Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unor acte normative Nr.

275 din 16.03.2006

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.51-54/338 din 31.03.2006 * * * Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16), Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă: Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1; Lista actelor normative care se abrogă, conform anexei nr.2; Lista actelor normative care se propun spre abrogare, conform anexei nr.3. Prim-ministru Contrasemnează: Ministrul economiei şi comerţului Ministrul justiţiei Chişinău, 16 martie 2006. Nr.275. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 1. Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14, art.70), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: punctul 5 se exclude; punctele 7 - 10 devin, respectiv, punctele 5 - 8. 2. Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 10 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: la punctul 24, după cuvintele "urmează să fie reţinută, dezinfectată, confiscată" se completează cu cuvintele ", după caz, în funcţie de gradul de risc," anexa la Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară va avea următorul cuprins: "Anexă la Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară STRUCTURA Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară Inspectoratele de frontieră pentru carantina fitosanitară Vasile TARLEV Valeriu Lazăr Victoria Iftodi

Inspectoratul pentru carantina fitosanitară al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) Inspectoratele zonale pentru carantina fitosanitară cu subdiviziuni teritoriale Centrul de carantină, identificare şi expertize de arbitraj şi laboratoarele zonale Centrul pentru dezinfectarea producţiei, obiectelor şi materialelor supuse carantinei şi subdiviziunile zonale". 3. Hotărîrea Guvernului nr.760 din 10 noiembrie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.50), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: în tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" se substituie cu sintagma "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"; Regulamentul de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine se modifică şi se completează după cum urmează: din preambul cuvîntul "definiţia" se exclude; capitolul I se exclude; capitolele II-XIV devin, respectiv, capitolele I-XIII; la capitolul II punctul 3, cuvintele "precum şi din Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se exclud; capitolul XII: la punctul 5, după cuvintele "se efectuează" se introduc cuvintele "în termen de 20 de zile,"; la punctul 6, după cuvintele "În baza avizului pozitiv al Comisiei centrale de degustare" se introduc cuvintele "într-un termen de cel mult 3 zile lucrătoare"; capitolul XIII: la punctul 2 sintagma "Institutul Naţional al Viei şi Vinului" se exclude; punctele 3 şi 4 se exclud; punctele 5-10 devin, respectiv, punctele 3-8; la punctul 4, după cuvintele "eliberează unităţilor producătoare" se introduc cuvintele "într-un termen de cel mult 10 zile;". 4. Hotărîrea Guvernului nr.770 din 17 noiembrie 1995 "Despre aprobarea Regulilor de organizare a preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi a Regulamentului de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de servire" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.112) se modifică după cum urmează: propoziţia de la alineatul trei punctul 4 va avea următorul cuprins: "Mărimea plăţilor la eliberarea certificatelor de clasificare pe categorii de încadrare, conform nivelului de deservire, se stabileşte de Guvern." punctul 7 va avea următorul cuprins: "7. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va elabora şi prezenta Guvernului spre aprobare, în modul stabilit, Regulile şi normele sanitaro-epidemiologice pentru întreprinderile de alimentaţie publică, în trimestrul IV al anului 2006". 5. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: punctele 18, 24 şi 26 se exclud; punctele 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 şi 29 devin, respectiv, punctele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26. 6. Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu

activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.439), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: punctele 12 - 16 se exclud; punctele 17 - 24 devin, respectiv, punctele 12 - 19. 7. Statutul Inspectorului de Stat pentru Ecologie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: capitolul II se exclude; capitolele III - IV devin, respectiv, capitolele II - III. 8. Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72-73, art.581) se modifică după cum urmează: punctul 6 se exclude; punctele 7 - 36 devin, respectiv, punctele 6 - 35. 9. Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 "Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: în denumirea şi textul hotărîrii cuvîntul "industriale" se substituie cu cuvîntul "intelectuale"; anexa va avea următorul cuprins: "Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 TAXELE pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale -----------------------------------------------------------------------Nr.| Servicii cu semnificaţie juridică | Cuantumul d/o| | taxelor, | | dolari SUA ---+------------------------------------------------------+------------1 | 2 | 3 ---+------------------------------------------------------+------------I. Brevete de invenţii -----------------------------------------------------------------------1. Depunerea cererii de brevet de invenţie 100 2. Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale 100 3. Pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma 20 modificărilor, depăşind 5 4. Publicarea cererii de brevet de invenţie înainte de 50 18 luni de la data depozitului sau priorităţii invocate 5. Cercetarea documentară, întocmirea şi publicarea ra250 portului de documentare 6. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, 400 inclusiv documentarea Examinarea de fond cînd la cererea de brevet de 250 invenţie este anexat raportul de documentare, întocmit de o autoritate internaţională de documentare sau de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Examinarea în cazul în care brevetul de invenţie a 200 fost cerut pe răspunderea solicitantului Examinarea cererii de brevet de invenţie: pentru fiecare revendicare independentă, fie ini100

7.

8. 9.

10. 11.

ţială, fie în urma modificărilor, depăşind 1 pentru fiecare pagină, depăşind 15 Eliberarea brevetului de invenţie, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet: în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire nu depăşesc 15 pagini pentru fiecare pagină, depăşind 15 Tipărirea unui nou fascicul de brevet Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an de valabilitate: pentru anii 1-5 inclusiv pentru anii 6-10 inclusiv pentru anii 11-15 inclusiv pentru anii 16-20 inclusiv Transformarea cererii de brevet de invenţie în cerere de înregistrare a modelului de utilitate Revalidarea brevetului în perioada de graţie

10 100 10 50 100 300 500 700 25 50% din taxa de menţinere în vigoare pentru anul în cauză 30

12. Inspectarea publică a documentelor cererii de brevet de invenţii prin furnizarea copiilor: pe hîrtie, pentru fiecare pagină, depăşind 10 2 prin telefax, suplimentar pentru fiecare pagină 5 transmisă 13. Anexarea copiilor documentelor citate în raportul de 5 documentare, pentru fiecare pagină 14. Înscrierea în Registru a renunţării la cererea de 25 brevet sau la brevet 15. Transmiterea unei cereri internaţionale conform pre100 vederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.) 16. Transmiterea unei cereri euroasiatice conform preve50 derilor articolului 15(2) al Convenţiei Euroasiatice privind Brevetele (C.B.E.A.) -----------------------------------------------------------------------II. Modele de utilitate -----------------------------------------------------------------------17. Depunerea cererii de model de utilitate 100 18. Deschiderea fazei naţionale pentru o cerere interna100 ţională 19. Fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modi20 ficărilor, depăşind 5 20. Examinarea de fond, inclusiv documentarea 200 Examinarea de fond, cînd la cerere de model de utili150 tate este anexat raportul de documentare, întocmit de o autoritate internaţională de documentare sau de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Pentru eliberarea certificatului de model de utilita100 te pe răspunderea solicitantului Examinarea cererii de model de utilitate: pentru fiecare revendicare independentă, fie ini50 ţială, fie în urma modificărilor, depăşind 1 pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 21. Eliberarea certificatului de înregistrare a modelului de utilitate, inclusiv tipărirea fasciculului de certificat: în cazul în care materialele cererii destinate 100 pentru tipărire nu depăşesc 15 pagini pentru fiecare pagină, depăşind 15 pagini 10 22. Tipărirea unui nou fascicul al certificatului de în50 registrare a modelului de utilitate 23. Menţinerea în vigoare a înregistrării modelului de

utilitate, pentru fiecare an de valabilitate: pentru primul an 50 pentru al doilea an 50 pentru al treilea an 75 pentru al patrulea an 75 pentru al cincilea an 75 24. Reînnoirea înregistrării modelului de utilitate pentru fiecare an de valabilitate: pentru perioada dintre al şaselea şi al zecelea an 100 25. Transformarea cererii modelului de utilitate în cere25 re de brevet de invenţie 26. Revalidarea înregistrării modelului de utilitate în 50% din taxa perioada de graţie de menţinere în vigoare pentru anul în cauză 27. Inspectarea publică a documentelor cererii modelului 30 de utilitate prin furnizarea copiilor: pe hîrtie, pentru fiecare pagină, depăşind 10 2 prin telefax, suplimentar pentru fiecare pagină 5 transmisă 28. Înscrierea în Registru a renunţării la cererea de 25 înregistrare a modelului de utilitate sau la modelul de utilitate înregistrat -----------------------------------------------------------------------III. Certificate complementare de protecţie -----------------------------------------------------------------------29. Depunerea cererii de înregistrare a Certificatului 300 complementar de protecţie 30. Menţinerea în vigoare a Certificatului complementar 700 de protecţie, pentru fiecare an de valabilitate -----------------------------------------------------------------------IV. Topografii ale circuitelor integrate -----------------------------------------------------------------------31. Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a 150 topografiei circuitului integrat 32. Înregistrarea unei topografii de circuit integrat pe 350 termen de 10 ani 33. Înscrierea în Registru a renunţării la cererea de 25 înregistrare a topografiei circuitului integrat sau la topografia circuitului integrat înregistrată -----------------------------------------------------------------------V. Mărci şi denumiri de origine a produselor -----------------------------------------------------------------------34. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii 40 35. Examinarea cererii de înregistrare: a) a unei mărci individuale: pentru o clasă de produse şi servicii 200 pentru fiecare clasă de produse şi servicii, 50 depăşind 1 b) a unei mărci colective: pentru o clasă de produse şi servicii 250 pentru fiecare clasă de produse şi servicii, 50 depăşind 1 36. Depunerea cererii de înregistrare a denumirii de 40 origine a produsului 37. Examinarea cererii de înregistrare a denumirii de 200 origine a produsului 38. Clasificarea produselor şi serviciilor, dacă clasifi10 carea indicată în cerere este incorectă 39. Depunerea contestaţiei la avizul provizoriu de res10 pingere a cererii 40. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:

a unei mărci individuale pe un termen de 10 ani 250 a mărcii colective pe un termen de 10 ani 500 a unei denumiri de origine a produsului 300 41. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare pe o perioadă de 10 ani: a) a unei mărci individuale: pentru o clasă de produse şi servicii 250 pentru fiecare clasă de produse şi servicii, 50 depăşind 1 b) a unei mărci colective: pentru o clasă de produse şi servicii 400 pentru fiecare clasă de produse şi servicii, 50 depăşind 1 42. Acordarea unei perioade de graţie de 6 luni pentru 50% din cuanreînnoirea valabilităţii certificatului de înregis- tumul taxei trare: pentru reîna mărcii individuale noire a mărcii colective 43. Retragerea cererii de către solicitant sau anularea 25 înregistrării mărcii sau denumirii de origine a produsului la solicitarea titularului Retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei 15 examinării de către solicitant sau titular Retragerea contestaţiei depuse împotriva înregistră15 rii mărcii de către terţi Retragerea contestaţiei depuse împotriva avizului 10 provizoriu de respingere a cererii 44. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmite100 rea cererii internaţionale -----------------------------------------------------------------------VI. Desene şi modele industriale -----------------------------------------------------------------------45. Depunerea cererii de înregistrare a desenului şi modelului industrial: pentru un desen/model 20 pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 2 1 în depozit multiplu 46. Examinarea în fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial: pentru un desen/model 50 pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 5 1 în depozit multiplu 47. Publicarea desenului/modelului industrial pentru fie2 care figură în spaţiu standard (8x8 cm), depăşind 1 48. Amînarea publicării desenului/modelului industrial 50 49. Transformarea cererii de înregistrare a modelului 25 industrial în cerere de înregistrare a modelului de utilitate 50. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani: pentru un desen/model 70 pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 5 1 în depozit multiplu 51. Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani: pentru un desen/model industrial 100 pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 10 1 în depozit multiplu 52. Acordarea unei perioade de graţie de 6 luni pentru 50% din cuanreînnoirea valabilităţii certificatului de înregis- tumul taxei trare a desenului/modelului industrial: pentru reînpentru un desen/model noire

pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit multiplu 53. Revocarea cererii de către solicitant sau anularea 50 înregistrării desenului/modelului industrial la solicitarea titularului 54. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmite100 rea cererii internaţionale -----------------------------------------------------------------------VII. Drepturile de autor şi drepturile conexe -----------------------------------------------------------------------55. Examinarea şi înregistrarea unei opere literare, ştiinţifice, muzicale: pentru o pagină tipărită 0,1 manuscris 0,2 56. Examinarea şi înregistrarea unei opere de artă plastică: - pentru o fotografie sau diapozitiv 0,2 57. Examinarea şi înregistrarea unui film, emisiune radio 10 sau televizată sau alte opere audiovizuale 58. Examinarea şi înregistrarea unei fonograme 5 59. Examinarea şi înregistrarea unui program pentru cal1 culator, bază de date (documentaţia tehnologiei informaţionale pentru o pagină) 60. Examinarea şi înregistrarea unui document cu semnifi10 caţie juridică 61. Eliberarea certificatului de înregistrare 6 62. Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare 4 -----------------------------------------------------------------------VIII. Alte taxe -----------------------------------------------------------------------63. Revendicarea priorităţii într-o cerere de înregistrare 100 a obiectului de proprietate industrială 64. Revendicarea priorităţii interne într-o cerere de în10 registrare a obiectului de proprietate industrială 65. Publicarea unei erate/corecturi 10 66. Înscrierea unei modificări 50 67. Înregistrarea contractului de licenţă, de cesiune a drepturilor, de franchising şi de gaj (inclusiv înscrierea modificărilor în Registru): - pentru un obiect al proprietăţii industriale 200 68. Înscrierea modificărilor în contractul înregistrat 100 sau rezilierea acestuia 69. Depunerea contestaţiei împotriva deciziei examinării: de către solicitant sau titular 100 de către terţi 150 70. Examinarea şi înregistrarea actului de evaluare a 500 proprietăţii intelectuale 71. Examinarea cererii de recunoaştere a notorietăţii 750 mărcii 72. Atestarea reprezentanţilor în proprietatea industrială 50 73. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de repre50 zentant în domeniul proprietăţii industriale 74. Atestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii in50 telectuale 75. Înregistrarea şi eliberarea certificatului de evalua50 tor în domeniul proprietăţii intelectuale 76. Prelungirea termenului de răspuns la notificarea 20 examinării, suspendarea procedurii (pentru fiecare lună) 77. Restabilirea termenului omis, pentru fiecare lună 50 78. Repunerea în drepturi 100 79. Înregistrarea Statutului mărcii comerciale colective 50 80. Înregistrarea şi eliberarea titlurilor de protecţie 50 a obiectelor de proprietate industrială în cazul

transmiterii drepturilor 81. Eliberarea unui document oficial de tipul: duplicat, 20 copie a titlului de protecţie, adeverinţă, act de prioritate 82. Consultarea Registrului Naţional: fără eliberarea unui extras legalizat din Registgratis rul Naţional cu eliberarea unui extras legalizat din Registrul 30 Naţional 83. Înscrierea modificărilor în denumirea firmei repre10 zentanţilor în proprietate industrială şi/sau adresei pentru corespondenţă în Registrul Naţional 84. Participarea la cursurile de instruire "Protecţia 120 proprietăţii intelectuale" 85. Participarea la cursurile de instruire "Evaluarea 240 proprietăţii intelectuale" -----------------------------------------------------------------------Note: 1. Achitarea taxelor se efectuează în numerar sau prin virament, în contul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, după cum urmează: a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova, achită taxele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu dolarul SUA la data plăţii; b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate achită taxele în dolari SUA sau în cuantumuri echivalente acestora în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu dolarul SUA la data plăţii. 2. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a invenţiei sau a modelului de utilitate, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul său pînă la data plăţii, achită taxele, după cum urmează: a) 25% din cuantumul taxei stabilite, dacă este o întreprindere al cărei număr mediu anual de angajaţi nu depăşeşte 250 persoane şi are o cifră de afaceri nu mai mare de 8 milioane dolari SUA (echivalentul în lei); b) 10% din cuantumul taxei stabilite şi scutirea de plata taxelor pentru menţinerea în vigoare a protecţiei pentru primii 5 ani, dacă este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării; c) 5% din cuantumul taxei stabilite, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor. 3. În cazul în care sînt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de înlesniri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţia prevăzută la punctul 2. Înlesnirile stabilite la punctul 2 nu se aplică taxelor prevăzute la secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 66, 76 şi 77. 4. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a mărcii comerciale sau a denumirii de origine a produsului, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul său pînă la data plăţii şi este o întreprindere al cărei număr mediu anual de angajaţi nu depăşeşte 250 persoane şi are o cifră de afaceri nu mai mare de 8 milioane dolari SUA (echivalentul în lei), achită 50% din cuantumul taxelor prevăzute la secţiunea V. 5. Înlesnirile prevăzute la punctul 4 se aplică şi persoanelor fizice, iar în cazurile transmiterii drepturilor, solicitantul, titularul sau succesorul în drepturi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 4 este obligat să plătească taxa neachitată anterior sau să lichideze diferenţa. 6. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a desenului sau modelului industrial, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul său pînă la data plăţii, achită taxele prevăzute la

secţiunea VI şi pct.66, 76 şi 77 din secţiunea VIII, după cum urmează: a) 25% din cuantumul taxei stabilite, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor; b) 50% din cuantumul taxei stabilite, dacă este o întreprindere al cărei număr mediu anual de angajaţi nu depăşeşte 250 persoane şi are o cifră de afaceri nu mai mare de 8 milioane dolari SUA (echivalentul în lei). 10. Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 8 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.400), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: la punctul 7, cuvîntul "obligatoriu" se exclude; la punctul 8, după cuvîntul "ecologic" se completează cu cuvintele "pentru obiectele specificate la punctul 7 subpunctul 2)". 11. Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: punctul 6 se exclude; punctele 7 - 11 devin, respectiv punctele 6 - 10. 12. Punctul 12 al Regulamentului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins: "12. Contestaţiile deciziilor (acţiunilor) inginerilor-inspectori de stat se prezintă directorului Inspectoratului, iar contestaţiile deciziei (acţiunilor) directorului Inspectoratului ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Contestaţiile se examinează într-un termen ce nu va depăşi 10 zile lucrătoare, iar rezultatul examinării se comunică în scris persoanei care a depus contestaţia, în termen de 2 zile lucrătoare din ziua în care a expirat termenul de examinare." 13. Regulamentul privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38, art.385), se modifică după cum urmează: la punctul 23 cuvintele "dovada de achitare a costurilor serviciilor" se exclud; punctele 8, 25 se exclud; punctele 9 - 24, 26 - 37 devin, respectiv, punctele 8 - 23, 24 - 35. 14. Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.418 din 3 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.500), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: la punctul 4: noţiunea "contract de furnizare a informaţiei" va avea următorul cuprins: "contract de furnizare a informaţiei contract oneros, sinalagmatic, încheiat între furnizor (CNAS) şi o persoană fizică sau juridică, denumită solicitant cu privire la eliberarea de către furnizor a informaţiei cerute de către solicitant care achită plata (cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept) şi îndeplineşte toate condiţiile stipulate în legislaţie şi în contract"; noţiunea "furnizor" se exclude; alineatele 4 şi 5 ale punctului 28 se exclud.

15. Regulamentul-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.584), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: la punctul 4, cuvintele "şi din alte surse, inclusiv extrabugetare" se exclud; punctul 16 se exclude; punctele 17 - 35 devin, respectiv, punctele 16 - 34. 16. Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: subpunctul 7) al punctului 52 se exclude; subpunctele 8)-16) devin, respectiv, subpunctele 7)-15). 17. Hotărîrea Guvernului nr.249 din 11 aprilie 2001 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.44-45, art.284), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: în tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" se substituie cu sintagma "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"; anexa nr.1: la punctul 7, alineatele opt şi zece se exclud; la punctul 8, alineatele şase, şapte şi opt se exclud. 18. Hotărîrea Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.682), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: anexa nr.1: punctul 4 va avea următorul cuprins: "4. Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă: modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract); termenul şi teritoriul, pentru care se transmite dreptul; cuantumul remuneraţiei şi (sau) modul de stabilire a cuantumului remuneraţiei pentru fiecare procedeu de valorificare a operei, ordinea şi termenele de plată a acestei remuneraţii, precum şi alte clauze pe care părţile le vor considera esenţiale. Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi încheiat şi în formă verbală"; punctele 13 şi 14 se exclud; punctele 15-20 devin, respectiv, punctele 13-18; anexa nr.3: punctul 12 se exclude; punctul 22 va avea următorul cuprins: "22. Orice instituţie a audiovizualului, indiferent de tipul de proprietate, achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare care eliberează licenţe (semnează contracte obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care folosesc opere ocrotite de drepturile de autor şi conexe) privind dreptul de folosire în emisiuni a operelor publicate, cu excepţia cazurilor în care instituţia audiovizualului obţine licenţă nemijlocit de la autori, posturile de radio sau televiziune (în cazul retransmiterii lor) sau de la alţi titulari ai dreptului de autor sau drepturilor conexe"; punctele 24, 26, 27, 28, 29 se exclud; punctele 13-23 şi 25 devin, respectiv, punctele 12-23; anexa nr.4: punctul 4 se exclude; punctul 5 devine punctul 4.

19. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: punctul 60 se exclude; punctele 61 - 84 devin, respectiv, punctele 60 - 83. 20. Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.443), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: la punctul 10, litera e) se exclude; la punctul 13, literele d) şi e) se exclud. 21. La punctul 7 al Regulamentului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.526 din 29 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.62, art.612) sintagma "prestarea serviciilor de consultanţă în vederea realizării recomandărilor propuse" se exclude. 22. Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28 mai 2002 "Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90, art.860) se modifică şi se completează după cum urmează: pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie cu sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor"; Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova: la punctul 1 alineatul şapte cuvintele "29 mai 1999" se substituie cu cuvintele "8 noiembrie 1999"; la punctul 4 alineatul unu, cuvîntul "acreditare" se substituie cu cuvîntul "abilitare"; la punctul 14 alineatul patru, cuvîntul "acreditat" se substituie cu cuvîntul "abilitat"; după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" şi mai departe după text; la punctul 20, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate"; la punctul 23, cuvintele "organul competent" se substituie cu sintagma "Serviciul Standardizare şi Metrologie"; la punctul 42 alineatele unu şi doi, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate", după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" şi mai departe după text; anexa nr.6 la Regulament: punctul 1: la alineatul doi, cuvintele "7 iunie 2002" se substituie cu cuvintele "1 iunie 2002"; la alineatul trei, cuvintele "1 iunie 2005" se substituie cu cuvintele "1 iunie 2007"; la punctul 2 alineatul doi, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate"; la punctul 6 tabelul "Tipurile de mijloace de transport şi autocisterne" va avea următorul cuprins: --------------------------------------------------------------------------Mijloacele de transport, autocisternele |Tipul mijlocului| Note şi remorcile destinate pentru transpor- |de transport în |

tarea mărfurilor periculoase trebuie să |conformitate cu | corespundă, în funcţie de categoria şi | punctul 3 | tipul lor, următoarelor cerinţe: | | ------------------------------------------+----------------+--------------Caracteristici tehnice | AT| FL | OX | ------------------------------------------+---+----+-------+--------------1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------+---+----+-------+--------------Utilajul electric şi starea lui Cablu electric X X X Controlul stării bateriilor de acumulaX X X toare şi sistemului de aprovizionare cu curent electric Disjunctorul principal al bateriei de X acumulatoare Controlul intensităţii fluxului de luX X X mină, corectitudinii reglării luminii farurilor Controlul etalonării tahografului X X X Aparate aflate permanent sub tensiune X X X Echipament aflat în partea posterioară X a cabinei şoferului Controlul stării tehnice a utilajului X X electric al dispozitivelor speciale (răcire, încălzire, vid) Frînarea Controlul stării tehnice a sistemelor de frînare, principal şi de parcare Sisteme antiblocaj X Xa X Xa Xa X
a

Sisteme de frînare rezistente la uzură

Xa

Xa

Xa

a

Controlul eficienţei declanşării tuturor sistemelor de frînare ale mijlocului de transport Măsurarea înălţimii restante a protectorului Mecanismul de direcţie Controlul stării tehnice a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie Controlul jocului volanului Controlul etanşeităţii transmisiei hidraulice a mecanismului de direcţie Respectarea normelor ecologice Controlul nivelului toxicităţii gazelor

X X

X X

X X

Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007 Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007

X X X

X X X

X X X

X

X

X

de eşapament Pericol de incendiu Cabina: 4 oglinzi retrovizoare, semnal sonor, ecran termoprotector Rezervoarele de combustibil Motorul Sistemul de eşapament Aparatele de încălzire Restricţii de viteză X X X X X X X X X X X X X X

X X X

Spaţiul de încărcare Controlul stării învelişului izotermic X X Controlul corespunderii materialului X X X spaţiului de încărcare Controlul fantelor şi sistemelor de X X ventilare Controlul etanşeităţii uşilor şi mecaX X X nismelor de închidere Controlul aparatelor de iluminat ale X caroseriei Controlul stării tehnice a dispozitiveX X lor de răcire sau încălzire a caroseriei --------------------------------------------------------------------------anexa nr.20 la Regulament: la punctele 2, 4 şi 8 cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate", după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" la cazul respectiv; la punctul 10, alineatul unu, cuvîntul "Acreditarea" se substituie cu cuvîntul "Abilitarea", iar cuvîntul "acreditare" se substituie cu cuvîntul "abilitare". 23. Punctul 30 al Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1239) se exclude. 24. Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), se modifică după cum urmează: punctul 55 se exclude; punctul 56 devine punctul 55. 25. Din punctul 7 al Regulamentului Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1222 din 10 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1276) textul "să emită decizii cu caracter executoriu pentru toate ministerele, departamentele, formaţiunile autonome, organele administraţiei publice locale, precum şi pentru întreprinderi şi organizaţii" se exclude. 26. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.155) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins: "Beneficiar al tăierilor de păduri pot fi autorităţile administraţiei publice locale şi Întreprinderea de Stat "Moldsilva".

