daarom
hebben we het twilliciteer platform opgericht om het confidentieel karakter te garanderen.

#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 3S
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Saey nome & Garden#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 36
8edr|[f ] Crgan|sat|e : Green Concepts

lrederik Van HeuIe


Van. Cianni De Clercq <nobody@www.socialmediaupdaLe.be>
Verzonden. zondag 5 april 202 5.08
Aan. edward.claeys@LeleneL.be, Frederik van Heule
Onderwerp. SMupdaLe. inzending case door Cianni De Clercq
Inzending case:
Name :
Gianni De Clercq
Email :
info@greenconcepts.be
Tel :
0496/18.90.34
Bedrijf :
Green Concepts/Green Store - zaakvoerder
Website :
www.greenconcepts.be
Message :
Sedert enige tijd hebben wij facebook ingezet als een extra kanaal om onze activiteiten aan het publiek kenbaar maken. Met
het oprichten van een bedrijfspagina op facebook hopen we dat ons bedrijf nog meer gekend raakt op een voor ons vrij
eenvoudige en kosteloze manier. Via Facebook kunnen we inzagen geven in de lopende of afgewerkte projecten van ons
ontwerpbureau (door een foto-overzicht per project op onze pagina te plaatsen) en daarnaast kunnen we onze volgers op
de hoogte houden van nieuwigheden, koopjes, acties en dergelijke meer die in onze winkel van toepassing zijn. Onze
pagina is te bekijken op www.facebook.com/greenconcepts

Met vriendelijke groeten,
Gianni De Clercq
Submit :
Inzenden
IP address of the submitter:
178.119.161.78


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 37
8edr|[f ] Crgan|sat|e : ICI 8rugge

Social Media & NextBruges


nexL[8ruges ls een lnlLlaLlef van !Cl 8rugge vzw.
PeL lnlLlaLlef wll de nleuwe economle ln 8rugge sLlmuleren. We mlkken hlermee op de creaLleve,
lnnovaLleve en Lechnologlsche lndusLrle.
We kunnen beroep doen op verschlllende parLners om onze evenLs Le organlseren: 8esoc, SLad
8rugge, ConcerLgebouw 8rugge, MlcrosofL, ureplexlLy, AuM8, CnP, AvenLlx, uecopur, eLc.
nleLLemln zl[n onze mlddelen beperkL gezlen de veelheld aan pro[ecLen dle we wensen Le reallseren.
Plervoor doen we naasL klassleke low cosL mlddelen zoals persberlchLen massaal beroep op soclal
medla voor onze communlcaLle. ulL meL grooL succes!
naasL de webslLe www.nexLaLbruges.be gebrulken we dlverse kanalen om Le communlceren en onze
evenLs aan Le kondlgen.
Cp volgende soclale medla zl[n we acLlef:
- 1wlLLer: [nexLaLbruges
- lacebook: hLLp://www.facebook.com/#!/pages/nexL-aL-8ruges/116980933091021
- Coogle lus: hLLps://plus.google.com/110332390027027396273/posLs