27. Statutul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 13 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1569) se modifica şi se completează după cum urmează: punctul 6 se completează cu fraza "Aceste hotărîri pot fi atacate în Comisia de apel a Agenţiei, în arbitrajul specializat sau pe cale judiciară"; punctul 11: la litera c) cuvintele "şi supraveghează executarea şi respectarea legislaţiei Republicii Moldova şi a tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte" se exclud; se completează cu literele i) şi î) cu următorul cuprins: "i) elaborează şi aprobă acte de procedură necesare executării prevederilor legislaţiei în domeniu; î) organizează şi participă la seminare, simpozioane, conferinţe, concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale."; la punctul 12, litera h) cuvintele "certifică şi autorizează" se substituie cu cuvintele "şi certifică"; la punctul 13: la litera i) după cuvîntul "administrează" se completează cu cuvintele "numai în baza unui contract încheiat cu autorul sau cu succesorii lui în drepturi"; literele r) şi s) se exclud; punctul 14 va avea următorul cuprins: "14. Agenţia exercită şi alte funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prestează servicii aferente în domeniu care nu vin în contradicţie cu statutul său de întreprindere de stat, în limitele principiilor autofinanţării şi autogestiunii, şi aprobă tarife pentru prestarea acestor servicii."; la punctul 15: litera a) se exclude; literele b)-f) devin, respectiv, literele a)-e); se completează cu litera f) cu următorul cuprins: "f) să treacă la pierderi mijloacele fixe cu valoarea de pînă la 10000 lei pe unitate, cu acordul directorului general, iar cu preţul mai mare de 10000 pe unitate - cu acordul Ministerului Finanţelor.". 28. Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1099) se modifică după cum urmează: punctul 4 va avea următorul cuprins: "4. Actele normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale publicate, conform legislaţiei sînt în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător."; anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 LISTA actelor normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale care se includ în Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător

Nr. d/o

Denumirea actului normativ

1 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

21.

22.

23.

2 Acte normative emise de Guvern Hotărîrea Guvernului nr.711 din 15 noiembrie 1993 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru îmbunătăţirea asigurării cu pîine a populaţiei republicii" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.11, art.368) Hotărîrea Guvernului nr.49 din 24 ianuarie 1994 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.28) Hotărîrea Guvernului nr.335 din 24 mai 1994 "Privind liberalizarea continuă a preţurilor" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.180) Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 august 1994 "Despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.3, art.26) Hotărîrea Guvernului nr.626 din 18 august 1994 "Privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.3, art.30) Hotărîrea Guvernului nr.700 din 21 septembrie 1994 "Cu privire la reglementarea valorificării subsolului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.104) Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20 octombrie 1994 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.14, art.117) Hotărîrea Guvernului nr.867 din 28 noiembrie 1994 "Cu privire la carnetul de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.12, art.52) Hotărîrea Guvernului nr.897 din 8 decembrie 1994 "Cu privire la aprobarea şi utilizarea în agricultură a produselor chimice şi biologice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.19, art.185) Hotărîrea Guvernului nr.956 din 28 decembrie 1994 "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.26) Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14, art.70) Hotărîrea Guvernului nr.200 din 27 martie 1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de testare a produselor de uz fitosanitar şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti acumulate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.190) Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28 martie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.191) Hotărîrea Guvernului nr.212 din 4 aprilie 1995 "Despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.25-26, art.193) Hotărîrea Guvernului nr.242 din 19 aprilie 1995 "Despre normele tehnice privind pepenieritul viticol, viticultura şi vinificaţia" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.27, art.212) Hotărîrea Guvernului nr.432 din 23 iunie 1995 "Cu privire la organizarea Registrului Interadministrativ al Republicii Moldova (RENIM)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.48-49, art.350) Hotărîrea Guvernului nr.461 din 6 iulie 1995 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.55, art.435) Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426) Hotărîrea Guvernului nr.697 din 10 octombrie 1995 "Cu privire la constituirea Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.556) Hotărîrea Guvernului nr.760 din 10 noiembrie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.50) Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995 "Cu privire la aprobarea Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor scumpe ce se conţin în articole şi deşeuri" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.12) Hotărîrea Guvernului nr.770 din 17 noiembrie 1995 "Despre aprobarea Regulilor de organizare a preparării şi comercializării produselor şi prestării serviciilor în alimentaţia publică şi a Regulamentului de clasificare a întreprinderilor de alimentaţie publică pe categorii de încadrare după nivelul de servire" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.112) Hotărîrea Guvernului nr.77 din 8 februarie 1996 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi personalului scriptic ale Serviciului de Stat pentru supravegherea asigurărilor" (Monitorul Oficial al Republicii

24. 25.

26. 27. 28. 29. 30.

31.

32. 33. 34.

35.

36.

37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

45. 46.

47.

Moldova, 1996, nr.23-24, art.185) Hotărîrea Guvernului nr.246 din 3 mai 1996 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.35-37, art.268) Hotărîrea Guvernului nr.261 din 13 mai 1996 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.330) Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.349) Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415) Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25 iunie 1996 "Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.439) Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 "Privind aprobarea Statutului Inspectorului de Stat pentru Ecologie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485) Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996 "Cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72-73, art.581) Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 "Despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.366) Hotărîrea Guvernului nr.378 din 22 aprilie 1997 "Privind aprobarea Concepţiei sistemului de exploatare a fondului construit existent" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.375) Hotărîrea Guvernului nr.382 din 24 aprilie 1997 "Privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.35-36, art.382) Hotărîrea Guvernului nr.390 din 29 aprilie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulilor de desfacere către populaţie a seminţelor, răsadului şi materialului săditor horticol" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.3536, art.389) Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 "Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562) Hotărîrea Guvernului nr.769 din 13 august 1997 "Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la arenda terenurilor de vînătoare pentru necesităţile gospodăriei cinegetice în Republica Moldova şi Listei terenurilor de vînătoare atribuite întreprinderilor silvice de stat ale Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.71, art.711) Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 "Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.5758, art.625) Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80, art.814) Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 7 noiembrie 1997 "Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiţii pentru privatizare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.2-4, art.1) Hotărîrea Guvernului nr.1187 din 24 decembrie 1997 "Cu privire la reforma contabilităţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.890) Hotărîrea Guvernului nr.5 din 5 ianuarie 1998 "Cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.14-15, art.95) Hotărîrea Guvernului nr.130 din 6 februarie 1998 "Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.191) Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288) Hotărîrea Guvernului nr.394 din 8 aprilie 1998 "Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.399) Hotărîrea Guvernului nr.395 din 8 aprilie 1998 "Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.400) Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.589) Hotărîrea Guvernului nr.483 din 4 mai 1998 "Cu privire la modul deducerii cheltuielilor legate de formarea

48.

49. 50.

51.

52.

53. 54.

55.

56.

57. 58. 59.

60.

61.

62.

63. 64.

65. 66.

67. 68. 69.

rezervei de prime a asigurărilor pe termen lung şi fondului de asigurare a pensiilor, a fondului de rezervă pentru alte tipuri de asigurare (rezervele tehnice) şi a fondului măsurilor preventive" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.594) Hotărîrea Guvernului nr.484 din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.595) Hotărîrea Guvernului nr.485 din 4 mai 1998 "Cu privire la modul şi cuantumul de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.596) Hotărîrea Guvernului nr.488 din 4 mai 1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599) Hotărîrea Guvernului nr.489 din 4 mai 1998 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.600) Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.607) Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.962) Hotărîrea Guvernului nr.1176 din 7 decembrie 1998 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii privind protecţia soiurilor de plante" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.1109) Hotărîrea Guvernului nr.1182 din 7 decembrie 1998 "Privind modificarea funcţiilor de bază ale institutelor specializate de cercetare-proiectare în construcţii şi amenajarea teritoriului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.1115) Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 "Cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641) Hotărîrea Guvernului nr.662 din 12 iulie 1999 "Cu privire la formaţiunile benevole de pompieri" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.78-79, art.692) Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.747) Hotărîrea Guvernului nr.935 din 11 octombrie 1999 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.115, art.994) Hotărîrea Guvernului nr.1052 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reglementarea activităţii serviciilor în punctele de trecere şi control la frontieră" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1114) Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional autorizat de căutare "Automobilul" în Registrul de Stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113) Hotărîrea Guvernului nr.126 din 15 februarie 2000 "Cu privire la aprobarea Listei cu tipurile de arme şi muniţiile aferente pasibile de vînzare persoanelor fizice şi juridice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.19-20, art.208) Hotărîrea Guvernului nr.276 din 20 martie 2000 "Cu privire la reglementarea colectării, achiziţionării şi comercializării resurselor secundare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.336) Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30 martie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38, art.385) Hotărîrea Guvernului nr.418 din 3 mai 2000 "Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.500) Hotărîrea Guvernului nr.423 din 3 mai 2000 "Pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5456, art.505) Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2000 "Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.584) Hotărîrea Guvernului nr.606 din 28 iunie 2000 "Privind aprobarea Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.78-80, art.698) Hotărîrea Guvernului nr.739 din 25 iulie 2000 "Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări

70.

71.

72.

73. 74.

75. 76.

77.

78. 79. 80. 81. 82.

83. 84. 85.

86.

87.

88. 89. 90. 91.

92.

Sociale a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.834) Hotărîrea Guvernului nr.808 din 9 august 2000 "Cu privire la interacţiunea serviciilor, perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903) Hotărîrea Guvernului nr.946 din 19 septembrie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de pregătire şi ţinere a adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor deschise" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.121-123, art.1052) Hotărîrea Guvernului nr.1068 din 20 octombrie 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138, art.1174) Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 13 noiembrie 2000 "Cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării protecţiei civile a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.147-148, art.1258) Hotărîrea Guvernului nr.65 din 26 ianuarie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.11-13, art.101) Hotărîrea Guvernului nr.189 din 5 martie 2001 "Cu privire la măsurile pentru susţinerea dezvoltării culturii nucului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.219) Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20 martie 2001 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.240) Hotărîrea Guvernului nr.249 din 11 aprilie 2001 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.44-45, art.284) Hotărîrea Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.682) Hotărîrea Guvernului nr.852 din 16 august 2001 "Cu privire la modul de folosire a mărcilor-proprietate a statului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.100-101, art.886) Hotărîrea Guvernului nr.892 din 28 august 2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.119, art.1058) Hotărîrea Guvernului nr.901 din 28 august 2001 "Cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.951) Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021) Hotărîrea Guvernului nr.1080 din 8 octombrie 2001 "Cu privire la aprobarea Listei mărcilor-proprietate a statului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.124-125, art.1128) Hotărîrea Guvernului nr.1202 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.136-138, art.1257) Hotărîrea Guvernului nr.1369 din 7 decembrie 2001 "Pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secţiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.1414) Hotărîrea Guvernului nr.1470 din 27 decembrie 2001 "Cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.161, art.1484) Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 27 decembrie 2001 "Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.61) Hotărîrea Guvernului nr.22 din 10 ianuarie 2002 "Despre aprobarea Codului privind activitatea practică a vinificatorului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.11-12, art.88) Hotărîrea Guvernului nr.360 din 27 martie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.443) Hotărîrea Guvernului nr.526 din 29 aprilie 2002 "Cu privire la Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.62, art.612) Hotărîrea Guvernului nr.606 din 15 mai 2002 "Cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.724) Hotărîrea Guvernului nr.632 din 18 mai 2002 "Cu privire la studierea, utilizarea şi protecţia apelor minerale"

93. 94. 95.

96. 97. 98.

99.

100. 101.

102.

103.

104. 105.

106. 107.

108. 109. 110.

111. 112.

113.

114.