uaarnaasL gebrulken we moderne lnLerneL Lools als:
- loursquare (checklns op evenLs)
- Mallchlmp (mallcommunlcaLle)
- LvenLbrlLe (evenLmanagemenL)
CnderLussen organlseerden we Lwee evenLs dle we nagenoeg ulLslulLend vla deze soclal medla
aankondlgden.
Mlcroxoft Webcuf
PeL eersLe evenL was een MlcrosofL Webcafe. lnschrl[ven kon vla de webslLe www.mswebcafe.be en
een facebook logln dle zorgde voor een auLomaLlsche reglsLraLle.
PeL evenL glng door ln de prachLlge Zaploung van Zapfl dle 8rugge voorzleL van graLls draadloos
lnLerneL.
PeL werd ondersLeunend aangekondlgd vla bovensLaande soclale medlakanalen.
ln andere sLeden was er een Lyplsche opkomsL van 30 LoL 40 aanwezlgen. ln 8rugge was de opkomsL
van 70 aanwezlgen overweldlgend.
Cp lacebook werden ook foLo's van dlverse aanwezlgen verzameld.
PeL evenL ln 1rends CocLall:
hLLp://blog.nexLaLbruges.be/2012/03/23/prelaunch-ms-webcafe-ln-de-Lrends-cockLall/
Iuunch Fvent
We hadden een lanceerevenL voor ons pro[ecL gepland. We hoopLen hlerop ook een 70-Lal
aanwezlgen Le kunnen verwelkomen.
ue mond-aan-mond-reclame vla onze soclal medla kanalen verllep echLer zodanlg vloL daL de
plaaLsen dlrecL volzeL waren. We hebben de capaclLelL ln sLappen ulLelndell[k ulLgebreld LoL 130
aanwezlgen.
MochLen we geen budgeLLalre en faclllLalre beperklngen gehad hebben, dan hadden we ongeLwl[feld
heL dubbel aanLal aanwezlgen.
Len gepland persberlchL om heL evenL aan Le kondlgen werd noolL ulLgesLuurd.
Cp de avond zelf hadden we een 1wlLLer muur voorzlen waarop vla de Lag #nA81303 lnLeracLlef
gecommunlceerd kon worden.
Cp hLLp://blog.nexLaLbruges.be/2012/03/18/moole-Lerugbllk-op-ons-launch-evenL/ bllkken we Lerug
op ons evenL. Lr ls o.a. een rapporL Le vlnden van 16 paglna's meL alle LweeLs dle dle avond versLuurd
werden.
PeL evenL verscheen eveneens ln 1rends CocLall.
RounJ 1uble Coworklng Brugge
Cp 7 mel volgL heL volgend evenL. ulL ls een gesloLen evenL op ulLnodlglng.
Plerover zal opnleuw de nodlge buzz verschl[nen vla onze Soclal Medla kanalen.
1ot xlot
Cns pro[ecL wordL opgeplkL door dlverse medla (c.f. blog.nexLaLbruges.be ) .
Cok meL een ander LoekomsLgerlchL pro[ecL ls er een moole wlsselwerklng: PeL Ll van 8rugge. vla
onze soclale medla ls er alvasL zeer veel lnLeracLle.
koen van Loo, lld van de sLuurgroep nexL[8ruges, kreeg van !ong vLu 8rugge de award 8lauwe
SchulL 2012 voor de lmpacL van heL pro[ecL ln 8rugge en voor voor heL gebrulk van soclale medla om
deze lmpacL Le reallseren.
Voor verJere lnformutle
koen van Loo
koen[vanloo.blz
[kvl0
+32 476 230178
hLLp://koen.vanloo.blz