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.725) Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28 mai 2002 "Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90, art.860) Hotărîrea Guvernului nr.706 din 5 iunie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.74, art.800) Hotărîrea Guvernului nr.717 din 7 iunie 2002 "Despre aprobarea Concepţiei organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în Republica Moldova şi Regulamentului privind monitoringul socio-igienic în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.813) Hotărîrea Guvernului nr.737 din 11 iunie 2002 "Privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.835) Hotărîrea Guvernului nr.798 din 18 iunie 2002 "Pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.898) Hotărîrea Guvernului nr.809 din 19 iunie 2002 "Privind aprobarea documentelor-tip ale cooperativelor agricole de întreprinzător de prestări servicii şi ale uniunilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.907) Hotărîrea Guvernului nr.833 din 21 iunie 2002 "Pentru aprobarea Regulamentului privind importul şi comercializarea angro a articolelor din tutun" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.927) Hotărîrea Guvernului nr.849 din 27 iunie 2002 "Cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.95, art.946) Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12 iulie 2002 "Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.1039) Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 20 august 2002 "Cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea şi acreditarea unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122123, art.1232) Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1239) Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 "Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240) Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.135-136, art.1407) Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 21 octombrie 2002 "Privind aprobarea Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1500) Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 "Cu privire la unele măsuri pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1567) Hotărîrea Guvernului nr.1476 din 14 noiembrie 2002 "Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art.1687) Hotărîrea Guvernului nr.1508 din 21 noiembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului-tip al unităţilor de comerţ cu amănuntul" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.159-160, art.1645) Hotărîrea Guvernului nr.1538 din 27 noiembrie 2002 "Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării şi comercializării bunurilor sechestrate şi a Listei produselor agricole perisabile care nu sînt sechestrabile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.1675) Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 9 decembrie 2002 "Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art.1708) Hotărîrea Guvernului nr.1583 din 10 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire din buget a sumelor accizelor, achitate de către agenţii economici pentru alcoolul etilic nedenaturat, procurat în scopul utilizării în medicină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.173, art.1728) Hotărîrea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1792) Hotărîrea Guvernului nr.1715 din 27 decembrie 2002 "Cu privire la perceperea taxei pentru asistenţă vamală în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189,

115.

116.

117. 118. 119. 120. 121. 122.

123. 124. 125.

126. 127. 128. 129.

130.

131.

132.

133. 134.

135.

136.

137.

art.1863) Hotărîrea Guvernului nr.1717 din 27 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1865) Hotărîrea Guvernului nr.1745 din 31 decembrie 2002 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a listei întreprinderilor din industria uşoară care activează în regimul vamal de perfecţionare activă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.198-205, art.1895) Hotărîrea Guvernului nr.168 din 18 februarie 2003 "Cu privire la coordonarea activităţii de supraveghere şi control" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.25-26, art.181) Hotărîrea Guvernului nr.253 din 10 martie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea reviziilor economico-financiare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.46-47, art.267) Hotărîrea Guvernului nr.395 din 1 aprilie 2003 "Privind reglementarea controalelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.413) Hotărîrea Guvernului nr.415 din 8 aprilie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.442) Hotărîrea Guvernului nr.447 din 17 aprilie 2003 "Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a securităţii ecologice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.477) Hotărîrea Guvernului nr.643 din 27 mai 2003 "Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.680) Hotărîrea Guvernului nr.637 din 27 mai 2003 "Privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.676) Hotărîrea Guvernului nr.740 din 17 iunie 2003 "Pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.778) Hotărîrea Guvernului nr.744 din 20 iunie 2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.134, art.805) Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 "Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830) Hotărîrea Guvernului nr.900 din 24 iulie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.941) Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 "Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art.1059) Hotărîrea Guvernului nr.996 din 20 august 2003 "Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.189-190, art.1046) Hotărîrea Guvernului nr.1107 din 11 septembrie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante în flora şi fauna sălbatică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1176) Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 18 septembrie 2003 "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală pînă în anul 2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.1200) Hotărîrea Guvernului nr.1153 din 25 septembrie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1212) Hotărîrea Guvernului nr.1203 din 8 octombrie 2003 "Cu privire la importul şi exportul resurselor de prăsilă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.1256) Hotărîrea Guvernului nr.1222 din 10 octombrie 2003 "Despre instituirea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securităţii asistenţei farmaceutice şi contracararea importului ilicit de medicamente" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1276) Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 "Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1483) Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 8 decembrie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248253, art.1530) Hotărîrea Guvernului nr.1475 din 10 decembrie 2003 "Cu privire la serviciile cu plată prestate de către

138.

139.

140.

141.

142. 143. 144. 145.

146.

147.

148. 149.

150.

151. 152. 153.

154.

155.

156.

157.

autorităţile administraţiei publice centrale şi organele cu funcţii de control" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1506) Hotărîrea Guvernului nr.1508 din 12 decembrie 2003 "Cu privire la aprobarea programului naţional de acţiuni prioritare pentru redresarea situaţiei privind securitatea circulaţiei rutiere pe termen scurt - anii 2003-2004 şi pe termen lung - pînă în anul 2008" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.254-261, art.1570) Hotărîrea Guvernului nr.1609 din 31 decembrie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.76) Hotărîrea Guvernului nr.1646 din 31 decembrie 2003 "Cu privire la crearea sistemului de acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.153) Hotărîrea Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 "Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.155) Hotărîrea Guvernului nr.54 din 26 ianuarie 2004 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.182) Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004 "Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215) Hotărîrea Guvernului nr.141 din 17 februarie 2004 "Despre reforma reglementării de stat a activităţii antreprenoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.274) Hotărîrea Guvernului nr.181 din 24 februarie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea TVA la serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcţie şi montaj executate la Complexul Monastic "Căpriana", monumentul "Badea Mior" de la Soroca şi la complexul memorial "Capul de pod Şerpeni" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.310) Hotărîrea Guvernului nr.202 din 4 martie 2004 "Despre aprobarea Planului complex de acţiuni privind dezvoltarea ramurii şi industriei farmaceutice pentru anii 2004 - 2006" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.331) Hotărîrea Guvernului nr.332 din 2 aprilie 2004 "Pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiunilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.463) Hotărîrea Guvernului nr.492 din 10 mai 2004 "Privind aprobarea Regulamentului şi structurii Departamentului Agroindustrial "Moldova-Tutun"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.77-79, art.629) Hotărîrea Guvernului nr.719 din 28 iunie 2004 "Despre perfecţionarea cadrului de supraveghere a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108111, art.888) Hotărîrea Guvernului nr.834 din 26 iulie 2004 "Privind unele măsuri de reglementare a achiziţionării şi exportului de cereale şi produse cerealiere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.123-124, art.990) Hotărîrea Guvernului nr.862 din 26 iulie 2004 "Privind perfecţionarea sistemului de control de stat specializat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.131, art.1034) Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21 august 2004 "Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.1141) Hotărîrea Guvernului nr.985 din 3 septembrie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero la livrările stabilite de articolul 104 lit.c) din Codul fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170,art.1164) Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004 "Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1278) Hotărîrea Guvernului nr.1171 din 25 octombrie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului de control dublu al exportului unor produse siderurgice din Republica Moldova în Comunitatea Europeană" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.1359) Hotărîrea Guvernului nr.1196 din 4 noiembrie 2004 "Cu privire la reorganizarea Asociaţiei de Stat de Producţie pentru Explorări Geologice a Republicii Moldova "AGeoM"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.205-207, art.1394) Hotărîrea Guvernului nr.1254 din 15 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.1439)

158. Hotărîrea Guvernului nr.1324 din 30 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea modelului unic al certificatului de înregistrare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.1516) 159. Hotărîrea Guvernului nr.1330 din 1 decembrie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a obligaţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun.Bender" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1540) 160. Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 13 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Statutului şi structurii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1569) 161. Hotărîrea Guvernului nr.224 din 24 februarie 2005 "Cu privire la Regulamentul, structura şi efectivul Visteriei de Stat a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.289) 162. Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2005 "Cu privire la aprobarea listei serviciilor şi tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea articolelor din metale preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.547) 163. Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 6 octombrie 2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1131) Actele normative emise de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale Ministerul Economiei şi Comerţului 1. Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din Republica Moldova, aprobată prin ordinul Departamentului Comerţului nr.12 din 26 aprilie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.34, art.45) 2. Hotărîrea Departamentului Comerţului nr.22 din 3 septembrie 1996 "Cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii naturale a mărfurilor alimentare şi nealimentare la întreprinderile de comerţ de toate formele de proprietate din Republica Moldova şi a instrucţiunii privind aplicarea lor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.22-23, art.37) 3. Regulamentul provizoriu cu privire la completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat de ministrul muncii protecţiei sociale şi familiei la 16 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.97-98, art.197) 4. Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.40 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art.70) 5. Normele pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii, aprobate prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.49 din 1 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.131-132, art.313) 6. Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.54 din 8 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art.71) 7. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor pentru protecţia muncii al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr.18 din 1 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.246) Ministerul Finanţelor 1. Regulile de formare a fondurilor şi rezervelor de asigurare, aprobate de şeful Serviciului de stat pentru supravegherea asigurărilor, aprobate la 11 martie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.28, art.43) 2. Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.24 din 31 martie 1997 "Cu privire la condiţiile de asigurare şi metodologia temporară de calculare a tarifelor de asigurare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.28, art.46) 3. Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182) 4. Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.93-96, art.182) 5. Metodica de trecere la noul sistem de conturi contabile, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.93-96, art.182) 6. Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.53 din 14 aprilie 1998 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a grupelor suplimentare de conturi şi conturilor de gradul I pentru contabilitatea financiară a organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.105-107, art.205) 7. Hotărîrea Serviciului Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor nr.1 din 20 ianuarie 1999 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a grupelor suplimentare de conturi şi

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21. 22.

1. 2.

3.

4.

conturilor de gradul I pentru contabilitatea financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.35-38, art.73) Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.80 din 3 iunie 1999 "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii nr.53 din 14 aprilie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.116) Ordinul ministrului finanţelor nr.29 din 1 martie 2001 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Codului privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.29-30, art.91) Hotărîrea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.43 din 26 martie 2001 "Cu privire la Regulile de formare a rezervelor tehnice pe tipurile de asigurare în afară de viaţă (în redacţie nouă)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143, art.332) Ordinul ministrului finanţelor nr.64 din 11 iunie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calcularea activelor nete ale organizaţiilor de asigurări" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.100-101, art.250) Ordinul Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor nr.77 din 11 iunie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.72, art.203) Ordinul ministrului finanţelor nr.28 din 1 martie 2002 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în cooperativele de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art.75) Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.91 din 21 noiembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.416) Ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 26 martie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor cu funcţii de răspundere din asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.81) Ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28 aprilie 2004 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind inventarierea" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.123-124, art.268) Ordinul ministrului finanţelor nr.47 din 29 iulie 2004 "Privitor la aprobarea Regulamentului Comisiei de atestare pentru conferirea calităţii de auditor independent pe lîngă Ministerul Finanţelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.279) Ordinul ministrului finanţelor nr.61 din 20 octombrie 2004 "Cu privire la aprobarea formelor tipizate privind aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri şi Instrucţiunii despre completarea lor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.388) Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.112 din 24 noiembrie 2004 "Despre aprobarea rapoartelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane şi asigurarea internaţională "CARTE VERDE" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.226-232, art.486) Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.04ds din 24 ianuarie 2005 "Privind raportarea financiar-contabilă şi statistică a organizaţiilor de asigurări la 31 decembrie 2004 şi perioadele gestionare trimestriale pentru anul 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.72) Ordinul ministrului finanţelor nr.39 din 14 aprilie 2005 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.62-64, art.218) Ordinul ministrului finanţelor nr. 85 din 20 septembrie 2005 "Privind aprobarea Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele, precum şi modul de prezentare a formularului nr.1-MP" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.500) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Regulamentul cu privire la aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.05/1-2-07/586 din 1 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.73-74, art.241) Regulamentul privind instituirea şi funcţionarea posturilor fiscale permanente la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.01 din 3 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.48) Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele ce practică activitate de antreprenoriat, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.3 din 29 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.72) Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.4 din 29 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001,nr.21-24, art.73)

5. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul impozitării, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.5 din 29 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.74) 6. Regulamentul privind instituirea sistemului de marcare cu timbre de acciz a mărfurilor din ţară (indigene) şi din import pasibile accizelor, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.6 din 19 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.44-45, art.116) 7. Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.11 din 4 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.126-128, art.301) 8. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.117 din 24 septembrie 2001 "Privind aprobarea Declaraţiei TVA de formă nouă, precum şi aprobarea modului de completare de către subiecţii impozabili cu TVA a Declaraţiei respective" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.126-128, art.301) 9. Instrucţiunea cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.14 din 19 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.5-8, art.10) 10. Ordinul ministrului finanţelor nr.19 din 5 februarie 2002 "Referitor la aprobarea formularului facturii fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.24-25, art.54) 11. Ordinul ministrului finanţelor nr.32 din 11 martie 2002 "Referitor la aprobarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA şi operarea modificărilor în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special al facturii de expediţie pentru transporturile de mărfuri cu mijloace auto, aprobată prin ordinul comun al ministrului finanţelor şi al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice nr.85/59 din 6 iulie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.95) 12. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.79 din 4 iunie 2002 "Pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art.220) 13. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.143 din 13 septembrie 2002 "Despre aprobarea formularelor de executare silită a obligaţiei fiscale şi a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînarea sau eşalonarea plăţilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.629) 14. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.160 din 4 octombrie 2002 "Privind executarea art.136 lit.h) a Titlului V al Codului fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.170-172, art.392) 15. Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.17-8-6/4480 din 8 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.360) 16. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.210 din 9 decembrie 2002 "Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pentru unele taxe percepute în fondul rutier " (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.409) 17. Regulamentul privind evidenţa specială a obligaţiei fiscale, aprobat de ministrul finanţelor, procesul-verbal nr.4/2 din 1 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.162) 18. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.147 din 22 iulie 2003 "Cu privire la aprobarea Formularuluitip al Calculului impozitului pe venit al notarului privat şi a Modului de completare a Calculului dat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.228) 19. Instrucţiunea privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale, aprobată prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 12 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.46-49, art.111) 20. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.61 din 25 martie 2004 "Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pentru unele taxe percepute în fondul rutier" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.110-112, art.379) 21. Comunicatul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.17-2-09/1-565-2275/12 din 28 mai 2004 "Privind aplicarea impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidenţi antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.215) 22. Ordinul ministrului finanţelor nr.42 din 7 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.320) 23. Ordinul ministrului economiei nr.41 din 30 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea modelului cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a agenţilor economici în baza art.49 din Titlul II al Codului fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.303) 24. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.166 din 3 septembrie 2004 "Privind modificarea gamei coloristice a formularului facturii fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.327) 25. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.188 din 21 octombrie 2004 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la administrarea accizelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.205-207, art.431)

26. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.190 din 26 octombrie 2004 "Privind permiterea utilizării facturilor fiscale de tip vechi după data de 20 octombrie 2004 unor contribuabili" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.199-204, art.418) 27. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.194 din 29 octombrie 2004 "Privind unele aspecte ce ţin de verificarea obligaţiunilor fiscale ale persoanelor fizice-cetăţeni şi modalitatea corectării erorilor depistate de agenţii economici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.226-232, art.483) 28. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.212 din 26 noiembrie 2004 "Privind aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea plăţii pentru folosirea mărcilor-proprietate de stat la producţia alcoolică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.516) 29. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004 "Privind atribuirea codurilor subdiviziunilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.491) 30. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.223 din 14 decembrie 2004 "Privind modificarea şi aprobarea formularelor de tip nou ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.492) 31. Ordinul ministrului finanţelor nr.87 din 23 decembrie 2004 "Privind modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor şi acumulatoarelor la mijloacele de transport" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.1) 32. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.240 din 30 decembrie 2004 "Privind aprobarea formularuluitip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.6) 33. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.19 din 24 ianuarie 2005 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.17-19, art.37) 34. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.29 din 9 februarie 2005 "Privind aprobarea Anexei 9D la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 04)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.90) 35. Ordinul comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.30/24-A din 11 februarie 2005 "Cu privire la aprobarea formularului MED "Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.106) 36. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.34 din 21 februarie 2005 "Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.115) 37. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.39 din 24 februarie 2005 "Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul pentru folosirea resurselor naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art.127) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 1. Extras din ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr.160 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.212) 2. Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.231 din 28 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.461) 3. Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.195 din 17 august 2005 "Cu privire la aprobarea actelor normative, care reglementează activitatea Inspectoratului de Stat pentru Seminţe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art.527) Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor 1. Regulamentul cu privire la autogară (staţia auto), aprobat de ministrul transporturilor şi comunicaţiilor la 9 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art.148) 2. Ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.201 din 7 decembrie 2001 "Cu privire la stabilirea tarifelor pentru folosirea liniilor de acces la infrastructura feroviară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.361) Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 1. Metodica provizorie de estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător prin încălcarea legislaţiei apelor (poluarea apelor subterane), aprobată prin ordinul ministrului mediului din 18 august 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.179) 2. Regulamentul provizoriu cu privire la estimarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate mediului, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului la 18 ianuarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.112-114, art.317) 3. Regulamentul cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect şi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

16.

1.

2.

1.

2.

3.

planificare a activităţilor economice, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului din 20 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.112-114, art.320) Regulamentul cu privire la mijloacele speciale băneşti obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui, aprobat prin ordinul ministrului mediului şi amenajării teritoriului din 20 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.112-114, art.321) Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.144 din 6 decembrie 2001 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, utilizare a mijloacelor financiare speciale obţinute contra plată, salarizarea şi premierea colaboratorilor angajaţi prin contract din cadrul Inspectoratului Ecologic de Stat cu subdiviziunile lui" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.360) Procedura de autorizare a activităţilor de export şi import a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor şi derivatelor acestora, precum şi a importului/ exportului sau reexportului speciilor de floră şi faună reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie CITES, aprobată prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului din 25 ianuarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art.221) Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.188 din 10 septembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei ecologice de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.25) Cuantumul plăţii pentru persoanele juridice şi fizice care practică pescuitul în bazinele piscicole, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3-5, art.4) Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.163 din 7 iulie 2003 "Cu privire la aprobarea "Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.274) Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.206 din 7 octombrie 2003 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.150-155, art.291) Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.233 din 10 noiembrie 2003 "Cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.637 din 27 mai 2003" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.314) Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale din 8 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.383) Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale la 8 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.384) Instrucţiunea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul, aprobat prin ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale din 8 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.189-192, art.385) Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.29 din 22 iulie 2004 "Cu privire la distribuirea obligaţiilor în domeniul reglementării folosirii subsolului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.286) Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.20 din 14 martie 2005 "Cu privire la autorizarea activităţilor ce ţin de folosirea resurselor naturale şi prevenirea poluării mediului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.287) Ministerul Culturii şi Turismului Ordinul Agenţiei Naţionale de Turism nr.51 din 1 noiembrie 2001 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului, Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism şi Regulamentului cu privire la brevetarea activităţii turistice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.133-135, art.320) Ordinul Agenţiei Naţionale de Turism nr.62 din 11 februarie 2002 "Cu privire la aprobarea modului de aplicare a voucherului turistic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.118) Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale Reguli şi norme igienice privind condiţiile de muncă şi odihnă a persoanei ce lucrează cu terminale video, maşini personale electronice de calcul, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr.06.5.3.30 din 9 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56) Normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice (NFRP-2000), aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.5.3.34 din 27 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.111) Regulamentul privind normele sanitaro-igienice pentru importul şi comercializarea mărfurilor de uz personal folosite (second hand), aprobat prin ordinul medicului-şef sanitar de stat nr.06.4.3.41 din 17 iulie 2001

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

1. 2.

1.

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.94-96, art.246) Regulile şi normele igienice pentru întreprinderile de transporturi auto şi autoservice, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii nr.06.5.3.40 din 13 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.189-190) Hotărîrea Ministerului Sănătăţii nr.05-00 din 14 decembrie 2001 "Cu privire la aprobarea şi implementarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale nr.06.8.3.45 din 10 decembrie 2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.13-15, art.29) Hotărîrea medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.07-00 din 30 aprilie 2002 "Privind normativele igienice de nicotină, răşine şi a reziduurilor de pesticide ditiocarbamice în tutun şi ţigarete" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.173) Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat nr.06.3.3.50 din 21 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.359) Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile, care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.3.3.51 din 21 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.627) Regulile şi normele sanitare (RNS) privind cultivarea şi prelucrarea postrecoltară a tutunului, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.10.3.53 din 20 noiembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.582) Hotărîrea Ministerului Sănătăţii nr.01-04 din 31 mai 2004 "Cu privire la aprobarea şi implementarea Normelor sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.281) Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.10.3.66 din 22 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.566) Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.10.3.67 din 22 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.583) Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice privind producerea, realizarea şi folosirea jocurilor şi jucăriilor, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.06.10.3.68 din 22 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.161-163, art.554) Normativele sanitaro-epidemiologice de stat privind conţinutul de nitraţi în produsele de origine vegetală, aprobate prin ordinul medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.01.10.32.4-7 din 29 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.584) Hotărîrea medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.11 din 29 septembrie 2005 "Cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice "Privind amplasarea, dotarea şi exploatarea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art.528) Compania Naţională de Asigurări în Medicină Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.389/204-A din 27 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176181, art.628) Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.61-A din 8 aprilie 2005 "Despre aprobarea unor formulare tipizate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.307) Ministerul Dezvoltării Informaţionale Hotărîrea Ministerului Economiei nr.56-P din 10 aprilie 2001 "Cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile poştale interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.204) Ordinul Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor nr.68 din 19 aprilie 2001 "Cu privire la tarifele pentru serviciile poştale interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.204) Serviciul Standardizare şi Metrologie Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 "Referitor la aprobarea listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81) Serviciul Vamal Ordinul Departamentului Vamal nr.276-O din 24 octombrie 2002 "Cu privire la perfectarea actelor vamale la vămuirea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.384)

2. Dispoziţia Departamentului Vamal nr.609-d din 28 octombrie 2002 "Cu privire la procedura declarării periodice a publicaţiilor cotidiene sau periodice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.9) 3. Ordinul Departamentului Vamal nr.158-O din 4 august 2003 "Despre aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la zona de control vamal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186188, art.250) 4. Ordinul Departamentului Vamal nr.98-O din 18 mai 2004 "Cu privire la executarea Legii nr.86-XV din 25 martie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.181) 5. Ordinul Departamentului Vamal nr.195-O din 22 octombrie 2004 "Privind aprobarea formularului de dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.392) 6. Ordinul Departamentului Vamal nr.199-O din 29 octombrie 2004 "Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.226-232, art.482) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei Ordinul Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.152 din 15 decembrie 2004 "Despre aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului special privind operaţiunile financiare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.69) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" Ordinul Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" nr.16 din 10 martie 2004 "Cu privire la aprobarea capacităţilor minime de producere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art.240) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.23 din 21 iulie 2000 "Cu privire la modul de efectuare a lucrărilor de înlocuire a branşamentelor electrice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.272) 2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.24 din 28 iulie 2000 "Cu privire la aprobarea Metodologiei normării consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice la transportarea gazelor naturale prin conductele magistrale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.98-101, art.290) 3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.33 din 6 februarie 2001 "Privind aprobarea Metodologiei de calcul a consumurilor tehnologice şi pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.19-20, art.67) 4. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.49 din 6 martie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.116) 5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.62 din 30 mai 2002 "Cu privire la lansarea procesului de liberalizare treptată a pieţei de energie electrică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.96-99, art.227) 6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.63 din 30 mai 2002 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de formare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.110-112, art.242) 7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.75 din 12 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.47) 8. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.81 din 30 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.48) 9. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.89 din 13 martie 2003 "Privind aprobarea "Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-101, art.139) 10. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.90 din 13 martie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarifele reglementate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.290) 11. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.93 din 19 mai 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.291) 12. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.100 din 23 iunie 2003 "Privind valorile şi parametrii de bază pentru calcularea tarifelor la energia electrică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.167) 13. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.101 din 24 iunie 2003 "Privind tarifele la energia electrică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.168)

14. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.103 din 15 iulie 2003 "Privind modificarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al ANRE nr.101 din 24 iunie 2003" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.153-154, art.206) 15. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.114 din 26 decembrie 2003 "Privind Metodologiile de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile prestate de întreprinderile din sectorul energetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.72) 16. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.118 din 19 februarie 2004 "Privind tarifele la gazele naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.82) 17. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.122 din 25 martie 2004 "Cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la gazele naturale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.132) 18. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.125 din 9 aprilie 2004 "Privind tarifele la producerea energiei electrice şi energiei termice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.150) 19. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.134 din 4 iunie 2004 "Privind tariful la gazele naturale furnizate de către Î.M. SEF-GAZ SRL" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.207) 20. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.147 din 25 august 2004 "Privind metodologiile de determinare, aplicare şi aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.335) 21. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.150 din 30 septembrie 2004 "Cu privire la modificarea Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.63 din 30 mai 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.182-185, art.359) 22. Regulamentul cu privire la licenţierea unor genuri de activitate pe piaţa produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.152 din 1 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.212-217, art.447) 23. Regulamentul cu privire la licenţierea unor genuri de activitate pe piaţa de gaze naturale şi energie electrică, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.153 din 5 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.464) 24. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.156 din 15 octombrie 2004 "Privind modificarea hotărîrii Consiliului de administraţie al ANRE nr.125 din 9 aprilie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.396) 25. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.164 din 29 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.465) 26. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.171 din 4 ianuarie 2005 "Cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.13-16, art.26) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică 1. Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI la 28 august 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26, art.75) 2. Instrucţiunea privind modul de calcul şi achitare a plăţii de reglementare de către titularii de licenţe în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.14 din 16 mai 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.57-58, art.168) 3. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.17/3 din 7 august 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de soluţionare a litigiilor dintre operatori, precum şi cele dintre operatori şi utilizatori, de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.370) 4. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.18 din 16 august 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului "Prestări servicii de telefonie fixă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.1) 5. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.22 din 30 octombrie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului servicii telegrafice, modificărilor în Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.20 din 4 septembrie 2001, bugetului pentru anul 2002" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.133-135, art.321) 6. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.02 din 13 martie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la interconectare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.59-61, art.140) 7. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.04 din 19 aprilie 2002 "Cu privire la interconectarea

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

reţelelor Operatorului dominant de servicii de telefonie fixă - S.A. "Moldtelecom" şi a Operatorilor Internet" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.59-61, art.141) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.06 din 31 mai 2002 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică prestate de S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.194) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.08 din 4 iulie 2002 "Cu privire la atribuirea şi gestionarea resurselor de numerotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.235) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.10 din 9 august 2002 "Cu privire la executarea de către Operatorii care activează pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii şi informatică din Republica Moldova a cerinţelor punctului 15.2 din Regulamentul cu privire la interconectare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.283) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.12/1 din 26 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea Planului de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii de bază a Operatorului cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art.1) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.05/2 din 29 aprilie 2003 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii ale Operatorului cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.87-90, art.124) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.06 din 30 aprilie 2003 "Cu privire la procedura de atribuire a resurselor de numerotare pentru serviciul cu venit partajat (premium rate)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.82-83, art.115) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.08 din 29 mai 2003 "Cu privire la reglementarea accesului la numerele scurte şi codurile de acces din şirul "1" de numere din Planul Naţional de Numerotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.141) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.19 din 20 octombrie 2003 "Cu privire la reglementarea interconectării între operatori" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.221-222, art.300) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.32 din 24 decembrie 2003 "Cu privire la aprobarea etapei a II-a de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii de bază prestate de Operatorul cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.18) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.01/1 din 28 ianuarie 2004 "Cu privire la atribuirea resurselor de numerotare pentru unele servicii din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.62) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.01/2 din 28 ianuarie 2004 "Cu privire la aprobarea plăţilor pentru resurse de numerotare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.63) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.02/2 din 4 februarie 2004 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicaţii prestate de Operatorul cu situaţie dominantă pe piaţa acestor servicii S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.65) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.04 din 20 februarie 2004 "Privind atribuirea blocurilor de numere pentru reţelele de telefonie fixă operatorilor noi intraţi pe piaţa de telecomunicaţii a Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.83) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.09/1 din 31 martie 2004 "Privind implementarea accesului la serviciul Internet (Dial-Up) prin utilizarea numerelor din blocul "821 XXXXX"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.143) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.10 din 5 aprilie 2004 "Privind stabilirea termenului de asigurare a accesului reciproc la resursele de numerotare de către operatorii de telecomunicaţii în reţelele gestionate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.145) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.22 din 14 iulie 2004 "Privind aplicarea tarifelor pentru convorbirile telefonice locale în unele unităţi administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.119-122, art.261) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.23 din 14 iulie 2004 "Privind aprobarea tarifului pentru lungimea liniei telefonice de abonat aplicat Categoriei II de utilizatori a S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.119-122, art.262) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.25 din 19 iulie 2004 "Privind administrarea şi atribuirea Codurilor Punctelor de Semnalizare Naţionale şi Internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.271) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.28 din 6 octombrie 2004 "Cu privire la desemnarea S.A. "Moldtelecom" ca operator cu obligaţii de tranzit" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.371)

27. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.29 din 6 octombrie 2004 "Privind aplicarea tarifelor în relaţiile de interconectare a reţelelor şi serviciilor operatorilor cu reţeaua şi serviciile S.A. "Moldtelecom"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.372) 28. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.30 din 6 octombrie 2004 "Cu privire la reglementarea interconectării indirecte" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.373) 29. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.37 din 28 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Ofertei de Interconectare de referinţă a S.A. "Moldtelecom" pentru anul 2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.517) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 1. Instrucţiuni cu privire la redactarea şi depunerea cererii de înregistrare a modelului de utilitate, aprobat prin ordinul nr.31 din 8 iulie 1994 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 1994, nr.8) 2. Regulamentul privind înregistrarea contractelor de licenţă referitor la obiectele proprietăţii industriale, aprobat prin ordinul nr.40 din 16 mai 1997 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 1998, nr.1) 3. Regulamentul privind depunerea şi examinarea petiţiilor în cadrul AGEPI, aprobat prin ordinul nr.122 din 21 august 2001 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2001, nr.11) 4. Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), aprobat prin ordinul nr.129 din 6 septembrie 2001 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2003, nr.11) 5. Regulamentul de aplicare a Legii nr.461/1995 privind brevetele de invenţie, aprobat prin ordinul nr.130 din 6 septembrie 2001 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2002, nr.3) 6. Regulamentul de aplicare a Legii nr.991/1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, aprobat prin ordinul nr.131 din 6 septembrie 2001 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2001, nr.11) 7. Regulamentul de aplicare a Legii nr.915/1996 privind protecţia soiurilor de plante, aprobat prin ordinul nr.132 din 6 septembrie 2001 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2001, nr.12) 8. Regulamentul privind modificarea datelor în materialele cererii şi în Registrele Naţionale ale obiectelor de proprietate industrială şi înregistrarea contractelor de cesiune a drepturilor asupra acestor obiecte, aprobat prin ordinul nr.73 din 4 mai 2002 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2002, nr.9) 9. Regulamentul privind Comisia de Apel a AGEPI a Republicii Moldova, aprobat prin ordinul nr.95 din 12 iulie 2002 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2004, nr.2) 10. Regulamentul privind Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii industriale pe lîngă AGEPI, aprobat prin ordinul nr.92 din 18 iulie 2003 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2003, nr.7) 11. Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu, aprobat prin ordinul nr.94 din 22 iulie 2003 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2003, nr.7) 12. Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la denumirile de origine), aprobat prin ordinul nr.131 din 21 octombrie 2003 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2003, nr.12) 13. Regulamentul privind modul de atestare şi înregistrare a reprezentanţilor în proprietate industrială, aprobat prin ordinul nr.133 din 24 octombrie 2003 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2003, nr.11) 14. Regulamentul privind înregistrarea contractului de gaj a drepturilor de proprietate industrială, aprobat prin ordinul nr.167 din 30 decembrie 2003 (Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, 2004, nr.1) Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 1. Ordinul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile nr.33/GEN din 19 iunie 2002 "Cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-AZ-Autorizarea zborurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.121, art.278) 2. Ordinul Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile nr.27/GEN din 10 iunie 2004 "Cu privire la aprobarea Reglementărilor aeronautice civile RAC-VLA (LSpA) - Operarea aparatelor de zbor ultrauşoare cu destinaţie diversă şi aeronavelor uşoare cu destinaţie sportivă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112118, art.249) Consiliul Coordonator al Audiovizualului 1. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 47 din 11 noiembrie 2003 "Despre implementarea unor măsuri de transpunere în viaţă a prevederilor convenţiei europene cu privire la televiziunea transfrontalieră" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-5, art.11a) 2. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.1 din 3 februarie 2004 "Cu privire la necesitatea promovării creaţiilor muzicale autohtone în programele posturilor de radio din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.51) 3. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.55 din 14 septembrie 2004 "Cu privire la modul declarării nevalabilităţii licenţei de emisie în temeiul art.18 din Legea audiovizualului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.178-180, art.346)

4. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.66 din 9 noiembrie 2004 "Cu privire la măsurile suplimentare în vederea contracarării pornografiei şi a violenţei în programele canalelor TV, difuzate pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.527) 5. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.74 din 22 decembrie 2004 "Despre necesitatea corespunderii condiţiilor de difuzare a publicităţii, teleshopping-ului şi sponsorizării cu prevederile actelor normative în vigoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.529) Banca Naţională a Moldovei 1. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.2 din 13 ianuarie 1994 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75) 2. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.22 din 6 mai 1994 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136) 3. Instrucţiunea nr.10018-25 „Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină”, aprobată prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.35 din 2 august 1994 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.209) 4. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi răscumpărarea hîrtiilor de valoare de stat în formă de înscrieri în conturi nr.03/3-2/08207/8, aprobată de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, procesverbal nr.2 din 20 ianuarie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.82) 5. Regulamentul cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.4 din 3 februarie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38-39, art.11) 6. Regulamentul cu privire la folosirea facilităţii de lombard între Banca Naţională a Moldovei şi băncile comerciale, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.28 din 18 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.5-6, art.1) 7. Regulamentul privind tranzacţii cu persoane afiliate băncii nr.1/09, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.31 din 10 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.27) 8. Regulamentul cu privire la expunerile "mari" nr.3/09, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 1 decembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31) 9. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 2 februarie 1996 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii nr.8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.14) 10. Regulamentul cu privire la sistemul electronic de înscrieri în conturi ale hîrtiilor de valoare dematerializate nr.9/08, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.8 din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.26-27, art.29) 11. Regulamentul privind modul de eliberare a mijloacelor pentru necesităţile de neamînat nr.24/11-02, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.33 din 12 iulie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.78) 12. Regulamentul cu privire la autorizarea băncilor nr.23/09-01, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.37 din 15 august 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.59-60, art.74) 13. Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi nr.33/09-01, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.43 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64, art.81) 14. Regulamentul cu privire la eliberarea certificatului de calificare a auditorului bancar nr.34/09-01 din 11 octombrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.69, art.84) 15. Regulamentul cu privire la deschiderea filialelor de către bănci nr.37/09-01 din 15 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.91) 16. Regulamentul cu privire la modul de garantare a creditelor acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei nr.38/08-01, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.51 din 15 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.83, art.110) 17. Regulamentul cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul băncii nr.42/09-01 din 29 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.80, art.104) 18. Hotărîrea privind autorizarea băncilor în domeniul acceptării depozitelor de la Trezoreria Statului şi de la alte organe ale statului, proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.29, art.50)

19. Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01, proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54) 20. Hotărîrea privind aprobarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii băncii, procesverbal nr.15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.24, art.39) 21. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, proces-verbal nr.24 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.105) 22. Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rezultatelor auditului, proces-verbal nr.24 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.104) 23. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare, procesverbal nr.24 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103) 24. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.44 din 26 august 1997 "Privind Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova, formular nr.01006\1", (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-88, art.182) 25. Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.33 din 11 septembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.103) 26. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii, aprobată prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.89 din 27 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.180) 27. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.124 din 28 noiembrie 1997 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite şi depozite atrase de băncile comerciale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.1, art.3) 28. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198) 29. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.153 din 25 decembrie 1997 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.8, art.24) 30. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii (codul formularului 04004/3), aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.122) 31. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din 9 aprilie 1998 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.151) 32. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 15 mai 1998 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la creditele expirate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art.174) 33. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.164 din 22 iunie 1998 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art.176) 34. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.241 din 2 septembrie 1998 "Privind Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.890 din 21 august 1998 "Cu privire la mecanismul de evidenţă şi control al achitării datoriilor pentru energia electrică şi gaze naturale"" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89, art.183) 35. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.330 din 9 noiembrie 1998 "Privind Recomandările Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la sisteme de control intern în băncile comerciale din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.37) 36. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219) 37. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.249 din 22 septembrie 1999 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la dirijarea riscului ratei dobînzii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.192) 38. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 14 octombrie 1999 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203) 39. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.377 din 16 decembrie 1999 "Cu