#SMUpdate

Soc|a| Med|a Award 2012

Case Nr : 38
8edr|[f ] Crgan|sat|e : L|nger|eout|et

Cebrulk van Soclal medla Ler verbredlng van een besLaand klanLenbesLand.
CnS 8Lu8l!l:
ue nv Schauvllege !L sLaaL slnds 1991 ln voor heL onLwerp en de producLle van 100 kaLoenen
slaapkledl[ dle voornamell[k besLemd ls voor de grooLdlsLrlbuLle ln de Zuld-Luropese landen. ue
ulLsLekende samenwerklng meL onze lndlsche vennooL heefL ons de mogell[kheld geboden om onze
acLlvlLelLen en arLlkelenboog Le verrulmen en zo zl[n wl[ elnd de [aren negenLlg vla dlverse
overnames ln de llngerlehandel LerechL gekomen. ulLeraard speclflek llngerle omdaL dlL ln heL
verlengde van onze handel ln nachLkledl[ llgL.
ue kennls dle lk van op [onge leefLl[d heb opgedaan ln de producLle bleek de ldeale sprlngplank Le
zl[n voor de handel waarop wl[ ons zl[n gaan concenLreren nl. de opkoop en dlsLrlbuLle van groLe
parLl[en llngerle , badmode en nachLkledl[ afkomsLlg ulL overproducLle , elndereeksen en fallngen van
een brede waaler Luropese merken. MeL een permanenL roLerende voorraad van om en bl[ heL
mll[oen sLuks zl[n wl[ ln deze handel een groLe speler geworden.
na aankoop en onLvangsL van de voorraden worden dle onmlddelll[k verwerkL en opgespllLsL. u
begrl[pL daL wanneer wl[ 30 000 arLlkelen van een bepaalde merk onLvangen daL dle hoeveelheden
een poLenLlele markLbedrelglng vormen voor heL beLreffende merk. Cm dlL gevaar ulL Le schakelen
exporLeren we heL gros van deze arLlkelen als onderdeel van kanL en klare verkoopspakkeLLen dle
besLemd zl[n voor de bulLenlandse mlnder kaplLaalkrachLlge klelnhandelaar. ulL ls onderLussen een
belangrl[ke bedrl[fsacLlvlLelL geworden. ueze pakkeLLen garanderen de klelnhandelaar een dlverslLelL
van merken , modellen en een goede spreldlng over de maLen. Ln mlnsLens even belangrl[k , deze
pakkeLLen garanderen de producenLen , lnvoerders en labels ln heL algemeen een ulLsLekende
merknaambeschermlng. leder pakkeL besLaaL ulL +/- 10 verschlllende merknamen en de aanLallen
van leder merk bll[ven beperkL.
Len selecLle van de voorraden houden we Ler bevoorradlng van onze elgen keLen van ouLleL-shops
dle we momenLeel aan heL ulLbouwen zl[n en daar sLeken de Soclal Medla de kop op. Afgezlen van
onze wlnkel ln de SLadsfeesLzaal op de Melr Le AnLwerpen hebben we geen vasLe ouLleLshops. Wel
organlseren we ln de dlverse bedrl[fsgebouwen van ml[n vader op gezeLLe Ll[den eens een
warehouse-sale. ule verkoop duurL Lelkens slechLs 4 dagen en wordL vooraf ondersLeund door een
provlnclale reclamecampagne Ler aankondlglng van de verkoop. (uaarvoor schakelen wl[ ln: de
sLreekkranL , passe-parLouL , Ll[dschrlfLen zoals llalr, Llbelle , Llle ,uag allemaal , adverLenLles op de
ll[nbussen , 8adlo , reglonale Lelevlsle eLc.).Maar de boLLom llne bll[fL daL elke reclame campagne
dle we voeren Lelkens gerlchL ls op slechLs 4 dagen verkoop.en er zlL nog een adder onder heL gras.
Wl[ voeren reclame ZCnuL8 merknaam vermeldlng op onze adverLenLle. Cm Le weLen waL we exacL
aanbleden moeLen de mensen effecLlef de moelLe doen om zlch Le verplaaLsen.
Cnze adverLenLles zl[n we sLeeds Lweeledlg gaan opbouwen , enerzl[ds de aankondlglng van de
verkoopsdagen en Len Lweede duldell[k doorverwl[zend naar onze webslLe. vla de webslLe kunnen de
mensen zlch lnschrl[vlng op onze malllngllsL om zo op de hoogLe Le bll[ven van LoekomsLlge
acLles/verkopen. ue groel van onze malllngllsL ls onze garanLle voor de LoekomsL. MomenLeel
kunnen we de klassleke adverLerlngsmeLhodes nleL laLen vallen maar we kunnen onze klanLen wel
gerlchLer gaan zoeken vla soclal medla. 8l[ de klassleke adverLerlng ln de gedrukLe pers hebben wl[
oplage, oplage en nog eens oplage nodlg om goed Le kunnen presLeren. en ulLeraard ook een moole
opvallende adverLenLle. Maar hoe dan ook zal een grooL deel van de lezers helemaal geen lnLeresse
hebben omdaL ze bulLen [e doelgroep vallen. uaL ls een belangrl[k probleem daL bl[zonder snel valL
ulL Le schakelen vla facebook-adverLerlng. lk ben een drleLal [aar geleden begonnen meL op gezeLLe
Ll[den facebook reclamecampagnes Le gaan voeren. ue verfl[nlngen dle [e als adverLeerder kan
doorvoeren Ler bepallng van [e doelgroep herlelden de verloren adverLenLlekosLen LoL een mlnlmum
wanneer [e werkL vla CC (cosL per cllck). Wanneer ml[n adverLenLle verschl[nL bl[ vrouwen Lussen de
18 en 63 [aar dle aangeven lnLeresse Le hebben ln mode en dle dame ln kwesLle kllkL op de
adverLenLle. uan mag lk ervan ulLgaan daL dle dame ook daadwerkell[k lnLeresse heefL , dan mag daL
waL kosLen. ue kans daL ze zlch bl[ een webslLebezoek lnschrl[fL op onze malllngllsL om op de hoogLe
Le bll[ven van LoekomsLlge acLles ls grooL. Lens lngeschreven ls heL quasl zeker daL dle persoon vroeg
of laaL eens langskomL op een van onze verkoopsweekends. Popell[k meL dochLers , zussen en
vrlendlnnen ln haar klelzog.
PeL groLe verschll meL de klassleke adverLenLles ls ln ml[n geval daL lk deze goed gerlchLe reclame
nleL hoef Le koppelen aan 4 dagen verkoop. PeL ls beLaalbaar en veranLwoordbaar door zl[n
gerlchLheld en vormL een gezonde efflclenLe spl[zlglng van ons klanLenbesLand waL ergens een
garanLle ls voor LoekomsLlge verkoopsreallsaLles. lk heL adverLeren nleL Le koppelen aan 4
dagen verkoop maar lk doe heL wel van Ll[d LoL Ll[d. ue geograflsche verfl[nlng dle facebook LoelaaL
bleden ml[ de kans om enkele dagen voor de verkoop campagne Le voeren ln de omgevlng van onze
verkoopslocaLle.
MomenLeel beschlk lk over een besLand van zo'n 80.000 acLleve , vrl[wllllg lngeschreven klanLen.
WaL ml[ ergens heL gevoel geefL daL lk nagenoeg elk arLlkel wel succesvol zou kunnen verkopen
mochL lk heL ml[n klanLen aanbleden.
MomenLeel werken wl[ aan de creaLle van een elgen acLleve , levendlge facebook paglna voor onze
llngerle-ouLleLverkopen. 1oL nu Loe hadden we dlL nleL. Maar we hebben wel sLeeds dankbaar
gebrulk gemaakL van reeds besLaande paglna's. Len goed voorbeeld van een facebook- paglna dle
een ulLsLekend plaLform vormL voor ml[n ouLleLverkopen ls sLockverkopen en ouLleLs" meL meer
dan 20000 fans. ueze paglna heefL echL een poslLleve effecL gehad dle duldell[k meeLbaar was ln
onze webslLeacLlvlLelL en de daarulL voorLvloelende lnschrl[vlngen. ue hellzame werklng drelgL echLer
een beeL[e verloren Le gaan omdaL er Legenwoordlg Leveel lnfo op dlL soorL paglna's wordL
weergegeven. ulL ls ulLeraard Len gevolge van heL overaanbod zogenaamde sLockverkopen. uus de
nood aan een elgen paglna drlngL zlch op.
We gaan deze paglna leven ln blazen meL afgezlen van lnformaLlef zl[n nog een hoofddoel , namell[k
zorgen voor een zo snel mogell[ke verLakklng en verbredlng van ons besLaand klanLen besLand. Al
onze klanLen zullen een mall onLvangen meL heL verzoek zlch vla facebook lld Le maken van onze
paglna en van hem ulLeraard Le llken" en Le sharen". Cp deze wl[ze verschl[nL onze paglna op heL
scherm van Lalloze poLenLleel geinLeresseerden dle zlch op hun beurL ook lld kunnen maken van de
groep. lndlen dlL goed werkL zou heL na verloop van Ll[d zelfs onze klassleke( maar professloneel
verzorgde) malllng kunnen ulLschakelen wanL . dle kosL ook geld. nleLs ls echLer graLls ln heL leven.
We gaan aan deze facebook-acLle een groLe reeks korLlngsbonnen koppelen . vla loLlng zal ledereen
dle heefL meegewerkL kans maken op een van de korLlngsbonnen of cadeaucheques. Len exLra
sLlmulans dle de passlevere klanL alllchL kan overLulgen LoL heL ulLvoeren van de nodlge mulskllkken.
ue 1wlLLer fase ben lk nog nleL lngegaan. 8ekenlng houdende meL heL felL daL lk geen
merknaamvermeldlng kan doen ll[kL heL ml[ moelll[k om mensen ln korLe zlnnen Le prlkkelen voor
ons concepL. Llngerle verkopen ls voor een sLuk een lllusle verkopen. Als lk nleL kan werken meL
prachLlge foLo's en overLulgende beelden Ler vervanglng van merknamen dan heb lk naar ml[n gevoel
nleL veel slagkrachL meer over! Popell[k kan de lnfo dle lk op deze Soclal Medla updaLe heb
opgedaan ml[ van lnzlchL doen veranderen en ml[ LoL LwlLLeraar" maken . lk bll[f ln elk geval open
mlnded , wanL lk weeL daL heL kan werken!