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.10-11, art.35) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.384 din 23 decembrie 1999 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la investiţiile băncilor în active materiale pe termen lung" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.4) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.399 din 23 decembrie 1999 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de formare, distribuire şi arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 25 februarie 2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.21-23, art.90) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.143 din 2 iunie 2000 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.230) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.156 din 2 iunie 2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare de către bănci a operaţiunilor cu cambii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.78-80, art.257) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.168 din 8 iunie 2000 "Privind aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.78-80, art.258) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.181 din 22 iunie 2000 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind particularităţile emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca Naţională a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.8183, art.261) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.212 din 13 iulie 2000 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni în valută străină de către agenţii economici care activează în domeniul aviaţiei civile" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.127-129, art.358) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile comerciale din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art.446) Regulamentul privind modul de acordare de către Banca Naţională a Moldovei a creditelor overnight, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.423 din 28 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.62) Regulamentul privind modul de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor de depozit în lei moldoveneşti cu băncile autorizate, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.424 din 28 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.16-18, art.65) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc (redacţie nouă)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.21 din 31 ianuarie 2002 "Cu privire la stabilirea criteriilor privind calificarea şi experienţa în domeniul activităţii bancare faţă de persoana desemnată în calitate de administrator al unei bănci în proces de insolvabilitate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.21-22, art.50) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 25 aprilie 2002 "Privind Recomandările referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.59-61, art.143) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 6 iunie 2002 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.196) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.129 din 6 iunie 2002 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mandatele poştale internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.199) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.238 din 10 octombrie 2002 "Referitor la aprobarea Regulamentului privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.144-145, art.331) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.20 din 30 ianuarie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plăţile interbancare în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.29) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.49 din 6 martie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întocmirea şi utilizarea formularului "Notă de contabilitate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.46-47, art.61) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.65 din 27 martie 2003 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.121) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.113 din 21 mai 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.172) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.122 din 29 mai 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil şi acoperit pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.159) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.150 din 26 iunie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.141-145, art.196) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.151 din 26 iunie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind debitarea directă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149152, art.204) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 23 iulie 2003 "Cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.221) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.191 din 30 iulie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plăţile programate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.186188, art.251) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.240 din 2 octombrie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor client-bancă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.292) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.248 din 8 octombrie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a dispoziţiei de plată în valută străină" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.293) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 13 noiembrie 2003 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la deschiderea conturilor în străinătate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.229-233, art.323) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.100 din 29 aprilie 2004 "Cu privire la suspendarea acţiunii unor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.170) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.285) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.195 din 5 august 2004 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la efectuarea decontărilor valutare în urma tranzacţiilor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei cu participarea nerezidenţilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.287) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 12 august 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea, circulaţia şi răscumpărarea Certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.163-167, art.325) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile autorizate din Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.62 din 24 februarie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.124) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 31 martie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de

77.

78.

79.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

depozit şi a cambiilor bancare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68, art.248) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.99 din 31 martie 2005 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la completarea de către bănci a raportului privind statistica monetară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.195) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.208 din 7 iulie 2005 "Privind notificarea Băncii Naţionale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanţelor pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.347) Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.285 din 22 septembrie 2005 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la documentele confirmative în cazul efectuării de către persoanele juridice rezidente a unor plăţi/transferuri în favoarea nerezidenţilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.434) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Regulamentul cu privire la registrul acţionarilor şi registrul posesorilor de obligaţii şi societăţii pe acţiuni din 28 noiembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.5-6, art.7) Instrucţiunea privind modul de admitere a hîrtiilor de valoare străine pe piaţa hîrtiilor de valoare a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare din 7 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.5-6, art.4) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.24/1 din 26 octombrie 1995 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind transferul dispoziţiei de ţinere a registrului acţionarilor/ registrului posesorilor de obligaţii al societăţilor pe acţiuni unui alt registrator independent" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.131) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.26-1 din 16 noiembrie 1995 "Despre aprobarea Instrucţiunii privind modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra hîrtiilor de valoare şi înregistrarea transferului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.76, art.134) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.32-1 din 22 februarie 1996 "Pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de desemnare a registratorului independent de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.29-30, art.33) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.36-4 din 16 mai 1996 "Cu privire la adoptarea Instrucţiunii provizorii cu privire la ţinerea registrului de către deţinătorul nominal al hîrtiilor de valoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.117) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.68/3 din 3 octombrie 1997 "Cu privire la Contractul-tip pentru ţinerea registrului clienţilor Deţinătorului nominal" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art.88) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.69/4 din 23 octombrie 1997 "Cu privire la tranzacţiile cu hîrtiile de valoare aflate în proprietatea furnizorilor de materie primă agricolă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.132) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.71/2 din 13 noiembrie 1997 "Pentru aprobarea modelului statutului fondului de investiţii mutual (pe intervale)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.56-58, art.100) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.71/3 din 13 noiembrie 1997 "Pentru aprobarea modelului statutului fondului de investiţii nemutual" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.63) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.72/1 din 27 noiembrie 1997 "Despre Instrucţiunea cu privire la emisia şi înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.16-18, art.41) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.72/4 din 27 noiembrie 1997 "Despre aprobarea Contractului model de prestare a serviciilor de depozitare către fondul de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.143) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.74/1 din 18 decembrie 1997 "Privind aprobarea Regulamentului-cadru al consiliului fondului de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.86) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.74/2 din 18 decembrie 1997 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al comisiei de cenzori a fondului de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.22-23, art.84) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.74/3 din 18 decembrie 1997 "Privind prestarea serviciilor de depozitare fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.131) Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.74/5 din 18 decembrie 1997 "Privind clasificarea fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.9, art.38)

17. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76/1 din 29 decembrie 1997 "Despre contractele de administrare fiduciară a investiţiilor fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.160) 18. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76/2 din 29 decembrie 1997 "Cu privire la evidenţa de către organizaţia de depozitare a operaţiunilor cu hîrtiile de valoare (cotele de participare) ale fondului de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.10-11, art.34) 19. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76/3 din 29 decembrie 1997 "Privind declaraţia de investiţii a fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.42-43, art.148) 20. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76/4 din 29 decembrie 1997 "Cu privire la aprobarea Contractului-model privind prestarea serviciilor de plasare şi răscumpărare a acţiunilor fondurilor de investiţii mutuale (pe intervale)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.48) 21. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76-5 din 29 decembrie 1997 "Cu privire la modul de emisiune şi înregistrare de stat a hîrtiilor de valoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.70-72, art.112) 22. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.76/6 din 29 decembrie 1997 "Cu privire la indicaţiile metodice referitor la procedura de schimb a hîrtiilor de valoare în legătură cu reorganizarea societăţilor pe acţiuni" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.42-44, art.142) 23. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.3/2 din 12 februarie 1998 "Cu privire la Regulamentul referitor la activitatea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.71, art.169) 24. Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare nr.28/1 din 1 octombrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de lichidare a fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.101-102, art.164) 25. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.3/5 din 22 iulie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.96-97, art.157) 26. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.10/12 din 28 septembrie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor, participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi eliberarea certificatelor de calificare cu dreptul de a activa pe piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.128-129, art.232) 27. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.12/1 din 28 octombrie 1999 "Privind aprobarea Modului de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.328) 28. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/1 din 26 noiembrie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulilor privind modul de dezvăluire a informaţiei de către fondurile de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.12) 29. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.16/1 din 23 decembrie 1999 "Cu privire la Cerinţele faţă de modul de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare nominative" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39-41, art.131) 30. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.17/2 din 30 decembrie 1999 "Cu privire la aprobarea planului de lichidare a fondurilor de investiţii pentru privatizare prezentat de administratorii din oficiu desemnaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1213, art.39) 31. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.6/5 din 3 februarie 2000 "Cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului profesionist sau activităţii lui pe piaţa valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenţei eliberate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.63-64, art.222) 32. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.17/5 din 19 mai 2000 "Cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.81-83, art.259) 33. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.27/6 din 6 iulie 2000 "Cu privire la aprobarea noilor taxe maximale percepute de către registratorii independenţi pentru reînregistrarea dreptului de proprietate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87, art.269) 34. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.32/7 din 7 septembrie 2000 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de determinare a valorii activelor nete ale fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.379) 35. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.33/6 din 14 septembrie 2000 "Privind aprobarea Contractului-tip de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.380) 36. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.43/1 din 30 noiembrie 2000 "Privind aprobarea

37.

38. 39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48. 49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Regulamentului (provizoriu) privind constituirea şi activitatea agenţiilor teritoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.428) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.2/6 din 18 ianuarie 2001 "Privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la oferta tender a valorilor mobiliare"(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.100-101, art.255) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.6/7 din 6 martie 2001 "Despre Regulamentul cu privire la inspectorul bursier de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.104-105, art.258) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.8/4 din 22 martie 2001 "Cu privire la aprobarea regulilor şi standardelor ale Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor de Administrare a Investiţiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art.216) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.15/4 din 14 iunie 2001 "Cu privire la unele particularităţi de aplicare a Instrucţiunii privind modul de determinare a valorii activelor nete ale fondurilor de investiţii, aprobate prin Hotărîrea nr.32/7 din 7 septembrie 2000" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.64-66, art.196) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.17/6 din 28 iunie 2001 "Cu privire la aprobarea actelor normative referitor la prezentarea dărilor de seamă specializate ale emitenţilor valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.4, art.8) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.24/4 din 13 septembrie 2001 "Cu privire la aprobarea procedurii înregistrării valorilor mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.289) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.28/1 din 25 octombrie 2001 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind Comisia Disciplinară a Bursei de Valori a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.133-135, art.324) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/9 din 15 noiembrie 2001 "Cu privire la aprobarea formei-tip a dispoziţiei de transmitere în redacţie nouă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1112, art.16) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.32/6 din 29 noiembrie 2001 "Privind aprobarea modului de expunere spre vînzare a valorilor mobiliare din portofoliile fondurilor de investiţii supuse lichidării" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.363) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.36/9 din 27 decembrie 2001 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.105) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.9/7 din 14 martie 2002 "Privind Regulamentul cu privire la modul de efectuare a controalelor activităţii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.270) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.21/8 din 30 mai 2002 "Cu privire la stabilirea taxelor pentru tranzacţiile cu valori mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.75, art.192) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.25/6 din 27 iunie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la informaţiile deţinute de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.361) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.30/6 din 1 august 2002 "Cu privire la unele măsuri de asigurare a achitării taxelor pentru tranzacţiile cu valori mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.115-116, art.265) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.31/2 din 2 august 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vînzarea acţiunilor societăţilor pe acţiuni de tip închis şi a cotelor de participare ale societăţilor cu răspundere limitată din portofoliile fondurilor de investiţii supuse lichidării" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.34) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.48/7 din 17 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj şi de dealer" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.31) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.49/8 din 26 decembrie 2002 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a cuantumurilor cheltuielilor fondurilor de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,nr.20-22, art.32) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.4/5 din 6 februarie 2003 "Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la componenţa, modul de întocmire, prezentare şi publicare a dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.253) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.10/7 din 17 aprilie 2003 "Cu privire la unele măsuri îndreptate spre asigurarea respectării cerinţelor legislaţiei la efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare ale

56.

57.

58.

59.

60.

61.

societăţilor pe acţiuni de tip deschis" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.118) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/8 din 22 mai 2003 "Cu privire la aplicarea prevederilor articolului 15 alineatul (3) şi articolului 31 alineatul (5) ale Legii nr.1204-XIII din 05.06.1997 cu privire la fondurile de investiţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.156) Ordonanţa nr.21/3-O din 31 iulie 2003 "Cu privire la aplicarea unor măsuri provizorii de asigurare a integrităţii patrimoniului fondurilor de investiţii şi a fondatorilor trustului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.244) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.31/10 din 18 decembrie 2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachete unice de valori mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.16-18, art.36) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.20/1 din 12 mai 2004 "Cu privire la publicarea informaţiei ce urmează a fi dezvăluită de către participanţii la piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.184) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.28/11 din 30 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de consulting investiţional pe piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.304) Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.11/1 din 28 februarie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor pe piaţa valorilor mobiliare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.121)”

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 LISTA actelor normative care se abrogă
Nr. d/o 1. Denumirea actului normativ Actele normative emise de Guvern Hotărîrea Guvernului nr.408 din 10 iunie 1994 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor în Republica Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.65) Hotărîrea Guvernului nr.75 din 2 februarie 1999 "Cu privire la autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.14-15, art.108) Hotărîrea Guvernului nr.164 din 26 februarie 2001 "Cu privire la măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.201) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.45 din 22 martie 2005 "Cu privire la aprobarea regulamentelor şi regulilor în domeniul supravegherii sanitare veterinare pentru frontieră şi transport" (nepublicat) Inspectoratul de Stat de Carantină Fitosanitară Ordinul Inspectoratului de Stat de Carantină Fitosanitară nr.64 din 23 aprilie 2004 "Cu privire la serviciile cu plată prestate de către Serviciul de stat de carantină fitosanitară" (nepublicat) Biroul Naţional de Statistică Ordinul Departamentului de Stat pentru Statistică nr.49 din 5 noiembrie 1992 "Cu privire la Instrucţiunea de aplicare a Legii Republicii Moldova pentru modificarea articolului 1551 din Codul Penal şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.14 din 5 februarie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi chestionarelor cercetărilor selective pe agricultură" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.30 din 18 martie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica financiară pentru anul 2004" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.33 din 22 martie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica financiară pentru anul 2004" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.67 din 21 iunie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor

2.

3.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21.

rapoartelor statistice de stat şi a instrucţiunilor vizînd statistica ocrotirii sănătăţii pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.88 din 29 iunie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat vizînd statistica cîştigurilor salariale ale personalului specificate pe funcţii în octombrie 2005 (ancheta din octombrie a Biroului Internaţional al Muncii)" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.80 din 27 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor vizînd statistica culturii nr.84 din 27 iulie 2004" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.87 din 29 iulie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat vizînd statistica muncii pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.90 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi precizărilor metodologice privind comerţul cu ridicata pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.91 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi precizărilor metodologice privind comerţul cu amănuntul pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.92 din 2 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi precizărilor metodologice pentru completarea acestora privind statistica serviciilor cu plată prestate populaţiei pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.93 din 5 august 2004 "Cu privire la aprobarea instrumentarului observărilor statistice de stat vizînd statistica industriei şi energeticii pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.94 din 6 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica investiţiilor şi construcţiilor pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.95 din 6 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice şi instrucţiunile pentru completarea lor vizînd statistica transportului, comunicaţiilor şi turismului pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.97 din 9 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica agriculturii şi silviculturii pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.100 din 13 august 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor pentru completarea acestora vizînd statistica financiară pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.132 din 1 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi instrucţiunilor metodologice pentru completarea acestora privind exportul şi importul de servicii, exportul (importul) de energie electrică şi gaz natural pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.139 din 22 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice şi a indicaţiilor metodice privind completarea acestora vizînd statistica mediului pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.4 din 20 ianuarie 2005 "Cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice de stat şi instrucţiunilor vizînd statistica ştiinţei pentru anul 2005" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie nr.5 din 20 ianuarie 2005 "Cu privire la stabilirea termenului de prezentare a raportului financiar (contabil) de unii agenţi economici din industrie" (nepublicat) Ordinul Departamentului Statistică şi Sociologie "Cu privire la aprobarea formularelor vizînd statistica ştiinţei" (nepublicat) Ministerul Afacerilor Interne Hotărîrea Ministerului Afacerilor Interne nr.3 din 12 ianuarie 2000 "Cu privire la prestarea serviciilor contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16, art.56) Întreprinderea de Stat "Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor" a Ministerului Dezvoltării Informaţionale Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.99 din 6 iulie 1999 "Cu privire la tarifele pentru expedierea trimiterilor poştale internaţionale" (nepublicat) Compania Naţională de Asigurări în Medicină Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.370/177-a din 14 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratament în condiţii de ambulator a persoanelor asigurate" (nepublicat) Casa Naţională de Asigurări Sociale

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

1. 2. 3. 4.

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.3 din 31 mai 2004 "Privind aprobarea documentelor REVIND, instrucţiunilor de completare a rapoartelor din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale" (nepublicat) Serviciul Standardizare şi Metrologie RG 29-02-50-1996 din 27 iunie 1996 "Regulile privind completarea şi prezentarea listelor de catalogare a producţiei" (nepublicat) RD-07-105-1996 din 5 noiembrie 1998 "Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" (nepublicat) PS 29-02-87-1998 din 22 decembrie 1998 "Modul de autorizare a derogărilor de la cerinţele documentelor normative de standardizare" (nepublicat) PS 29-02-88-1998 din 24 decembrie 1998 "Modul de efectuare a expertizei modelelor de etichete şi a mostrelor de produse alimentare şi alcoolice de tip nou" (nepublicat) RG 35-02-15:1999 din 26 martie 1999 "Modul de eliberare a autorizaţiilor pentru dreptul de executare a lucrărilor de explozie sau a lucrărilor cu materiale explozive" (nepublicat) PG 29-02-98-1999 din 26 mai 1999 "Evaluarea organoleptică a calităţii produselor alimentare şi alcoolice" (nepublicat) RG 29-01-61-1999 din 1 iunie 1999 "Sistemul Naţional de Certificare al Republicii Moldova. Certificarea armelor individuale şi muniţiilor aferente în Republica Moldova. Dispoziţii generale" (nepublicat) RG 29-02-102:1999 din 29 octombrie 1999 "Înregistrarea de stat a documentelor normative de standardizare" (nepublicat) RG 35-02-21:1999 din 7 decembrie 1999 "Modul de coordonare a planurilor de executare a lucrărilor miniere şi normativele de pierderi şi diluare a minereurilor în timpul extragerii acestora" (nepublicat) PS 29-05-106:2000 din 1 iunie 2000 "Modul de certificare a produselor pirotehnice" (nepublicat) RG 29-03-108:2000 din 26 iunie 2000 "Controlul metrologic de stat asupra cantităţii mărfurilor înstrăinate la efectuarea operaţiunilor comerciale" (nepublicat) RG 35-01-27:2000 din 13 octombrie 2000 "Modul de elaborare şi prezentare a declaraţiei securităţii industriale" (nepublicat) RG 35-01-28:2000 din 13 octombrie 2000 "Reguli privind expertiza declaraţiei securităţii industriale" (nepublicat) RG 29-01-118:2001 din 26 aprilie 2001 "Sistemul Naţional de Certificare. Certificarea produselor alimentare şi materiei prime alimentare" (nepublicat) RG 29-01-113:2000 din 1 mai 2001 "Sistemul Naţional de Certificare. Tratarea contestaţiilor" (nepublicat) SM 8-20 din 1 iunie 2002 "Sistemul Naţional de metrologie. Acreditarea serviciilor de metrologie pentru dreptul de atestare a procedurilor de măsurare" (nepublicat) SM 45-3:2001 din 6 iunie 2001 "Sistemul Naţional de Certificare al Republicii Moldova. Certificarea serviciilor. Principii generale" (nepublicat) RG 29-01-134:2002 din 9 decembrie 2002 "Sistemul Naţional de Certificare. Certificarea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectele industriale periculoase" (nepublicat) PS 29-01-135:2002 din 26 decembrie 2002 "Sistemul Naţional de Certificare. Perceperea defalcărilor în mărime de 5% de la efectuarea lucrărilor entităţilor care activează în cadrul sistemului naţional de certificare şi sistemului naţional de metrologie al Republicii Moldova" (nepublicat) RG-RD 10-98:2003 din 15 mai 2003 "Indicaţii metodice de efectuare a verificării tehnice a ascensoarelor pentru pasageri, spitale şi încărcături" (nepublicat) RG 29-06-140:2003 din 18 iulie 2003 "Modul de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate în activităţile de standardizare, metrologie şi certificare" (nepublicat) RG 29-01-146:2004 din 14 iulie 2004 "Principiile şi Metodologia evaluării conformităţii. Multiplicarea şi circulaţia pe piaţă a certificatelor de conformitate şi a declaraţiilor de conformitate" (nepublicat) Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr.1566-M din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.150-155, art.293) Serviciul Vamal Indicaţii metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru proceduri vamale, aprobate prin ordinul nr.15-O din 9 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.57-58, art.169) Ordinul Departamentului Vamal nr.115-O din 12 mai 2003 "Cu privire la aprobarea modului de declarare periodică a mărfurilor introduse în/scoase din zonele economice libere" (nepublicat) Ordinul Departamentului Vamal nr.108-O din 4 iunie 2003 "Referitor la aprobarea Regulamentului privind vămuirea mărfurilor cu aplicarea controlului vamal selectiv" (nepublicat) Ordinul Departamentului Vamal nr.246-O din 31 decembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Normelor

1.

2. 3.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

1.

metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova" (nepublicat) Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile Ordinul nr.156 din 22 decembrie 1998 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de certificare a întreprinderilor pentru prestarea serviciilor la sol (ground handling) pe aeroporturile din Republica Moldova" (nepublicat) Ordinul nr.4 din 5 ianuarie 1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de certificare a întreprinderilor pentru prestarea serviciilor "duty free" în aviaţia civilă din Republica Moldova" (nepublicat) Ordinul nr.162 din 29 decembrie 1999 "Cu privire la reglementarea monopolurilor în domeniul aviaţiei civile" (nepublicat) Ministerul Transporturilor şi Gospodăririi Drumurilor Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.7 din 22 ianuarie 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea, completarea şi controlul utilizării Carnetului Foii de Parcurs (CFP) pentru transporturile internaţionale ocazionale de călători" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.153) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.275 din 4 decembrie 2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor pentru traficul auto internaţional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.153) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.292 din 27 decembrie 2002 "Cu privire la aprobarea preţurilor autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.356) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.4 din 13 ianuarie 2004 "Privind aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la modul de eliberare a Permisului de activitate pe traseu" (nepublicat) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.161 din 9 septembrie 2004 "Cu privire la instituirea Comisiei de examinare a personalului din transport. Aprobarea Regulamentului de examinare a personalului din domeniul transporturilor auto" (nepublicat) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.200 din 25 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului de repartizare şi utilizare a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor Transporturilor (CEMT)" (nepublicat) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.74 din 18 aprilie 2005 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la clasificarea autocarelor pe stele" (nepublicat) Ordinul ministrului transporturilor şi comunicaţiilor nr.75 din 18 aprilie 2005 "Cu privire la eliberarea carnetului Foii de parcurs (CFP)" (nepublicat) Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Правила охраны поверхностных вод (типовые положения) din 21 ianuarie 1991 г. (nepublicate) Indicaţiile metodice ale Inspectoratului Ecologic de Stat din 13 octombrie 1994 "Privind organizarea şi efectuarea controlului asupra utilizării şi protecţiei resurselor acvatice" (nepublicate) Ordinul Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător nr.2 din 18 februarie 1997 "Cu privire la legiferarea listei de documente în domeniul protecţiei mediului" (nepublicat) Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale din 3 iulie 2004 "Regulamentul Serviciului Hidrometeorologic de Stat" (nepublicat) Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale nr.5 din 17 ianuarie 2005 "Regulamentul laboratorului ecologic central" (nepublicat) CS 001-96 Clasificatorul statistic al deşeurilor al Departamentului Statisticii al Republicii Moldova (nepublicat) Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухо-охранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям, 1984, Госкомгидромет (nepublicată) Методика расчета предельно допустимых сбросов а (ПОС) веществ в водные объекты со сточными водами. Госкомприроды СССР. Всесоюзный научно-Исследовательнный Институт по охране водВНИИВО Харьков 1990 (nepublicată) Инструкция установление допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Минтранса УССР (nepublicată) Макет проекта предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водотоки с поверхностным (дождевым) стоком с территорий предприятий и методические рекомендации по их расчету применительно к территории Республики Молдова, 1995 Государственный концерн "Аква" НИИ водных проблем и мелиорации (nepublicat) Agenţia Agroindustrială „Moldova Vin” Ordinul Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" nr.20 din 22 martie 2005 "Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare a documentaţiei tehnologice şi normative pentru fabricarea

2.

1.

2. 3.

4. 5.

produselor vinicole, alcoolice, berii şi băuturilor nealcoolice" (nepublicat) Ordinul Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin" "Privind aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Comisiei Centrale de degustare pentru aprecierea calităţii produselor vinicole, alcoolice, berii şi băuturilor nealcoolice" (nepublicat) Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale Hotărîrea medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr.03-00 din 6 august 2001 "Cu privire la ratificarea unor acte normative pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.104-105, art.257) Ordinul ministrului sănătăţii nr.271 din 7 octombrie 2002 "Cu privire la statistica farmaceutică" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.30) Ordinul ministrului sănătăţii nr.137 din 6 mai 2003 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea unităţilor medico-sanitare private şi coordonarea activităţilor lor de către organele sănătăţii teritoriale" (nepublicat) Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate "Standarde de bază de evaluare pentru întreprinderile farmaceutice" (nepublicate) Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate "Standarde de bază de evaluare şi acreditare pentru instituţiile medico-sanitare private" (nepublicate)

Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 LISTA actelor normative care se propun spre abrogare
Nr. d/o Denumirea actului normativî Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică Regulamentul privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.5 din 30 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.236)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful